Malekursus, akryl - Livsstilshøjskolen

Beboer
Bladet
BOMIVA Renoveringsplan
på 233 mill. kr. til
Vestervænget
side 4
Marts 2013 Selchaus
Gård
Side 10
19. årg. Nr. 1
Bomivas
Frivillighedspris
Side 14
Beboerbladet er dit blad - Læs det!
Adresser og udvalg
Bomiva
Administrationen:
Bomiva
Sallingsgård 16, 7800 Skive,
Tlf. 97 52 29 99. Fax 97 52 15 52.
E-mail: [email protected]
www.bomiva.dk
Kontortider:
Mandag-torsdag 8-14.
Tirsdage tillige 16-17.30.
Fredag 8.00-11.30.
Vesthøj:
Direktør:
Ulla K. Holm, tlf. 20 16 47 59.
Træffetider:
Mandag og tirsdag 13.00-15.00
Onsdag og torsdag 9.00-12.00 og igen 18.00-19.00
Fredag
9.00-12.00
Såfremt vi ikke befinder os på kontoret i oven­stående
tidsrum, kan vi træffes på telefon eller mail.
Bestyrelsen:
Formand:
Nanny Dahl . . . . . . .
Næstformand: Heinrich Nielsen . . . .
Bestyrelsesmedl.:Ole Priess . . . . . . . . .
Bestyrelsesmedl.:Ove Bjerring . . . . . . .
Bestyrelsesmedl.: Karen Dalsgaard, . . . .
Bestyrelsesmedl.: Ellen Holmgaard . . .
Bestyrelsesmedl.: Elin Holm Petersen . .
Bestyrelsesmedl.:Iver Bergholt . . . . . .
Bestyrelsesmedl.: Ove Lausen . . . . . . . .
Vestervænget 4B, st. th., 7800 Skive
Tlf.: projektleder Kirsten Toft Bang: 29 29 22 14
Tlf.: projektmedarbejder Lars Landbo: 23 80 11 31
E-mail: [email protected]
Beboer
Bladet
BOMIVA
Renoveringsplan
på 233 mill. kr. til
Vestervænget
side 4
Marts 2013
Selchaus
Gård
Side 10
19. årg. Nr. 1
Bomivas
Frivillighedspris
Side 14
Beboerbladet er dit blad - Læs det!
2 8 93 03 67
41 15 18 80
30 66 05 01
97 52 39 48
23 33 90 87
97 73 14 22
97 56 44 75
97 51 29 97
97 52 80 49
Oplag: 2300 eksemplarer, som ud­deles gratis til alle husstande i BOMIVA.
Det er meningen, at der skal udkomme 3 numre om året.
Næste num­mer bliver juli 2013.
Bladets indhold bestemmes hovedsageligt af jer beboere, fra
de ca. 66 afdelinger i BOMIVA.
Går der nogle ude i afdelingerne, som gerne vil bidrage med
ideer, hjælp til produktionen af artiklerne, ja, så er I hjertelig velkomne!
Artikler skal være bladudvalget i hæn­­de enten pr. mail/post
eller afleveret senest den 17. maj 2013.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at afvise læserbreve/
indlæg.
Det kan være anonyme, racistiske, eller moralsk stødende
læserbreve.
Forsiden: Udsigt over byen fra
afd. 38, Sallings Gård.
Tryk: Centraltrykkeriet Skive A/S
Bomiva
Beboerbladet 1/2013 side 2
Lederen
Et nyt år venter forude, vi har kun lige taget hul på 2013. Spændende at
tænke over, hvad der venter af udfordringer og muligheder i det nye år. Et
ved jeg dog med sikkerhed, men er du også klar over, at du kan være med
til at tage beslutningerne?
Mange ved ikke rigtig, hvad det vil sige at bo i et alment boligselskab.
Det skyldes sikkert, at mange ikke ved nok om beboerdemokratiet, selvom
de måske har boet alment hele deres liv, og at de heller ikke har engageret
sig i den boligafdelingen, hvor de bor.
Det går først op for mange, når de “forvilder” sig til et afdelingsmøde,
“at de havde indflydelse til et afdelingsmøde”. Indkaldelsen til det ordinære
afdelingsmøde får mange til at tænke på noget, de gerne vil ændre, og de skriver så et forslag til
behandling på afdelingsmødet. På afdelingsmødet, opdager de så, at det er alle beboerne og ikke
blot bestyrelsen, der bestemmer, hvordan det skal være i afdelingen.
Der bliver tit stillet spørgsmål ved, om afdelingsbestyrelsen overhovedet kan varetage hele afdelingens interesser. Det kan den godt, men det er vigtig at afdelingsbestyrelsen taler med alle,
og så er det også vigtig, at afdelingsbestyrelsen er så bredt sammensat som muligt. Beboerdemokratiet savner unge mennesker og flere af anden etnisk baggrund, så “mød op” til afdelingsmøderne, I er savnet i beboerdemokratiet.
Foråret er tiden hvor Bomiva gennemfører de årlige markvandringerne med afdelingsbestyrelserne, hvor man gennemgår bygningernes og udearealernes vedligeholdelsestilstand. Gennemgangen af afdelingen kommer så til at danne baggrund for en vedligeholdelsesplan, der udarbejdes over nødvendige arbejder i afdelingen for det kommende år.
Efterfølgende bliver afdelingsbestyrelserne indkaldt til et møde i administrationen, hvor regnskabet for det forløbne år samt ønsker for afdelingen gennemgås til brug for de kommende budgetter. Mødet danner baggrund for dokumentationspakken og styringsdialogen med kommunen.
