Kontaktpersoner

DAGTILBUD GUG
PERSPEKTIVPLAN -2014-2015
Børnehaven Bikuben
Børnehuset Tvedholm
Skovgruppe
Børnehuset Tvedholm
Naturgruppe
Daginstitution Fortuna
Børnehaven Dannerhøj
Børnehaven Korevej
Gug Børnehave
Daginstitution Tophøj
Daginstitutionen Hyldehaven
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Indholdsfortegnelse
Side
1. Indledning
2
2. Dagtilbud Gug
3
-
Økonomi
Ledelse
Forældrebestyrelserne
Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbud Gug 2014
Beslutninger Dagtilbudsbestyrelsen
Principper økonomi dagtilbudsbestyrelsen
Prioriteringer budget
LMU- Lokale MED udvalg
AMR- Arbejdsmiljøarbejdet i Dagtilbud Gug
TR- Tillidsrepræsentanter
Fælles åben i Dagtilbud Gug
3. Institutionerne i Dagtilbud Gug
-
Beskrivelse af de 8 institutioner i Dagtilbud Gug
Værdier for ledelsesarbejdet
Målsætning for lederteamets arbejde
Værdier for det pædagogfaglige arbejde
Pædagogiske læreplaner
Målsætning for samarbejde institutionerne imellem
Overgang til og fra institutionerne
Tværfagligt samarbejde
4
4
5
5
6
6
6
7
7
8
9
9
10
15
16
16
18
18
19
19
4. Dagtilbud for fremtiden - en overordnet udviklingsplan
20
5. Indsatsområder Dagtilbud Gug
20
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Inklusion
Læring & Læringsmiljøer
Sundhed
Forældreinddragelse
Digitalisering
Dialogisk læsning
Bilag 1- Dagtilbudsleder Pia Luthers målstyringsaftale 2014
20
21
22
23
25
26
28
Denne perspektivplan revideres januar 2015
1
1. Indledning:
Perspektivplanen er et dokument, der udfolder den strategi, der i Dagtilbud Gug arbejdes med at
folde ud, ude i de enkelte institutioner. Perspektivplanen er derfor både et før og nu billede samt et
billede på hvor vi som dagtilbud gerne vil udvikle os i retning af. Formålet med perspektivplanen er
at fastlægge rammer og retning for Dagtilbud Gugs arbejde i 2014-2015. Rammerne og retningen
er udtryk for de kort- og langsigtede mål, vi som Dagtilbud skal arbejde med i perioden, samt et
udtryk for den vision vi har for Dagtilbuddets fortsatte udvikling.
Perspektivplanen er herved et arbejdsredskab for alle ledere og medarbejdere i den pædagogiske
praksis, i vores 8 institutioner. Endvidere er perspektivplanen for forældre, der herigennem
inddrages og får indblik i hvilken strategi og hvilke mål, der arbejdes med, i deres Dagtilbud.
Udarbejdelsen af perspektivplanen, er blevet til i et samarbejde mellem Dagtilbudsleder,
Pædagogiske ledere, medarbejdere, samt Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Gug.
Den overordnede ramme for perspektivplanen er:
 Dagtilbudsloven1
 Aalborg kommunes Børne- og unge politik2
 Aalborg kommunes sundhedspolitik 2012-20143
 Aalborg kommune; Dagtilbud for fremtiden – 2014-16/Inklusion, sundhed, læring,
forældreinddragelse4
 Aalborg kommune; Mål og strategier 20145
 Målstyringsaftale for Dagtilbudsleder Pia Luther6
1
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=137202
2
http://www.aalborgkommune.dk/Politik/kommunens-politikker/Documents/Aalborg-Kommunes-borneog%20ungepolitik.pdf
3
http://www.aalborgkommune.dk/Politik/kommunens-politikker/Documents/web_sundhedspolitik.pdf
4
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/879/
5
http://www.aalborgkommune.dk/_controls/PageLayoutsControls/Pdf.aspx?pdfnavn=17953357.PDF&type=bilag&id=1
9547
6
Se bilag 1
Dagtilbud
Gug
Perspektivplan 2014-2015
I Dagtilbud Gug ser vi perspektivplanen, som et levende dokument, som løbende vil blive udbygget
og ændret, i takt med udviklingen indenfor vores velfærdsområde. I Dagtilbud Gug anerkender vi,
at det stiller krav til vores fleksibilitet, faglighed og opfindsomhed i udviklingen af metoder og fokus
i opgaveløsningen i forhold til kerneydelsen, indenfor de givne politisk besluttede rammer.7
Pia Luther
Dagtilbudsleder
Dagtilbud Gug
2. Dagtilbud Gug:
Aalborg kommune er på 0-5års området inddelt i 2 områder, der hver har en områdeleder.
Dagtilbud Gug hører til i område Centrum/Sydvest, der overordnet har en Områdeleder – Helle
Berg. Hvert område er inddelt i et antal Dagtilbud, der hver har en Dagtilbudsleder, som er
overordnet leder for et antal institutioner. Hver institution har en Pædagogisk leder, der er den
daglige pædagogfaglige leder i de enkelte institutioner. Hvert Dagtilbud arbejder som et team med
et samlet budget. Hvert område og Dagtilbud har et medindflydelsessystem, der følger
ledelsesniveauerne i Aalborg kommune. Medindflydelsessystemet er med til at sikre at
medarbejderne er sikret medindflydelse på egne arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og beslutninger i
opgaveløsningen.
7
Se forord mål og strategi; Aalborg kommune ”Mål og strategi” side 2
3
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Dagtilbud Gug
En del af område
Centrum /Sydvest
Områdeleder
LMU
Dagtilbudsleder
Dagtilbudsbestyrelse
AMR
TR
Pædagogiske ledere
Medarbejdere
Forældrebestyrelse
8
Dagtilbud Gug blev dannet.1.1.2011 i forbindelse med en strukturændring på ledelsesstrukturen i
Aalborg kommune. Vi arbejder fortsat bevidst med at bevæge os mod at opleve os som en helhed,
og udnytte de fordele der er ved at arbejde i og som et team, der er gensidige afhængige af
hinanden.
Økonomi:
Dagtilbud Gug har det overordnede mål at sikre en økonomisk bæredygtig udvikling af
institutionerne i Dagtilbuddet, samt at arbejde for fleksible og udviklingsorienterede miljøer, hvor
mangfoldigheden i den pædagogiske praksis bevares.
Ledelse:
Ledelsen i Dagtilbud Gug udmøntes i samarbejde mellem de 8 institutioner, i et ledelsesteam
bestående af Dagtilbudsleder og de 8 pædagogiske ledere.
Dagtilbudsleder er overordnet ansvarlig for den samlede drift og udvikling, herunder Dagtilbuddets
økonomi, samt sikre at Aalborg kommunes pladsgaranti opretholdes. Ligeledes er Dagtilbudsleder
ansvarlig i forhold til Dagtilbudsbestyrelsen.
De pædagogiske lederes ansvar er knyttet konkret til den enkelte institution, og de opgaver der er i
institutionen. Ligeledes er det de Pædagogiske ledere, der har ansvaret for Forældrebestyrelsen.9
9
http://www.aalborgkommune.dk/om_kommunen/forvaltninger/familie-beskaeftigelsesforvaltningen/boerne-ogfamilieafdelingen/documents/de-tre-ledelsesprofiler-paa-daginstitutionsomraadet.pdf
4
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Forældrebestyrelser:
Hver institution har en forældrevalgt bestyrelse, formanden for denne bestyrelse sidder automatisk
med i bestyrelsen for hele Dagtilbudsbestyrelsen for Dagtilbud Gug.
Bestyrelsernes kompetenceområder knytter sig til ledelsesansvarsniveauet. Dagtilbudsbestyrelsen
til Dagtilbudsleders ansvarsniveau, og forældrebestyrelsen til den pædagogiske leders ansvarsniveau.10
Forældrebestyrelsen ude på de enkelte institutioner har fokus på den enkelte institution, den
pædagogiske praksis og arrangementer.
Begge bestyrelser er forpligtet til at arbejde for et godt og velfungerende samarbejde.
Dagtilbudsbestyrelsen har til opgave at fastsætte de overordnede principper for Dagtilbud Gug,
herunder hvordan budgettet til drift skal anvendes.
Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbud Gug 2014.
Forældrerepræsentanter:
Heidi Sønderkær
Daginst Fortuna
[email protected]
Morten Buus
BH Korevej
[email protected]
Sanne Kudahl
BH Tvedholm
[email protected]
Lise Rasmussen
BH Bikuben
[email protected]
Trine Hjermitslev
Gug Børnehave
[email protected]
Ikke en fast
Daginst. Hyldehaven
Kim Kristiansen
Daginst. Tophøj
[email protected]
Jeannette Andersen
BH Dannerhøj
[email protected]
Medarbejderrepræsentanter:
Ulla Riis Christiansen BH Dannerhøj
[email protected]
Jeanette Sørensen
Daginst. Hyldehaven
[email protected]
Sally Andreasen
Daginst Tophøj
[email protected]
Ledelsesrepræsentanter:
Lene Nielsen
BH Korevej
[email protected]
Pia Luther
[email protected]
Dagtilbudsleder
10
http://www.aalborgkommune.dk/Borger/familie-ogboern/Boernepasning/Praktiskeoplysninger/Documents/For%C3%A6ldreindflydelse%20i%20dagtilbud%202013.pdf.p
df
5
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Dagtilbudsbestyrelsen i dagtilbud Gug har besluttet:
 At udarbejde principper for fordeling af budget
 At alle institutioner i Dagtilbuddet skal have medarbejdere, der er uddannet i at yde
førstehjælp til børn. Det er de Pædagogiske ledere, der skal sikre at medarbejdernes
førstehjælpskompetencer vedligeholdes.
 At i 2014, vil Dagtilbudsbestyrelsen arbejde med forældreinddragelse og inspirere til at
igangsætte diskussioner, ude i de enkelte Forældrebestyrelser
 At der er valg til Forældrebestyrelsen i de enkelte institutioner, på et forældremøde i
november måned
Økonomiske Principper besluttet af dagtilbudsbestyrelsen:
 Budgettet for Dagtilbud Gug er et samlet budget hvad angår løn og drift
 Hver institution får tildelt et råderum fra det samlede budget, til daglig drift. Det forventes
det tildelte budget overholdes i de enkelte institutioner
 Personalebudgettet er samlet hos dagtilbudslederen
 Alle store investeringer i Dagtilbud Gug, besluttes ved budget årets start
 De afsatte midler til kurser og efteruddannelse bruges ikke til andre formål
 I forbindelse med timereduktion, tilstræbes det at bevare fuldtidsstillinger
 Der sættes fokus på ressourceforbruget af forbrugsafgifter
 Der arbejdes hen mod ensartet standard vedrørende vedligeholdelse i dagtilbuddets
institutioner
 Alle institutioner i Dagtilbud Gug er ansvarlige i forhold til overholdelse af dagtilbuddets
samlede budget
Prioritering budget 2014:
 45.000 kr. indkøb af 9 Ipads, plus omslag. Der skal løbende betales for 3G, samt for køb af
APPS (Apps ca. 2000. kr.)
 11.000 kr. til indkøb at materialer til Dialogisk læsning.
 4 hæve /sænkeborde til lederne pris? Ca. 20.000 kr.
 4 metal rulleborde – Ca. 4000 kr.
 Trådløst headsæt til Tvedholm – 1000 kr.
 8 touchs skærme til ny IT løsning ca. 40.000 kr., samt oprettelse af trådløst netværk i alle
institutioner
 1 stort børnebord i Hyldehaven – 1100 kr.
 Sol afskærmning i form af parasoller eller sejl i 4 institutioner Pris? – Der forsøges at søge
om penge til det fra Matas fonden. Ca. 15.000 kr.
6
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
 Stiger til 0-6 års institutioner – 4 stk. Pris 2400 kr.
 Voksenstole til alt personale, samt taburetter i garderoberne: ca. 20 stk. af 800 – 1000 kr.
pr stk. ca. 20.000 kr.
 Pc til Tvedholm – 4500 kr.
 20.000 kr. til legeplads i Tophøj
 4000kr til legetøj i børnehuset Tvedholm - Beatesmindevej
LMU – Lokale MED Udvalg
LMU -MED11 er et samarbejdsorgan, hvor igennem medarbejderne har mulighed for
medindflydelse og medbestemmelse på forhold, der vedrører arbejdet i institutionerne og i
Dagtilbuddet. MED har til opgave at styrke kerneopgaven i det pædagogiske arbejde med
børnene, samt understøtte og videreudvikle forældresamarbejdet. Understøtte, at der i vores
Dagtilbud fortsat er attraktive arbejdspladser for både medarbejdere og ledere, hvor fokus på den
faglige udvikling og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø vægtes højt. I MED- udvalget deltager 1
eller 2 medarbejdere fra hver institution.
MED- udvalget er, for nuværende, ved at udarbejde et projekt omkring "Kerneydelse", hvor der
sættes fokus på hvilke opgaver, der skal løses i løbet af en hel almindelig hverdag. Formålet er, at
medarbejderne bliver bedre til at prioritere mellem "skal", "kan" og "måske" opgaverne, så de
opnår større arbejdsglæde, og mindsker risikoen for at ”brænde ud”.
Der afholdes minimum 6 møder årligt.
AMR – Arbejdsmiljøarbejdet i Dagtilbud Gug
I Dagtilbud Gug er der blandt medarbejderne valgt 2 arbejdsmiljørepræsentanter for hele
Dagtilbuddet. Den ene sidder med i LMU (Lokale MED udvalg). I arbejdsmiljøgruppen for
Dagtilbuddet sidder endvidere tillidsrepræsentanten for pædagogmedhjælperne (FOA) og for
pædagogerne (BUPL).
Arbejdsmiljø er:
 De relationer og de vilkår, som mennesker arbejder under

Den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen, som kan bidrage til det enkelte
menneskes sikkerhed på kort sigt, og menneskets fysiske og psykiske sundhed på lang
sigt.
 Arbejdsmiljøgruppen afholder månedligt møde med Dagtilbudsleder og de har ansvar for
arbejdsmiljø gennemgang af hver institution, to gange årligt.
På disse bliver der kigget på hver institutions fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
11
http://www.aalborgkommune.dk/Job/personale-og-ledelse/Sider/MED-organisationen.aspx
7
Dagtilbud
Gug
Perspektivplan 2014-2015
Hvert andet år udarbejdes der en arbejdspladsvurdering (APV), for hele Dagtilbuddet.
Dagtilbudsleder er leder for arbejdsmiljøgruppen, og overordnet ansvarlig for et sikkert og sundt
arbejdsmiljø for alle ansatte i Dagtilbuddet. Ude i de enkelte institutioner, er det den Pædagogiske
leder, der skal sikre at det daglige arbejde udføres med hensyn til fysiske og psykiske belastninger.
Fokus arbejdsmiljøgruppen 2014-2016:
 Arbejdsstillinger - dette ved, at der i budgettet afsættes midler af til gode voksenstole i
institutionerne, små stole på hjul i garderoberne og hæve/sænke skrivebord til lederne.
 Styrkelse af den sociale kapital12. Social kapital er, at vi i den enkelte institution og samlet i
Aalborg kommune løser kerneopgaven i fællesskab. For at løse kerneopgaven skal
samarbejdet være kendetegnet ved en stor oplevelse af tillid og retfærdighed.
 Vi vil have endnu bedre trivsel og arbejdsmiljø ude på vores institutioner
 Så vi får mindre stress og en formindskelse af vores sygefravær.
 Så vi får flere arbejdstimer til kerneydelsen
 Fordi dette vil skabe mere trivsel og højne den enkeltes arbejdsglæde
TR- Tillidsrepræsentanter:
Tillidsrepræsentanterne er de personer, der er valgt fra de fagforeninger, der har overenskomst for
vores område. Der er valgt en tillidsrepræsentant for pædagogmedhjælperne (FOA), pædagogerne
(BUPL), samt en for lederne (LTR/BUPL)
Tillidsrepræsentanternes arbejdsopgaver:
 Altid behjælpelige ved spørgsmål fra kollegaer.
 Repræsentanter for kollegaer i LMU.
 Spørgsmål til ferie, løn og ansættelsesforhold, barsel samt orlov m.v.
 Deltager ved ansættelses samtaler.
