Specialcenter Øst - Spjald Skole

Principper for forældremøder og skole/hjem-samtaler
Formålet med forældremøder og skole/hjem-samtaler er at skabe et fælles udgangspunkt, en
fælles forståelse og fælles fodslag mellem skole og forældre omkring den enkelte klasse, den
enkelte årgang og det enkelte barns skolegang.
Der afholdes normalt to forældremøder om året. I møderne deltager klassens/årgangens faste
lærere. Nye lærere med få timer i klassen deltager i det første møde efter de har overtaget
klassen. I indskolingen deltager tillige kombi-pædagoger.
Møderne planlægges i samarbejde mellem lærere, kombi-pædagoger og evt. forældrerådet.
Møderne tilrettelægges, så der normalt deltager minimum 2 lærere i hvert møde.
Principperne for skole/hjem-samtaler er udformet med det formål at skabe gode vilkår for
 en reel dialog ud fra et helhedssyn på barnet
 en konstruktiv, fremadrettet og anerkendende tone
 en fleksibel og alderstilpasset samtaleform
 et loyalt samarbejde omkring barnets skolegang
På Skovshoved Skole underrettes hjemmene ved en skole/hjem-samtale 2 gange årligt om skolens
syn på elevernes udbytte af skolegangen såvel fagligt som socialt. Eleverne deltager og samtalerne
former sig som en dialog mellem forældre, elev, pædagog og lærere om elevens udvikling og
skolegang som helhed. Samtalen kan foregå på grundlag af portefolio, samtaleark, elevplaner eller
andet som aftalt i teamet omkring klassen/årgangen. Materialet tilgår hjemmet forud for
samtalen. Foreligger der ikke materiale orienteres hjemmet forud om formen for skole/hjemsamtalen.
Dansk- og matematiklærer deltager hver gang. Sproglærere deltager i én samtale pr. skoleår.
Samtalen forberedes fra skolens side ud fra lærernes, pædagogens og elevens løbende evaluering
og målfastsættelse. Har forældrene ønsker til samtalens indhold sendes disse input til lærerne
forud for samtalen.
Samtalen munder ud i aftaler for den kommende periode. Aftalerne følges løbende op og er en del
af udgangspunktet for den næste skole/hjem samtale.
Udover skole/hjem-samtalerne gives på 8.årgang to årlige standpunktsmeddelelser efter 12skalaen. På 9. årgang gives tre årlige standpunktsmeddelelser.
Vedtaget af Skolebestyrelsen ved Skovshoved Skole, den 17.9.2012