brochure Danwa 2000 vandrensningsfiltre

NYHEDSBREV FRA DEN CENTRALE STUDIEVEJLEDNING
Oktober 2012

KOT-optagelsen 2012

Status for det direkte optag

KOT-optagelsen 2013 - Betinget optagelse

Stor fremgang i Nordjysk Elitesport

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Studentervejlederuddannelsen 2012

Arrangementer
o Studiepraktik 2012
o Uddannelse Uden Grænser 2013
o Kandidatdag 2013
o Sidefagsdag 2013
o Åbent Hus 2013

Nye pjecer

Nye decentrale studievejledere

Den centrale Studievejledning
1
KOT-OPTAGELSEN 2012
Aalborg Universitet har i 2012 atter oplevet en fremgang i optaget via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Pr. 1. oktober 2012 er 4873 personer blevet tilbudt optagelse på universitetets bachelor- og professionsbacheloruddannelser i Aalborg, København og Esbjerg, hvilket er en stigning på
19 %, med 783 flere optagne målt i forhold til samme tidspunkt i 2011. Optaget via KOT i 2012 er
således igen det højeste i Aalborg Universitets historie.
Hovedområde:
HUM
SAMF
SUND
TEKNAT - Aalborg
TEKNAT - Esbjerg
TEKNAT - København
I alt
2012
1225
1425
429
1179
171
444
4873
2011
1088
1156
385
1045
122
294
4090
Forskel % Forskel i antal
13 %
137
23 %
269
11 %
44
13 %
134
40 %
49
51 %
150
19 %
783
Som det fremgår af ovenstående tabel, har alle fire fakulteter oplevet en fremgang i optaget – de
største fremgange i antal optagne er inden for de teknisk-naturvidenskabelige og de samfundsvidenskabelige områder.
Ud af de 4873 optagne har 4403 sagt ja-tak til optagelsestilbuddet. I 2011 var der 3735, der takkede ja til at starte på Aalborg Universitet.
Efter den 30. juli 2012 blev der udbudt ledige studiepladser på størsteparten af universitetets bachelor- og professionsbacheloruddannelser i Aalborg, København og Esbjerg, og i alt er der optaget 591 i den såkaldte "2. runde". I 2011 blev 522 optaget på en ledig studieplads.
STATUS FOR DET DIREKTE OPTAG
AAU har også oplevet en stigning i forhold til det såkaldte direkte optag af eksterne ansøgere. Studiekontoret modtog 1.849 ansøgninger om optagelse eller indskrivning uden om KOT til studiestart pr. 1. september 2012 til en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, kandidatuddannelse eller et tilvalgsfag - enten som ordinær studerende eller gæstestuderende. De 1.849 ansøgninger medførte et sommeroptag på 1.320 personer, hvilket er 42 % flere optagne i forhold til
2011 (+392 flere). Her er der også tale om et rekordoptag på AAU.
Til de kandidatuddannelser, der har studiestart den 1. februar 2013, er ansøgningsfristen den 1.
november 2012, men der modtages også ansøgninger efter fristens udløb.
KOT-OPTAGELSEN 2013 – BETINGET OPTAGELSE
Ved optagelsen 2013 vil det fortsat være muligt at søge om betinget optagelse til alle uddannelser
på AAU. Til de adgangsbegrænsede uddannelser Psykologi, Humanistisk Informatik (København),
Medicin, Jura og Economics and Business Administration kan der dog kun søges om betinget optagelse i kvote 1.
2
En betinget optagelse betyder, at ansøgeren først skal opfylde adgangskravene til studiestart 1.
september og ikke ved ansøgningsfristens udløb den 5. juli 2013. Det giver mulighed for, at ansøgeren i løbet af sommerperioden kan følge og bestå et gymnasialt sommersuppleringskursus.
STOR FREMGANG I NORDJYSK ELITESPORT
Den særlige rådgivnings- og støtteordning for elitesportsudøvere på AAU og UCN, Nordjysk Elitesport, har nået et rekordstort antal medlemmer. Med en fremgang på 62 % er der nu 173 udøvere
