Brugsanvisning

NYE PROJEKTER I 2011
ENERGINET
Energinet.dk – nye projekter 2011
Gasolution
ForskEL
PROGRAM:
Bio og affald
OMRÅDE:
DONG Energy A/S
Gas fra biomasseforgassere indeholder både støv og tjære,
ANSVARLIG:
hvilket er udfordrende for en efterfølgende gasturbine eller
KONTAKT:
katalytiske reaktorer. Projektet vil teste, demonstrere og
PERIODE:
identificere optimale løsninger og koncepter til at rense og
BUDGET I ALT:
opgradere gassen fra den brændselsfleksible Pyroneer
TILSKUD:
forgasser. Fokus vil være på støv og tjære
ID:
SECTOR
PROGRAM:
2012/6 - 2015/5
20,00 mio.kr
10730
ForskEL
Bio og affald
OMRÅDE:
Teknologisk Institut
Torrefiering betragtes som en lovende teknologi til at
ANSVARLIG:
imødekomme den politisk og klimamæssige krav til øget
KONTAKT:
anvendelse af biomasse til substitution af fossile brændsler.
PERIODE:
Torrefieringsprocessen indebærer opvarmning af biomassen til
BUDGET I ALT:
en temperatur på 200 til 320 ° C i fravær af ilt .
TILSKUD:
ID:
Primærregulering (frekvensstøtte)
fra wte anlæg
Via dynamisk anlægssimulering og demonstration demonsterer
2012/6 - 2014/6
3,48 mio.kr
0,88 mio.kr
10756
ForskEL
PROGRAM:
Bio og affald
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
Weel og Sandvig Energi og
Procesinnovation ApS
-
hvorvidt WtE anlæg med fordel såvel teknisk som økonomisk
KONTAKT:
kan deltage i markedet for primær regulering. Formålet er at
PERIODE:
sikre at både antallet af udbyder og den indbudte mængde
BUDGET I ALT:
forøges væsentligt i markedet for frekvensstyrede reserver og
TILSKUD:
dermed give billigere systemydelser til forbrugerne.
ID:
2stageBiogas – optimizing 2-stage
biogas process for OFMSW
48,20 mio.kr
2012/6 - 2013/2
1,17 mio.kr
0,66 mio.kr
10799
ForskEL
PROGRAM:
Bio og affald
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
Aalborg Universitet
-
Projektet 2StageBiogas omhandler en øget effektivitet af den
KONTAKT:
biologiske omdannelse af organisk husholdningsaffald til biogas
PERIODE:
til kraft-varme produktion. Fokussen rettes mod forbedringen
BUDGET I ALT:
af hydrolysen i processens første trin ved tilpasning af
TILSKUD:
driftsparametre, tilpasning og tilsætning af mikroorganismer
ID:
2012/6 - 2013/9
3,89 mio.kr
3,04 mio.kr
10800
samt tilsætning af enzymer.
Large Scale Fuel Cell System
PROGRAM:
OMRÅDE:
ENERGI12 – ÅRSRAPPORT FOR DE DA NSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER
ForskEL
Brint og brændselsceller
ENERGI12.ENERGIFORSK NING.DK
1/8
NYE PROJEKTER I 2011
ENERGINET
Developed for Peak Shaving
ANSVARLIG:
Projektets vision er at udvikle en holdbar, effektiv og sikker
KONTAKT:
brændselscelle-teknologi, der er egnet til peak shaving i
PERIODE:
forbindelse med vindmøller og SMART grid anvendelser.
BUDGET I ALT:
Projektet er fokuseret på udvikling af høj temperatur polymer
TILSKUD:
brændselsceller, sikker lagring af hydrogen og separation af
ID:
DTU Risø - Nationallaboratoriet
for Bæredygtig Energi
2012/6 - 2015/6
12,08 mio.kr
9,43 mio.kr
10769
hdrogen fra gasblandinger.
Towards Smart Grid Ready SOFC
ForskEL
PROGRAM:
Brint og brændselsceller
OMRÅDE:
DTU Risø - Nationallaboratoriet
Keramiske brændselsceller (SOFC) er en fleksibel og effektiv
ANSVARLIG:
teknologi til produktion af el, som er velegnet til kravene i et
for Bæredygtig Energi
Smart Grid. Dette projekt vil bidrage væsentligt til at udvikle
KONTAKT:
SOFC-teknologien til brug i Smart Grids ved detaljeret at
PERIODE:
karakterisere cellernes ydelse under dynamiske betingelser og
BUDGET I ALT:
ud fra dette udvikle forbedrede celler.
