Beregning og offentliggørelse af CIBOR rentesatser NASDAQ OMX i

Referat af Generalforsamling
24/5-2011 for
Bakkealle Grundejerforening
samt regnskab for 2010/11 og
Budget for 2011/12
Generalforsamlingen var indkaldt ved følgende brev af tirsdag den 10. maj
2011 til medlemmerne:
Bakkeallés Grundejerforening
www.bakkealle.dk
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Bakkeallés
Grundejerforening.
Tid: Tirsdag den 24. maj 2011 kl.19.00
Sted: Selskabslokalerne Thyvej 3, kælderen, 2720 Vanløse
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det revidrede regnskab for 2010-2011.
4. Fastsættelse af kontigent.
5. Snerydning
6. Indkomne forslag.
a. Skiltning med "Hunde ingen adgang i rotounderne.
b. Forslag om lukning af fortov mellem rotounderne og de tilstødende
parceller mod at rydde sne langs vejen til vejkrydset.
c. Ensretning eller anden form for trafikdæmpende foranstaltning på
Thyvej således at gennemkørende tung trafik forhindres evt. max
totalvægt af hensyn til vej og kloakker.
7. Valg til bestyrelsen.
a. Valg af formand, Steen Dalberg genopstiller ikke.
b. Valg af bestyrelsesmedlem, Eugen Schmidt genopstiller ikke
c. Valg af bestyrelsesmedlem, Peder Fjelding genopstiller
d. Valg af bestyrelsessuppleant
e. Valg af revisor
f. Valg af revisorsuppleant
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag kan afleveres
eller sendes på e-mail
[email protected] til undertegnede.
Med venlig hilsen
Steen Nøhr Dalberg
Thyvej 12A, 2720 Vanløse
Formand
Representater ….?
1. Indledningsvis vælges Kjeld som dirigent og Peder Taus Christensen
som referent.
Dirigenten konstaterer at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen
og i henhold til foreningens vedtægter.
2. Formandens beretning:
Foreningen har fornyelig modtaget et påbud om reparation af vinterens
huller i vejen.
Bestyrelsen erfarede at hullerne med kort varsel blev udbedret af
Kommunen og uden yderligere varsel.
I mellemtiden var en ellers allerede indgået aftale med Bjarne Staal A/S
desværre ikke blevet overholdt.
Der pågår desuden et par forsikringssager omkring skader på fortov
ved Thyvej 20 samt ved Rotunden på Tulipanvej og vej forårsaget
primært i forbindelse med byggeri på enten Thyvej eller Dybbendalsvej.
Det blev drøftet hvordan foreningen står forsikringsmæssigt i
forbindelse med skader på vej og fortov.
Det blev ligeledes drøftet hvorfor Kommunen foretog reparationer af
vejen med så stor hast og i hvilket omfang der ydes ”garanti” på
arbejdet.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2010 – 2011
Foreningens regnskab fremlægges af kasserer Thomas Barfod, og
giver ikke anledning til kommentarer eller spørgsmål fra general
forsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingent fastholdes på nuværende niveau;
DKK 1800 per. Matrikel, DKK 900 per delt Matrikel.
5. Snerydning
Der er fremlagt forslag om fælles snerydning på fortov og vej for alle
foreningens medlemmer.
I den forbindelse drøftes det at en sådan indsats kan give problemer
udførelse af renovation.
Det aftales at Bestyrelsen skal kontakte Vanløse fælles
grundejerforening, og drage nytte af allerede opnåede erfaringer på
dette område.
Det blev ligeledes foreslået at men eventuelt kunne opnå en aftale om
henstilling af renovation på Bellahøjvej i tilfælde af endnu en hård
vinter.
6. Indkomne forslag
Følgende forslag er indkommet til drøftelse på generalforsamlingen:
-
-
-
Ivan og Marianne (Thyvej 21) foreslår at der opstilles ”Hundeskilte”
ved Rotunden, for på den måde at dæmme op for ”fremmed”
luftning af hunde i området. Marianne og Ivan undersøger hvad det
vil koste at få sat skiltning op i rotunderne. Når prisen er kendt
sørger bestyrelsen for at sende forslaget til afstemning i
grundejerforeningen.
