Pakkeinsert CREP 2, Roche Diagnostics

Partnerskab i praksis
Partnerskabsaftale mellem
Fredericia Kommune og UCL
Partnerskab i praksis
Indhold
Baggrund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 3
Partnerskabsaftalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 4
Organisationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 5
Konkrete samarbejdsprojekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 6
Merværdien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 7
Praktiske oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 8
Baggrund
Den 1. januar 2011 indgik Fredericia Kommune og University College
efter- og videreuddannelsesforløb primært inden for pleje, sundhed og
Lillebælt (UCL) en partnerskabsaftale. Det var den første formelle part-
arbejdsmarkedsområderne. Med samarbejdsaftalen ønsker kommunen at
nerskabsaftale UCL indgik.
styrke sin organisatoriske læring med henblik på at ruste sig til at møde
udfordringerne på velfærdsområder på den bedst mulige måde samtidig
Baggrunden for at indgå en formel aftale var, at Fredericia Kommune
med, at der er meget politisk fokus på at styre ressourceforbruget.
og UCL i forvejen havde en række konkrete samarbejdsprojekter og
Med samarbejdsaftalen ønsker kommunen at styrke sin organisatoriske læring med henblik
på at ruste sig til at møde udfordringerne på velfærdsområder på den bedst mulige måde.
Kommunen oplever, at borgerne stiller større og større krav til kvaliteten
den virkelighed, de efterfølgende skal ud at virke i. Et gensidigt samarbej-
af velfærdsydelserne. Medarbejderne skal kunne håndtere mere og mere
de på disse områder kan således medføre en øget kvalitets- og fremtids-
komplekse problemstillinger i forhold til særligt udsatte borgere. De mere
sikring af uddannelserne, hvilket kan være en væsentlig løftestang for
traditionelle opgaveløsninger er afløst af teamsamarbejde, krav om konti-
kommunerne.
nuerlig refleksion og udvikling af nye innovative løsninger. Det stiller store
krav til medarbejdernes faglige viden, metodiske kendskab og evne til at
Derfor har Fredericia Kommune og UCL ønsket at indgå en partner-
dokumentere og synliggøre deres faglige indsats.
skabsaftale for at skabe et fælles innovativt lærings- og udviklingsforum,
hvor de to parter kan inspirere hinanden i udviklingen af de faglige og
Desuden er den kommunale virkelighed præget af kontinuerlige organi-
organisatoriske kerneområder.
sationsændringer og hastige forandringer på grund af de samfundsmæssige udviklinger og politiske beslutninger. Det er en udfordring for den
De to parter har aftalt at sætte særlig fokus på en række samarbejdsfelter,
strategiske ledelse af kommunen og medarbejdernes kompetenceud-
der er af væsentlig betydning for kommunens driftsudvikling inden for de
vikling. For at velfærdsprofessionerne kan leve op til de nye kvalitetskrav,
centrale velfærdsområder som ældreområdet, sundhed, voksen-handicap,
er det derfor afgørende, at organisationen og medarbejderne udvikler
arbejdsmarkedsforhold og senest børn og unge området. Samtidig er det
sig brugerorienteret. Og her spiller UCLs grunduddannelser, efter- og
felter, der er centrale for UCLs generering af viden i forbindelse med den
videreuddannelse samt forskningsbaserede vidensudvikling en afgørende
fortsatte udvikling af den moderne professionsforståelse i uddannelses-
rolle i kompetenceudviklingen af medarbejderne i kommunen.
sektoren.
Samtidig får UCL mulighed for at knytte sine studerende tættere til den
konkrete praksis i kommunen – og dermed får de en værdifuld indsigt i
side 3
Partnerskab i praksis
Partnerskabsaftalen
Partnerskabsaftale er en aftale om et frivilligt samarbejde mellem
I samarbejdet vil de to parter have særlig fokus på at
Fredericia Kommune og UCL.
• udvikle profession og praksis med afsæt i kommunens rammer og
Samarbejdet har fokus på organisatorisk læring og udvikling med henblik
• udvikle professionsuddannelsernes og efter- og videreuddannelsernes
opgaveløsning
på i fællesskab at finde frem til »next practice« og møde de samfunds-
form og indhold
mæssige udfordringer på den mest hensigtsmæssige måde. Samarbejdet
• udvikle nye koncepter for kompetenceudvikling på professionsarenaerne
er organisatorisk forankret på højeste ledelsesniveau, og det er konkret
• sikre kompetente og innovative medarbejdere
udmøntet i udvikling og løsning af kerneydelser og opgaver for begge
• møde kommunens voksende behov for intervention ift. en lang række
parter.
borgergrupper, som har behov for en særlig målrettet indsats.
