Monterings- og rengøringsvejledning

Indvindings‐ og grundvandsdannende oplande i forvaltningen
Hvor præcise er vores streger?
Hydrogeolog
Claus Holst Iversen
Skive Kommune
Disposition
• Definition på områder
• Baggrund for udpegninger ‐ tidligere metoder
• Usikkerhed på stregerne:
Parameterusikkerhed, geologi, grid/skala, klima
• Fremgangsmåde i udpegningerne
• Fællesmængdeopland = Indsatsområde
• Konklusion Definition ‐områder
• Boring – 10 m fedningsbælte
Definition ‐områder
• Boring – 10 m fedningsbælte
• 25 meter sikringszone
Definition ‐områder
• Boring – 10 m fedningsbælte
• 25 meter sikringszone
• BNBO
BNBO
Definition ‐områder
•
•
•
•
Boring – 10 m fedningsbælte
25 meter sikringszone
BNBO
300 meter zone
BNBO
Definition ‐områder
•
•
•
•
•
Boring – 10 m fedningsbælte
25 meter sikringszone
BNBO
300 meter zone
Indvindingsopland (IO)
IO
BNBO
Definition ‐områder
•
•
•
•
•
•
Boring – 10 m fedningsbælte
25 meter sikringszone
BNBO
300 meter zone
Indvindingsopland (IO)
Grundvandsdannede opland (GO)
IO
GO
BNBO
Definition ‐områder
OSD
•
•
•
•
•
•
•
IO
GO
Boring – 10 m fedningsbælte
BNBO
25 meter sikringszone
BNBO
300 meter zone
Indvindingsopland (IO)
Grundvandsdannede opland (GO)
Områder med Særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Definitioner -indvindings‐ og grundvandsdannende oplande
Indvindingsopland (IO)
Grundvandsdannende opland (GO)
Definitioner -indvindings‐ og grundvandsdannende oplande
Kilde: Zonering – Miljøstyrelsen, 2000
Baggrund –tidligere metoder
Kilde: Miljøstyrelsen, 1995
Baggrund –tidligere metoder
Kilde: Zonering – Miljøstyrelsen, 2000
Baggrund –tidligere metoder ‐oplande i Midtjylland
Oplande i Midtjylland, Ringkøbing, Ribe, Vejle, Viborg og Århus Amt
Usikkerheden på stregen/oplandet
Usikkerheden på stregen/oplandet kan afhænge af: • filterdybde på indvindingen
• Størrelse på indvinding (tilladte/faktisk indvundne Q)
• Parameterusikkerhed, ‐er de rigtige T‐værdier anvendt?
– Stokastiske modelkørsler
• Geologiske faktor –geologisk usikkerhed –flere hydrostratigrafiske modeller påkrævet
• Modelskalleringsfejl, cellestørrelse på model vigtig –jo større celler desto større usikkerhed på beregningen både horisontalt som vertikalt.
Usikkerheden på stregen/oplandet (fortsat)
•
•
•
•
•
Usikkerheden på stregen/oplandet kan afhænge af: Gradienten på grundvandspejlet jo ”fladere” grundvandsspejl desto større usikkerhed.
Kalibrerede grundvandsspejl behæftet med fejl
Beliggenhed af det kalibrerede grundvandsskel anledning til usikkerhed. Beliggenhed af og interaktion mellem vandløb og dræn skal være velbeskrevet
Fremtidig ændring i klima.
Parameterusikkerhed, ‐er de rigtige transmissivitetsværdier anvendt? Stokastiske modelkørsler
Geologiske faktor –geologisk usikkerhed –flere hydrostratigrafiske modeller påkrævet
Kilde: GEUS, 2010, Usikkerheder på indvindings- og grundvandsdannede oplande.
Modelgrid‐usikerhed /diskretisering
Kilde: Jesper Damgaard, COWI,
Staby-Vildbjerg modellen, NST, 2012
Fremtidig ændring i klima
”grå opland = normal nedbør 250 mm/år
Hedeslette
Moræneslette
Kilde: Iversen et al, 2010
Fremtidig ændring i klima
”rød- grønne opland = 25-50% større vinternedbør
Hedeslette
Moræneslette
Kilde: Iversen et al, 2010
Eksempler på fremgangsmåder i udpegning af indvindings‐ og grundvandsdannende oplande
Kilde: GEUS, 2008
Geo-Vejledning nr. 2
Eksempler på fremgangsmåder i udpegning af indvindings‐ og grundvandsdannende oplande
Kilde: GEUS, 2008
Geo-Vejledning nr. 2
Hvor skal indsatsen ligge?
Kilde: GEUS, 2011
Hvor skal indsatsen ligge?
Kilde: GEUS, 2011
Hvor skal indsatsen ligge?
OSD
•
•
•
•
•
•
Boring – 10 m fedningsbælte
25 meter sikringszone
BNBO
300 meter zone
Indvindingsopland (IO)
Grundvandsdannede opland (GO)
IO
GO
BNBO
”Indsatsområde
–fællesmængde omr.”
• Områder med Særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Konklusion
• Udpegningerne er blevet markant bedre
• Integration af mange forskellige data
• Usikkerheder på ”stregen”/oplandet kan belyses gennem flere forskellige modelscenarier der tager højde for:
Indvindingsstørrelse, geolog, parameterusikkerhed, klima, skala/modelopsætning
• Systematisk gennemgang til fejlkilder på oplandsberegninger‐ne giver en fællesmængde af oplande, hvor indenfor ”fællesmængdeoplandet” findes
• Fællesmængdeopland = Godt bud på et indsatsområde til en kildepladsboring.
• Tak for opmærksomheden!
Referencer:
•
Miljøstyrelsen (1995), Metoder til udpegning af indvindingsoplande, Nr. 8, 1995.
•
Miljøstyrelsen, Zonering (2000) Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grundvandsressourcen, Vejledning fra Miljøstyrelsen, Nr. 3, 2000.
•
GEUS (2008), Geo‐Vejledning Nr. 2, Udpegning af indvindings‐ og grundvandsdannede oplande, 2008.
•
GEUS (2010), Rapport og stationære og dynamiske oplande, særudgivelse, 2010.
•
GEUS (2011), Rapport om usikkerheder på indvindings‐ og rundvandsdannede oplande, særudgivelse, 2011.