tilknyttet ordningen. Heraf er 101 studerende ved AAU. Den store fremgang skyldes ifølge en brugerundersøgelse en øget kendskabsgrad og stigende anbefaling blandt udøvere og klubber resulterende i mange uopfordrede henvendelser. Dertil kommer en målrettet rekrutteringsindsats fra
Nordjysk Elitesport i de nordjyske sportsklubber, ligesom UCN har startet en online uddannelse i
Sport Management, som har tiltrukket 30 elitesportsudøvere fra hele landet.
SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE (SPS)
SPS skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eksempelvis ordblindhed, kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Disse studerende kan søge om at
få stillet forskellige hjælpemidler til rådighed. Det er blandt andet muligt at søge om en bærbar
computer, hvis man på grund af en gigtlidelse ikke kan skrive notater i hånden, og det er også muligt at søge om tolkebistand, hvis man er døv. Man kan dog kun få bevilget SPS, hvis hjælpemidlerne vil kunne kompensere for ens funktionsnedsættelse. Det er vigtigt allerede ved ansøgning til en
uddannelse at gøre opmærksom på, at man eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Dermed forbedres muligheden for at få støtte til tiden. Det er SU-kontoret på
Aalborg Universitet, der administrerer SPS-ordningen, og alle henvendelser vedrørende SPS kan
derfor stiles direkte til SU-Kontoret. Læs mere på www.sukontor.aau.dk og www.spsu.dk
STUDENTERVEJLEDERUDDANNELSEN 2012
Uddannelsesministeren har givet en midlertidig ekstraordinær bevilling til, at der kan gennemføres
kurser på studentervejlederuddannelsen i 2012. Målgruppen for kurserne er decentrale studievejledere og studenterstudievejledere. I efteråret 2012 afholdes 4 grundkurser og 3 temakurser, hvor
flere af AAU’s vejledere deltager. Der forventes også at blive afholdt kurser i starten af 2013. Du
kan læse mere om kurserne på www.studentervejleder.dk.
ARRANGEMENTER
Rekordsøgning til Studiepraktik 2012 med fokus på mere end uddannelse
Aalborg Universitet modtog i uge 43 omkring 2100 gymnasieelever i Studiepraktik på deres ønskeuddannelse. De 2100 studiepraktikanter fordelte sig på Aalborg Universitets afdelinger i Aalborg,
København og Esbjerg.
Alene på campus i Aalborg kom flere end 1900 studiepraktikanter fra alle egne af landet (mod
1600 sidste år), og Aalborg Universitet havde i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg
3
Kommune arrangeret busopsamling og overnatning til de, der kom langvejs fra. Region Nordjylland tilbød desuden særlig transport til alle nordjyske studiepraktikanter. Også Studievalg Nordjylland spillede en aktiv rolle for Studiepraktik i Nordjylland, bl.a. i forhold til tilmeldingssystem og
markedsføring. Med tilbuddet om overnatning var der fokus på at vise Aalborg frem som spændende studieby. Aalborg Kommune supplerede med et særligt arrangement i Nordkraft med aktører fra kultur- og sportslivet. Også Aalborgs formidler af kollegie- og ungdomsboliger, AKU, deltog.
Torsdag aften var Aalborg Universitet vært for ”Studiepraktik afterparty” med gratis mad og underholdning.
På Aalborg Universitet København havde ca. 140 studiepraktikanter valgt at følge studiepraktikforløbet på campus Københavns syv bacheloruddannelser. Det er en stigning fra sidste år, hvor knap