Endvidere vil det også danne baggrund for afvikling af afdelingsmødet. Afdelingsbestyrelsen
skal efterfølgende forelægge de overordnede rammer for arbejder og aktiviteter i afdelingen for
afdelingsmødet til godkendelse, inden disse sættes i gang. Afdelingsbestyrelsen har brug for at
vide, hvad alle i afdelingen efterspørger, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt møder
op til det ordinære afdelingsmøde.
Det er også på afdelingsmødet, at beboerne kan få indflydelse på de aktiviteter, der skal være
i afdelingen, så har du lyst til at være med, så mød op. I en almen boligafdeling vælger mange
beboerne at udføre frivilligt arbejde, fordi de gerne vil bidrage til fællesskabet. Frivilligt arbejde
er ulønnet arbejde, som engagerede mennesker yder til gavn for andre. De kommer med meget
forskellige ressourcer og kompetencer, og alle kan være med. Med deres indsats er de med til at
præge udviklingen, både i det boligområde de bor i og bredere i samfundet. Det frivillige arbejde
dækker over en bred vifte af opgaver, som dagligt bliver løst til glæde og gavn for både beboere
og lokalsamfundet i øvrigt. Tak for indsatsen til alle Bomivas frivillige.
Se andet sted i bladet om uddeling af Bomivas Frivillighedspris. Nanny Dahl
Kontoret holder ferielukket
i uge 29 og 30
Beboerbladet 1/2013 side 3
Vestervænget
Beboerne på Vestervænget sagde den 30. januar 2013 ja til en stor renoveringsplan på 233
mio.kr. Helhedsplanen er meget omfattende,
og kommer bl.a. til at omfatte nye facader på
bygningerne, isolering, nye vinduer, nye altaner, der vil blive tilgængelighed i en 1/3 af
boligerne, der vil komme elevatorer på en
del af blokkene, de 10 1-værelsesboliger vil
blive sammenlagt med 2-værelsesboliger, der
vil komme nyt varmeanlæg, der vil komme
nye rørføringer, nye badeværelser, nye køkkener samt isolering af lejlighedsskel. Desuden
vil 3 af blokkene blive omdannet til 15 rækkehuse, der vil blive direkte gå- og cykeladgang fra Holstebrovej, samt at der vil blive set
på udearealerne i området. I rækkehusene på
Vestervang/Vestervænget vil der komme nyt
tag på, og der vil blive lavet et omfangsdræn
rundt om husene.
Til det afstemmende beboermøde i Kulturcenter Limfjord kunne der afgives 162 stemmer, heraf stemte 148 for, 8 stemte imod og 6
undlod at stemme. Det var således et overbevisende flertal, der sagde ja til renoveringen.
Til selve mødet var der mødt 120 interesserede op for at høre om renoveringen.
Helhedsplanen til 233 mio.kr. vil kunne
gen­­nemføres med en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på 58 kr. pr. m², hvilket skyldes at
197 mio.kr. af de 233 mio.kr. gives som støttede lån fra Landsbyggefonden.
Den 18. marts og den 8. april 2013 vil der
blive afholdt workshops i afdelingen, hvor be-
Beboerbladet 1/2013 side 4
28070 mm/DS
sag
BEBOERORIENTERING
HELHEDSPLAN VESTERVÆNGET
sag
28070 mm/DS
ALLE TEGNINGER ER SKITSER OG DER VIL I DET KOMMENDE FORLØB SKE TILPASNINGER
I PROJEKTET I HENHOLD TIL WORKSHOP - OG BYGGETEKNISKE TILPASNINGER.
Blok a
FACADE BLOK A MOD NORD
FACADE BLOK A MOD SYD
BLOK 20
Beboerbladet 1/2013 side 5
5
boerne er med til at fremkomme med ønsker
til det indvendige i boligerne og til de udvendige arealer.
Direktør Ulla K. Holm fortæller, at der
derefter skal udarbejdes en detaljeret projektskitse, så helhedsplanen kan blive udbudt i
licitation. Arbejdet vil blive udbudt i fagentre-
priser, og byggestart forventes at blive januar
2014.
Det var en meget glad formand Nanny
Dahl, der på mødet i Kulturcenter Limfjord
ønskede Vestervænget til lykke med deres
gode beslutning.
Ulla K. Holm
Beboerbladet 1/2013 side 6
28070 mm/DS
sag
Visualisering af facade mod have, udsnit med altaner
Vi har valgt at mure trappetårnet op
så det materialemæssigt fremstår som
det øvrige byggeri, når dette bliver
bearbejdet med en skalmuring.
Visualisering af facade mod ankomst (nord )
28070 mm/DS
BLOK 8 (A+B),10,12,20
Blok [e], f, (G, opgang a+b)
sag
6
FACADE MOD SYD
FACADE MOD NORD
BLOK 8 (A+B),10,12,20
7
Beboerbladet 1/2013 side 7
Afd. 11 Aage Nielsens Vej og afd. 16. Villaparken tager hul på 2013 med samarbejde
Mange afdelingsbestyrelser og ikke mindst
beboere i Bomiva går nok med tanker om,
hvad kan vi gøre for at minimere omkostninger, der udlodder huslejestigninger. Det
har vi selvfølgeligt også gjort os vore tanker
om, og derfor besluttede vi i de to afdelinger,
som ligger i Villaparken og Aage Nielsens
Vej at prøve, om der ikke var noget vi kunne
gøre.
