SDS (da) - Knud E. Dan A/S

Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2013" udgivet af Landbrugsforlaget
prosulfocarb
Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma
Boxer, reg.nr. 1-211, 10 l, Syngenta Crop Protection A/S
Fidox EC, reg.nr. 613-3, 10 l, Globachem NV
Roxy EC, reg.nr. 613-5, 20 l, Globachem NV
Boxer
Fidox EC
Roxy EC
Off-label godkendelse / Mindre anvendelse
Se brugsanvisningen.
Aktivstof g/kg-l
Prosulfocarb Forbehold
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet.
800 g/l
Virkemåde
Virkningsklasse
HRAC N
Fareklasse
Xi
N
Lokalirriterende
Bimærke
Intet
Miljøfarlig
Prosulfocarb optages både via bladene og gennem
rødderne og midlet har effekt både over for spirende
ukrudt og over for nyfremspiret ukrudt. Prosulfocarb
påvirker plantens fedtsyresyntese og dermed dannelsen af de fedtstoffer, der er en væsentlig bestanddel af
cellemembraner. Virkningen af prosulfocarb ses som
en mørkfarvning af ukrudtets kimblade og -stængel.
Selektiviteten skyldes at kornet’s rødder ikke kommer i
kontakt med herbicidet.
Risikosætninger
Boxer EC
Irriterer huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt
med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand.
Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Fidox EC, Roxy EC
Irriterer øjnene og huden. Meget giftig for organismer,
der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Godkendt til samt behandlingsfrist
Minimum Optimum Maksimum
Jordfugtighed
Let fugtig
Andet
Bekvem, ikke knoldet, jord giver bedst virkning af Boxer.
Kornet skal sås i en dybde af mindst 3 cm og være godt
dækket med jord. Passende jordfugtighed giver gode
virkningsbetingelser, men Boxer har dog også god virkning
under tørre forhold. Efter kraftig regn, hvor afgrøden lider
af iltmangel, kan forbigående gulfarvning af bladene observeres efter anvendelse af Boxer. Skaden vil normalt være
forbigående.
Brugsanvisning Boxer, Fidox EC, Roxy EC
Afgrøde
Vintersæd
Vintersæd
Vintersæd
Kartofler
Rajgræs, rødsvingel
og engrapgræs til
frøavl
Engsvingel
til frøavl
(Off-label af
Boxer)
Skadegører
Græsukrudt
+ tokimbladet
Græsukrudt
+ tokimbladet
Græsukrudt
+ tokimbladet
Burresnerre og
sort natskygge
Vindaks, enårig
rapgræs, burresnerre
og andet tokimbladet
Vindaks, enårig
rapgræs, burresnerre
og andet tokimbladet
Dosis l/ha
1,5-4,0
Tidspunkt og bemærkninger
Fra såning til kornets 2. bladvækststadie
2,0 + 0,05 DFF
Fra såning til kornets 2. bladvækststadie
2,0 + 1,0 Stomp
Fra såning til kornets 2. bladvækststadie
4,0
Til fremspiring
1,0–1,5
Efterår i veletablerede afgrøder
2,0
Efterår i veletablerede afgrøder
2,0 l/ha i august når afgrøden er i god vækst, eller som
splitsprøjtning med 2 x 1,0 l/ha med 7-14 dages mellemrum.
Frøgræshalm må ikke bruges til opfodring.
Godkendte midler 367
Midler
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd,
kartofler og frøgræs. Må i vintersæd og frøgræs ikke
anvendes senere end 210 dage før høst. Må i kartofler
ikke anvendes senere end 42 dage før høst.
Optimale virkningsforhold
prosulfocarb (fortsat)
Brugsanvisning (fortsat)
Boxer, Fidox EC, Roxy EC
Afgrøde
Jordbær
(Mindre anvendelse
af Boxer)
Skadegører
Nyfremspiret
græsukrudt og
burresnerre
Dosis l/ha
2,0-2,5
Tidspunkt og bemærkninger
Etableringsåret, hvor der ikke høstes bær:
2-4 behandlinger i perioden fra 2-3 uger efter plantning i foråret og til medio oktober. Efter bærhøst: Fra høst til medio
oktober kan behandles 1-2 gange.