TILSKUD:
ID:
METSAPP
2012/6 - 2014/9
14,04 mio.kr
15,00 mio.kr
10747
ForskEL
PROGRAM:
Brint og brændselsceller
OMRÅDE:
DTU Risø - Nationallaboratoriet
SOFC forbedrer energiforbrug gennem høj effektivitet og
ANSVARLIG:
dynamisk drift. METSAPP projektet vil demonstrere at metal-
for Bæredygtig Energi
supporteret SOFC forbedrer robusthed og livstid som et
KONTAKT:
strategisk alternativ til traditionelle keramisk-supporteret
PERIODE:
celler. Dette nye paradigme forbedrer stakkenes operationelle
BUDGET I ALT:
tolerance og tillader en omkostningseffektiv up-scaling
TILSKUD:
ID:
RESelyser
2012/6 - 2014/2
23,07 mio.kr
7,75 mio.kr
10806
ForskEL
PROGRAM:
Brint og brændselsceller
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
DTU Risø - Nationallaboratoriet
for Bæredygtig Energi
Jacob R. Bowen- [email protected]
KONTAKT:
2012/4 - 2014/11
PERIODE:
BUDGET I ALT:
TILSKUD:
ID:
Net tilsluttede plast solceller
1,32 mio.kr
0,59 mio.kr
10818
PROGRAM:
OMRÅDE:
ForskEL
Sol
DTU Risø - Nationallaboratoriet
Formålet er at opnå en energi tilbagebetalingstid på mindre end
ANSVARLIG:
et år for en komplet net tilsluttede installation med
for Bæredygtig Energi
plastsolceller. Projektet omfatter udvikling af plast solcelle
KONTAKT:
ENERGI12 – ÅRSRAPPORT FOR DE DA NSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER
-
ENERGI12.ENERGIFORSK NING.DK
2/8
NYE PROJEKTER I 2011
ENERGINET
moduler og udvikling et koncept for net tilsluttede
PERIODE:
installationer med disse moduler. De anvendte metode er
BUDGET I ALT:
analyse af udendørs installationer samt livscyklus analyse.
TILSKUD:
ID:
PossPOW
2012/6 - 2014/3
2,25 mio.kr
2,25 mio.kr
10728
ForskEL
PROGRAM:
Vind
OMRÅDE:
DTU Risø - Nationallaboratoriet
Projektet udvikler en model for den mulige effekt af en offshore
ANSVARLIG:
vindmøllepark under nedregulering. Vi bruger wake, statistiske
for Bæredygtig Energi
og turbine modeller for mulig effekt og dens usikkerhed, og
KONTAKT:
verificerer den med eksperimenter på to offshore parker.
PERIODE:
International accept af modellen opnås med en workshop for
BUDGET I ALT:
TSO’er, og eventuel standardisering.
TILSKUD:
ID:
BPES - Balancing power energy
system
Formål: a) at løse problemerne i forbindelse med
2012/6 - 2015/12
8,02 mio.kr
4,79 mio.kr
10763
ForskEL
PROGRAM:
Smart Grid og systemer
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
DTU Risø - Nationallaboratoriet
for Bæredygtig Energi
-
reguleringsevne i et system med en væsentlig andel af
KONTAKT:
vedvarende og fluktuerende energikilder, og, b) ved hjælp af
PERIODE:
modelleringskoncepter som Power Note og MPC at udvikle
BUDGET I ALT:
planlægningsmetoder og driftsstrategier med indarbejdede
TILSKUD:
behov for regulering for det fremtidige europæiske energi
ID:
2012/6 - 2015/5
2,88 mio.kr
2,03 mio.kr
10816
system.
Consumer acceptance of intelligent
charging
Batteier i elbiler betragtes som en mulighed for at lagre
ForskEL
PROGRAM:
Smart Grid og systemer
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
DTU Risø - Nationallaboratoriet
for Bæredygtig Energi
-
overskudsproduktion af elektricitet. Projektet undersøger
KONTAKT:
elbilbrugernes villighed til at deltage i intelligente
PERIODE:
opladningssystemer og konsekvenserne af de faktiske
BUDGET I ALT:
køremønstre for hele ladeinfrastrukturen.
