2011-studieordning - revision med ikrafttrædelse 1. september 2014

Spjald Skole
Skoleblad
Juni 2013
1
På Spjald Skole afholdes 5 forældredage årligt. I skoleåret
2013/2014 er forældredagene:
Mandag den 16. september 2013
Tirsdag den 26. november 2013
Onsdag den 22. januar 2014
Torsdag den 6. marts 2014
Fredag den 23.maj 2014
I forbindelse med disse forældredage serveres der kaffe for
forældrene.
Tobaksrygning er ikke tilladt.
Spjald Skole
Skolegade 12
6971 Spjald
Skolens kontor
Kontorets åbningstid:
99 74 28 00
Kl. 7.30-15.00 mandag-torsdag
Kl. 7.30-13.30 fredag
99 74 28 12 / 24 52 48 74
99 74 28 07
SFO Tusindfryd
Pædagogisk servicecenter (bibl.)
Teknisk serviceleder
Bent Sørensen
Hjemmeside
E-mail
99 74 28 05
www.spjald-skole.dk
[email protected]
2
I skolebestyrelsen forsøger vi, i samarbejde med ledelsen og lærerne, at
lave nogle principper for, hvordan
vores skole skal fungere. Det gælder ikke blot i dagligdagen på skolen,
men også i forbindelse med de mange hytteture, der gennemføres til
stor glæde for vores elever. Vores
lejrskoleaktivitet er meget stort –
København, - London og - Bornholm.
På disse ture må lærerne tage det
fulde ansvar for vores børn, og er
derfor nødt til at have nogle klare
retningslinier for eleverne – denne
opgave klarer lærerne rigtig godt.
Det er så op til lærerne og ledelsen i
samarbejde med os forældre at undervise vores elever og samtidig give
dem nogle gode oplevelser, de ikke
glemmer. Undervisningen skulle så
gerne gøre, at den enkelte elev, kan
forlade skolen og være klar til at forsætte og færdiggøre, den uddannelse, man nu vil have. En uddannelse
eleven forhåbentlig selv har valgt, og
ikke et ønske fra forældre eller andre
om, hvad der nu er "bedst" for eleven. Det er vigtigt her at tale med sit
barn om, hvad de gerne vil i deres
liv. På denne baggrund må man så
træffe beslutning om den rigtige uddannelse.
I skolebestyrelsen har vi stor tillid til,
at samarbejdet mellem ledelsen og
lærerne og samarbejdet i de enkeltelærerteam udmøntes i en god faglig
og innovativ undervisning til vore
elevers bedste og deres forældres
tilfredshed.
Hermed vil jeg på bestyrelsen og egne vegne ønske alle en god sommer
og et held og lykke til de elever, der
nu forlader vores skole, enten de nu
tager på efterskole eller påbegynder
en anden uddannelse.
Vi ses til skoleåret 2013/14
Jørgen Vig
formand for skolebestyrelsen
Vi nærmer os nu med hastige skridt
årets skoleferie og dermed også afslutningen på skoleåret 2012/13. Et
skoleår, der for Spjald skole har været endnu et år med byggerod. Men
vores skole står dog klar og nyrenoveret til august, når det nye år starter – en rigtig flot skole. I denne forbindelse skal vi ikke glemme at vores personale, og ikke mindst lærerne, har gjort et stort stykke arbejde,
for at man har haft en nogenlunde
normal hverdag i undervisningen.
Tak for det!
Det har også været et år, hvor vi
havde en 4 uger lang lockout af vores lærere, fordi der var nogle folk i
København, der ikke kunne blive enige om en ny arbejdstidsaftale. En aftale som mange nok mente, skulle
ende ud i, at nu skal det ikke være
"nemt" at være lærer mere. Men i
denne forbindelse skal vi bare huske,
at det ikke var lærerne, der valgte at
strejke, men deres arbejdsgiver,
kommunerne, der besluttede, at de
skulle blive hjemme og ikke gå på
arbejde.
Man skal ikke tro, at det er så
"nemt", at være lærer, som det måske er blevet kommunikeret ud under og efter lockouten. Lærerne har,
ligesom medarbejdere på alle arbejdspladser, en dag der skal fungere til alles tilfredsstillelse. De skal
sørge for, at ikke mindst eleverne og
deres forældre får en god og positiv
oplevelse af læring hver dag.
På skolebestyrelsens vegne
Jørgen Vig
3
Vagn Gravesen, skoleleder
Nyt fra kontoret
Når jeg kigger tilbage i skolebladene, vi har udsendt de sidste 2 –
3 år bliver skolerenoveringen
nævnt. I denne forbindelse nævnes ligeledes tidspunktet for afslutningen af denne famøse skolerenovering. Det behøver vi vist
ikke komme nærmere ind på,
men blot konstatere at hele processen har være voldsomt forsinket. Jeg vil dog gå så vidt, at jeg
tør sige, at indvielsen af den nyrenoverede skole officielt vil finde
sted i uge 41. Ved denne indvielse vil I kunne se hele skolen. I vil
ligeledes kunne se, hvad eleverne
har arbejdet med i featureugen i
uge 41. Temaet for featureugen
bliver en såkaldt festuge i anledningen af afslutningen på skolerenoveringen.
Hvor langt er vi så nu med denne
renovering?
Den egentlige skolerenovering bliver afsluttet hen over sommeren,
sådan at også udearealet færdiggøres og legeredskaber vest for Ffløjen opsættes.
Vi skal dog i gang med to andre
renoveringsprojekter hen over
sommeren. To projekter, der
kommer til at køre parallelt.
Det ene er udskiftning af vinduer i
vores fagfløj over mod Kulturhuset. Fagfløjen får ligeledes udskiftet eternitfacader til de samme
sorte plader, der er påsat tilbyg4
ningen mod vest.
Det andet projekt er renovering
og forandring af den sydlige ende
af Den Gamle Skole, sådan at den
kan anvendes til SFO-klub med
opstart den 1. september 2013.
Lokaleområde skal omfatte tekøkken og toilet. Der bliver ligeledes lagt nyt gulv, opsat nye lofter og maling af vægge.
Til trods for den lange proces
med byggerod mv. har det været
værd at vente på. Det er en meget flot skole, vi hermed har i
Spjald. En skole, der har fået en
gedigen omgang stort set på alle
ca. 7.500 m2.
I næsten 2 år har indskolingen
boet i Kridthuset – den gamle
børnehave. Denne periode har
egentlig været spændende for
børnene, idet de har oplevet en
rigtig god naturlegeplads, hvor
der var rigtig gode muligheder for
at udfordre fantasien. Denne periode har imidlertid givet anledning til, at vi ansøgte om at få råderet over børnehavens gamle
grund ved siden af tennisbanen.