100 studiepraktikanter deltog. Fredag blev den nye beliggenhed ved havnefronten udnyttet, da alle 140 studiepraktikanter blev inviteret på havnerundfart med frokost og turguide, hvorefter den
nye fredagsbar Slusen lukkede dørene op.
På campus i Esbjerg blev ca. 65 studiepraktikanter modtaget, og som noget nyt tilbød Aalborg Universitet Esbjerg overnatning på vandrerhjem fra onsdag til torsdag for de studerende, som havde
mere end 1½ times transporttid. Desuden arrangerede Studentersamfundet underholdning og aktiviteter for de besøgende, som også fik mulighed for fællesspisning og overnatning på campus til
fredag.
Uddannelse Uden Grænser 2013 (UUG)
På uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser (UUG) deltager de fleste videregående uddannelser i Danmark og en bred repræsentation af erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser, højskoler, private og offentlige virksomheder samt en række udenlandske universiteter.
Aalborg Universitet vil være at finde på UUG‐messerne i København, Århus, Aalborg og Herning.
Centrale studievejledere, decentrale studievejledere fra det teknisk‐videnskabelige og sundhedsvidenskabelige område samt en række udstillinger vil sammen danne rammen om AAU-standen.
Til hver messe er der tilkoblet en oplægsdel, hvor Aalborg Universitets studenterstudievejledere
bidrager med oplæg.
Messerne finder sted:
• København: Onsdag den 9. og torsdag den 10. januar 2013
• Århus: Onsdag den 16. og torsdag den 17. januar 2013
• Aalborg: Onsdag den 23. og torsdag den 24. januar 2013
• Herning: Onsdag den 30. og torsdag den 31. januar 2013
Du kan læse mere om UUG på www.uug.dk.
Kandidatdag på AAU Aalborg 2013
Aalborg Universitet udbyder alene på campus Aalborg mere end 100 kandidatuddannelser. Derfor
arrangerer AAU nu en kandidatdag, hvor man på få timer kan indsamle informationer om de mange muligheder for kandidatuddannelse på AAU. Der vil blive mulighed for at høre oplæg om de enkelte uddannelser, og få vejledning ved messestande. Færdiguddannede kandidater vil desuden
fortælle om deres valg undervejs i uddannelsen samt hvilke job, deres valg af fag kvalificerede
dem til. Arrangementet vil blive afholdt tirsdag den 26. februar 2013 og henvender sig til både nuværende og potentielle studerende på AAU.
4
Sidefagsdag på AAU Aalborg 2013
Aalborg Universitet vil for andet år i træk afholde et vejledningsarrangement, hvor AAU’s studerende på gymnasiefagene kan orientere sig mod deres forestående valg af sidefag. Der vil også til
dette arrangement blive mulighed for at høre oplæg om mulighederne, få vejledning ved messestande, og høre færdiguddannede kandidater fortælle om deres vej til jobbet som gymnasielærer.
Arrangementet vil blive afholdt onsdag den 27. februar 2012.
Åbent Hus 2013
Også i 2013 inviterer Aalborg Universitet i foråret til Åbent Hus i både Aalborg, København og Esbjerg. Åbent Hus er en unik mulighed for potentielle studerende og deres forældre, som ønsker
mere viden om universitetets mange bacheloruddannelser, og hvor man samtidig kan opleve studiemiljøerne rundt omkring på universitetsområderne.
På campus i Aalborg og København afholdes Åbent Hus den 6. marts 2013, og på campus i Esbjerg
d. 22.-23. februar 2013. Til januar kan du på www.aabenthus.aau.dk læse mere om tid og sted for
arrangementerne i alle tre byer, samt finde programmer med detaljer om alle aktiviteterne.
NYE PJECER
Siden sidste nyhedsbrev har Den centrale Studievejledning fået nedenstående nye pjecer:











