87065

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning
Montageanvisning
Artikel-nr. / Article No.:
99784, 99785
Sprog / Languages:
da
Gyldig / Valid:
2011-04-01 - 2013-04-01
BERNER_53709.pdf
2012-07-26
BRUGS- OG MONTAGEANVISNING
BERN E R TO P ROOF S OL ID
DIFFUSIONSÅBENT UNDERTAG
Berner TopRoof Solid er et diffusionsåbent undertag (Z-værdi<3)
for tegl og betontagsten samt skifer, stål og andre former for tagplader,
hvor tagbeklædningen ikke i sig selv giver tilstrækkelig beskyttelse
mod regn og fygesne.
Indholdsfortegnelse
1 Snit i tagkonstruktion
2 Montage parallelt
3 Montage på tværs af spær
Detaljeløsning
4 Tagfod med udhæng
5 Tagfod uden udhæng
6 Forsænket skotrende ved tagfod
7 Forsænket skotrende ved kip
8 Forsænket skotrende lige forløb
9 Kvist - afslutning af skotrende
10 Afslutning bund af kvist
11 Rørgennemføring
12 Muret gavl med udhæng
13 Muret gavl uden udhæng
14 Kip uventileret
15 Ventilationsstuds
16 Spring i tagfladen / brandkam
17 Skorsten, svineryg ovenfor og
overgang øverste hjørne
18 Grat
19 Opstramning
20 Ovenlysvindue
21 Reparation
2
Materialedata TopRoof Solid
Materiale
Laminat af spunbondet polypropylen, mikroporøs film
og polypropylen
Materialeegenskaber
Trækstyrke på langs/tværs (N/50mm)
Brudforlængelse på langs/tværs (%)
Rivestyrke på langs/tværs (N)
Fleksibilitet ved lav temperatur (°C)
Vanddampdiffusionsmodstand (GPa•s•m²/kg)
290/205
80/89
109/102
-30
0,2
Anvendelsesbegrænsninger
Taghældning, mindste (°)
Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer:
Interimsafdækning, maksimalt (mdr.)
12
Ingen
3
Undertaget skal altid monteres efter forskrifterne.
En forkert eller dårlig montering kan føre til store og
dyre skader både på tagkonstruktionen og andre
bygningsdele.
1. Snit (tagkonstruktion)
Det anbefales at montere isolering min. 10 mm
under overkant af spær, så der er plads til evt.
senere ekspansion af isolering.
Denne løsning vil bevirke, at der også kan
ventileres i frostvejr.
3
Træet i tagkonstruktionen må ikke
indeholde fugt, som overstiger 14%.
Konstruktionen bør derfor beskyttes mod nedbør
og kondens i hele byggeperioden.
2. Montage parallelt med spær
Uanset hvilken oplægningsmetode der
bruges, skal første bane altid monteres
på tværs af spærene og føres min.
300 mm ned i den tværgående bane.
Undertag fastgøres med 100 mm overlæg.
Afstandslister fastgøres.
3. Montage på tværs af spær
Ved montering på tværs etableres
min. 150 mm overlæg.
Fra 30° hældning skal øvrige overlæg
være 150 mm, og fra 20° hældning skal
der være 200 mm overlæg.
Afstandslister tilpasses og fastgøres.
Overlæg mellem bane 1 og 2 skal være
min. 300 mm.
4
Der må forventes en stor mængde kondens på
indvendig side af undertaget,
såfremt dampspærre og primær tagdækning
ikke er monteret.
4. Tagfod med udhæng
Tagfodsbrættet bestående af min. 18
mm krydsfiner skæres min. 30 mm
målt vinkelret fra spærhovedet.
Faldet på tagfodsbrættet skal min. være
1:10 svarende til 10 cm pr. mtr.
Rendejern nedfræses i fodpladen, og
bagefter monteres fodblikket.
Undertaget fastgøres med butyltape
til fodblikket.
Tilbehør: Butyltape artikelnr. 91187
5. Tagfod uden udhæng
Pladen skæres i smig, således at der
ikke dannes en kant mellem det faste
underlag og tagfodspladen. Den
vandfaste plade må ikke have bagfald.
Rendejern nedfræses i fodpladen.
Fodblikket monteres, og undertaget
fastgøres med butyltape til fodblikket.
Tilbehør: Butyltape artikelnr. 91187
5
Berner TopRoof Solid undertag monteret parallelt med spær giver den
optimale sikkerhed for tæthed især ved mindre taghældninger.
Minimum taghældning = 12°
6. Forsænket skotrende ved tagfod
18 mm krydsfinerplade monteres
nedsænket mellem spær.
Skotrende i zink eller lignende fastgøres
iht. producentens forskrifter til
krydsfinerpladen.