Skolen har pr. 1. juni 2013 fået
en midlertidig råderet over grunden med huset. Det betyder, at
vi kan lægge udeundervisning
derned i perioder eller blot enkelte timer om dagen.
Udeundervisning kan vi imidlertid
også praktisere i vores nye grønnegård midt i skolen.
Skoleåret er ved at slutte. Vores
elever i 9. årgang er færdige med
mundtlige prøver til folkeskolens
afgangsprøve og klar til at gå til
dimissionsfest onsdag den 26. juni i Kulturhuset. Dimissionsfesten er en afslutningsfest for de
elever, der forlader skolen efter
8. og 9. årgang. Det er en festdag, hvor eleverne kan sige farvel
til hinanden og sige farvel til skolens personale, som de har haft
som lærere eller mødt i skolens
hverdag gennem en lang årrække
– vi glæder os til denne festdag.
Kompensationstimer på grund
af lockouten i april.
Børn og Familieudvalget har besluttet, at elevernes tab af undervisningstimer skal kompenseres i
det kommende skoleår. Vi kan
ikke klare hele kompensationen i
det kommende skoleår, men vil
klare resten i skoleåret 2014-15.
Den manglende historieundervisning er kompenseret i dette skoleår. I næste skoleår er der klasser, der får flere timer både på
indskolingsafdelingen og på mellemtrinsafdelingen. Det drejer sig
om timer i dansk, matematik og
praktisk/musiske fag.
SFO-klub
I februar 2013 vedtog byrådet, at
der skulle være klubtilbud til alle
elever i 4. – 6. årgang i Ringkøbing Skjern Kommune. På baggrund af denne beslutning skulle
etableres nye klubtilbud i Hvide
Sande, Skjern og Spjald. Dette
klubtilbud har vi hen over foråret
arbejdet med i en kommunal arbejdsgruppe med repræsentanter
fra Hvide Sande, Skjern, Spjald
og forvaltningen. Det er her for
ganske nylig, at rammerne for de
enkelte tilbud er udmeldt.
På Spjald Skole er givet en bevilling på 300.000 kr. til renovering
og indretning af klublokaler i Den
Gamle Skole. Der er tildelt en
driftsramme med en normering
på 35 børn foreløbig frem til efteråret 2014. Denne normering
betyder, at vi kan ansætte to
voksne til klubben på deltid. Den
ene skal gerne være en uddannet
pædagog og den anden en klubassistent.
5
Klubben starter op den 1. september 2013 – åbningstiderne
kan ses på skoleporten og på
forældreintra for de relevante
klasser.
Det konkrete indhold i tilbuddet
vil blive udviklet sammen med
ansatte i løbet af august 2013.
Men vi har netop indgået et samarbejde med en projektgruppe
under borgerforeningen, hvor et
samarbejde med de lokale foreninger gerne skulle blive en realitet, sådan at forskellige idrætsgrene kan præsenteres for eleverne.
Under alle omstændigheder skal
klubtilbuddet tage afsæt i det
pædagogiske grundlag for klubberne i Ringkøbing Skjern Kommune.
Vi håber, at så mange børn som
muligt vil være med i klubben fra
starten og dermed være med til
at sætte sit præg på klubbens aktiviteter.
Specialcenter Øst
På det specielle område har byrådet truffet beslutninger om reduktioner i antallet af pladser for
at øge inklusionen af elever med
vanskeligheder i skolernes almindelige klasser. Reduktionen indfases over de næste 3 skoleår.
For vores vedkommende sker der
en reduktion af 6 pladser, sådan
at Specialcenter Øst i det kommende skoleår er normeret til 44
elever mod 50 i dette skoleår.
Reduktionen er sket på baggrund
af visitationer og revisitationer.
Det betyder, at man stort set har
optaget elever til Specialcenter
Øst, der har behov for et specialundervisningstilbud.
Ved skoleårets start vil der således være 17 - 18 elever elever i
Dueslaget og 30 elever i Huleafdelingen. Som noget nyt har der i
dette skoleår været eksperimenteret med at samlæse de yngste
elever fra Dueslaget og Hulen.
Det er faldet så godt ud, at vi fra
næste skoleår kun har en indskolingsklasse i specialcenteret. I
Dueslaget har det faldende børnetal betydet, at klassedannelses
princippet ændres, så der arbejdes med to aldersintegrerede
klasser. I Huleafdelingen er klasserne som bekendt fortsat dannet
efter folkeskolens 3 faser
fase1: 0 - 3. årgang, fase2: 4. –
6. årgang og fase3: 7. – 9. årgang.
Internt vil et antal elever blive
omrokeret.
I efteråret afholdes som bekendt
statusmøder for de fleste elever enkelte vil have deres statusmøde til foråret. Disse møder vil vi
gerne afvikle over relativ kort tid.
Det betyder imidlertid, at I
forældre kan blive inviteret til
møde i tidsrummet fra kl. 8 – kl.
17 mandag til fredag, men I vil få
mødetidspunktet meldt ud på
forældreintra lang tid før selve
mødet.
Personalenyt.
Støttepædagog Lene Vestergaard
har været støtte på en pige i en
børnehaveklasse siden den 1. august 2012. Hun stopper ved udgangen af dette skoleår, idet hun
skal i gang med en læreruddannelse.
Tusind tak til Lene for en meget
fin støtte i klassen og støtte til pigen. Hun ønskes held og lykke
med læreruddannelsen og fremtiden som lærer i den danske folkeskole.
6
Pædagogmedhjælper Birthe Christensen har ønsket at stoppe i
SFO den 15. juni 2013 - Birthe vil
gerne prioritere opgaver derhjemme højere.
Birthe startede i SFO den 1. august 2009.
Tusind tak til Birthe for indsatsen i
Tusindfryd i hele ansættelsesperioden.
Hun ønskes held og lykke fremover.
Lærer Niels Slot har valgt at gå på
pension ved udgangen af dette
skoleår. Niels blev ansat ved
Spjald Skole den 1. august 1997.
Gennem årene har Niels især beskæftiget sig med specialundervisning.
Tusind tak til Niels for indsatsen
på skolen gennem alle 16 år.
Han ønskes held og lykke med
pensionisttilværelsen.
Børnehaveklasseleder Vita Agerbo
har ligeledes valgt at gå på pension efter mange års virke på
Spjald Skole. Vita blev ansat den
1. august 1990.
Vita har i hele ansættelsesperioden været med til at sætte sit
præg på, hvordan lokalområdets
børn har fået en rigtig god skolestart.
Tusind tak til Vita for indsatsen
gennem alle 23 år som børnehaveklasseleder.
Hun ønskes held og lykke med
fremtiden som pensionist.
Børnehaveklasseleder Inga Meldgaard har også valgt at gå på
pension ved udgangen af dette
skoleår. Inga har været én af pionererne i forhold til etablering af
børnehaveklasser ved Spjald Skole. Hun startede den 1. oktober
1972 og har således holdt 40 års
jubilæum – en rigtig lang og beundringsværdig ansættelse samme sted.
