Frekvensomformer SRF NFI NFU - Copenhagen Vibrator Products

Referat fra ekstraordinært beboermøde
Mødet blev afholdt den 30. april 2012 kl.19:00-22:00 på Højdevang Sogns Plejehjem, Sundbyvestervej 87.
Deltagere:
Lejere: 48 lejemål var repræsenteret.
Fra administrationen: Flemming Falsing, Lone Lund-Rasmussen, Kasper Nørballe.
Fra teknikergruppen: Karsten Nagel og Henning Larsen – Mangor & Nagel samt Anne Rosentoft og Merete
Nielsen – Wissenberg.
Dagsorden:
1. Velkomst ved afdelingsformanden.
2. Valg af dirigent, referent og
stemmetællere.
3. Hvorfor en helhedsplan, gennemgang af helhedsplanens
økonomi, alternative muligheder.
Ad. 1
4. Helhedsplan, ombygning og
nybyggeri.
Bente Davidsen bød velkommen til de mange
fremmødte beboere og præsenterede deltagerne
fra administrationen og teknikergruppen.
5. Teknik, overvejelser om alternativ energi og bæredygtighed
samt fibernet.
Der blev givet accept til fotografering under mødet.
6. Tidsplan, etaper, genhusning
og anvisning.
Ad. 2
7. Debat.
Merete Nielsen blev valgt som referent.
8. Afstemning.
Mick/JWV 44 - blev valgt til dirigent.
Max/JWV 69, Helle/JWV 24 og Christian/JWV 5
blev valgt som stemmetællere/stemmeudvalg.
Dirigenten anbefalede, at spørgsmål blev gemt til
debatten under pkt. 7.
Ad. 3
handling, når beboerne har stemt for gennemførelse af forslaget.
Lone Lund-Rasmussen orienterede kort om baggrunden for udarbejdelse af helhedsplan, der
også omfatter opførelse af nye boliger.
Endvidere orienterede LLR om, at tidligere oplæg
til helhedsplan har været drøftet med Københavns Kommune og Landsbyggefonden/LBF, der
har anbefalet, at forslag fuldt ud udnytter afdelingens byggeret.
Den aktuelt uudnyttede byggeret pålægger afdelingen store udgifter til ejendomsskatter, som administrationen har forsøgt at få reduceret, men
desværre uden at det er lykkedes.
Da både Kommune og LBF skal bidrage med
støtte til helhedsplanens eventuelle realisering, er
bemærkninger og anbefalinger fra begge parter
taget til efterretning og indarbejdet i det forslag,
der nu foreligger.
Kasper Nørballe gennemgik økonomi, finansiering og huslejekonsekvenser og understregede,
at såfremt der ikke stemmes for helhedsplanen,
vil der alternativt være behov for igangsætning af
renoveringsarbejder.
I nuværende boligtyper fastholdes indskud på
samme niveau som nu, mens Indskud i nybyggeri
er 2 % i henhold til gældende regler.
Der kan via Københavns Kommune søges om lån
til indskud i nybyggeriet. Alternativt er boligselskabet positivt indstillet på at yde støtte.
Ad. 4
Henning Larsen gennemgik de overordnede ideer
og ønsker bag forslaget til helhedsplanen og orienterede om, at Kommuneplanens gældende
rammer og retningslinjer kan overholdes med det
fremlagte forslag.
Bebyggelsesprocenten vil blive ændret fra 22 til
40, og det er muligt inden for egen grund at opfylde krav til p-pladser og ubebyggede arealer.
KNB viste på en planche, at finansiering af renoveringsarbejder for kr. 8 mio. vil give ca. samme
huslejestigning, som der forventes for hele helhedsplanen.
Der stiles mod, at bebyggelsen efter renovering
fremstår med lyse facader, varieret med både 1og 2-etagers blokke.
Endvidere vistes oversigt over forventet husleje
og indskud for boligtyperne i helhedsplanen.
Udearealer er ikke bearbejdet i detaljer, tilsvarende ligger endelig indretning af boligerne endnu
ikke fast.
Helhedsplanen og tilknyttet økonomi kan først
indsendes til Kommunens og LBF’s endelige be-
Bemærkninger ved de to plancheudstillinger er
noteret, og disse vil blive indarbejdet i projektet
bedst muligt i dialog med beboerne.
Der stiles mod nedsættelse af fokusgrupper, hvor
beboerne får mulighed for at blive involveret i den
videre bearbejdning af udearealer, boligindretning
m.m.
Ad. 5
Merete Nielsen gjorde kort rede for bygningernes
og installationernes dårlige tilstand.
De gennemførte undersøgelser viser bl.a. behov
for at udskifte rørene, at gøre husene tætte, så
energiforbruget kan reduceres, og at fjerne krybekældre, så risiko for skimmel i boligerne minimeres.
