Vejle Golf Club inviterer til Bøgematch tirsdag, den 10. maj 2011

Inviterer til en spændende dag med
spejderne, søndag 24. februar kl. 13.00 –
16.00 på spejdergården Lynghoved
Læs de spændende beretninger om
grenenes aktiviteter i 2012
og planerne for 2013
Vær med til Grupperådsmødet søndag 24. februar 2013
Dagsorden - grupperådsmøde
1. valg af dirigent og referent.
2. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2012 til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være modtaget senest 14 dage før
grupperådsmødet.
1. Forslag om forskydning af valgperiode, så formand og kasser ikke er på
valg samtidigt. Bestyrelsen foreslår at Formandsposten er på valg i år.
2. Planer for 2013 i 1.Ry Gruppe
3. Vedtagelse af budget for 2013 og fastsættelse af medlemskontingent.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes.
4. Andre indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen af:
1. Hvis pkt. 4.1 vedtages: bestyrelsesformand
2. 2 suppleanter
3. 2 unge
6. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet
7. valg af gruppens fem repræsentanter til
Divisionsrådet
8. valg af revisor og en revisorsuppleant.
Til rådsmødet kan du deltage
og stemme,
hvis du er:
 Forælder til en spejder
 Spejder og fyldt 15 år
 Bestyrelsesmedlem
 Spejderleder
9. eventuelt
Har du forslag, du ønsker behandlet under punkt 4, skal de sendes til formand Maria
Katja Jensen senest 14 dage før mødet evt. på mail: [email protected]
Vi glæder os til at se jer
Med spejderhilsen
Bestyrelsen
Kære forældre og spejdere i 1. Ry Gruppe
Vi vil gerne invitere jer alle sammen til en rigtig hyggelig spejderdag
søndag den 24. februar på Lynghoved
Tag med dit barn til spejdermøde, og deltag i gruppens 'generalforsamling'
Søndag den 24. februar 2013 kl. 13-16 på Lynghoved, Skanderborgvej 86
Program:
13.00 -14.15
14.30 -16.00
Spejderne viser hvad de arbejder med, og forældre kan
se og prøve de enkelte grenes arbejde.
Grupperådsmøde mens spejderne ser film.
Grupperådet
er gruppens generalforsamling. På det årlige rådsmøde vælges gruppens
bestyrelse, som udstikker de overordnede retningslinjer for gruppens
spejderarbejde og sørger for gruppens økonomi. Grupperådet består af
medlemmer(spejdere og ledere) over 15 år, forældre til medlemmer under
18 år og bestyrelsen.
Bestyrelsen består af de valgte forældrerepræsentanter, to ledere,
(hvoraf den ene skal være en gruppeleder), og to unge i styrelsen.
Gruppestyrelsen ser i øjeblikket således ud:
Formand: Maria Katja Jensen.
Kasserer: Peter Kaag.
Forældrerepræsentanter:
Hanne Møller Andersen
Irene Bjerum Paulsen
Nanna Aage Lundsgaard
Ledere:
Jan Løvheim
Leon Sindberg (Gruppeleder)
Suppleanter:
Charlotte Thy
Unge i styrelsen:
(Ingen kandidater i 2012 !)
RESULTATOPGØRELSE OG BUDGET
Regnskab 2012 Budget 2012
INDTÆGTER
Medlemskontingenter
Salg af tørklæder, tøj mv.
Tilskud, Skanderborg Kommune
Aviser
Flag, skilte, borde og bænke
Markeder
Øvrige markeder
Annoncer, Stammen
Andre indtægter / Lodsedler
Renteindtægter mv.
Frys Julemarked
Kvickly bagger Service
Overført fra hensættelser
Indtægter i alt
UDGIFTER
Korpskontingent
Divisionskontingent
Tur, møder og sommerlejre
Fællesarrangementer
Andre udgifter / matrialer depot
Uddannelse incl. Transport
Hytteleje, i alt
Renovation, vand og forsikring
Vedligeholdelse, rengøring
Lynghoved
El, incl. varme
Nyanskaffelser
Drift af trailere
Kørselsgodtgørelse
Telefon, porto, papir, mv.
Gaver o.lign.