Etikettens anvisninger for vinterhvede skal følges.
Vinterspelt
(Off-label af
Boxer)
Skorzonerrod
til frøavl
(Off-label af
Boxer)
Alm rajgræs,
italiensk rajgræs,
samt hybridrajgræs
til frøavl udlagt
i august
(Off-label af
Boxer)
Løg og porre
(Mindre anvendelse
af Boxer)
Frøukrudt
Frøukrudt
1,0-2,0 +
0,15-0,25
Command CS
Efterår efter høst og senest 15. september.
Halm og andre afgrøderester må ikke opfodres.
Enårig rapgræs
og vindaks
0,5 – 1,0
Der sprøjtes straks efter såning, og indtil rajgræsset har to
blade. Frøgræshalm må ikke bruges til opfodring.
En- og tokimbladet
ukrudt
4,0
Nordmannsgran
til juletræer og
klippegrønt
(Off-label af
Boxer)
Urtechrysanthemum
til frøavl
(Off-label Boxer)
Purløg til frøavl
(Off-label af Boxer)
Enårig rapgræs,
burresnerre, dueurt
og fuglegræs
3-4
Løg (bundtløg (løg med top), skalotteløg og tørre løg (inkl.
rødløg)): Anvendes forår eller efterår før fremspiring eller efter
fremspiring/sætning. Behandling efter fremspiring/sætning
skal ske i perioden fra løgenes 1. løvblad er mindst 3 cm langt
og indtil 3. blad er udviklet. Ikke senere end 60 dage før høst.
Max 4 l Boxer EC pr. ha pr. sæson.
Porre: Anvendes før fremspiring eller efter fremspiring/
plantning. Behandling efter fremspiring skal ske i perioden fra
porrernes 1. løvblad er mindst 3 cm langt og indtil 3. blad er
udviklet. Ikke senere end 80 dage før høst. Max 4 l Boxer EC
pr. ha pr. sæson.
Sidst i marts til sidst i april, før nordmannsgrans udspring.
Enårig rapgræs og
tokimbladet ukrudt
2,0
Efter såning før fremspiring
Halm og andre afgrøderester må ikke opfodres.
Frøukrudt
2,0
Planteskolekulturer
(Off-label af Boxer)
Ukrudt
4,0
Solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og
aronia
(Off-label af Boxer)
Ukrudt
2,0
Gulerødder
(Off-label af Boxer)
Ukrudt
2,0
Ukrudt
Pastinak og persillerod (Mindre anvendelse af Boxer)
2,0
I udlægsår når purløg har blivende blade
I høstår når det første ukrudt spirer frem
Halm og andre afgrøderester må ikke opfodres
I priklebede og såbede om foråret før knopbrydning.
Skal anvendes i en ukrudtsstrategi sammen med andre
midler/metoder.
Der anvendes en dosering på max 2,0 l Boxer pr. ha pr.
sprøjtning. Der må max anvendes 4 l Boxer pr. ha pr. sæson
(år).
Etableringsårene: En gang om foråret før knopbrydnng og/
eller 1-2 gange om efteråret.
Alle behandlinger med afskærmet sprøjtning.
Høstårene: Må anvendes 1-2 gange om efteråret efter høst
med afskærmet sprøjtning. Der er 8 måneders sprøjtefrist.
Der anvendes en dosering på max 2,0 l Boxer pr. ha pr.
sprøjtning. Der må max anvendes 4 l Boxer pr. ha pr. sæson
(år). Anvendes på gulerøddernes 2-4 bladstadie (BBCH
12-14). Gulerøddernes blade skal være tørre på sprøjtetidspunktet. Der er 12 ugers sprøjtefrist.
Afgrødens stadie 12-14
Afgrødens blade skal være tørre på udsprøjtningstidspunktet. Max 2 behandlinger.
368 Godkendte midler