Cand.scient.techn. i Produktion med specialisering i produktionssystemer – 2-årig kandidatuddannelse
Cand.scient.techn. i Bygningsinformatik – 2-årig kandidatuddannelse
Ledelse og informatik i byggeriet - 2-årig kandidatuddannelse
Cand.scient.techn. i Byggeledelse (dansk og engelsk) – 2-årig kandidatuddannelse
Sustainable Biotechnology – 2-årig kandidatuddannelse
Værdikæder og innovationsledelse med specialisering i Global Ledelse – 2-årig kandidatuddannelse
Fysik - 3-årig bacheloruddannelse og 2-årig kandidatuddannelse
Humanistisk Informatik
Cand.it. – læg IT til din bachelor
Adgang til ingeniøruddannelser (Adgangskursus)
Gymnasiale enkeltfagskurser på Aalborg Universitet 2013
Bestil pjecer på www.decentralevejledere.aau.dk/Pjecer+og+links/, hvor du kan finde en oversigt
over de pjecer, som Den centrale Studievejledning ligger inde med. Listen kan med fordel benyttes, hvis du har brug for at fylde hylderne op med nye pjecer.
5
NYE DECENTRALE STUDIEVEJLEDERE
På denne side findes en indgang til alle decentrale studievejledere på AAU:
www.studievejledning.aau.dk/Spørg+en+studievejleder/Studievejledere+på+uddannelserne.
Siden sidste nyhedsbrev har vi budt velkommen til følgende nye decentrale studievejledere:
Astrid Husballe Munk
De sundhedsvidenskabelige uddannelser
AAU Aalborg
Nikolaj Bøge Gehlert
De sundhedsvidenskabelige uddannelser
AAU Aalborg
Kathrine Frost Eriksen
International Virksomhedskommunikation
AAU Aalborg
Frederik Kastrup Nissen
Datalogi, software, informatik, BaIT, Spilprogrammør
AAU Aalborg
Mia Ravn Bach
Humanistisk Informatik
AAU København
Emilie Wils Raagevang
Humanistisk informatik
AAU København
Anders E.Salling Pedersen Medialogi
AAU Aalborg
Christina Birk Simonsen
Byggeri & anlæg
AAU Aalborg
Amalia Lelia Cretu
Economics & Business Administration
AAU Aalborg
Mette Freja Hansen
Development & International Relations, European Studies
AAU Aalborg
Peter Graversen
Culture, Communication & Globalisation, samt Turisme
AAU Aalborg
Maria-Louise Christiansen
Socialrådgiver
AAU Aalborg
DEN CENTRALE STUDIEVEJLEDNING
Fratrædelser og tiltrædelser i Den centrale Studievejledning
Vi har siden sidste nyhedsbrev måtte tage afsked med to af vores studenterstudievejledere. Cecilie
Skovholm er flyttet til København for at tage en overbygning i Lægemiddelvidenskab, og Betina
Bjerregaard har fået studiejob hos et advokatfirma i Aalborg. Med de bedste ønsker for fremtiden,
takker vi Cecilie og Betina for det gode samarbejde.
Efter at have taget afsked med Cecilie og Betina, har vi haft fornøjelsen af at byde velkommen til
to nye studenterstudievejledere, Tine Kyndi og Peter Sundahl. Tine læser Geografi på 5. semester,
og har planer om også at tage en overbygning på AAU. Tine er 22 år og født
og opvokset i Aalborg. Peter studerer Erhvervsøkonomi (HA) på 3. semester,
og arbejder desuden som tjener på Caféministeriet i Aalborg. Derudover spiller han fodbold og løber på ski i Alperne, når sæsonen er til det.
Desuden har vi på vores campus i København budt velkommen til Anne Drivsholm
Sand som ny AC-fuldmægtig. Anne er ansat delvist af Den centrale Studievejledning
og delvist af Internationalt Kontor til at varetage det internationale område, herunder at vejlede AAU’s potentielle og nuværende internationale studerende i København.
Vi glæder os meget til samarbejdet med vores nye kollegaer.
6
Den centrale Studievejledning
Fredrik Bajers Vej 5, lokale 139
Tlf.: 9940 9440
e-mail: [email protected]
Åbent alle hverdage kl. 12.00-15.00.
Udover vores åbningstider kan du altid komme i kontakt med os via e-mail eller telefon.
e-mail
Telefon
Helle Thomsen (områdeleder)
[email protected]
9940 9445
Anne Kielgast Andersen
[email protected]
9940 1563
Charlotte Rohde
[email protected]
9940 9446
Kirsten Jakobsen
[email protected]
9940 9653
Lars Holm Olsen
[email protected]
9940 2438
Lene Saldern Agger
[email protected]
9940 9442
Linh Huynh
[email protected]
9940 9587
Lise Holmgaard
[email protected]
9940 9448
Tina Grønlund Jespersen
[email protected]
9940 9415
Mikkel Dahlbæk Sigurdsson (AAU København)
[email protected]
9940 3751
Anne Drivsholm Sand (AAU København)
[email protected]
9940 2572
Studenterstudievejledere
 Anita O. Christiansen
 Peter Sundahl
 Tine Kyndi
 Søren K. V. Knudsen
Redaktør på dette nyhedsbrev: Lars Holm Olsen
7