Børnefonden
Gyvelhytten
PR-Aktiviteter / arrangementer
UDGIFTER I ALT
RESULTAT
Regnskab 2011
Budget 2013
125.000
700
140.000
4.500
25.000
125.000
25.000
12.000
15.000
102.180
630
137.322
4.323
25.500
167.987
100.000
500
185.470
5.000
22.000
125.000
91.160
700
123.589
8.796
20.200
127.563
12.707
23.311
591
10.000
15.000
5.000
17.500
30.000
10.050
9.840
3.283
3.000
17.500
90.000
492.051
515.470
505.681
489.700
42.971
4.470
111.214
6.113
34.664
52.759
119.304
28.803
44.400
4.600
124.520
11.000
35.000
35.000
139.950
30.000
42.695
4.540
169.084
43.877
54.456
38.599
78.617
28.684
44.000
4.000
72.550
10.000
35.000
39.000
89.060
29.500
6.276
14.793
20.114
2.343
12.756
11.201
600
2.780
14.724
900
10.000
17.000
20.000
3.000
20.000
8.000
5.000
3.000
5.000
-
14.398
19.165
29.667
3.160
17.519
7.467
2.868
2.720
15.542
164
22.400
15.000
20.000
2.500
15.000
11.000
3.000
1.500
13.500
486.785
515.470
573.222
427.010
5.266
0
-67.541
62.690
17.500
17.500
BALANCE PER 31.12.2012
Aktiver:
2012
2011
142.807
176.155
Tilgodehavende kontingent
6.530
1.565
Forudbetalt hytteleje
8.100
12.920
92.325
43.265
106.955
57.750
249.762
233.905
4.433
17.923
57.452
33.371
61.885
51.294
62.138
62.138
120.473
188.208
Likvid beholdning:
Bankkonto
Tilgodehavender:
Andre tilgodehavende
Aktiver i alt
Passiver:
Skyldige omkostninger:
Korps / Division
Andre skyldige omkostninger
Hensættelser:
Sommerlejre
Egenkapital:
Saldo primo
Kursregulering aktier
Årets resultat
Passiver i alt
-194
5.266
-67.541
125.739
120.473
249.762
233.905
beretning fra bestyrelsen
I 2012 var vi primært optagede af to ting: 2012 lejren og markeder i SuperBrugsens
lager.
Sommerlejren
2012 lejren med dens mere end 30.000 deltagere, heraf ca. 100 fra 1.Ry Gruppe,
krævede naturligvis en del planlægning fra lederne og bestyrelsen fulgte med fra
sidelinjen.
Vi var spændte på om alt ville klappe og om vores spejdere ville blive væk blandt de
mange mennesker. Konklusionen må være, at det klappede nogenlunde og lejren blev
en stor oplevelse – på trods af mangel på rafter.
Alle spejdere og ledere kom hjem. Trætte efter mange dages lejer og med en kæmpe
baggage….hvilket måske skyldes, at der må være op til flere med handelstalent blandt
spejdere og ledere. Det kan i hvert fald konstateres at gruppen blev beriget med nogle
nye telte mm., da vores gruppe havde udnyttet de andre gruppers mangel på plads til
hjemtransport….
Markeder
Vores samarbejde med SuperBrugsen giver både mulighed for at opbevare lopper og
holde et forårs- og et julemarked inde i lagerhallen. Lopperne, som formanden for
Høstmarkedsudvalget Niels Peter Dalsgaard Jensen indsamler hver eneste weekend
fra genbrugspladsen, bliver sorteret og vurderet af F.RY.S hver uge. Denne rutine har
gjort at vi har et sorteret lager af lopper og der er ret godt styr på mængden og
kvaliteten af lopperne – det er ret professionelt!
Vores bekymringer om at ”lagersalget” ville medføre dårligere udbytte på
Høstmarkedet viste sig heldigvis at være ubegrundede, så det blev til rekordindtjening
på høstmarkedet og væsentlige bidrag fra forårs- og julemarked. Den store indtjening
på markederne har gjort at indtægterne har kunnet holde trit med udgifterne - på trods
af et dyrt ”lejrår”.
Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsesarbejdet rummer altid drøftelser af hvordan de enkelte grene fungerer og
hvilke udfordringer der venter dem. I år er det særligt Troppen som er blevet drøftet, da
der har været uenighed mellem Bestyrelsen og Tropsledelsen om rammerne for
Troppens virke. Denne uenighed medførte, at en del af tropslederne valgte at stoppe
som ledere og der er trådt nye ind i deres sted.
Udbygning af Lynghoved
Blev det ikke til i år. Vi havde for meget at se til, men bare vent!
Maria Katja Jensen
Formand
beretning fra gruppeledelsen
2012 var et travlt år for 1. Ry, vi har et højt aktivitetsniveau i gruppen hvert år, men i
2012 var der ekstra mange aktiviteter i gang.