Tusind tak til Inga for denne mangeårige indsats for børns skolestart ved skolen.
Hun ønskes held og lykke med
den fremtidige pensionisttilværelse.
Og det er pædagog Jonna Nielsen,
Dejbjerg. Jonna kommer fra en
pædagogstilling ved Skjernåskolen i Skjern.
Begge bydes hjertelig velkommen
på skolen.
I det meste af dette skoleår har vi
ikke haft en SFO-leder ved skolen,
idet Anette Sandsberg har været
sygemeldt og siden fratrådt stillingen. Vi har nu fundet hendes afløser. Det er den 33-årige pædagog Malene Ostersen, Tarm.
Malene er for øjeblikket souschef
ved idrætsbørnehaven i Ådum.
Malene bydes hermed hjertelig
velkommen til Spjald Skole. Vi
glæder os til samarbejdet med
hende på skolen og i SFO.
Den 1. august 2013 har vi genansat lærer Dorte Sønderby som
barselsvikar for lærer Mette Andersen. Hun fortsætter primært
forløbet fra dette skoleår i det
kommende skoleår. Dorte skal
være klasselærer i 2.b og bl.a.
dansklærer i begge 2. klasser.
Vi har ligeledes genansat lærer
Anja Rehl som barselsvikar for
Mette Weis i udskolingsafdelingen.
Anja har i dette skoleår været lærervikar i Specialcenter Øst. Hun
skal være klasselærer i 7.b og have klassen til bl.a. dansk.
I det kommende skoleår har vi
ansat en afløser for Lene Vestergaard til at støtte en pige i 1.b.
Det er Nina Berg, Spjald, der skal
varetage denne støtte. Nina har
netop afsluttet studentereksamen
og ønsker at fortsætte med læreruddannelsen om et års tid.
Alle tre bydes hjertelig velkommen på skolen.
Vi har ligeledes fundet afløsere for
Vita og Inga. Det er børnehaveklasseleder Merete Øksnebjerg
Rahbek, Vind. Merete kommer fra
en børnehaveklasselederstilling
ved Dalgasskolen i Brande.
I efteråret skal Elin Sørensen på
efteruddannelse som matematikvejleder. Uddannelsen varer fra
sommerferien til juleferien. I
denne periode har vi ansat undervisningsassistent Pernille Søndergaard Sørensen, der i samarbejde
med lærer Annalie Ericsson skal
løse undervisningsopgaven i Elins
fravær. Annalie har været tilknyttet 5. klasse og lærerteamet siden
begyndelsen af juni. Hun er læreruddannet med bl.a. liniefagene
matematik, engelsk og natur &
teknik. Hun er tilknyttet skolen i
en revalideringsordning.
Hjertelig velkommen til Annalie og
Pernille.
Vi er for øjeblikket i gang med at
finde personale til SFO-klubben.
7
Ugeskema og afslutning
I denne uge har skolens klasser
fået udleveret ugeskemaet for det
næste skoleår.
Det er et skema, hvor eleverne
kan få op til 7 timer/dag alle
ugens dage undtagen fredag.
Den første skoledag efter ferien
bliver mandag den 12.08.2013,
kl. 8.00 i skolens storrum til fælles velkomst. Herefter har klasselæreren klassen til og med 4. lektion, hvorefter skoledagen slutter
for alle elever. Der er bushjemkørsel efter køreplanerne efter 4.
lektion. Se køreplanerne ved
midttrafik.dk
Skolefritidsordningen er åben fra
kl. 11.30 for tilmeldte elever.
Dette skoleårs sidste dag er som
bekendt fredag den
28.06.2013.
Ny børnehaveklasseleder
Fra 1. august er jeg ansat som børnehaveklasseleder på Spjald Skole.
Jeg hedder Jonna Nielsen, er 38 år
og bor på en nedlagt ejendom
udenfor Dejbjerg sammen med min
mand Hans og vores to drenge Magnus og Mikkel på 10 og 12 år.
Jeg blev færdiguddannet som pædagog i 1999 og arbejdede herefter
10 år i børnehaven Børnehuset i
Borris. Først 6 år i udegruppen, derefter blev jeg souschef og fik samtidig ansvaret for førskolegruppen. I
2009 fik jeg lyst til nye udfordringer
og blev ansat på Skjernåskolen i
indskolingens skole- og SFO del.
Skolen vil gerne sige mange tak
til elever, forældre, skolebestyrelsen og hele personalet for et godt
samarbejde hele året. Mange tak
til personalet for jeres løsning af
ekstraopgaver i forbindelse med
skolerenoveringen.
Jeg glæder mig rigtig meget til at
blive en del af Spjald Skole og lære
elever, forældre og kollegaer at kende og ser frem til et godt samarbejde.
Alle ønskes hermed en rigtig god
sommer og en rigtig god ferie.
Jonna Nielsen,
børnehaveklasseleder
8
En kort tid – En lang tid
En kort tid – det hele er slut efter 23 år – En lang tid – mange gode år,
helt fantastiske år.
Samværet med børn er jo en gave, pyntet med en kæmpe rød sløjfe,
hvis indhold har været med til, at livet er værd at leve, værd at stå op
til, hver dag.
Uendelig mange oplevelser, som jeg aldrig vil glemme, store som små,
som har givet mit liv på skolen indhold – livsglæde – latter – gråd /
glædestårer
Hvad er empati?
Empati er venlighed, indføling og forståelse. Det er evnen til at leve sig
ind i andre mennesker, at se en situation fra andres perspektiv og indleve sig i andres følelser. Empati er med andre ord det bindemiddel, som
holder menneskelige fællesskaber sammen.
Lad dem le.
Lad dem vokse frit og frejdigt
Smil, når de har malet fjæset
Lad dem le i dine arme
Pin dem ikke med distance.
De er livets nye chance.
Ingen er dumme.
Verden er rig,
Og ingen er dumme
Det er ikke småting
Et hoved kan rumme.
God sommer og tak til børn og forældre.
Venlig hilsen
Vita Agerbo
Børnehaveklasseleder
9
Hej
Jeg hedder Merete, jeg er kommende børnehaveklasseleder.
Jeg er 43 år, kæreste med Brian og bor i Vind. Vi
har tilsammen 7 børn i alder 9-23 år, et barnebarn og to hunde.
Jeg har været uddannet siden 1996, hvor jeg har prøvet lidt af
hvert- børnehave, kollegiet for autister,
souschef i en int.gr. daginstitution. Igennem
de sidste 4 år har jeg arbejdet som børnehaveklasseleder på Dalgasskolen i Brande.
Jeg brænder for mit arbejde og glæder mig
meget til at lære jer alle at kende.
Vi ses til august.