Undertag fastgøres min. 100 mm fra
skotrendekant med dobbeltklæbende
butyltape. Afstandslister smigskæres
evt. parallelt med skotrende. Lægterne
smigskæres og sømmes til afstandslister og skotrendelægte. I skotrende
og tagfod afskæres undertaget.
Tilbehør: Butyltape artikelnr. 91187
7.
Skotrende forsænket ved kip
Kipplanken monteres i samarbejde
med tagdækker således, at rygningssten
“står” på tagsten.
6
Mellem undertaget og taglægterne monteres 25-34 mm trykimprægnerede
afstandslister, afhængig af valg af tagsten. Listerne fastgøres for hver 30 cm
med 31/80 søm gennem sideoverlæg ned i spær.
8. Skotrende forsænket, lige forløb
18 mm krydsfinerplade monteres
nedsænket mellem spær.
Skotrende i zink eller lignende fastgøres
iht. producentens foreskrifter til
krydsfinerpladen.
Undertag fastgøres min. 100 mm fra
skotrendekant med dobbeltklæbende
butyltape. Afstandslister smigskæres
eventuelt parallelt med skotrende.
Lægterne smigskæres og sømmes til
afstandslister og skotrendelægte.
I skotrende og tagfod afskæres
undertaget.
Tilbehør: Butyltape artikelnr. 91187
9. Kvist, afslutning af skotrende
Tagfod smigskæres i skotrende og
føres ud på tagflade i en bredde af
ca. 3 tagsten.
Tagfodplade understøttes på fast plade
monteret mellem spær og inddækkes
med zink. Plade understøttes, så tagsten
kan føres under plade.
Undertag føres ud på tagfod og klæbes
med dobbeltklæbende butyltape.
Tilbehør:
Butyltape artikelnr. 91187
Blyerstatning:
Berner taginddækning
sort (48757)
teglrød (48758)
grå (48759)
lysgrå/alu (61729)
7
I hovedreglen kræver alle tegltage undertag.
Dog kan tegltage, med mere end 40° hældning,
godt undvære undertag.
I stedet skal de understryges som ekstra sikring mod indtrængende fugt.
10. Kvist, afslutning bund af kvist
Tagfodplade smigskæres i skotrende
og føres ud på tagflade i en bredde af
ca. 3 tagsten. Tagfodpladen understøttes
på fast plade monteret mellem spær,
og fodblik monteres.
Blyerstatning fastgøres til fodblik med
dobbeltklæbende tape.
Undertag fastgøres ud på tagfod og
klæbes med dobbeltklæbende
butyltape.
11. Rørgennemføring
Tilbehør: Butyltape artikelnr. 91187
Blyerstatning:
Berner taginddækning
sort (48757) - teglrød (48758)
Ved gennemføring af mindre rør f.eks.
udluftningshætte anbefales det at
anvende udluftningskrave.
Der kan også etableres en krydsfinerunderkonstruktion til at understøtte
undertaget og til fastgørelse af
isoleringsrør. Midt i rørgennemføringen
skæres et krydssnit i undertaget.
Underdelen af rørgennemføring føres
ned gennem hullet, monteres og
fastlåses. Øverste og nederste del
skrues sammen, så undertaget sidder
fast. Taghætte og kanalsystem kan
efterfølgende monteres.
8
Et tag med en meget tæt tagdækning, som falstagsten, stiller ikke så store krav til
undertaget som mere åbne tagdækninger som f.eks. vingetagsten.
12. Muret gavl med udhæng
På lægteenderne monteres en
afstandsliste. Undertaget strammes
og fastgøres midlertidigt med
hæfteklammer.
Undertaget fastgøres endeligt ved
montage af vindskeder.
Tilbehør: Hæftehammer artikelnr. 114671
Klammer artikelnr. 114700
13. Muret gavl uden udhæng
Muret gavl udføres i henhold til
Murefagets byggeblad nr. 36.
På lægteenderne monteres en
afstandsliste.
Undertaget strammes og fastgøres.
9
Tagrummet skal mindst ventileres med et ventilationsareal
på 1/500 af det bebyggede areal. Ventilation af åbne tagrum
sker bedst gennem åbninger ved tagfod og tagkip.
14. Kip uventileret
Bærelægte til samling af undertag i kip
monteres mellem spær. Undertaget
føres over løsholten og fastholdes med
overlæg på begge sider af kippen.
Kipplanke fastgøres med vinkelbeslag.
15. Ventilationsstuds
Det ønskede gennemføringshul
markeres med tusch tæt på spær
og udskæres.
Tætningsringen klemmes sammen.
Ventilationslåget monteres på ringen.