Formålet med partnerskabet er i fællesskab at samarbejde på og udfordre
Samarbejdet skal ses i et dialektisk perspektiv. UCL repræsenterer det felt,
følgende strategiske felter inden for pleje, sundhed og arbejdsmarkedet
hvor der bliver genereret viden og udviklet koncepter for kompetenceud-
• borgeroplevelse og interventionsformer
vikling og innovation via grunduddannelser, efter- og videreuddannelse samt
• effektmåling af ny praksis
udviklingsprojekter og forskning. Fredericia Kommune repræsenterer den
• implementeringsstrategier
konkrete virkelighed, hvor vidensgenereringen og kompetenceudviklingen
• professionelle roller og metoder
skal implementeres og være med til at styrke kvaliteten og effektiviteten
• nye professionsarenaer og velfærdsmodeller.
af indsatsen på velfærdsområderne – set i et borgerperspektiv.
Målet med partnerskabet
Det overordnede mål med partnerskabet er at skabe en innovativ
sammenhængskraft mellem videns- og kompetenceudviklingen på
den ene side og den konkrete praksis på velfærdsområderne på
den anden.
For Fredericia Kommune er målet at
• s ætte fokus på kommuneperspektivet og styrke kvaliteten af
kommunens borgerrettede indsats
•d
okumentere, systematisere og formidle resultater i et større
omfang end hidtil
• få adgang til den nyeste viden og forskning på velfærdsområderne
• få sparring og feedback på udvikling af metoder og værktøjer fra
videns- og uddannelsesmiljø
• gennemføre en række udviklingsprojekter, implementeringsstrategier og effektmålinger.
For UCL er målet at
• udvikle og opdatere grunduddannelsernes vidensgrundlag ift. den
konkrete praksis
• udvikle og afprøve nye efter- og videreuddannelseskoncepter
• kompetenceudvikle egne undervisere via samspillet med
kommunens praksisfelt
• styrke de studerendes kompetence på grunduddannelserne via
mødet med praksisfeltet
• skabe faglige netværk mellem professionsfeltet, organisationer,
forskere og undervisere.
Organisationen
Partnerskabsaftalen er organisatorisk funderet i et strategisk ledelsesforum,
Til at forestå det konkrete samarbejde omkring de forskellige aktiviteter
hvor direktør for Pleje, sundhed og arbejdsmarked i Fredericia Kommune
og projekter i partnerskabet har de to organisationer udpeget hver sin
Karen Heebøll og udviklingsdirektør Steffen Svendsen fra UCL sidder
partnerskabskoordinator. De er tovholdere og har det overordnede
sammen med forskellige andre ledere fra de to organisationer samt en
overblik over aktiviteterne og er med til at sikre kommunikationen op,
partnerskabskoordinator fra hver af partnerne.
ned og på tværs af organisationerne. De skal være med til at opsamle
viden, erfaringer og resultater af de konkrete indsatser og arbejde for, at
Det har været afgørende for partnerskabet, at det fra starten af er blevet
de efterfølgende bliver implementeret i de to organisationer. I Fredericia
funderet i begge organisationers øverste ledelse for at skabe et ledelses-
Kommune er disse funktioner dog i høj grad lagt ud til de ledere og
mæssigt fokus og opbakning til samarbejdet - og for at give det legitimitet
fagpersoner, som arbejder konkret med de enkelte projekter, fordi Imple-
i den øvrige del af de to organisationer ved at skabe fælles udviklingsfora
menteringen er afgørende i forhold at sikre udbyttet af investeringen.
og konkrete samarbejdsprojekter.
Implementeringen er afgørende i forhold at sikre udbyttet af investeringen.
