Kenneth Nielsen i hovedstyrelsen

december 2012
9. årgang nr. 2
NAB
SØBO
Nyt
Nyt
Beboerblad for de almene boligorganisationer
Indhold:
Nordborg Andelsboligforening NAB
Fælles stof
Boligforeningen SØBO
9. årgang nr. 2.
December udgaven 2012.
Bladet udsendes 2 gange om året.
15. juni og 10. december.
Oplag 2.000
Redaktionen:
Poul Erik Mikkelsen
Ansvarshavende redaktør
Ahornvej 9 - Havnbjerg
6430 Nordborg
Tlf.: 74 49 10 10 / 21 65 23 10
[email protected]
Poul Erik Jørgensen
Søndre Landevej 51 st.th.
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 43 77 65 / 40 30 90 08
[email protected]
Stof til bladet sendes til:
SØBO, Sundsmarkvej 14, 6400 Sønderborg eller
NAB, Mads Clausensvej 45, 6430 Nordborg
Mærk det:
NAB-SØBO NYT
Næste nummer udkommer 15. juni 2013, og stof
til dette nummer skal være redaktionen i hænde
senest
20. maj 2013
Tryk: ALS OFFSET
Industrivej 4
6440 Augustenborg
3
4
ERFA-møde og lovændring om huslejebetaling
Kreds 8 konference – NAB/SØBO udvalg
Boligforeningen SØBO
5
6
7
8
9-10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-22
23-25
26
27-30
31
32
33-36
Kontor og åbningstider
Formandens leder og organisationsbestyrelse
Forretningsførers indlæg - juleferie
Oversigt over medarbejdere
Rejsegilde på Damgade / Ringgade – etape 2.
Informations- og udlejningsmøde – etape 2.
Indflytning på Damgade – besøg hos beboere
Stiftende afdelingsmøde i afdeling 32.
Afdelingsmøder i september.
Budgetterede huslejer 2013 – Falck - Forsikring
Informationsmøde for nye i afdelingsbestyrelserne
Kulturudvalg – boligareal - ejendomsfunktionærer
Formandsmøde
Formandsmøde fortsat - rundgang
Organisations- og afdelingsbestyrelser m.m.
Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Politiøvelse - affaldshåndtering
Nyt fra organisationsbestyrelsen
TV- og radioprogrammer - antenneforening
Sydenergi - fiberbredbånd
Fra afdelingerne
Nordborg Andelsboligforening - NAB
37
38
39
40
41-42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Kontor og åbningstider
Oversigt over medarbejdere – juleferie - møder
Formandens leder - Organisationsbestyrelsen
Forretningsførers indlæg
Preben Sørensen – 50 års jubilæum - Æresmedlem
Budgetterede huslejer 2013
Forhøjede indskud
Renoveringsarbejder i 2012
Nord-Als Messe – ny medarbejder
Afdelings-/Budgetmøder i september
Nye bestyrelsesmedlemmer - Bitten
Afdelingsbestyrelser 1
Afdelingsbestyrelser 2
Energiudvalg - solcelleanlæg
Rundgang i afdelingerne
E-mail adresser
SE artikel
Vinterstemning i Nordborg
FORSIDEBILLEDET
Billedet på forsiden denne gang er taget på Skovkrogen –
SØBO’s afdeling 14, hvor man har renoveret husene med
nye flotte tage.
2
DET ÅRLIGE ERFA - MØDE MELLEM SØBO OG NAB
Det er blevet en god tradition, at bestyrelserne i
SØBO og NAB holder et årligt erfaringsudvekslingsmøde.
I år var SØBO vært, og mødet blev holdt i
Beboerhuset på Vesterkobbel den 8. november 2012.
SØBO´s
formand, Jens Erik Nielsen, bød
forsamlingen velkommen.
Andet punkt på dagsordenen var erfaringer med
forskellige tiltag omkring markedsføring.
Jens Erik Nielsen orienterede om vore radiospots i
Radio Als under henvisning til nybyggeriet på
Damgade/Ringgade og betydningen heraf.
Jan Mortensen, forretningsfører i NAB, orienterede
om netop afholdt messe, hvor NAB havde en stand,
som blev flittigt besøgt.
Der blev talt en del om markedsføring af den fælles
opnotering, hvor Gråsten Andelsboligforening, som er
med i fælles opnotering, ikke har ønsket at deltage i
markedsføringen heraf.
I øvrigt er ideen med opnoteringen meget gavnlig
for de tilsluttede boligforeninger.
Kommunens boligpolitik blev ligeledes drøftet.
Tredje punkt var snak om solceller.
Poul Erik Mikkelsen og Verner Lauridsen fra NAB
fortalte indgående om deres arbejde med solceller
for at opnå rimelige energibesparelser.
Af Poul Erik Jørgensen.
NAB arbejder for tiden med en opgave at installere
solceller på NAB´s administrationsbygning.
NAB bruger meget tid på at komme videre med
disse opgaver.
Det blev ligeledes til en god snak omkring den
kommende fjernvarmeledning mellem Sønderborg og
Nordborg.
Det årlige kursus den 26. januar 2013 for
medlemmer af repræsentantskab, afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser blev kommenteret af
Poul Erik Jørgensen, SØBO og Verner Lauridsen fra
NAB.
En kursusleder er hyret, og der mangler blot i
samråd med ham at fastsætte det endelige program
for kurset.
Under punktet om øvrige forhold af almen
interesse orienterede Jens Erik Nielsen om SØBO´s
eventuelle køb af boliger.
Forskellige forslag blev fremlagt, men lige så vigtigt
var det at påpege, at der ikke er ”for mange bolde i
luften”.
Vort samarbejde med DALBO blev diskuteret, og
generelt var begge foreninger tilfredse med de
ydelser foreningerne køber af administrationsselskabet.
Det blev et godt møde og sluttede med en livlig
debat over bordet, og begge foreninger glæder sig til
næste års møde, som skal holdes i Nordborg.
Lovændring - Mindre frist til at betale huslejen.
Fra årsskiftet er det slut med 3 dages
kredit - betalingsfristen ændres.
Huslejen skal betales den 1. hverdag i
måneden.
Ændringen træder i kraft fra
årsskiftet.
Du behøver kun at give dit
pengeinstitut besked - såfremt du
ikke har tilmeldt huslejeopkrævningen
til betalingsservice.
3
Kredsweekendkonference
Boligselskabernes Landsforening – kreds 8 - afholdt
Den næste dag startede med et frisk morgenpust
i weekenden den 26. og 27. oktober 2012 konference
på sønderjysk, idet forhenværende provst og
på Comwell i Kolding.
sognepræst Lorenz Peter Christensen underholdt
I konferencen deltog Hans Peter Hollænder og
med vittigheder, tankevækkende episoder og
Edith Korsumäki fra Boligforeningen SØBO og Verner
oplevelser fra hans mangeårige virke.
Lauridsen, Poul Erik Mikkelsen samt Heinz Carstensen
Efterfølgende blev det mere alvor og aktiv
fra Nordborg Andelsboligforening.
medvirken i en række workshops.
Herudover deltog fra de øvrige syd- og sønderjyske
1. Energirenovering – giver det mening ?
boligforeninger omkring 70 andre bestyrelsesDer er behov for at nedbringe energiforbruget i
medlemmer og administrativt personale.
en meget stor del af Danmarks Almene Boliger.
På den meget interessante konference hørte vi
Det kræver en langsigtet planlægning og
spændende indlæg om landsbyer under afvikling og
strategisk tænkning. Hvad gør man ?
hvordan vi kunne og skulle forholde os til det.
Der var også en et meget detaljeret indlæg og
2. Energien i din boligorganisation – muligheder
foredrag
om
hvad
fakta
er
omkring
og udsigter.
befolkningsudviklingen i det syd og sønderjyske.
Hvad kan du gøre når du kommer hjem fra
Både omkring vores nuværende situation – men
konferencen ? Er der nemme løsninger ? Hvad
ikke mindst om den fremtidige tendens og hvad det
er fremtidsperspektiverne ?
ville indebære for vore almene boliger og hvilke typer
3. En energivision i Frederikshavn.
boliger, der ville være behov for i fremtiden.
Frederikshavn Boligforening har en vision om
Den første dag sluttede vi af med et indlæg fra en
at boligernes energiforbrug i 2030 går i nul og
repræsentant for Landsbyggefonden, der gav en
at der er energioverskud i 2050. Hvad er
glimrende redegørelse omkring Fondens rolle og
baggrunden, hvordan er planen og hvor er
muligheder på et trængt boligmarked med tomme
udfordringerne ?
boliger.
Vi fik gennemgået de forskelige støtteformer, som
Et par spændende dage med masser af input og
Landsbyggefonden rådede over og fik vist en række
konkrete ting vi kan og skal arbejde med fremover i
eksempler på udfordringer og løsninger.
vore boligforeninger.
En spændende dag, der gav os en masse indtryk
og information til vores daglige arbejde i
Af Poul Erik Mikkelsen.
boligforeningerne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAB - SØBO afholder kursus for vore afdelingsbestyrelsesmedlemmer, organisationsbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af repræsentantskab i Mommark lørdag den 26. januar 2013.
Orientering og endeligt program udsendes til deltagerne først i det nye år.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAB og SØBO’s kursusudvalg består af: Poul Erik Jørgensen, SØBO og Verner Lauridsen, NAB.
NAB og SØBO’s studietursudvalg består af: Hanne Petz, SØBO og Verner Lauridsen, NAB
4
Boligforeningen SØBO’s administrationskontor
Sundsmarkvej 14 – 6400 Sønderborg
Telefon: 74 43 05 60
E-mail: [email protected]
Åbningstider på kontoret:
Mandag
9.00 – 14.00
Tirsdag
9.00 – 14.00
Onsdag
9.00 – 14.00
Torsdag
9.00 – 14.00 og 15.00 – 17.00
Fredag
9.00 – 12.00
Herudover kan du døgnet rundt hente oplysninger, se boliger, blive medlem,
melde driftsforstyrrelser og meget andet på vores hjemmeside:
www.soebo.dk
5
LEDEREN
Formanden har ordet.
Til de afgående afdelingsbestyrelsesmedlemmer vi jeg gerne sige
tak for det arbejde som I har udført – nogle af Jer har deltaget i
det boligpolitiske arbejde i mange år.
Glædeligt er det også at konstatere, at der blev valgt en
afdelingsbestyrelse i vort nybyggeri afdeling 32 på Damgade.
Indflytningen i 1. etape skete i august måned.
Den 9. oktober afholdt vi et informations- og udlejningsmøde på
2. etape af vort nybyggeri på Damgade. Mødet blev afviklet på
Sønderborg Vandrehjem og fremmødet var tilfredsstillende. I 2.
etape er der 36 boliger og heraf blev 24 boliger reserveret til en
indflytning som er planlagt til august 2014.
Julen og Nytår venter kort forude og jeg vil gerne ønske alle vore
beboere samt personale en rigtig glædelig Jul og et
lykkebringende Nytår med tak for et godt samarbejde i året som
snart rinder ud.
Jens Erik Nielsen
Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen SØBO
Formand:
Næstformand:
Skovkrogen 7
Tlf.: 74 43 04 94
Lavbrinkevej 37
Tlf.: 27 19 39 24
Jens Erik Nielsen
Hanne Petz
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Sdr. Landevej 51 s.h.
Tlf.: 74 43 77 65
Sdr. Landevej 70
Tlf.: 22 36 27 66
Poul Erik Jørgensen
Bestyrelsesmedlem:
Edith Korsumäki
Ringgade 256 I th.
Tlf.: 74 45 48 27
6
Vibeke John
-
Boligforeningen SØBO
Afdelingsmøderne er vel overstået og fremmødet var på niveau
med sidste år.
Organisationsbestyrelsen, som var repræsenteret på samtlige
møder, melder tilbage at møderne blev afviklet i en positiv
stemning.
I flere afdelinger var der nyvalg til afdelingsbestyrelsen og herfra
skal lyde et velkommen til arbejdet med beboerdemokratiet og vi
ser frem til et godt samarbejde.
Forretningsførers indlæg
Som det kan læses af anden
artikel i dette blad, havde vi
15. august 2012 indflytning i 1.
etape på Damgade.
Nybyggeriet har ført meget
arbejde
med
sig
i
administrationen på en god
måde, og arbejdet fortsætter,
indtil der også er sket
indflytning i 2. etape sommer
2013.
Vore afdelingsmøder med
361 deltagere forløb godt, og
det er glædeligt, at så mange
møder op, får indflydelse og
støtter op omkring beboerdemokratiet.
I de fleste afdelinger har
huslejerne kunnet holdes i ro i
2013, og det er i denne tid
med stilstand i samfundet af
stor betydning for, at vi fortsat
kan leje vore boliger ud.
Syd Energi - SE - overtog
Søbonet med overtagelsesdag
fra 1. maj 2012.
Det er sket på en god måde.
Vi håber, at de af de 537
lejemål, der ikke allerede har
taget mod tilbuddet vil benytte
sig af muligheden for gratis
internet med en 30/30 Mbit
forbindelse indtil 30. april
2013.
Det drejer sig om alle i afd.
3, 9, 10, 11, 12, 16, 21 og 26.
Som man har kunnet læse i
dagspressen har Syd Energi
givet tilbud på køb af Stofa
A/S.
Købet er godkendt af Syd
Energi´s
repræsentantskab
den 13. november 2012, og
mangler i skrivende stund
konkurrencemyndighedernes
godkendelse.
Syd Energi har af mange i
afdelinger
med
tidligere
Søbonet været det foretrukne
valg med hensyn til internettet
på grund af fiberforbindelserne
og Stofa, der leverer til DOA,
har været det foretrukne valg
m.h.t. TV, først og fremmest
på grund af prisen.
Af Hans Peter Hollænder
Det bliver spændende at se,
om makkerskabet mellem Syd
Energi og Stofa fører bedre
tilbud med sig.
Vi ser gerne, at endnu flere vil
bruge vor hjemmeside, og
kritik og forbedringsforslag
modtages gerne heraf.
Vi ser også gerne, at endnu
flere indsender referater fra
afdelingsbestyrelsesmøder til at
lægge på siden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juleferie!
Boligforeningen Søbo holder
lukket i julen og nytåret fra
fredag den 21.12.2012
til
onsdag den 02.01.2013.
Personalet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
7
Medarbejdere i Boligforeningen SØBO
Forretningsfører
Hans Peter Hollænder
[email protected]
Inspektørafdelingen
Regnskab
Jette Pørksen Kristensen
[email protected]
Sekretariatsleder
Nina Frederiksen
[email protected]
Bogholderi - Husleje
Anita Conrad Jensen
[email protected]
Inspektør
Jesper Baun Schmidt
[email protected]
Ekspedition - Udlejning
Kontorassistent
Natascha Ulderup
[email protected]bo.dk
Kontorassistent
Tove Møller Jensen
[email protected]
Inspektørassistent
Karsten Bjerre Gjerlevsen
[email protected]
Grafisk Layout: Poul Erik Mikkelsen
Boligforeningen SØBO’s ejendomsfunktionærer
Thorvald
Lorenzen
40 87 53 45
8
Nicolai
Johannsen
40 87 53 40
Susan
Burmeister
40 87 53 35
Jan
Toft
40 87 53 41
Claus
Thomsen
40 92 94 46
REJSEGILDE PÅ ETAPE 2 – AFDELING 32 DAMGADE/RINGGADE
Efter en meget våd morgen og formiddag fredag
den 29. juni 2012 blev det et fint vejr til at holde
rejsegilde på etape 2 (de sidste 3 blokke) kl. 1100.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder bød de
mange fremmødte velkommen, og han var glad for,
at der deltog både nye beboere i etape 1 samt
omkringboende
naboer
samt
eventuelle
interesserede i det nye byggeri og et stort
velkommen til alle håndværkerne, ingeniør, arkitekt,
personalet fra Søbo og sidst men ikke mindst byens
borgmester, fru Aase Nygaard.
Efter velkomsten gav forretningsfører Hans Peter
Hollænder ordet til foreningens næstformand, Hanne
Petz.
Hun indledte sin tale med følgende:
Til håndværkere og rådgivere: ”Den, der har
evnerne, har forpligtelserne”.
SØBO er velkonsolideret og derfor i stand til at
gennemføre et byggeri som dette.
Hanne Petz fortsatte:
Det er ikke SØBO`s mål, at få så mange boliger
som muligt, men at få så mange gode boliger som
muligt. Der lægges stor vægt på beliggenheden.
I kommer som håndværkere næppe til at spinde
guld på SØBO. Det sætter rammebeløb m.v. en øvre
grænse for. Men til gengæld har I været med til at
lave et kvalitetsbyggeri, som forhåbentligt vil bestå i
mange år.
Dette byggeri er forhåbentligt ikke det sidste, som
vi er i gang med. Sønderborg har så meget at byde
på med sin natur og kultur.
Hanne Petz sagde endvidere:
Til lejerne, som ikke er her i dag, men som har haft
mulighed for at komme til åbent hus i 1. etape, vil vi
sige - Hjertelig velkommen i vor forening.
9
REJSEGILDE PÅ ETAPE 2 fortsat…………………………………
Vi håber, at I bliver glade for at bo her, og at I vil
være med til at udfylde de gode rammer. En del af
jer kommer fra en boligforening, men I er også
mange, som kommer fra eget hus.
I skal nu introduceres for vort beboerdemokrati.
Det er beboerne, som her skal udøve indflydelse og
tage beslutninger, som f.eks. Skal vi have en
flagstang? Fælles arrangementer? Hvor meget skal
der ofres på renholdelse? m.v.
På Vesterkobbel har SØBO et fælleshus, som I har
mulighed for at leje. Vi har også et beboerblad fælles
med NAB, Nordborg, som udkommer 2 gange om
året.
Til Sønderborg Kommune. Tak for fremmødet. Tak
for samarbejdet. Da byjord er en sparsom ressource,
føler vi selv, at vi lever op til kommuneplanens
intentioner om byfortætning ved at udnytte den
eksisterende byjord bedst muligt.
Til sidst inviterede Hanne Petz forsamlingen på
pølser, øl og vand.
Byens borgmester, fru Aase Nygaard, var den
sidste som holdt en tale i anledning af rejsegildet.
Hun var glad for invitationen og gav udtryk for, at
samarbejdet med SØBO havde været gnidningsfrit,
og hun lykønskede SØBO med etape 2. Hun gjorde
opmærksom på, at kommunen har et godt
samarbejde med alle byens boligforeninger, og hun
håbede, at dette også er gældende i fremtiden.
Inden man begyndte at spise pølser holdt Rene
Holm Schmidt fra arkitektfirmaet Blaavand og
Hansson en lille tale, hvor han takkede
håndværkerne for det gode arbejde, ligesom han var
glad for, at Blaavand og Hansson også kunne være
arkitekt på etape 2.
Tekst: Poul Erik Jørgensen.
Fotos: Poul Erik Mikkelsen.
Til slut kunne deltagerne spise pølser med lidt drikkevarer til - og jo, det var et rigtigt hyggeligt rejsegilde.
