Monteringsvejledning

Energiløsning
UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET JULI 2013
Efterisolering af skråvæg/
loft til kip - indefra
Skråvægge og lofter til kip isoleret med mindre end
200 mm bør efterisoleres for at spare på energien.
Efterisoleringen bør følge nedenstående minimum­­s­an­befaling eller et mere fremtidssikret lavenerginiveau.
Efterisolering til lavenerginiveau giver den bedste
økonomi på lang sigt. Hvis tagbelægningen skal skiftes,
skal skunk, skråvæg/loft til kip og loft altid efterisoleres
samtidig. Se Videncentrets energiløsninger: ”Efterisolering af skunk”, ”Efterisolering af skråvæg/loft til kip
– udefra” og ”Efterisolering af loft”.
Energibesparelse
Ny samlet isoleringstykkelse
Eksisterende
isoleringstykkelse
Minimum
300 mm isolering
Lavenergi
400 mm isolering
Energibesparelse i kWh/m2 pr. år
0 mm
171
174
50 mm
44
46
Anbefaling til isoleringstykkelse
efter efterisolering
100 mm
24
26
125 mm
18
20
Minimum: 300 mm isolering
Lavenergi:400 mm isolering
150 mm
14
16
175 mm
12
14
200 mm
10
12
Fordele
•
•
•
•
•
•
Mindre varmetab gennem taget
Bedre økonomi pga. lavere varmeregning
Varmere overflader og mindre træk
Øget komfort og bedre indeklima
Lavere CO2-udledning
Efterisolering af skråvæg eller loft til kip forøger
husets værdi
Forudsætning
Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen
egnet isolerings­materiale med en lambda-værdi på
37-38 mW/m K.
Eksist. spær 125 mm
Påforingsspær 150 mm
Eksist. spær 175 mm
Påforingsspær 150 mm
Afstandsliste
min. 25 mm høj
Afstandsliste
min. 25 mm høj
Diffusionsåbent
undertag
Tæt undertag
Gips
Gips
Dampspærre
Dampspærre
50 mm ny isolering
50 mm ny isolering
150 mm ny isolering
150 mm ny isolering
Ialt 300 mm
Ialt 300 mm
100 mm eksist. isolering
100 mm eksist. isolering
1
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Efterisolering af skråvæg/loft til kip - indefra
Eksempel på energibesparelse
Forudsætninger
Et parcelhus i et plan med et etageareal på 130 m² og 25° taghældning med loft til kip. Det
samlede loftareal er 150 m². Tagbelægning på diffusionsåbent undertag er forholdsvis ny og
skal ikke skiftes. Tagkonstruktionen er en bjælkespærskonstruktion konstrueret af 45x200 mm
spær. Isoleringen mellem spærene øges til 200 mm fra oprindeligt 100 mm mellem spærene
og nedenunder påfores med regler til yderligere 100 mm isolering. Den totale isoleringstykkelse bliver 300 mm. Isoleringen kan opsættes i hele spærets dimension på 200 mm, fordi
undertaget er diffusionsåbent. Huset opvarmes med naturgas.
Naturgaspris: 9,25 kr. pr. m3. Gaskedlen er ny og kondenserende.
Årlig energibesparelse kWh pr. m²
24 kWh/m²
Årlig energibesparelse kWh
24 kWh/m² x 150 m² = 3.600 kWh
Årlig energibesparelse m³
3.600 kWh /11 kWh/m3 = 327 m³
Årlig økonomisk besparelse kr.
9,25 kr./m3 x 327 m3 = 3.025 kr.
Årlig CO2-besparelse kg
0,205 kg/kWh x 3.600 kWh = 738 kg
CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer:
• Naturgas: 0,205 kg CO2 pr. kWh
• Fyringsolie: 0,265 kg CO2 pr. kWh
• Fjernvarme: 0,122 kg CO2 pr. KWh
• El: 0,478 kg CO2 pr. kWh
1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m³ naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler)
Udførelse
Loftbeklædning, dampspærre og isolering nedtages
og undertag kontrolleres.
Ny isolering opsættes mellem spær med en dimension, der netop opfylder krav til ventilationsspalte
mellem undertag og isolering (se punkt 4 nedenfor).
Over ydervæggen mellem spærene og parallelt med
taglægterne monteres vindbrædder, som beskytter
isoleringen mod gennemluftning og leder ventilations-luften op i ventilationsspalten mellem undertag
og isolering. Det lodrette vindbræt monteres længst
muligt ude over ydervæggen, så kuldebroen begrænses mest muligt.
Herefter påfores spærene med lægter eller regler,
til den ønskede isoleringstykkelse opnås. Dampspærre opsættes, så denne er beskyttet af et 50 mm tykt
isoleringslag for at undgå perforering ved opsætning
af den nye loftbeklædning el.lign. Dampspærren må
ikke placeres længere inde end 1/3 af den samlede
isole­ringstykkelse.
Vindbrædderne udføres af krydsfiner eller lignende
og monteres mod lister monteret på spærene.
Vindbrædderne fuges mod spær og rem eller mur
samt i samling mellem lodret og skrå vindbræt. Over
vindbrædderne skal der være en ventilationsspalte
på minimum 20 mm. Ventilationsspalten må ikke
blokeres fx af nedhængende undertag.
Der afsluttes med ny loftbeklædning og evt. tilpasning af nye lysningspaneler omkring ovenlysvinduer.