TILSKUD:
ID:
Styring, beskyttelse og fleksibelt elforbrug i LV-net
2012/6 - 2015/12
10773
ForskEL
PROGRAM:
Smart Grid og systemer
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
Aalborg Universitet
-
Formålet med projektet er at udvikle og validere styrings og
KONTAKT:
beskyttelses systemer for koordinering af enhederne i
PERIODE:
fremtidens intelligente net under hensyntagen til el-nettets
BUDGET I ALT:
begrænsninger. Udviklingen baseres på model simuleringer af
TILSKUD:
forskellige scenarier og styringen testes på protyper i
ID:
ENERGI12 – ÅRSRAPPORT FOR DE DA NSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER
6,12 mio.kr
4,64 mio.kr
2012/6 - 2015/9
4,46 mio.kr
3,28 mio.kr
10782
ENERGI12.ENERGIFORSK NING.DK
3/8
NYE PROJEKTER I 2011
ENERGINET
laboratoriet og i et demonstrationsnet.
Modeller i EU-projektet stoRE af
økonomien i ellagre
ForskEL
PROGRAM:
Smart Grid og systemer
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
EMD International A/S
-
EU har bevilget 1.2 mio. € til EU-projektet store. Formålet med
KONTAKT:
store er at fremme etablering af Pumped Hydro Storage (PHS)
PERIODE:
og Compressed Air Energy Storage (CAES) i Europa. I dette
BUDGET I ALT:
PSO-projekt vil energi system analyse værktøjet energyPRO
TILSKUD:
blive udvidet med PHS og CAES optimeret imod europæiske
ID:
2012/6 - 2015/12
1,61 mio.kr
0,81 mio.kr
10809
whole sale markeder og leverance af systemydelser.
TotalFlex
ForskEL
PROGRAM:
Smart Grid og systemer
OMRÅDE:
Neogrid Technologies
TotalFlex er et demonstrationsprojekt, som intelligent styrer
ANSVARLIG:
fleksibelt forbrug og produktion. Det foregår ved flex-offers fra
KONTAKT:
en teknisk og kommerciel VPP, som handles på en
PERIODE:
markedsplads. Her udnyttes den fulde fleksibilitet optimalt,
BUDGET I ALT:
samtidig med at effektbalance-ansvar og netkapacitet tages i
TILSKUD:
betragtning.
ID:
Integrering af husholdninger i det
smarte elnet (IHSMAG)
IHSMAG undersøger integreringen af husholdningerne i det
2012/6 - 2015/9
10774
ForskEL
PROGRAM:
Smart Grid og systemer
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
SBi - Statens
Byggeforskningsinstitut
-
smarte elnet og udvikler designmæssige anbefalinger. Den
KONTAKT:
danske del af projektet fokuserer på, hvordan elbiler indgår i
PERIODE:
husholdningernes hverdagsliv og påvirker elforbrugets
BUDGET I ALT:
tidsprofil. Studiet bygger på kvalitative interviews, log-data og
TILSKUD:
timebaserede registreringer af elforbruget.
ID:
SmartGrid klar Batteri lager system
2012/6 - 2015/12
10819
ForskEL
PROGRAM:
Smart Grid og systemer
Teknologisk Institut
Projekt formålet er at generere praktisk erfaring med at udvikle
ANSVARLIG:
og teste et batteri energi lager system til fremtidens elsystem,
KONTAKT:
baseret på vedvarende energi. Under projektforløbet vil et
PERIODE:
effektivt projektteam udvikle og teste et 600 kW/1,2 MWh
BUDGET I ALT:
energi lager, som vil levere høj værdi ydelser til el-nettet
TILSKUD:
ID:
ENERGI12 – ÅRSRAPPORT FOR DE DA NSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER
2012/6 - 2014/6
25,31 mio.kr
6,00 mio.kr
10739
PROGRAM:
OMRÅDE:
Projektet vil udvikle intelligent beskyttelse af
3,22 mio.kr
2,21 mio.kr
OMRÅDE:
PRO-NET
35,37 mio.kr
26,40 mio.kr
ForskEL
Smart Grid og systemer
ANSVARLIG:
Aalborg Universitet
ENERGI12.ENERGIFORSK NING.DK
4/8
NYE PROJEKTER I 2011
ENERGINET
distributionssystemer baseret på kommunikationsteknologi og
KONTAKT:
kontrolmetoder til håndtering af fejl. De udviklede
PERIODE:
beskyttelses- og kontrol-metoder ville minimere risikoen for at
BUDGET I ALT:
miste strømforsyningen i en unormal drifts-situation og
TILSKUD:
genoprette normal drift i nettet hurtigst muligt
ID:
READY - Smart Grid ready VPP
controller til varmepumper
2012/6 - 2014/11
2,45 mio.kr
2,03 mio.kr
10762
ForskEL
PROGRAM:
Smart Grid og systemer
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
Nordjysk Elhandel A/S
-
Målet er at analysere, udvikle og demonstrere en Smart Grid
KONTAKT:
ready Virtual Power Plant controller som inkluderer de
PERIODE:
komplekse udfordringer med en storskalademonstration af
BUDGET I ALT:
fleksibelt forbrug, reguleringsydelser, begrænsninger i
TILSKUD:
netbelastninger, optimering over mange varmepumper,
ID:
2012/6 - 2014/6
9,02 mio.kr
7,04 mio.kr
10757
husmodeller, bruger komfort, accept og forretningsmodeller.