Dette kan slet ikke lade sig gøre uden forældre opbakning, samt en leder flok, der
brænder for at lave fantastisk spejd til gruppens spejdere, støtte foreningen FRYS og
hytte fædrene, er også super vigtige, samt en bestyrelse der er visionær, og sørger for
de bedste rammer og udstyr til os alle i 1. Ry Gruppe.
Vi har udvidet vores markeds aktivitet med to ekstra markeder i 2012, hvor Frys og
hytte fædrene er de bærende kræfter, der skal lyde en stor tak til jer, I lægger mange
timers arbejde, for at der kan være rigtigt mange lopper af en fornem kvalitet at sælge.
Som det også kan ses i regnskabet, er markederne, sammen med flag opsætningen,
bagger service, avis indsamling og lodsedler vores største indtægts kilder. Penge der
giver os mulighed for at sende vores spejdere på ture, kurser og løb, til priser alle har
råd til.
Vi var ikke mindre end 102 spejdere fra 1. Ry på den store landslejr i Holstebro, hvor
gruppen havde økonomisk mulighed, for at betale knap halvdelen af den faktiske pris
for turen. Vi sendte 20 spejdere på PLAn kursus, et ledelses kursus for unge spejdere.
1. Ry ligger på 150-155 i medlemsantal, dette gør at vi opfylder vores vision om at
være en af Danmarks største grupper. At det kan lade sig gøre i en forholdsvis lille by
som Ry, er ikke mindre end fantastisk. Ry boer er kendt for at tage ansvar, det er
dejligt og passer rigtigt godt sammen med det, at være spejder.
1. Ry Gruppe fik i 2012 ny Gruppeleder. Vores mangeårige gruppeleder Jan Løvheim
valgte at stoppe som gruppeleder, han er dog stadig med i Gruppeledelsen som
gruppeassistent, så vi stadig kan nyde godt af hans store viden. Lederne har valgt at
gruppen stadig skal have to gruppeledere, valget faldt på Lene V. Nielsen og Leon
Sindberg som begge blev enstemmigt valgt.
2012 var også det år hvor vi mistede Knud Rasmussen, en kær ven af 1. Ry Gruppe,
og hytte far i 35 år. Knud var med til at renovere Lynghoved, da gruppen overtog
gården i sin tid. Knud var også med til at starte Høstmarkedet, avis og flaskeindsamlingerne op, og er derfor stærkt medvirkende til, at vi har de rammer og midler
vi har i dag. Knud blev 84 år.
Ære være Knuds minde.
1. Ry gruppe forsøger at være synlige i Ry og i Skanderborg kommune.
I byen er vi med, når handelstandsforeningen laver arrangementer, som i sommer hvor
temaet var ild, luft og vand. Spejdere passer jo bare perfekt til det tema!
Men vi kan også selv. Troppen pakkede varer for kunderne op til jul, vi havde optog
gennem byen da vi åbnede Høstmarkedet; og på forårs markedet, julemarkedet samt
græskar værkstedet var vi synlige, så alle kunne se at det var de Blå Spejdere fra Ry,
der var på pletten igen. Klanen arrangerede poster på de store løb rundt i Danmark,
og på 2012 lejren for ikke mindre end 1000 spejdere af gangen.
Med en leder stab på 27 ledere og assistenter har 1. Ry aldrig haft så mange ledere
som nu, det er dog helt bevidst, det er nemlig meget sjovere at være mange, når vi
skal løfte de opgaver vi stiller os selv.
Spejderne i 1. Ry gruppe takker for det fantastiske år vi fik sammen, og håber at alle vil
give et nap med at løfte os en lille smule højere op, og gøre det endnu sjovere at være
spejder i Ry, lad os vise at det er i Ry det sker!
Spejderhilsen fra
Gruppelederne
Lene og Leon
Ry myrer
Vi startede efter sommerferien 2012 med næsten 30 børn og 5 ledere: Ulla, Casper,
Helle, Henrik og Jeannett. Henrik, 18 år og søn af Leon, leder ved Fjeldrotterne, var
startet som myrerleder lige op til sommerferien, og var med på Spejdernes sommerlejr
i Holstebro, sammen med Ulla, Jeannett
og 14 Myrer. Lejren var en, på alle
områder, stor oplevelse for os alle i
Mikrogrenen, også i forhold til vigtigheden
af koordinering, opgavefordeling og
forventningsafstemning. Myrer er små og
kræver næsten konstant opsyn, støtte og
omsorg. 3 ledere, hvoraf en var helt ny og
de 2 andre nybegyndere i 1. Ry Gruppe,
var lige i underkanten.
