Overdragelse af det forsikrede produkt PRODUKT: Nuværende eje

Brugerinformation
02/2011
Montage- og brugervejledning
999718008 da
97
18
-2
38
-0
1
Trappetårn 250
Introduktion
Brugerinformation Trappetårn 250
tion
Introduk-
© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
2
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
Introduktion
Indholdsfortegnelse
4
4
6
8
9
9
10
12
Introduktion
Principielle sikkerhedsinstrukser
Doka byggeservice
Eurocodes hos Doka
14
16
18
19
20
21
22
Systembeskrivelse
Trappetårn 250 detaljer
Produktegenskaber for Doka understøtningsstillads
Montage
Forankring i bygningen
Udstigning
Faldsikring på bygværket
Flytning med kran
Eksempler fra praksis
Nødvendigt udstyr
24
Produktoversigt
999718008 - 02/2011
3
Introduktion
Brugerinformation Trappetårn 250
Principielle sikkerhedsinstrukser
Introduktion
Brugergrupper
Planlægning
● Denne brugerinformation (Montage- og brugervejledning) henvender sig til de personer, der arbejder
med det her beskrevne Doka produkt/system, og
indeholder oplysninger for standardudførelsen om
monteringen og den tilsigtede brug af det beskrevne
system.
● Alle personer, der arbejder med de enkelte produkter, skal være fortrolige med indholdet i denne anvisning og de her givne sikkerhedsinstrukser.
● Personer, der ikke kan læse denne anvisning eller
har vanskeligt ved at læse den, skal instrueres og
oplæres i brugen af kunden selv.
● Kunden skal drage omsorg for, at det informationsmateriale, som Doka stiller til rådighed (f.eks. brugerinformationer, montage- og brugervejledninger,
driftsvejledninger, tegninger osv.) er tilstede, at de er
blevet læst og at de står til rådighed for brugerne på
opstillingsstedet.
● De gældende regler for arbejdsbeskyttelse samt
øvrige gældende sikkerhedsregler, for de enkelte
lande, skal følges ved den sikkerhedstekniske tildannelse og anvendelse af vore produkter.
Under alle omstændigheder er brugeren forpligtet til
at sørge for, at de i det pågældende land gældende
sikkerhedsforskrifter for arbejdstagere for hele projektets vedkommende overholdes, og at træffe yderligere eller andre egnede forholdsregler for arbejdssikkerheden, såfremt dette er påkrævet.
● Der skal etableres sikre arbejdspladser ved brug af
forskallingen (f.eks.: til opsætning og nedtagning, til
omstillingsopgaver og under flytning osv.). Der skal
være adgang til arbejdspladserne via sikre adgangsveje!
● Hvis der afviges fra anvisningerne i nærværende
dokumentation eller hvis systemet bruges til
andre ting, end anført heri, kræver det en speciel
statisk beregning og en supplerende montagevejledning.
Risikovurdering
● Kunden er ansvarlig for at udarbejde, dokumentere,
realisere og revidere en risikovurdering på hver byggeplads.
Dette dokument danner basis for den individuelle
risikovurdering for hver enkelt byggeplads samt
anvisningerne om, at systemet stilles til rådighed og
anvendes af brugeren. Det erstatter dog ikke disse.
Anmærkninger til nærværende
dokumentation
● Denne brugerinformation anvendes som en generel
montage- og brugervejledning, eller integreres i en
speciel montage- og brugervejledning, der er oprettet specielt til en bestemt byggeplads.
● De tegninger, der vises i nærværende dokumentation, viser til dels kun monteringstilstande og
er derfor ikke altid komplette i sikkerhedsteknisk
henseende.
Eventuelle sikkerhedsindretninger, der ikke fremgår
af denne dokumentation, skal kunden under alle
omstændigheder bruge i henhold til de til enhver tid
gældende bestemmelser.
● Andre sikkerhedsinstrukser, især advarsler, er
opført i de enkelte kapitler!
4
Under alle faser af brugen gælder
følgende
● Kunden skal sikre sig, at opsætning og nedtagning,
flytning og den tilsigtede brug af produktet bliver
ledet af og er under opsyn af fagligt kvalificerede personer med de tilsvarende kompetencer.
Disse personers handleevne må ikke være indskrænket på grund af alkohol, medicin eller andre
rusmidler.
● Doka produkter er tekniske arbejdsmidler, der kun
må bruges erhvervsmæssigt i henhold til de enkelte
Doka brugerinformationer eller andre tekniske dokumentationer, som er udarbejdet af Doka.
● Under hver enkelt byggefase skal det sikres, at
samtlige byggekomponenter og enheder har den
nødvendige stabilitet!
● De funktionstekniske anvisninger, sikkerhedsinstrukser og oplysninger om belastning skal følges og
overholdes strengt. Hvis dette ikke respekteres, kan
det have ulykker og alvorlige legemsbeskadigelser
(livsfare) til følge og samtidig give store materielle
skader.
● Brandkilder i nærheden af forskallingen er forbudt.
Varmeapparater er kun tilladt i en passende afstand
til formene og ved kyndig brug af dem.
● Arbejdsopgaverne skal tilpasses vejrliget (f.eks.
risiko for at skride ud). Under ekstreme vejrforhold
skal der træffes forudseende forholdsregler både for
at sikre materiellet og de nærliggende områder og
for at beskytte arbejderne.