Smart Grid i Landbrug på Samsø
ForskEL
PROGRAM:
Smart Grid og systemer
OMRÅDE:
Teknologisk Institut
Dette projekt har fokus på elforbruget i landbruget i
ANSVARLIG:
landbrugssektoren. Landbrug skal som øvrige producerende
KONTAKT:
erhverv være aktive spillere i Smart Grids . Fremtiden byder på
PERIODE:
landbrug med egen vedvarende energi produktion og stor
BUDGET I ALT:
betydning for at de kommende Smart Grid bliver en succes.
TILSKUD:
ID:
ESWA - Energy Smart Water Utilities
2012/6 - 2014/3
10753
ForskEL
PROGRAM:
Smart Grid og systemer
OMRÅDE:
Århus Vand og Spildevand
Projektets formål er at undersøge evnen for et
ANSVARLIG:
vandforsyningsselskab til at overgå til at være en dynamisk
KONTAKT:
elforbruger der reagerer på et prissignal for elektricitet,
PERIODE:
estimere potentialet for hele den danske vandsektor, og om det
BUDGET I ALT:
er muligt at generere yderligere RE gennem en tilpasning af
TILSKUD:
eksisterende vandinfrastruktur.
ID:
DREAM - Danish Renewable Energy
Alligned Markets - fase 1
2012/6 - 2014/6
10738
ForskEL
Smart Grid og systemer
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
Teknologisk Institut
-
DREAM fase 1 udfører de nødvendige analyser og design af
KONTAKT:
smart grid løsninger for efterfølgende at udføre en troværdig og
PERIODE:
kommercielt levedygtig fuld skala demonstration med stor
BUDGET I ALT:
koncentration af varmepumper, elbiler og smart grid teknologi.
TILSKUD:
ENERGI12 – ÅRSRAPPORT FOR DE DA NSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER
6,04 mio.kr
3,99 mio.kr
PROGRAM:
ID:
3,92 mio.kr
2,53 mio.kr
2012/6 - 2013/11
8,04 mio.kr
4,66 mio.kr
10744
ENERGI12.ENERGIFORSK NING.DK
5/8
NYE PROJEKTER I 2011
Miljøintegration i ForskEL
ENERGINET
ForskEL
PROGRAM:
Andet
OMRÅDE:
AAU
Baseret på Energinet.dk's interesse er målet med dette projekt
ANSVARLIG:
at udvikle procedurer og kriterier for integration af
KONTAKT:
miljøhensyn i administrationen af ForskEL-programmet.
PERIODE:
Gennem dokumentanalyse og en kooperativ forskningstilgang
BUDGET I ALT:
udvikler projektet konkrete værktøjer til at integrere og
TILSKUD:
vurdere de miljømæssige konsekvenser og potentialer.
ID:
Elmarkedsoptimering af
kraftvarmeværker
Ivar Lyhne- [email protected]
2012/3 - 2012/12
0,11 mio.kr
10821
ForskEL
PROGRAM:
Andet
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
Ringkøbing-Skjern Kommune
-
KONTAKT:
2011/6 - 2012/5
PERIODE:
BUDGET I ALT:
TILSKUD:
ID:
Kost effektive fundamenter og
installation for bølge energi
0,11 mio.kr
1,55 mio.kr
0,79 mio.kr
10724
ForskEL
PROGRAM:
Bølge
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
Aalborg Universitet
-
Fokus i dette projekt er at udvikle kost effektive fundamenter
KONTAKT:
og installations systemer for bølge energi maskiner. Dette gøres
PERIODE:
ved at overføre og optimerer nye fundaments principper
BUDGET I ALT:
udviklet i forbindelse med offshore vind. Dette projekts mål er
TILSKUD:
at udvikle et funderings princip der muliggøre at
ID:
2012/6 - 2015/9
5,08 mio.kr
4,39 mio.kr
10796
bølgemaskinerne kan blive selv-installerende.
