Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening, den25

06-0 Farum Midtpunkt
4014.456F
nr. 15 zFarum By
Farum
Tilsynsmyndighed:
Furesø Kommune
Boligorganisation:
Furesø Boligselskab
Forretnin gsførerselskab: KAB
Optørt1975
1.645 Boliger
I
Erhverv
540 Garage m.v.
4'l
Frcmsendt til afdelingsbestyrelsen den 20. januar 2012
Kældre
{81.681 Brutto m'
Æ,ndret den
Budget udgifter
a1-o7 -2412 - 30-06-201 3
Angivet i%
Ejendomsskatter
13,56%
Vedligeholdelse
1,37%
Renholdelse
10,19%
Lejeforhøjelse for famitieboliger = 5.809.000 kr. svarer til 33,28 kr. pr. m' pr. år eller 4,376/o årlig,
Nv qennemsnitliq årliq leie er 794,72 kr. pr.
m'?
for almene familieboliqer samt 798.15 kr. pr.
m'l
for almene unqdomsboliqer.
Eksempler på ny leje pr. 'l.7.2012 - for udvalgte lejemål pr. md. ekskl. varme og antennebidrag m.v.
\ntal m'
fv oe
Lejlighed
Lejlighed
Lejlighed
Lejlighed
Lejlighed
Lejlighed
Lejlighed
Lejlighed
Lejlighed
Lejlighed
Lejligh€d
A
E
c
.000 kr. større
7.000 kr. større udgifter
't
8.150
5.585
4.695
341
7-433
311
6.334
5.415
E
69
5.35'1
4 49t
G
56.6
97.4
Ha
8:
7.121
6.221
HI
8(
6.06t
la
6:
5.1
tr
6(
Ut
5.272
.000 kr. større
Ejendomsskatter
til Energiforbrug
m.v.
udgiftertil Bidrag til Furesø
172.000 kr. større
udgiftertil
Boligselskab
Renholdelse
kr. mindre udgiftertil
Beboeraktiviteter
23i
49i
6.4
22i
5.502
udgiftertil Henlæggelser ialt
1.659.000 kr. større udgifter
til Ekstraordinære udgifter i alt
3.000 kr. større indtægtertil Almene boliger
78.000 kr. større indtægter
til Butikker og erhvervslejemål
755.000 kr. større indtægtertil Renter
975.000 kr. mindre indtægtertil Tilskud fra Furesø Boligselskab
6.000 kr. mindre indtægtertil BeboeraKiviteter
Budgettet er et sammendrag af det detaljerede officielle budget, som kan afhentes på ejendomskontoret.
B1-1
89
4.515
7.80(
54,4
129,9
til Neftokapitaludgifter (lån)
udgiftertil
341
34',1
4.32t
r
3.027.000 kr. større
.000 kr. mindre udgifter
:orhøielse
Leie før - Dr. mr -eie efter - or. md
7.80(
8.150
129.C
7.80(
8.150
129,1
Andel i
budget
Budget 2012
Konto
nr.
UDGIFTER
1.000 kr
Budget 201
1.000 kr
1
o/o
l{egnskar
201C
ORDINÆRE UDGIFTER
105
Nettokapitaludgifter(lån)
17,51
25.642.000
25.704
18.79S
13,66
20.010.00c
19.270
17.68S
4,21
6.166.00C
9.523.00C
5.959
5.802
9.464
8.13i
35.699.00C
34.693
31.629
14.928.000
2.000.000
3.388.000
14.756
2.000
3.500
12.959
140
20.3't6.00c
20.256
15.231
27,27
39.943.000
36.916
42.969
16, 99
24.881.00C
23.222
28.521
146.481.00C
140.791
137.151
Offentlige og andre faste udgifter
106 - 110 Ejendomsskatter
Energiforbrug m.v.
