Kapitel 2_5_2 sundhedsfolder - Sct. Hans Skole

Samarbejdsaftale mellem Grønnemose Skole og
Børnehusene i Grønnemose distrikt:
Lundegården, Hyldegården, Mosen, Højmarksvej og Saxen.
Børnehusene Lundegården og Hyldegården er certificerede idrætsinstitutioner fra
DGI, ligesom Grønnemose Skole har en Idræts- og bevægelsesprofil. Vi lægger stor
vægt på vores fælles profil i samarbejdet mellem alle 5 børnehuse og Grønnemose
Skole.
Formålet med samarbejdet er at sikre, at børnene får en god skolestart, og at
oplysninger, som er relevant for barnets videre udvikling, følger med barnet.
Oplysningerne bruges af lærere og pædagoger til at få et bedre kendskab til
børnenes beskrevne forudsætninger og til en videreudvikling af børnenes
kompetencer. Til dette formål bruges blandt andet udviklingssamtaleskemaerne
afholdt mellem børnehuse og forældre.
Årshjul for samarbejdet:









Informationsaften i skolen for kommende forældre.
Indskrivning i skolen.
Åbent hus for børn og forældre i forbindelse med indskrivning.
2. udviklingssamtale i børnehusene.
Overleveringssamtaler mellem børnehus og skole.
Skattekistedag for nye skolebørn i SFO.
Informationsmøde for forældre omkring SFO starten.
Børneambassadørdag i børnehusene.
Fælles fokus på Idræts – og bevægelsesprofilen.
November
December/Januar
Uge 3
Februar
Marts/april
Maj
Maj
Februar/Marts
Hele året
Informationsaften i skolen for kommende forældre:
I november måned afholdes der informationsaften på Grønnemose Skole. Til dette
møde vil kommende forældre til skolestarterne, få mulighed for at få et godt indblik i
Grønnemose Skoles vision og hvordan medarbejderne arbejder med at levere
spændende skole og SFO dage for børnene. Der fortælles om skolens arbejde med
Idræts og bevægelsesprofilen, og forældrene får mulighed for at afprøve
undervisningen i forskellige workshops.
Indskrivning i skolen:
I Gladsaxe Kommune kan man elektronisk indskrive sit barn på skolen via enten
Gladsaxe.dk eller borger.dk. Dette er muligt fra 1. januar i det år jeres barn skal
starte i skole. Man kan ligeledes indskrive sit barn ved at møde op på Grønnemose
Skoles kontor i uge 3.
Åbent hus for børn og forældre i forbindelse med indskrivning:
I uge 3 vil der være en eftermiddag/aften hvor Grønnemose Skole har længere
åbent. Her kan kommende skolestartere og deres forældre komme forbi og se det
spændende hus.
Overleveringssamtaler mellem børnehus og skole:
I marts/april måned mødes repræsentanter fra børnehusene med
indskolingspersonalet for at overlevere viden om børnene. Overleveringssamtalerne
tager udgangspunkt i udviklingssamtalerne i børnehusene med det formål at sikre en
god og tryg skolestart for alle børn.
Udviklingssamtaler i børnehusene:
Til brug for overdragelsen af det enkelte barn fra børnehus til skole benytter
børnehusene et konklusionsskema fra udviklingssamtaler med forældrene. Barnets
udviklingsskema er lavet på baggrund af 2 udviklingssamtaler, som indeholder
pædagogers og forældres samlede vurdering af barnets potentialer og kompetencer.
Disse udviklingssamtaler bliver afholdt i løbet af det sidste år i børnehuset, som
forberedelse til barnets skolestart.
Skemaet bruges derefter til at viderebringe oplysningerne om det enkelte barn til
skolen og anvendes i forbindelse med klassedannelse i skolen inden skolestart i
august. Skole og børnehuse arbejder med den målsætning, at der bliver en
sammenhæng mellem udviklingsskemaet fra børnehusene og skolens elevplaner.
Hvis der er børn med særlige behov kan skolen inviteres til at deltage i den sidste
forældresamtale i børnehuset, for at lave den bedst mulige skolestart for barnet. Der
vil være mulighed for at stille opklarende spørgsmål, afstemme forventninger til
skolestart eller aftale en konkret handleplan.
Barnets udviklingsskema er et officielt element i Gladsaxe kommunes model for
overgangen fra børnehus til skole. Her kan du læse mere om Gladsaxe kommunes
model for pædagogisk kontinuitet
http://www.gladsaxe.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2
fdokumenter%2fborn+og+skole%2fPjecer+og+publ%2fHelhed-og-sammenhaengi_boerrns-liv-2010.pdf
Skattekistedag for nye skolebørn i SFO:
I maj måned besøger alle de indskrevne børn Grønnemose Skole. Medarbejdere fra
børnehusene og SFO har i fællesskab planlagt denne dag. Dagen er en del af
Gladsaxe kommunes politik for pædagogisk kontinuitet mellem børnehuse og skolen.
Børnene medbringer denne dag en skattekiste med forskellige spor fra deres tid i
børnehaven. Skattekisterne bruges som et pædagogisk redskab af pædagogerne
ved SFO start.
Informationsmøde for forældre omkring SFO starten:
I maj måned afholder vi et informationsmøde for forældrene vedrørende SFO starten
på Grønnemose Skole. Børnene starter i SFO d. 1. juni og der er en udførlig plan for
indkøringen af alle de nye børn. På Grønnemose Skole arbejder vi med et begreb vi
kalder årgangsfællesskaber. Det betyder at børnene ved SFO start bliver inddelt i
nogle grupper. Disse grupper vil mødes på kryds og tværs i forskellige aktiviteter.
Børnene lærer derved hinanden at kende, og det giver medarbejderne rigtig gode
muligheder at danne gode klasser, som etableres ud fra den viden vi får med
arbejdet i årgangsfællesskabet og den viden vi har fra samtaleskemaerne fra
børnehusene. Klasserne dannes tæt på skolestarten i august. Alle børn har tilknyttet
en primær pædagog.
Børneambassadørdag i børnehusene:
I februar/marts måned får børnehusene besøg af Børneambassadører, der kommer
og fortæller om det at gå i skole. Grønnemose Skole fordeler børnene, så det passer
i forhold til det enkelte børnehus størrelse. Børnene kommer ikke tilbage til eget
børnehus. Børnene får rollen at repræsentere skolelivet og Grønnemose Skole
gennem deres egne oplevelser.
Fælles fokus på Idræts – og bevægelsesprofilen:
Børnehusene og Grønnemose Skole arbejder tæt sammen om vores fælles profil,
”Idræt og bevægelse”. Vi afholder forskellige aktiviteter i løbet af året, hvor
skolestartere fra børnehusene og 0.klasse børn fra skolen mødes i profilens navn.
Dette skaber en god sammenhæng for børnene, mellem børnehus og skole, og
betyder at børnehusene arbejder på, at de kommende skolebørn får mulighed for at
skabe relationer med hinanden, på tværs af børnehusene i området inden skolestart.
Dec. 2012-12-19