QuickGuide Yomani.pdf

+
Pæd.konsulent Lis Pøhler
E: [email protected]
Nationale test
Hjælpemiddelinstituttets Tekstnetværksmøder
november – december 2010
+
Program for dagen

Testenes opbygning og ide
 Baggrund for testene
 Den adaptive funktion
 Dansk, læsning: Én test - tre profilområder
 Vurdering
af testresultater
 Klasseniveau
 Elevniveau
 Formidling
 Elever
 Kolleger
 Forældre
af testresultater
+
Testenes ide og opbygning
+
Formål med de nationale test
 Primært:
pædagogisk værktøj for skolerne –
især lærerne
 til
den løbende evaluering af elevernes udbytte af
undervisningen
 til
styrkelse af skole-hjem-samarbejdet
 Sekundært:
dokumentation af det faglige
niveau – målgruppe: lærer, leder, forældre,
kommune
 At
styrke evalueringskulturen på skolen
+
Test til klassetrin og fag
– frivillig og obligatorisk anvendelse
Klassetrin 1
Fag
Dansk / læsning
Matematik
Engelsk
Geografi
Biologi
Fysik/kemi
Dansk som andetsprog
2
3
X
4
5
X
6
7
X
X
X
8
X
X
X
X
X
X
X
9
+
Frivillige test
•
•
•
Hver test kan tages tre gange pr. elev
Alle testresultater er direkte sammenlignelige
Velegnede til at måle elevens fremskridt
mellem to test
+
Måling af progression
 Peter
2. kl. : Obligatorisk test i foråret (2. kl.)
 Peter
3. kl. : Frivillig test i efteråret ( 2. kl. og/eller 4.kl.)
 Peter
4. kl. : Frivillig test i efteråret (4. kl.)
 Peter
4. kl. : Obligatorisk test i foråret (4.kl.)
 Peter
5. kl. : Frivillig test i efteråret (4. kl. og / eller 6.kl.)
Klassetrin 1
Fag
Dansk / læsning
2
X
3
4
X
5
6
X
7
8
X
9
+
Tidsplan for de nationale
test i skoleåret 2010/2011
Frivillige test
Obligatoriske test
• 27.
• 10.
oktober 2010 til
15. december 2010
• Booking fra d. 11.
oktober 2010 (dog ikke
uge 42)
januar 2011 til 29. april
2011
• Booking fra d. 3. januar
2011
Fraværsafvikling:
• 6. juni til 24. juni 2011
•Booking fra d. 16. maj 2011
+
Testenes indhold/profilområder
Fag/klasse
Profilområde 1
Profilområde 2
Profilområde 3
Matematik
Tal og algebra
Geometri
Matematik i anvendelse
Dansk, læsning
Sprogforståelse
Afkodning
Tekstforståelse
Fysk/kemi
Energi og energiomsætning
Fænomener, stoffer og
materialer
Anvendelser og
perspektiver
Biologi
Den levende organisme
Levende organismers
samspil med hinanden
og deres omgivelser
At bruge biologien:
Biologiens anvendelse,
tankegange og
arbejdsmetoder
Geografi
Naturgrundlaget
Kulturgeografi
At bruge geografien
Dansk som andetsprog
Ordforråd
Sprog og sprogbrug
Læseforståelse
Engelsk
Læsning
Ordforråd
Sprog og sprogbrug
+
Skalaer i de nationale test
+
Testenes virkemåde
 De
er it-baserede – de gennemføres ved at
eleverne besvarer dem på en computer over
nettet
 De
er selvscorende, brugervenlige, driftssikre,
valide og reliable
 Store
krav til teknologien:
 6.000 samtidige brugere,
 99,8% oppetid
 max. 3 sek. svartid for 95% af transaktionerne
 De
er adaptive = Tilpasser sig til eleven,
+
Det adaptive forløb – P1, P2 og P3
Elevdygtighed, opgavesværhed
+
+
Anvendelse af hjælpemidler
De nationale test gennemføres som en del af den
løbende evaluering. Det betyder, at:
 Det
er læreren, der bestemmer. Adgang til
hjælpemidler bør være som i den daglige
undervisning.
 Elever
med særlige behov skal have adgang til
de hjælpemidler, som de på grund af deres
specifikke vanskeligheder anvender i den
daglige undervisning i det fag, der testes i.
 Jf:
Bek. 1000 af 26/10/2009, §6
+
Fritagelse
 Skoleleder
beslutter efter samråd med lærer,
elev og forældre
 PPR
inddrages, hvis det ønskes
 Elevens
udbytte af undervisningen evalueres
på anden vis
+
Eleven kan fritages hvis…
 eleven
har betydelig fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse
 eleven
ikke har tilstrækkelige
danskkundskaber
 eleven
 eleven
er fritaget for undervisning i faget
undervises ikke i faget (går fx i
erhvervsklasse.)
+
Forberedelse af testen
+
+
+
Vejledninger til lærere for elever med
særlige behov:
Høretab
Svagsynede
ADHD/autisme
Læsevanskeligheder
Generelle indlæringsvanskeligheder
Fysiske funktionsnedsættelser
Demotest
+
Demotest til alle fag/klassetrin
Demotest med mus
Demotest til alle fag/klassetrin
Demotest uden mus
Brugervejledning til testsystemet
+
Fra monitoreringssiden kan læreren:
• Give eleven adgang til testen
• Se om eleven er logget ind
• Se hvor mange opgaver eleven har besvaret
• Afbryde og gennemoptage testen
• Tildele eleven mere tid
• Tildele midlertidigt kodeord
+
Status for elevernes forløb
+
Opgaveeksempler
Sprogforståelse
Afkodning
Tekstforståelse
+
Læsning = Afkodning x Forståelse
+
Sprogsforståelse - opgaveemner
•
Homonymer – ord, som lyder ens men har
forskellig betydning
•
Talemåder
•
Navneord
•
Udsagnsord
•
Tillægsord
+
Sprogforståelse - homonymer
2.klasse, sværhedsgrad 43 (ikke i *-opgavebank)

