Adresser og bygningsregistre

SEPTEMBER 2014
SILKEBORG KOMMUNE
ERHVERVSKORRIDOREN TRAFIKPLAN
ADRESSE
TLF
FAX
WWW
SEPTEMBER 2014
SILKEBORG KOMMUNE
ERHVERVSKORRIDOREN TRAFIKPLAN
PROJEKTNR.
A060136
DOKUMENTNR.
003
VERSION
2.0
UDGIVELSESDATO
29.09.2014
UDARBEJDET
KRMA/RKNN
KONTROLLERET
FST
GODKENDT
KRMA
COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Aarhus C
+45 56 40 00 00
+45 56 40 99 99
cowi.dk
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
5
INDHOLD
1
Baggrund
7
2
2.1
2.2
Eksisterende forhold
Vej- og stistruktur
Vejene i området
8
8
9
3
3.1
3.2
Strukturplanen
Arealanvendelse
Vej- og stistruktur
15
15
17
4
4.1
4.2
Trafikplan
Overordnede principper
Vej og stiudformning
18
19
23
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Trafikalt grundlag
Trafikmodel 2030
Erhvervskorridor
Øvrige trafikbidrag
Samlet trafikale grundlag
27
27
31
34
38
6
6.1
6.2
Trafikafvikling
Kapacitetsberegninger
Vurdering af trafikale konsekvenser
39
39
49
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
1
7
Baggrund
Erhvervskorridoren i Silkeborg er placeret nord for Ringvejen mellem Kejlstrupvej
og Nørreskov Bakke. På nuværende tidspunkt indeholder området lettere industri,
lager og produktionsvirksomheder mv. Området er blevet delt i to som følge af at
Silkeborgmotorvejen gennemskærer området.
Silkeborg Kommune har længe haft opmærksomheden rettet mod området, da Erhvervskorridoren har et stort potentiale som vækstområde. I den forbindelse er der
udarbejdet en strukturplan for omdannelse af området, og der er ved at blive udarbejdet en lokalplan for den østlige del af området.
Erhvervskorridoren planlægges at indeholde kontor- og servicevirksomheder, undervisningsfaciliteter og pladskrævende detailhandel. Derudover også lettere industri og lagervirksomheder mv. Det ønskes at området udbygges etapevist, således
at der i første omgang opstår en fortætning langs motorvejen.
For at støtte op om udviklingen af Erhvervskorridoren skal det sikres, at trafikken til
og fra området kan afvikles hensigtsmæssigt og trafiksikkert. Silkeborg Kommune
har derfor udarbejdet nærværende trafikplan, hvor det er vurderet hvilke trafikale
konsekvenser realiseringen af planerne for Erhvervskorridoren har, og hvordan
disse kan håndteres bedst muligt. Trafikplanen indeholder en række anbefalinger
til vej- og stistruktur i området, herunder også retningslinjer for udformningen af de
enkelte veje og kryds i og omkring området.
Trafikplanen er udarbejdet i samarbejde med COWI og danner en del af grundlaget
for den endelige lokalplan for området (13-012).
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
8
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
2
Eksisterende forhold
I det følgende beskrives de eksisterende vej- og trafikforhold for området omkring
Erhvervskorridoren. Beskrivelsen omfatter kommunens vej- og stiklassificering for
området samt en gennemgang af de betydende veje i området.
2.1
Vej- og stistruktur
Den eksisterende vejstruktur for området omkring Erhvervskorridoren er vist på
figur 1. Heraf ses det, at den overordnede vejstruktur udgøres af Nordre Ringvej,
Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke. Internt i området udgør Stagehøjvej samt Kejlstruphøjvej og Kastaniehøjvej de overordnede fordelingsveje. Lillehøjvej og Stagehøj Tværvej fungerer som lokalveje i området.
Figur 1
Eksisterende vejstruktur i området omkring Erhvervskorridoren
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
9
Silkeborg Motorvejen forventes åbnet i 2016. Her vil der blive etableret tilslutningsanlæg ved Viborgvej og Kejlstrupvej, som derved vil blive væsentlige indfaldsveje
ind mod bymidten. Derudover etableres der østvendte ramper ved Nørreskov Bakke. Trafik mod og fra vest vil således ikke kunne benytte dette tilslutningsanlæg.
2.2
Vejene i området
I det følgende beskrives de betydende veje i området omkring Erhvervskorridoren.
2.2.1 Nordre Ringvej
Nordre Ringvej er i dag en del af rute 15 mellem Aarhus og Herning. Vejen forløber
i den nordlige del af Silkeborg og betjener regional trafik, og den øst-vestgående
trafik mellem de nordlige bydele i Silkeborg.
Figur 2
Nordre Ringvej set mod øst.
I forbindelse med etableringen af Silkeborg Motorvejen vil Nordre Ringvej gennem
Silkeborg overgå fra statsvej til kommunevej, og rute 15 vil da forløbe ad motorvejen gennem Silkeborg. Det betyder, at Nordre Ringvej i højere grad kan indgå som
et aktivt element i kommunens interne vejstruktur.
Vejen er facadeløs med en hastighedsbegrænsning på 70 km/t. Alle kryds på
strækningen er signalreguleret. Nordre Ringvej er en 2-sporet vej med delt sti i
begge sider af vejen. Kørebane og sti er adskilt af en skillerabat. Normaltværprofilet fremgår af figur 3.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
10
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 3
Normaltværprofil for Nordre Ringvej.
Der kører i dag ca. 16.000 køretøjer i døgnet (ÅDT) på Nordre Ringvej.
Selvom Silkeborg Motorvejen vil fjerne den gennemkørende trafik på Nordre Ringvej, vil der ifølge trafikmodelberegninger køre op mod 19.000 køretøjer i døgnet i
2030 på Nordre Ringvej, hvilket skyldes den forventede byudvikling og den generelle trafikvækst.
2.2.2 Kejlstrupvej
Kejlstrupvej udgør en nordlig indfaldsvej til Silkeborg. Efter åbningen af Silkeborgmotorvejen vil Kejlstrupvej være tilsluttet til motorvejen ved Nordre Højmarksvej.
Strækningen er 2 sporet med en samlet kørebanebredde på ca. 9 m. Der er fællessti i begge sider af vejen.
Den nuværende årsdøgntrafik er ca. 7.000 biler. Hastighedsgrænsen er 60 km/t og
85 % fraktilen er 73 km/t (målt ved nuværende teknisk skole). Der er således et
generelt højt hastighedsniveau på strækningen. Lastbilandelen er ca. 15 pct.
Figur 4
Kejlstupvej set mod nord (Kilde: Google Streetview)
2.2.3 Nørreskov Bakke
Nørreskov Bakke er en del rute 46 mellem Randers og Silkeborg, og er en af de
største indfaldsveje til Silkeborg fra nord. Ved åbningen af motorvejen bliver Østre
Ringvej forlagt mod nord og forbindes til Nørreskov Bakke ca. 250 m nord for det
eksisterende kryds mellem Ringvejen og Nørreskov Bakke. I den forbindelse etableres et nyt signalanlæg i krydset
Strækningen er 2 sporet med et bredt midterareal, forsynet med venstresvingsbaner til de større sideveje. Den samlede kørebanebredde er ca. 10 m. Der er enkeltrettede delte stier i begge sider af vejen adskilt fra kørebanen med brede rabatter.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
11
Den nuværende årsdøgntrafik er ca. 10.000 køretøjer nord for Kastaniehøjvej.
Lastbilandelen er ca. 10 pct. Tættere på Ringvejen vurderes trafikmængden af være større, skønnet 13-15.000 køretøjer. Hastighedsgrænsen er 60 km/t, og 85 %
fraktilen er 67,7 km/t (målt ca. 130 m nord for Kastaniehøjvej). Der er således et
generelt højt hastighedsniveau på strækningen. Samtidig falder vejen mod syd,
hvorfor særligt cyklister mod byen kan komme med høj fart.
Figur 5
Nørreskov Bakke set mod nord – Bemærk, at billedet er forældet, da vejen er
ombygget som følge af motorvejsbyggeriet (Kilde: Google Streetview).
2.2.4 Lillehøjvej
Lillehøjvej forløber mellem Nørreskov Bakke og Stagehøj Tværvej. Vest for Stagehøj Tværvej ender vejen i en vendeplads ved Applus Bilsyn. I forbindelse med motorvejsbyggeriet er Lillehøjvej forlagt mod nord, og der er etableret en forbindelse
op til Kastaniehøjvej. Det forhenværende forløb mod Stagehøj Tværvej er etableret
på en ny bro over den kommende motorvej.