Merete
10
Spjald Skoles nye SFO/Klub-leder
Malene Ostersen
Jeg hedder Malene er 33 år og bor til dagligt i Tarm sammen
med min dejlige hund. Jeg er uddannet Idrætspædagog fra Viborg Seminariet i 2006, og kommer fra en stilling som souchef
i en Idrætsbørnehave, hvor jeg har været de sidste 7 år. I min
fritid dyrker jeg håndbold og ellers går tiden sammen med familie og venner.
Tiden er inde til nye udfordringer og Spjald skoles visioner og
målsætninger faldt mig hurtigt for øje. Derfor var jeg heller ikke i tvivl om at dette job var det perfekte for mig, da jobannoncen blev offentliggjort. Jeg ser frem til, et godt samarbejde
med personalet, ledelsen, forældregruppen og børnene på
Spjald skole.
11
Eventyrligt farvel til
indskolingen på Spjald skole.
Efter flere ugers intenst arbejde
med eventyr i 3.a i dansktimerne,
blev det tirsdag den 18/6 til en
fantastisk afslutning på indskolingsforløbet med eleverne. Som
optakt til emnet var der arbejdet
med eventyr, læst eventyr, lavet
opgaver om eventyr, lavet drama,
fundet kostumer, snakket om
genretræk og meget mere.
Eleverne fik selv lov at ønske, om
de ønskede en lille, mellem eller
stor rolle eller om de ønskede at
være fortællere. Vi havde på forhånd valgt fire eventyr og ud fra
elevernes ønsker om roller, fik vi
fordelt eleverne på de forskellige
eventyr.
god oplevelse for eleverne at
skulle samarbejde omkring det
enkelte eventyr. Eleverne har gået meget op i projektet, og vi har
fået flere forældrehenvendelser,
som fortalte om, hvor meget eleverne havde været optaget af emnet derhjemme.
Eleverne sluttede forestillingen
med en fællessang, som handler
om eventyr og fællesskab. Om at
vi som mennesker skal vælge hinanden til, at vi skal turde træde
på en streg og engang imellem
gøre noget uovervejet – og huske
at lade os opsluge af nuet! Og ikke mindst, - at vi skal vælge hinanden til!
I musik blev der lært sange, som
passede til emnet – og i billedkunst lavede klassen et fælles
projekt med udsmykning til storrummet.
Forestillingen blev først vist for
hele indskolingen + due 1 og hule
1. Tirsdag aften var der så godt
100 forældre og søskende til at
overvære stykket. Vi vil gerne sige TAK for den gode opbakning.
Storrummet summede af glade og
stolte børn og forældre.
Om man havde en replik eller
mange, så har det været en rigtig
Venlig hilsen
Ulla, Mette og Kirsten
12
Pædagogisk Indsatsplan
I dette skoleår har vi sat yderligere fokus på målstyret undervisning,
som kræver en tydeligere elevfeedback. Det gennemgående tema i
en sådan undervisning er vigtigheden af, at eleverne tilegner sig læringsstrategier og til sidst lærer at planlægge, evaluere og vurdere
deres egen læringsforløb. Altså stiller sig selv de velkendte spørgsmål: ”Hvor er jeg på vej hen?”, ” Hvordan klarer jeg mig?” og ”Hvor
skal jeg hen herfra?”
På Spjald Skole har vi nedenstående principper for evaluering.
Principper for evaluering på Spjald Skole
• Elevsamtaler med klasselæreren i alle årgange
•
Skole-hjemsamtaler 2 gange årligt i alle klasser
•
Skriftlige standpunktsmeddelelser i 8.-9. årgang to gange årligt
•
Skriftlige terminsprøver i 9.årgang i skriftlig fremstilling, retskrivning og læsning samt matematik
•
Skriftlige årsprøver ved slutningen af 8.årgang i skriftlig fremstilling, retskrivning og læsning samt matematik
•
Projektopgave gennemføres ved slutningen af 8.årgang.
•
Diagnosticerende læseprøver skal udføres én gang årligt for 0.-8.
årgang
• Diagnosticerende staveprøver skal udføres én gang årligt for 3., 5.,
6. og 8. årgang
• Diagnosticerende matematikprøver skal udføres én gang årligt for
2.-8. årgang
• Ved slutningen af 8.årgang afholdes mundtlige årsprøver i mindst 2
af prøvefagene. Prøverne holdes i den sidste uge af skoleåret med
interne censorer
•
I begyndelsen af 3. årgang kan en DVO-test tages på hele klassen.
Denne test afdækker tegn på ordblindhed. Hvis der er behov for yderligere testning foretages denne af læsevejlederen.
I forbindelse med den løbende evaluering af den enkelte elev jf. folkeskolelovens §13 er elevplanen et obligatorisk dialogværktøj. Der anvendes elevplaner ved samtalen om efteråret. Ved samtalen om foråret følges op på elevplanen fra efteråret.
For oplysning om nationale tests, se www.evaluering.uvm.dk
Vedtaget i skolebestyrelsen 28. maj 2009
13
Derudover har eleverne deltaget i Undervisningsministeriets frivillige
test i efteråret 2012 samt de opfølgende obligatoriske test her i dette
forår. Grunden til denne prioritering er, at eleverne derigennem flere
gange i løbet af skoleåret har mulighed for at gøre status, for derefter
sammen med deres lærere og ofte også Jer forældre, at sætte faglig
fokus for den næste periode.
Denne indsats har været en succes. Klassernes resultater er blevet
markant forbedret i de obligatoriske test her i foråret med afsæt i efterårets resultater. For alle de deltagende årganges vedkommende
gælder, at årgangens samlede præstation svarer til gennemsnittet på
landsplan. Flere årgange er få points fra at ligge over landsgennemsnittet, hvilket er målsætningen fremadrettet.
I det kommende skoleår sættes fortsat særlig fokus på at prioritere
undervisningsdifferentiering højt. Om en elev ligger på en middel, under- eller over middel præstation er ikke det afgørende, men den tydelige elevfeedback og elevens motivation skal bære den positive faglige udvikling.
Skolens pædagogiske indsatsplan for skoleåret 2013/2014 har
følgende målsætninger:
For at styrke skolen som kulturbærende institution gennemføres en
værdidebat for skolens ansatte og skolebestyrelsen.
Den pædagogiske metode på Spjald Skole tager udgangspunkt i de
grundlæggende metodiske og teoretiske teorier i KRAP (kognitiv,
ressourcefokuseret og anerkende pædagogik)
På Spjald Skole prioriteres undervisningsdifferentiering højt, sådan
at skolen i højere grad kan leve op til forventningerne om øget inklusion.
Kompetencecentret på Spjald Skole er et stærkt støttecenter for
elever med faglige og sociale vanskeligheder.