Mange afdelinger forsøger i dag at afholde arrangementer af forskellige slags for
beboerne ud fra de rådighedsbeløb, som vi
nu har. Mange forslag er faldet til jorden på
grund af manglende tilmeldinger, andre fordi
de er for dyre at afholde for en lille afdeling,
og her kunne vi da se der var noget, som vi
måske kunne starte med at gøre.
Aage Nielsens Vej har i flere år haft en
indkøbstur til Tyskland i november måned,
hvor vi bl.a. inviterede Villaparken med, det
har været med til at give en god stemning i
bussen, hvor vi ofte talte om det at lave noget fælles var dejligt, og der blev knyttet venskaber. Der har været afholdt banko, fælles
spisning, julehygge, julefrokost, men vi har
også måtte aflyse rigtig mange gode initiativer fra afdelingsbestyrelsen i form af fælles
sommerfest for børn og barnlige sjæle, hvor
der var arrangeret bl.a. GPS stafet, flødebollekastning og meget meget mere.
Villaparken har holdt sommergrill fester
og julefrokoster med stor succes, men har
også mærket en manglende tilslutning.
Afdelingsbestyrelserne i de to afdelinger
var sammen til et orienterende idemøde om
en evt. fælles fremtid den 29. januar 2013.
Vi havde et rigtig godt møde, hvor der blev
lagt mange forslag på bordet til fælles arran­
gementer, og kom frem til 4 fælles arrangementer, som allerede skal afholdes i år. I
juni vil vi lave en udflugt evt. til vestkysten,
i august en sommerfest i evt. telt, i oktober et
foredrag med byarkivar Niels Mortensen og
endelig i november, turen til Tyskland. Med
alle disse tiltag blev vi enige om at nedsætte
et udvalg med personer fra begge afdelinger.
Vi ved, at planerne i Bomiva går på sammenlægning af afdelinger, da det både er
dyrt, men ikke mindst ressourcekrævende
med så mange afdelinger, som Bomiva har i
dag. Vi kan selv være med til at bestemme,
hvilken afdeling, som vi synes, vi matcher
bedst til både i størrelse og økonomi. Vi
tror, at administrationsomkostningerne vil
komme til at stige i de kommende år, hvis
der ikke reduceres i antallet af afdelinger.
Vi ved også godt, at der er kommet meget
ekstra arbejde, som er blevet trukket ned
over hovedet på kontoret ikke mindst fra regeringens side, men lad os derfor også selv
begynde at være med til at gøre en indsats,
hvor vi kan. Hvis vi ikke selv kommer med
forslag eller ønsker om, hvilke afdelinger vi
synes er naturlige at blive lagt sammen med,
ja, så kan det være, at der kommer andre forslag, så derfor diskuterede vi også sammenlægninger af afdelinger. Vi var alle enige om,
at vi ikke kunne komme uden om sammenlægninger, men derfor vil vi også gerne selv
være med til at sætte dagsordenen for hvordan og hvornår og med hvem, vi skal lægges
sammen med. Der var enighed om, at vore to
afdelinger matcher godt sammen, men det er
i sidste ende alle beboerne i de to afdelinger,
der kommer til at bestemme.
Afdelingsbestyrelserne i afdeling 11 og 16
Beboerbladet 1/2013 side 8
Bomiva
Afdelingsbestyrelsen,
- er det noget for mig?
Her i juni samt i august/september afholder
Bomiva afdelingsmøder i de enkelte afdelinger. På disse afdelingsmøder fremlægges en
beretning for perioden siden sidste møde samt
at der gives en orientering om det forløbne års
regnskab. Driftsbudgettet for det kommende
år skal godkendes og evt. indkomne forslag
behandles. Desuden vælges der medlemmer
til afdelingsbestyrelsen samt suppleanter for
disse.
Hvilke beføjelser har en
afdelingsbestyrelse?
Her kan bl.a. nævnes:
• De er beboernes talerør mellem administrationen og til hovedbestyrelsen.
• De ser efter, at der er god orden i afdelingen.
• De holder øje med afdelingens vedligeholdelsestilstand.
• De behandler årsregnskabet.
• De kan forelægge budgettet på afdelingsmødet.
• De beslutter rækkefølgen for udførelse af
vedligeholdelsesarbejder (markvandring).
• De kan udarbejde forslag til en husorden
og et vedligeholdelsesreglement til godkendelse på afdelingsmødet.
Afdelingsbestyrelsen kan desuden forestå eller medvirke ved forskellige sociale aktiviteter
i afdelingen.
Nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer
til­­bydes et kursus i, hvad deres nye opgaver
går ud på, samt et kursus i at læse og forstå
regnskaber og budgetter.
Bomiva har mange afdelingsbestyrelser, og
er meget glade for, at beboerne går aktivt ind
i det beboerdemokratiske arbejde. For at beboerdemokratiet skal virke, er det vigtigt, at
der er en bred repræsentation blandt beboerne,
samt at der sker en udskiftning i afdelingsbestyrelserne hen ad vejen.
Formand for hovedbestyrelsen i Bomiva,
Nanny Dahl opfordrer interesserede til at stille
op til afdelingsmøderne, hvis man gerne vil
være med til at have indflydelse på, hvad der
sker i den afdeling som man bor i. Hvis der er
spørgsmål angående valg til afdelingsbestyrelsen eller arbejdsopgaver er man velkommen
til at sende en mail til [email protected] eller et
brev til Bomiva, Sallings Gård 16, 7800 Skive.