Ad. 6
KNB orienterede om de umiddelbare forventninger til tidsplanen, som i bedste fald betyder, at
renoveringen kan igangsættes i 3. kvartal 2013.
Forud skal Kommunen og LBF behandle støtteansøgning med endelig fastlæggelse af omfang,
økonomi og husleje. Denne fase kan være meget
lang og for administrationen ikke mulig at påvirke.
Det skal under renoveringen forventes aktuelt
med genhusning i 6-9 måneder. Genhusningen
vil enten ske i anden bolig i afdelingen, i
skur/container, opsat i bebyggelsen, eller i anden
Hjem-afdeling.
Som udgangspunkt flytter beboerne tilbage til den
nuværende bolig, men det er muligt at ønske flytning til anden bolig i afdelingen eller til anden
Hjem-afdeling.
Med helhedsplanen skal bygningsreglementets
krav overholdes, hvilket er ensbetydende med
efterisolering af facader, emhætter, tilsluttet nyt
ventilationsanlæg, m.m.
Administrationen vil tage kontakt til alle beboere
med spørgeskema om, hvad der ønskes midlertidigt og permanent.
Endvidere overvejes det at indarbejde fremtidssikrede løsninger med solceller, der kan reducere
det fælles el-forbrug, og ændring af det nuværende tv-signal til fibernet med tv, telefon og internet.
Om end opgaven er stor, og mange forhold skal
koordineres, forventer administrationen, at hele
”puslespillet” med genhusning af beboere vil
komme til at hænge sammen.
Under arbejdet med helhedsplanen har genudlejning af fraflyttede boliger været sat i bero, men
for at begrænse lejetabet har boligerne været
udlejet på midlertidige kontrakter.
Disse midlertidige kontrakter udløber den 31.
december 2012.
Boligselskabet er ikke forpligtet til at genhuse
beboere på midlertidige kontrakter, men vil hjælpe de pågældende beboere så meget, det er muligt, inden for lovens rammer.
Stemmes der for helhedsplanen, vil boligselskabet arbejde på at forlænge de midlertidige kontrakter.
I forbindelse med renoveringen er den kommunale anvisning på 1/3 sat i bero.
Nye boliger udlejes først via den interne venteliste på Jens Warmings Vej og efterfølgende via
den eksterne venteliste.
Ad. 7
•
Udformning af udearealer, indretning af
legepladser, placering af p-arealer m.m.
drøftes i fokusgrupper.
•
Der stiles mod, at byggeriet opføres i lyse
farver og lette konstruktioner, og at betonbyggeri undgås.
Spørgelysten var stor og debatten engageret.
Nedenfor oplistes svar/konklusioner på mange af
de stillede spørgsmål og faldne bemærkninger:
Nuværende boliger
•
•
•
Alle boliger gennemgås, og der indgås aftaler mellem lejere og boligselskab om erstatning for udførte og ikke afskrevne forbedringer.
Kommunikation/information
•
Administrationen er opmærksom på, at
der under hele renoveringsforløbet skal
være hyppig information – der skal også
informeres i perioder, hvor det er begrænset, hvad der er at informere om.
•
Der ønskes informationer om husleje, opgjort pr. måned, frem for pr. m2 pr. år.
Vedligeholdelseskonto tilhører boligen/
afdelingen. Da alle boliger totalistandsættes, forventes konti nulstillet ved tilbageflytning.
Det har ikke hidtil været muligt at købe
hårde hvidevarer via vedligeholdelseskontoen/positivlisten.
Genhusning
•
Hvis der genhuses i bolig med en højere
leje end nuværende bolig, skal der betales
den samme leje som nu.
•
Hvis beboerne selv finder genhusningsmulighed i sommerhus eller lignende, skal
der ikke betales husleje i genhusningsperioden.
•
Benyttes nybyggeriet til genhusning, skal
der kun betales istandsættelsesudgifter,
hvis boligen misligholdes.
•
Administrationen udarbejder genhusningsplan, tilpasset beboernes individuelle
ønsker og behov.
Nye boliger og udearealer
•
•
•
Alle lejlighedsplaner drøftes og revideres i
fokusgrupper.
Mur mod Englandsvej fastholdes, og tilsvarende sker med låge mod nabobebyggelse.
Placering af skure og eventuel placering i
tilstødende have drøftes i fokusgrupper.
Ad. 8
Forud for afstemningen afsluttede Bente Davidsen og orienterede om, at afdelingsbestyrelsen
har lagt et stort engagement i udarbejdelse af
helhedsplanen, og anbefalede at stemme for forslaget.
Efter optælling af de afgivne, skriftlige stemmer
kunne stemmetællerne afgive følgende resultat:
86 stemmer for helhedsplanen.
10 stemmer imod helhedsplanen.
Mødet afsluttedes med oplysning om, at der snarest udsendes referat og information om det videre forløb.