10
Et regelmæssigt tjek kan spare dig for mange ubehagelige
overraskelser og reparationer.
16. Spring i tagfladen/brandkam
Der etableres et krydsfinerunderlag
til undertaget, der nedsænkes
mellem spær.
Undertaget føres min. 150 mm op ad
mur og klæbes med butyltape.
Tilbehør: Butyltape artikelnr. 91187
17. Skorsten, svineryg ovenfor og
overgang øvre hjørne
18 mm krydsfiner monteres nedsænket
mellem spær.
Pladen monteres mellem spær og
skorsten, min. 500 mm over skorsten
og 150 mm under skorsten. Undertag
føres 150 mm op og fastgøres til skorsten med dobbeltklæbende butyltape.
Hjørner fuges. Stor svineryg opbygges
til fastholdelse af zink og blyerstatning
iht. Blikkenslager-forbundets forskrifter.
Tilbehør:
Butyltape artikelnr. 91187
Tag- og undertagsklæber artikelnr. 98904
Blyerstatning:
Berner taginddækning
sort (48757)
teglrød (48758)
grå (48759)
lysgrå/alu (61729)
11
Ved brug af undertagsstrammere får undertaget en nedadgående
retning og eventuelt indkommende vand får frit løb til tagrenden.
18. Grat
Undertag føres over grat med overlæg,
så øvre bane når ud under begge
afstandslister. Gratplanken tilpasses og
fastholdes med gratens afstandslister,
som er smigskåret på langs.
Stikspærenes afstandslister stødes i
smig til afstandslister langs gratplanken.
Lægter stødes i smig til gratplanken og
stiksømmes.
19. Undertagsstrammer
Berner Undertagsstrammer monteres
på lægter for at fastholde undertaget
og modvirke eventuelle støjgener.
Berner Undertagsstrammer øger
undertagets levetid. Antallet af klodser
tilpasses det enkelte byggeri.
(Normalt 1 klods pr. m2 undertag)
Tilbehør: Undertagsstrammer artikelnr. 99786
12
Berner TopRoof Solid garanti gælder kun, hvis undertaget er monteret efter denne
montageanvisning. Hvis undertaget ikke overholder sin primære funktion, at være
vandtæt samt diffusionsåbent, træder garantien i kraft. Garantien gælder ikke hvis
der anvendes tape eller fugemasser med indhold af opløsningsmidler, eller hvis der
anvendes afstandlister med anden imprægnering end trykimprægnering.
20. Ovenlysvindue, afvanding ovenfor
Undertag skæres op og fastgøres
på lægter i henhold til
Velux montagevejledning.
A - Øvre hjørne
B - Nedre hjørne
21. Reparation af undertag
Små huller:
Huller på max. Ø40 mm kan tætnes med
Berner Reparationstape artikelnr. 99787
Store huller:
Større huller tætnes ved, at der klæbes et smigskåret
stykke undertag oven på hullet.
De to stykker undertag klæbes med Berner Tagog undertagsklæb artikelnr. 98904, og kanterne
klæbes med Berner Reparationstape.
Hvis reparationen skal udføres tæt på afstandslister
gøres følgende:
Afstandslister fjernes på begge sider af hullet.
Reparationen laves som beskrevet ved store huller,
og afstandslister monteres.
Generelt skal følgende overholdes:
Reparationer skal udføres ved temperatur på min. 5°C
Alle overflader skal være rene og tørre.
13
Berner TopRoof Solid undertag skal altid monteres med
den kulørte side op (hvid side indad).
Alle monteringsprincipper er betinget af en tæt dampspærre.
Vi anbefaler, at der anvendes Berner Dampspærrefolie.
Garantiordning for Berner TopRoof Solid undertag
Undertag med genetableringsgaranti
1. Produktet som omfattes af garantien
Garantien gælder for produktet Berner TopRoof Solid undertag, der er fremstillet indenfor EU
og leveret til Berner A/S via dansk agentur. Nærværende garantidokument kan rekvireres
hos Berner A/S.
2. Produktegenskaber dækket af garantien
Garantien tilsikrer kunden, at Berner TopRoof Solid undertag er vandtæt og diffusionsåbent
inden for de krav til god byggeskik, som gælder for almindelige tagkonstruktioner i dansk
byggeri. Der henvises til brugs- og monteringsanvisningen for Berner TopRoof Solid undertag
for nærmere informationer.
3. Garantiens gyldighedsperiode
Garantien gælder i 5 år fra det tidspunkt, hvor Berner TopRoof Solid undertag er monteret i
en tagkonstruktion, idet dog garantien altid udløber senest 6 år fra fakturadatoen på det
købte Berner TopRoof Solid undertag. Garantiperioden forlænges i tilfælde af berettiget
garantireklamation med et tidsrum svarende til reklamationssagens behandling (d.v.s. fra
modtagelse af garantireklamationen til afslutningen af reklamationsbehandlingen).