Ivan og Marianne (Thyvej 21) foreslår at det undersøges om der er
mulighed / lovligt at lukke skråt-gående ved Rotunden, primært for
at undgå snerydning på denne strækning. De på
generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer bakker op om
den pragmatiske løsning med snor eller snedynger som spærring i
vintermånederne og ellers foretages der ikke yderligere i sagen.
Ivan og Marianne (Thyvej 21) foreslår yderligere trafikdæmpende
foranstaltninger på foreningens veje. Marianne og Ivan undersøger
hvad vi på en privat fællesvej har af rettigheder/muligheder i forhold
ensretning og/eller trafikdæmpende foranstaltninger samt hvad
prisen for eventuelle løsningsmodeller omtrentligt vil være. Herefter
sørger bestyrelsen for den videre behandling og eventuel
afstemning af forslaget i foreningen..
7. Valg til bestyrelsen
-
Bestyrelsen består af følgende:
o Formandsposten – Ledig
o Bestyrelsesmedlem – Steen Dalberg
o Bestyrelsesmedlem – Thomas Barfod (Kasserer)
o Bestyrelsesmedlem – Niels Jørgen Trandum
o Bestyrelsesmedlem – Peder Taus Christensen
-
Da der ikke kunne vælges en formand er det aftalt at bestyrelsen
arbejder med kollektiv formandspost, og at der skal indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling for at opnå valg af formand til
foreningen.
-
Per Eggertsen genvalgt som revisor
-
Kjeld Jacobsen valgt som revisor suppleant
8. Eventuelt
-
-
Der gives udtryk for et ønske om at foreningens hjemmeside
opdateres med korrekte navne osv. Bestyrelsen vil foretage de
relevante opdateringer.
Det aftales at samtlige papirer husstandsomdeles, for sikre at alle
medlemmer ser dokumenter rettidigt.
Resultatopgørelse for perioden 1/4-2010 - 31/3-2011
Indtægter
Kontingent
Renteindtægter
Indtægt fra tilgodehavender
Indtægter i alt
2010/11
Faktisk
Budget
55.800
59.400
898
1.000
11.600
0
68.298
60.400
Note
1
2
13
2011/12
Budget
59.400
1.000
0
60.400
3
4
5
6
7
8
9
10
11
800
300
1.200
3.500
40.000
1.500
20.000
0
0
Udgifter
Generalforsamlinger
Bestyrelsesmøder
Administrationsomkostninger
Vedr. bestyrelsen
Vejudgift
Forsikring
Havearbejde
Blomster og gaver
Tab på debitor
627
0
0
1.905
18.420
1.271
15.857
0
0
800
300
1.200
3.800
35.000
1.300
19.000
300
0
Udgifter i alt
38.080
61.700
67.300
Årets resultat
30.218
-1.300
-6.900
Saldo Nykredit Bank pr 1/4-2009
Saldo Nykredit Bank pr 31/32010
Bevægelse af
kassebeholdning
114.809
135.127
20.318
Kontingentindtægter (Note 1)
Parcel
Thyvej 9A
Mik Strangerup
Thyvej 10
Merete Gebay
Thyvej 10A
Søren Stoltenberg
Thyvej 11
Bjørg Kjær
Thyvej 12
Rigmor Øhrgaard
Thyvej 12A
Steen Dalberg Petersen (Formand)
Thyvej 13
Pia Rasmussen & Henrik Andersen
Thomas Barfod (Kasserer) & Hanne Tærsbøl
Thyvej 14
Schmidt
Thyvej 15
Christina Jakobsen & Jesper Sjøberg
Thyvej 16
Helge Jørgensen
Thyvej 17A
Eugen Schmidt
Thyvej 17B
Alf Gulbrand
Thyvej 18
Kirsten Grunnet Lauridsen
Thyvej 19
Helene & Kenneth Horsburgh
Thyvej 20
Stine & Peder Fjelding Christensen
Thyvej 21
Marianne Gottlieb & Ivan Nielsen
Thyvej 22
Per Eggertsen
23,
Thyvej st.
R. Shannon
Thyvej 23, 1. Aqeel Yousaf
Thyvej 24
Kamilla & Niels-Jørgen Trandum
Thyvej 25
Søren Sellebjerg Andersen
Thyvej 26
Jens Olin Rasmussen & Lillian Beckmann
Thyvej 27
Hanne Stagholt & Erik Jensen
Thyvej 28
Kasper Willemann
Henrik Rosenberg Jensen & Martina Boye
Thyvej 29
Lauridsen
Thyvej 30
Kristina Ambye & Søren Gellov
31,
Thyvej st.