 Støtte for kollegaer ved evt. afskedigelse.
 Bisiddere ved syge/trivselssamtaler og tjenstlige samtaler, hvis det ønskes.
 Deltager i møder med ledelsen.
 Bindeled til FOA og BUPL.
 Samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten samt TR i andre områder
12
http://www.aalborgkommune.dk/job/personale-og-ledelse/sider/social-kapital.aspx
8
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Fælles åben ved ferier i dagtilbud Gug
I Dagtilbud Gug har vi fælles åbning 2 uger i sommerferien, fredag efter Kristi Himmelfartsdag,
grundlovsdag samt mellem jul og nytår for alle børn i dagtilbuddet, undtaget Hyldehaven.
Begrundelse: Forventet fravær i alle institutionerne på over 55 %.
 Alle institutioner i Dagtilbud Gug deltager i fælles ferieåbent (undtaget Hyldehaven som
allergiinstitution).
 Forældre angiver behov for pasning i forbindelse med jul inden 10. november, i forbindelse
med sommerferien, inden 15 marts.
 Ferie udmeldes til personale senest 4 uger inden juleferien, og inden 1. april inden
sommerferie.
 Forældre orienteres om hvor fællesåbent afholdes, når dette er endelig fastlagt.
 Der vil som udgangspunkt være kendt personale i forhold til tilmeldte børn.
 Dog skal der tages hensyn til forbruget af ressourcer; forstået som at ét barn fra 4
institutioner ikke udløser 4 personaler.
 Der tages hensyn til den tilmeldte børnegruppe, når det endeligt fastlægges hvem og hvor
mange personaler, der er på arbejde.
 De personaler, der er på arbejde i ferieugen, samarbejder om og har et fælles ansvar for
alle børn.
 Er der ingen tilmeldte børn har den Pædagogiske leder telefonvagt.
3. Institutionerne I Dagtilbud Gug:
Dagtilbud Gug er et varieret område, der dækker både by og land. Der er institutioner i alle
størrelser. Vuggestuegrupper, Børnehaver, Skovbørnehave, allergi inst., kort sagt, vi har alt. Vi er
8 unikke institutioner med hver vores særkende, der sammen som team i vores forskellighed, er
med til at bidrage til mangfoldighed og gensidig udvikling af kerneydelsen.
Institutionerne fordeler sig sådan i vores Dagtilbud:
 Overordnet leder for alle 8 institutioner
Dagtilbudsleder Pia Luther
 Korevej, 20 børnehavebørn i Gug
Pædagogisk leder Lene Oxbøll
 Fortuna, 18 vuggestuebørn/28 børnehavebørn i Gug
Pædagogisk leder Jane Nielsen
9
Dagtilbud
Gug
Perspektivplan 2014-2015
 Bikuben, 40 børnehavebørn i Gug
Pædagogisk leder Helle Hansen
 Gug Børnehave, 40 børnehavebørn i Gug
Pædagogisk leder Jonna Skousbøll
 Tophøj, 12 vuggestuebørn/ 28 børnehavebørn i Visse
Pædagogisk leder Sarah Holt Olsen
 Dannerhøj, 50 børnehavebørn i Visse
Pædagogisk leder Marianne Pedersen
 Tvedholm, 38 børnehavebørn på Gultentorpvej ved Poulstrup Sø &
Beatesmindevej 40 børnehavebørn, på Beatesmindevej i Gug
Pædagogisk leder for begge institutioner Linette Rosenskjold
Pædagogisk koordinator Tvedholm Tina Kjølby
Beskrivelse af de 8 institutioner i Dagtilbud Gug:
Institutionens navn, adresse og tlf.:
Gug Børnehave Sønder Tranders Vej 37, 9210 Aalborg Sø tlf.: 98 14 17 80
Pædagogisk leder:
Jonna Skousbøll
Antal børn: 40
Åbningstid.
Mandag – Torsdag: 6.30-16.45, Fredag: 6.30-16.30
Gug børnehave er en ældre institution fra 1968. Børnehaven er fysisk indrettet med mange små
rum og en kælder hvor der er mulighed for fysisk aktivitet. Legepladsen er stor og der er plads til
leg. Fysisk ligger børnehaven placeret i et parcel hus kvarter og er nabo til Gug skole.
Børnehaven er normeret til 40 børn.
Vi er meget optaget af legekulturen i vores børnehave, for at styrke fællesskabet og venskaberne.
Vi har fokus på børnenes relationer og arbejder ud fra ”fri for mobberi – kufferten” fra Mary
Fonden.13
I 2014 er det overordnede læreplanstema Sundhed. Vi har planlagt at arbejde med 3
læreplanstemaer - Børns sproglige kompetencer, krop og bevægelse og de sociale kompetencer,
hvor vi tager udgangspunkt i sundhed.
13
http://www.maryfonden.dk/da/fri-for-mobberi
10
Dagtilbud
Gug
Perspektivplan 2014-2015
Institutionens navn, adresse og tlf.:
Daginstitutionen Fortuna, Fortunavej 1, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 99 82 45 60
Pædagogisk leder:
Jane Nielsen
Antal børn:
46 (18 Vuggestuebørn & 28 børnehavebørn)
Åbningstid.
Mandag til torsdag: 6.45 – 17.00 og fredag: 6.45 – 16.45
Fortuna er en daginstitution, der modtager børn i alderen 0-6 år, fordelt på tre grupper.
Fortunas kendetegn er, at vi vil styrke det gode børneliv, hvor vi vil arbejde i et udviklende og
omsorgsfuldt miljø for både børn og voksne.
Vi har en positiv tilgang til mennesket, hvor vi har fokus på anerkendende relationer og
venskaber. Vi er opmærksomme på barnets ressourcer, kompetencer og særlige behov. Vi vil
møde barnet med omsorg, respekt og empati.
Vi vil styrke fællesskabet og vægter sundhed (psykisk og fysisk) herunder krop og bevægelse og
oplevelser i naturen.
Dagligdagen er præget af trygge rammer og aktiviteter i mindre grupper, samt et højt engagement
og fagligt niveau.
Institutionens navn, adresse og tlf.:
Børnehaven Bikuben, Th.Stauningsvej 9, 9210 Aalborg sø. Tlf.: 98 14 82 27
Pædagogisk leder:
Helle Hansen
Antal børn: 40 Børn
Åbningstid.
Mandag-Torsdag: 6.45 – 17.00, Fredag: 6.45 – 16.45
Bikuben skal være et sted, hvor børnene er glade for at være, og hvor der summer af liv. Derfor
planlægger vi aktiviteter, der giver det enkelte barn oplevelser, som fremmer den sociale
modning, barnets sanser, fantasi og nysgerrighed.
Vi har struktur på dagen, hvilket er med til at skabe ro og tryghed for barnet.
For at gøre børnene nysgerrige og motiverede på at lære, har vi valgt at funktionsopdele Bikuben
med rum til spil/puslespil, historielæsning, kreativitet, konstruktionslege, tumle - lege.
For at børnene skal føle sig trygge ved at komme i institutionen, er det vigtigt de har et
tilhørsforhold. Vi har valgt, at fordele børnene og de voksne på 2 stuer, Bier og Hvepse, hvor de
møder ind om morgenen inden de fordeler sig i huset.
Vi vil sikre børnenes udvikling, give det enkelte barn mulighed for at være sig selv,
samt styrke forskellighederne og fællesskabet.
Vi deler ofte børnene op i grupper efter alder, køn, interesser mm. Her arbejder vi
med de emner der interesserer børnene lige nu, eller det, vi synes, der kan supplere
deres udvikling.
11
Dagtilbud
Gug
Perspektivplan 2014-2015
Institutionens navn, adresse og tlf.:
Børnehuset Tvedholm, Beatesmindevej 177, 9210 Aalborg Sø,
Tlf. 99 82 45 65 – 98 32 39 22
Pædagogisk leder:
Linette Rosenskjold
Pædagogisk koordinator: Tina Kjølby
Antal børn:
37 i Naturgruppen og 38 i Skovgruppen
Åbningstid.
Mandag - Torsdag 6.30 -17.00,Fredag 6.30-16.30
I Tvedholm, er vi optaget af at opbygge en tydelig naturprofil, hvor vi tager udgangspunkt i det
område som vi bevæger os i fysisk, i praksis. Til at understøtte det pædagogiske arbejde
samarbejder vi med Aalborg kommunes projekt ”Få kroppen på toppen14 i naturen”.