Udskiftning af Berner TopRoof Solid undertag i medfør af en garantireklamation indebærer,
at der med virkning fra udskiftningstidspunktet gælder en ny garanti på det nye undertag
på samme vilkår som for det udskiftede undertag.
4. Hvem kan påberåbe sig garantien?
Garantien kan i garantiens gyldighedsperiode påberåbes af køber eller af den til enhver tid
værende ejer af den bygning, i hvis tagkonstruktion Berner TopRoof Solid undertag er
monteret.
5. Hvilke krav er dækket af garantien?
Garantien dækker udskiftning af et eventuelt fejlbehæftet Berner TopRoof Solid undertag
med et nyt og fejlfrit produkt i form af de med udskiftningen direkte forbundne udbedringsomkostninger til arbejde og materialer til demontage og genmontage af undertaget.
Andre omkostninger end de nævnte omfattes ikke af garantien, men garantien indebærer
ingen begrænsning af de rettigheder, som i øvrigt måtte tilkomme køberen eller ejendomsejeren efter dansk rets almindelige regler.
14
BERNER TOPROOF SOLID
undertag med genetableringsgaranti
6. Bortfald af garantidækningen
Garantien dækker ikke, såfremt det konstateres:
at Berner TopRoof Solid undertag ikke er monteret i overensstemmelse med Berner A/S’s
brugs- og monteringsanvisning, som medfølger ”Berner TopRoof Solid undertag” ved købet,
at de garanterede produktegenskaber ikke er tilstede eller er nedsatte som følge af ydre
påvirkninger, som uden Berner A/S’s skyld er påført Berner TopRoof Solid undertag efter
købet, f.eks. mekaniske, termiske, kemiske påvirkninger, eller såfremt Berner TopRoof Solid
undertaget i øvrigt har været udsat for forhold efter købet, som må antages at have indvirket
negativt på de af garantien omfattede produktegenskaber. Garantien bortfalder dog ikke som
følge af påvirkninger, der beror på almindeligt og sædvanligt forekommende vejrlig som
følge af årstidernes skiften.
7. Garantiens geografiske dækning
Garantien gælder for anvendelse af Berner TopRoof Solid undertag til sædvanligt byggeri
i Danmark.
8. Påberåbelse af garantien og gennemførelse af udbedring
Krav ifølge garantien skal rettes skriftligt til Berner A/S inden garantiperiodens udløb.
Med anmeldelsen skal følge dokumentation for købet af det af garantien omfattede produkt
tillige med en beskrivelse af de fejl og mangler, som garantikravet vedrører. Ved modtagelse
af garantikrav iværksætter Berner A/S efter eget valg en besigtigelse og undersøgelse af
produktet på dets anvendelsessted, hvortil Berner A/S skal have fuld adgang til at indsamle
bevismateriale. Den garantiberettigede må ikke uden skriftligt samtykke fra Berner A/S
iværksætte udbedring eller reparation, medmindre der er tale om foranstaltninger, der alene
tjener til at forebygge yderligere skadesudvikling. Udbedring af garantiskader sker,
medmindre andet aftales, på foranledning af Berner A/S, som har ret til at vælge
håndværkere til udførelse af udbedringsopgaven.
9. Lovvalg og værneting for garantien
Enhver tvist om garantien skal afgøres efter dansk ret ved Berner A/S’s værneting i Danmark.
15
BERNER TOPROOF SOLID UNDERTAG
Berner TopRoof Solid undertag
Artikelnr. 99785 1,1*50 m
Artikelnr. 99784 1,5*50 m
Undertagsstrammer
Artikelnr. 99786
Tag og undertagsklæber
Artikelnr. 98904
Dobbeltklæbende butyltape
Artikelnr. 91187
18 mm kniv m/kliklås
Artikelnr. 171002
Hæftehammer
Artikelnr. 114671
Knivblade 18 mm
Artikelnr. 120048
Klammer 9 mm
Artikelnr. 114700
Klammer 6 mm
Artikelnr. 102250
Undertagstape
Artikelnr. 99787
Stenholm 2
9400 Nørresundby
T. 9936 1500
F. 98 19 24 14
[email protected]
www.berner.dk
Blyerstatning/taginddækning
Artikelnr. 48757 - sort
Artikelnr. 48758 - teglrød
Artikelnr. 48759 - grå
Artikelnr. 61729 - lysgrå/alu
Berner A/S. Forbehold for trykfejl. 08-2010
Berner A/S
Rygnings og gratbånd
Artikelnr. 99783 - sort
Artikelnr. 99782 - teglrød