Spare parts

GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN
Formand: Peter Rasselnberg Heksehøjen 15 4700 Næstved tlf. 2116 96 22
Internet: www.gf-åsen.dk E-mail: [email protected]
CVR-nr. 33027206. Konto: Spar Nord 9380 457 68 10003
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Åsen
1. april 2013
Tid:
Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30
Sted:
Rønnebæk Samlingshus Åsen, Kirkevej 17, Rønnebæk.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1)
Valg af dirigent
2)
3)
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år – bilag 1.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse - bilag 2.
4)
a.
Resultatopgørelse for Grundejerforeningen Åsen perioden 1.1. 2012 – 31.12.2012
b.
Resultatopgørelse for Vejfonden perioden 1.1. 2012 – 31.12.2012
Redegørelse for foreningens aktiviteter i det kommende år – bilag 3.
5)
Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6)
a. Forslag fra ejeren af Alfehøjen 20 - Åsens fremtid – bilag 4.
Fastsættelse af kontingent til Grundejerforeningen Åsen og henlæggelse til
vejfonden.
I henhold til budgetforslag foreslår bestyrelsen et samlet kontingent på kr. 2.600,- hvoraf
kr.1.300,- til Grundejerforeningen Åsen - kr. 300,- til snerydning af foreningens veje kr.
7)
1.000,- til vejfonden – bilag 5.
Valg af formand og kasserer.
På valg er:
8)
Kasserer Max Aarsleff Nielsen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9)
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Jan Sørensen.
Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
10)
Valg af revisor.
11)
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor PricewaterhouseCoopers.
Eventuelt.
P.b.v.
Peter Rasselnberg
Formand
Bilag 1.
Bilag 2.
Bilag 3.
Bilag 4.
Bilag 5.
Bestyrelsesberetning
Årsregnskab 2012
Foreningens aktiviteter 2013
Forslag fra medlemmer
Budgetforslag 2013
GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN
Formand: Peter Rasselnberg Heksehøjen 15 4700 Næstved tlf. 2116 96 22
Hjemmeside: www.gf-åsen.dk. E-mail: [email protected]
CVR-nr. 33027206 .Konto: Spar Nord 9380 457 68 10003
Bilag 1
Bestyrelsesberetning 2012
Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med følgende.
Peter Rasselnberg, formand
Jan Sørensen, næstformand
Max Aarsleff Nielsen, kasserer
Ove Höilund Mortensen, sekretær
Mads Hornum bestyrelsesmedlem og web-master
Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder og et sommerarrangement med sejltur til Karrebæksminde med efterfølgende spisning.
Aktiviteter i 2012
Aftale med anlægsgartner Anette Vistisen om gartnervedligeholdelse af foreningens grønne
områder
Aftale med anlægsgartner Jørgen Stengel A/S om snerydning og glatførebekæmpelse på
foreningens veje og fortove
Herudover vil jeg komme ind på følgende aktiviteter
Kontingentindbetaling
Økonomi
Hjemmeside
Veje og fortove
Udstykning af grund på Heksehøjen – ny tinglyst deklaration
Præstøvej 202 – Forespørgsel om udstykning
Belysning ved Uglehusene
Deklarationens bestemmelser fra 1964 i relation til opførelse af (træ)hus på Heksehøjen.
Rekreativt område på Rønnebæk Fælled
Genslyngning af Rønnebækken
Plejeplan for Åsen
Hastigheden på Nissehøjen
Huller i Præstøvej
Kørsel på fortove
Afslutning
Kontingentindbetaling
I det forløbne år har det desværre igen været svært at få alle til at betale til tiden - dvs. senest 1.
juni. Der blev udsendt 25 rykkere. Der er foretaget inddrivning ved inkasso i 1 tilfælde og i et andet
tilfælde har foreningen afskrevet et delvist kontingent pga. dødsfald.
1
Foreningen anmoder medlemmerne om at overholde betalingsfristen og således spare det ekstra
arbejde og de ekstra udgifter der kommer til ved rykkerprocedure og eventuel inkasso. Der vil
fremover blive opkrævet rykkergebyr såfremt betalingsfristen ikke overholdes.
Kontingentindbetaling sker alene ved indsættelse af beløbet direkte på foreningens bankkonto.
Medlemmer som ikke anvender netbank, kan indbetale kontingentet på foreningens bankkonto i
Sparnord eller ved overførsel fra eget pengeinstitut. Husk at anføre navn og adresse i forbindelse
med indbetaling.