Vel mødt til afdelingsmøderne i 2013 hos
Bomiva
Til beboerne! Vedr.: fodring af fugle m.v.
Der bliver smidt en del brød m.v. ud i området til fodring af fugle og katte.
I henhold til ordensreglementet må der IKKE henkastes madrester i bebyggelsen
af hensyn til rottefaren, hvorfor dette straks må ophøre.
Med venlig hilsen Bomiva. Mikkel Poulsen, inspektør
Når du fodrer FUGLENE ... fodrer du også ROTTERNE!
Beboerbladet 1/2013 side 9
Selchaus Gård
Bomivas kontorer ligger som bekendt i “Selchaus Gård” på hjørnet af Nørregade og
Nordbanevej. Man kan se på bindingsværket
i bygningen, hvor Bomivas selskabslokaler
er, at det er gamle bygninger, men hvad er historien bag Selchaus Gård?
Vi begynder med Selchau! Han hed Aage
til fornavn og var født i Brøndum i Salling i
1874. Han kom som ung i købmandslære i
Skive, og i 1897 blev han ansat som kommis hos købmand Jens Riis, der drev en stor
”kolonial-, produkt- og jernforretning” i den
store købmandsgård i Nørregade 32. Aage
Selchau blev gode venner med Jens Riis’ datter, Ottilde, og i 1900 overtog han både forretningen og blev gift med Ottilde! I 1914 købte
han gården af sin svigermor, og det er i den
følgende tid, købmandsgården kommer til at
hedde ”Selchaus Gård”.
Aage Selchaus store interesse var jernhandelen, som han gjorde til en stor forretning.
Han døde i 1940 ved et uheld under et ridetur ved Flyndersø. Året før hans død blev den
store forretning delt i to: kolonialhandlen,
som hans eneste søn overtog efter hans død,
og jernforretningen, der blev til et selvstændigt aktieselskab, ”A/S Selchaus Jernforretning”, som hans tre døtre arvede.
Købmandsgården kendes tilbage fra slutningen af 1600-tallet, hvor Skives farver
havde farveri i gården. Den brændte ned i
den sidste af en række store bybrande, der i
første halvdel af 1700-tallet lagde hele Skive
øde. I 1748 blev der opført en ny gård af købmand Hans Vestergaard på den store grund.
I de følgende årtier var der købmandsforretning i gården, men fra slutningen af 1700-tallet var her først lægebolig, så præstegård og
til sidst postgård.
Længehuset mod Nørregade er opført i 1841 af købmand Henrik Thorup. Bygningen har mange spændende detaljer,
bl.a. den fine bue over butiksdøren i hjørnet. Billedet her er taget omkring 1940.
Beboerbladet 1/2013 side 10
Nørregade-fløjen, set fra syd ca. 1930. Bygningen til højre, hvor bager Aabolt havde forretning, er opført i begyndelsen
af 1900-tallet, og bindingsværket er snyderi – det er lavet i cement!
I 1826 blev gården købt af Henrik Thorup,
der egentlig var sagfører, men nu også gav
sig til at drive købmandsforretning. Det viste
sig at være at godt tidspunkt at starte forretning på, for Danmark kom på dette tidspunkt
ind i en lang økonomisk opgangsperiode. Og
så lå forretningen godt: Dengang måtte alle,
der kom fra Nord- og Østsalling, ind gennem
Nørregade, så landkunderne kom bogstavelig
talt lige ind i forretningen.
Thorups forretning blev en af byens største – en blandet købmandshandel, der handlede med alt fra krydderier til tømmer, kul
og jernvarer. Det krævede masser af plads til
pakhuse til de mange varer, der skulle være
på lager, og det var der på den store grund.
En del af Henrik Thorups penge blev investeret i byggeri. Det var ham, der byggede
den lange bygning i halvanden etage ud mod
Nørregade. Det er et fornemt længehus med
en markant tandsnitsgesims, og over butiksdøren på hjørnet ses stadig en fin tandsnitudsmykket bue, der markerer indgangen til butikken. Den velbevarede fyldningsdør er også
værd at bemærke!
Henrik Thorup døde i 1854. En søn, der
også hed Henrik Thorup, overtog forretningen, men flyttede efter et par år over på den
anden side af Nørregade, hvor han senere
byggede en stor villa bag sin forretning – det
blev starten til Thorupsgade, som er opkaldt
efter ham. Derefter drev enkefru Thorup den
store forretning videre indtil 1866, hvor den
blev overtaget af ovennævnte Jens Riis, som
blev ejer af gården i 1880.
Under Jens Riis fortsatte forretningen med
at vokse, og den blev ikke ringere, da Sallingbanen (Skive-Glyngøre) åbnede i 1884.
Skive Byråd ønskede en vej fra banen, der
skar gennem Anlæget, op til byen, og den
kom til munde ud i Nørregade mellem Selchaus Gård og naboejendommen mod nord.
Meget passende fik den navnet: Nordbanevej.
Bag Rådhuset lå der en gammel lade, opført i bindingsværk, som havde været brugt
til at opbevare skatte-korn fra bønderne i Salling. Det vides ikke, hvornår laden er opført,
men den er sikkert bygget i anden halvdel af
1700-tallet. Langt op i 1800-tallet var det al-
Beboerbladet 1/2013 side 11
Det gamle pakhus, som nu rummer Bomivas festlokaler, blev oprindelig opført som kornlade bag Rådhuset.