Vi vil styrke elevernes kreative og innovative kompetencer, som
bliver nogle af fremtidens mest efterspurgte kompetencer
Skolen har med udgangspunkt i disse målsætninger en overordnet
fælles handleplan, derudover udarbejder de enkelte afdelinger en
selvstændig del med afsæt i den overordnede. Det er disse indsatsplaner, som bliver præsenteret ved efterårets fælles forældremøder.
(Læs mere om handlingsplanen på skolens hjemmeside.)
14
Udskolingen deltager i et regionalt innovation og entreprenørskabsprojekt i skoleåret 13/14. Projektet henvender sig til lærere i
7., 8., 9., og 10. klasser, som har lyst til at arbejde med innovation
og entreprenørskab i undervisningen. I det første år, hvor vi deltager
i projektet skal udvalgte klasser i udskolingen arbejde med entreprenørskab- og innovation i emneforløb såvel som i den daglige undervisning. Tre lærere skal gennemføre en uddannelse i innovativ didaktik og pædagogik. Ledelsen på skolen gennemførte sidste skoleår et
diplommodul i ledelse af innovation.
Næste års projekter i udskolingen samt uddannelse af de tre lærere
skal på sigt i alle afdelinger styrke en didaktik med højt faglig niveau,
som styrker elevernes kreative og innovative kompetencer.
Kompetencecentret på Spjald Skole er et stærkt støttecenter for
blandt andet elever med faglige vanskeligheder. En del af den faglige
støtteundervisning tilrettelægges på skubkurser. Målet for de faglige
skubkurser er at give elever, der har basale problemer med enten læseteknikker eller staveteknikker et intensivt kursus i den problematiske teknik. Endvidere er det et mål at give elever, der har basale problemer i forhold til tal- og mængdeforståelse et intensivt kursus i det
problematiske område. Eksempler på skubkurser kan være:
•
•
•
Skubkursus kan tilbydes elever, der i børnehaveklassen viser påfaldende mangler i brugen af og forståelsen af bogstav/lyd eller
talforståelse. Kurset tilbydes da så vidt muligt i første halvdel af
1. klasse.
Skubkursus kan desuden tilbydes elever, der senere i skoleforløbet iagttages at have væsentlige problemer med matematisk forståelse, læsning og/eller stavning.
Kursus i VAKS (VælgAfKodningsStrategi) strækker sig over 75 timer ( en time dagligt i 15 uger) henvender sig primært til børn
på 3-4 klassetrin, der udviser dyslektiske problematikker.
•
Kursus i arbejdshukommelse varer 5 uger, et træningsprogram
hver dag.
•
Kursus i anvendelse af ”Det digitale penalhus”
•
Turbodansk tilbydes til elever på 7. og 8. årgang.
15
Det Digitale Penalhus er et nyt tiltag, som vi starter op i det næste skoleår.
Spjald Skole – Det digitale penalhus (DDP)
Af Anne-Marie Elgaard Seidler,
Inklusion i klassens fællesskab, Dafolo 2011
”At gå i skole kan være rigtig svært, når man har massive vanskeligheder med at læse og skrive. Det er der en del børn, der har. Vi kender
dem fra vores klasser. De børn, der har så svært ved at læse og skrive,
har også svært ved at følge med i undervisningen i de fag, hvor der skal
læses. De klarer sig generelt helt anderledes i matematik og i frikvartererne, men så snart vi stiller krav til deres læsefærdigheder, går det
galt.”
Undervisningsdifferentiering
På Spjald Skole er vi meget opmærksomme på disse elever og computeren inddrages tidligt i skoleforløbet. Et af nøglebegreberne er, at børnene i læse- og skrivevanskeligheder skal deltage på lige fod med de andre
i klassen, men på egne præmisser; det vil sige, at de deltager med de
ressourcer, de medbringer (it) i de fælles faglige aktiviteter. Det handler
i høj grad om undervisningsdifferentiering. Vi kan ikke behandle alle
børn ens og stille de samme krav til løsning af en opgave, men må differentiere i forhold til de metoder, vi anviser børnene.
Det digitale penalhus
Det digitale penalhus er en bærbar computer, et headsæt og et USB memory-stik, der kan endvidere efter behov tildeles en håndskanner. Computeren er sat op med den samme software som kommunens skolepcèr
og er på skolens trådløse netværk. Skolen er administrator på maskinerne, så det er skolens ikt-superbrugere, som downloader og installerer
computerens programmer. Det trådløse netværk kan ligeledes bruges
hjemme. Med i computerens softwarepakke er programmerne til Mikroværkstedet (http://www.mikrov.dk/Forside.aspx ), som blandt andet indeholder CD-ORD.
16
CD-ORD
CD-ORD er et program, der kan kobles til, mens eleven arbejder på
computeren. Det kan være, mens eleven arbejder i computerens
programmer eksempelvis i tekstbehandling, i en PDF, eller mens
eleven er på internettet. Det indeholder en oplæsningsfunktion og
en ordforslagsfunktion. Oplæsningsfunktionen har forskellige stemmer, som kan justeres i hastighed. Ordforslagsfunktionen indeholder en ordbank, men eleven kan også selv importere ord til ordbanken, hvis denne arbejder med et specielt emne.
Når eleven læser en tekst, får eleven viden om verden, viden om
sprog, viden om teksten, eleven får en læseoplevelse. Når en elev
har læsevanskeligheder bliver vedkommende afskåret fra denne
oplevelse. Med digitalt oplæsning får de samme alderssvarende læseoplevelser, som de andre elever i klassen.
Det samme gælder for det at udtrykke sig på skrift. Når en elev i
læse- og stavevanskeligheder skal skrive en historie, kan det være
så besværligt samtidigt at skulle skrive ordene og holde rede på
indholdet, at det er næsten umuligt for os andre at læse det. Men
når barnet bruger funktionen ordforslag og oplæsning under skrivningen, bliver det nemmere. Programmet hjælper med stavning og
læser løbende teksten op, så det bliver nemmere at holde rede på
det hele og skrive den historie, man har inde i hovedet.
Det at bruge computeren som hjælpemiddel kan være meget forskelligt. En elev har glæde af altid at bruge oplæsningsfunktionen.
Han skal have alt scannet ind eller have undervisningsmaterialet digitalt. En anden elev har måske kun brug for oplæsning i nogle tekster. Vi oplever ofte, at eleverne med tiden lærer at afkode teksten
og ikke længere har brug for computeren til oplæsning. Derimod
har de glæde af computeren, når de skriver, og senere til oplæsning og skrivning i engelsk og tysk.
Hvordan?
Skolens læsevejleder finder de elever, som tilbydes Det Digitale Penalhus på baggrund af test og henvendelse fra elevens dansklærer.