10
INFORMATIONS- OG UDLEJNINGSMØDE
OM AFDELING 32, DAMGADE – 2. ETAPE
Boligforeningen SØBO afholdt tirsdag den 9.
oktober 2012 kl. 1900 på Sønderborg Vandrerhjem
informations- og udlejningsmøde vedrørende de
næste 36 boliger i 2. etape, som forventes klar til
indflytning juli/august 2013.
Der var mødt ca. 75 personer op til mødet. Fra
administrationen deltog forretningsfører Hans Peter
Hollænder, Nina Frederiksen samt Tove Jensen.
Fra organisationsbestyrelsen deltog formanden,
Jens Erik Nielsen, næstformand Hanne Petz samt
organisationsbestyrelsesmedlem Poul Erik Jørgensen.
Endvidere var arkitektfirmaet Blaavand & Hansson
A/S repræsenteret ved Rene Holm Schmidt.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder indledte
mødet med at byde velkommen til alle deltagere, og
efterfølgende gav han en grundig redegørelse om,
hvad man forventede af aftenens møde, og derefter
gav han en indgående orientering om selve
byggeriet, og om de mange fordele et nyt byggeri
lovgivningsmæssigt har i dag i forhold til tidligere
byggerier.
Det er jo en kendt sag, at mange ønsker at sælge
deres huse for at flytte i etagebyggeri, men at det
ikke er så let at sælge i øjeblikket.
Hans Peter Hollænder orienterede om Søbo´s
muligheder for en eventuel genhusning for de
familier, som måske får deres huse solgt før
lejlighederne på Damgade er færdige.
Rene Holm Schmidt fra arkitektfirmaet gennemgik
meget detailleret de forskellige lejlighedstyper, samt
hvilke materialer hele byggeriet består af indvendigt
som udvendigt.
Der blev vist plancher og fotos af indretning af de
forskellige boligtyper, som er de samme som i den
nu færdiggjorte 1. etape.
Både Hans Peter Hollænder samt Rene Holm
Schmidt svarede beredvilligt på de mange spørgsmål
fra salen, og efter en god time begyndte således
selve udlejningen af lejlighederne.
De interesserede personer kunne nu frit vælge den
ønskede bolig efter tur. Det foregik ved, at laveste
opnoteringsnummer fik mulighed for at vælge først,
og således fortsatte det indtil alle havde haft
mulighed for at vælge.
Aftenens resultat blev, at 24 lejligheder blev
udlejet, og de resterende bliver tilbudt de mange,
som ikke var til stede men stadig på venteliste efter
samme princip.
Nina Frederiksen og Tove Jensen havde gjort et
formidabelt godt forarbejde inden udlejningen
begyndte, og de skal have en stor tak for en flot og
fin måde at behandle de kommende lejere på.
Fotos: Nina Frederiksen.
Tekst: Poul Erik Jørgensen.
11
Indflytning på Damgade 40 og 42.
Pr. 15. august 2012 var 28 af 29
lejligheder udlejet (den sidste blev
udlejet til 1. november 2012).
Indflytning
i
så
mange
lejligheder på en gang krævede
lidt planlægning fra administrationens side og velvilje og
forståelse fra beboernes side.
M.h.t. det første tog hver af
vore inspektører et af husene og
startede
om
morgenen
og
gennemgik lejlighederne med de
nye beboere et kvarters tid, før
det gik videre til de næste.
De startede ovenfra og ned, og
det betød, at de der skulle bo
øverst oppe, kunne starte med at
flytte ind som de første og så
fremdeles.
Allerede
fra
om
morgenen
stod
de
første
flyttebiler og klar og hele dagen
den 15. august var der en livlig
trafik af biler og trailere.
Det fortsatte også dagen efter og
den første lørdag efter, idet
mange beboere også har haft
familie og venner til at hjælpe
med flytningen.
De
automatiske
døre
med
dørtelefoner er ikke så praktiske i
en indflyttersituation, hvorfor de
blev
holdt
åbne
ved
at
automatikken blev slået fra et par
dage.
En flyttebil fik væltet en af de
nyanlagte kantsten, og enkelte
udvendige arbejder, der ikke var
helt færdige ved indflytningen,
blev forsinket at den livlige trafik.
Alt i alt forløb det hele dog i en
dejlig afslappet atmosfære uden
større uheld, og den indflytning,
der skal ske i Damgade 34, 36 og
38
sommer
2013,
kommer
forhåbentligt til at foregå på
samme måde.
Af Hans Peter Hollænder.
Besøg hos nye beboere i afdeling 32 – Damgade.
Af Poul Erik Mikkelsen.
En formiddag i november var beboerbladet på
besøg hos et par af de nye beboere på Damgade for
at høre lidt om deres indtryk og oplevelser ved efter
50 år at flytte fra eget hus på små 200 m² i Ulkebøl
til en helt ny moderne lejlighed på 89 m².
Ruth og Verner var nu kommet på plads med
tingene og var meget glade for, at de havde valgt at
flytte til en ny lys og venlig bolig.
Alle småproblemer og mangler i den nye bolig er
nu ordnet og udbedret.
Det har taget lidt tid at vænne sig til, at det hele
faktisk foregår i et rum, siger Ruth – idet hun
henviser til, at entre, stue og køkken er et rum - men
gengæld er det hele så lyst og venligt – så det er jo
kun en vanesag.
Ruth og Verner Sievertsen føler sig allerede hjemme.
Det er nu ikke det hele der er lavet ordentligt
mener Verner som pensioneret håndværker.
Således forstår jeg ikke, at man ikke har udnyttet
pladsen over de indbyggede skabe til overskabe,
12
hvor der kunne være plads til kufferter, tasker,
julesager m.m..
Det er også en mangel, at man ikke udefra kan lukke
altandøren – det er irriterende at den kan stå og blafre
når vi er på altanen.
Så er det heller spændende, at når det regner eller
når vi skal vaske vinduer – ja, så får underboen alt
vandet ned på sine ruder.
Afdeling 32 – Damgade 40 og 42 - stiftende afdelingsmøde den 19. 09. 2012
Boligforeningen SØBO havde indkaldt til stiftende
afdelingsmøde på Sønderborg Vandrerhjem den 19.
sept. 2012 kl. 1800. Til stede var 26 beboere samt
formanden Jens Erik Nielsen, næstformand Hanne
Petz, Edith Korsumäki og Poul Erik Jørgensen fra
organisationsbestyrelsen, forretningsfører Hans Peter
Hollænder samt inspektør Jesper Baun Schmidt og
Nina Frederiksen fra administrationen.
Jens Erik Nielsen bød alle deltagerne velkommen.
Efter at have indtaget et godt måltid begyndte
selve mødet med, at der iflg. dagsordenens pkt. 1
skulle vælges en dirigent. Formand Jens Erik Nielsen
foreslog Poul Erik Jørgensen fra organisationsbestyrelsen som dirigent.
Han blev valgt, og et stemmeudvalg bestående af
Jesper Baun Schmidt samt Nina Frederiksen blev
valgt.
Antallet
af
bestyrelsesmedlemmer
som
afdelingsmødet ønsker valgt blev 3 personer. Den
nye bestyrelse valgte selv at konstituere sig med en
formand
efter
mødet.
Formandens
navn
offentliggøres efter den nye bestyrelses første møde.
Følgende
personer
blev
valgt
til
afdelingsbestyrelsen:
Janni Kørvell, Damgade 42 1. tv.
Yvonne Brandt, Damgade 42, IV MF.
Anja Juhl Riis, Damgade 40 st. tv.
Som suppleanter blev følgende valgt:
Torben Riis, Damgade 40 st. tv. samt
Brita Skyborg-Møller, Damgade 40 st.mf.
Af Poul Erik Jørgensen.
Ved valg af 3 medlemmer til foreningens
repræsentantskab og antenneforening blev den nye
bestyrelse valgt, og som suppleant nyvalgte Torben
Riis.
Herefter overtog forretningsfører Hans Peter
Hollænder orienteringerne omkring godkendelse af
budget for 2013, forslag af vedligeholdelsesregler,
forslag til ordensregler, dog med få rettelser til pkt.
5, 6 og 9 (reviderede regler udsendes), forslag til
forretningsordenen for afdelingsmødet. Disse blev
alle godkendt. Under pkt. 14 vedrørende
råderetsregler blev disse godkendt med rettelser til
skillevægge,
markiser
og
vindafskærmning.
Reviderede regler udsendes.
Flere af de fremmødte udtrykte interesse for, at
der bliver opført et antal carporte ved bygningerne
på 1. etape. Hans Peter Hollænder oplyste, at
lejeniveauet på eventuelle carporte forventes at ligge
på kr. 300.- til kr. 400.-. Det blev besluttet, at
inspektørafdelingen
udarbejder
tegninger
og
beskrivelser til byggeprojektet sammen med
arkitektfirmaet Blaavand & Hansson. Når alle formalia
er på plads, laver administrationen en venteliste til
carportene.
Under punktet eventuelt blev der åbnet op for en
god lang debat med mange spørgsmål og emner fra
beboerne. Disse blev besvaret beredvilligt af
forretningsfører Hans Peter Hollænder og inspektør
Jesper Baun Schmidt, og beboerne tog besvarelserne
til efterretning. Hans Peter Hollænder meddelte, at
anlægsarbejdet ikke er udført tilfredsstillende, og der
er varslet dagbøder overfor firmaet, der skal lave de
sidste anlægsarbejder. Konstaterede fejl og mangler i
boligerne vil blive udbedret og afhjulpet hurtigst
muligt.
Boligforeningen SØBO har ansøgt Nykredits
Kunstfond om penge til et kunstværk, der kan
placeres i afdelingen. Billede af en sten skulptur blev
fremvist på mødet.
Efter godt 3 timer var mødet ved at være færdigt,
og dirigenten overgav herefter mødet til formanden
og afdelingsmødet - alt i alt en vellykket aften.
13
Søbo´s afdelingsmøder i september 2012 samlede i alt 361 deltagere
Det er blevet en tradition, at SØBO afholder de
årlige afdelingsmøder på Sønderborg Vandrerhjem.
Eneste undtagelse er stadig afd. 16, Vesterkobbel,
som ønskede at afholde mødet i Beboerhuset uden
deltagelse af personer fra administrationen, men til
gengæld en dirigent fra organisationsbestyrelsen.
Dette møde blev afviklet som sædvanlig i god ro og
orden.
Samtlige ansatte fra administrationen samt
organisationsbestyrelsen deltog i møderne, og ved
hvert af møderne var der personale fra
administrationen til stede, som stod til rådighed for
eventuelle spørgsmål og som gennemgik regnskaber,
budgetter og langtidsplanlægninger.
Møderne blev afviklet på 5 aftener og 1 eftermiddag.
Fordelingen af deltagere fra de andre afdelinger
blev næsten som sidste år med i alt 335 personer.
Det er 4 mere end sidst, og der var enkelte
afdelinger, som kom med flere deltagere i år og
andre med lidt færre. Generelt et fornuftigt antal
deltagere.
Der var enkelte afdelinger, som ikke havde en
afdelingsbestyrelse eller kun et enkelt medlem.
Heldigvis blev disse problemer løst undervejs.
Ligeledes håber vi, at der er flere som kunne
tænke
sig
at
stille
op
som
medlem
afdelingsbestyrelserne. Det er et vigtigt og lærerigt
stykke frivilligt arbejde.
Organisationsbestyrelsen
opfordrer
ligeledes
beboerne til at møde talstærkt op til afdelingsmøderne. Det er på disse møder alle beslutninger
træffes, og man kan ikke efterfølgende kritisere
afdelingsbestyrelserne og administrationen i deres
arbejde.
Vi mødes igen i 2013 !
Igen i år serverede Vandrerhjemmet en fin buffet
mellem kl. 1845 og kl. 1930, og da vi sidste år
udvidede spisetiden med 15 minutter var dette til
alles tilfredshed, så man kunne nå også at få talt lidt
sammen.
SØBO har nu fået afdeling 32, Damgade, som ved
det stiftende afdelingsmøde mødte med 26 personer.
Af Poul Erik Jørgensen.
Afdeling:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
14
12
11
10
6
17
2
21
19
15
13
23
17
3
14
13
14
15
15
13
6
2
0
3
4
3
2
8
22
19
13
12
23
17
9
16
9
12
11
22
15
10
26
19
15
12
23
16
11
19
35
12
11
14
29
12
32
26
25
29
25
20
14
15
15
13
11
17
14
15
27
17
19
13
15
22
16
26
20
14
33
33
26
19
0
2
2
8
6
6
20
5
5
5
9
3
8
21
19
13
15
11
8
18
23
15
17
19
34
27
20
25
14
13
21
17
13
21
26
6
10
10
21
14
14
28
13
7
15
14
8
10
29
31
31
19
20
33
30
32
Deltagere i alt:
14
26
337
302
272
308
331
361
Boligforeningen
Oversigt over budgetterede huslejestigninger fra 2012 til 2013
Afdeling
1
Sdr. Landevej 41 - 57
2
Sdr. Landevej 44 - 106
3
Friheds Allé
6
Helgolandsgade/Arnkilgade
8
Ørstedsgade/Tandsbjerg
9
Ringgade
10
Orla Lehmannsvej/Grundtvigs
11
Borgm. Andersens Vej
12
Grundtvigs Allé
14
Skovkrogen
15
Hjortevej/Stationsvej
16
Vesterkobbel
19
Skt. Jørgens Bjerg/Kirkegade
20
Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade
21
Udsigten
23
Lavbrinkevej
25
Frederikparken 1-7 & 2-6
26
Frederikparken 8-10 & 9-13
28
Vøl-Bo
29
Fregatten, Jagten, Galeasen
32
Damgade
Pris i kr. pr. m2:
2012
2013
541,50
460,40
621,80
563,70
456,50
518,70
499,00
562,70
623,30
471,70
654,00
711,60
627,20
842,10
762,40
422,30
656,20
682,00
864,60
771,70
769,20
541,50
484,50
621,80
612,10
465,40
518,70
499,00
515,00
579,10
530,30
654,00
651,40
627,20
866,60
757,10
427,90
614,00
682,00
842,60
758,40
782,50
Stigning:
i%
0,00
5,10
0,00
1,20
1,90
0,00
0,00
0,00
0,00
12,40
0,00
0,00
0,00
4,00
1,00
1,30
0,00
0,00
-2,60
0,00
1,70
kr. pr. m2
0,00
24,10
0,00
48,40
8,90
0,00
0,00
-47,70
-44,20
58,60
0,00
-60,20
0,00
24,50
-5,30
5,60
-42,20
0,00
-22,00
-13,30
13,30
Afdeling 3
Bemærk: Angivne huslejer er uden trappevask og erhvervslejemål.
Afdeling 6
Der er sket en ombygning og som følge heraf er kvadratmeterantallet ændret.
Der er blevet flere kvadratmeter bolig og færre kvadratmeter erhverv.
Afdeling 11 og 12
Faldet i huslejeniveauet i 2013 skyldes af der er blevet monteret vandmålere og
vandafgifterne opkræves fremover særskilt.
Afdeling 21
Kvadratmeterprisen er mindre i år 2013 - da trappevask er budgetteret separat.
Afdeling 16, 20, 25 og 29
Ændring i boligernes antal kvadratmetre - iflg. BBR – se artikel i bladet.
Praktisk nøgleservice
hos Falck
Deponér en af dine nøgler hos Falck på Fynsgade 2
i Sønderborg.
Boligforeningen Søbo har indgået en aftale med
Falck om nøgledeponering. Som beboer kan du
aflevere en nøgle til din bolig hos Falck.
Falck opbevarer nøglen og hvis du er uheldig, at
låse dig ude eller miste din nøgle, kan du hente den
deponerede nøgle hos Falck på Fynsgade 2.
Ved henvendelse til Falck skal du huske
dokumentation, der viser, at du er beboer i
Boligforeningen Søbo.
Ring til Falck på tlf. nr. 70 10 20 30 for nærmere
aftale inden du afhenter din nøgle.
Forsikringsforhold.
Det er vigtigt, at du
selv sørger for at tegne
en
familieforsikring
/indboforsikring.
Ved
brand
eller
andet
dækker
Boligforeningen SØBO’s forsikringer kun
bygningerne.
Dine egne møbler og indbo skal du selv
sørge for at forsikre.
15
INFORMATIONSMØDE FOR NYE MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSER, SUPPLEANTER OG SØBO´S REPRÆSENTANTSKAB.
Efter de årlige afdelingsmøder er afsluttet holdt
Boligforeningen
Søbo
det
obligatoriske
informationsmøde for nyvalgte.
Det skete den 25. oktober 2012 i Beboerhuset på
Vesterkobbel.
Der deltog 7 nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer,
1 suppleant, 1 kontaktperson samt forretningsfører
Hans Peter Hollænder, Nina Frederiksen fra
administrationen og fra organisationsbestyrelsen
Edith Korsumäki og Poul Erik Jørgensen.
En anden gylden regel er, at afdelingsbestyrelsen
foreslår,
afdelingsmødet
beslutter
og
administrationen udfører.
Til slut gennemgik Hans Peter Hollænder de
” 5 bud for afdelingsbestyrelser ”:
Hans
Peter
Hollænder
bød
forsamlingen
velkommen, og alle deltagerne præsenterede sig.
Derefter indledte Hans Peter Hollænder mødet med
at forklare om organisationsbestyrelsens (øverste
myndighed) arbejde og ansvar, ligesom han
orienterede om administrationens og inspektørernes
arbejdsområder.
Om selve afdelingsbestyrelsens arbejde blev dette
forklaret meget grundigt af Nina Frederiksen.
Det er op til den enkelte afdelingsbestyrelse, hvor
mange møder man ønsker at holde internt, men iflg.
loven, skal beboerne og administrationen orienteres
inden et sådant møde afholdes.
Efterfølgende skal en kopi af referatet fra mødet
opsættes f.eks. i trappegangen eller anden
tilgængelig plads, hvor beboerne kan læse referatet.
Nina Frederiksen orienterede endvidere om
eventuel gældsinddrivelse i forbindelse med tab ved
fraflytning,
ligesom
hun
orienterede
om
Landsbyggefonden, som er en vigtig partner for et
alment boligselskab.
De mange regelsæt, der findes omkring
bestyrelsesarbejdet, blev der en kort orientering om,
og et af de vigtigste punkter er, at man har ubetinget
tavshedspligt.
16
1. Træffe beslutninger og planlægge –
ikke administrere.
2. Afdelingsbestyrelsen
er
beboernes
kontaktled til administrationen- og
organisationsbestyrelsen.
3. Afdelingsbestyrelsen er tillidsrepræsentant for alle beboere.
4. Igangsætte - men ikke udføre alle
praktiske opgaver alene.
5. Respektere andre beboeres holdninger
og meninger – også selv om du sidder i
afdelingsbestyrelsen.
Der blev stillet mange gode spørgsmål undervejs i
mødet, og Hans Peter Hollænder og Nina Frederiksen
besvarede beredvilligt på spørgsmålene.
Der blev serveret kaffe og kage under mødet, og
efter knap 2 timer var mødet færdigt, og det syntes
som om, at deltagerne var godt tilfredse med mødets
forløb.
Af Poul Erik Jørgensen.
