18. august - Skads provsti

Greve Fjernvarme A.m.b.a.
OVER BØLGEN 4 - 2670 GREVE
10.december 2014
Tarif for 2015
Greve Fjernvarmes bestyrelse har vedtaget følgende fjernvarmetarif med
virkning fra 01-01-2015:
Storforbrugere:
Tarifelement
Enhed
Variabel:
Forbrugsafhængig
kr./MWh
354,50
443,13
134,00
167,50
Forbrugsuafhængig
kr./MWh
(3 års gennemsnit)
kr./m2
15,00
18,75
Afkølingstarif:
Afkølingstarif over/under
normeret afkølingstemperatur
kr./MWh x C
3,28
4,10
Fast:
Forbrugsuafhængig
Tarif, ekskl. moms
Tarif, inkl. moms
Areal er bygningens totale BBR areal
Småforbrugere:
Tarifelement
Enhed
Variabel:
Forbrugsafhængig
kr./MWh
Fast:
Forbrugsuafhængig
Fast:
Forbrugsafhængig
Tarif, ekskl. moms
Tarif, inkl. moms
429,00
536,25
kr./m2
15,00
18,75
kr./m3
3,50
4,38
Areal er bygningens totale BBR areal
Afkølingstariffer for storforbrugere:
Afkølingstariffen opbygges ud fra en gennemsnitlig afkølingstemperatur og en enhedspris (kr./MWh x °C). Ejendommenes årsafkøling fratrækkes den gennemsnitlige afkølingstemperatur og forskellen multipliceres med enhedsprisen.
Ved større afkøling end den normerede afkøling gives der en bonus på 4,10 kr./MWh x °C - ved mindre afkøling
betales der 4,10 kr./MWh °C. Betaling ved mindre afkøling kan højst udgøre 10 % af den variable betaling.
Greve Fjernvarme A.m.b.a.
OVER BØLGEN 4 - 2670 GREVE
Grundejerforeningen Greve Strandby, tarif for overtagelse af internt ledningsnet:
Tarifelement
Enhed
Fast årlig pris pr ejendom tilsluttet 1. juli 2014
Kr/år/ejendom
Tarif, ekskl. moms
Tarif, inkl. moms
1.820,00
2.275,00
Grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken, tarif for overtagelse af internt ledningsnet:
Tarifelement
Enhed
Fast årlig pris pr ejendom tilsluttet 1. januar 2015
Kr/år/ejendom
Tarif, ekskl. moms
Tarif, inkl. moms
2.080,00
2.600,00
Fælles for alle forbrugere:
Hvor ikke andet er nævnt er priser inklusiv moms.
Spædevand
For de forbrugere, som køber spædevand ved værket
108,75 kr./m3
Udarbejdelse af varmeregnskab
281,25 kr.
Målerafgift
312,50 kr.
Depositum
I tilfælde hvor der er nærliggende risiko for at værket vil lide tab vil der blive opkrævet
depositum til sikkerhed for leveret varme. Depositum opkræves svarende til 3 måneders aconto betaling.
Gebyrer og renter
Rentebetaling ved skyldige betalinger fastsættes i henhold til renteloven.
Med hensyn til gebyrer anvendes standardgebyrer godkendt af Energitilsynet :
Rykkerskrivelse *)
100,00 kr. (momsfri)
Inkassomeddelelse *)
100,00 kr. (momsfri)
Lukkebesøg *)
375,00 kr. (momsfri)
Genoplukning inden for normal åbningstid
468,75 kr.
Betalingsordning *)
100,00 kr. (momsfri)
Fogedforretning, udkørende (1)
412,50 kr.
Greve Fjernvarme A.m.b.a.
OVER BØLGEN 4 - 2670 GREVE
Selvaflæsningskort, rykker
Aflæsningsbesøg
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
81,25 kr.
337,50 kr.
81,25 kr.
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
337,50 kr.
Nedtagning af måler
750,00 kr.
Genetablering af måler
750,00 kr.
Ekstraordinær måleraflæsning med regning
250,00 kr.
Udskrift af regningskopi
43,75 kr.
Målerundersøgelse på stedet
418,75 kr.
Udbringning af måler
206,25 kr.
.
*) Gebyrer markeret med ”*)” er momsfritaget.
(1) Der er tale om værkets interne omkostninger i forbindelse med en udkørende fogedforretning.
Herudover pålægges faktiske omkostninger til fogedforretningen.