Vejen er 2-sporet med en samlet kørebanebredde på ca. 6 m. Der er ikke stier for
bløde trafikanter langs vejen.
Der foreligger ingen trafiktællinger for Lillehøjvej, men den nuværende årsdøgntrafik på den vestlige del af Lillehøjvej skønnes at være ca. 1.000 køretøjer med en
lastbil andel på ca. 10 pct.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
12
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 6
Lillehøjvej set mod øst (Kilde: Google Streetview)
2.2.5 Stagehøjvej
Stagehøjvej er en intern lokalvej i området. Vejen er 2-sporet med ca. 3 m kørespor og 1,5 m brede kantbaner i begge sider af vejen, i alt et vejudlæg på 10 m.
Figur 7
Stagehøjvej set mod øst ved Stagehøj Tværvej
Der foreligger ingen trafiktællinger for Stagehøjvej, men den nuværende årsdøgntrafik skønnes at være ca. 2.000 køretøjer med en lastbil andel på ca. 10 pct.
2.2.6 Kejlstruphøjvej
Kejlstruphøjvej afgrænser området mod nord på den vestlige side af motorvejen og
fungerer som fordelingsvej til de nordvestlige matrikler i området. Vejen er 2-sporet
med en samlet kørebanebredde på ca. 8 m. Der er ikke stianlæg for bløde trafikanter langs vejen.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 8
13
Kejlstruphøjvej set mod vest (Kilde: Google Streetview)
I forbindelse med motorvejsbyggeriet er Kejlstruphøjvej skåret over, og der er ikke
forbindelse til Kastaniehøjvej øst for motorvejen. Vejen ender således blindt øst for
Stagehøj Tværvej.
Der foreligger ingen trafiktællinger for Kejlstruphøjvej, men den nuværende årsdøgntrafik skønnes at være under 1.000 køretøjer med en lastbil andel på ca. 15
pct.
2.2.7 Kastaniehøjvej
Kastaniehøjvej afgrænser området mod nord på den østlige side af motorvejen og
fungerer som fordelingsvej til de nordøstlige matrikler i området. Vejen er som Kejlstruphøjvej 2-sporet med en samlet kørebanebredde på ca. 8 m. Der er ikke stianlæg for bløde trafikanter langs vejen.
Figur 9
Kastaniehøjvej set mod vest (Kilde: Google Streetview)
I forbindelse med motorvejsbyggeriet er Lillehøjvej forlagt mod nord og tilsluttet
Kastaniehøjvej. Vejen ender ligesom Kejlstruphøjvej blindt mod motorvejen.
Der foreligger ingen trafiktællinger for Kastaniehøjvej, men den nuværende årsdøgntrafik skønnes at være som for Lillehøjvej ca. 1.000 køretøjer med en lastbil
andel på ca. 10 pct.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
14
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
2.2.8 Stagehøj Tværvej
Vejen er 2-sporet med en samlet kørebanebredde på ca. 7 m og 1,5 m rabat i begge sider. Vejen forløber nord-syd og forbinder Stagehøjvej med Lillehøjvej og Kejlstruphøjvej. Der er ikke stianlæg for bløde trafikanter langs vejen, og i praksis færdes cyklister på kørebanen og fodgængerne i rabatten.
Figur 10
Stagehøj Tværvej set mod syd
Der foreligger ingen trafiktællinger for Stagehøj Tværvej, men den nuværende årsdøgntrafik skønnes at være ca. 1.500 køretøjer med en lastbil andel på ca. 10 pct.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
3
15
Strukturplanen
Silkeborg Kommune har udarbejdet en strukturplan for området omkring Erhvervskorridoren. Hovedformålene med planen er at sikre, at der opstilles en plan for en
hensigtsmæssig udvikling af området, og at det sikres, at der kan opnås en korridoreffekt langs motorvejen. Strukturplanen angiver rammerne for arealanvendelsen for de enkelte dele af området. I planen er der desuden indeholdt muligheden
for, at der kan etableres flere markante høje byggerier omkring krydset mellem motorvejen og Nørreskov Bakke.
Figur 11
3.1
Strukturplan for Erhvervskorridoren.
Arealanvendelse
I strukturplanen og gennem lokalplanforslaget er Erhvervskorridoren inddelt i en
række delområder med forskellige anvendelsesmuligheder, og herunder er der
også opstillet krav til placering og udformning af fremtidigt byggeri.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
16
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 12
Arealanvendelse som foreslået i strukturplanen og lokalplanforslaget.
Der ønskes primært kontor- og serviceerhverv på arealerne tæt op ad motorvejen
(delområde 6a og 7). Disse bebyggelser skal placeres i en linje 4 - 6 m fra motorvejen for at skabe en korridoreffekt. I de sydøstlige hjørner af både delområde 6a
og 7, på hjørnerne mellem motorvejen og Nørreskov Bakke, er der mulighed for at
etablere højhuse på op mod 9 etager.
I den sydlige trekant (delområde 8) mellem motorvejen, Østre Ringvej og Nørreskov Bakke vil der, ud over kontor- og serviceerhverv, være mulighed for også at
etablere hotel/konference faciliteter. Her er der desuden mulighed for at etablere et
højhus på op mod 20 etager.
I den vestlige del af lokalplanområdet (delområde 2,3 og 6b) ønskes i højere grad
særligt pladskrævende varegrupper, lager og lettere produktionsvirksomheder,
men også muligheden for kontorvirksomheder.
Områderne længst mod vest (delområde 1,4a, 4b og 5) er uden for lokalplanområdet, og strukturplanen fastholder den nuværende anvendelse i henhold til Byplanvedtægt nr. 49 til primært lettere industri og særligt pladskrævende varegrupper.
Undtagelsen er dog den del af den gamle Neckelmann grund, som ligger syd for
den kommende forlængelse af Lillehøjvej (delområde 4a), hvor Jyske Bank ønsker
at etablere nyt kontor. Dette forventes realiseret inden for en kort årrække.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
17
Området øst for Nørreskov Bakke er udlagt til lettere industri. Der er usikkerhed
omkring planerne for disse områder, og udviklingen af områderne indgår således
ikke i grundlaget for trafikplanen.
3.2
Vej- og stistruktur
I strukturplanen danner Lillehøjvej den fremtidige hovedakse gennem Erhvervskorridoren. Lillehøjvej forlænges mod vest og forbindes med Kejlstrupvej ved Bredhøjvej. Øst for motorvejskrydsningen forlægges vejen mod nord op til den nuværende
Kastaniehøjvej. Lillehøjvej forlænges øst for Nørreskov Bakke og forløber i en bue
ned til tilslutningen til Østre Ringvej, hvor den eksisterende Granhøjvej er tilsluttet i
dag.
Placeringen af de øvrige veje i området, Stagehøjvej, Stagehøj Tværvej og Kejlstruphøjvej fastholdes, men Kastaniehøjvej nedlægges som en del af forlægningen
af Lillehøjvej.
I lokalplanforslaget er den fremtidige Lillehøjvej angivet som en boulevard med et
samlet vejudlæg på 19,5 m. Der etableres fællesstier i begge sider af vejen adskilt
fra kørebanen med en bred rabat. Rabatten er således tænkt anvendt til at tilvejebringe den nødvendige plads til svingbaner ved de større kryds og vejadgange.
Såfremt der i fremtiden vil køre busser på strækningen, kan rabatterne også benyttes til buslommer ved stoppestederne. Øvrige veje skal ifølge lokalplanforslaget
udlægges med en bredde på mellem 10 og 17 m.
I den nuværende grønne kile parallelt med Stagehøj Tværvej, indeholder strukturplanen og lokalplanforslaget en ny sti i eget tracé. Denne er foreslået ført over motorvejen enten på en bro eller som en del af det kommende byggeri tæt op ad motorvejen.
Silkeborgmotorvejen gennemskærer området fra sydøst mod nordvest. Ved krydset Nordre Ringvej / Nørreskov Bakke etableres østvendte ramper til motorvejen.
Der er således ikke muligt at komme til og fra motorvejen i vestlig retning. Nord for
Kejlstrupvej ved Nordre Højmarksvej etableres et tilslutningsanlæg med ramper i
begge retninger. Trafik til og fra Herning skal således anvende dette tilslutningsanlæg.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
18
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
4
Trafikplan
Med udgangspunkt i oplægget fra strukturplanen er der i det følgende opstillet en
plan med forslag til, hvordan trafikken i Erhvervskorridoren skal afvikles.