Boligforeningen Søbo har fået et Kulturudvalg.
På repræsentantskabsmødet den 26.november 2012 blev det besluttet at
nedsætte et kulturudvalg på tværs af alle afdelinger i Søbo.
Formålet med kulturudvalget er at arrangere aktiviteter på tværs af alle
afdelinger.
Det kan være udflugter eller foredrag med mere. Som beboer kan du
løbende følge med Boligforeningen SØBO’s hjemmeside – www.soebo.dk
Det valgte kulturudvalg består af:
Annalise Almind, Frederikparken 7 II dør 2 – Mobil 40 99 10 02
John Andersen, Udsigten 6 I dør 5 – tlf. 73 40 45 40 – mobil 51 14 75 84
Ejnar Duus, Vesterkobbel 29 – Mobil 69 10 02 74
Anja Riis, Damgade 40 st. tv. – Mobil 30 48 32 77
Janni Kørvell, Damgade 42 I tv. – Mobil 28 91 81 42
Har du forslag til arrangementer, er du velkommen til at kontakte os.
Annalise Almind
Der er sket ændringer af boligarealet i flere afdelinger.
Pr. 1. marts 2013 overtager
”Udbetaling Danmark” ansvaret
for fastsættelse og udbetaling af
den individuelle boligstøtte.
I den forbindelse er alle landets
boligorganisationer blevet pålagt,
at indberette data vedrørende
deres
boliger
til
et
nyt
landsdækkende huslejeregister.
Ved
en
gennemgang
af
foreningens system og arkiv har vi
konstateret,
at
oplysningerne
vedrørende boligerne i flere
afdelinger ikke stemmer overens
med oplysningerne i BBR.
Følgende forhold har bevirket,
at boligarealet ikke er korrekt i
forhold til BBR:

fejl i beregningen af
boligarealet, ydervæggene
har ikke været medregnet i
det samlede boligareal.

adgangsareal
er
ikke
fordelt på alle lejemål.

forskel med hensyn til hele
tal og tal med en decimal.

Arealerne i BBR bliver
rundet op til hele tal. I vort
system er arealet angivet
med en decimal (f.eks.
63,90 m2).
Det
har
derfor
været
nødvendigt at ændre boligarealet
i flere afdelinger i henhold til
oplysningerne i BBR.
Ændringerne har betydet, at de
anførte værdier i den oprindelige
lejekontrakt ikke længere er
korrekte.
Administrationen har derfor
udsendt
informationsbreve
allonge (tillæg til lejekontrakt) til
de berørte beboere.
Ændringerne af de enkelte
boligers
kvadratmetre
kan
medføre ændringer i huslejen fra
1. januar 2013.
Såfremt
der
er
sket
reguleringer i din boligafdeling vil
det
fremgår
af
det
på
afdelingsmødet godkendte budget
for 2013.
Ejendomsfunktionærer
ORIENTERER
Ejendomsfunktionær:
Alle henvendelser vedrørende reparationer skal rettes til ejendomsfunktionæren i de afdelinger - der er ejendomsfunktionærbetjente.
Udenfor normal arbejdstid kan du vælge, at indtale besked på
ejendomsfunktionærens telefonsvarer eller udfylde fejlmeldingsformularen på vores hjemmeside. www.soebo.dk
Arbejdsområde:
Kontor:
Telefon:
Jan Toft
Afdeling 3 – 10 og 11
Friheds Allé 39
40 87 53 41
Thorvald Lorenzen
Afdeling 1 – 12 - 19 og 28
Friheds Allé 39
40 87 53 45
Nicolai Johannsen
Afdeling 21 og 25
Frederikparken 8
40 87 53 40
Susan Burmeister
Afdeling 6 og 20
Ler-Bo
40 87 53 35
Claus Thomsen
Afdeling 9 – 26 og 29
Frederikparken 8
40 92 94 46
Ved akutte problemer f. eks. ledningsbrud eller lignende udenfor normal arbejdstid kan henvendelse ske til
Falck på telefon 70 10 20 30
Ved antenneudfald kontaktes: Stofa på telefon 88 30 30 30
17
Formandsmøde tirsdag den 23. oktober 2012 i Beboerhuset Vesterkobbel 36
Af Hans Peter Hollænder.
Deltagere:
Fra organisationsbestyrelsen Jens Erik Nielsen og
Poul Erik Jørgensen.
Fra administrationen Hans Peter Hollænder.
Afd. 1 Kirsten Andersen, afd. 2 Hans Bonefeld, afd.
3 Jes Hølck, afd. 8 Jørgen Schmidt, afd. 9 Lone
Jepsen, afd. 11 Jørgen Brodersen, afd. 14 Nils
Højsager, afd. 16 Martha Thomsen, afd. 21 John
Andersen, afd. 23 Hanne Petz, afd. 25 Annalise
Almind, afd. 29 Michael Torp.
Formanden, Jens Erik Nielsen bød velkommen og
opfordrede til, at deltagerne også kom med punkter
til mødet.
Annalise Almind har indsendt forslag til punkter.
Noget heraf er medtaget under de enkelte punkter,
og under eventuelt vil Annalise uddybe lidt omkring,
hvordan vi kan komme hinanden noget mere ved de
enkelte afdelinger imellem.
Generel orientering fra administrationen.
Evaluering afdelingsmøder:
Generelt positive møder, med mange fremmødte i
alt 361 deltagere.
Inspektørafdelingen har udarbejdet en huskeliste til
næste års møder.
Afdelingen skal sørge for en dirigent og en
referent.
Det skal aftales forinden, så dirigenten er
forberedt.
Afstemningsform håndsoprækning eller skriftlig
afstemning, hvor hvert lejemål har to stemmer skal
være afklaret tydeligt ved mødets start.
Punkter til afdelingsmøderne bliver vurderet m.h.t.
om der kan stemmes ja eller nej til forslagene.
Hvis ikke kan punkterne sættes under evt.
Husdyrhold blev diskuteret.
Forretningsorden for afdelingsmøder lægges på
hjemmesiden og senders fremover ikke ud.
Er forsamlingen enige i, at traktementet på
Vandrerhjemmet var godt?
Der var generelt positive tilbagemeldinger.
Status Søbonet.
Hans Peter Hollænder orienterede om, at
overgangen
til
SE
er
forløbet
forholdsvis
gnidningsfrit, og at der på afdelingsmøderne generelt
var positive tilbagemeldinger til SE i de afdelinger,
hvor SE fik foretræde (de afdelinger, hvor der i
forvejen var Søbonet).
Jens Erik Nielsen fortalte om DOA og aftalen de 3
boligforeninger i Sønderborg imellem.
Der blev orienteret om ny affaldssorteringsplan for
Sønderborg Kommune for 2012.
Der er nu opdelt til papir, glas, plastdunke.
Der er kommet nye skraldespande både til det, der
skal genbruges og til husholdningsaffaldet.
18
Til etagebebyggelserne er stort set bestilt svarende
til, hvad der er i dag, men der kommer dog en del
nye
containere,
der
passer
til
de
nye
renovationsbiler.
Ventelister:
Ventelisterne er ikke hvad de har været. Det går
fint med at få nye opnoterede (medlemmer), og det
er også vigtigt, for så vælger de pågældende med
stor sandsynlighed SØBO, når boligbehovet ændrer
sig. 100 kr. årligt = en forsikring mod husvildhed.
En betaling hvor dækningen på forsikringen / de
muligheder, som man får, bliver bedre år for år.
Vi vil gerne opfordre til, at så mange som muligt
forsøger at ”sælge” medlemskab/opnotering til de
mange, der yderligere kunne have glæde heraf.
Totalrenovering rækkehuse:
Afdelingsmødet i afd. 23 har besluttet, at deres
rækkehuse skal totalrenoveres ved fraflytning.
Der er fundet en økonomisk model med 20 årig
huslejestigning til finansiering af forbedringslån i
hovedafdeling tilskud fra LBF og brug af
hensættelser, som gør dette muligt.
Boliger får ændret ruminddeling med færre rum,
åbent køkken/stue, større badeværelser, nyt køkken
m.v.
Vi mener, at det kunne være en model til
efterligning i afd. 2 og 8 også.
Budget 2013 – huslejeniveauer afdelingerne
imellem.
Hans Peter Hollænder orienterede om og
udleverede en oversigt over huslejestigninger (og –
fald) fra 2012 til 2013 i kr. pr. kvm.
Ligeledes i procent.
Forskelle blev forklaret og drøftet.
Der skal ikke mere indbetales lidt over 200 kr. pr.
lejemål til dispositionsfonden fra 2013.
Mindre udgifter til drift af det tidligere Søbonet har
gjort det muligt at fastholde huslejen på uændret
niveau i mange afdelinger.
Søbo´s nuværende byggeri og evt. køb af
udlejningsejendomme.
Jens Erik Nielsen og Hans Peter Hollænder
informerede på skift, og der var en ivrig spørgelyst.
Alle boliger i 1. etape på Damgade er udlejet.
På orienterings- og udlejningsmøde 11. oktober
2012 blev 24 af 36 boliger i 2. etape på Damgade
forhåndsreserveret.
Vi forventer derfor til trods for de vanskelige tider,
at vi også vil få alt udlejet på 2. etape til
indflytningstidspunktet
juli/aug.
2013
eller
umiddelbart derefter.
På ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2010
blev bestyrelsen bemyndiget til at iværksætte
nybyggeri og evt. købe udlejningsejendomme.
Denne bemyndigelse er vigtig for i givet fald at
kunne handle hurtigt.
Formandsmøde tirsdag den 23. oktober 2012 fortsat………
Søbo´s Antenneforening ved Jørgen Brodersen
Søbo var godt repræsenteret ved et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde.
Der har været bestyrelsesmøde i SØBOs
antenneforening, som stadig arbejder på ”vælg selv
pakker”.
Der arbejdes på prisnedsættelse til næste år. Hans
Peter Hollænder følger op på indkaldelse til snarligt
programmøde og repræsentantskabsmøde i DOA,
som blev efterlyst fra fleres side.
Eventuelt:
Annalise Almind uddybede forslag om en form
socialt udvalg, som kunne arrangere ture mv.
tværs af afdelinger, fordi det nogen gange
specielt i små afdelinger kan være svært at
deltagere nok.
for
på
og
få
Emner kunne være en bustur til Danfoss Universe,
en vinsmagningsaften, en busrundtur et par timer en
lørdag til forskellige fremvisninger i forskellige
afdelinger. Efter forslag fra Nils Højsager var der
enighed om, at udvalget i stedet skulle hedde
Kulturudvalg. Flere formænd gav udtryk for, at det
var en god idé, og at de ville vende tilbage til sagen.
Der var enighed om, at sætte et punkt på
dagsordenen
til
det
ekstraordinære
repræsentantskabsmøde i november 2012 med
overskriften ”Nedsættelse af kulturudvalg.”
Administration og gårdmænd tager den 15. januar
2013 om eftermiddagen til Miele i Vejle, hvor de har
et showroom til demonstration af deres maskiner.
Efterfølgende skal vi selv tilberede noget mad i deres
køkken. Miele giver maden. Afdelingsformændene i
de afdelinger, hvor der er vaskerier, bliver inviteret til
turen.
DEN ÅRLIGE RUNDGANG MED INSPEKTØRAFDELINGEN.
Over en god kop eftermiddagskaffe torsdag den
14. juni 2012 orienterede inspektørafdelingen
organisationsbestyrelsen om en planlagt rundtur i
enkelte afdelinger.
Inden besøget i afdelingerne indledtes turen med
et besøg i Augustenborg, hvor vi i slotsparken –
Augustiana – besigtigede diverse kunstværker, som
eventuelt kunne være interessante som udsmykning i
vores nye afdeling 32 på Ringgade/Damgade.
Besøg på skovkrogen – afdeling 14
Som skrevet i juniudgaven af NAB-SØBO NYT har
afdeling 20 – Ler Bo – fået lavet en svalegang som
forbinder samtlige 4 blokke.
Skulpturen i Augustenborg besigtiges.
Vi fik en god orientering om priser og muligheder,
men besøget var i første omgang kun vejledende for
os.
Efterfølgende kørte vi omkring Vollerup, hvor vi
blev orienteret om et grundstykke som eventuelt
kunne være af interesse for et byggeri.
Derfra gik turen til afdeling 14 – Skovkrogen – hvor
der siden foråret har været arbejdet med udskiftning
af tagene, og på besøgstidspunktet var man cirka
halvvejs med arbejdet.
Det giver afdelingen et flot visuelt løft samtidig
med, at der nu i mange år fremover vil være få
tagreparationer.
Lerbo – nye terrasser.
De fleste af medlemmerne i organisationsbestyrelsen havde ikke tidligere set det færdige
resultat, så det var en god ide at vise bestyrelsen,
hvor godt det var lavet og blevet, ligesom der var
blevet plads til en lille fælles terrasse, som beboerne
forhåbentligt kan få god glæde af, når vejret tillader
det.
Organisationsbestyrelsen
takkede
inspektørafdelingen for et godt arrangement, og i 2013 vil
bestyrelsen besøge andre afdelinger.
Af Poul Erik Jørgensen.
19
Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsesformand:
Jens Erik Nielsen
Næstformand:
Hanne Petz
Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik Jørgensen
Vibeke John
Edith Korsumäki
Skovkrogen 7
74 43 04 94
Lavbrinkevej 27
Sdr. Landevej 51 st. th.
Sdr. Landevej 70
Ringgade 256 I th.
74 43 77 65
[email protected]
27 19 39 24
[email protected]
40 30 90 08
22 36 27 66
30 36 61 93
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Afdelingsbestyrelser
AFDELING
------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFDELING 1 - Sdr. Landevej 41 - 57
Formand:
Kirsten Andersen, Sdr. Landevej 51 2. Tv.
Karin Jensen, Sdr. Landevej 43 1 th.
Arne Dissing, Sdr. Landevej 55 st. tv.
AFDELING 2 – Sdr. Landevej 44 - 106
Formand:
Hans Bonefeld, Sdr. Landevej 62
Harry Hansen, Sdr. Landevej 68
Otto John, Sdr. Landevej 70
Telefon
Mobil
------------------------------
------------------------------
74 43 05 12
74 42 91 16
74 42 17 01
74 43 05 63
AFDELING 3 – Friheds Allé 13 - 45
Formand:
Jes Hølck-Hansen, Friheds Allé 15 st. tv.
Camilla Ulderup, Friheds Allé 25 1 tv.
Lennart Hansen, Friheds Allé 43 st. tv.
AFDELING 6 – Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12 - 14
Kontaktperson:
Anne Grethe Jensen, Arnkilgade 1 1. tv.
Olöf Axelsdottir, Arnkilgade 1 II th.
AFDELING 8 – Ørstedsgade 78 – 131 og Tandsbjerg 2 - 8
Formand:
Jørgen Schmidt, Ørstedsgade 81
74 42 55 92
Leo Egholm Johansen, Ørstedsgade 75
Jytte Moos, Ørstedsgade 99
35 14 53 02
AFDELING 9 – Ringgade 240 - 270
Formand:
Lone Jepsen, Ringgade 264 st. tv.
Annegrethe Hansen, Ringgade 262 1. th.
Edith Korsumäki, Ringgade 256 1. Th.
Kenneth Kjelgaard Hansen, Ringgade 268 st.tv.
20
74 42 80 19
74 42 00 65
E-mail
------------------------------------------------------
60 69 24 69
22 40 70 85
53 10 34 03
60 13 42 67
73 62 08 43
[email protected]
22 38 49 22
[email protected]
[email protected]
[email protected]
20 88 17 37
28 99 46 51
29 87 74 08
24 26 21 29
30 36 61 93
[email protected]
Afdelingsbestyrelser
AFDELING
--------------------------------------------------------------------------------------
Telefon
-------------------------
Mobil
-------------------------
E-mail
---------------------------------------------
AFDELING 10 – Orla Lehmanns Vej 1 – 13 og Grundtvigs Allé 1 - 5
Formand:
Christian Langhoff, Orla Lehmanns Vej 1. th. 74 48 89 15
20 66 81 32
Leif Andersen, Orla Lehmanns Vej 1 st. tv.
Hanne Fritz, Grundtvigs Allé 5 2. th.
74 43 42 59
[email protected]
AFDELING 11 – Borgmester Andersens Vej 1 - 39
Formand:
Jørgen Brodersen, Borgm. Andersens Vej 27 st.th.
Svend Erik Hansen, Borg. Andersens Vej 23 st. th.
Ingrid Andersson, Borgm. Andersens Vej 31 st.tv.
[email protected]
AFDELING 12 – Grundtvigs Allé 9 - 27
Formand:
Klaus Kristiansen, Grundtvigs Allé 25 st. th.
Inger Schmidt, Grundtvigs Allé 27 1. tv.
Gunnar Munk-Bryde, Grundtvigs Allé 11 I. tv.
AFDELING 14 – Skovkrogen 1 - 20
Formand:
Nils Højsager-Jessen, Skovkrogen 17
Benno Lund, Skovkrogen 14
Bjarne Poulsen, Skovkrogen 9
[email protected]
40 53 79 14
74 42 73 42
[email protected]
50 44 65 59
AFDELING 15 – Hjortevej 2 – 90 og Stationsvej 25 – 17 A - F
Formand:
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
74 43 16 71
Wivien Jensen, Hjortevej 28
Anne-Mette Buhr, Hjortevej 44
74 43 68 22
AFDELING 16 – Vesterkobbel 1 – 37 og 2 - 56
Formand:
Ejnar Duus, Vesterkobbel 29
Ewelina Zwolinska, Vesterkobbel 14 I
Martha Thomsen, Vesterkobbel 9
Henrik Jørgensen, Vesterkobbel 17
74 42 95 68
53 55 82 55
74 42 00 37
[email protected]
40 27 86 71
23 66 77 72
[email protected]
69 10 02 74
[email protected]
60 18 24 94
AFDELING 19 – Sct. Jørgens Bjerg / Kirkegade
Organisationsbestyrelsen
Svend Aa. Ottesen, Sct. Jørgens Bjerg 1C st
AFDELING 20 – Dam-bo / Ler-Bo / Damgade
Organisationsbestyrelsen
AFDELING 21 - Udsigten
Formand:
John K. Andersen, Udsigten 6 1. dør 5
Lis Karup, Udsigten 2 1. dør 4
Else Cortsen, Udsigten 4 2. dør 5
73 40 45 40
73 40 43 40
51 14 75 84
[email protected]
26 70 24 97
21
Afdelingsbestyrelser
AFDELING
Telefon
Mobil
E-mail
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFDELING 23 - Lavbrinkevej
Formand:
Hanne Petz, Lavbrinkevej 27
Flemming Christoffersen, Lavbrinkevej 34
Lone Isø, Lavbrinkevej 32
Thomas Jørgensen, Lavbrinkevej 31
Erling Sørensen, Lavbrinkevej 42
AFDELING 25 – Frederikparken 1- 7 og 2- 6
Formand:
Annalise Almind, Frederikparken 7 2. dør 2
Preben Jensen, Frederikparken 1 st. dør 2
Ingrid Hansen, Frederikparken 7 st. dør 2
27 19 39 24
------------------------------------------------------
[email protected]
74 42 37 24
41 56 12 45
74 42 06 13
29 43 06 40
[email protected]
74 42 87 25
40 99 10 02
30 28 64 57
28 47 05 80
29 27 83 17
[email protected]
AFDELING 26 – Frederikparken 8 – 10 og 9 - 13
Formand:
Lise Kock, Frederikparken 11 II dør 2
Else Simonsen, Frederikparken 8 I. dør 3
74 42 14 04
Tanya Hansen, Frederikparken 13 II dør 3
[email protected]
[email protected]
[email protected]
AFDELING 28 – Vøl-Bo
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 29 – Fregatten, Jagten og Galeasen
Formand:
Michael Torp, Fregatten 4 st.
