Business Model Canvas

16-09-2014
Velkommen til Gå-Hjem møde
ISO 9001:2015
Program
• Introduktion
• High Level Structure og standardens hovedafsnit
• Risikobaseret tænkning, leadership og
management
• Standardens enkelte afsnit
• Introduktionsplan og konvertering for certificerede
•Q&A
• Pause kl. ca. 14:30
• Tak for i dag kl. ca. 16:00
1
16-09-2014
Beredskabsinformation
Alarmering
• Ring 1-1-2
• Kontakt underviser eller receptionen
Brand/evakuering
• Nærmeste samlingsplads
• Nærmeste flugtveje
• Brandslukkere
Personskade
• Hjertestarter
• Førstehjælpsudstyr
© FORCE Technology
FORCE Technology er
En GTS Virksomhed
Dedikeret til at udvikle og
anvende nye teknologier og ny
viden til gavn for de danske
virksomheder og det danske
samfund
forcetechnology.com
2
16-09-2014
FORCE Technology er
En international virksomhed
Norge
Hvalstad
9 kontorer
USA
Houston
�
Danmark
Brøndby
(Hovedkontor)
13 kontorer
Sverige
Västerås
23 kontorer
� Rusland
��� Rusland
Skt. Petersborg
Skt.
Petersborg
Singapore
Kina
Beijing
�
�
FORCE Technology er
Audit og Forretningsudvikling
Integrity Management & Vedligeholdelsesoptimering
Inspektion, prøvning, verifikation & certificering
Optimering af design, produkter, processer & produktion
Undervisning og formidling, osv, osv, osv
Se mere på www.forcetechnology.com
Proces &
Materiale-
Prøvnings-
Sensorer &
Hydro- &
Simulerings
Energi &
Structural
automation
teknologi
teknologi
måleteknik
aerodynamik
-teknologi
miljø
integrity
3
16-09-2014
Bent Møller
• FORCE Technology
– Chefkonsulent, Audit & Forretningsudvikling
•
•
•
•
•
•
•
•
Bygge/anlægsingeniør
Kvalitetssikring og kvalitetsledelse siden 1981
Konsulent
Servicevirksomheder
Entreprenørvirksomheder
Produktionsvirksomheder
Selvstændig
FORCE Technology - 2007
– DS S216 Kvalitetsledelsessystemer
– ISO TC176 SC2 WG24, revision af ISO 9001
– IRCA certificeret Lead Auditor QMS
Jens Ulrik Hansen
• FORCE Technology
– Chefkonsulent, Audit & Forretningsudvikling
•
•
•
•
Maskiningeniør
Kvalitetssikring og kvalitetsledelse siden 1982
Danfoss, Grundfos, Pressalit, VOSS/Electrolux
FORCE Technology - 2008
– Rådgivning
– Kurser
– Audit
4
16-09-2014
Adgang til præsentationen.
LinkedIn
Historien om ISO 9001
Kvalitetssikring
Kvalitetsstyring
Kvalitetsledelse
Management
Leadership
5
16-09-2014
Antal ISO 9001 certifikater globalt
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hvorfor ny standard
• Systematisk gennemgang af standarder
• Standard der rækker 10 – 15 år frem
• Omverdenen har og vil forandre sig
–
–
–
–
Flere service virksomheder
Globalisering og komplekse forsyningskæder
Større fokus fra virksomhedens interessenter
Udviklingen af informations teknologi
6
16-09-2014
Væsentlige ændringer
• High Level Structure (HLS)
• Forbedret anvendelse i f.t. service
virksomheder
• Krav om fastlæggelse af systemets rammer
• Definition af organisationens kontekst
• Øget krav til lederskab (leadership)
• Risikobaseret tænkning
• Mindre vægt på dokumenterede procedurer
Øget fokus på
•
•
•
•
Proces orientering
Plan-Do-Check-Act cirklen
Risikobaseret tænkning
Sammenhæng med andre ledelsesstandarder
7
16-09-2014
High level structure and text (HLS)
• Stort ønske om ens struktur
• Fælles tekster i ledelsessystem
standarder
• Fælles krav
• Nemmere at etablere ledelsessystem i
virksomheden
• Gælder alle ledelsessystem standarder
Indhold
1. Emne
2. Normative referencer
3. Termer og definitioner
4. Organisationens rammer
5. Lederskab
6. Planlægning
7. Støtteaktiviteter
8. Drift
9. Præstationsevaluering
10. Forbedringer
8
16-09-2014
Standarder med ny struktur
Standarder udgivet
Standarder under
revision
Nye standarder
ISO 22301
Videreførelse af
virksomhedens drift
ISO 9001
Kvalitetsledelse
ISO 45001
Arbejdsmiljøledelse
ISO 20121
Bæredygtige
events
ISO 14001
Miljøledelse
ISO 27001
Informationssikkerhed
ISO 39001
Trafiksikkerhed
Status ikke besluttet
ISO 22000
Fødevaresikkerhed
ISO 50001
Energiledelse
Ændringer i terminologi
•
•
•
•
•
Produkt og ydelser
Dokumenteret information
Proces miljø
Eksternt leverede produkter og ydelser
Ekstern leverandør
9
16-09-2014
ISO 9000 Principper og ordforklaring
• Revideres parallelt med ISO 9001 - udgives samme tid
• Indhold
– Forord
– Introduktion
– 1. Omfang