Som følge af den ændrede funktion og udformning af området, som angivet i lokalplanforslaget og strukturplanen, foreslås den fremtidige vejstruktur som vist på figur 13.
Figur 13
Fremtidig vejstruktur i området omkring Erhvervskorridoren
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
4.1
19
Overordnede principper
Et forslag til tiltag med trafikreguleringer af området er angivet på figur 14. Forslaget følger den struktur, der er fastsat i strukturplanen, men planen er i det følgende
konkretisereret, hvilket også har medført justeringer i forhold til oplægget fra strukturplanen.
Figur 14
Overordnet trafikbetjening af Erhvervskorridoren.
4.1.1 Veje
Som angivet i strukturplanen, vil den fremtidige Lillehøjvej fungere som hovedakse
gennem Erhvervskorridoren. Fra Lillehøjvej etableres adgange til de tilstødende
delområder (1,3, 4 og 7), udformet som prioriterede kryds.
Ved krydset med Stagehøj Tværvej er der i dag ubetinget vigepligt på Lillehøjvej.
Denne vigepligt vendes, således, at trafikanter fra Stagehøj Tværvej har vigepligt.
Derudover udføres krydset med overkørsler på sidevejen for at understøtte vigepligtsforholdene samt Lillehøjvejs udtryk som den primære vej.
Lillehøjvejs tilslutning til hhv. Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke foretages i signalregulerede kryds for at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra området.
Ved Kejlstrupvej tilsluttes Lillehøjvej overfor Bredhøjvej, hvorved der etableres et
firebenet signalreguleret kryds.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
20
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
På Nørreskov Bakke vil der være fire kryds ved hhv. Nordre Ringvej, Stagehøjvej,
Østre Ringvej og Lillehøjvej. Disse vil ligge med en indbyrdes afstand på ca. 100
m. Det foreslås at de tre kryds ved hhv. Nordre Ringvej, Østre Ringvej og Lillehøjvej signalreguleres og samordnes således, at trafikken styres bedst muligt.
Krydset ved Stagehøjvej vil derimod være udformet som prioriteret højre ind / højre
ud. Dette vurderes muligt, da trafikken er lavere på Stagehøjvej og denne vej ønskes at være sekundær i forhold til Lillehøjvej. Placeringen af Stagehøjvej gør også, at det ikke anses for muligt at udforme tilstrækkeligt lange svingbaner til signalanlæggene ved Nordre Ringvej og Østre Ringvej, såfremt krydset ved Staghøjvej
også skulle signalreguleres. Derudover ville det være vanskeligt at etablere effektiv
samordning, og risikoen for opstuvning af trafik gennem krydsene ville dermed være stor.
På grund af den tætte afstand mellem krydsene, anbefales det desuden ikke at
etablere nogen af krydsene som rundkørsler. Ved en løsning med en rundkørsel
ville der være risiko for, at trafikken kunne stuve op mellem krydsene. Da der kan
forventes en betydelig andel af bløde trafikanter i området i fremtiden, er et signalanlæg også at foretrække rent trafiksikkerhedsmæssigt.
Øst for Nørreskov Bakke fortsættes Lillehøjvej og tilsluttes i et signalanlæg til Østre
Ringvej, hvor den eksisterende Granhøjvej er tilsluttet.
Kejlstruphøjvej gennemskæres og afbrydes af motorvejen og den vestlige del drejes derfor over i Stagehøj Tværvej i et 90 graders sving. Øst for motorvejen nedlægges den nuværende Kastaniehøjvej. Vejen vil indgå som en del af den nye lokalvej til delområde 3 som angivet i strukturplanen.
4.1.2 Interne veje
I delområde 3, 6a, 6b og 7 er der skitseret nye interne veje, som skal sikre adgangsbetjening til bebyggelsen i delområderne.
Vejene er udformet således, at de tilgodeser den fremtidige trafikbetjening af bebyggelsen ud mod motorvejen, samtidig med at de kan betjene de eksisterende
matrikler i delområderne. Derudover placeres de således, at der etableres grunddybder, som gør grundene salgbare.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 15
21
Nye interne veje og stiforbindelser i delområde 3, 6 og 7. (signaturforklaring, se
figur 14)
I delområde 3 udnyttes tracéet for den eksisterende vestlige del af Kastaniehøjvej
som intern vej i området. I den østlige ende drejes vejen mod syd og tilkobles vinkelret til det nye tracé for Lillehøjvej. Mod vest er vejen lukket mod motorvejen.
I delområde 6 etableres en ny intern vej. Vejen tilslutter Stagehøjvej, og ender
blindt inde i området. I forlængelse af vejen etableres en stiforbindelse ud til hovedstiforløbet. Bløde trafikanter til delområde 6 kan således benytte hovedstien
helt ind til området.
Ved delområde 7 udnyttes den østlige del af tracéet for den eksisterende Lillehøjvej. Vejen er lukket ud mod Nørreskov Bakke, men der etableres en stiforbindelse
som en dobbeltrettet fællessti ned til krydset mellem Nørreskov Bakke og Østre
Ringvej. Derved har bløde trafikanter adgang direkte til området fra Nørreskov
Bakke.
4.1.3 Stier
Den gennemgående hovedsti i Erhvervskorridoren udføres som 3 m bred dobbeltrettet fællessti.
Hovedstien forbindes syd for Ringvejen med den eksisterende stitilslutning for enden af Lindevænget. Krydsningen af Ringvejen bør være niveaufri, da Ringvejen
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
22
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
udgør en stor barriere. I forhold til terrænforhold vil en tunnel umiddelbart være det
mest hensigtsmæssige.
Ved krydsningen med Stagehøjvej og Lillehøjvej etableres krydsningsheller midt på
vejen, således at det er muligt for de bløde trafikanter at krydse i to tempi. Krydsningen skal synliggøres over for bilister på de tværgående veje, f.eks. med afvigende belægning eller farve. Der kan med fordel ligeledes etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger ved krydsningen ved Stagehøjvej, evt. ved at anlægge
en hævet flade, hvilket også øger bilisternes opmærksomhed. På Lillehøjvej vurderes det ikke hensigtsmæssigt at etablere en hævet flade af hensyn til vejens udtryk
og funktion som en primær vej i området.
Figur 16
Hovedstiforløb gennem Erhvervskorridoren. (signaturforklaring, se figur 14)
Fra Lillehøjvej fortsætter stiforløbet langs med fællesstierne på Lillehøjvej. Efter
motorvejsbroen kan fællesstierne på den nye lokalvej til delområde 3 anvendes.
Herfra er der forbindelse mod nord gennem Dyrehaven og op til Nordre Højmarksvej. Ved krydsningen med lokalvejen til delområde 3 anlægges ligeledes en krydsningshelle. Herved skabes der en tryg krydsning af Lillehøjvej for bløde trafikanter.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
23
Forbindelse til delområderne
Fra hovedstien etableres stitilslutninger til de interne veje i de enkelte delområder i
Erhvervskorridoren. Stitilslutningerne udføres ligeledes som 3 m dobbeltrettet fællessti.
4.2
Vej og stiudformning
For de nye veje og de veje, der omprofileres i Erhvervskorridoren, er der to forskellige tværprofiler. Lillehøjvej vil få et bredt tværprofil for at understøtte denne vejs
funktion som en primær vej i området og give vejen et udtryk som en grøn allé. De
øvrige veje vil have et smallere tværprofil som tilgodeser vejenes funktion til at afvikle trafikken.
For hele området gælder, at der etableres fællesstier for de bløde trafikanter.
Langs med vejene vil stierne være enkeltrettede og placeret i begge sider af vejen,
mens stien i eget tracé, der gennemskærer området, vil være dobbeltrettet.
4.2.1 Veje
Lillehøjvej
Det samlede vejudlæg og tværprofil er som i lokalplanforslaget. Vejudlægget er
19,5 m. Der etableres en kørebane på 6,5 m. På begge sider etableres en bred
skillerabat på 3,5 m hvor der kan plantes allétræer. I den forbindelse skal det sikres
at der som minimum er en afstand på 1 m mellem kørebanekant og vejtræer af
hensyn til påkørselsfare, og krav om afstand til faste genstande.
Skillerabatten inddrages desuden hvor der skal etableres svingbaner ved de større
kryds, samt evt. kommende buslommer. Derved fastholdes vejudlægget på 19,5 m
på hele strækningen.
Bag skillerabatten er der 2,5 m brede fællesstier i begge sider samt 0,5 m rabat
hvor belysningsmaster kan placeres.