Oprykning, myrer- og lederstatus
Myrerne havde en stor flok på ca. 20 børn, der skulle rykkes op til Skovmusene.
Myrerlederne Ulla, Helle og Casper rykkede også videre. Ulla med sin datter til
Skovmusene, Helle som leder ved Troppen, der akut manglede. Caspers søn rykkede
op til Skovmusene, hvorfor han stoppede som leder ved Myrerne, og valgte ikke at
være leder ved Skovmusene.
Herefter var der kun Henrik og Jeannett tilbage – og der skulle findes nye. Det
lykkedes at få forældrene til 3 myrerbørn, Anne (Marie 1. kl.), Hanne (Lærke 1. kl.) og
Michael (Sofus 0. kl.) til at melde sig som ledere. Hanne og Anne deles om en
lederpost/deles om ansvar og deltagelse. Michael er, efter eget ønske, med i form af at
deltage på møderne, men fri for de øvrige opgaver, der er forbundet med lederrollen
(forberedelse inden møderne, planlægning og indhold, indkøb, forældrekontakt,
grensamarbejde, den skriftlige del osv).
Pga. det store antal Skovmusespejdere, har vi måttet sætte 1. klasses børn på
venteliste og kun taget 0. klasses børn ind ved Myrerne. Vi har løbende modtaget nye
0. klasses myrere, og har pr. 31.12.2012, 17 børn, og regner med at der kommer flere
til i løbet af foråret/forsommeren 2013. Myrer Alfreds mor, Anne, vil gerne være leder
efter sommerferien ’13, hvor også hans lillesøster starter til spejder.
Henrik stopper, pga. sine studier, som leder, forår 2013, og Hanne og Anne rykker
sandsynligvis op med deres 2 spejderbørn, når disse bliver Skovmus. Derfor kan der
ses frem til endnu et år, hvor der skal rekrutteres nye ledere i Mikrogrenen.
2012-årets aktiviteter
Med en stor flok af nye børn har vi haft fokus på at gøre møderne overskuelige og
lederstyrede. Børnene har følt succes i form af opgaver, de kunne finde ud af at løse.
Mestendels udendørs, også ifm. ”Kend naturen omkring dig” og ”Kultur og samfund”mærkerne. Succesen har vi målt på glade, nysgerrige børn og et jævnt, stort
fremmøde Arrangementer vi har deltaget i: Gildeløb, Julemarked ved SuperBrugsen
og Juletur til Sletten. Alt i alt et dejligt år med engagerede ledere og spejdere.
Spejderlederplanlægningsweekend januar 2013.
Anne, Hanne, Henrik og Jeannett repræsenterede myrerne og fik sammen lavet det
nye myrerprogram. Vi har aftalt, at alle myrermøderne fremadrettet skal foregå i
patruljer, 2 drenge- og 1 pigepatrulje. Dette for at skabe overskuelighed, tryghed,
genkendelighed, mere ro (i små grupper) og bedre plads til at udvikle selvstændighed,
samarbejde og gruppeskabsfølelse.
Vi vil gøre brug af KAFSU-modellen til at lade børnene evaluere på mødernes grad
af/tilstedeværelse af: Kammeratskab, Ansvar, Friluftsliv, Sjov og Udfordring.
Årets møder bliver delt op i store temaer som: Blå værdier, Kommunikation og Lejrliv.
Mærke inden oprykning: Klar-dig-selv. Arrangementer udover Tænkedag,
lodseddelsalg, Sct. Georg, er Weekendtur i Pinsen, med 2 overnatninger, tur til Den
Gamle By i Aarhus og et heldagsarrangement ved Gyvelhytten. De to sidstnævnte er
endnu ikke datosatte.
Med venlig hilsen og i ønsket om
fortsat godt spejderarbejde,
Anne, Hanne, Michael, Henrik
og Jeannett
Ry SKOVMUS
Vi startede 2012 med at være 20 skovmus, 4 ledere og 1 hjælper, og sluttede året
med at være 28 skovmus, 5 ledere og 2 hjælpere, da Casper er kommet tilbage til os.
Skovmusene er opdelt i patruljer á 5 - 6 spejdere, det er en passende størrelse, der er
ikke for få og ikke for mange spejdere i patruljerne. I patruljerne lærer de at
samarbejde, vise hensyn, hjælpe hinanden, være gode kammerater og tage ansvar.
