ROI-database - Biografreklame.dk

© Torben Rosenørn – Oktober 2012
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
800
Introduktion til dagen, herunder præsentation
POPBL er projektorganiseret og problembaseret læring
Brug af POPBL i folkeskolens afgangsklasser
Eksempel på projekt fra Friskolen
10.00
Udarbejdelse af fagoversigt og mål for projektugen på efterskolen
Vurdering af lærerdækningsbehov og ressourcetilstrækkelighed
Udarbejdelse af program for projektugen (herunder fysiske aktiviteter)
14.30
Afrunding af dagens arbejde med fastsættelse af næste skridt
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Esbjerg Institute of Technology eller
Aalborg Universitet i Esbjerg
•Regional campus af Aalborg Universitet i Aalborg
•Normalt omkring 350 – 500 studerende på ingeniør, IT og
Medialogi områderne
af i alt
•ca 15000 - 16000 studenter ved Aalborg Universitet heraf
5000 – 7000 studerende på de Ingeniør-, natur- og
sundhedsvidenskabelige fakulteter.
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Aalborg Universitet
Aalborg Universitet blev dannet i 1974 i Aalborg
I dag har det udviklet sig til at være et netværksuniversitet
med afdelinger/aktiviteter i
Danmark i Aalborg, Hirtshals, København og Esbjerg
Samt i
Kina, Japan, Italien og Idien
og med formaliseret samarbejde med flere hundrede
iniversiteter over hele verden
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Aalborg Universitet
Er karakteriseret ved sin specielle undervisningsform
“Aalborg modellen”
En kombination af
Traditionel undervisning
og
Problembaseret projektarbejde i grupper
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
PhD studier
Civ.ing.
Computer science
Medialogi.
Computer Science
Electronik
Basisår generelt semester
Medialogi.
1. semester
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Intelligent reliable systems
Basisår special semester
Maskin
2. semester
Bygge/anlæg
3. semester
Diplomingeniør afgangsprojekt
Kemiteknik &
4. semester
Bioteknologi
5. semester
Energiteknik
6. semester
Maskin
7. semester
Bygge
7. semester
Oil & Gas tech
Kemiteknik
Industriel
8. semester
Bioteknologi
9. semester
Energiteknik
10. semester
Udvikling af forskellige kompetencer gennem studiet
Metode
Semester
1-2
3-6
7-8
9 - 10
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Samarbejde/
Projektarbejde/
læring
Disciplin
læring
Erhvervslivets
metoder
Videnskabelig metode
Fordeling mellem kurser og projektarbejde
Ikke Projekt
understøttende kurser
25 %
P0 Projekt
P1 Projekt
Semesterprojekt
Moesby & Rosenørn, Aalborg University Denmark, 2002
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Projekt
understøttende kurser
25 %
425 timer/
Studerende/
semester
Fordeling af tiden mellem projekter og kurser
100 %
PE
Kurser
Projekt
SE kurser
0%
0
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
15 uger
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Introduktion til POPBL
Elementer i en uddannelse
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Hvad de studerende kan lære inden
for en given tid
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Hvad den studerende kan lære
indenfor en given tidsramme
Grænsen for nuværende “kendt”
viden
Grænsen for “ny” viden –
grænsen udvides løbende
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Dybere indlæring
Gennem
projektarbejde
Kerne kompetencer
Formål og specifikke
mål
Kompetence i metoder
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Humaniora
Naturvidenskab
Ingeniørvidenskab
Sundhedsvidenskab
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Samfundsvidenskab
Humaniora
Naturvidenskab
medialogi
Sundhedsvidenskab
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Samfundsvidenskab
Erfaringsbaseret læring
Kolbs læringscirkel
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Kolbs læringscirkel
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Kolbs læringscirkel
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Kolbs læringscirkel
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Kolbs læringscirkel
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Problemanalyse
En måde at skabe specifikationer
for en løsning
og til at strukturere et projekt
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Interesseparter
Interesseparter
Aktører
Teknologibærere
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Lovgivning
myndigheder
Initierende problem
Kunder
Interesseparter
i omverdenen
Ejere
ansatte
Relevans af
problem
Etik
Kvalitet
Banker
forsikring
Økonomi
Samfunds
videnskab
Sprog/
Naturkultur
videnskab
Sundhed
Miljø
Problem
analyse
Teknisk
viden
Arbejdsmiljø
opgaveformulering
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Problemanalysens felter
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Værktøjer til problemanalysefasen
•Brainstorming
•Kategorisering
•Nedbrydningsdiagrammer
•6 H diagrammet
•Matricer
•Problemanalysens felter
•Årsagssammenhængsdiagrammer
•Mindmapping
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Brainstorming
Brainstorming teknikken går ud på at få
nedfældet så mange ideassociationer som
muligt til et givet emne. Dette gøre ved at
alle deltagerne kommer frem med alle de
ord/korte sætninger, der falder dem ind.
Disse skrives ned – ukommenteret.