I den daglige praksis er der etableret en række tværprofessionelle udvik-
gode historier og resultater fra samarbejdet. Det er ambitionen at få sat
lingsarenaer, der består af praktikere, videnspersoner, udviklingsmedarbej-
partnerskabet på dagsordenen i den offentlige debat.
dere, brugere, borgere og eksterne samarbejdspartnere. På disse arenaer
bliver der udvekslet erfaringer, genereret viden, reflekteret over praksis og
Økonomien i partnerskabsaftalen hviler på en gensidig aftale om, at begge
fostret nye idéer til konkrete projekter.
parter skal investere de aftalte faste ressourcer i projektet, som ligger på
omkring 400 arbejdstimer. Desuden er der en række variable omkostninger,
Disse projekter bliver efterfølgende sat i værk via projektgrupper, der
som er betinget af, hvilke konkrete projekter og aktiviteter, der bliver sat i
gennemfører udviklingsprojekter, kompetenceforløb, undersøgelser og
værk. Her tager ledelsen af partnerskabet stilling til, hvordan økonomien
evalueringer gennem involveringen af medarbejdere, konsulenter, under-
bliver fordelt ud fra vurderinger af, hvad der er fælles udviklingsopgaver –
visere, studerende, borgere m.v. Det er projektkoordinatorernes opgave
og hvad der er særskilte driftsopgaver for parterne. Det sker på baggrund
at koordinere aktiviteterne og understøtte, at der sker en:
af en samlet vurdering af den enkelte opgaves indhold.
• opsamling og dokumentation af vidensgenerering og erfaringer
• beskrivelse og konceptualisering af kompetenceudvikling
På en årlig temadag sætter direktører og ledere fra begge organisationer
• formidling af resultater i egen og på tværs af organisationerne samt eksternt.
fokus på nye temaer for mulige nye fælles udviklingsprojekter. Disse idéer
og forslag bliver efterfølgende vurderet og evalueret i det strategiske
Det strategiske ledelsesforum har udarbejdet en kommunikations- og
ledelsesforum.
markedsføringsstrategi, der skal være medvirkende til at formidle de
side 5
Partnerskab i praksis
Konkrete samarbejdsprojekter
Som tidligere beskrevet var udgangspunktet for partnerskabsaftalen et
• analyse af motivationen hos forskellige medarbejdergrupper og deres
konkret samarbejde mellem Videnscenter for Rehabilitering på UCL og
professionsforståelse ift. træningen af målgrupperne for hverdagsreha-
Fredericia Kommunes hjemmepleje omkring hverdagsrehabilitering i
biliteringen
pilotprojektet Længst Muligt i Eget Liv. Målet med projektet er at udskyde
• træning af medarbejderne i at udføre hverdagsrehabilitering
det tidspunkt, hvor ældre i hjemmeplejen har behov for støtte og hjælp.
• gennemførelse i praksis i samspil med borgerne
Det skal ske via en tværfaglig indsats i borgerens eget hjem og nærmiljø,
• vidensopsamling, dokumentation, effektmåling og formidling af
der sætter borgeren i stand til selv at varetage dagligdagens opgaver i så
resultaterne.
vid udstrækning som muligt.
Projektet Længst Muligt i Eget Liv er gennemført med stor succes, og
På baggrund af de gode erfaringer fra pilotprojektet har parterne iværksat
arbejdet med hverdagsrehabilitering er efterfølgende implementeret i
et implementeringsprojekt, der har fokus på
mange andre kommuner.
Projektet Længst Muligt i Eget Liv er gennemført med stor succes, og arbejdet med
hverdagsrehabilitering er efterfølgende implementeret i mange andre kommuner.
Desuden er der i partnerskabet blevet gennemført en lang række andre
• udvikling af viden om mødet med borgerne og borgernes oplevelse
udviklingsprojekter, forskningsaktiviteter og kompetenceudvikling.
af mødet med kommunen – med fokus på professionsroller, tværfaglige
Det drejer sig blandt andet om
og tværorganisatoriske indsatser og udvikling af et fælles sprog i kom-
• udvikling af senioruddannelse
munikationen, der kan være medvirkende til at fremme samarbejdet
• EU-projektet »Best Agers« – om udvikling af viden og metoder til at
og skabe et fælles udgangspunkt for kommunens forebyggende og
fastholde + 55 årige på arbejdsmarkedet
rehabiliterende indsats.
• sundhedstjek af ældre borgere
• diplomuddannelser i pædagogisk ledelse og ledelse i Ældreplejen
Det nyeste initiativ i partnerskabet er, at aftalen er blevet udvidet til også
• udvikling af et kompetenceudviklingskoncept for arbejdspladslæring
at involvere Børn og Unge området under Børn og Kultur afdelingen.
som efteruddannelse af medarbejdere under lange implementerings-
Her vil der i den kommende tid blive iværksat en række projekter og
processer, hvor der kan være behov for vidensdeling, fælles refleksioner
initiativer, der har fokus på den nyeste viden og forskning på børne- og
og motivation til omsætning af ny praksis i opgaveløsningen på tværs af
ungeområdet blandt andet inden for inklusion.