Figur 17
Tværprofil for Lillehøjvej
Lillehøjvej krydser motorvejen på en nylig etableret motorvejsbro. Denne har en
samlet bredde på 10 m mellem kronekanterne, hvorfor det ikke er muligt at føre
tværprofilet med skillerabat og fællesstier over motorvejsbroen. På broen vil der
kun være plads til 6,5 m kørebane og 1,75 m sti i begge sider af vejen.
Det bør derfor undersøges hvorvidt det er muligt at lægge et fortov uden på broen,
således, at den eksisterende bro benyttes til kørebane og cykelstier i begge sider
af vejen. Dette er yderligere relevant, da den del af Lillehøjvej, der føres over motorvejsbroen, indgår som en del af hovedstiruten gennem Erhvervskorridoren.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
24
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Kejlstruphøjvej og nye interne veje
Tværprofilet for Kejlstruphøjvej samt de nye interne veje i de enkelte delområder
bliver ens. Derved sikres en ensartethed af vejprofilerne i Erhvervskorridoren, og
Lillehøjvejs udtryk som en primærvej understøttes.
Vejudlægget på Kejlstruphøjvej og de nye interne veje er 12,5 m. Der etableres en
kørebane på 6,5 m og fællesstier i begge sider af vejen på 2,25 m, adskilt fra kørebanen med kantsten. Ydermere er der rabatter på 0,5 m.
Figur 18
Tværprofil for Kejlstruphøjvej og nye interne veje
Stagehøjvej og Stagehøj Tværvej
De øvrige veje internt i området forbliver stort set uændrede. Det vurderes, at den
nuværende udformning er i overensstemmelse med den ønskede funktion. Af hensyn til hastighedsniveauet på Stagehøj Tværvej bør der dog afmærkes kantbaner,
så den samlede køresporsbredde indsnævres til 6,5 m. Ved at indsnævre kørebanearealet visuelt opnås en hastighedsdæmpende effekt.
4.2.2 Kryds
I og omkring Erhvervskorridoren er der en række betydende kryds. Anbefalinger til
udformning af disse er gennemgået i det nedenstående. Der er tale om anbefalinger af den overordnede type og udformning, og nærmere detaljering af krydsudformning skal bero på nærmere undersøgelser af trafik og retningsfordelinger i takt
med at udviklingsplanerne for Erhvervskorridoren konkretiseres yderligere.
Kejlstrupvej / Lillehøjvej
Krydset udformes som et signalanlæg, hvor Bredhøjvej kobles på som et fjerde
ben på den vestlige side.
Umiddelbart vurderes det nødvendigt med et signalanlæg med højresvings-, ligeud- og venstresvingsbane i alle fire ben.
Nørreskov Bakke / Lillehøjvej
Krydset udformes som et firebenet signalanlæg, forberedt for højresvings-, ligeudog venstresvingsbaner i alle fire ben.
På Nørreskov Bakke vil der være tre tætliggende kryds ved hhv. Lillehøjvej, Østre
Ringvej og Nordre Ringvej. Det skal således sikres, at disse er samordnet for at
give den bedste trafikafvikling, og reducere risikoen for opstuvning fra det ene
kryds til det andet.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
25
Stagehøjvej / Nørreskov Bakke
For at undgå for mange signalregulerede kryds inden for kort afstand på Nørreskov
Bakke, bør krydset mellem Stagehøjvej og Nørreskov Bakke etableres som højre
ind / højre ud.
Dette er nødvendigt, da den korte afstand imellem krydsene på Nørreskov Bakke
ikke giver plads til svingbaner i krydsene, hvis de alle anlægges med signalanlæg.
Løsningen giver en lidt dårligere adgang til delområde 6 og 8, da venstresving ind
og ud ikke er muligt. Dette vurderes dog at være et mindre problem, da trafik fra
øst til delområde 6 kan anvende Østre Ringvej frem for motorvejen frem til Nørreskov Bakke, og således foretage højresving ind til Stagehøjvej. På samme måde
kan trafik fra delområde 8 mod øst ligeledes benytte Østre Ringvej og køre på motorvejen ved det efterfølgende tilslutningsanlæg.
For at reducere ulemperne ved højre ind / højre ud til delområde 6, kan det overvejes at etablere en tilsvarende højre ind / højre ud på Nordre Ringvej vest for Nørreskov Bakke. Herfra skal der så etableres en ny forbindelse mod nord op til Stagehøjvej. Derved opnås adgang til og fra delområde 6 fra alle retninger uden større
omvejskørsel, og motorvejen kan samtidig benyttes helt frem til indføringen til Nordre Ringvej.
Stagehøjvej / Kejlstrupvej
Som for krydset med Nørreskov Bakke, udformes tilslutningen af Stagehøjvej til
Kejlstrupvej som højre ind / højre ud.
Dette ønskes ligeledes for at begrænse trafikken på Stagehøjvej og understøtte
Lillehøjvej som den primære vej i området.
Trafik der skal fra området, og som ikke skal mod nord vil derfor skulle benytte Lillehøjvej. Ligeledes vil trafik til området fra nord skulle anvende Lillehøjvej.
Lillehøjvej / Stagehøj Tværvej
Krydset udformes som et prioriteret firebenet kryds, hvor vigepligten i forhold til den
nuværende situation vendes, så det er trafikanter fra Stagehøj Tværvej, der har
ubetinget vigepligt. For at reducere risikoen for at trafikanter fra Stagehøj Tværvej
overser deres vigepligt, bør krydset udformes med overkørsler på Stagehøj Tværvej.
Fællesstierne på Lillehøjvej bør føres ud til kørebanen ca. 30 m før krydset, så de
bløde trafikanter på stierne synliggøres over for de øvrige trafikanter i krydset og
ikke er skjult bag træer. Skillerabatten med træer kan på de sidste 30 m evt. placeres bag fællesstierne for at bibeholde allé udtrykket. I selve krydsområdet skal fællesstierne indgå som en del af de overkørsler, der etableres over Stagehøj Tværvej. Derved tvinges svingende trafikanter på Lillehøjvej også ned i fart inden de
krydser fællesstierne.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
26
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Kejlstrupvej / Kejlstruphøjvej
Kejlstruphøjvej forventes i fremtiden ikke at skulle afvikle markant større trafikmængder end i dag. Derfor forbliver krydset mellem Kejlstrupvej og Kejlstruphøjvej
som udgangspunkt uændret, dvs. som prioriteret T-kryds med venstresvingsbane
fra Kejlstrupvej.
Såfremt det viser sig, at den nuværende udformning ikke kan afvikle trafikken i
fremtiden, foreslås krydset ombygget til et signalanlæg.
4.2.3 Stier
Hovedstien gennem Erhvervskorridoren samt stitilslutningerne til delområde 6 og 7
etableres med et udlæg på 4 m bestående af 3 m dobbeltrettet fællessti og 0,5 m
rabat i begge sider.
Figur 19
Tværprofil for hovedstien
4.2.4 Kollektiv trafik
På nuværende tidspunkt er der ikke busruter i området. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i fremtiden at forbedre busbetjeningen af området, er Lillehøjvej forberedt til at busruten kan køre ad denne rute, hvor de brede rabatter kan inddrages
til buslommer ved stoppestederne.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
5
27
Trafikalt grundlag
Det trafikale grundlag for trafikplanen er den fremtidige situation, hvor motorvejen
er åbnet, og Erhvervskorridoren er fuldt udbygget. Som grundlag anvendes udtræk
for Silkeborg Kommunes trafikmodel for prognoseåret 2030, hvor ændringerne
som følge af motorvejen er medtaget. I trafikmodellen er også medregnet et bidrag
fra udbygning af arealet i Erhvervskorridoren. Da omfanget af udbygningen ikke er
sammenfaldende med de nuværende planer, skal dette bidrag modregnes trafikprognosen, hvorefter bidraget fra fuldt udbygget Erhvervskorridor tillægges jf. de
nuværende planer.
Derudover er der en række bidrag til trafikken som ikke indgår i trafikmodellen,
men som skal medtages for at bestemme det trafikale dimensioneringsgrundlag.
Følgende antagelser er derfor gjort:
›
Center Nord antages fuldt udbygget, og det fulde trafikbidrag herfra medtages
i vurderingerne
›
Teknisk Skole Silkeborg (TSS) har etableret ny skole på Bredhøjvej vest for
Erhvervskorridoren med plads til ca. 1500 elever.
›
Nyt stadion er etableret ved Søholt.