I 1860’erne blev det pillet ned og gennemført som pakhus i Selchaus Gård.
mindeligt, at man betalte skat i form af korn
og andre produkter i stedet for med penge, og
derfor havde staten bygget en stor lade til at
opbevare kornet, indtil det kunne sejles væk
og sælges. Efter 1850 blev skatterne betalt i
penge, laden blev overflødig, og den blev sat
på auktion. Jens Riis købte laden og flyttede
den hen i Nørregade, hvor den blev genopført som pakhus. I dag er pakhuset selskabslokale for Bomivas lejere i bykernen.
Som nævnt blev Aage Selchaus store forretning delt i to i 1939.
Købmandsforretningen, der var, hvor EDC
i dag har udstillingslokale, lukkede i slutningen af 1960’erne.
Jernforretningen voksede sig større og
større. Efterhånden fyldtes alle pakhusene i
Selchaus Gård med jern- og VVS-artikler, og
det blev nødvendigt at finde lagerplads andre
steder i Skive. Det satte skub i flytteplaner,
og i 1968 blev det første skridt taget, da firmaet byggede to lagerhaller ved Bilstrupvej.
I 1978 flyttede resten af jernforretningen til
nybyggede lokaler ved hallerne på Bilstrupvej, og bygningerne i Nørregade blev solgt.
I de følgende par år var der en del diskussion om, hvorvidt de gamle bygninger skulle
rives ned eller om de skulle fredes! Løsningen blev, at Selchaus Gård blev udstykket til
ejerlejligheder, og at der blev lavet en lokalplan, der skulle sikre, at kvaliteterne ved de
gamle bygninger, der jo er nogle af de ældste
i Skive, bliver bevaret.
Derfor kan vi i dag stadig et sted i Skive
opleve, hvordan en stor købmandsgård i en
dansk provinsby har set ud for 100-200 år siden med blandingen af bolig, butik, pakhuse
og stalde m.m., samlet om gårdspladsen, og
måske kan vi også fornemme det leben med
købmand, kommiser, lærlinge, piger, karle og
kunder, og masser af dufte og lugte fra alle
mulige slags varer, der engang var i Selchaus
Gård fra tidlig morgen til midnat.
Beboerbladet 1/2013 side 12
Langt op i 1900-tallet kom mange landkunder kørende til Skive i hestevogn. Landboerne kørte ind i gården hos den
købmand, hvor de plejede at handle, og her blev hestene opstaldet og gårdspladsen blev omdannet til ”parkeringsplads” for hestevogne! Billedet her er taget i slutningen af 1930’erne
Hjemmesiden www.bomiva.dk
Der blev afholdt møde vedr. introduktion til
hjemmesiden www.bomiva.dk d. 29. januar
2013 i gildesalen Selchaus Gård, Nordbanevej
2E, Skive.
Der var rigtig pænt fremmøde, ca. 40 personer var mødt op for at høre nærmere om
hjemmesiden, og brug af “Min side” med op-
noteringsnummer og password. Hjemmesiden
blev vist frem og der blev stillet gode spørgsmål.
Nyhed på hjemmesiden er “Min afdeling”,
der kan man finde oplysninger om den afdeling man bor i. Eller den afdeling, man ønsker
at søge lejlighed i. f.eks. affaldssortering, ordensreglement el. råderet.
Er der spørgsmål til brug af hjemmesiden er
man velkommen til at kontakte kontoret hos
Bomiva.
Beboerbladet 1/2013 side 13
Bomiva
Bomivas Frivillighedspris
I år 2011 blev Bomivas Frivillighedspris uddelt for første gang, for Bomiva ville også
gerne være med til at markere Frivillighedsåret i Europa og dermed sætte fokus på alle de
frivillige, der er med til at gøre en stor forskel
rundt omkring i afdelingerne og der er rigtig
mange, der hver dag gør en ekstra indsats.
For at forsat at have fokus på de frivillige,
har Bomiva derfor stiftet en frivillighedspris,
der hvert år efter indstilling af beboerne, vil
blive uddelt til en enkelt person, gruppe eller
afdeling, der har valgt at tage et socialt ansvar,
tilfører ny inspiration, ideer, løsninger, ressourcer og er drivkraften bag det at gøre noget
for andre.
Sidst på året i 2012 blev beboerne så i Bomivas Beboerblad opfordret til at indstille til prisen. Poul Erik Bonde Petersen har på vegne
af beboerne i "Seniorbofællesskabet Sallings
Gård" afd. 38, indstillet Maren Krogh til
Bomivas frivillighedspris 2012.
Afd. 38 begrundelse for indstillingen
er følgende:
Maren er i den grad en person, der tager meget
aktiv del i fællesskabet. Hun er primus motor i
mange ting og er altid parat til at give en hånd
med, når der er brug for det. Man går aldrig
forgæves, når man beder Maren om hjælp.
Helt specielt er det hendes fortjeneste, at vores gårdmiljø altid er flot og velholdt. Hun sørger for – sammen med nogle andre – at vande,
udskifte og vedligeholde blomster og planter i
vores indergård. Hun er også den, der sammen
med nogle andre sørger for, at området ud mod
den store parkeringsplads er passet og plejet.
Maren er en stor gevinst for vores bofællesskab.
Der er ingen tvivl om, at du Maren gør en stor
indsats for afdelingen og derfor var vi heller
ikke i tvivl om, at det var dig, der skulle have
prisen.