Økonomi
Gf - Åsens regnskab udviser et driftsunderskud på kr. 28.050 og en egenkapital på kr. 113.432.
Vejfondens regnskab udviser et driftsoverskud på kr. 249.304 og en egenkapital på kr.2.236.498
efter henlæggelser.
Vejfondens egenkapital er i 2012 steget til kr. 2.236.498 - en forøgelse på kr. 216.136.
Årets indbetaling til vejfonden fra kontingent, kr. 159.000 er indsat på en ny toprentekonto i Danske
Bank til 2% pa.
Hjemmeside
Foreningens hjemmeside har desværre været ude af drift pga. virusangreb, men er efterfølgende
blevet genetableret og fungerer nu tilfredsstilende.
Emner og indlæg af interesse for medlemmerne kan sendes til webmasteren Mads Hornum - som
kan kontaktes direkte på hjemmesiden. Materiale som ønskes lagt på hjemmesiden sendes i pdfformat.
Veje og fortove
Der er i det forløbne år ikke foretaget reparationsarbejder på foreningens veje og fortove, men bestyrelsen vurdere løbende vejenes tilstand.
Udstykning af grund på Præstøvej 190 – med vejadgang fra Heksehøjen
Forrige års beslutning om at optage et nyt medlem i foreningen er gennemført således at foreningen nu har 160 medlemmer.
Der er udarbejdet og tinglyst en selvstændig deklaration på grunden indeholdende hovedparten af
ordlyden fra området i øvrigt (bestemmelser om medlemskab af foreningen, farver, overflader, beplantning, anvendelse, godkendelse osv).
Præstøvej 202 – forespørgsel om udstykning
I forbindelse med salg af ejendommen Præstøvej 202 (den sorte finske bjælkehytte) rettede ejendomsmæglerkæden Danbolig henvendelse til foreningen mhp. at få en principiel stillingtagen til en
senere ansøgning om tilladelse til indkørsel fra Heksehøjen, idet køber havde overvejelser om en
senere udstykning til 3 grunde.
2
En evt. vejret til Heksehøjen vil kræve medlemskab af foreningen og ansøgning om optagelse som
skal forelægges og besluttes af generalforsamlingen. Dette forhold er blevet meddelt Danbolig.
Belysning på Uglehusene
På generalforsamlingen 2008 blev fra medlemsside fremlagt ønske om at opsætte belysningsarmaturer på grusvejen frem til Troldehøjen.
Efter løbende opfølgning på sagen må vi desværre konstatere at der stadig ikke har været afsat
midler på det kommunale budget i 2012.
Gennemgang i uge 7 om placering og antal armaturer er gennemført med en repræsentant fra
kommunen.
Bestemmelser i deklaration fra 1964 i relation til opførelse af (træ)hus
Næstved kommune har givet byggetilladelse til opførelse af en ny ejendom på Heksehøjen. Tilladelsen er givet i strid områdets deklaration § 9 stk. 1 der fastsætter at huse skal opføres med facader i tegl.
Tilladelse er endog givet – uden at der er meddelt dispensation – hvilket er praksis, hvis byggeri
afviger fra de normer der fremgår af deklarationen – og som har været gældende i sager af lignende art, som foreningen og naboer har været høringsepart i.
Bestyrelsen står uforstående over denne ændrede ”praksis” – hvilket vi har givet udtryk for flere
gange i korrespondancen med byggemyndigheden.
Bebyggelsens konstruktioner kunne efter bestyrelsens opfattelse forholdsvis nemt ændres således
at tegl indgik som et naturligt materiale i stedet for den valgte pladebeklædning.
Foreningen er af den opfattelse at den tinglyste deklaration skal håndhæves i respekt for det omkringliggende murede byggeri, der i kombination med jordfarver udtrykker et naturligt hele i området.
Rønnebæk Fælled
Naturstyrelsen har afsluttet hovedparten af de tiltag der var et led i planen og som er udarbejdet i
et samarbejde med bl. a. de 3 grundejerforeninger, der grænser op til Rønnebæk Fælled.
Det er vores opfattelse at de rekreative områder benyttes flittigt til glæde for områdets beboere.
Der har dog vist sig problemer med tilgængeligheden på stierne i efterårs- og vintermånederne idet
overfladevand har gjort det umuligt at færdes i lange perioder.