I 2014 har vi særlig fokus på læreplans temaerne Sprog, Natur og naturfænomener og Krop og
bevægelse, hvor det overordnede tema er Sundhed, og hvad sundhed betyder for os.
Vi arbejder med Forældreinddragelse, og i samarbejde med vores bestyrelse opbygger vi rammer
for forældrenes deltagelsesbaner i vores praksis, og bruger forældrene som en ressource i
barnets udvikling.
I daglig praksis strukturerer vi hverdagen for børnene, så der både er plads til leg, spontanitet og
fastlagte aktiviteter. Dette gør vi ved bl.a. at aldersopdele børnene, så de oplever venskaber der
kan vare i hele deres børnehave tid, men vi laver også aktiviteter med blandede børnegrupper, for
at styrke den sociale læring børnene imellem.
14
http://www.kroppenpaatoppen.dk/
12
Dagtilbud
Gug
Perspektivplan 2014-2015
Institutionens navn, adresse og tlf.:
Daginstitutionen Hyldehaven, Danalien 15, 9000 Aalborg, Tlf. 98 11 00 33
Pædagogisk leder:
Lena Lyng
Antal børn: 22
Åbningstid:
Mandag -Torsdag, 6.30 -16.45, Fredag 6.30-16.30
Hyldehaven15 er Danmarks eneste institution indrettet specielt til børn med astma, eksem eller
allergi. Vi har hjemme i et lyst og dejligt hus tæt på Aalborg Centrum.
Huset er bygget allergivenligt og omgivet af en dejlig stor legeplads.
I Hyldehaven har vi plads til 10 børn i alderen 0 til 3 år og 12 børn i alderen 3 år til skolestart. Det
er på mange måder en almindelig institution, dog med den forskel, at vi tager et helt særligt
hensyn til børn med astma, eksem og allergi.
I hverdagen skaber vi en sund og god dag for børn og voksne med masser af muligheder for leg
og oplevelser.
Retningslinjer
Hvis du vælger at søge om plads til dit barn i Hyldehaven, er der en række betingelser, du skal
være opmærksom på:
• Rygning i institutionen, på legepladsen og i eget hjem er forbudt
• Alle der kommer i Hyldehaven - børn, forældre og personale, skal være ’duft fri’. Det vil sige, at
Parfume samt parfumeret vaskepulver og skyllemiddel ikke er tilladt.
• Barnets egne bamser, kludedukker mm. må ikke medbringes, da de kan indeholde husstøvmider
• Dyr i institutionen og i eget hjem er ikke tilladt
Institutionens navn, adresse og tlf.:
Børnehaven Korevej, Korevej 2, 9210 Aalborg SØ, tlf. 98147589
Pædagogisk leder:
Lene Oxbøll
Antal børn: 20
Åbningstid.
Mandag – torsdag 6.30 til 17.00, Fredag til kl. 16.00
I børnehaven Korevej, lægger vi vægt på, at børnene føler sig trygge og får en følelse af at høre til
i fællesskabet. Vi har fokus på, at børnene får skabt venskaber og lærer at drage omsorg for
hinanden. I det pædagogiske arbejde, prioriterer vi, at drage omsorg for det enkelte barn og
dermed give plads til forskellighed. Vi er alle lige, men ikke ens.
Børnehavens hverdag er struktureret på en måde, der giver forudsigelighed for børnene. Vi holder
hver dag samling og hvile. Samling bl.a. for, at styrke fællesskabet og for at hvile samt koble af i
en travl hverdag. Børnene er dagligt inddelt i mindre grupper, hvor vi arbejder ud fra de
pædagogiske læreplanspunkter og børnenes behov (fx sprog, at blive selvhjulpen, motorik,
kreativitet, skoleparathed mm.). Derudover holder vi en dag ugentligt en gruppedag for alle
børnene, hvor de er inddelt i to grupper. Her arbejder vi bl.a. med større emner og fordybelse.
I børnehaven har vi også aktiviteter ud af huset, fx skøjtehal, teaterture, biografture,
naturoplevelser, bogbus, besøgsbørnehave, skolebesøg osv.
15
Læs mere her om visitering til hyldehaven; https://www.pladsanvisningenonline.dk/Default.asp?page=bo/bas/selection$showward.xsl&WardId=1378714&AreaId=120608
13
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Institutionens navn, adresse og tlf.:
Daginstitutionen Tophøj, Vissevej 112, 9210 Aalborg SØ. Tlf. 98323022
Pædagogisk leder:
Sarah Holt Olsen
Antal børn:
12 vuggestuebørn, 28 børnehavebørn
Åbningstid.
Man-Tors: 6.30-17.15. Fredag: 6.30-17.00
Daginstitutionen Tophøj er en 0-6 års institution, hvor vi arbejder ud fra de pædagogiske
principper i Marte Meo16. Dette ses i dagligdagen ved at vi benævner børnenes initiativer og følger
dem, anerkender deres følelser og øver børnene i være opmærksomme på hinanden. Der udover
er vi særligt optagede af udelivet, og hvordan vi kan se naturen som et læringsrum.
Vi har i 2013 opstartet et særligt arbejde omkring dialogisk læsning, hvilket er en form for læsning,
som i høj grad inddrager børnene i læsningen og gør dem til aktive medspillere. Vi ser tydeligt
hvordan dette arbejde, bidrager positivt til børnenes sproglige færdigheder.
Vi arbejder desuden aktivt med den sociale overlevering imellem børn – altså hvordan børnene
spejler sig i hinanden og lærer af og med hinanden.
16
Marte Meo betyder "ved egen kraft" og er en pædagogiske metode. De 5 samspilsprincipper i Marte Meo:
1.
Følge barnets initiativ
2.
Positivt bekræfte barnets initiativ
3.
Benævne egne og barnets initiativer
4.
Turtagning
5.
Positiv ledelse
14
Dagtilbud
Gug
Perspektivplan 2014-2015
Institutionens navn, adresse og tlf.:
Børnehaven Dannerhøj, Dannerhøj 2, 9210 Aalborg Ø, Tlf. 98 31 45 34
Pædagogisk leder:
Marianne Pedersen
Antal børn: 50
Åbningstid:
Mandag til Torsdag 6.15-17.00 – Fredag 6.15-16.45
Børnehaven er kendetegnet ved et engageret personale, hvor vi arbejder bevidst fagligt og
systematisk i vores tilgang, hvor læreplanerne er omdrejningspunktet. Pædagogisk arbejder vi ud
fra de 5 principper i Marte Meo17. Børnehaven har en uddannet Marte Meo terapeut ansat.
Vi anerkender børn som de unikke mennesker de er, og understøtter hvert enkelt barn ud fra
deres nærmeste udviklings zone. Vi arbejder inkluderende og anerkendende, og deler ofte
børnene i mindre grupper i vores fordybelses tid
Vi giver børnene tryghed og omsorg, ligesom vi udfordrer og giver dem øve - baner for udvikling
og læring.
I børnehaven samarbejder vi på tværs af huset i opgaveløsning, og i det tværfaglige samarbejde.
Vi har et dejligt hus med et stort all rum og 3 stuer. Hvert barn er tilknyttet en stue med faste
voksne.
Børnehaven har en stor dejlig legeplads, der fordrer til at børnene bruger kroppen fysisk. På
legepladsen er der træer der kan klatres i, træer der kan plukkes frugt fra, bakke der kan rulles på,
små oaser hvor der kan leges og udforskes samt en skøn bålplads. Vi er ofte på tur ud af huset,
både i nærmiljøet eller for at gøre brug af de kulturelle tilbud der findes i kommunen.
Vi er kendetegnet ved at have et godt humør, fagligt orienterede og et hus der er ude på noget
med og sammen med børnene, hvor vi inddrager jer forældre i samarbejdet om jeres barns trivsel,
læring &udvikling.
Værdier for ledelsesarbejdet i Dagtilbud Gug:
Overordnet arbejder vi i Dagtilbud Gug, ud fra Aalborg kommunes ledelses- og værdigrundlag.