FLOAT 2 - Ansøgning til udvikling af
ny fleksibel UHPC 2
ForskEL
PROGRAM:
Bølge
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
Hi-Con A/S
-
FLOAT2 fortsætter udviklingen af de lovende resultater opnået
KONTAKT:
i FLOAT (2011-1-10649), hvor en betydelig reduktion af
PERIODE:
omkostningerne for WaveStar konverter blev opnået ved at
BUDGET I ALT:
erstatte byggematerialer af strukturelle elementer.
TILSKUD:
Aktiviteterne omfatter en fuld skala demonstration og analyse
ID:
2012/6 - 2014/6
4,16 mio.kr
2,75 mio.kr
10754
for udbredelse til andre elementer og konvertere.
Prognosemuligheder for
elproduktion fra vind og
bølgeenergi
PROGRAM:
OMRÅDE:
ForskEL
Bølge
ANSVARLIG:
KONTAKT:
PERIODE:
SPOK Consult ApS
2012/6 - 2012/9
Projektet analyserer muligheden for at gennemføre
ENERGI12 – ÅRSRAPPORT FOR DE DA NSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER
ENERGI12.ENERGIFORSK NING.DK
6/8
NYE PROJEKTER I 2011
ENERGINET
teknisk/økonomisk prognoser for 3 udvalgte
BUDGET I ALT:
bølgeenergiteknologier baseret på målte data. Der betragtes
TILSKUD:
enkeltanlæg såvel som kombinationer af anlæg. Endvidere
ID:
0,67 mio.kr
0,30 mio.kr
10791
vurderes samproduktion med offshore vind produktion.
Analysen gennemføres for både normalt vejrlig og storm
situationen.
Crestwing final test offshore
opfølgning
ForskEL
PROGRAM:
Bølge
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
Waveenergyfyn
-
Projekt ”Crest Wing final test follow-up offshore” omhandler
KONTAKT:
bygning, udlægning og offshore test af en Crestwing i en skala
PERIODE:
1-5 af fuldskala Hanstholm. Formålet med forløbet er, på
BUDGET I ALT:
baggrund af DHI forløbet, en afprøvning offshore af fortøjning,
TILSKUD:
påvirkning af vind og strøm og et el producerende PTO.
ID:
Detailed engineering and design of
WECén Crestwing
2012/6 - 2012/12
0,83 mio.kr
0,64 mio.kr
10735
ForskEL
PROGRAM:
Bølge
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
Waveenergyfyn
-
Formålet med projektet er detail konstruktion og design af
KONTAKT:
bølgeenergi anlægget "Crestwing" som en prototype for test på
PERIODE:
havet ved Hanstholm site. Formålet er endvidere etablering af
BUDGET I ALT:
et erfarent team omkring udviklingen af WECén Crestwing
TILSKUD:
bestående af erfarne rådgivere og producenter inden for den
ID:
2012/6 - 2012/10
4,44 mio.kr
0,50 mio.kr
10801
marine sektor.
MAWEC energy production
ForskVE
PROGRAM:
Bølge
OMRÅDE:
LEANCON Wave Energy
Dette ForskEL projekt vil dokumentere energiproduktionen fra
ANSVARLIG:
MAWEC bølgeenergianlægget i egentlig produktionsindstilling.
KONTAKT:
Den overordnede projektbeskrivelse er den samme som i PSO
PERIODE:
projekt "Advanced Wave Energy Converter II" projekt nr. 2009-
BUDGET I ALT:
1-10232.
TILSKUD:
ID:
2 kW net tilsluttet bølgekraft LOPF
test bøje
2012/6 - 2013/3
0,83 mio.kr
10815
PROGRAM:
ForskVE
Bølge
OMRÅDE:
ANSVARLIG:
Resen Energy ApS
-
Formålet med projektet er at konstruere, bygge og afprøve en
KONTAKT:
net tilsluttet 2 kW bølgekraft Lever Operated Pivoting Float
PERIODE:
LOPF bøje i havet og opsamle data om el produktionen i alt
BUDGET I ALT:
slags vejr og opsamle erfaring om drift slitage og identificere
TILSKUD:
ENERGI12 – ÅRSRAPPORT FOR DE DA NSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER
1,04 mio.kr
2012/6 - 2013/3
2,01 mio.kr
1,46 mio.kr
ENERGI12.ENERGIFORSK NING.DK
7/8
NYE PROJEKTER I 2011
områder til fremtidige forbedringer af konstruktionen.
ENERGI12 – ÅRSRAPPORT FOR DE DA NSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER
ENERGINET
ID:
10787
ENERGI12.ENERGIFORSK NING.DK
8/8