Vindere af TPI Rema 1000 Cup 2014 (4)

Debata&en D 4/3 kl 19.00 I klubhuset VHF Kursus D 21 og 22 marts I klubhuset Kluba&en D 1/4 kl 19.00 I klubhuset GENERALFORSAMLING 04-­‐02-­‐2015 I KLUBHUSET I KORUP FORMANDENS BERETNING. Jeg vil endnu engang byde alle velkommen Dl vores årlige generalforsamling. Det er mit første år som formand for FTK, så jeg googlet hvad en formands beretning egentligt skal indeholde. Der skal være et Dlbageblik på bestyrelsens arbejde og hvad der er sket i året der gik. Og så lidt om hvad vi forventer der skal ske i kommende år. Men først skal der lyde en stor takt Dl alle i bestyrelsen, for det store stykke arbejde der lægges i FTK: Også en tak Dl alle udvalgsmedlemmerne, for uden deres arbejde var det ikke gået. Bestyrelsen har i år afgang af 2 medlemmer, Lars Fisker og Peter KrisDansen. Så vi skal have valgt 2 nye personer ind i bestyrelsen. I året der er gået, lagde vi ud med en debata&en lige e&er sidste års generalforsamlingen. Her kom der mange konstrukDve forslag og gode ideer Dl kluba&ner og klubture. Der blev også taget skridt Dl en klubtur Dl Bornholm. Her blev Claus Børgesen valgt Dl at sæUe noget i gang. I starten af året blev der aVoldt er røge kursus ved DANISH OUTDOOR i Tommerup, hvor der var stor Dlslutning. Der blev også kørt et VHF kursus i klubhuset, det var en stor succes så vi prøver igen i år med et nyt kursus. ForsæUes næste side Der er aVoldt klubmesterskab i Hav fiskeri, her blev vinderen Bo Nørgaard. I Trolling mesterskabet blev vinderen Claus Børgesen. Klubmesterskabet i Småbådsfiskeri blev ligeledes aVoldt, her var vinderen Bo Nørgaard. Bo Nørgaard bliv også den samlede vinder af klubmesterskabet. Stort Tillykke Dl de dygDge fiskere. I oktober havde vi en dejlig familiedag ved Børges fiskesø. Der blev fisket med stor iver af alle familiemedlemmerne. Sven Nyholm havde startet grillen op, så e&er fiskeriet og præmieuddelingen fik vi helstegt paUegris. Jeg tror at alle hyggede sig denne dag. Vi var på besøg på Elsesminde ProdukDonshøjskole, hvor vi så et meget interessant opdræt af fynske laksefisk, (ca. 26 tons om året). E&er at de første store debaUer om nyhedsbrev / kontra medlemsblad (de har nu lagt sig), ser det ud Dl at medlemmerne har accepteret og vænnet sig Dl at vi nu har nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Jeg syntes at det er blevet meget bedre, men al begyndelse er jo som sagt svært. Nu skal vi huske at for at det kan blive et spændene nyhedsbrev at læse, er det fuldstændig aVængig af at medlemmerne kommer med indlæg om det de oplever. I foråret var bestyrelsen Dl fællesmøde med MSK og SSK. Her blev vi enige om at få DM op at stå igen. Så SSK lagde ud med DM i All Round fiskeri fra Helsingør i år 2014. I juni måned år 2015 skal FTK aVolde DM i Trolling fra Nyborg. I år 2016 skal MSK så aVolde DM i Havfiskeri fra Thorsminde. Vi var også i forbindelse med deUe fællesmøde en tur ude ved Tryk forsikringsselskabet for gennemgang af det sidstes års resultat og samarbejde. Her blev der fremlagt skades historik for alle 3 klubber. FTK havde ikke belastet forsikringen med så mange skade, så der var en fin udbetaling Dl vores klub. ForsæUes næste side Vi står nu over for en stor udfordring, da vi ser en større konkurrence fra andre forsikringsselskaber og opblomstrende klubber, som Dlbyder laverer priser end dem vi har igennem Tryk forsikring på nuværende Ddspunkt. Vi er nu i fælleskab med SSK og MSK gået i gang mede at undersøge alle Dlbud som vi har modtaget ind Dl nu. Det skal understreges at vi ser vores a&ale med Tryk forsikring som en god a&ale, hvor det som sagt også kaster noget af sig. I år 2014 har SSK, MSK og FTK indgået en samarbejdsa&ale med Nord Vestjyllands turist forening og Holstebro turist forening om aVoldelse af Danice Open Havfiskeri konkurrence som i år 2015 bliver aVoldt den 21/8-­‐2015 i Thorsminde. Hvis nogle her ønsker en mere uddybende forklaring her om, vil jeg gerne uddybe det under punktet eventuelt. Vores fælles hjemmeside fungerer DlfredssDllende, med indtægter fra sponserer og bannerreklamer hviler den næsten i sig selv. Vi har på nuværende Ddspunkt ca. 800 medlemmer som har betalt deres konDngent. For bedre at kunne styrer hvem af vores medlemmer der fakDsk har betalt, har vi besluUet at indfører medlemskort. Et kort der samDdig giver adgang Dl vores indkøbs og rabat ordning med en del af vores sponsorer. I år 2014 har vi ha& en god og sund økonomi, men det vil vores kasser komme