● Alle samlinger skal kontrolleres jævnligt, at de sidder
ordentlig fast og fungerer.
Især skal skrue- og kilesamlinger gåes efter, afhængigt af byggeforløbet og især efter usædvanlige
hændelser (f.eks. efter en storm). Ved behov skal de
efterspændes.
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
Introduktion
Montage
Bestemmelser / arbejdssikkerhed
● Materiellet/systemet skal før brugen kontrolleres af
kunden, om det er i ordentlig stand. Beskadigede,
deformerede dele eller dele, der er svækket på
grund af slitage, rust eller råd, skal sorteres fra, så de
ikke bliver anvendt.
● Hvis vores forskallingssystemer blandes sammen
med systemer fra andre producenter, indebærer det
en risiko, der kan medføre kvæstelser og materielle
skader. Derfor kræver det en særskilt undersøgelse.
● Montagen skal udføres af kvalificerede medarbejdere hos kunden.
● Det er ikke tilladt at foretage ændringer på Doka produkter, da dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
● Vedrørende den sikkerhedstekniske brug og anvendelse af vores produkter skal de til enhver tid gældende bestemmelser omkring arbejdssikkerhed og
diverse andre sikkerhedsbestemmelser i de enkelte
lande overholdes.
Opstilling af kassetterne
● Som udskiftningsdele må der kun anvendes originale Doka dele. Reparationer må kun udføres af producenten eller af autoriserede aktører.
● Doka produkter/systemer skal opstilles på en sådan
måde, at alle belastninger afledes sikkert!
Udstøbning
● De tilladt støbetryk skal overholdes. En for hurtig
udstøbning medfører overbelastning af forskallingen, bevirker større udbøjning og giver risiko for
brud.
Henvisning iht. EN 13374:
● Hvis en person er styrtet ned eller en genstand faldet
hhv. imod eller ned i endegelændersystemet eller tilbehørsdele hertil, så må endegelænderkomponenten kun benyttes fremover, efter at den er kontrolleret af en fagkyndig person.
Service
Symboler
I denne dokumentation er der anvendt følgende symboler:
☞
Vigtig henvisning
Hvis symbolerne ikke respekteres, kan det
bevirke funktionsfejl eller materiel skade.
Afforskalling
● Afforskallingen må først finde sted, når betonen er
tilstrækkelig hærdet og den ansvarshavende har
givet ordre til at afforskalle!
● Under afforskallingen må formen ikke rives af med
kran. Anvend i stedet et egnet værktøj, som f.eks.
trækiler, retteværktøj eller systemenheder som
f.eks. Framax afforskallingshjørner.
● Under afforskallingen må stabiliteten af bygnings-,
stillads- og forskallingsdelene ikke udsættes for
risiko!
Transport, stabling og lagring
● Alle gældende bestemmelser omkring transport af
forskallings materiel og stillads skal overholdes.
Desuden er det pligt at anvende Dokas anhugningsgrej.
● Løse dele tages af eller fastgøres, så de ikke kan
skride eller falde af!
● Alle komponenter skal lagres sikkert, og i den forbindelse skal de specielle Doka anvisninger i de enkelte
kapitler i nærværende brugerinformation overholdes!
FORSIGTIG / ADVARSEL / FARE
Hvis symbolerne ikke respekteres, kan det
bevirke materiel skade og medføre alvorlige
legemsbeskadigelser (livsfare).
Instruktion
Dette tegn indikerer, at brugeren skal foretage en handling.
Visuel kontrol
Indikerer, at udførte handlinger skal kontrolleres visuelt.
Tips
Henviser til praktiske tips.
Henvisning
Henviser til yderligere info-materiale.
Diverse
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i takt med
den tekniske udvikling.
999718008 - 02/2011
5
Introduktion
Brugerinformation Trappetårn 250
Doka byggeservice
Support i alle projektfaser
Doka kan tilbyde en bred vifte af byggeservice med et
eneste mål for øje: At medvirke til et bedre forløb på
kundens byggeplads.
Hvert projekt er unikt. Der er dog noget, som alle byggeprojekter har tilfælles, nemlig grundstrukturen med
fem faser. Doka kender kundernes forskellige krav og
hjælper gerne til med at realisere forskallingsopgaven
effektivt gennem rådgivning, planlægning og andre serviceydelser - i hver af disse faser.
1
Projektudviklingsfase
2
Tilbudsfase
3
Tidsplansudarbejdelse
Træf velfunderede afgørelser
ved hjælp af professionel rådgivning
Optimer det indledende arbejde
med Doka som en erfaren partner
Struktureret brug af forskalling
betyder større effektivitet
på grund af seriøst kalkulerede forskallingskoncepter
Find præcist de rigtige forskallingsløsninger gennem
● assistance ved udarbejdelse af
licitationen
● grundig analyse af udgangssituationen
● objektiv vurdering af planlægnings-, bygge- og tidsrisiko
Udarbejdelse af tilbud, der holder,
ved
● at basere dem på seriøst kalkulerede, vejledende priser
● det rigtige valg af forskallingsmateriel
● optimal basis for tidskalkulationen
Fra starten af økonomisk bæredygtig planlægning takket være
● detaljerede tilbud
● beregning af materiel
● koordinering af formontagetider
og afleveringstidspunkter
6
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
Introduktion
Dine fordele
takket være professionel rådgivning
4
Byggefasen
5
Afleveringsfasen
● Spar udgifter og tid
Rådgivning og support fra starten
af betyder et rigtigt valg og planmæssig brug af forskallingssystemerne. Du opnår en optimal
udnyttelse af forskallingsmateriellet og effektivt forskallingsarbejde
på grund af de rigtige arbejdsprocesser.