Bidrag til Furesø Boligselskab
111
112
113.9
6,50
Offentlige og andre faste udgifter i alt
Variable udgifter
114
115
118
Renholdelse
10,19
- 117 Vedligeholdelse
- 119 Beboeraktiviteter
119.9
1,37
2,31
Variable udgifter i alt
2.132
Henlæggelser
120
- 124 Henlæggelser i alt
gns. 219,85 kr. pr. m2
EKSTRAORDINÆRE UDGI FTER
125-134 Ekstraordinære udgifter i alt
UDGIFTER IALT
Overskud
UDGIFTER OG OVERSKUD IALT
0.00
c
c
2.441
100 00
146.48't.00C
140.791
139.552
90,76
2,37
0,77
0,28
132.952.00C
3.473.00C
1.134.00C
132.949
3.395
't.122
396
137.862
129.417
3.393
1.127
ao4
134.341
2.038
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
2Q1
202
203
Boligafgifter og leje:
Almene boliger
Butikker og erhvervslejemål
Kældre m.v., garager
Forbedringer
Renter
Andre ordinære indtægter:
Tilskud fra Furesø Boligselskab
Antennepladsleje
Beboeraktiviteter
1,00
0,00
0,04
0,81
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
EKSTMORDINÆRE
I
410.000
137.969.000
1.458.000
703
0
o7E
60.000
1 .1 85.000
60
900
60
1.191
987
140.672.00C
140.791
138.32e.
NDTÆGTER
208
Ekstraordinære i alt
209
INDTÆGTER IALT
210
Nødvendig merindtægVunderskud
220
INDTÆGTER OG UNDERSKUD IALT
000
Side 2
1.226
0
140.672.000
140.791
139.552
3,97
5.809.00c
0
0
100,0c
146.481.00C
140.791
139.552
Farum Midtpunkt
Drift- og vedligeholdelsesplan for budget 201212019
Almene boligafdelinger skal henlægge et årligt beløb til planlagt og periodisk vedligeholdelse.
Farum Midtpunkt skal altså spare op til de kommende arbejder.
Derfor har driftschefen/ejendomslederen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejdet
et
langtids budget. Dette langtidsbudget beskriver, hvad der skal vedligeholdes, og hvad
det skal
koste.
Langtidsbudgettet er udarbejdet for de kommende 10 år.
rf.ørge det 10-årige
201212013
langtidsbudget skal Farum Midtpunkt i budgetåret
henlægge
82.I71.1I0kr.
I det kommende budgetår er det planlagt, at der skal udføres en del
vedligeholdelsesarbejder. Pengene til dette trækkes af henlæggelserne, og
det kommende budgetår forventes der at blive brugt
Her følger en oversigt over de
i
33.02g.500
kr.
der for det kommpnde hrrd
Budget
Beskrivelse
2012/201f3
Betoneftersyn i Nygårdterrasserne
2.010.000
765.000
gO
arr V"atg"f,otauls
4.843.000
Udskiftning af udsat og rådne F"r,d"rlir,"
trb"r,d".rarkift
[email protected]
Reparation af asfalt, generelt pa
Mul"rb"hundlir,g uf i
140.000
terrasseme
^nu
380.000
150.000
3.050.000
Lakering af gulve i forbindelse med fruny
1.300.000
Udrkifti.,g
2.200.000
"f
,ugau
Reparation af sanitet i boligerne
torrptigtigt
"i "rryr,/rrarkf*ing
3.700.000
ui
Udskiftning af de sidste gamle rrur-*urrd
R"purutor,/[email protected]
Reparation og udskiftning ved hærværk
2.600.000
7s0.000
1.100.000
550.000
Herunderses,hvordanforbrugettilvedligeholdelseudviklersigoverde"[email protected]
skal henlægges.
Likviditet
Alle beløb i 1.000 kr.
20t7lr8 2}1,8lts 2019120 2020121 2021122
Arets startsaldo 43.47L 42.613 46.806 51.843 55.7g6 57.617 58.817
52.947 55.483 58.390
udg' i alt for året 33.029 28.807 27.969 29.107 31,.119 31.800 g8.870 g0.464 30.093
91..021
Årets henlæggelser 32.171 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
33.000 33.000 33.000
saldo at ovetføre 42.613 46.806 51.843 55.796 57.617 58.817 52.947
55.483 58.390 60.g69
2012113 201311.4 20L411,5 201511.6 20L5117