Vores møder starter med, at de stiller op i patruljer, hvorefter de melder klar. PL
(patruljeleder) og PA (patruljeassistent) hjælper hinanden med at får patruljen til at stå
pænt ellers må de gøre det om.
Vi har hvert år nogle projekter, som går igen fra år til år. Lige efter oprykningen i
aug./sep. starter de med at øve at snitte med dolk og save med sav, der bliver snittet
og savet koncentreret, når vi har haft det en 3 – 4 gange skal de op til en prøve, som
både er skriftlig og praktisk. I 2012 lavede vi om på vores skriftlige prøve og samtidig
lave vi en praktisk øvelse, hvor hver enkelt spejder skal vise om de har forstået,
hvordan man afleverer en dolk til en anden og hvordan man saver, og snitter med
dolken. Det har været en succes med den prøve. Alle fik deres knivbevis og savbevis.
Et af de andre projekter som går igen fra år til år er det at de skal sy bålkapper eller
bestikposer, de skal også male på dem og lave snore til.
I starten af juni gik vi vores 10-km tur en lørdag formiddag, Skovmusene var stolte, når
de fik deres 10-km mærke til uniformen.
Året 2012 bød også på den første
tværkorpslige sommerlejr, den
foregik i Holstebro i uge 30, hvor
vi havde 9 Skovmus med i en hel
uge. Den var så stor at vi ofte
skulle med bus rundt for at komme
ud til aktivitetsområderne. Det var
en stor oplevelse for alle, også for
os voksne.
Efter oprykningen havde vi 2
forløb, det første var et naturforløb
og det andet et håndværksforløb,
hvor alle Skovmus skulle komme 3 ud af 4 gange, hvis forløbet varede over 4 gange ellers får de ikke et mærke.
Her i 2013 skal vi i gang med tre forløb: et om kommunikation, et om at være ” en god
kammerat” og et om udeliv som slutter til sommerferien.
Vores sommerlejr går i år til Assenbækmølle spejdercenter, som ligger i nærheden af
Varde og Esbjerg og det foregår i uge 27 fra tirsdag den 02.07 – lørdag 06.07.
Så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen, så jeres barn kan komme med på
årets store oplevelse.
I år er vi startet ud med et nyt tiltag, hvor patruljelederen/assistenten krydser deres
patrulje af i et skema, hvorved de får et lille ”ansvarsområde”.
I skrivende stund ved vi ikke helt hvor vores minidivi skal være i år, det er ikke helt
faldet på plads endnu.
Vi glæder os til endnu et år med vores Skovmus, og ser frem til mange oplevelser
med dem.
I forældre skal også have tak for den opbakning i giver os, når vi har brug for jeres
hjælp.
Skovmusehilsen
Andreas, Casper, Ulla, Torben, Lene, Henrik og Anita
Ry FJELDROTTER
I 2012 begyndte vi året med næsten 20 Fjeldrotter og 5 ledere, og vi slutter året med
12 spejdere og 4 ledere og 2 hjælpere – så vi er klar til endnu flere spejdere i løbet af
foråret, fra 4. klasse, det er den årgang vi har færrest spejdere fra , vi har flere nye
spejdere, og derfor er denne beretning en god anledning til at fortælle om det at være
spejder.
Vores program bygger på 8 områder som
beskrives nedenfor.
Oplevelser
At være spejder giver nogle særlige
oplevelser, det kan være svært at få i andre
sammenhænge. Årets helt store
spejderoplevelse var spejdernes lejr i
Holstebro-35.000 spejdere der bygger en hel
by op, bor sammen i godt en uge, og har de
mest fantastiske oplevelser sammen.
I efteråret var vi på weekendtur til Århus, hvor
en klatrevæg var den helt store oplevelse - og
udfordring.
Patruljeliv
Vores aktiviteter er samtidig rigtige gode
patrulje aktiviteter: at acceptere at gå 5 km for
langt, fordi kortet blev vendt forkert - at spise frikadeller med rosiner, fordi opskriften
blev læst forkert - at komme sent i seng og alligevel blive vækket næste morgen kl.
7og så mærke glæden/sejren, når det planlagte lykkedes, fordi det blev klaret i
fællesskab af spejderkammerater på næsten samme alder.
Patruljen er et vigtigt omdrejningspunkt i spejderarbejdet.
Værdier
Gennem patrulje arbejdet lærer spejderne at lytte til hinanden og respektere andres
meninger og holdninger. At kunne acceptere egne valg (under vejledning af de
voksne), og høste frugten/konsekvenserne af disse; og kunne sige pyt af det vi
alligevel ikke kan gøre noget ved – det er slet ikke så dårlige egenskaber at have i
denne verden.
