lørdag 30.08.14 søndag 31.08.14

Jersie Strands Grundejerforening
Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013
Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00
_______________________________________________________________________________________
Dagsorden: (som annonceret)
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden)
3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013 & 2014
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år
6a Valg af to suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer
7a Valg af 1 revisorsuppleant
8. Beretning om JSG-fondens virke og regnskab.
8a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt 1 revisor
9. Eventuelt
Mødet startede kl. 20.10 på grund af fejlannoncering på hjemmesiden (sted: Solrød bibliotek) ventede vi
10 min. inden generalforsamlingen gik i gang. I alt 19 grundejere var mødt frem.
1. Valg af dirigent: formand Per Hauge bød velkommen og foreslog advokat Liebst som dirigent.
Advokat Jens Bang Liebst blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsesformand Per Hauge takker bestyrelsen for godt samarbejde og en speciel tak til fhv.
formand N.P. Christensen for sit store arbejde i JSG. Bestyrelsens beretning findes på
hjemmesiden. Hovedpunkterne var Strandrensning, Foreningens arealer ved stranden,
Forbedring/etablering af gangsti, Snerydning, Vejvedligeholdelse, Kontingent /opkrævning mm.,
1
Jersie Strands Grundejerforening
Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013
Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00
_______________________________________________________________________________________
Sct. Hans og slutter af med, at 2012 har givet den arbejdsro, som var tiltrængt efter overtagelse fra
tidl. bestyrelse.
Efter afslutning af formandens beretning, spørger dirigenten om nogen har spørgsmål hertil, hvilket
er tilfældet for så vidt angår udmeldelse af JSG eller en del heraf i henhold til problemer med
Slåenvej.
Jacob Poulsen, Birkevænget 16: mener ikke en grundejer kan melde sig ud, tvunget medlemskab?
Vejlaug? Tinglyst?
Per Hauge: kan tvinges, men man vil umiddelbart ikke bruge så mange ressourcer på det.
Erling Maribo Jensen, Maglekærvej 4A: er der tinglyst i skødet? Vi skal håndhæve pligten.
Det er farligt for foreningen ikke at håndhæve ….
Karen Callisen, Sdr. Strandvej 16: mener ikke det er muligt at blive fritaget
Dirigenten udtaler som jurist, at det er korrekt, at man kan lægge sag an, hvis der er tinglyst, men
at man kan forvente negativ økonomisk værdi for foreningen.
John Hermansen: vedtægter er til med det formål at drive forening, hvad hvis flere undlader at
betale? principsag?
Per Hauge svarer, at bestyrelsen stadig mener, der er for mange ressourcer tilknyttet en retssag.
Claus Sørensen, Maglekærvej 44: Grundejerforeningen kan få pengene hjem, den dag huset bliver
solgt !!
Erling Maribo: princippet skal overholdes, enten/eller
Jacob Poulsen, Birkevænget: Hvor stort kan omfanget blive? Kan det evt. undersøges, hvor mange
tinglysninger der er?
Per Hauge: jo, men det kræver mange ressourcer.
Poul Erik Nielsen, Lyngvænget 3: alle skal være med i vejvedligeholdelse jfr. Vedtægter
Laila Thoms bæk, Hybenvænget 1: hvor mange parceller er der med ulige nr.?
Claus Sørensen, Maglekærvej 44 : den grundejer det drejer sig om, vil heller ikke være med i
strandrensning .
Vejvedligeholdelse under pkt. 2 – her overtager Svend Olofsen som står for vejvedligehold.
221 parceller er tilmeldt vejvedligehold
18 grusveje og 9 asfaltveje
Angående sne /fremkommelighedsordning se hjemmesiden.
Snerydning koster for 1 runde ca. kr. 12.000. fra 1. januar 2013 til i dag er brugt ca. kr. 80.000.
I forbindelse med glatførebekæmpelse meddeler Svend, at salt ikke forurener. Der er først anvendt
grus, men der har været klager fra diverse grundejere over glatte veje, hvorefter der er anvendt
salt, hvilket ikke er accepteret fra alle grundejere. Svend anmoder om godkendelse fra grundejerne,
så man kan bruge salt på vejene, når der falder islag og det fryser mere end 3 grader.
Ingen har indvendinger mod det, så det er accepteret.
2
Jersie Strands Grundejerforening
Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013
Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00
_______________________________________________________________________________________
Erling Maribo: der er ikke tale om egentlig glatførebekæmpelse
Poul Erik Nielsen: grundejerne har ingen rettigheder kun pligter.