I vores Dagtilbud mener vi, at samarbejde handler mere end om ord, det handler konkret om
kendskab til hinanden og hinandens virkelighed / hverdag. Vi er optagede af vigtigheden af, at
beslutninger og initiativer kan udspringe både fra ledere samt medarbejdere, og at inddragelse
medvirker til at skabe ejerskab, engagement og ikke mindst arbejdsglæde for den enkelte
medarbejder og institution, men også for Dagtilbuddet, som helhed.
I 2014 er vi i Dagtilbuddets ledelsesteam i gang med at udarbejde et fælles ledelsesgrundlag i
samarbejde med en konsulent i Aalborg kommune. Ledelsesgrundlaget skal danne rammen for
samarbejdet i vores Dagtilbud, på tværs af de 8 institutioner. Som en del af ledelsesgrundlaget, er
vi særlig optaget af teorien om ”Fair proces”. Fair proces er et værktøj, der er med til at sikre, at
processer/forandringer, sker på en måde, der opleves retfærdige af de, der skal implementere
17
Se note 11
15
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
processen/forandringen. I Dagtilbud Gug, skal alle opleve at de inddrages og at beslutninger
opleves retfærdige. Vi mener, det er en af grundstenene for en innovativ, engageret og fysiskpsykisk sund kultur, i vores Dagtilbud.
Målsætning for lederteamets arbejde
 I Dagtilbud Gugs lederteam vil vi samarbejde ved at supplere og støtte hinanden i at udføre
arbejdsopgaverne.
 Vi vil bruge hinanden som sparringspartnere, hvor dette opleves som et behov
 Vi vil med respekt, værdsætte hinandens forskelligheder og holdninger og møde hinanden,
hvor vi er.
 Vi vil sætte udvikling i gang, som en bevægelse i vores bevidsthed, der giver ny læring og
erkendelse.
 Med åbenhed i sindet vil vi vise hinanden, hvem vi hver især er, da det også er vigtigt for
os, at have det sjovt med hinanden.
 Humor som værende en vigtig medspiller i vores samarbejde
 Løbende arbejde med de snitflader, der ligger i ledelsesstrukturen, omhandlende at have
fokus på hvilke opgaver, der skal have fokus, for henholdsvis Dagtilbudsleder og
Pædagogiske ledere.
 Skabe gode rammer for arbejdet og tilse, at vi fremmer et godt arbejdsmiljø, da trivsel på
arbejdspladsen, er med til at mindske risiko for sygdom, stress og udbrændthed.
Værdier for det pædagogfaglige arbejde
Det er Dagtilbuddets opgave at efterleve lovgivningen og de lokalpolitiske mål og rammer, der er
fastlagt for vores område.
I Dagtilbud Gug arbejder vi ud fra et fælles overordnet mål for det pædagogiske arbejde:
”Vi vil arbejde for, at alle børn står ved sig selv med stolthed,
og respekterer hinandens forskelligheder”
Med udgangspunkt i fælles værdier vil vi arbejde på at sikre, at alle børn oplever tryghed,
omsorg, nærvær og glæde/humor i hverdagen. At de bliver mødt og lærer at møde andre med
respekt og anerkendelse samt føler sig selv som en del af et fællesskab.
De fælles værdier i det pædagogiske arbejde, skal være rammen i vores arbejde på at skabe et
fælles overordnet fundament for det pædagogiske arbejde i Dagtilbud Gug.
16
Dagtilbud
Gug
Perspektivplan 2014-2015
Alle institutioner har fokus på at skabe en genkendelig dagligdag for børnene; dette sker f.eks. ved:
 At barnet bliver modtaget på en god måde hver dag
 At skabe tid til at barnet får nærvær og fysisk kontakt efter behov
 At skabe gode rammer omkring måltidet
 At børnene inddrages i fællesskaber/sociale relationer
 At barnet efter alder får hjælp til personlig hygiejne
 At barnet støttes i at blive selvhjulpet ved af- og påklædning
 At barnet lærer at omgås andre med respekt og anerkendelse
 At barnet støttes i at løse konflikter
Genkendelighed i hverdagen for børnene skabes også gennem, at alle institutioner har en række
kulturelle og årstidsbestemte aktiviteter, traditioner og fester. Disse er med til at give børnene en
oplevelse af årets gang, samt en begyndende forståelse af tid og rytme. Vores kulturarv
videregives på denne måde gennem fastlagte traditioner, der samtidig er til glæde for børnene, da
de er genkendelige gennem hele deres tid i institutionerne.
Når vi vælger at sætte fokus på disse gøremål i hverdagen, er det fordi, at vi ved, det ikke kun er
gennem planlagte aktiviteter og leg, børnene får en god oplevelse, lærer nyt og udvikler selvværd,
selvtillid og selvstændighed. Men at det er samværet og samværsformen i de daglige rutiner, der
fylder mest i børnenes hverdag. De voksne er ved deres nærvær i hverdagens gøremål med til at
give børnene genkendelighed og tryghed som er fundamentet for deres trivsel, udvikling og læring.
Vi arbejder med læreplanerne som udgangspunkt i det faglige udviklende arbejde med børnene. I
læreplanerne, som kan ses i de enkelte institutioner, vil der i 2014 kunne læses de enkelte
institutioners mål, metoder, dokumentation og evaluering. Fælles tema for læreplanerne i Dagtilbud
Gug, er SUNDHED i 2014-2015.
Forskelligheden vægtes højt i Dagtilbud Gug. Derfor har man som forældre mulighed for, at vælge
mellem 8 unikke tilgange til det pædagogiske arbejde, indenfor den fælles værdiramme.
Hvad siger Hesten? – den siger noget med halen.
Liv, 2 år18
18
Aalborg kommune; ”Dagtilbud for fremtiden-2014-2015. Citat barn
17
Dagtilbud
Gug
Perspektivplan 2014-2015
Pædagogiske læreplaner
Der skal fortsat udarbejdes læreplaner i den enkelte institution. Læreplanerne er institutionens eget
målstyringsredskab.
I de kommende to år, vil målene i de enkelte institutioners læreplan tage udgangspunkt i det fjerde
spor i Udviklingsplanen – Sundhed. Dette bliver det fællestema, som de 8 institutioner arbejder ud
fra, når læreplanen udarbejdes.
Den pædagogiske forskellighed i Dagtilbuddets institutioner ses og bevares via læreplanerne.
Læreplanen udarbejdes af personalet i institutionen, i samarbejde med Forældrebestyrelsen.
”Hvem lærer børnene at lave puslespil”? – ”Det gør de voksne, man kan også lære at
klatre i træer”-” Hvem lærer børn at klatre i træer”? – ”Det gør børnene.”
Nicola 4år19
Målsætning for samarbejde institutionerne imellem:
I Dagtilbud Gug, vægter vi et samarbejde, der gennem kommunikation arbejder hen imod fælles
mål, for den pædagogiske praksis. Vi vil sammen skabe et miljø, hvor vores arbejde er
meningsfyldt, og med indhold for den enkelte og herigennem styrke arbejdsglæden og
engagementet. Vi vil respektere hinandens forskelligheder, dette gennem ord og handlinger.
Det pædagogiske arbejde med børnene er i fokus, hvor vi deler viden og erfaringer med hinanden.
Dette vil vi i 2014 gøre ved at, der oprettes en elektronisk fællesreol, til inspiration for hinanden.
Vi samarbejder på tværs kollegialt omkring pædagogiske temaer, såsom sprog og sundhed.
Vi er hinandens arbejdsmiljø, så vi skal samarbejde om, at skabe trivsel og arbejdsglæde for
hinanden.
Vi skal sammen prioritere opgaverne, bevare overblikket og sammen få øje på stjernestunderne i
vores daglige arbejde.
19
Aalborg kommune; ”Dagtilbud for fremtiden-2014-2015. Citat barn
18
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Overgang til og fra daginstitutionen
I Dagtilbud Gug arbejder alle institutioner med at gøre overgangen mellem de forskellige tilbud, så
god, som mulig.
Der er et veludbygget samarbejde med Dagplejen, når et barn skal starte i børnehaven. Dagplejen
kommer som oftest på besøg i børnehaven. Besøget fra det kendte til det nye er med til at skabe
tryghed for barnet, der skal starte i børnehave.