Ole Strøm, Fregatten 8 st.
Hans Ove Jensen, Jagten 13 st.
28 14 32 26
20 13 41 46
24 21 00 01
AFDELING 32 – Ringgade/Damgade
Formand:
Anja Riis, Damgade 40 st. tv.
Yvonne Brandt, Damgade 42 IV mf.
Jannie Kørvell, Damgade 42 I tv.
30 48 32 77
29 70 05 82
28 91 81 42
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Antenneforeningens bestyrelse
Formand:
Jørgen Brodersen, Borgm. Andersens Vej 27 st. th
Afdeling 11
74 42 95 68
[email protected]
Bestyrelsesmedlemmer:
Else Simonsen, Frederikparken 8 I dør 3
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
Erling Sørensen, Lavbrinkevej 42
Wivien Jensen, Hjortevej 28
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
74
74
74
23
[email protected]
22
26
15
23
15
42
43
42
66
14
16
06
77
04
71
13
72
Referat fra ekstra ordinært repræsentantskabsmøde
mandag den 26. november 2012
Fremmødte:
39 repræsentanter ud af repræsentantskabets 58
medlemmer.
Organisationsbestyrelsen.
Hans Peter Hollænder, Jesper Baun Schmidt, Nina
Frederiksen fra administrationen.
Poul Erik Mikkelsen fra NAB-SØBO Nyt.
Formand Jens Erik Nielsen bød velkommen og
foretog herefter navneopråb for at konstatere hvilke
repræsentantskabsmedlemmer der var til stede.
Jens Erik Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne, at
bestyrelsesmedlem Hanne Petz blev valgt som
dirigent.
1. Valg af dirigent.
Hanne Petz blev valgt. Dirigenten startede med at
takke for valget og konstaterede under henvisning til
foreningens vedtægter § 10 st. 2, at mødet var
lovligt indkaldt samt at mødet var beslutningsdygtigt.
2. Foreningens formand orienterer om
arbejdet i den forløbne periode.
Bestyrelsesformand Jens Erik Nielsen orienterede
om de nye boliger i afd. 32 på Damgade. Afdelingen
består af 29 boliger i etape I og 36 boliger i etape II.
Der var indflytningen på boligerne i etape I den 15.
august 2012. Alle boliger er udlejet.
Forud for indflytningen afholdt foreningen et Åbent
Hus-arrangement den 10. maj 2012.
Byggeregnskabet kan snart afsluttes og der er
balance mellem budget og udgifter.
Første spadestik til etape II blev taget den
01.11.2011 og rejsegildet blev markeret den
29.6.2012.
Indflytningen var oprindelig planlagt til august
2013, men vi forventer, at indflytningen nu kan ske
før sommerferien.
Der har været et informations- og udlejningsmøde
på Sønderborg Vandrerhjem den 9. oktober.
Mødet var velbesøgt og hovedparten af de
fremmødte
havde
deltaget
i
Åbent
Husarrangementet. 24 boliger blev forhåndsreserveret.
På
nuværende
tidspunkt
er
27
boliger
forhåndsreserveret.
For begge etapers vedkommende har vi været
begunstiget af lave byggelånsrenter som er
medvirkende til, at byggeregnskaberne balancerer.
Hans Peter Hollænder orienterede om arbejdet i
administrationen.
Lis Krarup afd. 21 forespurgte om der forefindes
gæsteværelser i afd. 32.
Forretningsføreren kunne oplyse, at der ikke er
gæsteværelser i den nye afdeling, men det er muligt
at leje et gæsteværelse i afd. 11, 12, 21, 25, 29.
Administrationen opkræver leje for gæsteværelset
over den enkeltes husleje.
3. Evaluering af årets afdelingsmøder.
Organisationsbestyrelsen har igen i år været
repræsenteret på samtlige afdelingsmøder og det er
sammenfattende vort indtryk, at møderne blev
afviklet i god ro og orden.
Der er kommet mange nye bestyrelsesmedlemmer
og repræsentantskabsmedlemmer.
Afdeling 2, 3, 6, 10, 12, 14, 16,19, 26, 29, 32 har
valgt
nye
bestyrelsesmedlemmer
eller
kontaktpersoner.
Bestyrelsen mener fortsat at møderne afvikles på
en god og tilfredsstillende måde på Sønderborg
Vandrehjem.
Dirigenten
spurgte
forsamlingen
om
repræsentantskabet
kunne
godkende,
at
afdelingsmøderne fremover afvikles som hidtil. Dette
blev godkendt.
Svend Åge Ottesen afd. 19 – forespurgte om
foreningen ville installere en teleslynge i beboerhuset.
Bestyrelsen lovede at de ville drøfte tiltaget
snarest.
23
Referat fra ekstra ordinært repræsentantskabsmøde fortsat …..
1. Nyt fra Antenneforeningen og DOA
v/ formand Jørgen Brodersen.
Jørgen Brodersen orienterede om
arbejdet i antenneforeningens og DOA’s
bestyrelse.
DOA kan fejre sit 25 års jubilæum den 19. marts
2013.
Der har været orienterings- og debatmøde om TVog radioprogrammer den 21.11.2012.
Det årlige repræsentantskabsmøde i DOA er blevet
udsat og forventes at blive afholdt i januar måned.
Bestyrelsen i DOA har besluttet, at medlemmerne
skal have en rabat på abonnementet i 2013.
Janni
Kørvell,
afd.
32
meddelte
at
sammensætningen af DOA’s programpakker er
meget anderledes.
Hun har tidligere haft You See og savner
fleksibilitet i DOA’s programpakker.
Jørgen Brodersen oplyste, at mange nye digitale
programmer fra 01.01.2013 kan betyde ringere
modtager signal for beboere der stadig har et tv
apparat med analog modtager.
Stofa samler fremover sine aktiviteter i Middelfart.
Nye kontaktoplysninger til Stofa’s Kundeservice vil
blive udsendt.
Ejnar Duus afd. 16, hvornår kan vi se Sønderborg
Lokal TV.
Jørgen Brodersen meddelte, at det kommer til at
ske fra 1. januar 2013.
Erling Jürgensen afd. 15, har været indkaldt til et
ekstraordinært møde som Antennen, Kollegiernes
Kontor m.v. havde indkaldt til.
Indkaldelsen kom meget sent til kontoret på
Sundsmarkvej, men blev udsendt til medlemmerne
dagen efter.
Jens Erik Nielsen oplyste at indkaldelser til DOA’s
møder altid udsendes med meget kort varsel.
Søbo’s bestyrelse anbefalede, at DOA’s formue kom
tilbage til beboerne som en rabat på kontingentet.
Således at rabatten vil komme alle til gode.
Yderligere information omkring denne rabat bliver
udsendt til alle abonnenter.
Jens Erik Nielsen orienterede om afgivelse af
stemmer på DOA’s møder.
24
Det er formand for Søbo’s Antenneforening Jørgen
Brodersen, der har fuldmagt til at stemme for de
medlemmer der ikke møder op på DOA’s
repræsentantskabsmøde.
Jens Erik Nielsen oplyste endvidere at det er
muligt, at opsige aftalen om TV signal fra Stofa.
Inspektør Jesper Baun Schmidt oplyste, at
antenneinstallationer, forstærker m.v. dog stadig ejes
og vedligeholdes af de enkelte afdelinger.
2. Kursus
for
repræsentantskabsmedlemmerne
på
Mommark
Handelsskole den 26. januar 2013
v/
bestyrelsesmedlem
Poul
Erik
Jørgensen.
Poul Erik Jørgensen orienterede om det planlagte
kursus.
Indholdet på kurset er ved at tage form.
Kursusudvalget fra NAB og SØBO har hyret
foredragsholder Tommy Krabbe til at undervise.
Forretningsfører Jan Mortensen fra NAB og Hans
Peter Hollænder fra SØBO vil også bidrage med
indlæg.
Jørgen Schmidt afd. 8 - Hvad har vi sparet i forhold
til Ecco Centret.
Poul Erik Jørgensen oplyste, at udgifterne til kurset
er blevet halveret i forhold til tidligere.
Hans Bonefeld afd. 2- Tidligere var kurset jo også
med overnatning og buskørsel til Tønder.
Kursusudvalget vil tage stilling til om fremtidige
kurser skal afholdes på Mommark Handelsskole eller
om der findes andre muligheder i lokalområdet.
3. Byggeplaner,
evt.
køb
af
udlejningsejendomme.
Formand Jens Erik Nielsen orienterede om
fremtidige planer for opførelse af nye boliger samt
erhvervelse af ejendomme.
Jens Erik Nielsen informerede endvidere om køb af
ejendommen Bosagergården 13.
Ejendommen er erhvervet på baggrund af den
bemyndigelse
repræsentantskabet
gav
organisationsbestyrelsen tilbage i november 2010.
For
god
ordens
skyld
ønsker
organisationsbestyrelsen atter repræsentantskabets
bemyndigelse til at forlænge denne bemyndigelse.
Dirigenten
sendte
punktet
til
afstemning.
Repræsentantskabet
gav
atter
bestyrelsen
bemyndigelse til køb af udlejningsejendomme og
byggegrunde.
Såfremt
kommunen
godkender
købet
af
ejendommen på Bosagergården vil de 9 boliger blive
lagt til afd. 21 Udsigten.
4. Nedsættelse af kulturudvalg
v/ afdelingsformand Annalise Almind.
Annalise Almind afd. 25 - redegjorde for forslaget
om, at nedsætte et kulturudvalg.
Vil gerne samle beboere fra alle afdelinger til
forskellige arrangementer.
Referat fra ekstra ordinært repræsentantskabsmøde fortsat …..
Jørgen Brodersen afd. 11 - var meget skeptisk har kun dårlig erfaring fra egen afdeling.
Arne Dissing afd. 1, Anja Riis afd. 32 - var meget
positive.
Ejnar Duus afd. 16 fortalte om afdelingens
velfungerende aktivitetsudvalg.
John Andersen afd. 21- rigtig god ide.
Anja Riis og Janni Kørvell afd. 32 John Andersen
afd. 21, Ejnar Duus afd. 16 samt Annalise Almind
afd. 25 meldte sig til kulturudvalget.
Annalise Almind indkalder til møde.
1. Eventuelt.
Svend Åge Ottesen afd. 19 - havde hørt om en
grund og en ejendom der vil komme til salg.
Hans Peter Hollænder vil gerne undersøge
mulighederne.
Jens Erik Nielsen takkede dirigenten for
gennemførelse af mødet og repræsentantskabet for
et usædvanligt godt møde med mange gode
debatter.
Jens Erik Nielsen
formand
Hanne Petz
dirigent
Referent: Nina Frederiksen.
Gæstelejlighed - Udsigten 4
Lejligheden kan lejes af alle beboere i Søbo, afd. 21-25 og 26
Ingen har fortrinsret.
Der er toilet og håndvask - ingen bruser.
Prisen er 150 kr. pr. nat
Henv.: Lis Karup, Udsigten 2, 1. dør 4
tlf. 73 40 43 40
eller Else Cortsen, Udsigten 4, 2. dør 5 tlf. 26 70 24 97
Afdelingsbestyrelsen for afdeling 21
1
25
ØVELSE MED POLITIET I AFDELING 1 – SDR. LANDEVEJ.
Sønderborg Politi forespurgte SØBO, om vi havde
en ledig lejlighed, som de kunne holde en øvelse i.
Tilfældigvis havde vi lejemålet Sdr. Landevej 45 st.
tv, som vi kort forinden havde synet, men endnu ikke
istandsat.
Da jeg kom derud, mødte jeg en betjent, der var
ved at instruere ”skurkene” – 2 stk., der blev vist
rundt i området og udstyret med et oversavet
jagtgevær og et håndvåben.
De skulle forestille, at de var 2 farlige kriminelle,
der havde røvet en bank. Den ene blev instrueret i at
overgive sig forholdsvis hurtigt, medens den anden
skulle kæmpe til det sidste.
Resten af politiet ankom fra den modsatte ende af
afdelingen, og først der får de at vide, at det er en
øvelse, og får derfor udskiftet deres våben til nogle
med løst krudt.
De er vel en 10-12 betjente, der sniger sig op langs
bygningen, og vælger at gå ind gennem kælderen.
De låner derfor en nøgle af mig, så de ikke
ødelægger noget.
Hvad der sker inde i lejligheden ved jeg ikke. Der
måtte jeg ikke være, fordi de havde nogle teknikker,
de gerne ville holde hemmelige, og derfor er alle
billederne taget udenfor.
Det ender med, at de får anholdt først den ene, og
senere efter ”kamp” får de overmandet den anden,
som forlader lejligheden ”i live”, selvom han skulle
kæmpe til det sidste.
Af Karsten Bjerre Gjerlevsen – inspektørassistent.
Et år med mange ændringer i affaldshåndteringen.
I gennem året har vi været igennem med en del
ændringer omkring håndtering af vort husholdningsaffald og genbrugsordning.
I sommeren blev genbrugsordningen taget i brug,
typisk i vores rækkehusbebyggelser, efter som i
etagebebyggelserne er affaldet blevet sorteret
frivilligt i flere år.
Desværre har der været en del problemer med
levering af nye containere og efterfølgende tømning.
Det skulle være løst nu, og vi ser frem til en
miljømæssig korrekt måde, at slippe for affaldet på.
Det er dog vigtigt, at man sorterer sit affald
korrekt, og er der tvivl kan genbrugsguiden
rekvireres ved Sønderborg Forsyning eller gå ind på
deres hjemmeside www.sonfor.dk.
Pr. 1. oktober har Meldgaard overtaget tømningen
af husholdningsaffald og genbrug, og derfor er det
også blevet kørt nye containere ud til alle afdelinger.
26
Her var der også en del problemer med levering af
nye containere og afhentning af de gamle, men det
skulle også være løst i skrivende stund.
Det er ingen tvivl, at også fremadrettet vil der ske
ændringer i genbrugsordninger og håndtering af
affald, og der tror jeg, der vil komme noget med
kompostering
af haveaffald
og
evt.
også
husholdningsaffald - men det må fremtiden vise.
Generelt bruges der mange gårdmandstimer på
eftersyn af miljøhuse i etagebebyggelserne, og derfor
er det vigtigt, at affaldet sorteres korrekt ligesom,
hvis der er blevet indkøbt større husholdnings
apparater, møbler m.v., at den enkelte selv er
ansvarlig for at bortskaffe emballeringen enten ved
at køre på genbrugspladsen eller få leverandøren til
at tage det med.
Af Inspektør Jesper Baun Schmidt.
Nyt fra organisationsbestyrelsen
Mandag, den 4. juni 2012
Hele bestyrelsen med undtagelse af Vibeke John var
til stede.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder fremlagde
hovedforeningens oplæg til budget 2013 med
udgangspunkt i uændret administrationsbidrag. Dette
blev godkendt.
Referatet fra repræsentantskabsmødet den 14. maj
2012 blev godkendt.
Orientering om nye opnoteringer og tildelte boliger
blev taget til efterretning.
Formanden og forretningsføreren deltager i det årlige
møde
med
Sønderborg
Kommune
og
alle
boligorganisationer den 21. juni 2012.
I beboerklagenævnet har der indtil videre i 2012
været 1 sag med en klage over istandsættelse ved
fraflytning i afd. 11. Sagen faldt ud til Søbo´s fordel.
Dette blev taget til efterretning.
Afdelingsformanden
og
yderligere
et
bestyrelsesmedlem trækker sig i afd. 29. Da der i
forvejen er valgt en suppleant i afdelingsbestyrelsen, og
da der ligeledes kun er valgt en 2. suppleant, er
afdelingsbestyrelsen ikke mere funktionsdygtig.
Organisationsbestyrelsen besluttede, at der ikke
indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde. Beboerne
er blevet orienteret herom.
Organisationsbestyrelsen
godkendte
en
ny
forretningsorden for organisationsbestyrelsen den 11.
april
2012.
Forretningsordenen
forelægges
til
fornyet/revideret vedtagelse ved nyvalg/genvalg til
bestyrelsen. Forretningsordenen ligger på Søbo´s
hjemmeside.
Konstituering:
a. Næstformand: Hanne Petz blev valgt
b. Byggeudvalg: Jens Erik Nielsen, Hanne Petz og
Poul E. Jørgensen blev valgt
c. Kredsdelegerede
i
8.
kreds:
Hele
organisationsbestyrelsen og 1 person
fra administrationen blev valgt.
d. Organisationsbestyrelsens beretningsudvalg: J.
E. Nielsen og H. P. Hollænder
e. Dalbo´s repræsentantskab: J. E. Nielsen og
Hanne Petz blev valgt
f. Dalbo´s kontaktudvalg: Jens Erik Nielsen og
Hanne Petz blev valgt
g. Studietur udvalg SØBO og NAB: Hanne Petz
blev valgt
h. Kursusudvalget SØBO og NAB: Poul Erik
Jørgensen blev valgt.
i. Bladudvalget SØBO og NAB: Poul Erik
Jørgensen blev valgt.
j. Kontaktudvalget mellem boligorganisationerne
og Sønderborg Kommune:
Jens Erik Nielsen og Hans Peter Hollænder blev
valgt.
k.
Forhandlingsudvalget: Byggeudvalg – Jens
Erik Nielsen blev valgt
l. Forhandlingsudvalget: Byudvalget – Hanne
Petz blev valgt
m. Forhandlingsudvalget:
Affald og Miljø:
Vibeke John blev valgt
n. Forhandlingsudvalget:
Erhvervsudvalget:
Hans Peter Hollænder blev valgt.
Formanden, Jens Erik Nielsen, orienterede om, at
Sønderborg Fjernvarme holder åbent hus den 6. april
2013, hvor 50 års jubilæet fejres med indvielse af
flisanlægget og det geotermiske anlæg.
Poul Erik Jørgensen fortalte, at han havde været til
generalforsamling i grundejerforeningen i afdeling 19
samt bestyrelsesmøde i Dalbo den 30.maj 2012.
Den årlige rundgang med inspektørafdelingen fandt
sted den 14. juni 2012.
Tidligere udsendt plan for organisationsbestyrelsens
deltagelse i afdelingsmøderne i 2012 er nu opdateret
med, at hele organisationsbestyrelsen deltager i
afdelingsmødet i afdeling 32.
Vedrørende renovering af Lavbrinkevej 22 vil det
være en fordel at ombygge den samtidig med
Lavbrinkevej nr. 30, da det må formodes at blive
billigere, når vi skal have ombygget 2 boliger.
