facadeisoleringsystem isolerende loftbeklædning

DK
LUXOMAT ® PD3-1C(-Micro)/-2C
Monterings-og brugsanvisning til B.E.G.-tilstedeværelsessensorerne PD3-1C-P/-i/-DM und PD3-2C-i/-DM
1. Forberedelse til montering
2a. Montering LUXOMAT® PD3-P
Arbejde på elektriske anlæg må kun
udføres af el-sagkyndige personer,
eller af instruerede personer under
ledelse og opsyn af en el-sagkyndig
person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.
Sensoren skal monteres på
et plant, stabilt underlag.
Brugen af pudsrammer
eller pudsdåser er ikke
nødvendig.
Før monteringen skal den
cirkelformede afdækningsring
fjernes. Til dette drej ringen
mod uret, ca. 5°, og løft den af.
Sluk for spændingen før monteringen!
Denne sensor er ikke egnet til
åbning.
5
2
1
TEST 152000
30
1200
600
2000200
40
1200
600
200
40
Efterløbstid „lys“
Efterløbstiden kan indstilles fra 30 sek. til 30 min.
Symbol :
impuls < 1sek.
Symbol TEST:testdrift
Hver bevægelse TÆNDER lyset uafhængig af lysstyrken i 1sek., derefter SLUKKER lyset for 2 sek.
Lysstyrke
Lysstyrkens referenceværdi kan gemmes fra 10 til
2000 Lux. Ved hjælp af drejeregulatoren kan lysstyrkens referenceværdier justeres efter behov.
Symbol
:nattedrift
Symbol
: dags-/nattedrift
max. Sensibilitet/rækkevidde (PD3-1C)
min.
max.
min.
Sensibilitetsindstilling til reducering af rækkevidden, og
til at minimer fejlstyringer udendørs.
Max:til indendørs brug
(Detektering mindste bevægelser)
Min:til udendørs brug
(Afblænding af områder som ikke
skal detekteres )
Sensibilitet/Støj (PD3-1C-Micro)
Max:
største følsomhed
Min:
støj detektor inaktiv
Mellem værdier fastsat i henhold til lokale forhold.
Ved Micro udgaven er den røde diode en visning af
detekteret støj. Efter endt efterløbstid, vil støj kunne
genaktivere lyset inden for 9 sekunder.
Før montering skal den
vedlagte monteringsplade
tages af, og derefter skrues,
med to eller fire skruer, på
den rigtige side i loftet.
I loftet skal der først
laves et rundt hul
med en diameter af
68 mm.
Efter forskriftsmæssig tilslutning af kablerne
indføres sensoren, i henhold til vedlagte skitse, i
den forhåndenværende hul, og fikseres ved hjælp
af fjederklemmer.
4. Tekniske data PD3
Efterløbstid „apparatstyring“ (PD3-2C)
Efterløbstiden kan indstilles fra 5 til 120 min.
Sensoren kan monteres i en
konventionel indgangsdåse
i loftet.
Denne sensor blev
specielt udviklet
til indbygning i et
nedsænket loft.
Efter forskriftsmæssig tilslutning af kablerne kan sensoren monteres, i henhold
til vedlagte skitse, og - ved
tryk - gribe fat ved hjælp af
fjederklemmerne.
Q.C.
30
15
30secs
1min
5 10 TEST
2
4
6
8
12
30
16
10mins
ca. 68 mm
2c. Montering LUXOMAT® PD3-DM
1
B.I.T. PASSED
Efter ledningerne er blevet tilsluttet forskriftsmæssigt, skal sensoren fastgøres ved hjælp af to skruer
i henhold til billederne, som er vist ved siden af.
Til montering udendørs skal PD2-IP54 sokkelen,
som fås som tilbehør, monteres mellem sensor og
monteringsflade
3. Driftsstart / indstillinger
40
50
30
60
120 60 5015
A
90
10
120
540
mins
2b. Montering LUXOMAT® PD3-i
5. Fejlsøgning
Sensor og spændingsdel i et kabinet
Spænding: 230 V~ ±10 %
Egetforbrug: < 1W
Omgivelsernes temperatur: -25°C til +50°C
Beskyttelse/beskyttelsesklasse:
P IP54, i og DM IP20, i med
tilbehør IP23 / II
Indstillinger: via drejeregulator
Registreringsområde: cirkelformet 360°
Rækkevidde Ø H 2,5 m / T = 18°C:
små bevægelser 4 m /
tangential 10 m / frontal 6 m
Anbefalet monteringshøjde: 2 - 3m
Lysmåling: blandingslys, dagslys og
kunstig lys
Luxværdier - Potentiometer: 10 - 2000 Lux
Kanal 1 til betjening af lyset
Kontakttype: Lukkekontakt – med forankoblet
wolfram-kontakt og nulgennemgangs-styring
Kontaktbelastning: 2000 W, 230 V~, cos ϕ=1 /
1000 VA cos ϕ= 0,5, µ-kontakt
Tidsindstilling: 30 sek. - 30 sek. / Test
• Kanal 2 til apparatstyring (kun PD3-2C)
Kontaktbelastning: 230 V~, 3 A cos (ϕ) =1
Tidsindstilling: 5 min. - 120 min. med en
tidsforsinkelse von 5 min. til
efterløbstid > 15 min.
Mål H x Ø [mm]
P iDM
PD3
52 x 10684,5 x 80 65 x 98
Del, der kan ses ved indbygning i loftet: 34 x 74 mm
1. Den tilsluttede belysningskilde reagerer ikke
Belysningskilden er defekt:
Skift belysningskilden
Der er ingen spænding:
Tjek underfordelingens sikring
Luxværdien er ikke indstillet korrekt:
Korriger værdien ved hjælp af drejeregulatoren
Linsen ved sensordelen er snavset:
Gør linsen ren
2. Den tilsluttede belysningskilde tænder for sent, eller
rækkevidden er ikke stor nok:
Detektoren er monteret for højt:
Se oversigt monteringshøjde. Korriger monteringshøjden, hvis dette er nødvendigt.
3. Belysningskilden forbliver tændt konstant
Permanente varmebevægelser i registreringsområdet:
Fjern varmekilder. Kontroller, at LUXOMAT ® PD3
fungerer korrekt, ved at tildække fresnellinsen. Efter
den programmerede efterløbstid er udløbet, skal PD3
slukke for lyset
LUXOMAT ® PD3 ligger parallel til en kontakt, som gør
den manuelle betjening af lyset mulig:
Hvis det er nødvendigt, korrekt kredsløb
4. Korriger programmering, hvis der er brug for det
Bevægelser af varmekilder i registreringsområdet:
Tjek om der er dyr, radiatorer eller udluftningsanlæg
i området!
Overensstemmelseserklæring: produktet opfylder
kravene af lavspændingsdirektivet 2006/95/EC og kravene
af EMV-direktivet 2004/108/EC.
6. Registreringsområde
7. Vare/ vare-nr. / tilbehør
2,50 m
2
10
m
1
2
3
querpå
zumtværs
Melder
Gå
af gehen
sensoren
frontal
zum Melder
gehen
Gå
frontalt
til sensoren
Unterkriechschutz
Små
bevægelser
3604°m
6m
10 m
P
i
DM
PD3-1C
92194
92197
92186
PD3-1C-Micro
92219
92184
–
PD3-2C
–
92198
92188
Tilbehør:
BSK beskyttelseskurv mod bolde92199
i-Afdækning IP23 92206
3
1
Typ
4m
10. Ledningsdiagram
11. Eksemper på installationer
Standarddrift med 1-kanal- bevægelsessensor
L
N
Standarddrift med 2-kanal-bevægelsessensor
L
N