2. klasse, sværhedsgrad 43
+
Sprogforståelse - talemåder
6.klasse, sværhedsgrad 10 (ikke fed i *-opgavebank)
+
Sprogforståelse - navneord
6.klasse, sværhedsgrad 43 (ikke fed i *-opgaver)
+
Sprogforståelse - navneord
2.klasse, sværhedsgrad 38 (alm. opgavebank)
2.klasse, sværhedsgrad 38 (*-opgavebank)
Sprogforståelse - navneord
+
+
Afkodning - opgaveemner
•
Lydrette ord - alle bogstaver med
standardudtale
•
Sammensatte ord
•
Ord med betinget udtale
•
Låneord
•
Hyppige ord
•
Bøjede/afledte ord
+
Afkodning – sammensatte ord
4. klasse, sværhedsgrad 4 (alm. opgavebank)
+
Afkodning – bøjede/afledte ord
4. klasse, sværhedsgrad 10 (identiske opgaver)
+
Afkodning - låneord
Ordkædeopgave: 4. klasse sværhedsgrad 40,
8. klasse sværhedsgrad 15 - alm. opgavebank
+
Afkodning - låneord
Ordkædeopgave: 4. klasse sværhedsgrad 40, 8.
klasse sværhedsgrad 15. *-opgavebank
+
Afkodning –betingede udtaler
2.klasse, sværhedsgrad 97
+
Tekstforståelse - opgavemner
1.
Finde en konkret information i en skønlitterær tekst
2.
Finde en konkret information i en sagprosatekst
3.
Finde og sammenfatte flere konkrete informationer i en
skønlitterær tekst
4.
Finde og sammenfatte flere konkrete informationer i en
sagprosatekst
5.
Danne følgeslutninger i en skønlitterær tekst (inferens)
6.
Danne følgeslutninger i en sagprosatekst (inferens)
7.
Identificere tekstens emne/ ide i en skønlitterær tekst
8.
Identificere tekstens emne/ ide i en sagprosatekst
+
Tekstforståelse - inferens
2. klasse, sværhedsgrad 39 – alm. opgavebank
+
Tekstforståelse - inferens
2. klasse, sværhedsgrad 39 – *- opgavebank
Tekstforståelse – én konkret
+
information i teksten
4. klasse, sværhedsgrad 15 (identiske opgaver)
Tekstforståelse – flere konkrete
+
informationer i teksten
6. klasse, sværhedsgrad 51 (identiske opgaver)
+
Vurdering af testresultater
+
En anden måde at tænke test …
Traditionelle test
Nationale test

Samme testopgaver til alle

Forskellige opgaver til alle

Restestningseffekt mulig


Svært at differentiere på andre
områder end mht. tid
Forskellige opgaver fra gang til
gang

Landsnormen fastlægges en
gang for alle (og gælder mange
år…)
Eleven må anvende alle
hjælpemidler

Landsnormen tilpasses fra år til
år

Det er muligt at ”snyde”

Det er umuligt at ”snyde”

De er dyre

De er gratis

+
Norm- eller kriteriebaseret ?
+
Når testresultaterne skal vurderes

Afsæt en tidsmæssig ramme (fx 1½ time)

Lad være med at printe mere end højst nødvendigt

Husk at alle tabeller kan sorteres

Søjlediagrammer: hvor ligger klassen ift. forventet?