Kl. læreren udarbejder i samarbejde med faglæreren og forældrene
et internt arbejdsdokument, Skema A og kan tidligst i 2. klasse indstille en elev til tildeling af Det Digitale Penalhus. Eleven kan også i
stedet for at benytte skolens computer vælge at medbringe sin
egen computer.
Kl. læreren inviterer forældrene til et opstartsmøde på skolen, hvor
kl. læreren og en IKT-superbruger instruerer i anvendelse af Det
Digitale Penalhus.
Computeren udlånes gennem skolens bibliotek, som registrerer udlånet til eleven via computerens stregkode.
Udlånet evalueres halvårligt, hvor brugen af Det Digitale Penalhus`s effekt drøftes ved en skole- og hjemsamtale. Skolens læsevejleder kan inviteres med til et sådan møde.
17
Erstatningsansvar
Hvis en computer går i stykker eller bortkommer, så har Ringkøbing
Skjern Kommune ikke en forsikring, som dækker. Vi kan på Spjald
Skole ikke tegne en sådan forsikring. Sker skaden, er det eleven selv,
der er ansvarlig. Lovmæssigt, så skal alle undervisningsmidler, som er
nødvendige for at gennemføre en undervisning gratis stilles til rådighed. Dog gælder, instrumenter og udstyr, som anvendes ved undervisning i fritiden og som hjemtages af eleverne til eget brug, IKKE stilles gratis til rådighed.
Vi har derfor besluttet følgende:
Går computeren i stykker eller bortkommer, undersøger hjemmet
om de har en forsikring, som dækker omkostningerne til reparation eller til betaling af en ny computer.
Dækker forsikringen ikke, er eleven ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar. Skolen kræver i så fald
reparationsudgiften/anskaffelsesprisen til en ny computer. Hvis
hjemmet ikke er indstillet på at dække en sådan udgift, så stiller
skolen en computer til rådighed i undervisningstiden for eleven.
Denne computer må dog ikke hjemtages.
Skolens kompetencecenter maj 2013
18
Ildværksted i indskolingen
Vi eksperimenterer med, hvordan man kan få tændt et bål, der
kan brænde snoren over.
Vi bager snobrød.
På værkstedet har vi
også eksperimenteret med at skyde raketter, som vi selv
fremstillede af tændstikker og staniol. Vi
har eksperimenteret
med hemmelig skrift,
lavet af en særlig
væske, så det først
blev synligt på bålet,
og vi har lavet tegnekul i gløder på bålet.
19
Hule 3’s Londontur
I april måned var Hule 3 på en længe ventet Londontur. Gennem hele skoleåret har vi sparet sammen. Vi har lavet mad til
hele skolen i uge 41, solgt julekort, lavet mad til kurser og meget mere. I alt fik vi sparet 15.700 kr. sammen.
Så vi var helt parate, da vi mødtes i Billund Lufthavn klar til at
stige på flyveren.
Da vi nåede London tog vi en længere tur i undergrundssystemet, for at finde ud af det og for at finde vores hotel.
Den næste dag skulle vi på bustur og flodtur rundt i London.
Her så vi masser af seværdigheder. Vi endte ved London Dungeon, som er et museum med masser af gru og uhygge, og
som fortæller historien om Londons kriminalitet i gamle dage.
Vi var igennem hele ”Vejen til Helvede” og endte med at blive
hængt.
20
Næste dag stod det på en tur til Churchill War Museum, som er
den bunker, Churchill ledede England fra under 2. verdenskrig.
Den stod helt, som den var blevet forladt i 1945, så det var
meget spændende. Bagefter var vi en tur oppe i London Eye
med en fantastisk udsigt til hele byen.
Vi sluttede af med at se musicalen ”Les Miserables”.
Den sidste dag skulle vi op i Sct. Pauls Cathedral, men på det
tidspunkt var det så dårligt vejr, at vi desværre kun kom op i
den første del af kuplen, men det var rigtigt flot at se hele kirken oppe fra. Dagen sluttede vi med en dejlig shoppetur med
masser af souvenirs.
Vi havde en rigtig dejlig tur med mange gode oplevelser og tid
til at pleje kammeratskabet i klassen.
21
Skoleåret 2013 / 2014
Kl.
Klasselærere
Skolebestyrelsens
tilknytning til klasserne
0.a
0.b
1.a
1.b
2.a
3.a
3.b
4.a
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
Indsk.
Hule 2
Merete Øksnebjerg Rahbek
Jonna Nielsen
Kirsten Søgaard Vesterbæk
Ulla Boesen
Birgitte Horshauge Nielsen/Dorte Sønderby
Lisbeth Bækgaard
Anna Guldhammer
Lis Lave Christiansen
Pia Øllgaard
Henrik Kjær
Elin Sørensen
Inge-Kristine Bremland
Marie Kjerkegaard
Anja Rehl
Karina Jespersen
Anne-Marie
Inger Sørensen
Sejr Hermansen
Mette Strøm/Henriette Brun
Evie Bandringa/Helle Pedersen
Gunnva Diana Johansen
Gunnva Diana Johansen
Kim Iversen
Kim Iversen
Anette Conradsen Agerbo
Lars Jørgen Mortensen
Lars Jørgen Mortensen
Anette Conradsen Agerbo
Lars Jørgen Mortensen
Lars Jørgen Mortensen
Jørgen Vig
Jørgen Vig
Bent Kjærgaard
Bent Kjærgaard
Jørgen Vig
Jørgen Vig
Gunnva Diana Johansen
Gunnva Diana Johansen
Hulda Bladt Hansen
Hulda Bladt Hansen
Hule 3
Due 2
Anne-Line Dufri/Birgit Højgaard
Heidi Pedersen/Rasmus Riis
Lars Kjøngerskov/Majbritt Lomholt
Malene Ostersen
Lars Jørgen Mortensen
97 38 20 50/61852056
Anette Conradsen Agerbo
97 38 12 84/24671928
Hulda Bladt Hansen
Hulda Bladt Hansen
Due 3
SFO
Hulda Bladt Hansen
Kim Iversen
Kim Iversen
97 38 26 00/21972750
Bent Kjærgaard,
97 38 18 88/21693235
Gunnva Diana Johansen
98 15 18 24
Hulda Bladt Hansen
97 88 19 21
Skolebestyrelsesmedlemmer vil gerne orientere ved forældremøder og lignende
om arbejdet i bestyrelsen, hvis det ønskes
Husk at kontakte pågældende medlem i god tid, inden arrangementet finder sted.