Bestyrelsen besluttede på et møde i maj at bruge
trækningsretmidler på nr. 30. Til orientering skal JKA
Arkitekter alene have kr. 8-10.000 + moms for at
lave udbudsmateriale for denne bolig.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler at
finansiering af denne ombygning vil det være muligt
at tage størstedelen af henlæggelseskontoen, og en
del være finansieret af et forbedringslån over 15 år i
hovedforeningen, og som vil give en huslejestigning
på kr. 1.500.- pr. måned. Anbefalingen blev
godkendt.
Ingen møde i juli 2012
Mandag, den 13. august 2012
Hele bestyrelsen var til stede.
Der blev orienteret om nye opnoteringer og tildelte
boliger. Taget til efterretning.
Forslag til afdelingernes budgetter for året 2013 er
udsendt. Taget til efterretning.
Der er kommet indbydelse til forvaltningskonference
2012 med focus på service, kundebetjening,
tilgængelighed og nettet. Taget til efterretning.
Der er kommet flere afgørelser omkring ejendomsskat i afdelingerne. En større efterbetaling er på vej i
afd. 12. Skat har igen forhøjet grundværdien for afd.
16, Vesterkobbel efter sidste års nedsættelse.
Forhøjelsen begrundes med, at der på den store
grund kunne berettige til 70 boliger og ikke kun de
58 som er opført. Sagen køres af Rafn og Søn.
27
Nyt fra organisationsbestyrelsen
Der har været spurgt, om SØBO i givet fald ville yde
lån til en køkkenfornyelse med udskiftning af låger,
skuffer uden at skifte rammer, ny strøm og vvs m.v..
Der er administrativt truffet beslutning om ikke at ville
yde lån op til kr. 40.000.- i den forbindelse, da
fornyelsen mest er af kosmetisk art uden
grundlæggende fornyelse eller forbedring. Der vil kunne
gives tilladelse til arbejdet efter en konkret vurdering,
men beboeren skal selv betale.
Formanden, Jens Erik Nielsen, orienterede om
dialogmødet med Sønderborg Kommune den 21. juni
2012.
Næstformand,
Hanne
Petz,
orienterede
om
kontaktudvalgsmødet i juni 2012.
Afd. 32 – Nybyggeri på Ringgade/Damgade
Der blev afholdt rejsegilde på 2. etape den 29. juni
2012. Vi var heldige med vejret. 28 boliger i 1. etape er
udlejet, den sidste er sendt i ud i tilbud. Der er afholdt
afleveringsforretning på 1. etape den 12. juli 2012. Der
blev noteret enkelte mangler, som forventes udbedret
senest i uge 31. Der skal tages stilling til afdelingens
navn. Der er flere muligheder. Forretningsfører Hans
Peter Hollænder anbefaler, at det bliver et navn, hvori i
”Damgade” indgår. Hans Peter Hollænder anbefaler
endvidere, at reservationsgebyret på 2. etape bliver på
kr. 3.000.-. Der bliver opskrivningsmøde til 2. etape den
9. oktober 2012 om aftenen på Sønderborg
Vandrerhjem, Kærvej. Gebyret på kr. 3.000.- blev
godkendt.
Organisationsbestyrelsen besluttede, at afdelingen
døbes ”Afdeling 32, Damgade.”
Beboerbladet Nab-Søbo Nyt blev evalueret, og Poul
Erik Jørgensen mente, at teksten i Søbo-sektionen visse
steder var for gnidret. Enkelte fotos var lidt for
utydelige. Redaktøren, P. E. Mikkelsen, Nordborg
mener, at teknikken kan forbedres. Bladet blev i øvrigt
godt modtaget. Orienteringen blev taget til efterretning.
Udarbejdede afdelingsbudgetter for afd. 6, 19, 20, 27,
28 og 29 blev godkendt. På nær afd. 29 drejer det sig
om afdelinger uden bestyrelse samt ældreboliger, hvor
organisationsbestyrelsen varetager funktionen. Afd. 29
er p.t. uden bestyrelse. Ved indflytning i 2. etape afd.
32 hæves huslejen i etape 1 til kr. 782,50 pr.kvm,
samme som i etape 2.
Boligselskabet Danbo har ansøgt om hjælp til
genhusning af lejere på Lærkevej i forbindelse med
ombygning og reducering af lejemål. Der er tidligere i
forbindelse med Egevej-projektet søgt om samme, som
blev imødekommet. Forretningsfører Hans Peter
Hollænder anbefalede, at ansøgningen imødekommes,
og organisationsbestyrelsen godkendte anbefalingen.
Der er tidligere truffet beslutninger om ikke at bruge
penge på generel annoncering, sponsorater og
markedsføring. Imidlertid er ventelisterne ikke så lange
som tidligere, og øvrige boligorganisationer bruger også
tid og penge på markedsføring i et vist omfang.
28
Den bedste markedsføring er ofte mund til mund
metoden, hvor gode boliger og god service fremmer
et godt image. Spørgsmålet om det er nok på sigt
viser sig ved, at administrationen oplever at flere og
flere boliger udlejes uden om ventelisterne ”over
bordet”. En del af disse boliger går til pendlere og
tilflyttere. Der er endvidere en tendens til, at det er
nyere og således også dyrere boliger, som udlejes
”over bordet”.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler,
at organisationsbestyrelsen drøfter følgende forslag:
Ophængning af et stort SØBO-banner på
nybyggeriet afd. 32, 2.etape. Dette banner vil senere
kunne genbruges f. eks. i forbindelse med renovering
af afdeling 10.
Korte radiospots i Radio Als – kunne f.eks bruges til
at gøre opmærksom på 2. etape afd. 32, Damgade.
Brug af annoncer i Ugeavisen og Budstikken til
”Boliger over bordet” i enkelte uger, hvis antallet af
ledige boliger overskrider en vis grænse, f.eks. 3-4
stk..
Organisationsbestyrelsen godkendte opsætning af
banner og radiospots i en kortere periode, men
annoncering er ikke aktuelt p.t. Udgifter finansieres
af dispositionsfonden.
Mandag, den 17. september 2012
Hele bestyrelsen var til stede.
Orientering om nye opnoteringer og tildelte boliger
samt ventelisten blev godkendt.
Der indgås en ny forvaltningsaftale med Alm. Brand.
Der er en rigtig god likviditet i øjeblikket, hvorfor et
større beløb bindes i obligationer. Godkendt.
Orientering om inspektør – og ejendomsfunktionærernes årlige messetur til Bolind´s messe i
København den 20. september 2012 blev taget til
efterretning.
Orientering om allonge til lejekontrakt Sdr. Landevej
44 blev godkendt.
Orientering om møde i retten vedrørende beboerklagenævnssag blev taget til efterretning.
Hovedforeningen afholder eventuelle advokatomkostninger.
Der blev orienteret om besøg på Søbo´s hjemmeside. 13 % af trafikken foregår i dag via mobil, og ca.
halvdelen af besøgende stammer fra Sønderjylland,
medens resten fortrinsvis kommer fra København og
Aarhus. Blev taget til efterretning.
Formanden, Jens Erik Nielsen, orienterede om en
ekstraordinær generalforsamling i DOA. Et forslag om
udbetaling af formuen blev nedstemt. Formuen bliver
brugt til prisnedsættelse næste år. J. E. Nielsen har
været til bestyrelsesmøde i Sønderborg Fjernvarme,
som havde et godt halvårsregnskab. Orienteringen
blev taget til efterretning.
Nyt fra organisationsbestyrelsen
Bestyrelsesmedlem i DALBO, Poul Erik Jørgensen,
orienterede fra et møde i Dalbo angående tilfredshedsundersøgelsen i de enkelte organisationer.
Der har været lidt småproblemer med afslutning af de
udvendige arbejder i afd. 32, Damgade, og fra 10.
september 2012 er der derfor pålagt den pågældende
entrepenør dagbøder. Der er stiftende afdelingsmøde
for etape 1 den 19. september 2012 på Sønderborg
Vandrerhjem. På sidste byggemøde er mulighederne for
at fremrykke indflytning i etape 2 til før sommerferien
2013 blevet drøftet. Orienteringen taget til efterretning.
Som led i forvaltningsrevisionen foreligger en ny
forretningsgangbeskrivelse for udlejning med en del
underliggende beskrivelser. Forretningsfører Hans Peter
Hollænder
anbefalede
godkendelse,
og
organisationsbestyrelsen godkendte.
Hans Peter Hollænder samt bestyrelsesmedlem Edith
Korsumäki deltager i den kommende kredsweekendkonference.
Vedrørende forslag til forbedringslån over 20 år til
totalrenovering af rækkehuse har organisationsbestyrelsen tidligere besluttet, at der kan lånes til
køkkenrenoveringer over 10 år, og renovering af
badeværelse over 15 år.
Afdelingsmødet i afd. 23, Lavbrinkevej, godkendte, at
de besluttede totalrenoveringer af deres huse kunne
finansieres af forbedringslån over 20 år, da ændring af
ruminddeling m.v. har en lang forventet levetid.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefalede, at
organisationsbestyrelsen beslutter, at der åbnes op for
totalrenoveringer af vore ældre rækkehuse i afd. 2 og 8
i givet fald vil kunne finansieres af forbedringslån til det
enkelte lejemål over 20 år. Dette blev godkendt.
Poul Erik Jørgensen fik opbakning til idéer til kurset i
januar 2013 på Mommark Handelsskole.
Mandag, den 8. oktober 2012
Hele bestyrelsen til stede.
Orientering om nye opnoteringer og tildelte boliger
blev taget til efterretning.
Vedr. vor obligationsportefølge: Der foreligger
afkastrapport fra Fa. Asset Advisor for 3. kvartal frem til
opsigelsen
af
aftalen
14.
september
2012.
Periodeafkastet har været kr. 345.576,13 svarende til
0,75 % mod benchmark kr. 152.531,89. Der er nu
indgået aftale med Alm. Brand. Denne orientering blev
taget til efterretning.
Der er indkaldt til formandsmøde den 23.10.2012.
Taget til efterretning.
Følgende dagsorden foreslås til det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde:
1. Valg af dirigent
2. Formanden orienterer om arbejdet i den
forløbne periode.
3. Evaluering af afdelingsmøderne
4. Kursus for repræsentantskabsmedlemmer den
26. januar 2013 i Mommark.
5. Byggeplaner,
evt.
køb
af
udlejningsejendomme
6. Eventuelt
Forslag til dagsordenen godkendt.
Oversigt over sager behandlet i Beboerklagenævnet
taget til efterretning.
Formanden, Jens Erik Nielsen, orienterede om
Sønderborg Fjernvarmes 50 års jubilæum den 6. april
2013.
Der afholdes orienterings- og udlejningsmøde
vedrørende 2. etape af afd. 32 Damgade den 9.
oktober 2012 på Sønderborg Vandrerhjem. Der er
kommet skriftligt tilsagn fra Nykredit Fonden om
tilskud til kunst på kr. 70.000.-. Der er ved at blive
indhentet tilbud på at opføre carporte til afdelingen.
Taget til efterretning.
Brug af trækningsret til forbedringsarbejder i
forbindelse med totalrenovering af Lavbrinkevej 37,
afdeling 23: Den samlede pris for dette arbejde
skønnes at blive ca. kr. 500.000.-. Afdelingen kan
ved at pålægge lejemålet kr. 1.500.- i månedlig
huslejestigning i 20 år låne kr. 247.000.- i
hovedforeningen. De resterende kr. 253.000.- skal
finansieres af henholdsvis trækningsretten med
udgangspunkt i de vedtagne retningslinier og af
afdelingens henlæggelser. Det blev besluttet, at der
ydes et tilskud på kr. 100.000.- fra trækningsretten.
Vedrørende
eventuel
lukning
af
Damgade
umiddelbart nord for Alsgade: Der har været udsendt
et høringsbrev til ejere og lejere på Damgade mellem
Alsgade og Ringgade.
På det stiftende afdelingsmøde i afdeling 32 gav
skrivelsen
anledning
til
nogen
diskussion.
Høringsfristen gælder til medio uge 42. Da der ikke
er nogen afdelingsbestyrelse i afdeling 20 Dambo,
Lerbo og Damgade 2A, anbefaler forretningsfører
Hans Peter Hollænder, at organisationsbestyrelsen
afgiver en udtalelse i egenskab af fungerende
afdelingsbestyrelse for afd. 20.
Baggrunden for ønsket om afspærring er, at det
gældende
gennemkørselsforbud
ikke
bliver
overholdt. Det anbefales, at organisationsbestyrelsen
følger Veje og Trafiks anbefaling om lukning for at
skabe
trafiksikkerhedsog
tryghedsmæssige
forbedringer
på
vejnettet
i
Sønderborg.
Anbefalingerne blev godkendt.
Under evaluering af netop afholdte afdelingsmøder,
blev de enkelte afdelingers møder gennemgået.
Organisationsbestyrelsen ønsker fortsat at være
repræsenteret til hvert afdelingsmøde.
Der afholdes informationsmøde for nyvalgte den 25.
oktober 2012. Fra organisationsbestyrelsen deltager
Edith Korsumäki og Poul Erik Jørgensen.
Emner til kommende Erfa-møde med NAB, Nordborg
blev drøftet.
29
Nyt fra organisationsbestyrelsen
Mandag, den 5. november 2012
Hele bestyrelsen til stede.
Orientering om nye opnoteringer og tildelte boliger
blev taget til efterretning.
Dagsordenen
til
det
ekstraordinære
repræsentantskabsmøde er nu færdig. Den lyder:
1. Valg af dirigent
2. Formanden orienterer om arbejdet i den
forløbne periode
3. Evaluering af afdelingsmøderne i september
2012
4. Nyt fra SØBO´s Antenneforening og DOA ved
Jørgen Brodersen
5. Kursus for repræsentantskabsmedlemmer på
Mommark Handelsskole 26. 01. 2013. ved Poul
Erik Jørgensen.
6. Byggeplaner
og
eventuelt
køb
af
udlejningsejendomme.
7. Nedsættelse af kulturudvalg til at tage sig af
arrangementer på tværs af afdelingerne ved
Annalise Almind.
8. Eventuelt.
Sydenergi – SE køber Stofa.
Den 25. oktober 2012 blev der udsendt
pressemeddelelse om, at SE under forudsætning af
repræsentantskabsgodkendelse samt konkurrencemyndighedernes godkendelse agter at overtage Stofa
for kr. 1,9 mia. Det blev taget til efterretning.
Der er udsendt invitation til orienterings- og
debataften om TV- og radioprogrammer den 21. nov.
2012. Taget til efterretning.
Formanden, Jens Erik Nielsen, orienterede om
formandsmødet, som trak ud, men som forløb godt.
Flere punkter tages med på repræsentantskabsmødet i
november.
Han orienterede endvidere om fjernvarmeværkernes
landsmøde. Orienteringen taget til efterretning.
Næstformand Hanne Petz samt Poul Erik Jørgensen
har været til kontaktudvalgsmøde i Dalbo den 18.
oktober 2012 i Aabenraa.
Poul Erik Jørgensen har den 27. oktober 2012 været
på kursus i Dalbo i Aabenraa. Adm. direktør i Lejerbo
samt formand for BL, Palle Adamsen var underviser i
emnet
om
organisationsbestyrelsens
rolle,
og
forretningsfører i Lejerbo, Kolding, Torben Krogh
orienterede om styringsdialogen til beboerdemokratiet.
Edith Korsumäki og Hans Peter Hollænder har været
til kredsweekend i 8. kreds om befolkningsudvikling , og
om energirenoveringer kan betale sig. Orienteringerne
blev taget til efterretning.
Afd. 32 – Nybyggeri på Ringgade/Damgade:
Der er kommet tilbud på opførelse af carporte, og det
ser ud til, at prisen måske alligevel kan holdes på ca. kr.
300.- pr. md.
30
Byggeregnskabet for etape 1 ser gunstigt ud.
Til orienterings- og udlejningsmødet om etape 2
den 9. oktober 2012 var der god søgning, og hvor 24
af 36 boliger blev forhåndsreserveret. Det ser ud til,
at indflytningstidspunktet nu kan blive 1. juli 2013.
Taget til efterretning.
Erhvervslejemålet Friheds Alle 45 – afd. 3:
Der er kommet opsigelse på lejemålet til 31.
december 2012. Hidtidig erhvervslejer har ikke
kunnet finde nogen, der ønsker at overtage butikken
og lejemålet. Der blev holdt møde med
afdelingsbestyrelsen torsdag den 11. oktober 2012,
hvor
der
mellem
administrationen
og
afdelingsbestyrelsen var enighed om, at der skal
arbejdes med en løsning, hvor erhvervslejemålet på
115 kvm forsøges ombygget til en stor bolig.
Sønderborg Kommunes tilsynsmyndighed er søgt
om tilladelse til ombygning fra erhverv til bolig. Dette
er godkendt den 22. oktober 2012. Lejen per kvm. vil
blive højere end den var for erhvervslejemålet, og
højere end de andre boliger i afdeling 3.
Det anbefales, at der hyres en arkitekt/ingeniør til
at varetage opgaven. Inspektørafdelingen skønner,
at ombygningsudgiften bliver kr. 500.- / kr. 700.000.. Nærmere pris kan først udregnes, når arkitektens
forslag foreligger. Anbefalingen blev godkendt.
Forslag til mødekalender for 2013 blev godkendt.
Katalog 2013 over boliger til tilflyttere p.g.a.
arbejde blev godkendt.
Renovering af afdeling 10 – Orla Lehmannsvej
/Grundtvigs Alle:
Sagen
blev
behandlet
på
organisationsbestyrelsesmødet den 7. maj 2012, og på
afdelingsmødet den 5. september 2012. Den
skønnede nødvendige huslejestigning blev godkendt
på afdelingsmødet.
Den 25. oktober 2012 er valg af teknisk rådgiver
lagt på udbudsportalen. De 5 rådgivere, der bliver
prækvalificeret skal aflevere tilbud inden jul 2012. Til
brug for skema A bedes organisationsbestyrelsen
efter
forretningsførerens
anbefaling
bekræfte
tidligere
trufne
beslutning
om
tilskud
fra
dispositionsfonden på kr. 1. mio og brug af
trækningsret på kr. 1 mio samt fritagelse af Gindskud.
Endvidere skal opmærksomheden henledes på, at
der indtil videre til afhjælpning af byggeskade og til
forundersøgelser er brugt kr. 451.639,19, som i fald
projektet ikke bliver til noget foreslås finansieret af
afdelingen med kr. 185.000.- til afhjælpning af
byggeskade og kr. 266.639,19 til forundersøgelser
m.v. – og eventuelle yderligere udgifter – bliver
finansieret af dispositionsfonden. Dette blev
godkendt.
Af Poul Erik Jørgensen.
Radio- og TV programmer
Af Poul Erik Mikkelsen.
Udviklingen går meget stærkt på dette område og
næsten dagligt bliver kanalerne lavet om.
Signalerne bliver ændret fra analoge til digitale og
flere og flere TV programmer bliver løbende ændret
til at sende i HD kvalitet ( High Definition ).