Tabel over klassen: Gennemgå og notér.

Se efter overraskelserne:
 Enkelte elevers test
 Ny viden eller modsætninger?
 Skal der evalueres yderligere?
+
Når du begynder at tolke
HUSK at
 rigtighedsprocenten
altid er ca. 50 %
 der
er ikke opgaver nok pr. opgaveemne til at
give valide vurderinger på det niveau
 sammenholde
elevens svar
 sammenholde
opgavens sværhedsgrad med
elevens svarhastighed pr.
profilområde med normeret tid for samme
+
6.C - præsentation

Folkeskole med 600 elever i større provinsby

Tre spor + SFO. Ca 60 lærere og 30 pædagoger.

Skoledistriktet dækker både villakvarter og etagebyggeri.

En ældre stabil skole uden de store armbevægelser.
6.c:

16 elever – 6 piger, 10 drenge

Opleves af mange lærere som en meget urolig klasse.
Dansklæreren har godt tag i klassen. Har haft klassen i to
år. Har også klassen i historie og musik.
+
Søjlediagram – hele klassen
+
Tabeloversigt – ver.1
+
Tabeloversigt - sorteret
+
Hugos testforløb
+
Hvem er mon hvem?
Prøv at sætte navn på disse elever:

Tre elever er tosprogede. To taler dansk/engelsk i hjemmet, en
taler dansk/marokkansk.

En elev er diagnostiseret med ADHD

En elev er diagnostiseret med dysleksi

En elev er dårligt begavet

En elev er meget dygtig til matematik, stavning og guitar, men
ikke til særlig meget andet. Mangler empati.

Der er et tvillingepar i klassen – tveæggede.
+ Formidling af testresultater til elever, kolleger
og forældre
+
Hvem må se resultaterne?
 Alle
resultater er strengt fortrolige
 Kun
de, som skal bruge resultaterne, får
adgang hertil
 Kommuner
og skoler holdes ansvarlige for at
resultater og opgaver ikke formidles til
uautoriserede
+
Hvem har reel interesse ?
Har adgang til
alle
informationer
om klassen
Skriftlig
information
skal udleveres.
Besluttet
opfølgning skal
fremgå af
elevplan
Lærer
Elev
Forældre
Leder
Mundtlig
tilbagemelding fra
læreren
Har adgang til
alle
informationer
om alle
klasser
+
Forældrebrevet
+
Læsevejledere, PPR-personale …
 Som
udgangspunkt må dem, der har brug for viden
om testresultater i en professionel sammenhæng, få
elektronisk adgang til resultaterne.
 Det
er skolelederen, som foretager vurderingen i
hvert enkelt tilfælde, og adgang til skolens
testresultater sker på skolelederens ansvar.
 Som
systemet er indrettet, skal den pågældende
eksterne ressourceperson være importeret som
lærer på skolen, for at det virker. Den nemmeste
måde er derfor at indskrive brugeren i skolens
administrative system.
+
Hvem får hvilke resultater?
 Skoleforvaltning
har adgang til resultater på
skole- og kommuneniveau. Skal bl.a. anvendes
ved udfærdigelse af (men må ikke gengives i)
kvalitetsrapporten.
 Skal
kommunalbestyrelsen bruge mere
detaljerede oplysninger (fx ved behandling af
klager o.lign.) rekvireres de hos skolelederen.
 Skolelederen
orienterer skolebestyrelsen.
+
HUSK formålet med testene

Bedre grundlag for yderligere evaluering,
undervisningsdifferentiering og
tilrettelæggelse af undervisningen for
klassen

Bedre grundlag for skolelederens sparring
med lærere og for den pædagogiske ledelse
+
Hvis du vil læse mere …

Lis Pøhler og Søren Aksel Sørensen: Nationale test og anden
evaluering af læsning. Dafolo.

Lis Pøhler: Præsentation af de nationale test, Nationalt
Videncenter for Læsning
(http://www.videnomlaesning.dk/2/773.aspx) – målrettet alm.
lærere

Kirsten Friis Larsen: Nationale test er også for elever med særlige
behov, Viden om Læsning nr. 5
(http://www.videnomlaesning.dk/649/650.aspx)

Lis Pøhler: Nationale test i dansk/læsning, Læsepædagogen nr.
2/2010 (downloades fra www.laesepaed.dk) – målrettet
læsevejledere

Lis Pøhler: Er nationale test egnet til dine elever?
Specialpædagogik nr.3/2010 - målrettet speciallærere