BERETning 2012 - Landsbyggefonden

Dyrkningsvejledning til Energipoppel
Kemisk renholdelse
Klargøring
-
-
-
-
-
-
Nedsprøjtning af overvintrende rodukrudt. Roundup 2 L/ha.
Tilførsel af organisk gødning. Her kan bruges gylle, dybstrøelse eller spildevandsslam. ForstMiljø anbefaler brug af
organisk gødning svarende til minimum 30 kg P og minimum 90 kg N.
Arealet skal pløjes og tromles eller harves. Alt organisk materiale skal nedmulles og jorden skal være jævn med en
ensartet jordstruktur.
Lad marken ligge i 2-4 uger, så flest mulige ukrudtsfrø spirer.
Ukrudtet sprøjtes ned. Roundup 2 L/ha.
10 dage efter sprøjtningen er arealet klart til plantning.
Etablering
10-12.000
xcl. anlægstilskud
Etableringen kan foregå på to måder. Enten udføres den af ForstMiljø’s entreprenører eller som
”Gør
selv” plantning. Hvis
10 års
driftdet
er dækningsForstMiljø’s entreprenører står for plantningen, skal klargøringen af arealet blot planlægges, så det er
klart
til den aftalte dato.
7.100 kr./ha/år
”Gør det selv” plantning
-
-
-
-
-
-
tilskud 2.200– 3.100 kr./ha/år
Plantemaskine til ”gør det selv” plantning kan lejes af ForstMiljø.
Modtagelse af planter. De bestilte planter leveres med fragtmand eller afhentes hos ForstMiljø i Løsning efter aftale.
Kontroller straks efter modtagelse, at antal og kloner på følgesedlen stemmer med det bestilte. I tilfælde af
uoverensstemmelser kontaktes ForstMiljø.
Straks efter modtagelse skal planterne opbevares køligt, skyggefuldt og uden store temperatursvingninger helt frem
til plantning.
Plantning:
o Arealet skal være velbearbejdet, jævnt og fri for ukrudt.
o Planteantal: Vær opmærksom på, at der er krav om 2000 planter/ha. for at opnå EU-tilskud.
ForstMiljø anbefaler mindst 2200 planter/ha. for at tage højde for eventuelt planteudfald.
o Plantetidspunkt:
 22 cm stiklinger plantes fra 1. april til 15. juni.
 45 cm stiklinger plantes fra 20. marts til 15. juni.
 Barrodsplante plantes fra 1. november til 15. juni.
o Plantedybde:
 22 cm stiklinger plantes så 2-4 cm stikker over jorden.
 45 cm stiklinger plantes så 15 cm stikker over jorden.
 Barrodsplante plantes så dybt, at den gamle stikling er dækket
o Planteafstand:
 Ekstensiv: 3 m x 1,3 m eller 2,5 m x 1,6 m eller 2 m x 2 m
 Intensiv: 3 m x 0,5 m
Planterne skal være plantet senest 5 dage efter
modtagelse.
Vanding vil gavne etableringen.
Forstmiljø A/S, Ribevej 47, 8723 Løsning
www.energipoppel.dk
Renholdelse
-
Straks efter etablering bør ukrudt forebygges med jordmidler. Gerne i båndsprøjtning over rækkerne. Det anbefales at:
o Forebygge mod græs og tokimbladet ukrudt med Quartz(DFF) 0,25 L/ha. Off-label godkendt.
o Forebygge mod tokimbladet ukrudt med Stomp 1,2 L/ha. Off-label godkendt.
-
Efter etablering bør man benytte selektive ukrudtsmidler. Det anbefales at:
o Bekæmpe græs med Agil 100 EC 0,5-1,5 L/ha.
o Bekæmpe kurveblomster med Matrigon 72 SG 0,165 L/ha. Kun pletsprøjtning.
-
I anden vækstsæson bør man sprøjte efter behov. Gerne forebyggende med Quartz(DFF) og Stomp.
For yderlige information om dyrkning af energipoppel, se vores hjemmeside www.ENERGIPOPPEL.dk.
10-12.000
xcl. anlægstilskud
Kontakt:
10 års drift er dæknings7.100 kr./ha/år
tilskud 2.200– 3.100 kr./ha/år
Jens Stenhøj Jørgensen
Bo Schjødt Andersen
Direktør / Skovfoged
Salgsdirektør / Skov &
Landskabsingeniør
M: +45 4026 1172
M: +45 2138 8675
E: [email protected]
E: [email protected]
Denne dyrkningsvejledning er udarbejdet af ForstMiljø. De anbefalede midler og doseringer er lovlige at benytte pr. 19/3 2012, men på
grund af skiftende lovgivning, skal man inden brug sikre sig, at midlerne stadig må benyttes.
Forstmiljø A/S, Ribevej 47, 8723 Løsning
www.energipoppel.dk