Bestyrelsen har derfor taget kontakt til Naturstyrelsen med henblik på at få drænet arealerne, så
man kan færdes på stierne hele året.
Genslyngning af Rønnebækken
Arbejderne med genslyngning af Rønnebækken blev afsluttet sidste år. Selvom at det er sket med
et godt resultat vil der gå 3-5 år inden plante og dyrelivet har stabiliseret sig.
3
Genslyngningen og afgravningerne ned mod bækken har givet en markant oplevelse af vandløbet,
som visse steder har dannet et bredt forløb hvor bækken kan betragtes på nært hold.
Plejeplan for Åsen
Plejeplanen for Åsens østlige del blev godkendt Teknisk Udvalg den 26 marts 2012 og offentliggjort så sent at planen ikke kunne nå at blive omtalt ved sidste års generalforsamling.
Planen har til formål at genskabe en af Danmarks mest truede naturtyper – overdrevet – med de
unikke dyr og planter, der er beskyttet af EU’s habitatdirektiv (bevaring af naturtyper samt vilde dyr
og planter). Danmark og hermed også Næstved har en særlig forpligtelse til at udbrede levesteder
til.
Denne særlige naturpleje på næringsfattige jordtyper – bl. a. på Åsen, hvor istiden for ca. 13.000 år
siden har aflejret grus og regnen gennem årtusinder har udvasket de fleste næringsstoffer.
Arbejdet på toppen af Åsen blev igangsat i starten af maj måned sidste år på ”et meget uheldigt
tidspunkt” af året, hvor dyrelivet skal til at restituere sig med bl. a. redebygning.
Aktiviteten gav anledning til flere protester fra omkringliggende grundejere.
Bestyrelsen har modtaget en opfordring til ekstraordinær generalforsamling til behandling af plejeplanen, men har ikke imødekommet opfordringen, da foreningen ikke er medbeslutningstager for
plejeplanen.
Det er bestyrelsens opfattelse at der er udarbejdet en god plan, som respekterer det særlige naturfænomen Åsen.
Femern Bælt – udbygning af de danske jernbaneanlæg - støjafskærmning langs banen
Når den faste forbindelse åbner over Østersøen vil togtrafikken stige og strækningshastigheden
sættes op – det betyder øget støjbelastning, når der også åbnes for kørsel med godstog – med
længder over 750 m.
I brev til Banedanmark 6. april 2011 gjorde foreningen rede for disse forhold, idet støjen forstærkes
af banens placering på den høje dæmning og anmodede om, at afskærmningen videreførtes fra
den gamle jernbanebro på Præstøvej mod syd.
Efter høringsperioden er udløbet blev der udarbejdet en endelig Miljøredegørelse som forelå i slutningen af 2012. Af den fremgår det, at støjafskærmningen er forlænget ca. 300 m mod syd som
følge af opdaterede støjberegninger.
Hastigheden på Nissehøjen
På sidste års generalforsamling blev der fra et medlem rejst ønske om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på den kommunale fællesvej Nissehøjen.
Næstved kommune meddelte at der ikke var midler til en hastighedsundersøgelse i 2012, men at
Nissehøjen er tilføjet ”ønskelisten” og vil indgå i den fremtidige prioritering.
Huller i asfalten på Præstøvej
4
Vinteren har også i år været hård ved belægningen på Præstøvej, hvilket afstedkom dybe huller i
belægningen. Bestyrelsen rettede på den baggrund en henvendelse til vejmyndigheden og skaderne er blevet udbedret.
Kørsel på fortove
Sidste år kom det frem at bladdistributøren kører på fortovene ifm. avisuddeling. Efter at have holdt
forholdet under observation er det konstateret at distributøren ikke længere kører på fortovene.
Afslutning
Foreningsåret i 2012 har været præget af flere vigtige administrative opgaver og vi vil fortsat holde
et vågent øje med alle forhold, der kan have betydning for området, vor forening og dens medlemmer.
Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling.