Du gør en fantastisk flot indsats hver eneste
Beboerbladet 1/2013 side 14
dag for fællesskabet og er dermed med til at
gøre en forskel på det, at bo i et alment boligselskab frem for at bo i en privat udlejningsejendom.
Du skaber positive oplevelser og er med til
udbrede de dybere værdier i livet, for der kan
ofte være en tendens til, at glemme de indlysende, ofte små ting, der virkelig kan ændre
en afdeling til det bedre men du har forstået
det. Du ved det er i orden at "hjælpe andre".
Du har set mulighed for at gøre livet lysere
for andre. Du sørger for at blomsterne i jeres
have spreder glæde og optimisme med deres
smukke farver og skønne dufte" Du gør hvad
du kan, der hvor du er, med det du har.
Tillykke med prisen og tak for indsatsen,
ud­talte Nanny Dahl.
Maren Krogh.
Julefrokost Aage Nielsens vej 2012
Bestyrelsen i Afd. 11 på Aage Nielsens Vej
havde den 23/11 2012 arrangeret julefrokost
for vejens beboere i gildesalen. 17 festglade,
unge som ældre var mødt op. Der var denne
gang musik til spisningen og Bo Jan Olesen
underholdt på klaver og sang. Vinteren havde
ikke helt bidt sig fast endnu, men folk var i
julestemning og alle nød maden, som var en
traditionel julefrokost. Allerede fra starten begyndte nogle af de fremmødte, at synge med
på Bos julemelodier, og aftenen forløb rigtig
godt. Karen Dalsgaard (formand) stod for
amerikansk lotteri senere på aftenen og mange
gik derfra med en fin gave. Der blev talt om
mangt og meget, og alle hyggede sig.
Beboerbladet 1/2013 side 15
Tænk på fremtiden
- alle kan få brug for ny bolig
Rækkehuse og lejligheder, hvad er dit behov lige nu?
Skriv dig op hos Bomiva og lad
tiden arbejde for dig.
Se dine muligheder på
www.bomiva.dk – eller kontakt
kontoret tlf. 97 52 29 99.
Bomiva
Beboerbladet 1/2013 side 16
Velkommen til nye beboere
15/10 2012 -15/02 2013
Afd. 01
Ane Gertha Severinsen
Holstebrovej 48 D st.tv.
Afd. 04
Hakan Yüce
Vestervænget 4 B st. mf.
Jeanne & Jimmy Madsen
Vestervænget 12 C st. tv.
Bitten Graversen
Knud storgaard Jensen
Vestervænget 9.
Per Haldborg
Vestervænget 2 A 3. th.
Sidsel Munch
Vestervænget 8 A 3. tv.
Johnni Madsen
Vestervænget 2 C 2. tv.
Esther Andreasen
Vestervænget 2 B st. tv.
Hanne Tove Stormly
Vestervænget 6 B st. tv.
Mike Ahrenkiel
Vestervænget 12 B 2. th.
Finn B. Andersen
Vestervænget 18 B st. tv.
Ikhlas Aoun
Vestervænget 18 B st.th.
Dianna L. Poulsen
Vestervænget 14 B st. th.
Helle M. Jespersen
Peter Jespersen
Vestervænget 34.
Abbas Aoun
Vestervænget 18 B 1. th.
Linda Madsen
Vestervænget 6 A st. tv.
Afd. 07
Birgitte Schlott
Spurvevej 7.
Afd. 09
Ninna Nielsen
Hedetoften 34.
Afd. 10
Anne Catrine Bertelsen
Jeppe Aakjærsvej 1 1.th.
Martin Sørensen
Jeppe Aakjærsvej 9 4.th.
Mikkel Mogensen
Emil Mogensen
Jeppe Aakjærsvej 7 4.tv.
Afd. 11
Brian Andersen
Aage Nielsensvej 23 1.mf.
Gifty Cobbina
Aage Nielsensvej 29 st.th.
Naima Ilmi Hasan
Aage Nielsensvej 1 2.th.
Jytte L. Koren
Aage Nielsensvej 7 1.tv.
Joan L. Dahl
Aage Nielsensvej 6.
Sven B. Andersen
Aage Nielsensvej 13 st.tv.
Pernille K. Stisen
Aage Nielsensvej 25 2.th.
Tinne Elisabeth Laursen
Aage Nielsensvej 17 1.th.
Afd. 16
Gert Malling
Villaparken 5 st.tv.
Åse Smed
Villaparken 8 1.th.
Anja K. Andersen
Villaparken 1 1.th.
Afd. 17
Ester Don
Holstebrovej 83 st.th.
Afd. 19
Linda E. Kjærsgaard
Højlundsvej 86.
Brian Zackariassen
Højlundsvej 90.
Karen Ørum
Højlundsvej 96.
Mogens P. Sørensen
Anna Lise Sørensen
Højlundsvej 94.
Per Andreasen
Højlundsvej 98.
Jytte R. Jakobsen
Højlundsvej 100.
Birte J. Jensen
Højlundsvej 106.
Jens Bertelsen
Højlundsvej 108.
Gudmund Mark
Højlundsvej 110.
Michael Jensen
Højlundsvej 138.
Afd. 20
Inger K. S. Korsgård
Violvej 199.
Lisbeth Maarbjerg
Solsikkevej 118.
Pia Jensen
Solsikkevej 220.
Jamalah Markab
Solsikkevej 134.
Naja G. Kristensen
Solsikkevej 136.