Det betyder blandt andet, at man for at kunne
modtage de digitale signaler skal have et TV eller en
DVB-C modtager der kan modtage MPEG4.
En DVB-C modtager kan for eksempel være en
boks, der leveres af din udbyder.
Også antallet af leverandører af TV signaler med
mere ændres løbende og som det fremgår af andre
artikler i bladet er Stofa nu blevet opkøbt af SE
(Sydenergi).
Det giver os som forbrugere nogle fremtidige
muligheder for selv at vælge hvilke programmer man
ønsker at kunne modtage – selv kunne
sammensætte den programpakke man har behov for.
Da der også er flere udbydere, der leverer TV
signaler til Boligforeningen SØBO er det blevet en
umulig opgave at bringe en oversigt over de mange
forskellige TV pakker der udbydes og samtidig med
bliver de forskellige pakker hele tiden ændret og
forsynet med nye kanaler – ønskekanaler,
prøvekanaler og andre spændende ting.
Bladets redaktion har derfor valgt, at vi fremover
henviser til de forskellige leverandørers hjemmesider,
hvor man løbende kan orientere sig om hvilke
kanaler de forskellige TV pakker indeholder og de
tekniske opsætninger, der er nødvendige for at
kunne modtage radio- og TV signalerne fra netop din
leverandør.
Er du i tvivl eller har du ikke internetadgang – så
kontakt din leverandør.
DOA
STOFA
SE (Sydenergi)
YouSee
www.doa.dk
www.stofa.dk
www.se.dk
www.yousee.dk
JØRGEN BRODERSEN ORIENTERER FRA SØBO´S ANTENNEFORENING
Siden sidst er der sket det, at SE (Syd Energi) har
købt Stofa, hvilket bliver en stor fordel for os.
Vi har i DOA fået den kontrakt, vi har ventet længe
på færdigbehandlet, og nu skal den efterfølgende
underskrives.
Antennen har stoppet samarbejdet med DOA med
udgangen af december måned 2012, og nu er det de
3 boligforeninger samt private, der fremover ”har
noget at sige”.
Abonnenterne får det lettere ved ind- og
udmeldelse i fremtiden, og DOA skal ikke være
problemet. SØBO har i forhold til de 2 øvrige
boligforeninger en anden struktur.
DOA fejrer 25-års jubilæum den 19. marts 2013,
og der vil senere blive taget stilling til om
abonnenterne kan opnå en mindre rabat på
abonnementsprisen.
Onsdag den 21. november 2012 var der en
orienterings-og debataften, hvor man snakkede om
de aktuelle tv- og radioprogrammer, som man
ønskede
debatteret
inden
det
ordinære
repræsentantskabsmøde i DOA, som er udskudt til en
gang i januar 2013 p.g.a. særlige omstændigheder.
I Søbo`s Antenneforening har man drøftet
muligheden for at få lavet en ”smørrebrødsseddel”,
hvor man selv kan vælge de kanaler, man ønsker at
se og betale for.
Det kræver meget arbejde endnu, og det er
spændende, om vi får det på plads.
Tak for det gode samarbejde i Antenneforeningen,
og håber vi kommer et godt stykke videre i 2013.
Af Jørgen Brodersen.
31
Du har stadig gratis fiberbredbånd – helt til 1. maj 2013
Udnyt det gode tilbud!
Er du skiftet til fiberbredbånd fra SE? Hvis
svaret er nej, så synes vi, du skulle læse
videre. Du får sjældent et tilbud så godt
som dette.
SE giver alle beboere i Søbo Boligforenings
afdelingerne 3, 9, 10, 11, 12, 16, 21 og 26 gratis
fiberbredbånd indtil 1. maj 2013. Herefter bliver du
tilbudt fiberbredbånd til særpris.
Du er på ingen måde bundet ved at bruge
fiberbredbånd i den gratis periode. Hvis du ikke er
tilfreds med fiberbredbånd, kan du sige ”nej tak” til
at forsætte efter april 2013. Du får altså flere
måneders fiberbredbånd uden at have betalt en
krone. Hvornår har du sidst fået så godt et tilbud?
Hvorfor skal jeg skifte til fiberbredbånd,
når jeg allerede har internet hos en anden
udbyder i dag?
Svaret er enkelt: fordi du kan mere med
fiberbredbånd! Du får først og fremmest en bedre
oplevelse, når du surfer på nettet, fordi det hele
går let og glidende. Der, hvor fiberbredbånd
virkelig tager kegler, er når du sender og
modtager fotos, musik og video, eller hvis du
spiller online. Fiberbredbånd er med andre ord din
garant for bedre underholdning på nettet.
32
Du kan spare hundredvis af kroner ved at skifte
fra din nuværende internetudbyder til
fiberbredbånd fra SE lige nu, hvor det er gratis. Til
maj 2013 kan du frit vælge, hvem du vil forsætte
hos, og har sparet en masse penge i mellemtiden.
Har du ikke internet i dag?
Hvis du ikke har internet i dag, er dette nok den
bedste mulighed, du får for at komme i gang.
Udnyt chancen for at komme på lynhurtigt
internet, mens det stadig er gratis.
Vil du aktivere gratis trådløst internet?
Eller har du brug for hjælp til at komme i
gang? Ring til kundeservice på 7518 8923.
Det er let at komme i gang. Du skal bare tilslutte
din computer til fiberboksen i din bolig. Er du i tvivl
om noget, er du meget velkommen til at ringe til
vores kundeservice på 7518 8923 – så kan vi
hjælpe dig i gang. Du kommer igennem til os på
under 2 minutter.
Med venlig hilsen
SE
Sankt Hans Aften 2012 i Afdeling 16.
Der blev igen i år afholdt Skt. Hans fest i afdeling
16. Vi startede kl. 19.00 med spisning, hvor der blev
budt på vildsvin med salatbar desserten var is.
Det var aktivitetsudvalget der igen stod for et godt
arrangement, hvor der denne gang kun var 12
deltagere.
Der var bålafbrænding med heks og det hele,
formanden holdt båltalen over emnet moderne
hekseforfølgelse:
Båltalen
Skt. Hans er en mærkelig størrelse som stammer fra
gammel tid, med hekseafbrænding og hvad dertil hører.
Vi er jo her for at hygge os derfor vil jeg nøjes med at
sige lidt om hvad nutidens hekse kan være for nogle
størrelser.
Jeg vil dog kigge lidt bag om historien om Sankt
Hans, og så må vi jo indrømme, at ikke det hele er ren
hygge. For til Sankt Hans hører også, at vi brænder en
heks af.
Selvom vi måske ikke længere tænker over det, så er
den oprindelige betydning der ligger bag handlingen jo, at
hekse er onde magter, som vi bør komme til livs og skaffe
af vejen. Og selvom det nu er over 300 år siden den sidste
heksebrænding fandt sted, ja, så er vi måske ikke blevet
meget klogere.
Vi brænder godt nok ikke længere mennesker, som man
gjorde med de rigtige hekse, men vi gør måske stadig ting,
som kan minde om hekseforfølgelse – nemlig det at gøre
andre til syndebukke eller skaber fjendebilleder.
Vi kan bare ta´ vores skoler som eksempel. Hvor
mange af os har ikke kendt en, som blev drillet eller holdt
udenfor, en som altid blev valgt til sidst, når der skulle
leges – eller slet ikke blev valgt, fordi han eller hun var
anderledes. En som man ikke inviterede med til fester.
Af Ejnar Duus.
Måske er der nogen af os, der kender endnu værre
eksempler, hvor børn ligefrem er blevet slået eller nedgjort.
I dag kalder vi det mobning, men det er en slags moderne
hekseforfølgelse.
Eller hvad med os voksne og arbejdspladsen? Vi er
sikkert ikke et hak bedre. Mon ikke nogen kan finde en
arbejdskollega gennem vores arbejdsliv, som der blev
sladret lidt for meget om. Han er nok sådan og sådan eller
hun gør sådan og sådan. En arbejdskollegaheks som vi
undgik, vi satte os måske et andet sted i kantinen og vi løb
lidt med på drillerier. Det er moderne hekseforfølgelse eller
hekseafbrænding.
De kriminelle er også en slags nutidens hekse. De får
ikke fred, selvom de har afsonet deres straf i fængslet. For
der kommer en anden slags straf efter den rigtige straf.
Nemlig den, at de resten af livet har meget sværere ved at
få job og tjene penge og komme videre med deres liv. Og
de har sværere ved at få en kæreste og få parforhold til at
fungere. Igen en form for hekseforfølgelse eller
hekseafbrænding.
Og så det sidste nye er trusler og mobning på
Mobiltelefon, på mail på internettet og Skriverier på
Facebook, her går det udover både børn og voksne. Det er
også moderne hekseforfølgelse eller hekseafbrænding
Tænk lidt over eksemplerne.
Vi er måske ikke blevet så meget klogere siden
Middelalderen.
Tænk på, hvem der er den virkelige heks. Er det en
du kender? de er jo iblandt os, eller er det i virkeligheden
dig der er forfølgeren eller den som bare passivt ser til på
hekseforfølgelse eller hekseafbrændingen i din hverdag?
Derfor synes jeg, at vi skal bruge Sankt Hans og vores
hekseafbrænding til at huske: At vi skal have alle med i
fællesskabet også dem vi måske ikke bryder os om eller
ikke kan lide. Og ansvaret for at vi får alle med i
fællesskabet, er vores allesammens. Vi er alle en del af
det, at skabe stærke fællesskaber.
Jeg mener vi skal være os selv, men aldrig os selv nok.
En aften som denne giver os anledning til at glæde os
over samværet med hinanden men også til eftertanke
Nu synes jeg, vi skal tænde bålet. Det er trods alt det, vi
kom for.
Jeg ønsker jer alle en
God Sankt Hans aften.
God sommer med sol og regn i passende mængder.
Det var et lille hyggeligt bål som var arrangeret i en
gammel Wok gryde, bålet er nok Sønderborg’s
mindste og herfra blev heksen sendt til Bloksbjerg.
Midsommervisen blev sunget og derefter Danmark nu
blunder den lyse nat. Efterfølgende var der kaffe og
hyggeligt samvær vi sluttede kl. 24.00.
33
Fra afdeling 21 – Udsigten.
Terrassehaven i Udsigten 2. st. dør 4 er en fryd for øjet. Haveejeren har også den rigtige baggrund hvad angår
blomster. Det er nemlig Svend Nicolaisen og hans kone, der i mange år drev blomsterforretning i Vollerup, og
Svend Nicolaisen er nu 86 år. Må denne have være en inspiration til andre terrassehaveejere herude.
Lis Karup, afdelingsbestyrelsesmedlem i afdeling 21
Sommerfest i Frederikparken – afdeling 25
Lørdag den 30.juni 2012 gentog vi sidste års
succes og afholdt en sommerfest for alle beboerne.
Tilslutningen var igen i år stor. Desværre blev vi på
selve dagen ramt af sygdom blandt nogle af
deltagerne, men når man har gode naboer, bliver det
knap så slemt, idet maden blev bragt ud til de syge.
Vi mødtes kl. 17 i det lejede telt på fodboldbanen
og startede med at blive inddelt i 3 hold.
Dermed kunne startskuddet til afholdelse af 7
kampen gå i gang. Vi dystede blandt andet på ”gæt
ingredienser i en kage”, ringspil, ”fold en papirflyver
og lad den flyve langt” og ”gæt hvilket land hatten
kommer fra”.
Af Annalise Almind.
34
Alle deltog med en gejst der er en olympiade
værdig og efter spisningen kunne årets vinder hold
kåres og præmier og diplom kunne uddeles.
I den forbindelse siger vi tak til Kontor Syd
Gruppen, som havde været så venlig at sponsorere
vores præmiere.
Festen sluttede officielt kl. 22 og alle gik glade
hjem efter en herlig aften, hvor man fik sat navn på
sine naboer og lærte hinanden lidt bedre at kende.
Da alle tilbagemeldinger har været utrolige positive,
hersker der ingen tvivl om at vi vil gentage
arrangementet næste år.
RENOVERING AF LEJEMÅL PÅ LAVBRINKEVEJ – AFDELING 23
Søndag den 23. september 2012 var der ”åbent
hus” for afdelingens beboere i det ene af de
renoverede lejemål.
Det drejer sig om nr. 22 og 30, som henover
sommeren er blevet renoveret og moderniseret til 2
tidssvarende lejemål.
De beboere, som benyttede sig af muligheden for
et ”kig”, var begejstrede.
Tidligere beboer, Lilli Thomsen, var ligeledes
inviteret, og hun var meget betaget over den
nyistandsatte lejlighed.
Det var især det nye badeværelse, der er blevet
dobbelt så stort, som gjorde indtryk.
Afdelingsbestyrelsen vil hermed gerne takke firma
TR- BYG, Sønderborg for det flotte arbejde.
Afdelingsbestyrelsen
35
Nyt fra aktivitetsudvalget på Lavbrinkevej – afdeling 23.
Også i 2012 har der været afholdt forskellige
arrangementer på Lavbrinkevej.
Lørdag den 23. juni var vores eget telt opstillet fra
morgenstunden og der mødte 23 personer op til
morgenkaffen på dagen, hvor vi skulle have klippet
vore hække og fyldt containeren, der var opstillet på
gaden.
Morgenkaffe inden den store ”hækklippedag”.
Aktivitetsudvalget
Lavbrinkevej
Svend Aage Frederiksen
I årets løb er det også blevet til et par
loppemarkeder – første gang var den 9. og 10. juni
og igen den 8. september afholdt vi et loppemarked,
hvor 9 af vore beboere deltog med ”lopper” og
sørgede for livlig aktivitet.
Den 17. august blev vores gadefest afholdt med 39
deltagere.
Festen kl. 17.00 med amerikansk lotteri og senere
blev der budt på buffet.
Et rigtig hyggeligt arrangement med masser af
”god snak” og hygge.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
Nordborg Andelsboligforening
Nordborg Andelsboligforening
Mads Clausensvej 45 – 6430 Nordborg
Telefon: 74 45 06 14
Hjemmeside:
Fax: 74 45 06 17
www.nabbolig.dk
Åbningstider på kontoret
Ekspeditionstider – kontor åbent:
Telefontider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
10 – 12
10 – 12 og 14 - 16
Lukket
10 – 12 og 14 - 17
Lukket
Administration / kontor
74 45 06 14
Ejendomsservice tekniker
Gårdmand Bjarne Schmidt 51 24 00 70
10 – 12
10 – 12 og 14 - 16
10 - 12
10 – 12 og 14 - 17
10 - 12
Inspektør Jørn Werner
Allan Christensen
24 21 14 52
[email protected]
Gårdmand Elke Petersen
20 31 03 24
37
Medarbejdere i Nordborg Andelsboligforening
Forretningsfører
Jan Mortensen
[email protected]
Kontorassistent
Kontorassistent
Kontorelev
Hanne Bonnerup
Conny Dam
Sofie Nissen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Inspektør
Ejendoms-Servicetekniker
Jørn Werner
Allan Christensen
[email protected]
[email protected]
Gårdmand
Gårdmand
Bjarne Schmidt
Elke Petersen
Mobil: 51 24 00 70
Mobil: 20 31 03 24
Juleferie hos NAB.
Nordborg Andelsboligforenings kontor holder
lukket fra fredag den 21. december til onsdag
den 2. januar – begge dage inklusive.
Vi er tilbage igen torsdag den 3. januar 2013.
Planlagte møder og arrangementer i 2013.
Torsdag den 17. januar
Lørdag den 26. januar
Mandag den 4. februar
Mandag den 4. marts
Mandag den 8. april
Lørdag den 4. maj
Fredag-lørdag d. 26.-27. april
Mandag den 6. maj
Mandag den 3. juni
Formandsmøde
Kursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer i Mommark
Organisationsbestyrelsesmøde
Organisationsbestyrelsesmøde
Organisationsbestyrelsesmøde
Ordinær generalforsamling
NAB – SØBO organisationsbestyrelsers studietur
Organisationsbestyrelsesmøde
Organisationsbestyrelsesmøde
Har du som beboer noget til vores dagsorden - så husk, at melde det til kontoret i god tid.
38
Formandens leder
Heinz Carstensen
Organisationsbestyrelsen i Nordborg Andelsboligforening
Formand:
Heinz Carstensen
Turøvej 9
6430 Nordborg
Tlf.: 28 60 84 74
[email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Næstformand:
Poul Erik Mikkelsen
Ahornvej 9
6430 Nordborg
Bestyrelsesmedlem:
Verner Lauridsen
Mågevej 92
6430 Nordborg
Tlf. 74 49 10 10 / 21 65 23 10
Tlf. 74 45 41 45 / 20 68 21 45
[email protected]
[email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmedlem:
Grete Jakobsen
Pilevej 4
6430 Nordborg
Bestyrelsesmedlem:
Claus Sørensen
Rønnevej 8
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 08 94 / 24 44 72 65
Tlf. 74 49 09 60 / 30 31 33 61
[email protected]
[email protected]
Nordborg Andelsboligforening
Så er året 2012 snart slut - det har været et spændende år.
Vi har besluttet, at sætte solcelleanlæg op på administrationsbygningen.
Vi har fået automatisk styring af varmen på kontoret og i
gildesalen, og vi har fået skiftet lastbilen ud med en lille bil.
Vi har skiftet alle pærerne ud med lavenergi pærer - det har vi
gjort, for at spare på energien.
Vi har fået en håndværker ansat. Han tager sig af alle små
reparationer.
Vi har fået vores første æresmedlem i NAB.
Affaldssorteringen ser også ud til at virke godt.
Jeg vil sige tak til beboerne og personalet for godt samarbejde.
Det nye år bliver også spændende - med mange nye ideer for at
spare på energien.
Til gavn for alle beboerne i NAB.
Jeg vil ønske alle beboerne og personalet glædelig jul og et godt
nyt år.
39
Forretningsførerens indlæg.
Afdelingsbestyrelser er beboernes tillidsfolk.
I september blev de årlige afdelingsmøder afholdt
med samme interesse som vi kender i NAB. Alle
møder blev afviklet i god tone og med mange gode
debatter.
Vi er i den heldige situation, at stort set alle
afdelinger har valgt en afdelingsbestyrelse til at
repræsentere beboerne i forhold til administrationen
og dagligdagens udfordringer i øvrigt.
Efter
vores
vurdering
udfører
afdelingsbestyrelserne et stort frivilligt arbejde til
gavn for alle såvel beboere som administrationen.
Derfor glæder det os at konstatere, at der generelt
står
stor
respekt
om
indsatsen
fra
afdelingsbestyrelserne.
En afdelingsbestyrelse er beboernes tillidsrepræsentanter og derfor er det også meningen, at
alle beboere, der går rundt med en god ide kan
kontakte afdelingsbestyrelsen for at få prøvet ideen.
Der er helt sikkert mange forhold eller rutiner rundt
omkring, som sker fordi ”sådan har man altid gjort”,
og sådan vil det også fortsætte indtil nogen foreslår
ændringer.
Forslag fra beboere vil typisk blive behandlet på
afdelings bestyrelsesmøder, nogle forslag kan
umiddelbart sættes i gang af afdelingsbestyrelsen,
medens andre måske mere vidtgående forslag skal
afvente en beslutning på et afdelingsmøde. Det
sidste er blandt andet nødvendigt, hvis forslagene
påvirker huslejen.