5.1
Trafikmodel 2030
Den fremtidige trafikbelastning er bestemt med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes trafikmodel. Trafikmodellen indeholder et prognoseår for 2030, hvor Silkeborgmotorvejen er åben, og trafikken er omfordelt som følge heraf. Det er omtrent
dette tidspunkt, hvor størstedelen af udviklingen af Erhvervskorridoren kan forventes færdig, hvorfor der tages udgangspunkt i dette prognoseår.
I trafikmodellen er indarbejdet flere af de større vejprojekter, der er planlagt i Silkeborg frem mod 2020. Fra 2020 og frem til 2030 er der regnet med en generel trafikvækst.
Trafikmodellen er kalibreret i 2008 i forbindelse med udarbejdelse af kommunens
trafikplan. I den efterfølgende periode er dele af modellen kalibreret yderligere,
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
28
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
men der er et generelt behov for at rekalibrere trafikmodellen på baggrund af faktiske trafiktællinger på vejene. Dette er ikke en mulighed under nærværende projekt,
hvorfor trafiktallene fra modellen er forbundet med en vis usikkerhed.
5.1.1 Ukorrigerede trafiktal
Årsdøgntrafikken i 2030 jf. trafikmodellen i området omkring Erhvervskorridoren er
angivet på figur 20.
Figur 20
Trafikmodel trafiktal ÅDT 2030 – ukorrigeret.
I ovenstående prognoseår er der indregnet et bidrag for erhvervsudvikling på dele
af området omkring Erhvervskorridoren. Dette bidrag stammer fra Kommuneplan
2009-2020, og udgør udvikling af knap 9 ha erhverv. I Kommuneplan 2009-2020 er
der desuden regnet med et større boligområde nord for Nørreskov Bakke end den
nye Kommuneplan 2013-2025 indeholder.
5.1.2 Korrektion for eksisterende bebyggelse
Bidraget fra erhvervsudvikling, som beskrevet i Kommuneplan 2009-2020, er forældet i forhold til den nye strukturplan for området, som dækker over udvikling af
ca. 30 ha. Derfor skal bidraget samt den eksisterende trafik, der genereres i den
nuværende erhvervskorridor trækkes ud. Den trafik, dette medfører på de omkringliggende veje, skal således trækkes fra trafikken angivet på ovenstående figur.
Resultatet svarer til en situation i 2030, hvor motorvejen og øvrige større vej- og
udviklingsprojekter i Silkeborg er realiseret, men hvor området omkring Erhvervskorridoren er en tom mark. Den resterende trafik på vejene i Erhvervskorridoren er
et udtryk for, at der vil være en del gennemkørende trafik, samt generel usikkerheder i modellen pga. manglende kalibrering.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 21
29
Trafikmodel trafiktal ÅDT 2030 – korrigeret for eksisterende bebyggelse.
Det fremgår af figur 21, at der efter fraregning af trafik til eksisterende bebyggelser
i Erhvervskorridoren, stadig er ca. 3.000 gennemkørende biler dagligt mellem Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke. Dette er en stor trafikstrøm parallelt med Nordre
Ringvej taget i betragtning, at scenariet er bar mark. Udtræk fra trafikmodellen viser desuden, at trafik til Bredhøjvej og den nordlige del af Kejlstrupvej ikke kan forklare den gennemkørende trafik. Det vurderes derfor, at en stor del af den gennemkørende trafik kan tilskrives manglende kalibrering af trafikmodellen.
Der korrigeres ikke for den reducerede byudvikling nord for Nørreskov Bakke i
Kommuneplan 2013-2025, da dette bidrag i det undersøgte område vurderes at
være lille i forhold til de generelle usikkerheder ved trafikmodeltallene.
5.1.3 Korrektion for manglende kalibrering
Den gennemkørende trafik mellem Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke er skønsmæssigt reduceret til 1.000 biler svarende til en tredjedel. De resterende to tredjedele er flyttet til Nordre Ringvej, der som den største vej i området naturligt vil optage den øst- vestgående trafik.
I den fremtidige situation vil det være Lillehøjvej og Stagehøjvej, der trafikbetjener
Erhvervskorridoren i øst- vestgående retning. Lillehøjvej forlænges i den vestlige
ende af Bredhøjvej og i den østlige ende af Ny Lillehøjvej. Stagehøjvej derimod
ligger ikke i forlængelse af andre veje og planlægges højre ind/ højre ud betjent i
både den østlige og vestlige ende. Lillehøjvej forventes derfor at optage den største del af den gennemkørende trafik. Der skønnes en 3:1 fordeling imellem Lillehøjvej og Stagehøjvej.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
30
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
5.1.4 Basiskort
Af figur 22 fremgår basistrafikken i 2030. Ved basistrafik forstås trafikmodeltal fra
2030 korrigeret for eksisterende erhverv og manglende kalibrering.
Bemærk, at vejstrukturen på basiskortet er den fremtidige vejstruktur, for let sammenligning med det endelige scenarie.
Figur 22
Basis trafiktal ÅDT 2030
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
5.2
31
Erhvervskorridor
Udviklingen af Erhvervskorridoren medfører et øget trafikbidrag. I det følgende er
dette bestemt på baggrund af opgørelser over størrelsen af arealer, arealanvendelse, bebyggelsesprocenter samt erfaringsmæssige turrater for forskellige typer af
arealanvendelse.
5.2.1 Genereret trafik
I strukturplanen og lokalplanforslaget er der angivet en række bestemmelser for
anvendelsen af de enkelte delområder.
Med udgangspunkt i en fuld udnyttelse af rammerne for udbygning af de enkelte
delområder, jf. figur 23 samt fastsættelse af erfaringsmæssige turrater for arealanvendelsen, er der beregnet det samlede genererede antal ture pr. døgn for en fuld
udvikling af Erhvervskorridoren. Resultaterne af dette fremgår af tabel 1.
Figur 23
Overordnet trafikbetjening og område inddeling
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
32
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Tabel 1
Etageareal og genereret biltrafik som følge af udvikling af Erhvervskorridoren.
DELOM
RÅDE
SAMLET
GRUNDAREAL (M2)
BEBYGGELSES
PROCENT
FULDT UDBYGGET
ETAGEAREAL (M2)
1
75.000
50
37.500
2
22.000
50
3
17.000
4a
AREALANVENDELSE
TURRATE
ANTAL
BILTURE/DØGN
Lettere industri og pladskrævende varer
4,5
1.700
11.000
Lettere industri og pladskrævende varer
4,5
500
50
8.500
Lettere industri og pladskrævende varer
4,5
400
29.000
69
20.000
Kontor- og serviceerhverv
4,6
900
4b
36.000
50
18.000
Lettere industri og pladskrævende varer
4,5
800
5
22.000
50
11.000
Lettere industri og pladskrævende varer
4,5
500
6a
20.000
150
38.000*
Kontor- og serviceerhverv
4,6
1.750
6b
30.000
50
23.000
Lettere industri og pladskrævende varer
4,5
1.000
7
40.000
150
68.000*
Kontor- og serviceerhverv
4,6
3.150
8
16.000
300
67.000**
Kontor- og serviceerhverv
samt hotel/konference
5,8
3.900
I alt
307.000
-
302.000
14.600
* For både delområde 6a og 7 er der medtaget et bidrag fra et 9 etagers højhus, jf. lokalplanforslaget
** For delområde 8 er der medtaget et bidrag fra et 20 etagers højhus, jf. lokalplanforslaget.
5.2.2 Fordeling af trafik
Den genererede biltrafik fordeles på vejnettet ud fra vurderinger af trafikkens turformål og rutevalg. Disse vurderinger er baseret på en gennemgang af vejstrukturen i området og placering og udformning af tilkoblingsmuligheder til motorvejen.
Det er forudsat, at trafikkens fordeling mod henholdsvis nord, syd, øst og vest er
ens for alle delområder i Erhvervskorridoren. Der er forudsat følgende fordeling af
trafikken til og fra den samlede Erhvervskorridor:
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
›
›
›
›
Fra nord
Kejlstrupvej
Nørreskov Bakke
5%
5%
Fra syd
Kejlstrupvej
Nørreskov Bakke
10 %
10 %
Fra vest
Ringvejen og Kejlstrupvej S
Motorvejen og Kejlstrupvej N
15 %
20 %
33
10 %
20 %
35 %
Fra øst
35 %
Motorvejen og Nørreskov Bakke 30 %
Østre Ringvej
5%
Internt i Erhvervskorridoren fordeles trafikken fra henholdsvis nord, syd, øst og vest
i forhold til antallet af ture, der genereres i det område, vejene giver adgang til.