Aktiviteter og færdigheder
Ved klar dig selv lægger vi vægt på færdigheder, der også kan bruges uden for
spejderlokalet. Spejdere er friluftsmennesker, og derfor er færdighederne ofte valgt, så
de kan bruges inden for dette område,
Vi vil gerne give spejderne mulighed for at handle, hvis de står i en uvant situation stor som lille. At kunne handle og yde hjælp i stedet for passivt at se til, giver en
menneskelig tilfredsstillelse og en færdighed, der kan bruges hele livet igennem.
Det arbejder vi med gennem f.eks. 1. hjælp –
Eller orientering - det at kunne bevæge sig i et område med kort og kompas giver en
frigørelse fra de voksne og en større selvstændighed (det er ikke noget man lige får
lært på 2 år som Fjeldrotte, men Fjeldrottetiden er et skridt på vejen.)
Learning by doing
Spejderne lærer ved selv at arbejde med tingene. Vi laver mad over bål, arbejder med
patruljeaktiviteter, bygger lejrpladser m.m. Spejderne arbejder selv med de forskellige
aktiviteter, der er beskrevet i årsprogrammet.
Friluftsliv
Vi er ude mest muligt, det gælder bare om at have det rigtige tøj på. På ture og lejre
sover vi oftest udendørs. Spejderne lærer at værne om naturen, det man holder af,
ønsker man også at passe på.
Medbestemmelse og ansvarlighed
Hvert år har patruljen et patruljeforløb, hvor patruljen selv planlægger og bestiller
materialer og har ansvaret for udførelsen af projektet. Som medlem af en patrulje er
man nødt til at være en god kammerat, vise hensyn overfor andre og være hjælpsom,
efterhånden som spejderne bliver ældre blive de bedre til at erkende egne
styrkeområder og de bliver bedre til at byde ind med ideer til patruljens arbejde.
Samfundsliv
Spejderne er en del af en
verdensomspændende
organisation.
Gennem spejderhjælpen og
tænkedagsaktiviteter støtter
vi børn og spejdere der ikke
helt har samme muligheder
som danske spejdere.
Disse 8 punkter finder vi
væsentlige og det er derfor vi
stadig er spejdere og derfor
vi gerne vil give disse værdier
videre, gennem vores aktiviteter som Fjeldrotteledere.
Helene, Steffen, Ole, Leon, Annette og Lotte
1. Ry TROP
Lige inden en i øvrigt storslået sommerlejr valgte det meste af tropsledelsen at stoppe
som ledere i 1. Ry Trop, så det var en helt ny gruppe ledere, der overtog arbejdet efter
sommerferien 2012. Karoline Hinkbøl fortsatte som den eneste aktive leder fra den
gamle tropsledelse, men var i USA de første måneder, så vi andre fik en lidt famlende
start ;) Nu er Karoline startet på en uddannelse som kok i Århus, og har ikke længere
tid til at komme til Ry til vores møder, så vi har også måttet sige farvel og tak for denne
gang til hende. Tilbage er vi så tre ”drenge”: Lars, Claus og Jan. Heldigvis har vi til
sammen mere end 100 års spejdererfaring (!!), så der er noget at trække på, selvom vi
dog godt kunne bruge et feminint islæt i Tropsledelsen ind i mellem.
På nuværende tidspunkt består Troppen af 5 patruljer og 41 spejdere. Vi har efter den
lidt famlende start fundet et godt leje, og har lagt et ambitiøst program for 2013, som
allerede ligger på vores nye hjemmeside. I den første weekend i februar holder
ledelsen et fælles møde med PL/PA (Patruljeledere og assistenter), hvor vi i
fællesskab laver detailplanlægningen af årets tropsmøder.
I troppen lægger vi stor vægt på ansvar, uddelegering, kommunikation, samarbejde og
ikke mindst udfordringer, oplevelser og kunsten at kunne klare sig selv, selv under
uforudsete omstændigheder. Så i bund og grund bygger vi videre på det de lærte som
Fjeldrotter, Skovmus og Myrer. På PL/PA turene prøver vi at uddanne patruljelederne
og assistenterne i de første 4 punkter, og give dem de 2 næste. Så de opnår den 7...
kunsten at kunne klare sig selv !
Dette skulle gerne komme til udtryk på patruljemøderne, hvor patruljerne selv har
ansvaret for at få planlagt, skaffet materialer og udført møderne. Dette gør, at de er
nødt til at lytte til hinanden og have en gensidig respekt for hinanden. Og ved at give
PL/PA'erne fælles udfordringer og oplevelser, får de et fællesskab. Dette fællesskab
skal de så bruge til at støtte og hjælpe hinanden med at køre patruljerne.