22
Svaneke
Rejsen til Bornholm
Den sidste dag på Bornholm
D. 9. juni tog vi alle fra 6. år-
var vi i Svaneke.
gang toget fra Vildbjerg Bane-
Da vi kom til Svaneke, fik vi at
gård kl. 7.51. Det næste skift
vide, at vi havde en time til at
var i Fredericia.
gå rundt og købe ting og se fa-
Mellem Fredericia og Odense,
brikkerne.
var der en mand, som hoppede
Der var mange forskellige fa-
ud foran det tog, som kørte
brikker, der var Svaneke bolche
foran os. Vi holdt stille en ½
fabrik, Svaneke lakrids fabrik,
time, men det var rart, fordi så
Svaneke chokolade fabrik, Sva-
skulle vi kun vente en ½ time,
neke vingummi fabrik, Svaneke
ved Kastrup Banegård. Så vi-
is mejeri, Svaneke glas pusteri
dere til Ystad hvor vi tog fær-
og Svaneke øl bryggeri.
gen til Rønne. Vi hyggede os på
Vi kom ind i butikkerne i Sva-
turen.
neke og så, hvordan de lavede
Da vi kom til Rønne, var lejr-
de forskellige ting.
fatter Jens klar til at køre os
Nogle butikker var desværre
hjem til lejrskolen, hvor Jette
lukket; men det gjorde ikke
var klar med mad. Og vi blev
noget, da der var så mange
indkvarteret i hytterne. Til af-
andre butikker, man kunne
tensmad fik vi kartoffelmos og
komme ind i.
kødsovs.
Det var fint i Svaneke, vi havde
Vi hyggede os på turen, der
en go' dag og vi fik nogle bol-
over og på turen hjem.
cher og noget chokolade med
hjem.
Skrevet af: Benjamin og
Andreas T. 6a.
Så alt i alt var det en fin tur til
Svaneke.
Skrevet af Mikkel og Thomas
23
24
Julies oplevelse:
Birgittes oplevelse:
Det fedeste ved Bornholm var,
En af dagene var vi ved Dueod-
at vi bare kunne ligge hjemme
de strand. Det var lækkert.
på lejrskolen og dase, efter vi
Sandet var utroligt blødt, og
havde været på alle rundvis-
vandet var dejligt. Vi soppede,
ningerne!!! Det var dejligt vejr
undtagen Christian M. Bene
hele ugen, så vi kunne bade i
skubbede ham i vandet. Bene
poolen hver dag. Vi badede i
fik skider af lærerne og de gik
poolen både om morgenen, ef-
op og skiftede, så Bene fik
termiddagen, og om aftenen.
Christians våde tøj på, og Chri-
Hver dag inden jeg hoppede i
stian fik benes tørre tøj på. Det
poolen, hoppede jeg lige på
var sjovt.. Nede ved stranden
hoppeborgen for at blive varm.
gravede vi vores tæer ned i
Vi lavede glide bane på hoppe-
sandet, det var mega dejligt.
borgen en af aftnerne, det var
Nogen tog sand med hjem i
mega sjovt.
deres vandflasker, det gjorde
Maden var god især onsdag, da
jeg ikke.
vi fik flæskesteg! Eller, mandag
Jeg overvejede at bade, men
da vi fik kylling i karry. Eller,
det måtte vi ikke for vores læ-
tirsdag da vi fik kødsovs og pa-
rer.
sta. Søndag: puhaaaaa..
Vi tog bussen hjem igen, da vi
Tirsdag aften var vi nede i sko-
var færdige ved stranden.
ven for at riste skumfiduser og
spise kiks. Det var sygt nice.
Der var klipper midt inde i skoven, og alle legede på dem.
25
HUSK AT BESTILLE
SKOLEMÆLK
Skolemælk bestilles ved Mejeriernes skolemælksordning på hjemmesiden
www.skolemaelk.dk
senest 30. juli 2013.
På hjemmesiden kan I i øvrigt finde
mange spændende ting bl.a. opskrifter og idéer til sunde madpakker.
Karakterskala
13-skala
7-trinsskala
Relation
til ECTS
Betegnelse
Beskrivelse
11, 13
12
A
Fremragende
Ingen eller få væsentlige mangler
10
10
B
Udmærket
Nogle mindre væsentlige mangler
8, 9
7
C
Godt
Adskillige mangler
7
4
D
Nogenlunde
Adskillige væsentlige mangler
6
2
E
Tilstrækkeligt
Det minimalt
acceptable
03, 5
0
Fx
Utilstrækkeligt
Utilstrækkeligt
00
-3
F
Helt utilstrækkeligt Helt utilstrækkeligt
26
Ferieplan for skoleåret 2013/2014
Sommerferie 2013: Fra lørdag den 29. juni til fredag den 9. august
Efterårsferie: Fra mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober
Juleferie: Fra mandag den 23. december til fredag den 3. januar
Vinterferie: Fra mandag den 10. februar til fredag den 14. februar
Påskeferie: Fra mandag den 14. april til mandag den 21. april
St. Bededag: Fredag den 16. maj
Kr. Himmelfartsdag: Fra torsdag den 29. maj til fredag den 30. maj
Grundlovsdag: Torsdag den 5. juni
Pinseferie: Mandag den 9. juni
Sommerferie 2014: Lørdag den 28. juni
Ferieplan for skoleåret 2014/2015
Sommerferie: Lørdag den 28. juni til søndag den 10. august.
Efterårsferie: Mandag den 13. oktober til fredag den 17. oktober.
Juleferie: Tirsdag den 23. december til fredag den 2. januar.
Vinterferie: Mandag den 9. februar til fredag den 13. februar.
Påskeferie: Mandag den 30. marts til mandag den 6. april.
St. Bededag: Fredag den 1. maj.
Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 14. maj til fredag den 15. maj.
Pinseferie: Mandag den 25. maj.
Grundlovsdag: Fredag den 5. juni.
Sommerferie 2015: Mandag den 29. juni.
De nævnte dage er inkl.
27
Principper for klasseforældreråd.
Klasseforældrerådet består af 3 - 4 børns forældre. Valgperioden er 1 – 2 skoleår.
Klasseforældrerådet beskæftiger sig med klassen generelt og
ikke med den enkelte elev.
der.
Målsætning:
• at støtte arbejdet omkring klassen.
• at rådet tager medansvar for skole/hjem samarbejdet
• at være med til at fremme et godt undervisningsmiljø og trivsel
i klassen.
• at være kontaktled til skolebestyrelsen.
• at planlægge arrangementer og forældremøder i samråd med
klasselæreren.
• at hjælpe ved praktiske og sociale arrangementer.
Handleplan:
• Ved første forældremøde i skoleåret vælges klasseforældrerådet.
Valget forestås af det afgående klasseforældreråd.
• I børnehaveklassen vælges klasseforældrerådet ved juniarrangementet for børn og forældre omkring 1. juni.
• Kommende 8. årgangs klasseforældreråd vælges på introduktionsaftenen omkring den 20. juni før skoleårets start. Her vælges minimum 4 børns forældre til et årgangs klasseforældreråd.
• Ved arrangement på 8. årgang vælges klasseforældrerådet for 9.
årgang.
• Klasselæreren indkalder i samråd med klasseforældrerådet til
møder.