Fremgangsmåden illustreres her med et eksempel, hvor det beregnes hvor meget
trafik fra nord ad Kejlstrupvej, der anvender Kejlstruphøjvej:
Fra nord ad Kejlstrupvej forudsættes 5 % af de 14.600 bilture pr. døgn, som Erhvervskorridoren forventes at generere. Dette svarer til 730 ture på Kejlstrupvej,
der stammer fra nord.
I forhold til trafik fra nord ad Kejlstrupvej betjener Kejlstruphøjvej den nordlige halvdel af område 1, samt område 2. Den samlede trafik genereret til disse områder er
1.700 / 2 + 500 = 1.350 ture pr. døgn.
Ud fra en betragtning om, at trafikken fordeler sig jævnt over hele erhvervskorridoren, findes den andel af trafikken fra nord ad Kejlstrupvej, der benytter Kejlstruphøjvej, ved at sætte de 1.350 ture i forhold til det samlede antal ture genereret i
Erhvervskorridoren: 1.350 / 14.600 ≈ 9 %. Af de i alt 730 ture på Kejlstupvej, der
stammer fra nord, er det således ca. 65, der benytter Kejlstruphøjvej. De resterende ca. 665 ture fra nord ad Kejlstrupvej benytter derimod enten Lillehøjvej, Stagehøjvej eller, hvis de skal til område 8, Ringvejen som adgangsvej til Erhvervskorridoren.
På samme måde beregnes det hvor mange fra de øvrige ankomstretninger, der vil
benytte Kejlstruphøjvej, hvilket i alt giver 800 ture i døgnet.
Forudsætningen for denne fordeling af trafikken er, at trafikanterne kører den korteste vej til deres destination. I tilfælde af kø vil trafikanter begynde at vælge alternative ruter, men dette er ikke muligt at tage højde for ifm. den manuelle fordeling
af den genererede trafik på vejnettet.
Trafikken på Stagehøj Tværvej er ikke vurderet, da trafikken her ikke har betydning
for de signalregulerede kryds, der er emnet for denne trafikberegning.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
34
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Ud fra ovenstående vurdering af biltrafikkens fordeling, vil det trafikale bidrag fra
den fuldt udbyggede Erhvervskorridor være som angivet på figur 24.
Figur 24
5.3
Trafikbidrag som følge af udvikling af Erhvervskorridoren (ÅDT)
Øvrige trafikbidrag
Foruden bidraget fra selve Erhvervskorridoren og den generelle trafikudvikling og
ændring af biltrafikken som følge af planlagte infrastrukturbyggerier i og omkring
Silkeborg, er der også en række andre større forventede trafikbidrag i nærområdet.
Disse trafikbidrag stammer fra udviklingsprojekter, som ikke er indregnet i trafikmodellens prognoseår. Bidragene skal således medtages særskilt for at opstille et
trafikalt dimensioneringsgrundlag for Erhvervskorridoren og det omkringliggende
vejnet.
5.3.1 Center Nord
COWI udarbejdede i 2013 rapporten "Infrastruktur omkring Center Nord – Trafikplan", hvor trafikken blev kortlagt som følge af udviklingen af området vest for Erhvervskorridoren med primært detailhandel. Herigennem er der fundet en væsentlig øget trafik særligt på Nordre Ringvej, som vil have stor indflydelse på trafikken
omkring Erhvervskorridoren.
Af nedenstående figur fremgår det forventede trafikbidrag på de omkringliggende
veje som følge af en fuld udbygning af Center Nord.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 25
35
Trafikbidrag på vejnettet omkring Center Nord (ÅDT).
Som det fremgår af figuren vil udviklingen af Center Nord medføre en øget trafik på
den østlige del af Nordre Ringvej på 8.500 køretøjer i døgnet.
5.3.2 TSS
Flytningen af dele af Teknisk Skole Silkeborg (TSS) til Bredhøjvej umiddelbart vest
for Erhvervskorridoren vil have indflydelse på trafikken i området. Det forventes, at
der etableres en ny skole med plads til ca. 1.500 elever.
Den primære adgangsvej til TSS vil være Kejlstrupvej, hvor der på det sydvestlige
hjørne af krydset Kejlstrupvej/Bredhøjvej er planlagt en ny parkeringsplads med
plads til 375 biler. Derudover etableres en mindre parkeringsplads med plads til
150 biler vest for den nye TSS. Langt størstedelen af trafikken til parkeringspladserne vil komme via Kejlstrupvej og krydset ved Bredhøjvej.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
36
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 26
Situationsplan for ny TSS
En del af de 1.500 elever forventes at ankomme på cykel, knallert eller med bus.
Der findes ingen erfaringstal for turrater til erhvervsskoler eller lignende. De eneste
turrater der findes er for folkeskoler, hvilket ikke er sammenligneligt, da mange elever på en erhvervsskole selv har kørekort og bil.
Antallet af bilture pr døgn for TSS fastsættes derfor på baggrund af elevtallet på de
1.500. Derudover kommer ansatte på skolen, som vurderes at udgøre ca. 10 % af
elevtallet, svarende til 150 ansatte. I alt 1.650 personer vil således have deres
gang på skolen hver dag. Med en betragtning om et sygefravær på omkring 5 %
svarer dette til ca. 1.570 personer om dagen.
Hver person har to ture til TSS hhv. til og fra skolen. Dette giver i alt 3.140 personture pr døgn. Det vurderes at ca. 40 % af disse ture foretages i bil, svarende til ca.
1.250 bilture pr. døgn.
5.3.3 Nyt stadion ved Søholt
Der skal bygges et nyt stadion i Silkeborg. Det nye stadion får plads til 10.000 tilskuere og skal stå færdigt senest i slutningen af 2016, når motorvejen åbner.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
37
Det nye stadion skal bygges på Søholt i den nordlige del af Silkeborg, tæt op ad
motorvejen. Det nye stadion bliver således et markant byggeri ved indgangen til
den nye erhvervskorridor ved motorvejen. Søholt rummer i forvejen Jysk Arena,
samt andre idrætsfaciliteter.
Da Erhvervskorridoren primært er et erhvervsområde, forventes spidstimen for trafikafvikling hertil ikke at være sammenfaldende med trafikafviklingen til et stadion.
Den største trafikbelastning til stadion forventes i forbindelse med tilskuertilstrømning til store kampe, eller evt. koncerter, der typisk afvikles i aftentimerne eller i
weekenden. Det påhviler stadionprojektet at redegøre for trafikafviklingen til denne
type events. Ved opstillingen af det trafikale dimensionsgrundlag for Erhvervskorridoren medtages derfor ikke et bidrag fra det nye stadion.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
38
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
5.4
Samlet trafikale grundlag
På baggrund af de førnævnte trafikbidrag, samt trafikmodellen for Silkeborg Kommune i 2030 kan det samlede trafikale grundlag for Erhvervskorridoren opstilles.
Figur 27 angiver de trafikale bidrag som følge af hhv. Erhvervskorridoren, Center
Nord og TSS, mens figur 28 angiver det samlede trafikale grundlag for området,
bestående af de basis trafiktallene for 2030 inkl. de beregnede bidrag i figur 27.
Figur 27
Trafikale bidrag fra Erhvervskorridoren, Center Nord og TSS (ÅDT)
Figur 28
Totaltrafik 2030 (ÅDT)
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
6
39
Trafikafvikling
Der er gennemført en vurdering af de trafikale konsekvenser på vejnettet i og omkring Erhvervskorridoren.
Trafikmodelresultaterne er anvendt ved at erstatte det hidtidige trafikbidrag fra området ved Erhvervskorridoren med det nye trafikbidrag, jf. kap 5, der repræsenterer
den forventede fremtidige arealanvendelse.
Der er afgrænset til at gennemføre kapacitetsberegninger for tre af de kritiske knudepunkter i Erhvervskorridoren. Disse er:
›
Kejlstrupvej / Lillehøjvej – Bredhøjvej
›
Nørreskov Bakke / Lillehøjvej
›
Nørreskov Bakke / Stagehøjvej
På baggrund af kapacitetsberegningerne er krydsudformningerne bestemt, med
hensyn til antal og længde af svingbaner.
En eventuel generel udbygning af de omkringliggende vej, Nordre Ringvej, Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke er ikke belyst i forbindelse med denne opgave.
6.1
Kapacitetsberegninger
Der er foretaget kapacitetsberegninger for ovennævnte kryds, hvor der er regnet
for en morgen- og eftermiddagsspidstime i 2030. Da en stor del af området udvikles til kontor og erhvervsformål, antages trafikken som bolig-arbejdsstedstrafik.