Malene Jespersen
Solsikkevej 228.
Heinrich Jensen
Solsikkevej 228.
Afd. 21
Jytte Vendelbo
Humlevej 14 1.th.
Sara M. Nielsen
Humlevej 16 st.th.
Susanne Rose
Humlevej 8 1.th.
Karina Jensen
Tom Jensen
Humlevej 14 st.th.
Afd. 23
Erik Madsen
Stationsvej 7 c.
Helle Christensen
Stationsvej 7 g.
Hans Jensen
Stationsvej 7 h.
Niels Aage Laustsen
Stationsvej 9 b.
Afd. 26
Lone Krog
Frugthaven 10.
Gerda O. M. Røsæg
Frugthaven 73.
Kirsten Brokhus
Frugthaven 24.
Hans Ole Noe
Frugthaven 73.
Afd. 27
Erik Helge
Margit L. Sørensen
Gartnerjorden 13 st.
Simon Simonsen
Kirsten Simonsen
Gartnerjorden 16 1.sal.
Eva Kristiane Fredberg
Thorupsgade 1 1.sal nr.8.
Afd. 29
Ena Hansen
Jeppe Aakjærsvej 11 1. nr.3.
Allan Jørgensen
Jeppe Aakjærsvej 19 1. nr.3.
Kiss Møller
Jeppe Aakjærsvej 11 1. nr.1.
Afd. 38
Leif og Jonna Frederiksen
Nordbanevej 4 st.th.
Afd. 61
Johanne M. S. Madsen
Grønnegade 5 2.tv.
Preben O. Jantzen
Marie Jantzen
Grønnegade 7 st.th.
Gerda G. Ladefoged
Grønnegade 7 2.th.
Beboerbladet 1/2013 side 17
Afd. 72
Agnete Frederiksen
Frederiksgade 4.
Maria H. Jakobsen
Maria N. Lauritsen
Christiansgade 1.
Afd. 73
Jan B. Pedersen
Pilevej 132..
Karl Christensen
Inga T. Christensen
Æblevej 6 a.
Afd. 75
Majbritt H. Nielsen
Mølkærvej 5 1.th.
Afd. 76
Poul Bagge Jensen
Lisa Larsen
Rybjergvej 14 d 1.sal.
Afd. 77
Marie Markdal
Priessvej 1 1.sal.
Mark S. Andersen
Durupvej 2 2.th.
Afd. 78
Brian B. Nielsen
Durupvej 40 b.
Afd. 81
Sheila Jensen
Rafael Amglada
Storstensvænget 1 g.
Afd. 82
Torben Engerslev
Præstegårdsmarken 6 a.
Hans A. Lauritsen
Nyvej 11.
Afd. 85
Kathrine Henriksen
Valmuevej 5 e.
Lona Hamnod
Grønningen 22.
Afd. 86
Aase Christensen
Poppel Alle 8 b.
Afd. 88
Poul Erik Jespersen
Åbakken 5 g.
Viceværternes træffe- og telefontid
Afd. 1 – Holstebrovej 48
Hvitfeltsgade/Odgårdsvej
Vævergården 1-14 og Vesterled
Afd. 4 – Vestervang/Vestervænget
Afd. 18 –Vestervænget 2-20
SELSKAB 7
Afd. 1 – Herningvej 26, Lundbro
Afd. 2 – Ydunsvej 89
Afd. 4 – Stensbjergvej 4, Vinkel
Vicevært Johnny Mark
Vicevært Ricco Hansen
Vicevært Frank Frederiksen
Vicevært Rasmus Møller Madsen
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 97 51 13 10
Afd. 3 – Viborgvej 31-37
Afd. 20 –Violvej/Solsikkevej
Afd. 21 –Humlevej
SELSKAB 6
Afd. 37 –Marienlystvej 11
Vicevært Jens Gjørup Madsen
Vicevært Jens Aage Pedersen
Vicevært Ejgil Jeppesen
Vicevært Anders Augustinus
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 97 51 21 99
Afd. 5 – Brøndumsgade 56-94
Afd. 7 – Lærkevej, Kærsangervej og
Spurvevej
Afd. 11 –Aage Nielsensvej 1-35
Afd. 16 –Villaparken
Afd. 33 –Nordbanevej 22
Afd. 38 –Sallings Gård 14/
Nordbanevej 2-4
SELSKAB 6
Afd. 1 – Mejsevej 14-26
Afd. 2 – Thinggade 15-17
Afd. 3 – Mejsevej 1-3
Afd. 4 – Hjalmar Kjems Alle 3-7
Afd. 63 –Bilstrupvej 28A-28F
Afd. 65 –Gefionsvej 24-46
Vicevært Jørgen Burchardt
Vicevært Per Dueholm Nørgaard
Vicevært Poul Erik Christensen
Vicevært Jan Pedersen
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 97 51 27 99
Afd. 6 – Grønnegade 9-19
Afd. 10 –Jeppe Aakjærsvej 1-9
Afd. 22 –Danelykke 20A-20M, Hem
Afd. 23 –Stationsvej 5A-36C og
Kisumvej 2-6, Rønbjerg
Afd. 27 –Thorupsgade 1, Gartnerjorden
1-48 og Thomsensgade 24 A
Afd. 29 –Jeppe Aakjærsvej 11 og 19
Afd. 30 –Krarupvej 11A-11I, Hem
Afd. 34 –Præstevejen 28, Rønbjerg
Afd. 36 –Jeppe Aakjærsvej 16
Afd. 61 –Jeppe Aakjærsvej 13-17 og
Grønnegade 1, 5 og 7
Vicevært Egon M. Søndergaard
Vicevært Jan Svane Nielsen
Vicevært Allan Møller-Iversen
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 97 51 31 99
Afd. 13 –Frederiksdal Alle 60 A-93