Vi samarbejder altid med de skoler, vi skal aflevere børn til. Vi har på nuværende tidspunkt et mere
formaliseret samarbejde omkring overgangen fra børnehave til skole med både Gug og Nøvling
skole. I 2014 arbejdes der også på, at få et formaliseret samarbejde med Byplanvejen skole, da vi
har flere børn, der har den skole som distriktsskole.
Tværfagligt samarbejde
For at sikre at det enkelte barn og familien får den hjælp, de har brug for, har alle institutioner et
veludbygget tværfagligt samarbejde. Samarbejdet etableres, når vi skønner ikke at have den
nødvendige ekspertise, eller der er brug for en særlig pædagogisk indsats i en periode.
Institutionerne samarbejder med:

Familiegruppen i Centrum20 i forbindelse med særlige problemstillinger

Tværfagligt team, når institutionen eller forældre har behov21

Talepædagog22 og fysioterapeuter23 ved behov for fagspecifik støtte

PPR i forbindelse med skolestart24
20
http://www.aalborgkommune.dk/borger/familie-og-boern/akut-hjaelp/sider/familiegrupperne.aspx
21
http://www.aalborgkommune.dk/Borger/familie-og-boern/akut-hjaelp/Sider/Foraeldre-til-boern-0-5-aar.aspx
22
http://www.aalborgkommune.dk/Borger/familie-og-boern/akut-hjaelp/Sider/Sprog-tale-og-hoerevanskeligheder.aspx
23
http://www.aalborgkommune.dk/Borger/familie-og-boern/akut-hjaelp/Sider/Boernefysio-ogergoterapeuterne.aspx
24
http://www.aalborgkommune.dk/Borger/familie-og-boern/akut-hjaelp/Sider/Paedagogisk-PsykologiskRaadgivning.aspx
19
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
4. Dagtilbud for fremtiden – en overordnet udviklingsplan for 0-5 års området
Aalborg Kommune har udarbejdet en udviklingsplan for alle institutioner, ”Dagtilbud for fremtiden
2014-2016”25. Heraf fremgår det, at alle institutioner skal arbejde med inklusion, læring og
læringsmiljøer, forældreinddragelse og sundhed, som er det nye 4 spor i planen.
Udviklingsplanen kan ses som en del af udmøntning af Børne- og Ungepolitikken; en politik hvor
målet er, at vi i institutionerne skal arbejde for ”at give alle børn lige muligheder for at udvikle
sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der forpligtigende og aktivt indgår i
fællesskaber og i det demokratiske samfund”. Alle børn skulle gerne opleve ”Den røde tråd
gennem opvæksten”. Udviklingsplanen, er sammen med Aalborg kommunes mål og strategi plan
for 201426, omdrejningspunktet for de fokusområder, vi som Dagtilbud skal udarbejde vores
indsats i forhold til.
5. Indsatsområder Dagtilbud Gug
a) Inklusion
Alle institutionerne i Dagtilbud Gug arbejder med inklusion; der ses på det enkelte barns
ressourcer og kompetencer, og der er fokus på at skabe inkluderende fællesskaber. Vi har valgt at
arbejde med særlig fokus på inklusion, da vi mener at arbejdet med læringsmiljøer og
forældreinddragelse, naturligt bliver en integreret del af arbejdet med inklusion.
I Dagtilbud Gug har vi i fællesskab udarbejdet en fælles forståelse af inklusion og læring læringsmiljøer. Disse forståelser er grundlaget for det pædagogiske arbejde i alle institutioner
Inklusion
For os er inklusion, at børn bliver set, mødt og hørt, og er deltagere i inkluderende fællesskaber. Et
inkluderende fællesskab betyder, at vi skal kunne rumme alle børn og give plads til alle børn. Vi
skal lytte til børnene med en anerkendende tilgang og vise respekt for hinandens forskelligheder.
Inklusion i hverdagen
Vi arbejder med inklusion i hverdagen ved at sætte ord på handlinger og løfte den sociale
opmærksomhed mellem børnene. Vi skaber et miljø, hvor børnene trives i sociale fællesskaber,
som tager udgangspunkt i de enkelte børn. Ved hjælp af vores pædagogik udarbejder og
tilrettelægger vi attraktive og læringsmiljøer.
25
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/879/
26
http://www.aalborgkommune.dk/_controls/PageLayoutsControls/Pdf.aspx?pdfnavn=18003873.PDF&type=bilag&id
=25732
20
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Hvordan kan vi udvikle arbejdet med inklusion?
Vi kan udvikle vores arbejde med inklusion ved at have fokus på relationerne børn/børn og
børn/voksne.
Det er vigtigt, at personalet arbejder aktivt for at alle børn oplever at have en ven i løbet af deres
børnehave tid. I Dagtilbud Gug iværksættes et samarbejde mellem institutionerne, der netop
skaber grundlag for fællesskab og relationer for alle.
Personalet skal i forhold til arbejdet med inklusion have fokus på at undersøge og afprøve nye og
forskellige metoder og modeller med henblik på at sikre, at alle børn inkluderes fysisk og socialt.
b) Indsatsområde Læring & Læringsmiljøer
Læring og læringsmiljøer
Der forekommer læring overalt  Læringen sker, når man danner sig nye erfaringer. Disse kan
skabes både i samspil med andre og når man er alene. Læringen kan være både struktureret og
ustruktureret.
Eksempler på strukturerede læringsforløb kan være samling & temauger og ustrukturerede forløb
kan være konfliktløsning og lege. Læring kan ske, både når pædagogen går foran, ved siden af og
bagved barnet.
Læringsrum
Læringsrum skabes ved, at personalet opstiller nogle givne rammer, som giver børnene mulighed
for den ønskede læring. Rammerne kan være fysiske, men kan også være sociale – eksempelvis
hvis personalet bevidst sætter børn sammen med den hensigt, at fremme barnets mulighed for
læring.
Læring sker hele livet i relationer, og både børn, personale og forældre lærer gennem hele livet,
også i den tid barnet går i daginstitution.
Læring og læringsmiljøer i hverdagen
I arbejdet med læring og læringsmiljøer i hverdagen vægtes det, at pædagogerne er åbne over for
børnenes interesser og initiativer. Børn skal have indflydelse på deres egen hverdag. Det er vigtigt
at skabe læringsrum, hvor børnene mødes anerkendende og inkluderende, således at trygheden
og tilliden er til stede.
Når denne ramme er sat, vægtes det at skabe attraktive læringsrum, hvor der er plads til
bevægelse, og hvor børnene præsenteres for ny viden, indenfor forskellige områder.
21
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Hvordan kan vi udvikle arbejdet med læring og læringsmiljøer
I arbejdet med læring og læringsmiljøer vil vi inspirere hinanden, de forskellige institutioner
imellem. Eks. igennem besøg, mødevirksomhed, plancher og formidling af materiale/temaforløb.
Ved at bruge videooptagelser af børn i forskellige situationer (Marte Meo) og efterfølgende
analyse, brug af video (eks. video om inklusion).
Endvidere vil vi sætte fokus på hverdagen – være bevidste om hvilken læring, der forekommer i de
mere ustrukturerede forløb i dagligdagen. Hvad lærer vi af dagligdagen?
Udviklingen kan også ske ved brug af forskellige evalueringsmetoder og udviklingsmetoder (eks.
SMTTE, som er en metode – et skema, til at evaluere de indsatser, der sættes i gang med
børnene).
Personalet skal i forhold til arbejdet med læring og læringsmiljøer have fokus på at undersøge og
afprøve nye og forskellige metoder/modeller med henblik på at sikre, at alle lærer.
c) Indsatsområde Sundhed
Definition:
Sundhedsbegrebet kan forstås på flere måder. I vores sammenhæng forstås sundhed positivt og
defineres bredt ud fra WHO’s definition. ”Sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig
fysisk, psykisk og socialt velbefindende”. Sundhed handler også om at have kompetencer til at
agere i samfundet. For børn fra 0-5 år handler det om at styrke deres mestringsevne og give dem
handlekompetencer til at møde omverdenen, samt have en positiv sundhedsadfærd.
Livstilsfaktorer som søvn og kost anses også som en vigtig del af børns sundhed.
Formål:
At børn i daginstitutionen oplever sundhed tænkt naturligt ind i den pædagogiske struktur og i de
pædagogiske rammer. Med en bred sundhedsopfattelse skabes der balance i børnenes liv, hvor
barnets krop, mentale robusthed og deltagelse i fællesskabet understøttes og udfordres
pædagogisk. Fysisk og kognitiv udvikling forbindes, da de er to sider af samme sag.