• Klasselæreren er ordstyrer ved møder.
• Første møde mellem klasselæreren og klasseforældrerådet skal
afholdes inden det første forældremøde og senest 15. september. På dette møde aftales form og indhold af de øvrige møder
om klassen.
Generel information om klasseforældreråd og forældremøder.
•Folderen med forslag til opgaver for klasseforældreråd uddeles og
drøftes på det første forældremøde.
•Klasseforældrerådene kan uddelegere opgaver til klassens øvrige
forældre.
•Elever/elevgrupper kan fremlægge projektopgaver ved forældremøder.
•SSP-arrangementet på 6. årgang kan inddrages ved forældremøder på denne årgang.
•Der udarbejdes klasse-idémapper på alle årgange.
•Der opbygges en værktøjskasse med socialpædagogiske spil
m.m. til brug ved forældremøder mv.
•Skolebestyrelsen inviterer alle klasseforældreråd til et årligt temamøde.
Vedtaget i skolebestyrelsen den 28. maj 2009.
Jørgen Vig
Formand for skolebestyrelsen.
28
Vagn Gravesen
Skoleleder.
Principper for skole-hjemsamarbejdet.
Målsætning:
• at
skabe åbenhed, tillid og medansvar i samarbejde mellem elev/
forældre og skole.
• at have et gensidigt højt informationsniveau.
• at besvare henvendelser til skolen hurtigst muligt.
• at gøre møderne udbytterige samtidig med, at alle oplever tryghed
og ligeværd.
Handleplan:
Samarbejdet foregår på mange planer, men omkring den enkelte klasse
indeholder det:
• Minimum 2 forældremøder/arrangementer pr. klasse årligt (1 skolebestyrelsesmedlem inviteres til at deltage/medvirke ved disse møder). Tidsomfanget er i alt 5 timer pr. primærlærer pr. klasse.
• Klasseforældrerådet varetager planlægningen af forældremøder og
arrangementer sammen med klasselæreren. Der henvises til principper for klasseforældreråd.
• 2 forældre/elev/lærer samtaler pr. klasse årligt. Der anvendes elevplaner ved samtalen om efteråret. Ved samtalen om foråret følges
op på elevplanen fra efteråret.
• Ved starten af 1. årgang tilbydes hjembesøg af primærlærerne.
Hjembesøget erstatter 1. skole-hjemsamtale.
• Klasselæreren kan udsende nyhedsbrev til forældrene.
• Der vil altid være tæt dialog mellem skolens lærere og hjemmet,
når et barn oplever vanskeligheder i forhold til skolegangen – fagligt
og trivselsmæssigt.
• Øvrige samarbejdsforhold:
• 5 forældredage i løbet af et skoleår på forskellige ugedage.
• I marts indbydes samtlige forældre til foredragsaften med et aktuelt
emne.
• 2 gange årligt udsendes skolebladet. Desuden udsendes 4 nyhedsbreve på skolens hjemmeside.
• I januar måned inviteres elever og forældre fra 7. årg. til orienteringsmøde om skolegangen i 8. klasse året efter. Her medvirker lærere, skolevejleder og skoleledelse.
• I juni måned afholdes introduktionsmøde for elever og forældre til
kommende 8. klasse.
• Indskrivning af elever til børnehaveklasser foregår skriftligt til skolen i januar. Forældrene inviteres til et informationsmøde i februar
med repræsentanter for SFO, børnehaveklasseledere, skolebestyrelse og skoleledelse.
• Omkring 1. juni arrangeres forældre/børn aften for de kommende
børnehaveklasser. Her deltager børnehaveklasseledere, rep. for
skolebestyrelse samt SFO’s leder og skolelederen.
• En gang årligt udsender skolen en folder med uddrag af skolens
virksomhedsplan samt medarbejderoplysninger.
• Problemer/konflikter søges løst omgående ved dialog mellem skole
og hjem.
Vedtaget i skolebestyrelsen den 28. maj 2009.
Jørgen Vig
Formand for skolebestyrelsen.
29
Vagn Gravesen
Skoleleder.
SPJALD SKOLES FÆLLES VISION
Skolen er præget af et anerkendende humanistisk menneskesyn – respekten for
det enkelte barn og den voksne er i højsædet.
Børnene på skolen.
På Spjald Skole kan børnene lide at gå i skole / SFO. De arbejder selvstændigt
med egen læring og udviser stor social forståelse både i undervisningssituationen
og i frikvartererne / SFO. Arbejdet med deres egen personlige udvikling sker i
fællesskab med andre.
Børnene møder deres omgivelser med glæde, tillid og et åbent sind. De er indstillet på at påtage sig ansvar for sig selv og andre. Faglig dygtighed og god social
adfærd erhverver børnene gennem en solid daglig indsats – børnene er bevidste
om dette.
Forældrene omkring skolen.
På Spjald Skole er forældrene meget bevidste om at samarbejde med hinanden
og med skolen. De er meget bevidste om deres ansvar for trivslen på skolen og i
klassen, og kender deres rolle i arbejdet på at sikre optimale udviklingsmuligheder – ikke kun for deres eget barn – men for alle klassens børn. De deltager aktivt i skolens liv og møder skolen med positive forventninger, for at sikre et godt
læringsklima for deres børn.
De er åbne og tolerante og ser forskellighed som en styrke. De er gode rollemodeller for deres barn, hvilket afspejler sig i deres adfærd, og i den måde de omtaler skolen, dens ansatte, elever og de andre forældre på skolen.
Personalet på skolen
Skolens personale er meget engagerede i deres daglige arbejde – alle spiller en
vigtig rolle for helheden.
Lærere og pædagoger på Spjald Skole stiller store krav til sig selv og børnene både fagligt og socialt. Med et positivt afsæt engagerer de sig i børnenes læring,
og gennem dialog med børn, forældre og kolleger skaber de de bedste udviklingsmuligheder for hvert enkelt barn på skolen. Medarbejderen er meget bevidst
om han/hendes betydning som rollemodel for børnene.
Gennem tætte ansvarsfulde samarbejdsrelationer medvirker hele personalet til et
godt arbejdsmiljø, der inspirerer til et trygt undervisningsmiljø for børnene.
Ledelsen på skolen.
Ledelsen på Spjald Skole prioriterer et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og et
trygt og udviklingsfremmende undervisningsmiljø for alle børn på skolen.
Gennem samarbejde med og gennem åbenhed over for alle medvirker ledelsen til
at fremme et miljø præget af varme, vilje og virkelyst.
Teambaseret ledelse er et centralt element i det daglige arbejde, hvorved ledelsen bedst fastholder fælles mål i samarbejde med medarbejderne.
Skolens ledelse er synlig i den daglige undervisning og i det pædagogiske arbejde
– den markerer skolen udadtil.
30
31
32