Se KUFIR`s kommissorium - Forskning & Innovation

MØDE NR.24
REFERAT
SKOLEBESTYRELSEN
BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40
2840 HOLTE
TELEFON 45 42 37 22
EMAIL [email protected]
SKOVLYSKOLEN
Referat af skolebestyrelsesmøde
MØDETIDSPUNKT
OG STED:
tirsdag den 22. april 2014kl.19.15-22.00
Skovlyskolens personalerum
MEDLEMMER:
Charlotte Krogh, Hans-Henrik Groth, Rasmus Axelsson,
Birgit la Cour, Charlotte Ibsen, Michael Christiansen, Peter Boje.
Christina Rønler, Jesper Andersen, Christian Meinertz,
Caroline Overgaard Dinesen
.
KOM. BESTYR:
Axel Bredsdorff
LEDELSE:
Ole Stavngaard (OS) og Kristine Sklander (KS).
FRAVÆRENDE M. AFBUD: Rasmus, Christian og Caroline.
FRAVÆRENDE U. AFBUD:
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Godkendelse af referat den 4. marts 2014.
Skolefritidsordningen
Meddelelser fra elevrådet
Meddelelser fra skolebestyrelsesformanden og skolelederen
Reform af folkeskolen
PCB udfordringen
Økonomi
Trafikpolitik
Skolebestyrelsens principper
Eventuelt
Personsager
Ole Stavngaard
KOMMENDE MØDE:
10. juni 2014
http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Boerne_Skoleudvalget.aspx
MØDE NR. 24
REFERAT
1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. marts 2014
Godkendt
2. Skolefritidsordningen.
Hvilke konsekvenser får reformen af folkeskolen for skolens SFO, SFO klub samt UIR
klubben? Hvordan er personalet fra SFO medtænkt i en ny skole? Hvordan forventes
vore forældre at reagere på reduceret åbningstid og fastholdt forældrebetaling?
Monica og Caroline er gået på barsel. Stine Wienberg har fået job i Nøddebo og er
derfor ophørt på skolen. Ny medhjælper Jacob ansat – basketballtræner. SFO klar til 1.
maj børnene. Indskolingshæfte indkøbt til de ny børn. 42 børn indskrevet. Der er afholdt
overleveringsmøder med de børn, der har særlige behov.
Specialklassebørnenes SFO er et fast tema på forældrerådsmøderne. Det er en
udfordring og et problem for nogle af børnene, at de ikke inkluderes eller kan inkluderes
blandt normalklassebørnene i SFO. Spørgsmål til forventningerne til ”medlemstal” i
SFO efter skolereformen? Forventning om færre elever – specielt i SFO klubben.
Skolebestyrelsen ønsker fokus på specialklasseelevernes SFO tilbud og den tildelte
resurse til opgaveløsningen.
3. Meddelelser fra elevrådet.
Ikke til stede.
Skolebestyrelsen spørger til valg af 8.klasseelever som elevrepræsentation i
bestyrelsen, da de måske har bedre tid end 9.klasseeleverne.
4. Meddelelser fra skolebestyrelsesformanden og skolelederen
Orientering om at Preben har fået mindre blodprop.
Mariannes afskedsreception gik godt med pænt fremmøde.
Rudersdal har afholdt Kick-off arrangement for IT implementering i kommunens skoler..
Ole genvalgt til Skolelederforeningens hovedbestyrelse med tilhørende 20%,s frikøb.
Jesper har som en af to vejledere været i USA for at se på skoler, hvor undervisningen
var I-pad baseret.
Charlotte redegjorde for møde for skolebestyrelsesmedlemmerne arrangeret af
forvaltningen.
5. Reform af folkeskolen
Skolebestyrelsen har af Børne- og Skoleudvalget været inviteret til informationsaften
vedr. reformen af folkeskolen. Fra Skovlyskolen deltog Charlotte Krogh, Rasmus
Axelsson og Kristine Sklander. Præsentationsmaterialet og notater fra
gruppearbejderne er fremsendt til skolebestyrelsesmedlemmerne pr. mail 8.04.14
Ud fra dette materiale samt status for skolens arbejde med reformen drøftes denne.
Følgende punkter er bl.a. til debat:
- Kommunikation vedr. reformen
- Rammer vedr. den nye skole – herunder skoleåret for eleverne, skoledagens
organisering, arbejdsåret for medarbejderne, arbejdspladser til lærerne,
fag/fagområder/valgfag/sprogmodel, klassernes placering, klasselærer eller
kontaktlærerordning mm.
Orientering og debat
MØDE NR. 24
REFERAT
Overordnet kommunikation om status for reformarbejdet udsendes i næste uge.
Forældremøde 11. juni 19.00 – 21.30 ang. vor version af reformen.
Særligt møde for specialklasseforældrene evt. d.18. juni kl. 19.00
Tilmeldingsmodul og reminder nogle dage inden – speciel invitation til
kontaktforældrene.
Datoer udmeldes til forældrene.
Skolen gentænkes – et paradigmeskift.
Giv mulighed for ”en blokfunktion” på skoleintra eller postkasse hos Pernille.
Se også www.skolespring.dk
Udvalg bestående af Birgit og Michael
Specialklasseudvalg Preben og Hans Henrik.
OS deltager ligeledes.
6. PCB udfordringen
Med henblik på at reducere mængden af PCB i luften i Bøgely, er der taget initiativer
i flere omgange. Først udskiftedes ventilationen, da det forventedes at dette ville
nedbringe niveauet af PCB til under det af sundhedsstyrelsen anbefalede. Da dette
ikke var tilstrækkeligt, blev der lavet tre forskellige tiltag i 3 klasserum, hvor fuger
blev udskiftet, vægge forseglet for afdampning af PCB samt en kombination. Der er
nu målt for PCB niveauet efter disse tiltag, og resultatet er opløftende. Niveauet er
nu nedbragt til pænt under den anbefalede grænse
Orientering
Drøftelse af rapporten. Stor tilfredshed med at der er fundet en løsning på
forureningsproblemet. Finansieringen af en udbedring drøftes på kommende
økonomiudvalgsmøde. Der afholdes styregruppemøde først i maj måned, når ny chef
for Teknik og Miljø er tiltrådt.
7. Økonomi 2013
På sidste møde blev fremlagt en økonomisk oversigt samt et foreløbigt budget 2014.
Vi mangler endnu informationer vedr. specialklasserækkens økonomi og vilkår, må
anslå forventet SFO/SFO klub elevtal. Vi har siden sidste møde specifikt set på SFO
økonomien for 2013, og må desværre konstatere et overforbrug.
Et tilrettet budget, med nye informationer indarbejdet, fremlægges.
Nyt budget fremlagt og taget til efterretning.
8. Trafikpolitik
Hvad er status?
Peter havde medbragt skabelon samt oplæg fra Rudersdal og vil kontakte Kristen Malte
i hendes egenskab af færdselskontaktlærer.
9. Skolebestyrelsens principper
Hvad er status?
MØDE NR. 24
REFERAT
Ole finder Mariannes og egen gennemgang frem til skolebestyrelsen.
10. Eventuelt
Intet
11. Personsager
Hilsen Ole