Målet i 2014 i Dagtilbud Gug er:
 At sundhed tænkes ind i planlægningen, af den pædagogiske praksis.
Konkret er det besluttet, at sundhed er et fælles læreplanstema i hele Dagtilbuddet. Dette
for at understøtte, at børnene får en positiv selvopfattelse og tro på egne evner. Vi vil give
alle børn mulighed for, at bevæge sig alderssvarende og være en del af børnefællesskabet.
22
Dagtilbud
Gug
Perspektivplan 2014-2015
 At det pædagogiske personale gør det muligt for alle børn at deltage i fælles fysiske
udfoldelser, og skaber rammer der modvirker at børn bliver fysisk inaktive.
Konkret, har vi i dagtilbud Gug nedsat en styregruppe som skal lave tværgående fælles
aktiviteter for dagtilbuddet. Styregruppen består af en leder som tovholder, samt en
Sundhedsmedarbejder fra hver institution
 Bevidsthed om at den professionelle, er barnets rollemodel.
Konkret, i Dagtilbud Gug får alle institutioner besøg af Aalborg kommunes KRAM bus, og
herved mulighed for at få lavet en sundhedsprofil, med følgende handleplan for
sundhedsmæssige tiltag ift. medarbejderne.
Vi skaber bevidsthed om at vi som pædagoger og pædagogmedhjælpere er deltagende
sammen med børnene
 Øget fokus på økologi
 Drøftelse i alle fora, om Dagtilbuddet skal have en fælles overordnet kostvejledning, samt
frokostordning i institutionerne
Konkret, forældre inddrages, da sundhed og trivsel skal indgå som en naturlig del i
samarbejdet mellem forældre og institution
 Alle Pædagogiske ledere læser pjecer fra forebyggelsespakken fra Sundhedsstyrelsen
vedrørende Solbeskyttelse27, Mental sundhed28, Fysisk aktivitet29, Hygiejne30, Mad og
måltider31 & Overvægt32 og bringer dem i spil i institutionerne og Forældrebestyrelsen.
Fysisk aktivitet omfatter alt bevægelse, der får pulsen op og øger energiomsætningen. Dette
foregår både i de bevidst planlagte og målrettede aktiviteter og lege, ligesom det også foregår når
børnene selv planlægger og leger.
27
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2014/01jan/ForebygpkSolbeskyt.pdf
28
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/ForebygPk/MentalSundhed2udg.pdf
29
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/ForebygPk/FysiskAktivitet2udg.pdf
30
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2014/01jan/forebygpkHygiejne.pdf
31
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2014/02feb/ForebygpkMadMaaltider.pdf
32
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/06jun/ForebygPk/Overvaegt.pdf
23
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
d) Indsatsområde Forældreinddragelse
Definition:
Forældreinddragelse skal forstås, at forældre er aktive medspillere i deres barns liv i Dagtilbuddet.
Forældre skal inddrages i de vilkår, der drejer sig om deres barn og de børnefællesskaber, deres
barn indgår i. Forældre besidder værdifulde ressourcer, og vi ser dem som sådan for Dagtilbuddet
– og for andre børn og forældre.
Formål:
At forældre inddrages i deres barns læring, trivsel og deltagelse i fællesskabet.
Med et skærpet fokus skal vi styrke de ressourcer, mange forældre besidder, så der opstår et
naturlige interessefællesskaber, hvor disse ressourcer kan anvendes til gavn for andre familier og
børn.
Målet i 2014 i Dagtilbud Gug er:
 At børnene kan mærke og profitere af et godt samarbejde mellem forældre og
daginstitution.
Konkret, at vi i det daglige er i åben dialog om stort og småt, og mere formaliseret afholder
forældresamtaler i løbet af den tid barnet går i daginstitutionen.
Det gode samarbejde starter i mødet med daginstitutionen, samt den opstartssamtale, der
afholdes efter barnet har gået et stykke tid i institutionen.
 At forældre inddrages i drøftelser af det pædagogiske arbejde, om deres barn.
Konkret, gennem åben dialog i det daglige og i planlagte samtaler
 At udviklingsplanens øvrige spor, sundhed, inklusion og læring er en naturlig del af
forældreinddragelsen og samarbejdet.
Konkret, udover de tidligere nævnte åbne dialoger, så også gennem forældrebestyrelse og
dagtilbudsbestyrelsen. At forældreinddragelse er en indsats, der er som tema på
personalemøder, hvor der laves mål for, på hvilken måde den enkelte institution vil
omsætte målet.
24
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
 At forældre i øget grad hjælper andre forældre; eksempelvis ved aktivt at tage hånd om nye
børn og deres familier, dette gennem forældrenetværk eller som forældrementor.
Konkret, hver daginstitution drøfter mentornetværk og mentorordning, både i
forældrebestyrelsen og i personalegruppen, med henblik på at disse etableres i en eller
form i de enkelte daginstitutioner.
 At følge op på det nu afsluttede udviklingsforløb ”Inklusion” (2012-2013), som blev afsluttet
af konsulenten med forældre, om forældreinddragelse.
Konkret, Dagtilbudsbestyrelsen og Forældrebestyrelserne skal arbejde bevidst med de 3
spørgsmål, som konsulenten rundede udviklingsprojektet af med:
- Hvilke deltagelsesbaner ønsker I som forældrene, at have i det daglige samarbejde
med jeres institution?
- Hvordan kan I som forældre bakke op om jeres daginstitution, så denne fremstår
positivt i sit omdømme?
- Øget inddragelse, find nogle punkter I ønsker at diskutere i Forældrebestyrelsen
ude på de enkelte institutioner.
Kommunikation og dialog er vigtig i samarbejdsrelationen til forældrene. Samarbejdsrelationen er
vigtig i forhold til at børnene trives. Inddragelse af forældrene vil skabe oplevelse af
meningsfuldhed og være en forudsætning for skabelse af netværk og mentorordninger. Sidst men
ikke mindst, vil inddragelse og gode samarbejdsrelationer, sikre tilfredse forældre.
e) Indsatsområde Digitalisering
Formål:
Forbedrer kommunikationen med forældrene på daginstitutionsområdet, bl.a. via nye IT
løsninger.
Definition:
Familie- og beskæftigelsesforvaltningen arbejder på flere områder på en øget digitalisering
på Dagtilbudsområdet. Det handler fx om digital kommunikation med forældre, forbedret
hjemmeside, nemmere administration samt muligheden for at anvende de digitale
muligheder aktivt i det pædagogiske arbejde.
25
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Forvaltningen etablerer en løsning, hvor forældre og institution kan kommunikere via pc,
smartphones og tablets som fx kan registrere, når børnene kommer og går, beskeder om
ferie, sygdom, legeaftaler mv. Desuden etableres en bedre hjemmesideløsning, hvor man
både kan hente informationer og kommunikere med institutionerne.33
Dagtilbud Gug 2014:
 Indkøbe touch - skærme til det nye system.
 Indkøbe Ipads til alle 8 institutioner.
 Hyldehaven og Bikuben vil deltage i pilotprojekt i forsøgsfasen, af i det nye system, øvrige
institutioner følger efter, når systemet rulles ud til alle.
 Ledere og medarbejdere på kursus i det nye system.
 Lave introduktion for forældre.
 Oprette hjemmeside i hver institution.
 Oprette systemet og implementere det ude institutionerne
 Anvende Ipads med børnene, med særligt fokus på Dialogisk læsning
f) Indsatsområde Dialogisk læsning
Definition:
Den Dialogiske læsning består, som ordet angiver, af to aktiviteter: dialog og læsning.
Metoden bygger i sin oprindelige form på tre overordnede strategier, som kan bruges
under hele læseforløbet:
 Brug teknikker der opmuntrer barnet under oplæsningen (stil spørgsmål til barnet)
 Giv maksimal informativ feedback under læsningen (fortolk og udvid det barnet
siger)
 Giv støtte der passer til barnets nærmeste udviklingszone
33
http://www.aalborgkommune.dk/_controls/PageLayoutsControls/Pdf.aspx?pdfnavn=18003873.PDF&type=bilag&id=2
5732
Mål og strategi 2014; side 15
26
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Når disse strategier omsættes til pædagogisk praksis, kan de se sådan ud:
Før læsningen
 Læs bogen, før du læser den med børnene. Dan dig et billede af, hvad du vil tale
om og spørge ind til i historien.