Teknikken kan gennemføres på flere måder:
•Individuelle sedler som samles sammen og
opsummeres
•Post it
•Tavle/kridtfører
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
6 H diagrammer
Hvad
Hvor
Hvornår
Hvem
Hvorfor
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Hvordan
Nedbrydningsdiagrammer
Hierarkiske
•Generiske •Helhed – del
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Artsfællesskab
Nedbrydningsdiagrammer
generiske
Bygning
Generisk nedbrydningsdiagram
(På samme begrebsniveau)
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Nedbrydningsdiagrammer
generiske
Bygning
Fabriksbygning
Beboelsesejendom
Generisk nedbrydningsdiagram
(På samme begrebsniveau)
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Institutionsbygning
Nedbrydningsdiagrammer
generiske
Bygning
Fabriksbygning
Beboelsesejendom
Etageejendom
Parcelhus
Generisk nedbrydningsdiagram
(På samme begrebsniveau)
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Institutionsbygning
Nedbrydningsdiagrammer
Helhed/del relationsforhold
Parcelhus
Helhed/del nedbrydningsdiagram
(Underordnede begreber i et overordnet
identificerbart begreb)
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Nedbrydningsdiagrammer
Helhed/del relationsforhold
Parcelhus
Elinstallationer
Konstruktion
Varmeanlæg
Helhed/del nedbrydningsdiagram
(Underordnede begreber i et overordnet
identificerbart begreb)
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Nedbrydningsdiagrammer
Helhed/del relationsforhold
Parcelhus
Elinstallationer
Konstruktion
Varmeanlæg
Fundament
Mure
Tag
Helhed/del nedbrydningsdiagram
(Underordnede begreber i et overordnet
identificerbart begreb)
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Samarbejdet i gruppen og hermed den individuelle læring for
gruppens medlemmer er afhængig af gensidig respekt mellem
gruppens medlemmer og klare aftaler om regler og normer for
gruppens samarbejde.
Dette burde være selvfølgeligt og uproblematisk, da vi som individer
heldigvis ikke har nogen fordomme ( måske lige ud over at vi har den
rette moral og adfærd).
Erfaringen viser, at det vil være hensigtsmæssigt at have nogle regler
for acceptabel samarbejdsfrom i gruppen.
Forblænding og forelskelse kan ikke bære et helt samliv – det kan det
heller ikke i en gruppe.
Det kan derfor være nødvendigt (hensigtsmæssigt at lave aftaler for
”samlivet”, her en gruppekontrakt.
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Emner som kunne være relevante at diskutere:
Individuel indsat og ambition
• Gruppens medlemmers ambitionsniveauer
• Gruppens medlemmers forventning om egen indsats
Arbejde og adfærd i det daglige samarbejde
•
•
•
•
•
•
•
Fremmøde og mødetid
Melde ind ved fravær
Hvordan styres gruppens arbejde
Mødedisciplin (sikre at alle deltager aktivt i møderne)
Hvordan arbejder gruppen sammen i kursusmodulerne
Åbenhed og ærlighed
Overholdelse af aftaler og dead lines
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Temauge
om
Ernæring og Motion
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Program
Dag 1
Introduktion til ugen, historier fra det virkelige liv
Start på at arbejde med projektopgave
Dag 2
Projektdag
Dag 3
Projektdag
Dag 4 camp dag 1
Der arbejdes med projektet og præsentationen (video)
Overnatning (kun 7. og 8. klasse)
Dag5 camp dag 2
Fremlæggelser og feed back
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Geografi
havstrømme
tidevand
bølger
vind
Dansk
formidling/
præsentation
f. eks. video
Biologi
alger
fotosyntese
Energi fra
havet
2012
Fysik – kemi
energi
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Engelsk
engelsk resume
internetinformation fra
engelsksprogede
kilder
Læringsmål
Fysik - kemi
Energibegrebet og energikvalitet
Forskellige energiformer
potentiel energi
kinetisk energi
elektrisk energi
termisk energi
kemisk energi
Energi fra
havet
2012
Lys
Olie/gas kemisk set
Lidt basal måleteknik
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Geografi
havstrømme
tidevand
bølger
vind
Læringsmål
Tidevands opståen
Vejrsystemer højtryk – lavtryk – vind
Havstrømme
Bølger
Energi fra
havet
2012
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Engelsk
engelsk resume
internetinformation fra
engelsksprogede
kilder
Læringsmål
Kunne strukturere en kort præsentation
af et projektarbejde på engelsk
Energi fra
havet
2012
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Dansk
formidling/
præsentation
f. eks. video
Læringsmål
Kunne udarbejde en disposition for en
præsentation af et gennemført arbejde
Kunne bevæge sig mellem forskellige
kommunikationsformer og – medier
Energi fra
havet
2012
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Biologi
alger
fotosyntese
Læringsmål
Kunne sammenkæde fotosyntese og
produktion af energi fra organisk
materiale fra havet
Energi fra
havet
2012
© Torben Rosenørn – Oktober 2012
Have kendskab til gæringsprocesser
aerobe og anaerobe