● Maksimering af arbejdssikkerheden
Rådgivning og support omkring
rigtig og planmæssig brug giver
større arbejdssikkerhed.
Optimal brug af ressourcerne
med hjælp fra Doka forskallingseksperter
Optimering af forløbet takket være
● eksakt arbejdsplanlægning
● internationalt erfarne projektteknikere
● tilpasset transportlogistik
● support på stedet
999718008 - 02/2011
Positiv afslutning
ved hjælp af professionel support
Doka's byggeservice står for transparens og effektivitet med
● samlet returnering af forskallingen
● professionel nedtagning
● effektiv rengøring og istandsættelse med specialudstyr
● Transparens
Med transparente serviceydelser
og udgifter undgås improviseringer under og ubehagelige overraskelser ved byggeperiodens
afslutning.
● Færre tilsynsudgifter
Med kyndig rådgivning omkring
valg, kvalitet og rigtig brug undgås defekt materiel og slitagen
minimeres.
7
Introduktion
Brugerinformation Trappetårn 250
Eurocodes hos Doka
I Europa er der indtil udgangen af 2007 blevet oprettet
en række ensartede standarder for bygge- og anlægsbranchen, de såkaldte Eurocodes (EC). De bruges
som gældende basis på europæisk plan for produktspecifikationer, licitationer og projekteringsgrundlag.
Eurocodes er på verdensplan det bedst udviklede sæt
standarder inden for bygge- og anlægsvæsen.
Eurocodes bliver fra udgangen af 2008 som standard
anvendt inden for Doka-gruppen. Dermed afløses DINnormerne som Doka standard ved produktdimensioneringen.
Ed
Ed
Fd
Fk
?F
Dimensioneringsværdi for en last
(E ... effect; d ... design)
Indvirkning fra Fd
(VEd, NEd, MEd)
Dimensioneringsværdi for en last
F d = ?F · F k
(F ... force)
Karakteristisk værdi for en last
"effektiv last"; brugslast; nyttelast
(k ... characteristic)
f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind
Sikkerhedskoefficient for last
(på belastningssiden; F ... force)
f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind
Værdier fra EN 12812
Det ellers meget udbredte "σtill-spænding koncept"
(sammenligning af de eksisterende spændinger med
de tilladelige spændinger) afløses i Eurocodes af et nyt
sikkerhedskoncept.
Eurocodes sammenligner indvirkningerne (lasterne)
med modstanden (bæreevnen). Den hidtidige sikkerhedsfaktor i de tilladelige spændinger er opdelt i flere
delsikkerhedskoefficienter. Sikkerhedsniveauet er det
samme!
Rd
Rd
Dimensioneringsværdi for bæreevnen
(R ... resistance; d ... design)
Tværsnittets bæreevne
(VRd, NRd, MRd)
Rk
Rk
Træ: Rd = kmod ·
Stål:
Rd =
?M
?M
Rk
Karakteristisk værdi for en bæreevne
f.eks. momentets modstand mod flydning
?M
Sikkerhedskoefficient på materialet
(på materialesiden; M...material)
f.eks. for stål eller træ
Værdier fra EN 12812
Modifikationsfaktor (kun ved træ – af hensyn
til fugt og lastens indvirkningsvarighed)
f.eks. for Dokadrager H20
Værdier iht. EN 1995-1-1 og EN 13377
kmod
Sammenligning af sikkerhederne
(eksempel)
σtill-spænding koncept
115.5 [kN]
Fy
EC/DIN-koncept
Rk
115.5 [kN]
n ~ 1.65
Rd gM = 1.1
90<105 [kN]
Faktuel
98013-100
60 [kN]
gF = 1.5
Ftill
Faktuel= Ftill
A
98013-102
60<70 [kN]
A
Ed
90 [kN]
De i Doka dokumentationerne "tilladelige
værdier" (f.eks.: Qtill = 70 kN) svarer ikke til
dimensioneringsværdierne (f.eks.: VRd =
105 kN)!
➤ Det er meget vigtigt at undgå forvekslinger!
➤ I vores dokumentationer er de tilladelige
værdier desuden anført.
Følgende delsikkerhedskoefficienter er der
taget højde for:
?F = 1,5
?M, træ = 1,3
?M, stål = 1,1
kmod = 0,9
Dermed er det muligt at finde alle dimensioneringsværdier fra de tilladelige værdier til en
Eurocode-beregning.
Ed= Rd
A Udnyttelsesgrad
8
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
Systembeskrivelse
Hurtig og sikker adgang til højtliggende arbejdspladser
Standard montage
Adgangssystemet er hurtigt monteret af understøtningsstillads-rammer 1,20m og formonterede trappeelementer. Mellemudstigninger giver sikker adgang til
alle arbejdsplaner. Afhængigt af opgaven bliver trappetårnet forankret i bygværket og overholder de relevante
sikkerhedsbestemmelser (klasse B iht. EN 12811-1).