Aktive beboere er med til at gøre dagligdagen
levende og dermed mere indholdsrig. Derfor er
budskabet kom frem med ideer og tanker om nye
tiltag eller ønsker om ændringer i afdelingerne. Hold
det ikke for dig selv - for så sker der ikke noget før
andre får samme ide. Du kan være med til at præge
udviklingen i din afdeling hvis du vil engagere dig i
din afdelings ve og vel.
Energibesparelser.
Energiudvalget arbejder til stadighed på at
optimere energiforbruget i NAB’s boliger.
Indtil
videre
testes
forskellige
tiltag
i
administrationsbygningen og erfaringer herfra vil
være retningsgivende for eventuelle tiltag i
afdelingerne.
Herudover er der igangsat energirenovering i 2
ældre afdelinger, i første omgang gennemføres
isolering og udskiftning af vinduer til energi rigtige
typer.
Regulering af boligindskud fra den 1. jan. 2013
Boligindskud betales i forbindelse med tildeling af
en bolig. Indskuddene har ikke været reguleret i flere
år, men vi har nu set at vi i flere situationer kan
konstatere, at indskuddet ikke står i fornuftigt forhold
til udgifter ved normal istandsættelse m.v. af en
fraflytter bolig.
40
Derfor har organisationsbestyrelsen godkendt en
regulering i flere af de ældre afdelinger.
Reguleringen får betydning for tildeling af boliger
fra den 1. januar 2013 og berører ikke foreningens
nuværende beboere.
Ejendomsservice tekniker.
Som det fremgår af bladet har vi ansat Allan
Christensen i NAB. Allan udfører mindre reparationsog vedligeholdelsesarbejder i afdelingerne.
Vores håndværkere vil fortsat udføre større
opgaver i afdelingerne som det har været altid.
Det er klart vores opfattelse, at vi med ansættelsen
af Allan opnår, at mindre opgaver som også kan
være til stor irritation for beboere, nu kan udføres
hurtigere end vi har oplevet før. Det er en af
fordelene ved at have folk i huset, at vi selv kan
prioritere opgavernes udførelse. De første måneder
har der været fint med arbejde til Allan og vi ser
frem til at vi kan holde et højt serviceniveau i forhold
til alle beboere.
Fra personalet skal der igen lyde en stor tak for et
godt samarbejde med alle i årets løb.
Vi ser frem til nye udfordringer i det kommende år
som vi i fællesskab kan løse.
Sammen kan vi opnå rigtig gode resultater.
Glædelig jul og godt nytår.
Med venlig hilsen
Jan Mortensen
forretningsfører
Preben Sørensen - 50 års jubilæum som afdelingsformand.
Den 31. august 2012 var der fest på restaurant
Friends i Nordborg.
Afdeling 9 i Nordborg Andelsboligforening havde
sammen med organisationsbestyrelsen indbudt til
reception for at fejre Preben Sørensen’s 50 års
jubilæum som afdelingsformand i afdeling 9.
Organisationsbestyrelsen
benyttede
samtidig
lejligheden til at udnævne Preben til æresmedlem i
Nordborg Andelsboligforening for hans mangeårige
virke som formand for boligforeningen efter at
Preben stoppede i organisationsbestyrelsen på
generalforsamlingen i maj.
Efter at alle gæsterne havde indfundet sig - var
blevet forsynet med diverse drikkevarer fra baren og
havde fundet sig en plads overtog Per Møllerskov fra
afdeling 9 sit job som toastmaster.
Det blev et job – hvor toastmasteren fik brug for
alle sine evner – da der var rigtig mange, der
ønskede at sige et par ord til Preben.
Fra nær og fjern strømmede gæsterne til - da
mange ønskede at være med til at festligholde dagen
for Preben.
Der mødte masser af beboere op fra hans afdeling,
repræsentanter
fra
boligforeningens
andre
afdelinger,
administrative
medarbejdere,
organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlemmer fra
de øvrige boligforeninger i området, mange
håndværkere, forretningsforbindelser, politikere,
revisor med mere.
Winnie Svane Pedersen
fra Preben’s afdeling 9
lagde ud med sine meget
morsomme – men også
alvorlige minder fra
afdelingen, hvor hun til
slut afleverede en meget
kunstnerisk udarbejdet
model af Preben på job.
Preben i højt humør modtog alle i baren og de
medbragte gaver blev placeret på gavebordet.
41
Preben Sørensen’s jubilæum fortsat…………..
Poul Erik Mikkelsen fra organisationsbestyrelsen i
Nordborg Andelsboligforening var den næste – der
ønskede Preben tillykke med jubilæet og overbragte
en tak for hans indsats i afdeling 9, som han har
været formand for helt fra dens start.
Talerækken blev fortsat af forretningsfører Jan
Mortensen, der klart huskede sit første møde med
Preben efter at være blevet ansat i administrationen.
Formanden for Nordborg Andelsboligforening –
Heinz Carstensen - fik herefter ordet og han kunne
på boligforeningens vegne tildele Preben Sørensen et
flot diplom og udnævne ham som foreningens første
æresmedlem.
Det er os i organisationsbestyrelsen en stor glæde,
at vi kan tildele dig denne hæderspris som en tak for
det store arbejde du har lagt i boligforeningen i så
mange år, sagde Heinz Carstensen – inden han
overrakte Preben det flotte diplom.
Herefter havde Verner Lauridsen fra organisationsbestyrelsen og afdelingsformand Heidi Rasmussen fra
afdeling 1 også et par pæne ord til Preben.
Inden der blev serveret en flot buffet overbragte
bestyrelsesmedlem i Danbo - Karen Nørlem Jacobsen
– også en tak til Preben for spændende samarbejde
igennem mange år.
Tidligere borgmester i både Nordborg og Sønderborg
– Jan Propopek Jensen - huskede også på en
særdeles morsom måde nogle af de mange møder
og forhandlinger han havde haft med Preben.
42
Af Poul Erik Mikkelsen.
Nordborg Andelsboligforening
Budgetterede ordinære lejestigninger fra 2012 til 2013.
Afdeling nr.:
Antal
lejemål
kvm pris pr år
2012
kvm pris pr år
2013
Stigning
procent
Stigning
kr. pr. m2
Familieboliger
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
28
31
16
12
10,2
20
20,2
40,4
103,4
32
95,2
28
54
26
32
21
24
21
20
38
16,2
20,2
17
12
46,2
10
426,50
381,20
431,40
421,90
536,20
478,40
412,00
377,00
470,70
401,80
368,10
622,00
610,00
528,10
524,50
549,00
621,50
629,30
659,20
587,50
714,60
677,00
674,40
850,30
430,90
390,70
435,70
432,30
541,20
485,70
412,00
381,20
479,20
406,10
381,60
622,00
619,60
536,00
529,80
555,80
628,80
635,20
659,20
592,30
722,10
689,90
677,60
853,90
1,0
2,5
1,0
2,5
0,9
1,5
0,0
1,1
1,8
1,1
3,7
0,0
1,6
1,5
1,0
1,2
1,2
0,9
0,0
0,8
1,0
1,9
0,5
0,4
4,40
9,50
4,30
10,40
5,00
7,30
0,00
4,20
8,50
4,30
13,50
0,00
9,60
7,90
5,30
6,80
7,30
5,90
0,00
4,80
7,50
12,90
3,20
3,60
Botilbud:
5
27
30
12
5
6
1069,60
930,90
1107,10
1124,00
941,30
1144,30
5,1
1,1
3,4
54,40
10,40
37,20
43
FORHØJEDE INDSKUD FRA 1. JANUAR 2013
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
44
1 - Apotekervænget 1-16
2 - Nordborgvej 23 - 45
3 - Nordborgvej 99 - 117
4 - Apotekervænget 17 - 36
4 - Apotekervænget 17 - 36
5 - Tjørnevænget 1 - 20
5 - Tjørnevænget 1 - 20
6 - Kirkevænget 1 - 39
7 - Lærkevej og Mågevej
7 - Lærkevej og Mågevej
7 - Lærkevej og Mågevej
7 - Søvej
7 - Søvej
7 - Søvej
8 - Turøvej 1 - 45
8 - Turøvej 1 - 45
9 - Turøvej, Drejøvej, Lyøvej, Manøvej, Fejøvej, Bogøvej
9 - Turøvej, Drejøvej, Lyøvej, Manøvej, Fejøvej, Bogøvej
9 - Turøvej, Drejøvej, Lyøvej, Manøvej, Fejøvej, Bogøvej
9 - Turøvej, Drejøvej, Lyøvej, Manøvej, Fejøvej, Bogøvej
9 - Turøvej, Drejøvej, Lyøvej, Manøvej, Fejøvej, Bogøvej
9 - Turøvej, Drejøvej, Lyøvej, Manøvej, Fejøvej, Bogøvej
12 - Omøvej, Enøvej
12 - Omøvej, Enøvej
13 - Ahornvej, Lindevej, Naurvej, Pilevej, Rønnevej
13 - Ahornvej, Lindevej, Naurvej, Pilevej, Rønnevej
13 - Ahornvej, Lindevej, Naurvej, Pilevej, Rønnevej
14 - Knolden - Birkevej 1 - 28
14 - Knolden - Birkevej 1 - 28
14 - Knolden - Birkevej 1 - 28
15 - Knolden - Birkevej 29 - 62
15 - Knolden - Birkevej 29 - 62
15 - Knolden - Birkevej 29 - 62
16 - Nederhaven 1 - 21
16 - Nederhaven 1 - 21
16 - Nederhaven 1 - 21
17 - Nederhaven 22 - 45
17 - Nederhaven 22 - 45
17 - Nederhaven 22 - 45
18 - Nederhaven 44 - 66
18 - Nederhaven 44 - 66
18 - Nederhaven 44 - 66
19 - Ugebjergvej 25 - 63
19 - Ugebjergvej 25 - 63
19 - Ugebjergvej 25 - 63
19 - Ugebjergvej 25 - 63
20 - Holmgade, Ved Vandtårnet
20 - Holmgade, Ved Vandtårnet
20 - Holmgade, Ved Vandtårnet
20 - Holmgade, Ved Vandtårnet
20 - Holmgade, Ved Vandtårnet
20 - Holmgade 22
20 - Ved Vandtårnet 2 + 8
20 - Holmgade 8
20 - Ved Vandtårnet 4 + 6
20 - Holmgade 22 C
21 + 24 - Storegade 66 og 69 - 71,Toften
21 + 24 - Storegade 66 og 69 - 71,Toften
21 + 24 - Storegade 66 og 69 - 71,Toften
22 - Holmgade 50 - 88
22 - Holmgade 50 - 88
Bolig
størrelse
95
100
100
85
95
85
95
75
87
99
100
90
100
105
89
110
75
84
86
89
95
110
100
110
100
110
129
60
70
102
60
70
102
69
78
108
69
78
108
71
76
95
66
80
82
92
58
75
75
77
89
96
96
96
98
105
75
90
105
80
93
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
Indskud
Nuværende
Fremtidig
14.250
15.000
15.000
12.750
14.250
12.750
14.250
11.250
13.050
13.050
13.050
19.525
17.500
18.375
13.350
16.500
11.250
12.600
12.900
13.350
14.250
16.500
15.000
16.500
15.000
16.500
19.350
9.000
10.500
15.300
10.000
10.500
15.300
10.350
11.700
16.200
10.350
11.700
16.200
11.000
12.000
15.000
10.000
12.200
12.500
14.000
9.000
12.000
13.500
14.000
15.500
15.500
15.700
16.500
16.000
15.500
17.500
16.025
22.490
13.850
15.900
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
20.900
18.000
18.000
18.700
20.900
17.000
18.500
16.500
17.000
18.000
18.000
19.800
17.500
18.375
17.000
21.000
16.500
18.480
18.920
17.000
20.900
21.000
22.000
24.200
22.000
24.200
26.000
13.200
15.400
22.440
13.200
15.400
22.400
15.180
17.160
20.000
15.180
17.160
20.000
15.620
16.720
21.120
14.520
17.600
18.040
20.240
12.760
16.500
16.500
16.940
19.580
21.120
21.120
21.120
21.560
23.100
17.500
19.000
20.000
17.600
20.460
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Nordborg Andelsboligforening
Renoveringsarbejder i afdelingerne i 2013.
Afdeling 1.
Ingen større renoveringsopgaver.
Afdeling 2.
Der skal udskiftes vinduer, facadedør, tagvinduer, der skal hulmurs isoleres,
isoleres på loft og isoleres på kælderloft.
Afdeling 3.
Der skal udskiftes vinduer og facadedør, der skal hulmurs isoleres, isoleres på loft,
og isoleres på kælderloft.
Afdeling 4.
Eventuel renovering af de udvendige trapper med klinker.
Afdeling 5.
Udskiftning af tagvinduer, og kældervinduer.
Afdeling 6.
Opsætning af 2 stk. brandalarmer i hver bolig.
Afdeling 7.
Udvendigt malerarbejde på Søvej 3 - 7 og Lærkevej 3 – 27, fortsat udskiftning
køkkenvinduer, stuevinduer og terrassepartier, udvendig fugning.
Afdeling 8.
Eventuel port i hobbyrum.
Afdeling 9.
Fortsat fugning af gavle.
Afdeling 12.
Udvendig maling af gavle, fortsat udskiftning af vinduer og terrassepartier.
Afdeling 13.
Der arbejdes med en helhedsplan i afdelingen.
Afdeling 14.
Maling af sternbrædder og carporte udvendig på Birkevej 2 – 14.
Afdeling 15.
Eventuel maling af sternbrædder og carporte udvendig.
Afdeling 16.
Ingen større renoveringsopgaver.
Afdeling 17.
Ingen større renoveringsopgaver.
Afdeling 18.
Ingen større renoveringsopgaver.
Afdeling 19.
Ingen større renoveringsopgaver.
Afdeling 20.
Udvendigt malerarbejde, opsætning af rækværk med låge ved haverne på Bladts
gård.
Afdeling 21.
Ingen større renoveringsopgaver.
Afdeling 22.
Ingen større renoveringsopgaver.
Afdeling 23.
Udvendig maling af redskabsskure.
Afdeling 25.
Ingen større renoveringsopgaver.
Afdeling 26.
Ingen større renoveringsopgaver.
Afdeling 27.
Ingen større renoveringsopgaver.
Afdeling 28.
Ingen større renoveringsopgaver.
Afdeling 30.
Ingen større renoveringsopgaver.
Afdeling 31.
Ingen større renoveringsopgaver.
45
Nordborg Andelsboligforening på Nord-Als Messen.
Som et led i en lidt bredere markedsføring deltog vi
som noget nyt med en stand på Nord-Als Messen på
Nørherredhus
Umiddelbart er det meget svært at måle udbyttet
af vores tilstedeværelse på Messen – men der var
mange besøgende og rigtig mange der også lagde
deres besøg omkring vores stand.
Her er vinderne fra vores gættekonkurrence.
1. præmien gik til Karen Møller fra Havnbjerg
Vores personale på kontoret havde lagt et stort
stykke arbejde i forberedelsen af den flotte stand og
var på plads i standen hele weekenden.
Herudover havde de lavet en konkurrence, som de
besøgende på standen kunne deltage i.
Der blev afleveret mange kuponer med
kvalificerede gæt – men også velkalkulerede
beregninger på - hvor mange kvadratmeter
boligareal Nordborg Andelsboligforening havde til
udlejning.
Af Poul Erik Mikkelsen.
Dorthe Grundahl og datteren Malene Grundahl.
2. præmien blev delt mellem mor og datter - der
havde gættet på det samme tal.
Nordborg Andelsboligforening har ansat egen ejendomsservicetekniker.
Den 1. oktober startede Allan Christensen i sit nye
job, hvor han vil servicere vore beboere med alle
småreparationer i boligerne.
46
For hurtigt at kunne rundt medbringende værktøj og
materialer har boligforeningen anskaffet en varevogn
til Allan.
Afdelings- og budgetmøder afholdt i september 2012.
Årets møder blev afholdt med en rigtig god
tilslutning.
Afdeling 12 startede med deres møde den 31.
august og blev efterfulgt af afdelingerne 2 – 3 – 5 –
8 – 9 – 14 – 15 – 20 – 21/24 og 31 den 5.
september.
Den 6. september var det afdelingerne 1 – 4 – 6 –
13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23, der holdt deres
møder.
På de mange møder besluttede beboerne blandt
andet budgetter for 2013 – herunder eventuelle
huslejereguleringer – på side 43 i bladet er der en
opstilling over de reguleringer der er vedtaget og får
virkning for året 2013.
Det er på afdelingsmøderne at beboerdemokratiet
rigtigt gør sig gældende – derfor er det vigtigt, at så
mange som muligt møder op og gør deres indflydelse
gældende.
Alle ovennævnte møder blev afholdt
Nørherredhus med fællesspisning af varm mad.
på
Afd. 14 vælger ny formand i stedet for Hans Peter.
Det er også beboerne der på afdelingsmøderne
vedtager vedligeholdelsesarbejder og renoveringer
for deres afdeling – en oversigt over vedtagne
renoveringer i de forskellige afdelinger finder du på
side 45 i bladet.
Fællesspisning i salen på Nørherredhus.
Afdeling 7 holdt deres møde den 7. september i
deres egen lokale og afdeling 28 fulgte efter i
aktivitetshuset i Guderup den 11. september.
Det sidste møde afholdt afdeling 26 i deres eget
fælleshus på Tingholm den 13. september.
Jan Mortensen redegør for budget i afdeling 20.
Afdeling 14 klar til spisningen.
Af Poul Erik Mikkelsen.
Afdeling 2 i mødelokalet på Nørherredhus.
47
Kursus/orientering af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Torsdag den 15. november afholdt vi møde for de
nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På møderne i september havde vi heldigvis fået
valgt en hel del nye yngre mennesker, der var parate
til at deltage i arbejdet i en afdelingsbestyrelse
Fremmødet var fint - der deltog 13 ud af 20 mulige
På mødet blev de fremmødte orienteret om NAB’s
opbygning med generalforsamling, organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelser.
Forretningsfører Jan Mortensen gennemgik de
forskellige beslutningskanaler og pointerede, at
øverste beslutningsmyndighed var den årlige
generalforsamling.
Det er her organisationsbestyrelsens 5 medlemmer
bliver valgt og det her man træffer beslutning om for
eksempel sammenlægning af afdelinger.
Det er også generalforsamlingen der beslutter alt
omkring fremtidig byggeri og ikke mindst vedtager
vedtægterne for Nordborg Andelsboligforening.
Der blev orienteret om afdelingsbestyrelsens rolle
som beboernes valgte repræsentanter til varetagelse
af deres interesser overfor organisationsbestyrelse og
administration.
Afdelingsbestyrelsens 5 bud blev naturligvis også
gennemgået:
1. Træffe beslutninger og planlægge – ikke
administrere.
2. Tillidsrepræsentant for alle beboere.
3. Beboernes kontaktled til administrationen og
organisationsbestyrelsen.
4. Igangsætter og ikke udføre alle praktiske
opgaver alene.