På bestyrelsens vegne
Peter Rasselnberg
5
Bilag 2
Regnskab for 2012
Grundejerforeningen Åsen
Grundejerforeningen
Regnskab for 2012
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Toldbuen 1, 4700 Nxstved
T: 5575 8686, F: 5575 8787, pwc.dk
Revisionspartnerselskab,
CVR-nr. 33 7712 31
Asen
Indholdsfortegnelse
Resultatopgerelse l . januar - 31. december, Grundejerforening
Balance 31. december
Ledelsespategning
Erklaering afgivet af uafhaengig revisor
Resultatopgorelse 1. januar - 31. december, Vejfond
Balance 31. december, Vejfond
Ledelsespategning
Erklaering afgivet af uafhaengig revisor
Resultatopgorelse 1. januar til 31. december 2012
Grundej erf or eningen
Budget
2012
DKK
pwc
2012
DKK
2011
DKK
Kontingent
Renter bank / aktieudbytte / kursregulering
397.500
0
397.500
1.745
397.500
2.355
Indtaegter i alt
397.500
399.245
399.855
Generalforsamling og m0der
Porto, gebyr og kontorartikler
Internet og edb-support
Renholdelse og gartner
Snerydning og saltning
Snerydning af veje
Reparation og vedligeholdelse
Forsikring
Revision og regnskabsassistance
Tab pa debitorer, netto
Overfort kontingent til vejfond
13.000
4.000
12.000
127.400
25.000
40.000
6.700
1.400
9.000
0
159.000
10.633
7.108
15.633
127.304
36.325
39.375
20.513
1.293
8.750
1.361
159.000
13.908
5.875
14.266
121.272
22.750
39.375
0
1.286
10.500
0
159.000
Udgifter i alt
397.500
427.295
388.232
Arets resultat
0
-28.050
11.623
Ekstraordinaert overf0rt til Vejfond
0
0
0
Resultat herefter
0
-28.050
11.623
Balance 31. december 2012
Grundej erf or eningen
2012
DKK
2011
DKK
Aktiver
S p a r N o r d , 4576810003
285.669
150.232
Aktiver
285.669
150.232
Danske Bank, 11202063
Mellemregning med Vejfonden
Skyldige omkostninger
Revisor
25
159.000
4.462
8.750
0
0
0
8.750
Gaeld i alt
172.237
8.750
Saldo pr. 1/1 2012
Kursregulering vasrdipapirer
Resultat if0lge resultatopg0relse
141.482
0
-28.050
130.681
-822
11.623
Egenkapital i alt
113.432
141.482
Passiver
285.669
150.232
Passiver
Ledelsespategning
Regnskabet for grundejerforeningen Asen giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.
Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Naestved, den 19. februar 2013
Bestyrelse
Erklaering afgivet af uafhaengig revisor
Til medlemmerne i Grundejerforeningen Asen
Vi har efter aftale udfort review af arsregnskabet for Grundejerforeningen Asen for regnskabsaret 2012,
omfattende resultatopgorelse og balance. Arsregnskabet aflaegges efter arsregnskabsloven.
Bestyrelsens ansvar for arsregnskabet
Foreningens bestyrelse har ansvaret for arsregnskabet. Vores ansvar er pa grundlag af vores review at
udtrykke en konklusion om arsregnskabet.
Revisors ansvar og det udforte review
Vi har udfbrt vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af
regnskaber og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Denne standard kraever, at vi
tilrettelaegger og udforer reviewet med henblik pa at opna begrasnset sikkerhed for, at arsregnskabet
ikke indeholder vassentlig fejlinformation. Et review er begraenset til forst og fremmest at omfatte
foresporgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor
mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udfort revision og udtrykker derfor ingen
revisionskonklusion om arsregnskabet.
Vi har ikke gennemgaet grundlag eller forudsastninger for budget 2012.
Konklusion
Ved det udforte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at
arsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar - 31.
december 2012 i overensstemmelse med arsregnskabsloven.