Universelt anvendelig
Der kan anvendes følgende typegodkendte komponenter:
● Understøtningsstillads Staxo 100
● Understøtningsstillads Staxo
● Understøtningsstillads d2
● Understøtningsstillads Aluxo
Kan anvendes hvor pladsen er trang:
● Systemmål: 1,52 x 2,50 m
● Lille lysningsmål: 1,67 x 2,65 m
Høj rentabilitet
Lettere for mandskabet at arbejde:
● Ergonomisk konstruktion
● Kraftbesparende adgangsveje
● Tilstrækkelig plads selv ved modgående trafik
Optimal udnyttelse af udstyret:
● Forskallingsborde og lasttårne kan bygges af det
samme materiale.
Opstillingsvenlig montage
● Få enkeltdele
● Minimalt behov for værktøj - der skal kun bruges en
hammer
Maks. trappetårnshøjde: 100 m
Trappetårnet kan bære en jævnt fordelt last på
2,0 kN/m2 på alle trappetrin og afsatser inden for en
højde på 10 m.
Maks. nyttelast total: 25 kN (ca. 25 personer)
9718-239-01
999718008 - 02/2011
9
Brugerinformation Trappetårn 250
Trappetårn 250 detaljer
Udvendigt rækværk 250
C
A
E
Det udvendige rækværk 250 fastgøres på låsetapperne
på rammerne 1,20m.
B
D
F
9718-100
A Alu trappeløb 250
B Udvendigt rækværk 250
C Indvendigt rækværk 250
D Indstiks rækværk 250
E Indstiks adapter 250
F Trappegelænder 250
9718-241-01
Alu trappeløb 250
Sættes på ramme 1,20m på understøtningsstillads
Staxo 100, Staxo, Aluxo og d2.
Kilelukninger sikrer, at trappeløbet ikke kan løftes af
eller forskubbes. Kun ét værktøj - en hammer
9718-240-01
10
Indvendigt rækværk 250
Det indvendige rækværk 250 sættes på alu trappeløbene 250.
9718-241-01
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
Indstiks rækværk 250
som endeafgrænsning
Sat i på højde med trappens vendepunkt på rammen.
9718-239-02
Indstiks rækværket 250 fastgøres på låsetapperne på
rammerne 1,20m. Dermed bliver op- og nedstigning fra
Doka trappetårn 250 problemløs ved indstigsåbningen,
mellemudstigninger og udstigningen øverst.
Trappegelænder 250
som udstigningssikring
Sat på i stilladsrøret og fastlåst.
9718-241-01
Indstiks adapter
Etablerer afstivningen af de to nederste rammer på indstigssiden og ved mellemudstigninger. Sættes på
begge ben på rammernes låsetapper.
9718-239-03
9718-242-01
999718008 - 02/2011
11
Brugerinformation Trappetårn 250
Produktegenskaber for Doka understøtningsstillads
Integreret forbindelsessystem ved
understøtningsstillads Staxo 100,
Staxo og Aluxo
● En trækfast samling af rammerne etableres ved
hjælp af de indbyggede låsefjedre med integrerede
låsekroge. Låsning og oplåsning med et greb - uden
værktøj.
Funktion ved opbygning i højden
Forbindelsessystem ved understøtningsstillads d2
● Enkel og sikker forbindelse med koblingsstykke og
låsebolt 16 mm.
1) Fastgør koblingsstykke (A) med låsebolt 16 mm
(B) i den øverste ramme (C) .
2) Sæt det på den nederste ramme.
3) Fastgør det med låsebolt 16 mm.
C
Forbindelsesmuffe (A) låst fast = Rammerne forbundet trækfast =
gul låsekrog (B) trykket udad.
blå låsekrog (C) trykket udad.
B
B
9703-250-01
9703-246-01
A
A
C
Funktion ved montering af fodelementer
Forbindelsesmuffe (A) låst op = gul låsekrog (B) trykket
indad.
9718-218-01
F
98003-229-02
E
Funktion ved montering af topelementer
Blå låsekrog (C) trykket indad.
G
98003-229-03
12
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
Låsepal
● Intergreret låsesystem (kan ikke gå tabt)
● Sikrer de udvendige rækværk, indstiks rækværket
og indstiks adapter 250
● to definerede stillinger (lukket - åben)
lukket
åben
98003-223-01
Tilslutning af koblinger
a
a
B
A
98003-222-01
a ... maks. 16 cm (undtagelse: Rørforbindelse til konstruktive formål,
f.eks. det midterste stilladsrør ved øverste udstigning)
Pos.
A
B
Staxo 100, Staxo
Aluxo
d2
Drejelig kobling
Drejelig kobling 48/60mm resp. norDrejelig kobling
malkobling
48/76mm 1)
48/76mm 1)
48/60mm
Drejekobling 48mm Drejekobling 48mm Drejekobling 48mm
resp.
resp.
resp.
normalkobling
normalkobling
normalkobling
48mm 1)
48mm
48mm
1) Ingen forbindelse iht. DIN 4421 (DIN EN 74). Der må ikke påføres
laster parallelt med Staxo resp. Aluxo rørene.