nærmere ind på under punktet regnskabet. Bestyrelsen ser frem Dl et spændene år 2015, hvor vi skal aVolde DM i Trolling. Så her håber vi på at flere medlemmer vil give en hånd med så vi kan få et godt DM i Trolling. Jeg vil sluUe min beretning med at sige endnu en gang tak Dl alle bestyrelsesmedlemmerne for et godt og konstrukDvt arbejde. Tak Dl alle samarbejdspartnere og tak alle sponsorer. I en skrivende stund er febuar ved at rinde ud. KonDngenter skulle gerne være indbetalt. Det har også langt de fleste af vores medlemmer fået gjort. Når det så er sagt, savner vi stadig indbetaling fra 66 medlemmer. Som Ddligere udmeldt, vil der ikke blive udsendt rykker !! Dvs man sleUes af medlemslisten, og må så igennem indmeldelse Igen, koster 100 dkr ekstra. SamDdig vil Tryg modtage besked om Evt. ophør af vores samarbejde. Der vil her i marts blive udsendt medlemskort, modtager du ikke deUe, så kan det skyldes du ikke har betalt. Skulle du være i tvivl om du har betalt, ikke modtaget girokort, eller bare ønsker at blive meldt ud så kontakt Ole på mail. Se kontaktsiden De bedste hilsner bestyrelsen På vores generalforsamling, var der et medlem(Simon), som Dlbød sin hjælp, med at få en FTK gruppe på Facebook. Det vil blive en side facebook gruppe, hvor medlemmer indbyrdes, kan udveksle erfaringer, meninger og billeder. Den sæUes i søen, når der har været møde med Simon, hvor muligheder, layout,regler og hvem der administrere siden er på plads. VHF Kursus Vi gør det igen Sidste Chance Fyns Trolling klub AVolder et weekend kursus, sammen med VHF Skolen Så sæt dit kryds i kalender allerede nu Underviser vil være Mogens Larsen fra VHF Skolen Kurset er planlagt Dl weekenden den 21 & 22 marts 2015 Fra kl 9 Dl ca 15 i vores klubhus Prøve forventes at kunne aflægges enten den 22 april i Fredericia eller den 23 april i Svendborg. Kan hvis der er min 12 aVoldes søndag d 22 marts i klubhuset. De økonomiske udfordringer, vil vi være fælles om dvs. Du betaler 1000 dkr for kurset inkl undervisnings materiale + ca 500 dkr for prøven og cerDfikat De sidste 495 dkr op Dl normalpris betaler Fyns Trolling Klub Der skal være min 10 deltager (dog max 23) for at deUe kan blive Dl noget, Dlmelding er bindende. Tilmeld jer hurDgt på opreUe tråd på vores hjemmeside. Har du spørgsmål så ring Dl Carsten på Tlf 25 54 66 74 FremadreUet vil David tager sig af at lave vores nyhedsbreve. De vil som Ddligere komme lige sidst i eller først i hver måned. Dog vil sommer juni/juli lægges sammen. David Nielsen Ejlstrupløkken 7 5200 Odense V Tlf. 26 74 67 78 bestyr1.&[email protected] Alt materiale som ønskes vist i nyhedsbrev, sendes/a&ales med David. Alt materiale er velkommen, indlæg af reklame art, eller direkte reklame, a&ales pris for deUe med David/Søren Deadline er som udgangspunkt 7 dage før den 1. i hver md Vi håber i bestyrelsen, at der vil Dlflyde materiale Dl at gøre vores nyhedsbrev spændende og interessant. Det har det sidste stykke Dd ikke været overvældende med historier/indlæg der er kommet Præstevej 90, 5210 Odense NV Kørselsvejledning: Alørsel 53 E20 mod Blommenlyst, der køres mod Blommenlyst og ved Blommenlyst Kro drejes Dl venstre ad Kalørvej i lyskrydset. Man kører ca. 3 -­‐ 4 km. ligeud og følger vejen (Elsdyrløkken) Dl venstre mod Gl. Korup, kort e&er drejes Dl højre mod Gl. Korup. Et stykke e&er drejes igen Dl højre ad Præstevej mod Korup Kirke, e&er 300 -­‐ 400 meter kommer klubhuset på venstre hånd. Kontaktsiden Fyns trolling klub Formand Kontakt på tværs af klubber samt Tryg forsikring . Næsnormand Sekretær Sekretær , kurser og kluba&en Carsten Eriksen Stensgårdsvej 1 5620 Glamsbjerg Tlf. 25 54 66 74 naesnormand.&[email protected] Ole Kold Engvej 31 5853 Ørbæk Tlf. 93 93 16 75 kasserer.&[email protected] Søren Jensen Sallinge ågade 4 5750 Ringe Tlf. 22 51 84 86 bestyr3.&[email protected] Michael Sørensen Hjejlebakken 230 5210 Odense NV Tlf. 40 31 16 21 bestyr4.&[email protected] Sven Nyholm Eckesrbergsvej 84 5230 Odense M Tlf. 22 95 19 85 bestyr2.&[email protected] David Nielsen Ejlstrupløkken 7 5200 Odense V Tlf. 26 74 67 78 bestyr1.&[email protected] Kasserer Regnskab/økonomi og medlems registrering Bestyrelsesmedlem Sponsorer og klubeffekter Bestyrelsesmedlem Klubhuset herunder vedligehold og udlejning Bestyrelsesmedlem Medlemskort, skribentpris, lodtrækning, hjemmeside og kalender Bestyrelsesmedlem Nyhedsbreve Jonny Jacobsen Hans Egedesvej 23 5210 Odense NV Tlf. 21 84 72 01 formand.&[email protected]