fag, strukturer og professioner
side 6
Merværdien
Når man spørger de to partnerskabskoordinatorer Hanne Bylov fra
Hun siger:
Fredericia Kommune og Annette Dalsgaard fra UCL om, hvad der giver
Som uddannelsesinstitution kan vi måske godt have en tendens til at sidde
den største medværdi i partnerskabet – så får man forskellige svar alt
i vores eget elfenbenstårn og kloge os på praksisverden ud fra et teoretisk
efter, om perspektivet ligger hos kommunen eller professionshøjskolen.
perspektiv. Det er også fint, fordi det er vigtigt med teoretiske perspektiver
på praksis. Men det er både spændende og udfordrende for os, at vi har
Hanne Bylov oplever, at merværdien i høj grad ligger i kommunens
en direkte adgang til praksisverden via partnerskabsaftalen. På den måde
mulighed for at få indsigt i den nyeste viden og forskning på velfærdsom-
kan vi trække mere praksis ind i vores undervisning, samtidig med at vi kan
råderne og få mulighed for at implementere den i den konkrete praksis
bidrage til udviklingen af praksis via teori og den nyeste viden. Det skaber
på de forskellige professionsområder.
merværdi for begge parter.
Hun siger:
- Desuden er det meget spændende at være med i et fælles forum, hvor
- Partnerskabsaftalen giver os en unik mulighed for at få inddraget den
der er fokus på udvikling og innovation. Det er spændende at mødes med
nyeste viden i de udviklingsprojekter og kompetenceudviklingsforløb, vi
andre fagfolk på tværs af faglighed og organisatoriske tilhørsforhold – og
gennemfører sammen med medarbejderne. Det er med til at kvalificere
så skulle finde nye løsninger på nye udfordringer både i praksisfeltet og
vores praksis i mødet med borgerne samtidig med, at det virker meget
undervisningen. Det er en læringsproces for begge parter.
motiverende for vores medarbejdere at indgå i udviklingsprocesser, hvor
de oplever, at de bliver dygtigere og får en ny viden, som de kan omsætte
De to koordinatorer er enige om, at grundlaget for samarbejdet i høj
i praksis.
grad bygger på lysten til at samarbejde og på den gensidige tillid, som de
oplever, der er bygget op igennem processen. Det er den, der er med til
- Desuden har vi gode muligheder for at være med til at præge forløbene
at skabe merværdien i partnerskabet.
på de grunduddannelser på velfærdsområder, hvorfra vi rekrutterer mange
af vores medarbejdere. De betyder meget for os, at professionsuddannelserne bliver så praksisnære som muligt samtidig med, at de studerende
kan erhverve sig den nyeste viden på områderne. Det bevirker, at vi får
nye medarbejdere, der er klædt kvalificeret på til at løse opgaverne her i
kommunen.
Annette Dalsgaard mener, at der ligger en stor merværdi for UCL i det
tætte samarbejde mellem teori og praksis. Hun oplever, at partnerskabsaftalen er med til at kvalificere UCLs grunduddannelser samt efter- og
Annette Dalsgaard har fået andre opgaver i UCL, så hun har ikke længere
videreuddannelser samtidig med, at professionshøjskolen kan bidrage til
mulighed for at varetage rollen som partnerskabskoordinator. Den opgave er
at øge kvaliteten af det borgerrettede arbejde i kommunen.
overtaget af chefkonsulent Torben Schuster.
side 7
På partnerskaber.ucl.dk kan du finde inspiration til samarbejde mellem
Du kan også finde elektroniske versioner af partnerskabspublikationer
institutioner, kommuner og region
på partnerskaber.ucl.dk. Her finder du naturligvis også alle relevante
• Hvordan etableres partnerskaber?
kontaktoplysninger.
• Erfaringer og resultater fra udviklingsprojekter
• Viden om nye arbejdsformer og professionsudvikling
• Samarbejde med studerende (bacheloropgaver m.v.)
• Temadage, konferencer og andre aktuelle aktiviteter
Kontakt UCLs partnerskabskoordinatorer:
Kim Koldby, [email protected], telefon 21 39 05 40
Torben Schuster, [email protected], telefon 51 68 51 74
University College Lillebælt
Partnerskabssekretariatet
Asylgade 7-9 . 5000 Odense C
Telefon 6318 4000
partnerskaber.ucl.dk
Tekst og redaktion: Torben Schuster, Kim Koldby, Steen Kabel og Anne Mygind Brodersen, UCL . Design: Red Zone.
Praktiske oplysninger