Følg disse brugerinformationer:
- Understøtningsstillads Staxo 100
- Understøtningsstillads Staxo
- Understøtningsstillads Aluxo
- Understøtningsstillads d2
999718008 - 02/2011
13
Brugerinformation Trappetårn 250
Montage
Montagen er vist med eksemplet Staxo 100.
Generelle henvisninger
☞
➤ Ved rejsning på arbejdsstedet skal trappetårnet løbende forankres i bygværket. Ellers
bringes det i afsnit på maks. 10 m højde med
kran frem til arbejdsstedet, monteres og forankres.
➤ Stilladser eller trappetårne, der endnu ikke er
klare til indsats, især ukomplette stilladser
under rejsning, ommontering og nedtagning,
skal afmærkes med et advarselsskilt
"Adgang forbudt" på et passende sted.
Montering af første rammelag
➤ Sæt fodspindlerne (A) på.
➤ Forbind rammen (B) med udvendig rækværk 250 (C)
og indstiks rækværk 250 (D) .
☞
➤ Kilesamlinger må ikke smøres med olie eller
fedt.
➤ Læg alu trappeløb 250 (D) på rammernes tværgående rør og kil det fast.
➤ Sæt indstiks rækværk 250 (E) på alu trappeløb 250.
F
C
E
B
➤ Sæt Staxo 100, Staxo resp. Aluxo ramme i med gul
låsekrog forneden resp. ramme d2 med låsetap foroven.
➤ Skyd fodelementerne i ved den nederste ramme.
Ved Staxo 100, Staxo og Aluxo skal de gule låsekroge først åbnes.
➤ Sæt udvendig og indstiks rækværk 250 på låseboltene.
➤ Lås udvendig og indstiks rækværk 250 fast ved at
lukke tyngdeklinken.
➤ På rammerne, der skal sættes ovenpå, skal forbindelsesmufferne fastholdes = tryk de gule låsekroge
udad.
D
A
9718-241-01
Montering af midterlag
➤ Sæt yderligere rammer (B) på og forbind dem med
udvendigt rækværk 250 (C) (gennemgående stag
foroven).
➤ Sæt 2 styk indstiks adaptere (F) på indstigssiden i
låseboltene på rammerne.
➤ Sæt alu trappeløb 250 på (D) som ved første lag og
kil det fast.
➤ Sæt trappegelænder 250 (G) på på trappens vendepunktside.
➤ Sæt indstiks rækværk 250 (E) på alu trappeløb 250.
G
E
F
B
H
9718-243-01
14
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
Montering af yderligere midterlag
Montering af øverste lag
➤ Fra og med tredie lag er det mest praktisk at foretage
montagen på jorden. Montagen foregår som beskrevet for midterlaget. De færdige lag sættes på med
kran - hver gang drejet 180°.
➤ Forbind rammen (B) med udvendig rækværk 250 (C)
og indstiks rækværk 250 (D) .
➤ Sæt trappegelænder 250 (G) i på udstigningssiden.
➤ Fastgør stilladsrør 48,3mm 3,00m (H) med normalkobling 48mm (I) midt på rammens tværgående rør.
➤ Sæt et ekstra trappegelænder 250 (J) på stilladsrøret og sæt det fast på støtterøret (K) på trappegelænderets udstigningsside og lås det fast med normalkobling 48mm (L) , så det ikke kan skride.
J
I
C
B
M
K
D
L
H
9718-245-01
9718-244-01
Midterlag for mellemudstigning: På udstigningssiden monteres indstiks rækværk 250 i stedet for
udvendigt rækværk 250.
999718008 - 02/2011
15
Brugerinformation Trappetårn 250
Forankring i bygningen
Med forankringssko for trappetårn
Opbygning af forankringsniveauerne
Understøtningstårnet forbindes med forankringsskoen
til trappetårnnet ved hjælp af stilladsrør og koblinger.
☞
Till. kraftbelastning pr. forankringssko for trappetårn:
12 kN i alle retninger
Gælder for fastgørelse med konusskrue B 7cm og universal klatrekonus 15,0 resp. 2 dyvler.
Fastgørelsesmulighed i betonen:
● Med konusskrue B 7cm i allerede eksisterende
ophængspunkter, som er fremstillet med universal
klatrekonusser 15,0 (huldiameter i forankringssko =
32 mm). Klodser i hårdt træ (ubetinget nødvendigt
for at få dem til at sidde fast) forhindrer skader på
betonen (skrammer).
Denne fastgørelsesmetode er kun mulig ved forankringssko fra og med byggeår 05/2009.
● Men en eller to dyvler (huldiameter i forankringsskoen = 18 mm).
Ved opbygningen af grupperne af rør og koblinger skal samtlige gældende standarder og reglementer overholdes, især EN 12812 Understøtningstårne, EN 39 Stålrør til understøtnings- og arbejdsstilladser, EN 74 Koblinger,
centreringsbolte og fodplader til stålrørs
arbejdsstilladser og understøtningstårne.
Afstand a < 1,00 m
a
A
B
C
D
9718-247-01
G
F
E
Afstand a 1,00 m - 2,50 m
a
Krævet bæreevne for de anvendte dyvler:
A
● Trækkraft: Rd≥ 23,1 kN (Ftill≥ 14,0 kN)
● Radial kraft: Rd≥ 6,6 kN (Ftill≥ 4,0 kN)
f.eks. Hilti HST M16 - i ikke-revnet beton B30 eller
jævnbyrdige produkter fra andre producenter. Producentens gældende monteringsanvisninger skal følges!