Vi benytter os også gerne af DDS’s kurser til at uddanne os selv og vores spejdere.
Hvert år i efterårsferien bliver alle Tropsspejdere tilbudt at tage på en uges ledelses
kursus. Disse kurser foregå forskellige steder i landet, og de kaldes PLAn. Gruppen
giver et stort tilskud hertil, og de spejdere der tager af sted, får en oplevelse for livet og
vi får nogle dygtigere og mere engagerede spejdere tilbage.
For det kommende år har hver enkelt patrulje sat sig nogle mål, et af dem er at vinde
den årlige divisions turnering. Derfor skal vi have fokus på færdigheder. Vi vil også
gerne have flere af vores spejdere på de store ’landsdækkende’ løb – som spejderne
selv skal finde ud af at tilmelde sig !
Vi ser gerne at hver patrulje kommer af sted på 2 patruljeture i løbet af året. Det er
nemlig med til at styrke sammenholdet i patruljen, ved at man lærer de andre meget
bedre at kende, og så er det en god udfordring for PL/Pa’erne at skulle afholde sådan
en tur.
I troppen som helhed vil også gerne af sted på flere ture hvert år, så vi har planlagt
hele tre ture i foråret, og en vandretur til efteråret, kaldet en ”100km” tur. Her er turens
formål at gå så langt du kan på 30 timer, inklusiv 6 timers søvn. En lille hyggelig tur
hvor spejderne virkelig, hvis de har lyst, bliver udfordret fysisk. Rekorden på turen er
lige nu 150km.
Vores aktiviteter i troppen er med til at forsætte uddannelsen af vores spejdere, så de
bliver klar til deres tid som aktive senior spejdere. I Gruppen, divisionen og i korpset.
Tropsledelsen – Lars, Claus og Jan
ALLIGATOR-KLANEN
(KLAN-A!)
2012 set fra et Klanperspektiv har budt en hel masse forskellige og ganske fantastiske
ting. Og faktisk en del flere ting og tiltag end et normalt klanår byder på.
Det helt centrale har uden tvivl været Spejdernes Lejr i Holstebro, hvor Klanen var med
som hjælpere på en aktivitet, der hovedsageligt var planlagt af medlemmer af Klanen.
Og hvilken aktivitet var det ikke. Hvis vi selv skal sige det (og det skal vi jo) så var det
den bedste på lejren. Derudover så trak projektet til Høstmarkedet endnu engang lidt
energi, men vi synes selv at vi kom rigtig godt omkring det, og for en gangs skyld så
kunne vi vise omverdenen hvordan processen, og ikke kun det færdige resultat, ser
ud. At vi så derudover var i stand til at skrabe lidt penge sammen gjorde kun projektet
endnu sjovere.
Men langt mere interessant er måske resultatet af vores seneste klantur. Her havde vi
en lang snak omkring klanen, hvordan den skal se ud og hvordan vi sørger for at
integrere det, efterhånden, brede aldersspænd vi har i Klanen. Det var en enig klan der
besluttede ikke at dele os i to, til trods for stor aldersspredning, men vi mener i stedet
at kunne udnytte det, at vi har erfarne folk i klanen, til at hive klanens arbejde, og
dermed udviklingspotentialet hos medlemmerne, op på et nyt niveau.
Det har blandt andet også medført at vi har udvidet klanledelsen med to nye
assistenter, hvilket har vist sig at være ganske godt da, vi efterhånden har rundet 30
Klanmedlemmer, og derfor også så et behov for at opskalere ledelsen.
Hvad byder 2013 så på? Selvom vi i Klanen ikke har samme behov for at planlægge
så langt frem i tiden som de andre grene, så kan vi da godt løfte sløret for hvordan
klanens tegnebrædt ser ud for det næste års tid. Som noget nyt har Klanen besluttet at
stå for gruppens juletur, hvilket nok skal komme til at byde på en masse spændende
aktiviteter og udfordringer for klanens medlemmer. Der bliver i hvert fald lagt op til et
brag af en tur fra Klanens side.
Derudover så har vi planer om en ny aktivitet på Høstmarkedet, men den er vi endnu
ikke klar til at løfte sløret for. Men vi kan allerede nu fortælle at man godt kan glæde
sig – det bliver noget der ikke er set før.