Lene Charlotte Albæk
Thyvej 31, 1. Lene Charlotte Albæk
Thyvej 33
ANDERSEN & HEBEL. AGENTURER ApS
Tulipanvej 19
Signe Zacchi Rindholt
Tulipanvej 20
Kjeld Jacobsen
Tulipanvej 21
Jimmy Olsen & Mette Maria Kruse Callesen
Tulipanvej 22
Morten Voss & Sidsel Skou Voss
Bellahøjvej 125
Jane Toft Hansen
Bellahøjvej 127
BG BYG CPH Aps.
Bellahøjvej 131
Niels Nørland
Kontingent Modtaget
1.800,00 1.800,00
1.800,00 1.800,00
1.800,00 1.800,00
1.800,00 1.800,00
1.800,00 1.800,00
Fri
Fri
1.800,00 1.800,00
Fri
1.800,00
1.800,00
900,00
900,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Total
Renteindtægter (Note 2)
900,00
900,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
900,00
900,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
900,00
55.800,00 45.900,00
Total
898,20
898,20
Total
11.600,00
11.600,00
Indtægt fra tilgodehavender (Note 13)
Fri
1.800,00
1.800,00
900,00
900,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Generalforsamlinger (Note 3)
Forplejning
Leje af lokale
627,30
327,30
300,00
Bestyrelsesmøder (Note 4)
0,00
Administrationsomkostninger (Note 5)
0,00
Vedr. bestyrelsen (Note 6)
VSG kontingent
Fællesforening af GF
Domæne Dk Hostmaster
Webhotel One.com
Vejudgift (Note 7)
Bjarne Staal
LMJ, faktura 170783
Forsikring (Note 8)
IF Erhvervsansvarsforsikring
Havearbejde (Note 9)
Udgift til tømning af affaldsbeholdere
Vedligeholdelse fællesareal, Arne Højlund Faktura 13833
Vedligeholdelse fællesareal, Arne Højlund Faktura 13832
1.905,00
165,00
1.560,00
45,00
135,00
18.420,25
16.987,50
1.432,75
1.270,50
1.270,50
15.857,35
232,35
7.812,50
7.812,50
Blomster og gaver (Note 10)
0,00
Tab på debitor (Note 11)
0,00
Totale udgifter
38.080,40
Balance pr. 31-03-2011
Faktisk
2010/2011
Aktiver
Almindelig konto Nykredit
Bank
Kassebeholdning
Tilgodehavende kontingent vedr.
2009/10
Tilgodehavende kontingent vedr.
2010/11
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Passiver i alt
Note
135.127
0
1.800
9.900
146.827
146.827
146.827
12
Tilgodehavender (Note 12)
År
Adresse
2009/10
Bellahøjvej 131
2009/10 total
Navn
PN office supplies
2010/11
2010/11
2010/11
2010/11
PN office supplies
Aqeel Yousaf
Lene Charlotte Albæk
Lene Charlotte Albæk
ANDERSEN & HEBEL. AGENTURER
ApS
J. Toft hansen
BG BYG CPH Aps.
Bellahøjvej 131
Thyvej 23, 1
Thyvej 31, st.
Thyvej 31, 1
2010/11
Thyvej 33
2010/11
Bellahøjvej 125
2010/11
Bellahøjvej 127
2010/11 total
Beløb
1.800
1.800
1.800
900
900
900
1.800
1.800
1.800
9.900
Total tilgodehavender
11.700
Indtægter fra tilgodehavender (Note 13)
År
2008/09
2009/10
2009/10
2009/10
2007/08
2009/10
Adresse
Bellahøjvej 125
Bellahøjvej 125
Bellahøjvej 127
Thyvej 11
Thyvej 19
Thyvej 19
Navn
J. Toft hansen
J. Toft hansen
Lars Egholm
Bjørg Kjær
Horsburgh
Horsburgh
ANDERSEN & HEBEL. AGENTURER
2009/10
Thyvej 33
ApS
Samlede indtægter fra tilgodehavender
Beløb
1.300
1.800
1.800
1.800
1.300
1.800
1.800
11.600