– 2. Kvalitetsledelses principper og fundamentale
koncepter
– 3. Terminologi og definitioner
– Anneks A
– Bibliografi
– Alfabetisk indeks
LEDELSESPRINCIPPERNE
10
16-09-2014
Ledelsesprincipperne
Kvalitetsledelsesprincipperne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kunde fokus
Lederskab
Involvering af medarbejdere
Procesorientering
Forbedring
Faktuel beslutningstagning
Relationsledelse
© FORCE Technology
11
16-09-2014
HVAD OG HVORFOR ET
KVALITETSLEDELSESSYSTEM
Kvalitetsledelsessystem
Et kvalitetsledelsessystem styrer de sammenhængende
processer, subsystemer, procedurer og ressourcer der er
nødvendige for at:
• skabe værdi til alle relevante interessenter, og
• realisere resultater af processer samt det totale resultat for
virksomheden
Kendskab til forventede virkning af resultater (outcomes) er
vigtig for at kunne styre virksomheden
Kvalitetsledelsessystemet giver et værktøj til at styre kvalitetsomkostninger. Bevidsthed om disse omkostninger gør virksomheden i
stand til at handle og optimere tildelingen af ressourcer.
12
16-09-2014
Formålet med et QMS
• Hvis virksomheden har behov for at demonstrere sin
formåen til konsekvent at levere produkter eller
ydelser, der opfylder kundekrav og relevante lov- og
myndighedskrav
• Hvis virksomheden stiler efter at styrke kundetilfredshed ved den effektive anvendelse af systemet,
herunder processer til løbende forbedring af systemet
og sikring af overensstemmelse med kundekrav og
relevante lov- og myndighedskrav.
Kilde: ISO 9001, afsn. 1
Indhold
1. Emne
2. Normative referencer
3. Termer og definitioner
4. Organisationens rammer
5. Lederskab
6. Planlægning
7. Støtteaktiviteter
8. Drift
9. Præstationsevaluering
10. Forbedringer
13
16-09-2014
4. Organisationens rammer
4.1 Forståelse af organisationen og dens rammer
Eksterne og interne relevante forhold som kan påvirke
resultater i f.t. opfyldelsen af krav og kundetilfredsheden.
4.2 Forståelse af interessenters behov/ forventninger
Relevant interessenter og krav relateret til dem
4.3 Fastlæggelse af Q-systemets omfang
Afgrænsning og anvendelse af system i relation til
interessenter og krav
Interessenter
Eksterne forhold
Politik og
Lovgivning
Teknologisk
udvikling
Interne forhold
Kunder
Organisation
Definition:
Leverandører
Konkurrenter
”Person eller virksomhed der kan påvirke eller blive påvirket af eller
opfatte dem selv som påvirket af beslutninger eller aktiviteter”
Naboer
Miljø
Økonomisk udvikling
14
16-09-2014
Relevante krav
Alle mulige interessenter
Interessenter
Relevante interessenter
Relevante interessenters krav
Relevante krav
4.4. QMS og dets processer
Virksomheden skal:
Etablere, implementere, vedligeholde
og fortsat forbedre et
kvalitetsledelsessystem (QMS), inklusiv
de nødvendige processer og deres
samspil, i overensstemmelse med
kravene i denne internationale standard
15
16-09-2014
4.4. QMS og dets processer
Krævet input
Forventet output
PROCES
4.4. QMS og dets processer
Kriterier/
metoder
In
PROCES
O/I
PROCES
O/I
PROCES
O/I
Out
PROCES
Ressourcer
16
16-09-2014
4.4. QMS og dets processer
Ansvar/beføjelser
Kriterier/
metoder
In
PROCES
O/I
PROCES
O/I
PROCES
O/I
Out
PROCES
Ressourcer
4.4. QMS og dets processer
Ansvar/beføjelser
Kriterier/
metoder
In
PROCES
O/I
Ressourcer
PROCES
O/I
PROCES
O/I
Out
PROCES
Risici/muligheder
17
16-09-2014
4.4. QMS og dets processer
Plan
Act
Do
Check
Krævet
input
PROCES
Forventet
output
4.4. QMS og dets processer
Virksomheden skal:
Udarbejde dokumenteret information i
nødvendigt omfang for at understøtte
gennemførelsen af processerne,
Opbevare nødvendig dokumenteret
information for at have tillid til, at
processerne er gennemført som
planlagt
18
16-09-2014
LEDERSKAB & LEDELSE
Lederskab/Leadership
•
•
•
•
Definerer mission og vision
Definerer mål og retning
Skaber rammerne
Motiverer og inspirerer
19
16-09-2014
Lederskab/leadership
•
•
•
•
Definerer mission og vision
Definerer mål og retning
Skaber rammerne
Motiverer og inspirerer
Ledelse/management
• Arbejder med, og følger op på
definerede mål
• Organiserer og styrer
• Skaber struktur og forudsigelighed
• Gennemfører handlingsplaner
• Realiserer vision
20
16-09-2014
5. Lederskab
Management is
doing the things
right; leadership
is doing the right
things.