B
C
D
9718-248-01
G
F
E
Materialebehov
Pos.
A
B
C
D
E
F
G
16
Betegnelse
Stilladsrør 48,3mm
(min. længde = afstand a)
Stilladsrør 48,3mm
(længde variabel)
Stilladsrør 48,3mm 3,00m
Forankringssko for trappetårn
Dyvler pr. forankringssko
Drejekobling 48mm
Normalkobling 48mm
Drejelig kobling 48/76mm ved
Staxo 100/Staxo/Aluxo resp. drejelig kobling 48/60mm ved d2
Afstand a
< 1,00 m 1,00 - 2,50 m
2
4
2
2
2
2
1
4
4
2
2
2
4
8
2
2
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
Vertikal afstand mellem forankringsniveauerne
Antallet af forankringerne afhænger af typen på overdækningen (net eller presenning) og højden på trappetårnet.
Højde på trappetårn
op til 40 m
40 til 100 m
Forankring
med/uden net
med presenninger
hvert 5. lag
hvert 4. lag
hvert 4. lag
hvert 3. lag
Eksempel:
Trappetårnshøjde 72 m, overdækning med/uden net.
Forankring i 5., 10., 15., 20., 25. og 30. lag, samt i 34.,
38., 42., 46., 50., 54. og 58. lag.
9718-246-01
999718008 - 02/2011
17
Brugerinformation Trappetårn 250
Udstigning
Ved opbygningen af grupperne af rør og koblinger skal samtlige gældende standarder og reglementer overholdes, især EN 12812 Understøtningstårne, EN 39 Stålrør til understøtnings- og arbejdsstilladser, EN 74 Koblinger,
centreringsbolte og fodplader til stålrørs
arbejdsstilladser og understøtningstårne.
☞
Stilladsdæk 60 (A) på indstiks rækværk 250 (B)
skal sikres, så det ikke kan løftes af (byggepladsen).
Materialebehov, se kapitlet med samme navn.
9718-259-01
☞
Øverste udstigning
9718-250-01
Ved trappetårn 250 kan der laves en udstigning for hver
1,20 m ved korrekt kombination af trappetårnets dele.
Som overgang til bygværket anvendes der Doka standarddele.
A
B
Hældningsområder for stilladsdæk 60
Anden anvendelsmulighed
+10°
I
H
J
-10°
B
9718-258-01
A
E
Mellemudstigning
K
L
F
Materialebehov, se kapitlet med samme navn.
C
9718-251-01
9718-249-01
M
D
N
G
O
A 1 stk. indstiks rækværk 250
B 1 stk. indstiks adapter 250
C 1 stk. stilladsdæk 60/250cm
D 2 stk. stilladsdæk 60 (længde variabel)
E 2 stk. stilladsrør 48,3mm 1,50m
F 2 stk. stilladsrør 48,3mm 2,00m
H 15 stk. stilladsrør 48,3mm 3,00m
I
8 stk. stilladsrør 48,3mm (længde variabel)
J 10 stk. drejelig kobling 48/76mm ved Staxo 100/Staxo/Aluxo
resp. drejelig kobling 48/60mm ved d2
K 10 stk. drejekobling 48mm
L 30 stk. normalkobling 48mm
M 4 stk. halvkobling med bolt 48mm 50
N 4 stk. rækværksstolpe XP 1,20m (bundbefæstigelse variabel)
O 4 stk. stilladsrør D48mm
18
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
Faldsikring på bygværket
Rækværkstvinge T
● Fastgørelse med skruebeslag, rækværkstvinge,
rækværksbeslag eller trappekonsol XP
● Afgrænsning med sikringsgitter XP, rækværksbrædder eller stilladsrør
● Fastgørelse med forankring eller i armeringsbøjler
● Afgrænsning med rækværksbrædder eller stilladsrør
98031-200-01
9755-205-01
a
a
Rækværksstolpe XP 1,20m
geprüfte
Sicherheit
a ... > 1,00 m
Følg brugerinformationen "Rækværkstvinge T"!
geprüfte
Sicherheit
a ... > 1,00 m
Følg brugerinformationerne i "Endesikringssystem XP"!
Rækværksholder 1,10m
● Fastgørelse i indstøbningsdel for skrue 20,0 eller
indstøbningsdel for dorn 24 mm
● Afgrænsning med rækværksbrædder eller stilladsrør
Rækværkstvinge S
9771-200-01
a
a
● Fastgørelse med integreret tvinge
● Afgrænsning med rækværksbrædder eller stilladsrør
geprüfte
Sicherheit
9756-206-01
a ... > 1,00 m
Følg brugerinformationen "Rækværksholder
1,10m"!
geprüfte
Sicherheit
a ... > 1,00 m
Følg brugerinformationen "Rækværkstvinge S"!
999718008 - 02/2011
19
Brugerinformation Trappetårn 250
Flytning med kran
Tårnene kan hurtigt gøres højere eller lavere, og kan
flyttes med kran både som en enhed og i enkelte lag.
