Fairy Original Opvaskemiddel

Epoxy harpiks 5500H
Side 1 af 5
SIKKERHEDSDATABLAD
Epoxy harpiks 5500H
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
Udgivet dato
Kemikaliets navn
Artikel nr.
Anvendelse af stoffet eller
præparatet
03.09.2012
Epoxy harpiks 5500H
2001
Epoxy harpiks
Distributør
Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
Telefax
E-mail
Web-adresse
Org.nr.
Kontaktperson
Nødtelefon
Färg-In AB
Bodalsvägen 6
S-681 43
Kristinehamn
SVERIGE
+ 46 55010045
+46 55081001
[email protected]
http://www.fargin.se
SE-556187-9387
Ulf Lundgren
Giftlinjen (Danmark):82 12 12 12
2. Fareidentifikation
Klassificering i henhold til
67/548/EEC eller 1999/45/EC
Farebeskrivelse
Xi, N; R36/38, R43, R51/53
Irriterer øjnene og huden.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Komponentnavn
Reaktionsprodukt: bisphenol-Adiglycidylether, homologe med
molekylvægt <= 700
Bisphenol-F-epichlorhydrin epoxy
Oxiran, mono[(C12-14alkyloxy)methyl]derivater, (C12C14)
alkylglycidylether
Kolonneoverskrifter
Identifikation
CAS-nr.: 25068-38-6
EF-nr.: 500-033-5
Indeksnr.: 603-074-00-8
Klassificering
Indhold
R43
30 - 70 %
Xi; R36/38
N; R51/53
Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411
CAS-nr.: 28064-14-4
Xi,N; R43,R51/53
10 - 30 %
CAS-nr.: 68609-97-2
R43
0-5%
EF-nr.: 271-846-8
Xi; R38
Indeksnr.: 603-103-00-4
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincs-nummer) =
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances;
Ingrediensnavn = Navn iflg. stofliste (stoffer som ikke står i stoflisten, skal
oversættes hvis muligt). Indhold opgivet i: %, %vgt/vgt, %vol/vgt, %vol/vol,
mg/m3, ppb, ppm, vægt%, vol%
Epoxy harpiks 5500H
FS/FB/FM
Komponentkommentarer
Side 2 af 5
T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Ætsende, Xn = Sundhedsskadelig, Xi =
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oxiderende, F+ = Ekstremt brandfarlig, F =
Meget brandfarlig, N = Miljøskadelig
Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.
4. Førstehjælpsforanstaltninger
Generelt
Indånding
Hudkontakt
Øjenkontakt
Indtagelse
Oplysninger til sundhedspersonale
Kontakt læge, hvis der opstår symptomer.
GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING,
HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS.
Søg frisk luft og forbliv i ro.
Vask og skyl straks forurenet hud med vand. Fjern straks tilsmudset tøj og
skyl huden med vand.
Ved vedvarende irritation, kontakt læge.
Vigtigt! Skyl straks med vand i mindst 15 min. Løft øjenlåget.
Ved vedvarende irritation, kontakt læge.
FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg straks læge.
Kontakt et giftkontrolcenter for oplysninger om yderligere behandling.
5. Brandbekæmpelse
Egnede slukningsmidler
Uegnet som brandslukningsmiddel
Brand- og eksplosionsfare
Brandslukningsprocedurer
Vandspray, skum, tørt pulver eller kuldioxid.
Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.
Ved ophedning og brand kan der dannes giftige dampe/gasser.
Brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker og beskyttelsesbriller.
Beholdere, som er udsatte for flammer, køles med vand, indtil branden har
været slukket et stykke tid.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af personer
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Metoder til oprensning
Undvik kontakt med hud och ögon.
Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet.
Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø. Må ikke udledes til kloak, jord
eller vandløb.
Spild eller ukontrolleret udslip til vandmiljøet skal STRAKS meddeles til den
nationale vandmiljømyndighed eller til den relevante kompetente myndighed.
Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.
Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.
7. Håndtering og opbevaring
Håndtering
Opbevaring
Undgå kontakt med hud og øjne.
Skift straks forurenet tøj.
Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares ved
stuetemperatur.
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Administration
Komponentnavn
Oxiran, mono[(C12-14alkyloxy)methyl]derivater, (C12C14)
alkylglycidylether
Identifikation
CAS-nr.: 68609-97-2
EF-nr.: 271-846-8
Indeksnr.: 603-103-00-4
Værdi
Norm år
Eksponeringskontrol
Foranstaltning til kontrol af
eksponering på arbejdspladsen
Åndedrætsværn
Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet.
Der skal være effektiv ventilation.
Brug luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde i trange eller dårligt ventilerede
lokaler.
Epoxy harpiks 5500H
Beskyttelse af hænder
Øjenværn
Hudværn (andet end handsker)
Anden information
Side 3 af 5
Brug åndedrætsværn med kombinationsfilter, type A2/P2.
Brug beskyttelseshandsker. Brug langskaftede handsker.
Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med
handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.
Håndbeskyttelse: Nitrilgummi. Butylgummi.
Tætsluttende sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm skal anvendes.
Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå
at huden bliver forurenet med kemikaliet.
Ta genast av alla förorenade kläder.
Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og
toiletbesøg.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
9. Fysisk-kemiske egenskaber
Tilstandsform
Lugt
Vandopløselighed
Relativ massefylde
Flammepunkt
Viskositet
Farveløs-lysegul væske.
Svag lugt.
Uopløseligt eller lidt blandbart
Værdi: 1100-2500 kg/m3 (25 ºC)
Værdi: 140 °C
Værdi: 5,0-7,0 Pa.s (25 ºC)
10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold som skal undgås
Materialer som skal undgås
Farlige nedbrydningsprodukter
Stabilitet
Undgå eksponering for høje temperaturer eller direkte sollys.
Stærkt oxiderende midler. Undgå alkalier, stærke syrer og varme. Aminer.
Alkoholer, glycoler.
Ved ophedning kan der dannes sundhedsskadelige dampe/gasser.
Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.
Polymeriserer under varmeudvikling.
11. Toksikologiske oplysninger
Toksikologiske oplysninger
LD50 oral
LD50 dermal
Værdi: > 2500 mg/kg
Værdi: > 2000 mg/kg
Toksikologiske data fra indholdsstoffer
Andre oplysninger om sundhedsfare
Indånding
Hudkontakt
Øjenkontakt
Indtagelse
Sensibilisering
Mutagenitet
Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.
Irriterer huden.
Irriterende.
Ikke angivet.
Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
Inkonklusive data.
12. Miljøoplysninger
Toksikologiske oplysninger
Akut akvatisk, fisk
Værdi: 1-10 rng/l
Testmetode: LC50
Toksikologiske data fra indholdsstoffer
Andre miljøoplysninger
Økotoksicitet
Mobilitet
Persistens og nedbrydelighed
Produktet indeholder et stof, som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Produktet er uopløselig i vand og vil sedimentere i vandmiljøet.
Produktet er ikke let biologisk nedbrydeligt.
Epoxy harpiks 5500H
Bioakkumulationspotentiale
Miljøoplysninger, konklusion
Side 4 af 5
Produktet indeholder stoffer, som er potentielt bioakkumulerbare.
Produktet må ikke få lov at komme ind jord, afløb eller vandløb.
13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Produkt klassificeret som farligt
affald
Emballage klassificeret som farligt
affald
Foreskriv passende metoder til
bortskaffelse
Ja
Ja
Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens
affaldsregulativer.
14. Transportoplysninger
Produktnavn (nationalt)
Farligt gods ADR
Farligt gods RID
Farligt gods IMDG
Farligt gods ICAO/IATA
MILJØFARLIG VÆSKE N.O.S.
Status: Ja
UN nr.: 3082
Klasse: 9
Fare nr.: 90
Emballagegruppe: III
Godsbetegnelse: MILJØFARLIG VÆSKE N.O.S.
Andre relevante oplysninger.: (contains epoxy resins)
Status: Ja
UN nr.: 3082
Klasse: 9
Emballagegruppe: III
Godsbetegnelse: MILJØFARLIG VÆSKE N.O.S.
Andre relevante oplysninger.: (contains epoxy resins)
Status: Ja
UN nr.: 3082
Klasse: 9
Emballagegruppe: III
IMDG Marine pollutant: Ja
EmS: F-A, S-F
Godsbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
Andre relevante oplysninger.: (contains epoxy resins)
Status: Ja
UN nr.: 3082
Klasse: 9
Emballagegruppe: III
Godsbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
Andre relevante oplysninger.: (contains epoxy resins)
15. Oplysninger om regulering
Faresymbol
Sammensætning på etiketten
R-sætninger
Reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether, homologe med molekylvægt <=
700: 30 - 70 %, Bisphenol-F-epichlorhydrin epoxy: 10 - 30 %, Oxiran,
mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater, (C12C14) alkylglycidylether: 0 - 5 %
R36/38 Irriterer øjnene og huden.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Epoxy harpiks 5500H
S-sætninger
Anden mærkeinformation
Side 5 af 5
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S28 Kommer stof på huden vaskes straks med masser af varm sæbevand
S37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under
arbejdet.
S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.
Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger.
16. Andre oplysninger
Liste over relevante H-sætninger
(afsnit 2 og 3).
Liste over relevante R-sætninger
(punkt 2 og 3).
Kontrollerer informationernes kvalitet
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
R36/38 Irriterer øjnene og huden.
R38 Irriterer huden.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Denne information er baseret på de oplysninger, vi vidste på tidspunktet for
udarbejdelsen og de er blevet givet i god tro, og forudsat at produktet
anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med de angivne
betingelser for brug. Enhver anden brug af den anførte dato, sammen med
andre produkter eller processer, er på egen risiko.
Färg-In AB