6m

7m

E1
~6 m

E1
M1




N

N
L
L
C1
L΄΄
C1
18 m

L΄΄ NO NO
C2
M1 = HKL-Funktion
6m

Standarddrift med 1-kanal-bevægelsessensor og
konstantlysfunktion
9. PD3 - Tilslutninger

L

L
N
~6 m

N

E1
E1

S1

6m



LL NN L''

N
L
L΄΄

C1
L
N
L'


PD3-1C-P
valgfri:
S1 = kontakt til konstantlys
RC = RC-slettesegment ved behov
12 m

L
N

Standarddrift med 1-kanal- bevægelsessensor og
NC-kontakt
6m



T1
6m
L' N N L

T1 = NC kontakt
muligt,
Det er ydermere
at tænde 
manuelt (tryk på
åbningstrykknappen i ca.

2 sek.).
E1
4m
E1
L
N
6m
PD3-1C-i/-DM
L΄΄
10. PD3 - Mål
L

N

E1
M1

Parallelkobling med 1-kanal- bevægelsessensorer

N
L'
(maks.
8 paralleller)

PD3-P
L
 L








N L'
NO NO
106
PD3-i


PD3-2C-i/-DM
74
5
'


14
N
E1

L
L
N
R L' N L L NO NO
L΄΄
C1
N
L
L΄΄
Slave /
Remote
C1
230VAC
50-60Hz
3A
5
L
15
N
64
C1
52
L
84,5
N

Standarddrift med 1-kanal- bevægelsessensorer
(f.
eks. ved trapper)
PD3-DM

30 sek. 
10 min.

4

3
25 48x48 25

R L' N L L NO NO
65
35
16
T2
L


N
T1
E1
N

L'
L
'
L΄΄
C1
N
L
L
N
Slave /
Remote
230VAC
50-60Hz
3A
13
72
98
13
MAN 7261 – 170212-1
L
N