Det er vigtigt for at opnå tætte konstruktioner,
at dampspærren fortsættes med tætte samlinger omkring ovenlysvinduer, lampeudtag og evt.
ventilations­aftrækskanaler.
2
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Efterisolering af skråvæg/loft til kip - indefra
Tjekliste
Undersøg
Spørgsmål
Tagbelægning
Er der tegn på, at tagbelægningen er utæt? Ja [ ] Nej [ ]
Hvis ja: se 1
Råd, svamp eller skadedyr
Er tagkonstruktionen sund uden råd, svamp Ja [ ] Nej [ ]
og insektangreb?
Hvis nej: se 2
Ovenlysvinduer
Er der ovenlysvinduer ?
Ja [ ] Nej [ ]
Hvis ja: se 3
Undertag
Er der undertag?
Ja [ ] Nej [ ]
Hvis ja: se 4
Eksisterende isolering
Er der mere end 100 mm isolering mellem
spær?
Ja [ ] Nej [ ]
Hvis ja: se 5
Vindbræt
Er der vindbræt ved tagfod?
Ja [ ] Nej [ ]
Hvis nej: se 6
Aftrækskanaler
Er der aftrækskanaler til naturlig ventilation?
Ja [ ] Nej [ ]
Hvis ja: se 7
Lampeudtag
Er der lampeudtag i loftet?
Ja [ ] Nej [ ]
Hvis ja: se 8
Skunkvægge
Er der skunkvægge?
Ja [ ] Nej [ ]
Hvis ja: se 9
Svar
Løsning
5. Eksisterende isolering
Hvis der er mere end 100 mm isolering mellem spærene, så er det relativt begrænset, hvor meget isolering,
der yderligere kan opsættes mellem spærene.
1. Tagbelægningen
Hvis tagbelægningen er utæt, skal den repareres, inden
loftisoleringen udføres. Samtidig udførelse gør arbejdet mere rationelt, da det er nemmere at komme til
isoleringen.
Den maksimale isoleringstykkelse mellem spær afhænger af undertagets type (se punkt 4). Den eksisterende
dampspærre perforeres gennem loftbeklædning, og
herefter påfores med lægter eller regler til den ønskede
isole-ringstykkelse kan opnås. Der opsættes ny dampspærre beskyttet af et 50 mm indvendigt isoleringslag
for at undgå perforering ved opsætning af den nye
loftbeklædning mm.
2. Råd, svamp eller skadedyr
Hvis der er tegn på råd, svamp eller insektangreb i lofteller tagkonstruktion, tilkaldes særlig fagkyndig eller
forsikringsselskab. Eventuelle skader udbedres, inden
isolering udføres.
3. Ovenlysvinduer
Hvis der er ovenlysvinduer, skal der laves nye lysningspaneler med tæt dampspærre tilpasset til den nye loftkonstruktion. Hvis der er udtjente ovenlysvinduer, bør
disse udskiftes til nye med energiruder. Evt. udskiftning
af ovenlysvinduer kan med fordel udføres, inden den
nye loftisolering udføres.
6. Vindbræt
Hvis tagkonstruktionen ikke er udført med et vindbræt
ved tagfod, bør dette udbedres i forbindelse med efterisoleringen.
7. Aftrækskanaler
Er der ventilationsaftrækskanaler i loftet, skal disse efterses og evt. rengøres. Det er vigtigt, at dampspærren
slutter helt tæt omkring disse.
4. Undertag
Er undertaget diffusionsåbent, kan hele spærdimensionen udnyttes til isoleringslaget. Er undertaget derimod
diffusionstæt, skal der være en ventilationsspalte mellem undertaget og isoleringslaget.
8. Lampeudtag
Hvis der er lampeudtag, skal de flyttes af autoriseret elinstallatør, da skjulte samlinger ikke må forefindes.
Er undertaget fast skal spalten være mindst 50 mm,
og er undertaget en bane eller pladevare, skal spalten
være mindst 70 mm.
3
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Efterisolering af skråvæg/loft til kip - indefra
9. Skunkvægge
Er der skunkvægge isoleret med mindre end 200 mm,
hvor efterisolering i skunkrummet ikke er mulig, bør
skunkene efterisoleres ved en videreførelse af den skrå
loftisolering.
Yderligere information
Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter.
VIF: VarmeIsoleringsForeningens produktoversigt
www.vif-isolering.dk
SBi-anvisninger
239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser
og planlægning
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske
løsninger
224: Fugt i bygninger
www.sbi.dk
BYG-ERFA Erfaringsblade:
(27) 08 12 30 Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og
paralleltage
(27) 07 06 29 Undertage - diffusionstætte og
diffusionsåbne
(42) 00 05 12 Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen
(39) 08 06 30 Dampspærrer - udførelse og
detaljer mod opvarmede rum
www.byg-erfa.dk
Virksomhedens stempel og logo:
Bygningsreglement BR10
Dansk Undertagsklassifikationsordning
www.duko.dk
Kontakt Videncenter for energibesparelser
i bygninger
Du kan ringe til os på tlf. 7220 2255,
hvis du har spørgsmål.
Eller gå ind på hjemmesiden:
www.byggeriogenergi.dk
VEB påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i hverken trykt
eller digitalt informationsmateriale eller for tab, der måtte opstå som følge
af dispositioner på baggrund af materialet. VEB forbeholder sig ret til uden
forudgående varsel at foretage ændringer i materialet.
4
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.