Peter Drucker
5. Lederskab
5.1 Lederskab og engagement
5.2 Politik
5.3 Roller, ansvar og beføjelser i
virksomheden
21
16-09-2014
5.1 Lederskab og engagement
Demonstrere lederskab og engagement ved at:
• Sikre, at politik og mål er etableret og i
overensstemmelse med virksomhedens
strategi
• Ledelsessystemet er integreret i
virksomhedens forretningsprocesser
• Sikre nødvendige ressourcer
• Coache og støtte medarbejdere til at bidrage
til opnåelse af et effektivt ledelsessystem
• ……
5.2 Politik
Ledelsen skal etablere en politik der er:
– Passende for formålet med virksomheden
– Giver rammen for at opsætte og overvåge
mål
– Indeholder en forpligtelse til opfyldelse af
krav
– Indeholder en forpligtelse til løbende
forbedring af systemet
– Være tilgængelig (også for interessenter)
22
16-09-2014
5.3 Roller, ansvar og beføjelser
• Ansvar og beføjelser er tildelt og
kommunikeret
• Ansvar og beføjelser skal tildeles for:
– Sikre at ledelsessystemet er i
overensstemmelse med krav
– Rapportering af ”ydeevnen” af systemet
6. Planlægning
6.1 Aktiviteter til at håndtere risici og
muligheder
6.2 Kvalitetsledelsessystemets mål og plan
for at nå mål
6.3 Planlægning af ændringer
23
16-09-2014
6.1 Aktiviteter til at håndtere risici
og muligheder
Ved planlægning skal risiko og muligheder bestemmes
med hensyn til identificerede ”issues” og krav og
følgende skal adresseres:
– Sikre at ledelsessystemet kan opnå forventede mål
– Forebygge eller reducere uønskede effekt
– Opnå løbende forbedring
Organisationen skal planlægge:
– Aktioner til at adressere denne risiko og de muligheder
– Hvordan
• Integrere og implementeres aktioner ind i
ledelsessystemets processer
• Evaluer effektiviteten af disse aktioner
6.2 Kvalitetsledelsessystemets mål
og plan for at nå mål
Der skal etableres mål for relevante funktioner
og niveauer.
Mål skal være:
• Konsistente med politikken
• Målbare
• Tage hensyn til krav
• Overvåges
• Kommunikeres
• Opdaterede og relevante
24
16-09-2014
6.2 Kvalitetsledelsessystemets mål
og plan for at nå mål
Der skal opretholdes dokumenteret information
Planlægning af hvordan mål opnås:
• Hvad vil blive gjort
• Hvilke ressourcer kræves
• Hvem er ansvarlig
• Hvornår er det udført (komplet)
• Hvordan skal resultatet evalueres.
• Handlingsplaner
(hvad, hvilke, hvem, hvornår, hvordan)
6.3 Planlægning af ændringer
Ved ændringer i ledelsessystemet skal ændringer
styres.