☞
Vigtig info:
Sikring af fodspindlerne mod at
falde af
Trappetårnsenheder må kun flyttes op til maks.
10 m højde.
ved fodspindler
➤ Sæt en låsepal (A) i tværrøret på rammen.
A
9718-252-01
9703-221-01
ved fodspindel 70
β ... maks. 30°
Rammerne forbindes trækfast
9703-250-01
➤ Ved Staxo 100, Staxo og Aluxo:Luk blå låsekrog
(A) = tryk udad.
➤ Først aflastes fodspindel 70, derefter klappes
spændskiven op.
Den sammenklappelige spændskive sparer lange
spindelveje. Under flytningen kan den klappes sammen om en stag på det udvendige rækværk.
➤ Skyd fodspindel 70 (A) ind i rammen.
➤ Ved Staxo 100, Staxo og Aluxo: Lås den med den
gule låsekrog (B) .
B
A
A
9703-223-01
Ofte vil ukyndige personer gå op i et trappetårn. Derfor er det vigtigt at kontrollere før hver
flytning, om låsekrogene er lukket.
➤ Ved d2: Fastgør den med låsebolt 16mm (B) .
For at øge sikkerheden under flytningen anbefales det at montere ekstra låsebolte.
B
➤ Ved d2: Kontroller, om alle låsebolte 16mm (A) er
sat i.
9734-238-01
A
Flytning
A
➤ Flyt hele enheden med en 4-kædet wire, f.eks. Doka
4-punkts kæde 3,20m.
A
9734-239-01
20
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
Eksempler fra praksis
999718008 - 02/2011
21
Brugerinformation Trappetårn 250
Nødvendigt udstyr
Tårnhøjde i m (udstigningshøjde)
Alu trappeløb 250
Indvendigt rækværk 250
Udvendigt rækværk 250
indstiks rækværk 250
Trappegelænder 250
Indstiks adapter
Stilladsrør 3,00 m
Normalkobling 48mm
Fodspindel
Staxo 100 ramme 1,20 m
resp. Staxo ramme 1,20 m
Aluxo ramme 1,20 m
Ramme d2 1,20 m
Koblingsstykke
Låsebolt 16 mm
Alternative understøtningsstilladser
Staxo
Aluxo
d2
3,6
4,8
6,0
7,2
8,4
9,6
10,8
12,0
13,2
14,4
15,6
16,8
18,0
19,2
20,4
21,6
22,8
24,0
25,2
26,4
27,6
28,8
30,0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
144
152
160
168
176
184
192
200
I ovenstående tabel er hele materialebehovet - første lag, det pågældende antal midterlag og øverste lag - indeholdt til den enkelte tårnhøjde.
22
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
Første lag
Midterlag for mellemudstigning
9718-256-01
9718-253-01
Betegnelse
Alu trappeløb 250
Indvendigt rækværk 250
Udvendigt rækværk 250
Indstiks rækværk 250
Indstiks adapter 250
Fodspindler
Ramme 1,20m
Stk.
1
1
1
1
2
4
2
Stk.
1
1
1
1
1
1
2
Udstigning for midter- resp. øverste
lag
9718-257-01
Midterlag
Betegnelse
Alu trappeløb 250
Indvendigt rækværk 250
Udvendigt rækværk 250
Indstiks rækværk 250
Indstiks adapter 250
Trappegelænder 250
Ramme 1,20m
9718-254-01
Betegnelse
Alu trappeløb 250
Indvendigt rækværk 250
Udvendigt rækværk 250
Trappegelænder 250
Ramme 1,20m
Stk.
1
1
2
1
2
Betegnelse
Stilladsrør (længde variabel)
Stilladsrør 48,3mm 1,00m
Drejelig kobling 48/76mm
Drejekobling 48mm
Stilladsdæk 60 (længde variabel)
Stk.
4
1
2
4
1
Øverste lag
9718-255-01
Betegnelse
Udvendigt rækværk 250
Indstiks rækværk 250
Trappegelænder 250
Stilladsrør 48,3mm 3,00m
Normalkobling 48mm
Ramme 1,20m
999718008 - 02/2011
Stk.
1
1
2
1
3
2
23
Produktoversigt
Brugerinformation Trappetårn 250
[kg]
Artikel nr.
[kg]
Artikel nr.
Doka sikkerhedssystemer
Produktoversigt
Trappetårn
250
Staxo 100 ramme 1,20m
28,0 582301000
Staxo 100-Rahmen 1,20m
Fodspindel 70
Galvaniseret
Højde: 101 cm
Galvaniseret
Staxo ramme 1,20m
23,0 582770000
Staxo-Rahmen 1,20m
8,8 582639000
Lastspindel 70
Spændskive B
2,0 582634000
Spannmutter B
Galvaniseret
Galvaniseret
Universal værktøj
3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug
Galvaniseret
Længde: 75,5 cm
Aluxo ramme 1,20m
14,6 582601000
Aluxo-Rahmen 1,20m
Aluminium
Alu treppeløb 250
33,2 582670000
Alu-Treppenlauf 250
Aluminium
Længde: 263 cm
Bredde: 80 cm
Højde: 112 cm
Ramme d2 1,20m
24,1 582701000
Grundrahmen d2 1,20m
Galvaniseret
Udvendig rækværk 250
19,5 582672000
Außengeländer 250
Galvaniseret
Længde: 255 cm
Højde: 111 cm
Koblingsstykke
0,57 582527000
Kupplungsstück
Galvaniseret
Højde: 27 cm
Indvendigt rækværk 250
7,0 582671000
Innengeländer 250
Låsebolt 16mm
Galvaniseret
Højde: 155 cm
0,25 582528000
Federbolzen 16mm
Galvaniseret
Længde: 15 cm
Fodspindel
9,0 582637000
Fußspindel
Galvaniseret
Højde: 69 cm
Indstiks rækværk 250
36,5 582675000
Einstiegsgeländer 250
Galvaniseret
Længde: 255 cm
Højde: 117 cm
24
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
Produktoversigt
[kg]
Indstiks adapter 250
Artikel nr.