Årets sommerlejr kommer til at gå mod Egemosen, som er et spejdercenter ved
Farum. Vi var derovre på sommerlejr i 2010, og det var en ganske fantastisk oplevelse,
så det prøver vi igen, i håb om at en masse af dem er rykket op siden vi var afsted
sidst, også kan få del i en seniorsommerlejr der genfortælles tit og entutiastisk.
På Klanens vegne
Mathias Bjerg
Til notater......
Vi er børn af sol og sommer,
men i slægt med blæst og regn.
Vi er født, hvor bøgen grønnes,
og i ly af hæk og hegn.
er sagn i sprogets toner,
der er sang i mindets røst,
Der der er sang, når havets bølge
ruller ind mod klit og kyst.
Der er meget, som kan vække
smålig kævl og ussel kiv –
Der er intet, som kan lignes
med en lejrs frie liv.
Under regn af gyldne gnister,
sad vi rundt om lejrens bål,
der har drengen drømt sin fremtid,
og den unge sat sit mål.
Vi er unge sind, hvis tanker
higer højt mod himlen blå,
men vi ved at kun ved arbejd,
kan vi sikkert målet nå.
Vi skal hamre, vi skal dyrke,
trodse regn og striden blæst,
vi skal bygge Danmarks fremtid,
skabe hverdag om til fest.
Vi har lært at elske Danmark
hver en dyr og omstridt plet.
Vi vil vogte fædres minde,
vi vil værne om vor ret.
Vi har valgt den største Herre,
og står fast som væbnervagt,
vi går frem med hævet pande
og med livets Gud i pagt.
Maria Katja Jensen
Peter Kaag
Irene Bjerum Poulsen
Hanne Møller Andersen
Nanna Aage Lundsgaard
Mail: [email protected]
Lundhøjvej 9 - [email protected]
Skæphøj 20 - [email protected]
Skovvænget 20
Klostervej 126
Fugldalen 12
2172 6314
8689 0045
8788 0307
8689 0159
8618 5158
GRUPPELEDELSEN
Leon Sindberg
Lene V. Nielsen
Jan Løvheim
Mail: [email protected]
Kærmindevej 11
Saxogade 7, st.tv., 8600 Silkeborg
Lyngdal 6
2943 7226
4018 6601
2129 0939
Mødedag: Mandag
17.00 – 18.15
MYRER (6 - 8 år)
Jeannett Rasmussen
Anne Mikkelsen
Hanne Møller Andersen
Henrik Sindberg
Michael Christensen
Mail: [email protected]
Skæphøj 38
Sdr. Ege Strandpark 11
Klostervej 126
Kærmindevej 11
Tippethøj 16
6134 5619
2230 8878
8689 0159
5312 4780
2620 5146
Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00
SKOVMUS (8 - 10 år)
Anita Berg
Henrik Berg
Lene V. Nielsen
Torben Skovhus
Ulla Linderoth
Mail: [email protected]
Klostervej 53
Klostervej 53
Saxogade 7, st.tv., 8600 Silkeborg
Kyhnsmindevej 6
Ydunsvej 6
2145 1066
2123 7155
4018 6601
8689 3883
8689 0970
Mødedag: Onsdag
FJELDROTTER (10 - 12 år)
Mail: [email protected]
18.45 – 20.15
Annette Hinkbøl
Ny Kirkevej 8
Leon Sindberg
Lotte Thorup
Ole Poulsen
Kærmindevej 11
Søvænget 4
Thorsvej 76
8689 0017
4045 6517
2943 7226
8689 3348
20232191
Mødedag: Mandag
19.00 – 21.00
(vinter: kun til 20.30)
TROP (12 - 16 år)
Jan Løvheim
Claus Teglskov Mikkelsen
Lars Hefsgaard
Mail: [email protected]
Lyngdal 6
Sdr. Ege Strandpark 11
Torpvej 7, 8752 Østbirk
2129 0939
6150 0310
6177 3392
Mødedag: Tirsdag
KLAN (16 - 23 år)
Mathias Bjerg
Anne Jensen
Karoline Hinkbøl
Simon Bjerg
Mail: [email protected]
Langelandsgade 32, st.tv, 8000 Århus
Oldrupvej 67, 8350 Hundslund
Ivar Huitfeldtsgade 31, 2 th, 8000 Århus
Silkeborgvej 20
2811 3510
3027 7331
2371 6920
2424 3504
Bestyrelsesformand
Kasserer
Gruppeleder
Gruppeleder
Gruppeassistent
GRUPPENS HJEMMESIDE: www.ryspejder.dk
eller 1.rygruppe.dk