Erhvervsbeskatning Danske Advokater

Styr på selskaber – hvad, hvorfor og
hvordan?
3. oktober 2013
v/
Morten Haahr Jensen
Specialkonsulent,
cand. jur.
Indledende bemærkninger
Gennem de senere år – stort fokus på, om
selskaber skal spille en større rolle i landbruget
Stadig forholdsvis få selskaber i landbruget
Hvad forhindrer selskaber i landbruget?
Tradition?
Lovgivning?
Rådgivere?
Nye konstruktioner (”Fondseje”) ser dagens lys
Generelt om selskaber
Organisationsform for erhvervsvirksomhed
Sondrer mellem person- og kapitalselskaber
De forskellige former adskiller sig især på
Ejerforhold
Ledelse
Hæftelse
Kapitalkrav
Offentlighed
Forskellige organisationsformer
Personligt drevet virksomhed
Interessentskaber (I/S)
Kommanditselskaber (K/S)
Partnerselskaber (P/S)
Aktieselskaber (A/S)
Anpartsselskaber (ApS)
Øvrige
Personligt drevet virksomhed
Ejet af én person
Deltager i den daglige drift
Har bestemmende indflydelse – er lederen
Hæfter personligt med hele sin formue
Intet kapitalkrav
Få lovregler
Begrænset offentlighed
Virksomhedsordningen
Interessentskab – I/S
Flere personer (fysiske eller juridiske) ejer en
virksomhed sammen
Deltagerne er aktive i driften
Fælles ledelse
Reguleres typisk i en fælles aftale
Deltagerne hæfter personlig, solidarisk og
ubegrænset
Intet kapitalkrav
Få lovregler
Begrænset offentlighed
Kommanditselskab – K/S
To typer deltagere
Komplementaren hæfter personligt
Komplementaren skal have særlige beføjelser
Kommanditisten hæfter kun med sit indskud
Der kan være flere af hver slags
Skattemæssig transparent
Intet kapitalkrav
Få lovregler
Begrænset offentlighed
Partnerselskab – P/S
Kommanditaktieselskab - en blanding mellem et
kommanditselskab og et aktieselskab
Deltagere som i K/S – komplementar, som
hæfter
Skattemæssig transparent
Komplementaren skal have særlige beføjelser
Er i et vidt omfang reguleret i selskabsloven
Kapitalkrav som i et A/S (500.000)
Ledelse som i A/S
Aktie- og anpartsselskab
Reguleret i selskabsloven
Regler om stiftelse, kapitalstørrelse, ledelse, og
en række andre forhold (færre regler for ApS)
Kapitalkrav på 500.000/80.000 kr.
Deltagerne hæfter kun med deres indskud
Indflydelse i forhold til indskud
Udbytte i forhold til indskud
Offentlighed om kapitalstørrelse, ledelse,
regnskab m.v.
Øvrige
Erhvervsdrivende fonde
Erhvervsdrivende foreninger
A.m.b.a.
F.m.b.a.
S.m.b.a.
Iværksætterselskaber - IVS
Kapitalkrav: 1 kr.
Bunden reserve på 25 % af overskud, indtil man når
50.000 kr.
Endnu ikke muligt at stifte
Hvorfor selskaber?
Hæftelse – adskilte formuer
Risikospredning – især ved flere aktiviteter
Lovregulering – skaber tryghed
Ulemper
Ofte krav om personlig sikkerhed
Formalitetskrav
Offentlighed
Ikke muligt at modregne underskud i anden
indkomst
Hvordan – selskaber i landbruget
Hvad forhindrer, der kommer flere?
Selvejetanken
Det økonomiske incitament – ej fornuftigt, når der ikke
tjenes penge
Virksomhedsordningen
Lovgivningen
Rådgivningsfokus
Hvor ser vi selskaber i landbruget?
Selskaber der ejer ejendomme
Erhvervelse uden tilladelse (på erklæring) - § 20
Hvilke selskaber?
Kun aktie- og anpartsselskaber
Øvrige selskabs- og virksomhedsformer skal
have tilladelse, eks. I/S, K/S og P/S
Skal være en ”landmand” i selskabet
”Landmanden i selskabet”
Fysisk person
”Landmand” skal enten være hidtidig ejer eller
opfylde de personlige erhvervelsesbetingelserne
”Landmand” skal have bestemmende
indflydelse, men ikke et krav, at vedkommende
er kapitalejer
Hæmsko for ønsket om ekstern kapital?
Øvrige deltagere
Ingen krav til investor
Kan være både fysiske og juridiske personer
Kan være udlændinge eller udenlandske
selskaber
Kan eje 100 %
”Fondseje”
Ikke muligt at en fond ejer en landbrugsejendom
– kan ikke opnå tilladelse efter § 21
En fond kan være kapitalejer i § 20-selskab
AP Pension – Dansk Farmland
Ejendom ejes af A/S eller ApS og bortforpagtes
Blandt kapitalejerne er et K/S, hvor i AP deltager
Andre selskaber i landbruget
Selskaber der forpagter jord
Skal opfylde betingelser for at kunne købe
Driftsfællesskaber i selskab
Holder fast i I/S’er
Selskaber med husdyrproduktion
Ikke samme bevæggrunde som tidligere
”KO-selskaber” og ”Randzone-selskaber”
De ”farlige” – pas på med ”kunstig opdeling”
Afslutning
Stadig relativt få selskaber i landbruget
Skyldes både tradition, virksomhedsordningen
og landbrugsloven
”Bestemmende indflydelse” begrænser
Hvad kommer til at ske, og hvad betydning for
det?