12,6 582674000
Einstiegsadapter 250
[kg]
Normalkobling 48mm
1,2 682004000
Normalkupplung 48mm
Galvaniseret
Højde: 238 cm
Artikel nr.
Galvaniseret
Nøglestørrelse: 22 mm
Stilladsdæk 60/60cm
Stilladsdæk 60/100cm
Stilladsdæk 60/150cm
Stilladsdæk 60/175cm
Stilladsdæk 60/200cm
Stilladsdæk 60/250cm
Stilladsdæk 60/300cm
6,1
9,5
13,6
15,5
17,8
22,2
26,2
Gerüstbelag
582330500
582306500
582307500
582332500
582308500
582309500
582310500
Aluminium
Trappegelænder 250
6,3 582673000
Podestgeländer 250
Galvaniseret
Længde: 160 cm
Højde: 48 cm
Advarselsskilt "Adgang forbudt" 300x300mm
Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm
Forankringssko for trappetårn
Ankerschuh für Treppenturm
0,70 581575000
3,4 582680000
Galvaniseret
Længde: 22 cm
Bredde: 12 cm
Højde: 22 cm
Konus skrue B 7cm
0,86 581444000
Konusschraube B 7cm
rød
Længde: 10 cm
Diameter: 7 cm
Nøglestørrelse: 50 mm
Stilladsrør 48,3mm 1,00m
Stilladsrør 48,3mm 1,50m
Stilladsrør 48,3mm 2,00m
Stilladsrør 48,3mm 2,50m
Stilladsrør 48,3mm 3,00m
Stilladsrør 48,3mm 3,50m
Stilladsrør 48,3mm 4,00m
Stilladsrør 48,3mm 4,50m
Stilladsrør 48,3mm 5,00m
Stilladsrør 48,3mm 5,50m
Stilladsrør 48,3mm 6,00m
Stilladsrør 48,3mm .....m
3,6
5,4
7,2
9,0
10,8
12,6
14,4
16,2
18,0
19,8
21,6
3,6
Gerüstrohr 48,3mm
682014000
682015000
682016000
682017000
682018000
682019000
682021000
682022000
682023000
682024000
682025000
682001000
Galvaniseret
Drejelig kobling 48/76mm
1,9 582563000
Drejekobling 48mm
1,5 582560000
Übergangsdrehkupplung 48/76mm
Galvaniseret
Nøglestørrelse: 22 mm
Drehkupplung 48mm
Galvaniseret
Nøglestørrelse: 22 mm
999718008 - 02/2011
25
Produktoversigt
26
Brugerinformation Trappetårn 250
999718008 - 02/2011
Brugerinformation Trappetårn 250
999718008 - 02/2011
Produktoversigt
27
Det universelle trappetårn 250
gør byggepladsen mere sikker
Trappetårn 250 er en sikker og hurtig løsning for vertikal personpassage på byggepladsen.
Med standard rammerne til Doka understøtningsstilladser - valgfrit Staxo 100, Staxo, Aluxo eller d2 kan der med få tilbehørsdele hurtigt monteres et trappetårn i enhver højde.
Du kan leje, lease eller købe trappetårn 250.
Hos nærmeste Doka forhandler.
Kontakt os på telefonen!
Hovedcentral Amstetten for Doka Gruppen
Doka international
Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A 3300 Amstetten / Østrig
Tel.: +43 (0)7472 605-0
Fax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: [email protected]
www.doka.com
Andre datterselskaber og forhandlere:
Danmark:
Doka Danmark ApS
Århus afdeling
Egegårdsvej 11
4621 Gadstrup
Tel.: +45 46 56 32 00
Fax: +45 46 56 32 50
E-Mail: [email protected]
Høgemosevænget 3
8380 Trige
Tel.: +45 86 26 39 00
Fax: +45 86 26 39 50
Algeriet
Bahrain
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Estland
Finland
Forenede Arabiske
Emirater
Frankrig
Grækenland
Holland
Hviderusland
Indien
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kina
Korea
Kroatien
Kuwait
Letland
Libanon
Litauen
Luxemborg
Marokko
Mexico
New Zealand
Norge
Panama
Polen
Portugal
Qatar
Romænien
Rusland
Saudi Arabien
Schweiz
Senegal
Serbien
Singapore
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Sydafrika
Taiwan
Thailand
Tjekkiet
Tunesien
Tyrkiet
Tyskland
Ukraine
Ungarn
USA
Vietnam
999718008 - 02/2011