5. Respektere andre beboeres holdninger og
meninger – også selv om du sidder i
afdelingsbestyrelsen.
Af Poul Erik Mikkelsen.
Nordborg Andelsboligforening var med til at fejre Bitten Clausen med en gave – herom mere næste år.
48
Afdelingsbestyrelser pr. 1. november 2012
Afdeling 1
Apotekervænget 1-16 (til venstre) – 16 boliger.
Heidi Rasmussen, Apotekervænget 9 ( formand )
Susanne Petersen, Apotekervænget 11
Kaj Kock, Apotekervænget 7
Jonna Johansen, Apotekervænget 12 (suppleant)
Afdeling 2
Afdeling 5
Tjørnevænget 1-20 (Havnbjerg) – 20 boliger
Afdeling 6
Kirkevænget 1-39 – 39 boliger
Keld Hedegaard, Tjørnevænget 19 ( formand )
Michael B. Sørensen, Tjørnevænget 18
Kim Adamczyk, Tjørnevænget 16
Michael Jørgensen, Tjørnevænget 6
Anni Hansen, Tjørnevænget 2 (suppleant)
Egon Jepsen, Kirkevænget 38 ( formand )
Anette Frosch, Kirkevænget 15
Danny Andersen, Kirkevænget 35
Jane Duus, Kirkevænget 18
Heidi Frosch, Kirkevænget 13
Harald Hansen, Kirkevænget 34 (suppleant)
61 67 09 50
30 71 59 89
[email protected]
25 53 27 02
74 45 27 02
74 45 16 53
74 45 46 40
[email protected]
20 22 28 70
28 89 00 23
[email protected]
41 47 02 83
40 43 61 36
[email protected]
40
22
61
22
68
99
65
75
46
22
97
39
04
13
79
69
74 45 46 04
22 50 75 30
[email protected]
[email protected]
Turøvej, Drejøvej, Lyøvej, Manøvej, Fejøvej, Bogøvej - 92 boliger
Preben Sørensen, Lyøvej 42 ( formand )
Winnie Svane Pedersen, Lyøvej 38
Per Møllerskov, Drejøvej 13
Steen Pedersen, Lyøvej 38 (suppleant)
28 90 41 58
20 22 49 70
74 45 00 54
74 45 41 58
74 45 33 73
[email protected]
[email protected]
[email protected]
74 45 33 47
74 45 38 92
73 45 05 55
[email protected]
Afdeling 12
Omøvej, Enøvej – 28 boliger med carport
Afdeling 13
Ahornvej, Lindevej, Naurvej, Pilevej, Rønnevej – 54 boliger med carport
Viggo Nielsen, Enøvej 6 ( formand )
Frede Sørensen Omøvej 12
Bent Carlsen, Enøvej 3
Aage Madsen, Omøvej 8 (suppleant)
René Becker, Lindevej 5 ( formand )
Christian Andersen, Rønnevej 1
René Jensen, Pilevej 1
Lis Jakobsen, Lindevej 4 (suppleant)
Afdeling 14
[email protected]
Turøvej 1-45 (lige nr. 2-16, ulige nr. 1-43) – 30 boliger
Lone Simonsen, Turøvej 29 ( formand )
Henriette Broe Jørgensen, Turøvej 31
Afdeling 9
74 48 84 84
Alsingerhaven – Søvej, Lærkevej, Mågevej – 96 boliger
C. H. Feike, Mågevej 22 ( formand )
Lejf Christensen, Mågevej 84
Susanne Neesgaard, Lærkevej 29
Karin Hansen, Mågevej 80 (suppleant)
Afdeling 8
51 42 36 90
Apotekervænget 17-36 (til højre) – 20 boliger
Edel Mathiesen, Apotekervænget 27 ( formand )
Ole Christoffersen, Apotekervænget 35 (næstformand)
Ulla Karlsen, Apotekervænget 34
Ingeborg Schuldt, Apotekervænget 24 (suppleant)
Afdeling 7
[email protected]
Nordborgvej 99-117 (Svenstrup) – 10 boliger
Ove Jensen, Nordborgvej 113 ( formand )
Dorte Berndt, Nordborgvej 117
Ronny Christophson, Nordborgvej 111
Afdeling 4
74 49 18 20
Nordborgvej 23-45 (Havnbjerg) – 12 boliger
Ole Holmegaard, Nordborgvej 45 ( formand )
Karl Johan Asmussen, Nordborgvej 33
Lisbeth Lindblad, Nordborgvej 41 (suppleant)
Afdeling 3
23 71 18 83
31 50 04 47
29 85 18 45
Knolden, Birkevej 1-28 (ej nr. 25 + 27) – 26 boliger med carport
Tony René Hansen, Birkevej 1 ( formand )
Karen Willert, Birkevej 9
Birthe Tiettje, Birkevej 24
Mads Boesen Bonnerup, Birkevej 5 (suppleant)
22 39 08 83
[email protected]
[email protected]
49
Afdelingsbestyrelser pr. 1. november 2012
Afdeling 15
Knolden, Birkevej 29-62 (+25 og 27) – 32 boliger med carport
Harry Mortensen, Birkevej 37 ( formand )
Jan Olsson, Birkevej 53
Robert Schumacher, Birkevej 36
Christian Schultz, Birkevej 38 (suppleant)
Afdeling 16
74 49 01 82
Afdeling 24
Storegade 66, Toften – 8 boliger
Afdeling 25
Nordborgvej 76 – 12 ungdomsboliger
Horst Paulsen, Storegade 71 1. tv. ( kontaktperson )
Al henvendelse til Kontoret
[email protected]
74 45 36 62
74 49 14 68
[email protected]
30 24 08 39
[email protected]
74 45 01 25
74 45 41 19
74 45 03 27
[email protected]
74 45 08 94
24 44 72 65
[email protected]
30 24 08 39
[email protected]
74 45 06 14
[email protected]
74 45 61 90
74 45 93 16
73 45 80 99
[email protected]
74 45 06 14
[email protected]
28 35 99 52
[email protected]
74 45 04 16
[email protected]
Løkken - 5 boliger
Al henvendelse til Kontoret
Afdeling 28
Jeppesdam, Kildebæk – 42 boliger
Afdeling 30
Jeppesdam – 5 boliger
Afdeling 31
Storegade 16 – 18 – 10 boliger
50
22 44 35 72
Tingholm, Jeppesdam – 12 boliger
Knud Eriksen, Tingholm 11A ( formand )
Tage Hansen, Jeppesdam 22B
Ingrid Petersen, Jeppesdam 18 A
Ingrid Jæger, Jeppesdam 22 A (suppleant)
Afdeling 27
74 45 64 66
Apotekerhaven 1-2, Storegade 77 – 12 + 5 boliger
Grete Jakobsen, Pilevej 4 ( fungerende formand )
Afdeling 26
[email protected]
Holmgade 50-88 (lige nr.) – 20 boliger
Mathias Grau, Holmgade 52 ( formand )
Werner Holt, Holmgade 86
Hans Olav Jensen, Holmgade 88
Hans Lage, Holmgade 82 (suppleant)
Afdeling 23
74 45 28 93
74 45 09 71
74 45 42 98
Storegade 69-71 – 8 boliger
Horst Paulsen, Storegade 71 1. tv. ( kontaktperson )
Afdeling 22
[email protected]
Holmgade, Ved Vandtårnet - 38 boliger
Rita Hansen, Ved Vandtårnet 9
Leif Plath, Ved Vandtårnet 10
Nina Mikkelsen, Ved Vandtårnet 4
Ulla Hoeg, Ved Vandtårnet 31 (suppleant)
Afdeling 21
60 37 15 11
Ugebjergvej 25-63 (Svenstrup) – 20 boliger med carport
Karsten Jensen, Ugebjergvej 31 ( formand )
Alex Schumacher, Ugebjergvej 35
Afdeling 20
[email protected]
Nederhaven 44-66 – 21 boliger med carport
Ingelise Hejgaard, Nederhaven 53 ( formand )
Carl Peter Petersen, Nederhaven 57
Birger Andersen, Nederhaven 66
Signe Jørgensen Nederhaven 62 (suppleant)
Afdeling 19
20 96 69 41
28 69 01 20
Nederhaven 22-45 – 24 boliger med carport
Ole Nielsen, Nederhaven 22 ( formand )
Leif Mathiesen, Nederhaven 40
Else Weiss, Nederhaven 23
Søren Weiss, Nederhaven 31 (suppleant)
Afdeling 18
[email protected]
Nederhaven 1-21 – 21 boliger med carport
Anne Marie Johansen, Nederhaven 10 ( formand )
Niels Meyer, Nederhaven 1
Sanne Tang-Pedersen, Nederhaven 18
Gert Andersen, Nederhaven 3 (suppleant)
Afdeling 17
61 39 06 71
30 69 66 19
Børge Munksgaard, Jeppesdam 91 (formand)
Laila Kolding Johansen, Kildebæk 12
Claus S. Nielsen, Jeppesdam 90
Alice Simonsen, Kildebæk 52 (suppleant)
Al henvendelse til Kontoret
Grete Jakobsen, Pilevej 4 ( fungerende formand )
74 45 08 94
24 44 72 65
[email protected]
Nordborg Andelsboligforenings energiudvalg.
I oktober 2010 besluttede organisationsbestyrelsen
at nedsætte et energiudvalg.
Energiudvalget kom til at bestå af Verner Lauridsen
og Poul Erik Mikkelsen fra organisationsbestyrelsen
som sammen med inspektør Jørn Werner skulle
analysere vores energiforbrug i boligforeningen med
henblik på at finde økonomisk rigtige løsninger og
forslag til besparelser i vores energiforbrug.
Energiudvalget valgte i første omgang at
koncentrere sig om vores energiforbrug i
administrationsbygningen på Mads Clausensvej.
I foråret var vi færdige med en større analyse og
indsamling af data for forbrug af vand, el og gas.
Det betød, at vi til organisationsbestyrelsens møde
i april kunne fremlægge en række besparelsesforslag
til beslutning.
En lang række af tingene blev besluttet og er nu
iværksat.
Der var tale om mange forskellige tiltag – nogle
små og uden væsentlige investeringer – andre større
og med væsentlige investeringer.
Således startede vi udskiftning af pærerne i vores
udendørs belysning til sparepærer.
Der blev sat ur på springvandet – så det ikke kører
i døgndrift.
Der blev udskiftet køle/fryseskab i vores køkken.
I oktober fik vi monteret Danfoss Living System til
varmestyring i alle administrationsbygningens lokaler.
Vores årlige udgift til gas er på ca. 50.000 kr. og
udgiften til Danfoss Living systemet er på ca. 40.000
kr. – men det forventes, at det giver en årlig
besparelse på omkring 20 %.
Det giver en tilbagebetalingstid på 4-5 år.
Systemet fungerer på den måde, at man på en
computer kan styre temperaturen i de forskellige
lokaler hver for sig.
Således varmes festsalen kun op når den er udlejet
og kontoret er kun opvarmet til den valgte
temperatur i den tid, hvor personalet er der – ellers
reguleres ned til natsænkning.
Herudover kan systemet også styre elinstallationer
– således er projektørerne over skranken koblet på
computeren og det tændes nu automatisk – men kun
i åbningstiden.
Danfoss Living systemet er færdigmonteret og vi
forventer allerede næste år at kunne se en
besparelse på vores gasforbrug.
Den korte tid anlægget har kørt viser allerede, at
der bliver tale om en besparelse – men det er lidt
vanskeligt, da vi ikke har daglige eller månedlige
aflæsninger af forbruget fra de forrige år.
De ting vi har lavet for at spare el viser sig allerede
nu – således kan vi konstatere, at vi år set i forhold
til sidste år allerede har sparet omkring 12 % på
vores elforbrug.
I november har organisationsbestyrelsen besluttet,
at vi monterer et 7 kW solcelleanlæg på vores
administrationsbygning.
Anlægget vil dække ca. halvdelen af vores
elforbrug og er beregnet til at have en
tilbagebetalingstid på ca. 10 år.
Af Poul Erik Mikkelsen.
Solcelleanlæg på NAB’s administrationsbygning på Mads Clausensvej.
Solcelleanlægget – skitseret ind på foto af vores administrationsbygning.
51
Organisationsbestyrelsens rundgang i afdelingerne 2012.
Organisationsbestyrelsen har i år igen været på
rundgang i nogle af Nordborg Andelsboligforenings
afdelinger.
Det er jo ikke muligt at nå rundt i alle vores
afdelinger hvert år – men vi påregner, at vi kan nå at
besøge alle vore afdelinger mindst hvert 4. år.
Renovering af lejlighed i afdeling 7.
Afdeling 7 og vores nye afdeling 31 på Storegade
fik besøg af os i juli måned.
Børge Neesgaard underholder fra sin terrasse.
I år startede vi den 7. maj, hvor vi besøgte afdelingerne 13, 14 og 15 i Havnbjerg.
Der drøftes med de nye beboere på Storegade.
Der blev også diskuteret affaldshåndtering.
I vores juni møde tog vi til Svenstrup og Guderup,
hvor vi så på afdelingerne 25, 26, 28 og 30.
Storegade – afdeling 31 – set fra gården.
For organisationsbestyrelsen er de årlige besøg i de
forskellige afdelinger af stor betydning ikke alene
møder vi de mange beboere – men vi får også et
rigtigt godt indtryk af afdelingernes standard og de
problemer, der skal afhjælpes.
Af Poul Erik Mikkelsen.
Undervejs mødte vi Elke på hendes traktor.
52
Oversigt over E-mail adresser i Nordborg Andelsboligforening
Administration m.m.:
Forretningsfører
Inspektør
Ejendomsservicetekniker
Kontor
Kontor
Kontor
Gårdmand
Gårdmand
Navn:
E-mail:
Telefon:
Mobil:
Jan Mortensen
Jørn Werner
Allan Christensen
Hanne Bonnerup
Conny Dam
Sofie Nissen
Bjarne Schmidt
Elke Petersen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
74 45 06 14
74 45 06 14
29 61 62 13
24 21 14 52
51 24 00 70
20 31 03 24
Organisationsbestyrelse:
Formand
Heinz Carstensen
Næstformand
Poul Erik Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem
Verner Lauridsen
Bestyrelsesmedlem
Grete Jakobsen
Bestyrelsesmedlem
Claus Sørensen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Afdelinger:
Afdeling 1
Afdeling 2
Afdeling 3
Afdeling 4
Afdeling 5
Afdeling 6
Afdeling 7
Afdeling 8
Afdeling 9
Afdeling 9
Afdeling 9
Afdeling 12
Afdeling 13
Afdeling 14
Afdeling 15
Afdeling 16
Afdeling 17
Afdeling 18
Afdeling 19
Afdeling 20
Afdeling 21
Afdeling 22
Afdeling 23
Afdeling 24
Afdeling 26
Afdeling 28
Afdeling 31
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Heidi Rasmussen
Ole Holmegaard
Ove Jensen
Edel Mathiesen
Keld Hedegaard
Egon Jepsen
C. H. Feike
Lone Simonsen
Preben Sørensen
Winnie S. Pedersen
Per Møllerskov
Viggo Nielsen
René Becker
Tony R. S. Hansen
Harry Mortensen
Anne Marie Johansen
Ole Nielsen
Birger Andersen
Karsten Jensen
Rita Hansen
Horst Paulsen
Mathias Grau
Grete Jakobsen
Horst Paulsen
Knud Eriksen
Børge Munksgaard
Grete Jakobsen
74 45 06 14
74 45 06 14
74 45 06 14
74
74
74
74
49
45
45
49
10
41
08
09
10
45
94
60
74 48 84 84
74 45 27 02
74 45 46 04
74
74
74
74
60
74
35
74
45
45
45
45
37
45
13
45
00
41
33
33
15
42
64
36
54
58
73
47
11
98
77
62
28
21
20
24
27
60
65
68
44
47
84
23
21
72
34
74
10
45
65
64
23
51
61
25
28
41
40
22
28
28
20
71
42
67
53
89
47
68
50
89
90
22
18
36
09
27
00
02
46
75
00
41
49
83
90
50
02
23
83
04
30
23
58
70
31
22
61
20
23
50
39
39
96
30
04
08
06
69
00
47
83
71
41
11
22 44 35 72
30 24 08 39
74 45 01 25
74 45 08 94
24 44 72 65
30 24 08 39
74 45 61 90
74 45 08 94
28 35 99 52
24 44 72 65
53
Fiberbredbånd er din vej til bedre og billigere tv
- især hvis I har en kollektiv foreningsaftale
med SE
Du får kun ægte High Definition med fiber-tv
De fleste forbinder fiberbredbånd med
hurtigt internet. Ikke alle er klar over, at
fibernet også giver mulighed for
knivskarpe tv-billeder. Har din
boligforening en kollektiv foreningsaftale
med SE, får du oveni købet adgang til
endnu bedre priser og tv-underholdning,
bl.a. med Viasats kanaler.
Fordelene med fiber-tv er ikke til at komme
udenom. Der er underholdning for alle med det
store udbud af tv-kanaler. Samtidig får du bedre
billedkvalitet, da fiberkablet giver større
datagennemstrømning og får din tv-skærm til at
levere varen. Du kan se tv i høj kvalitet uden tvboks – i hele boligen.
Få alle Viasat kanalerne serveret
Har din boligforening en kollektiv aftale med SE
kan vi tilbyde dig tv til endnu bedre priser.
Samtidig får du Viasats bedste kanaler, blandt
andet TV 3, TV 3+ og TV 3 Puls. Det betyder
adgang til rigtig god underholdning, uanset om du
er til de nyeste film og serier, dokumentar, naturprogrammer eller foldbold fra Superligaen og
Champions League.
54
Du er måske godt tilfreds med det tv, du har nu.
Men det kan blive endnu bedre på fiber.
Fiberteknologien er skabt til at sende
informationer frem og tilbage med hæsblæsende
hastighed, nærmest uden loft for, hvad der kan
lade sig gøre. Det giver hurtigere internet, men
giver også plads til at levere et bedre tv-signal.
Når du ser tv via fiber, bliver du ikke spist af med
et komprimeret format, som andre udbydere
sender i. Du vil derimod opleve, hvad ægte High
Definition er, når dit tv folder sig ud. Det er
knivskarpe billeder!
Vil du også have endnu bedre tv? Henvend dig
hos din lokale formand eller afd. bestyrelse
Hvis du synes, det lyder spændende med Waoo!
Forenings tv-pakker, foreslår vi, at du henvender
dig hos din lokale formand eller afdelingsbestyrelse og spørger til muligheden for at invitere
få en præsentation af SE’s tv-produkter.
Hvis du vil læse mere om fordelene for dig som
beboer, kan du også få mere at vide på vores
hjemmeside: se.dk/Foreninger/Bredbaand
Med venlig hilsen
SE
Nordborg Slot i december måneds sne og vintermørke.
De dejlige billeder på denne side er fotograferet af Per Franson – se flere på www.als-nyt.dk
Julestemning på Storegade – bygningen er det genopførte gamle Nordborg Rådhus, hvor Nordborg
Andelsboligforening nu har lavet 10 handicapvenlige boliger – som kommunen udlejer.
55