Kapacitetsberegningerne er gennemført på baggrund af følgende forudsætninger:
›
›
›
Den forventede fremtidige døgntrafik (figur 28)
Spidstimeandel på 12,3 %, jf. gældende vejregler (30. største time)
Lastbilandel er 10 % på Nordre Ringvej, Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke, og
6 % på øvrige veje
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
40
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
›
›
›
For morgenspidstimen regnes med en retningsfordeling på 70/30 i retning
mod Erhvervskorridoren for Lillehøjvej,og Stagehøjvej, samt mod TSS for
Bredhøjvej (omvendt for eftermiddagsspidstimen)
For morgenspidstimen regnes med en retningsfordeling mod syd (centrum) på
60/40 for Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke (omvendt for eftermiddagsspidstimen)
Der regnes med en spidstimefaktor på 0,9.
Retningsfordelingen i de enkelte kryds er bestemt på baggrund af de retningsopdelte trafikmængder på de enkelte veje, og ud fra forudsætningen om, at spidstimetrafikken skal "balancere" i krydset.
Der er gennemført kapacitetsberegninger ved hjælp af programmet Sidra Intersection 5.1 (program svarende til DanKAP). Vurdering af beregningsresultaterne er
sket på baggrund af serviceniveaubegrebet, som er defineret i tabel 2.
Tabel 2
Definition af serviceniveau (HCM 2010).
Serviceniveau
Beskrivelse
Middelforsinkelse
[sek.]
Middelforsinkelse
[sek.]
Signalanlæg
Prioriteret kryds
<10
<10
A
Næsten ingen forsinkelse
B
Begyndende forsinkelse
10-20
10-15
C
Ringe forsinkelse
20-35
15-25
D
Nogen forsinkelse
35-55
25-35
E
Stor forsinkelse
55-80
35-50
F
Meget stor forsinkelse
>80
>50
Trafikafviklingen vurderes at være uacceptabel ved serviceniveau F, hvilket svarer
til, at den gennemsnitlige forsinkelse er større end 80 og 50 sekunder ved henholdsvis signalregulerede og prioriterede kryds.
Kapacitetsberegningerne er gennemført med henblik på at fastlægge det nødvendige ombygningsbehov for at sikre en acceptabel trafikafvikling. Beregningerne er
gennemført i en iterativ proces, hvor det løbende er vurderet hvilke tiltag, der skal
implementeres for at sikre den nødvendige kapacitet i krydset.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
41
6.1.1 Kejlstrupvej / Lillehøjvej – Bredhøjvej
Der er regnet med følgende trafikmængder i hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen i krydset.
Tabel 3
FRA\TIL
Morgenspidstime trafik for Kejlstrupvej/Lillehøjvej-Bredhøjvej (antal køretøjer)
KEJLSTRUPVEJ
N
BREDHØJVEJ
KEJLSTRUPVEJ
S
LILLEHØJVEJ
-
100
1.300
200
Bredhøjvej
30
-
65
30
Kejlstrupvej S
830
180
-
219
Lillehøjvej
86
12
94
-
Kejlstrupvej N
Tabel 4
FRA\TIL
Kejlstrupvej N
Bredhøjvej
Kejlstrupvej S
Lillehøjvej
Eftermiddagsspidstime trafik for Kejlstrupvej/Lillehøjvej-Bredhøjvej (antal køretøjer)
KEJLSTRUPVEJ
N
BREDHØJVEJ
KEJLSTRUPVEJ
S
LILLEHØJVEJ
-
30
832
86
100
-
180
12
1.340
65
-
94
200
30
219
-
Det er skønnet, at der er 200 fodgængere i både morgen- og eftermiddagsspidstimen, der krydser Bredhøjvej og Kejlstrupvej S, som følge af trafik til og fra TSS.
For de øvrige ben regnes med 50 krydsende fodgængere i timen
Resultatet af kapacitetsberegningerne er angivet på nedenstående figurer.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
42
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 29
Beregnet udformning af krydset med angivelse af svingbaner og minimum længder i meter.
Figur 30
Resultat af kapacitetsberegninger for morgenspidstimen
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 31
43
Resultat af kapacitetsberegninger for eftermiddagsspidstimen
Kapacitetsberegningerne viser, at for at trafikken kan afvikles i krydset er det nødvendigt at der på Kejlstrupvej etableres 2 ligeud spor i begge retninger, samt venstresving- og højresvingsbaner fra begge retninger. Det er fundet, at længden af
svingbanerne fra syd skal være 75 og 55 m for hhv. venstre og højresvingsbanen,
og tilsvarende 80 og 20 m fra nord.
På Lillehøjvej og Bredhøjvej etableres der en venstresvings- en ligeud- og en højresvingsbane. Længden af venstresvings- og højresvingsbanen på Lillehøjvej er
hhv. 90 og 60 m. På Bredhøjvej er der maksimalt mulighed for en venstresvingsbane på 50 m, og højresvingsbanen er ligeledes 50 m.
Med denne geometri opnås et samlet serviceniveau C om morgenen og D om eftermiddag i krydset. Der er regnet med en omløbstid på 93 sek. om morgenen og
103 sek. om eftermiddagen. Signalanlægget indrettes med 3 faser, hvor der vil være bundet venstresving på Kejlstrupvej.
De mest belastede retninger vil i morgenspidstimen være venstresvingende fra alle
retninger, samt højresvingende fra øst. I eftermiddagsspidstimen vil det være venstresvingende fra Kejlstrupvej N, Lillehøjvej og Bredhøjvej. Disse trafikanter vil opleve serviceniveau E og en gennemsnitlig forsinkelse på ca. 60 sekunder. Dette
svarer dog stadig til, at hvis de ankommer grøntiden, og ikke når gennem krydset,
vil de nå med i det efterfølgende omløb.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
44
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
6.1.2 Nørreskov Bakke / Lillehøjvej
Der er regnet med følgende trafikmængder i hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen i krydset.
Tabel 5
Morgenspidstime trafik for Kejlstrupvej/Lillehøjvej-Bredhøjvej (antal køretøjer)
FRA\TIL
NØRRESKOV
BAKKE N
LILLEHØJVEJ V
NØRRESKOV
BAKKE S
LILLEHØJVEJ Ø
-
60
1.200
20
Lillehøjvej V
22
-
106
30
Nørreskov Bakke S
770
235
-
20
Lillehøjvej Ø
20
30
20
-
Nørreskov Bakke N
Tabel 6
Eftermiddagsspidstime trafik for Kejlstrupvej/Lillehøjvej-Bredhøjvej (antal køretøjer)
FRA\TIL
Nørreskov Bakke N
Lillehøjvej V
Nørreskov Bakke S
Lillehøjvej Ø
NØRRESKOV
BAKKE N
LILLEHØJVEJ V
NØRRESKOV
BAKKE S
LILLEHØJVEJ Ø
-
44
775
20
230
30
68
1.200
104
-
20
20
30
20
-
Trafikken som følge af udviklingen af området, der betjenes af Lillehøjvej V, er ikke
bestemt i nærværende trafikplan, jf. afsnit 3. Trafikken fra Lillehøj V er således bestemt på baggrund af basistallene for trafikmodellen i 2030. Her er en samlet
årdøgntrafik på ca. 1.000 køretøjer på denne vejgren.
Til beregning af spidstimetrafikken er der anvendt de samme forudsætninger for
spidstimeandel og retningsfordeling mv. som for Lillehøjvej Ø.
Antal af fodgængere er skønnet til ca. 25 på hvert ben i både morgen- og eftermiddagsspidstimen.
Resultatet af kapacitetsberegningerne er angivet på nedenstående figurer.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
45
Figur 32
Beregnet udformning af krydset med angivelse af svingbaner og minimum længder i meter.
Figur 33
Resultat af kapacitetsberegninger for morgenspidstimen
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
46
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 34
Resultat af kapacitetsberegninger for eftermiddagsspidstimen
Kapacitetsberegningerne viser, at for at trafikken kan afvikles i krydset er det nødvendigt at etablere 2 ligeud spor på Nørreskov Bakke i begge retninger, samt venstresving- og højresvingsbaner fra begge retninger. Det er fundet, at længden af
svingbanerne fra syd skal være 90 og 10 m for hhv. venstre og højresvingsbanen,
og tilsvarende 15 og 10 m fra nord.
På Lillehøjvej V og Lillehøjvej Ø (Randersvej) etableres der en venstresvings- en
ligeud- og en højresvingsbane. Længden af venstresvings- og højresvingsbanen
på Lillehøjvej er hhv. 15 og 60 m. På Randersvej er den nødvendige længde af
svingbanerne fundet til 10 m for både venstresvings- og højresvingsbanen.