 Gør læsningen til noget trygt og særligt.
 Præsentér bogen for børnene: Tal om forsiden og bagsiden: Hvad mon bogen
handler om? Hvad mon der står uden på bogen? Fortæl, hvem der har skrevet og
tegnet bogen.
 Stil åbnende spørgsmål til barnet om bogens udseende.
 Lad evt. børnene sidde med en lille genstand som har en særlig betydning i
historien.
Under læsningen
 Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs. Når børnene stiller spørgsmål,
så stop op og tal med dem om mulige svar.
 Følg børnenes nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til deres interesse og vent
på deres svar. Lyt til svarene og inddrag dem så vidt muligt i samtalen
 Gør børnene til medfortællere.
 Ved genlæsning: opfordr børnene til at fortælle det, de kan huske, fx ud fra
billederne. Hjælp børnene til at sætte ord på fortællingen, hvis de ikke kan huske de
rette ord og vendinger. Forklar de ord børnene ikke kender i forvejen og tilføj gerne
ny viden.
Efter læsningen
 Snak med barnet om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som
bogen indeholder - jo flere gange børnene hører ordene, jo større sandsynlighed er
der for, at de husker dem og selv vil anvende dem.
27
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Under hele forløbet er det vigtigt, at samtalen bruges aktivt og at børnene kommer til orde. Der
bygges videre på fortællingens forløb med genfortælling, forskellige former for samtale eller
måske med dramatisering af bogens handling.34
Formål:
At opkvalificere medarbejdernes arbejde med børns sprogudvikling, med særligt fokus på de
børn der har sproglige udfordringer.
Dagtilbud Gug 2014:
 Særligt tilrettelagt, dialogisk læsningsprojekt for de 0-2årige i samarbejde med
udviklingsafsnittet og Tophøj, Hyldehaven og Fortuna.
 Projekt Dialogisk læsning for de 3-6årige i alle 8 institutioner i samarbejde med
Udviklingsafsnittet.
 Nedsat arbejdsgrupper for begge projekter bestående af ledere og medarbejdere,
Dagtilbudsleder er overordnet tovholder for projekterne
 Indkøbt 9 Ipads, til at bruge i arbejdet med Dialogisk læsning
 Der er tildelt penge til alle institutioner, til indkøb af bøger og andet materiale til
projektet
 Opfølgning i styregrupperne, LMU, på teamledermøder og Dagtilbudsbestyrelsen
 Evalueres i samarbejde med udviklingsafsnittet december 2014
34
http://sprogpakken.dk/4dag/dialogisk.php
28
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Bilag 1: Målstyringsaftale Pia Luther
Målsætning/særligt indsatsområde: Omsætte udviklingsplanen med særligt
fokus på temaerne sundhed og forældreinddragelse, herunder implementering
af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, hvor det er relevant.
Metoder til omsætning af målene: Omsætte Udviklingsplanens 4 spor:
Sundhed:
 I Dagtilbud Gug, er Sundhed et fællestema i læreplanerne.
 På lederteammøde d 26. februar 2014, laves en fælles definition af begrebet Sundhed, samt
en drøftelse af børns vilkår i dag ift. sundhed.
 Der er nedsat en styregruppe med Pædagogisk leder Sarah Holt Olesen, som tovholder og 1
pædagog fra hver inst. ift., tværgående aktiviteter. Stor legedag, gymnastik i Gugs skoles hal
for alle skolebørn, evt. fælles tur i Østerådalen m.v.
 Alle institutioner vil have mere fokus på økologi.
 Alle pædagogiske leder, læser pjecerne fra forebyggelsespakken og emner drøftes på
teamledermøder.
 Drøftelse af i ledergruppen, på LMU og i Dagtilbudsbestyrelsen om hvorvidt, Dagtilbud
Gug skal have en fælles Kost politik.
 Drøftelse af frokostordning i inst.
Forældreinddragelse:
 Alle Forældrebestyrelser og Dagtilbudsbestyrelsen, sætter Forældreinddragelse på
dagsordenen til deres møder og drøfter de 3 spørgsmål fra temaaftenen, med Inger Thyra
 På lederteammøde d 26. februar 2014, laves en fælles definition af begrebet
Forældreinddragelse kontra begreberne Forældresamarbejde og Forældreindflydelse.
 Alle inst. sætter Forældreinddragelse på som tema, på deres personalemøder og der laves
mål om, hvordan den enkelte inst. vil omsætte målet - Forældreinddragelse i praksis.
 Hver inst. drøfter mentorordning og forældrenetværk og det drøftes på teamledermøde i 2
kvartal i 2014, samt LMU.
29
Perspektivplan 2014-2015
Dagtilbud
Gug
Inklusion – Læring og læringsmiljøer.
 Der vil blive arbejdet i alle institutioner, men inklusion og lærings og læringsmiljøer.
 De 2 spor vil blive drøftet på ledermøde, LMU og i Dagtilbudsbestyrelsen.
Opfølgning og Dokumentation:
 Den enkelt inst. laver dokumentation ift. dem selv og forældregruppen
 På vores fælles personalemøde i Dagtilbud Gug d 21.10.14., vil emnet være: ”Den levende
årsberetning”, hvor hver inst. præsenterer, årets arbejde med Udviklingsplanens 4 spor, samt
læreplaner.
 Der følges op på teamledermøder og når Pia Luther kommer rundt i inst. i løbet af året.
 Der følges op i Dagtilbudsbestyrelsen
Målsætning/særligt indsatsområde: Digitalisering i dagtilbud – udvikle den
digitale kommunikation med forældrene, forbedret hjemmeside, nemmere
administration samt fokus på at anvende de digitale muligheder aktivt i det
pædagogiske arbejde.
Metoder til omsætning af målene.







Vi afventer den nye IT løsning og den implementeres i alle institutioner
Alle deltager i de udbudte kurser, ift. den nye IT løsning
Opsætning af touch skærme i alle institutionerne, samt oprettelse af trådløst nedværk
Oprettelse af hjemmesider i alle institutioner.
Indkøbt Ipads i alle inst. til brug som pædagogisk værktøj.
Kompetence udvikling af medarbejdere ift. brug af Ipads og apps målrettet de 0 – 6 årige.
Erfaringsudveksling på teammøder
Opfølgning:
 På teamledermøder, fælles personalemøder, LMU og i Dagtilbudsbestyrelsen
30
Dagtilbud
Gug
Perspektivplan 2014-2015
Målsætning/særligt indsatsområde:
Sprogprojekt for de 0 – 2 årige og de 3 – 6 årige Dagtilbud Gug
Metoder i forhold til de opstillede mål.:
Særligt tilrettelagt projekt for de
0-2 årige i samarbejde med
udviklingsafsnittet og
Tophøj
samarbejdet med Udviklingsafsnittet
Brug af de 3 "mobbeekufferter" fra Mary
fonden, der er i Dagtilbud Gug
Pædagogisk leder Marianne Pedersen er
Tovholder, sammen med 1 sprog pædagog
fra hver inst.
Hldehaven
Fortuna
Projekt Dialogisk læsning for de
3 - 6 årige i de 8 institutioner i
Dialogisk læsning
for de 0-6 årige
Der er nedsat en arbejdsgruppe
bestående af 1 sprogpædagog fra
hver inst, samt 1 pædagogisk leder
- Lena Lyng og Dagtilbudsleder,
som er tovholdere på projektet
Der er indkøbt 9 Ipads til
arbejdet omkring Dialogisk
læsning og hver inst. har 1000 kr
(0-6 års inst 2000 kr.)hver, til
indkøb af bøger og andet
materiale til Dialogisk læsning.
Pædagogisk leder Helle Hansen
er tovholder ift. Ipads.
Opfølgning:
 Der følges op i de 2styregrupper og evalueres i december 2014, i samarbejde med
Udviklingsafsnittet.
 Der følges op i LMU, på Teamledermøder og i Dagtilbudsbestyrelsen
31
Dagtilbud
Gug
Perspektivplan 2014-2015
32