Nasstved, der 19. februar 2013
ratei
useCoopers
Statsaukms^
Revisionspartnerselskab
Preben Majdah| Nielsen
statsautoriseret Vevisor
Resultatopgorelse 1. januar til 31. december 2012
Vejfond
2012
DKK
2011
DKK
Kontingent
Ekstraordinasr overiwsel fra Grundejerforeningen Asen
Renter bank og obligationer
159.000
0
90.553
159.000
0
61.438
Indtaegter i alt
249.553
220.438
Reparation og vedligeholdelse
0
13.750
Gebyr bank og vaerdipapirer
249
165
Udgifter i alt
249
13.915
249.304
206.523
Arets resultat
Balance 31. december 2012
Vejfond
2012
DKK
2011
DKK
Obligationer:
4,0% Realkredit 10D.S ink 2015 (nom. 1.330.000 kurs 107,05)
Aftaleindskud 5464406 Max Bank
Sparekassen Sjaslland, 4264583
Spar Nord, 4576922677
Spar Nord, h0jrentekonto 4577526198
Mellemregning med Grundejerforeningen Asen
Tilgodehavende renter obligationer
1.423.766
0
264.180
172.124
164.228
159.000
53.200
1.443.183
256.302
0
131.672
159.471
0
29.734
Aktiver
2.236.498
2.020.362
Diverse skyldige omkostninger
0
13.750
Gaeld i alt
0
13.750
Saldo pr. 1/1 2011
Kursregulering vaerdipapirer
Resultat ifolge resultatopg0relse
2.006.612
-19.418
249.304
1.764.046
36.043
206.523
Egenkapital i alt
2.236.498
2.006.612
Passiver
2.236.498
2.020.362
Aktiver
Passiver
Ledelsespategning
Regnskabet for Grundejerforeningen Asens Vejfond giver efter vor opfattelse et retvisende billede af
foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.
Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Nsestved, den 19. februar 2013
pwc
7
Erklaering afgivet af uafhaengig revisor
Til medlemmerne i Grundejerforeningen Asen
Vi har efter aftale udfort review af arsregnskabet for Grundejerforeningen Asen for regnskabsaret 2012,
omfattende resultatopgorelse og balance. Arsregnskabet aflaegges efter arsregnskabsloven.
Bestyrelsens ansvar for arsregnskabet
Foreningens bestyrelse har ansvaret for arsregnskabet. Vores ansvar er pa grundlag af vores review at
udtrykke en konklusion om arsregnskabet.
Revisors ansvar og den udforte revision
Vi har udfort vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber
og yderligere krav if0lge dansk revisorlovgivning. Denne standard kraever, at vi tilrettelaegger og udforer
reviewet med henblik pa at opna begraenset sikkerhed for, at arsregnskabet ikke indeholder vaesentlig
fejlinformation. Et review er begraenset til forst og fremmest at omfatte foresporgsler til virksomhedens
ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision.
Vi har ikke udfort revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om arsregnskabet.
Vi har ikke gennemgaet grundlag eller forudsaetninger for budget 2012.
Konklusion
Ved det udforte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at
arsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar - 31. december
2012 i overensstemmelse med arsregnskabsloven.
Naestved, den 19. februar 2013
8
GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN
Formand: Peter Rasselnberg Heksehøjen 15 4700 Næstved tlf. 2116 96 22
Internet: www.gf-åsen.dk E-mail: [email protected]
CVR-nr. 33027206. Konto: Spar Nord 9380 457 68 10003
Bilag 3.
Ad pkt. 4: Redegørelse for foreningens aktiviteter i 2013.
Opsyn med gartnervedligeholdelsen af vore grønne områder samt iværksætte eventuelle
ekstraarbejder.
Opsyn med grundejernes beskæring af beplantning mod fortove, omkring skilte og lysarmaturer osv.
Opfølgning på tilsyn af vore veje og fortove mhp. reparation og revneforsegling og udbedring af skader.
Opfølgning på sagen om opsætning af belysningsarmaturer fra busvendepladsen og til
Troldehøjen.
Deltagelse i eventuelle møder om skovrejsningsprojektet.
Indhentning af tilbud på gartnervedligeholdelse og udførelse af vinterforanstaltninger for
2014.
Peter Rasselnberg
Bilag 5
GF ÅSEN
BUDGETFORSLAG
INDTÆGTER
Regnskab 2012
Kontingent
Renter
I alt indtægt
2013
Budget 2012
Budget 2013
397.500
2.355
399.855
397.500
416.000
397.500
416.000
159.000
127.304
20.513
36.325
39.375
1.293
8.750
10.633
7.108
15.633
1.361
427.295
159.000
127.400
6.700
25.000
40.000
1.400
9.000
13.000
4.000
12.000
160.000
109.000
21.600
40.000
40.000
1.400
9.000
13.000
5.000
17.000
397.500
416.000
18.500
UDGIFTER
Overførsel til vejfond
Gartner årsaftale
Rep og vedligehold
Snerydn foreningsareal
Snerydning veje
Forsikring
Revisor
Møder
Kontorhold
EDB
Tab debitor
I alt udgift
1000
-18.400
14.900
15.000
1.000
5.000