Med denne geometri opnås et samlet serviceniveau C både om morgenen og eftermiddag i krydset. Der er regnet med en omløbstid på 107 sek. om morgenen og
73 sek. om eftermiddagen. Signalanlægget indrettes med 3 faser, hvor der vil være
bundet venstresving på Nørreskov Bakke.
De mest belastede retninger vil i morgenspidstimen være venstresvingende fra
Lillehøjvej Ø, hvor der opleves et serviceniveau E med en gennemsnitsforsinkelse
på ca. 60 sek. Dette skyldes, at trafikken på Nørreskov Bakke ind i området er så
stor, og for at sikre en tilfredsstillende fremkommeligheden for denne store trafikmængde, er trafikken fra Lillehøjvej ud ad området nedprioriteret, da denne trafik
ikke er så stor. Kølængden på Lillehøjvej vil ikke være mere en 1-2 køretøjer.
I eftermiddagsspidstimen vil den største forsinkelse opleves for venstresvingende
fra Nørreskov Bakke N og S og Lillehøjvej Ø samt højresvingende fra Lillehøjvej V.
Disse trafikanter vil opleve serviceniveau D og en gennemsnitlig forsinkelse på ca.
40 sekunder.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
47
6.1.3 Nørreskov Bakke / Stagehøjvej
Der er regnet med følgende trafikmængder i hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen i krydset.
Tabel 7
Morgenspidstime trafik for Kejlstrupvej/Lillehøjvej-Bredhøjvej (antal køretøjer)
FRA\TIL
NØRRESKOV
BAKKE N
STAGEHØJVEJ
NØRRESKOV
BAKKE S
DELOMRÅDE 8
Nørreskov Bakke N
-
108
1.630
-
Stagehøjvej
-
-
46
-
Nørreskov Bakke S
832
-
-
335
Delområde 8
143
-
-
-
Tabel 8
Eftermiddagsspidstime trafik for Kejlstrupvej/Lillehøjvej-Bredhøjvej (antal køretøjer)
FRA\TIL
NØRRESKOV
BAKKE N
STAGEHØJVEJ
NØRRESKOV
BAKKE S
DELOMRÅDE 8
Nørreskov Bakke N
-
46
1.010
-
Stagehøjvej
-
-
108
-
1.530
-
335
-
Nørreskov Bakke S
Delområde 8
143
-
-
Antallet af fodgængere er skønnet til ca. 25 på tværs af Stagehøjvej og adgangsvejen til delområde 8 i både morgen- og eftermiddagsspidstimen.
Resultatet af kapacitetsberegningerne er angivet på nedenstående figurer.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
48
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 35
Beregnet udformning af krydset med angivelse af svingbaner og minimum længder i meter.
Figur 36
Resultat af kapacitetsberegninger for morgenspidstimen
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
Figur 37
49
Resultat af kapacitetsberegninger for eftermiddagsspidstimen
Kapacitetsberegningerne viser, at for at trafikken kan afvikles i krydset er det nødvendigt, at der på Nørreskov Bakke etableres 2 ligeud spor i begge retninger, samt
højresvingsbaner fra begge retninger. Det er fundet, at længden af svingbanerne
skal være 50 og 50 m fra hhv. nord og syd.
På Stagehøjvej og fra delområde 8 etableres der kun mulighed for højre ud. For
prioriterede kryds angives ikke et samlet serviceniveau, men det ses, at den mest
belastede retning er de udkørende fra delområde 8 om eftermiddagen. Her vil trafikanterne opleve et serviceniveau D med gennemsnitlige forsinkelser på 26 sekunder.
6.2
Vurdering af trafikale konsekvenser
Der er udarbejdet en trafikplan for den kommende Erhvervskorridor langs motorvejen i Silkeborg. Trafikplanen er udfærdiget på baggrund af input fra strukturplan og
lokalplanforslag for området, samt ved brug af Silkeborg Kommunes trafikmodel og
viden om større udviklingsprojekter i området, der bidrager med en øget trafik. De
trafikale konsekvenser er vurderet i prognoseåret 2030.
Det er fundet, at trafikken internt i Erhvervskorridoren med den skitserede løsning i
nærværende trafikplan kan afvikles tilfredsstillende. De gennemførte kapacitetsberegninger for krydsene, hvor Lillehøjvej krydser hhv. Kejlstrupvej og Nørreskov
Bakke viser, at signalanlæg med svingbaner vil kunne afvikle trafikken i prognoseåret.
Den trafikale belastning af de overordnede veje omkring Erhvervskorridoren bliver
dog så stor, at det kan blive nødvendigt at øge kapaciteten af kryds og strækninger.
6.2.1 Nordre Ringvej
I 2030 forventes en ÅDT på Nordre Ringvej på ca. 30.000 køretøjer. Dette medfører et behov for udvidelse af vejen fra nuværende 2 til 4 spor. Samtidig vil den sto-
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
50
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
re trafikmængde også have konsekvenser for trafikafviklingen i krydsene ved Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke.
Det bør derfor undersøges gennem yderligere trafikale analyser, hvad konsekvenserne for trafikafviklingen bliver i disse kryds, samt hvad der kræves af ombygninger for at kunne håndtere disse trafikmængder.
6.2.2 Nørreskov Bakke og Kejlstrupvej
Det er gennem kapacitetsberegningerne fundet, at det er nødvendigt med 2 ligeud
spor i begge retninger omkring krydsene Kejlstupvej/Lillehøjvej samt Nørreskov
Bakke/Lillehøjvej.
Derudover er der en række kryds på både Nørreskov Bakke og Kejlstrupvej, hvor
der ikke er foretaget kapacitetsberegninger, men hvor det ud fra trafikmængderne
må antages også at være nødvendigt med 2 ligeud spor i begge retninger.
Som konsekvens heraf, samt, at der kan forventes trafikmængder på over 20.000
køretøjer i døgnet på både Nørreskov Bakke og Kejlstrupvej, vurderes det, at begge veje generelt skal udformes som 4-sporet og ikke kun i krydsområderne.
På Nørreskov Bakke mellem Stagehøjvej og Østre Ringvej er der etableret en ny
bro over motorvejen. Denne er udformet med kun to spor, men der er brede skillerabatter samt midterheller med en samlet bredde fra yderrabat til yderrabat på
23,25 m. Derfor kan vejen umiddelbart udvides til fire spor, uden at broen også
skal udvides. Et forslag til tværprofil er angivet på figur 38.
Figur 38
Forslag til tværprofil på Nørreskov Bakke henover motorvejen (set mod nord)
Dette bør dog undersøges nærmere, herunder også hvorvidt broen er dimensioneret til at kunne bære fire spor.
6.2.3 Nørreskov Bakke / Stagehøjvej
Kapacitetsberegningerne for en udformning af krydset med højre ind/ højre ud til
hhv. Stagehøjvej og delområde 8 viser, at trafikken til og fra området vil kunne afvikles, uden at der opstår store forsinkelser. Det har dog ikke været muligt at medtage effekten af trafikken i de øvrige kryds på Nørreskov Bakke, herunder ved Nordre Ringvej og Østre Ringvej. Konsekvenserne af evt. tilbagestuvende trafik fra
disse kryds er således ikke medtaget i beregningerne.
På trods af at trafikken kan afvikles med en højre ind /højre ud, medfører dette stadig en betydende omvejskørsel for trafikken, særligt til og fra delområde 8. En stor
del af denne omvejskørsel vil kunne reduceres ved at etablere alternative adgange
til området.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx
ERHVERVSKORRIODEREN - TRAFIKPLAN
51
Dette kan f.eks. være, at der etableres en bro fra delområde 8 over motorvejen til
Østre Ringvej ved Lillehøjvejs forlængelse. Derved kan delområde 8 også betjenes
fra Østre Ringvej. Et andet alternativ er, at der suppleres med højre ind/højre ud på
frakørselsrampen fra motorvejen mod krydset ved Nørreskov Bakke.
En anden konsekvens af højre ind/højre ud i krydset er en øget trafik på Nordre
Ringvej mellem Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke. Her er den venstresvingende
trafik nødt til at benytte Nordre Ringvej, men omfanget af omvejskørsel kan reduceres ved tillige at etablere en højre ind/højre ud fra Nordre Ringvej vest for Nørreskov Bakke mod Stagehøjvej, sådan som angivet med punkterede linjer på figur
14.
http://projects.cowiportal.com/ps/A060136/Documents/03 Project documents/Trafikplan/A060136-003-trafikplan.docx