Følgende skal vurderes:
• Formålet med ændringen og evt. konsekvenser
• Integriteten i systemet skal opretholdes
• Tilgængelighed af ressourcer
• Allokering eller re-allokering af ansvar og beføjelser
25
16-09-2014
7. Støtteaktiviteter
7.1 Ressourcer
7.2 Kompetencer
7.3 Bevidsthed
7.4 Kommunikation
7.5 Dokumenteret information
7.5.1 Generelt
7.5.2 Udarbejdelse og vedligehold
7.5.3 Styring af dokumenteret information
7.1 Ressourcer
Virksomheden skal beslutte og levere
nødvendige ressourcer til at etablere,
implementere, vedligeholde og løbende
forbedre ledelsessystemet
26
16-09-2014
7.1.6 Virksomhedens viden
Nyt krav
• Fastlæg nødvendig viden
• Sikre tilgængelighed af viden
• Ved ændringer, sikre at viden vurderes
7.2 Kompetencer
Virksomheden skal:
– Beslutte nødvendige kompetencer
– Kompetente på basis af passende
uddannelse, træning og erfaring
– Aktion til at opnå nødvendig
kompetence
– Dokumenteret information
27
16-09-2014
7.3 Bevidsthed
Personer der udfører arbejde under
virksomhedens styring skal være bevidste
om:
– Politikken
– Bidrag til effektiviteten
– Ulempen ved ikke at opfylde
ledelsessystemets krav
7.4 Kommunikation
Intern og ekstern kommunikation i
relation til ledelsessystem skal fastlægges
og skal omfatte:
– Hvad der skal kommunikeres
– Hvornår der kommunikeres
– Med hvem der kommunikeres
– Hvordan der kommunikeres
28
16-09-2014
7.5 Dokumenteret information
7.5.1 Generelt
7.5.2 Udarbejdelse og vedligehold
7.5.3 Styring af dokumenteret information
7.5.1 Generelt
En organisations ledelsessystem skal
indeholde:
Dokumenteret information krævet i
standarden
Dokumenteret information besluttet af
virksomheden
29
16-09-2014
8. Drift
8.1 Operationel planlægning
8.2 Fastlæggelse af krav til produkt og ydelse
8.3 Udvikling og konstruktion af produkt og ydelse
8.4 Styring af ekstern leverede produkter og ydelser
8.5 Produktion og levering af ydelser
8.6 Frigivelse af produkter og ydelser
8.7 Styring af afvigende processer, produkter og ydelser
9. Præstationsevaluering
9.1 Overvågning, måling, analyse og evaluering
9.2 Intern audit
9.3 Ledelsens evaluering
30
16-09-2014
9.1 Overvågning, måling, analyse
og evaluering
Virksomheden skal fastlægge:
• Hvad der er behov for at måle
• Metoder for overvågning, måling, analyse og
evaluering
• Hvornår måling skal foretages
• Hvornår resultater skal analyseres og
evalueres
Etablere processer, der sikre overensstemmelse
med krav.
Evaluere formåen og effektivitet.
9.2 Intern audit
Virksomheden skal:
Gennemføre interne audit med planlagte intervaller
Overensstemmelse (egne krav og standard)
Effektivt implementeret og vedligeholdt
Planlægge, etablere, implementere og vedligeholde et
auditprogram
Definere auditkriterier og omfang for hver audit
Vælge auditorer og udføre audits
Rapportere resultatet
Opbevare dokumenteret information som bevis for
auditprogrammet implementering og audit resultater.
31
16-09-2014
9.3 Ledelsens evaluering
Topledelsen skal gennemgå ledelsessystemet med
planlagte intervallet for at sikre at det løbende er egnet,
passer og er effektivt.
Ledelsesevalueringen skal indeholde overvejelser om:
• Status og aktion fra foregående evalueringer
• Ændringer i eksterne og interne forhold der er
relevante for ledelsessystemet
• Information om formåen af ledelsessystemet
Outputtet skal indeholde …
Resultatet af evalueringen skal opretholdes som
dokumenteret information
10. Forbedringer
10.1 Afvigelse og korrigerende handling
10.2 Løbende forbedring
32
16-09-2014
Tidslinje ISO 9001:2015
2013
2014
2015
June 2013
CD
Committee Draft
Juli 2014 DIS
Draft International
Standard
Juli 2015 FDIS
Final Draft International
Standard
September 2015
International Standard
ISO 9001:2015 Certificerings
overgangs periode
2015
2016
2017
2018
September
2015
International
Standard
September 2015 start på 3 år
overgangs periode til
september 2018
33
16-09-2014
ISO TS 9002
Behov for hjælp og mere viden ?
Kurser:
• ISO 9001:2015, Tolkning
• ISO 9001:2015, Auditor kurser
• Risikoledelse
Andre tilbud:
• Gå hjem møder om ISO 14001 (Miljø)
• Interne audits i f.t. ISO/DIS 9001: 2014
• Individuel rådgivning, afklaring af
nødvendige indsatser
34
16-09-2014
Behov for hjælp og mere viden ?
Handlingsplan
År 1
År 2
År 3
Dokumentation Proces beskrivelser
ISO 9001:2015
ISO 9001:2008
Leadership
Administration
78
Behov for hjælp og mere viden ?
LinkedIn
35
16-09-2014
Behov for hjælp og mere viden ?
Bent Møller
Email: [email protected]
Tlf: 22697182
Jens Ulrik Hansen
Email: [email protected]
Tlf: 22697208
Spørgsmål
36
16-09-2014
37