Afd. 15 –Galgebakken 2-40
Afd. 17 –Holstebrovej 77-87
Vicevært Allan Birch
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 97 51 28 99
Afd. 19 –Højlundsvej 48-262
Vicevært Ib Andersen
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 97 51 21 99
Afd. 26 –Frugthaven 1-105
Vicevært Finn Holmgaard Jensen
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 97 51 21 99
Afd. 72 –Frederiksgade/Christiansgade,
Roslev
Afd. 73 –Æblevej 4A-26C, Roslev
Fjordager 10-16, Harre
Afd. 75 –Mølkærvej, Durup
Afd. 76 –Rybjergvej, Roslev
SELSKAB 6
Afd. 41 –Toustrupvej 20, Durup
Afd. 43 –Toustrupvej 14-16, Durup
Afd. 44 –Æblevej 2, Roslev
SELSKAB 7
Afd. 3 – Skivevej 1, Selde
Afd. 7 – Klostervej 1 og Fasanvej 2, Breum
Afd. 8 – Engblommevej 1 og Søndergade 25,
Jebjerg
Beboerbladet 1/2013 side 18
Viceværternes træffe- og telefontid
Afd. 9 – Floutrupvej 7, Selde
Afd. 49 –Jernbanegade 29, Roslev
Vicevært Ole Viborg Henriksen
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 40 37 16 99
Afd. 80 –Valmuevej 11A - 12C, Lihme
Afd. 82 –Præstegårdsmarken 2A-6C
33A-33E og 85A-85 K
Vesterbrogade 3A-3B og 4A-4F,
Lem
Afd. 83 –Villaparken 98-112
Nørregade 33A-33F, Balling
Afd. 85 –Irisvej 2A-6, Grønningen 14-22,
Valmuevej 3A-3D og 4A-4B,
5A-5K & 9A-9E, Lihme
Afd. 86 –Poppel Alle 8A-16B og 18B -18C,
Hovvej 5A-5K, Ramsing
Vicevært Helle V. Gori
Tlf.tid 08.30 – 09.00 – tlf. 20 28 35 61
Afd. 81 –Risvænget 15-69
Storstensvænget 1A-1K
Frilandsvej 2A-2F og
Frilandsvej 4A-4L, Rødding
Afd. 83 –Nyvej 1-11 og 21-39
Rolighedsvej 2A-2E
Villaparken 30B-30F
Skivevej 2A-2B, Balling
Afd. 84 –Hindborgvej 2B -P
Tinghøjen 1A-B-C-E-H og 1K
og 18A-18E, Aagesvej 1-7 og
Gravene 24A-24D, Oddense
Afd. 88 –Åbakken 5A-5G, Krejbjerg
SELSKAB 7
Afd. 29 –Torvet, Oddense
Vicevært Kristian Søndergaard
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 40 37 88 04
Alle afdelinger i Spøttrup: Claus Hansen
Afd. 71 –Strandvej, Glyngøre
Afd. 73 –Durupvej 33 og Pilevej 116-136,
Glyngøre
Afd. 74 –Museumsvej/Færgevej, Glyngøre
Afd. 77 –Priessvej/Museumsvej og
Durupvej 2, Glyngøre
Afd. 78 –Durupvej 40-42,Glyngøre
SELSKAB 6
Afd. 42 –Bredgade 51 A - B, Glyngøre
Vicevært Morten Skipper
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 31 26 20 66
Bomiva
8 gode råd til at holde boligen sund :
1. Luft ordentlig ud – lav gennemtræk i nogle minutter mindst 2 gange om dagen.
2. Brug altid emhætten/udsugningen – når du laver mad og går i bad.
3. Tør aldrig tøj indenfor – hæng vasketøjet til tørre på altanen/udenfor eller brug
tørretumbler.
4. Hold den samme temperatur – 18-20 grader i alle rum er bedst.
5. Rens emhætten og udsugningen – i badeværelset og tjek, at de virker.
6. Gør grundigt rent – en gang om ugen i alle rum. Også under møblerne.
7. Hold afstand – mellem møbler og væg.
8. Hvis der opstår vandskade – kontakt da straks viceværten.
Beboerbladet 1/2013 side 19
Tømrer-,
malerarbejde
og gulvslibning
udføres
Rævevej 5, 7800 Skive
TBS 97 52 85 00
MAS 97 52 18 01
STeen K. PederSen A/S
Din lokale El-installatør
- vi ved hvad vi snakker om...
Kig ind i vores butik
- vi har altid gode tilbud
i belysning og el-artikler
A/S
www.skp-el.dk
aut. el-installatør
Sdr. Boulevard 7 • 7800 Skive
Tlf. 9752 2300 • www.skp-el.dk
En del af TS-GRUPPEN∙DK viden og kompetence i el-branchen
Snooze. Den mest enkle måde at
forkæle sig selv.
Alka. Den mest enkle måde at
være forsikret.
Danmal
Malervirksomhed Aps
Brårupgade 26
7800 Skive
Tel. 97 52 46 22
Fax. 97 51 03 44
www.danmal.dk
Ring 70 12 14 16 elleR alka.dk
Beboerbladet 1/2013 side 20