Beretningen taget til efterretning.
3. Regnskab, det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse. Inden Marianne Høglund
får mikrofonen, er der lidt bemærkninger til det. John Hermansen påtaler, at det er noget rod, at
bestyrelsen har sat regnskabet for 2011 i folderen, mens regnskabet for 2012 fremlagt som løsblad
til generalforsamlingen. Marianne gennemgår regnskabet og der er ros til regnskabet efter
smalltalk bl. a. vedrørende omfanget af Vandværkets arbejde i forhold til prisen. Erling bemærker,
at kurven på græsslåningsomkostninger vender til indtægt, fra tidligere store summer til fremtidigt
beløb på kr. 7.840. Erling opfordrer bestyrelsen til at sende regninger til JSG Fonden, så bliver de
betalt.
Regnskabet 2012 godkendes
4. Fastsættelse af kontingent og budget for 2013 & 2014.
Formanden beklager at der har indsneget sig et par fejl i kontingentet, de budgetterede ekstra kr.
20 til hver grundejer for 2012 er ikke medtaget i opkrævningerne ligesom der også er sket en fejl
med hensyn til snerydning, nemlig + 125 kr. Idet tilbagebetaling/rettelse er en bekostelig affære, da
hver post skal tilrettes manuelt til hver enkelt grundejer, anmoder bestyrelsen om, at løse
problemet med mellemregning ved næste regningsfremsendelse i 2014, således at grundejer kontingentet for 2013 forbliver uændret.
Poul Erik Nielsen mener det er noget rod med rettet udgave, Alf Winther, Pansvej, spørger, hvilket
budget der er korrekt ? Per Hauge beklager, at der har været en slåfejl på det første budget.
Formand Per Hauge afslutter med, at resultatet er næsten uændret – der vil være et lille underskud
i 2013, men det hæves i kassen. Der er ingen nød, JSG har penge til gode i JSG fonden.
Grundet div. fejl i udsendte regninger, blev følgende vedtaget:
2013
2014
JSG:
80 kr.
Vejvedligehold: 550 kr.
Snerydning:
225 kr.
Strandrensning: 75 kr.
JSG:
100 kr.
Vejvedligehold: 550 kr.
Snerydning:
75 kr.
Strandrensning: 75 kr.
Budgettet vedtages.
3
Jersie Strands Grundejerforening
Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013
Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00
_______________________________________________________________________________________
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til vedtægterne, som går ud på skærpelse af vedtægter for
så vidt angår § 5, § 6 og § 7. Primære formål er, at undgå at havne i samme situation, som den
tidligere bestyrelse havnede i.
Nuværende vedtægter samt forslagsændringer findes på JSG’s hjemmeside.
Der er en del diskussion vedr. vedtægtsændringerne, bl.a. mener Jørgen Thomsbæk. Hybenvænget 1
at ændring af § 7.5 vil være ok, men af § 7.6 problematisk. John Hermansen opfordrer til at holde
fast i § 7.5, da det er nerven i at drive en forening.
Dirigenten konkluderer at § 5 og § 6 kan/ønskes vedtaget som foreslået.
Per Hauge: har lyttet og vil tilbagetrække § 7.6, men dirigenten vil hellere lave 3 selvstændige
afstemninger vedr. §7
Afstemning
§ 7.5 resultat 14 for og 1 imod
§ 7.6 resultat 15 imod
§ 7.7 resultat 14 for og 3 imod.
Claus Sørensen’s forslag: det bør være valgfrit, om man vil være med i Strandrensningslauget.
Hans Odder rejser sig og forklarer, hvorledes tingene hænger sammen, det er de enkelte
grundejerforeninger, der indmelder sig i Strandrensningslauget, beløbet fastsættes efter antal og
kontinuitet. Hvis man individuelt udtræder skal de resterende grundejere betale for de udmeldte.
Hans Odder oplyser endvidere, at der ikke er sket udmeldelser fra Karlstrup eller Solrød ’s
grundejerforeninger.
Det store beløb til strandrensning kommer i sponsorpenge, jfr. Hans Odder.
Herefter er der nogle kommentarer, bl. a.
Jørn Due: der er ikke noget at diskutere, det er jo vedtaget i budgettet sidste år.
Erling Maribo: smålighed.
Svend Olofsen: huspriserne stiger måske med en renere strand
Bent Pedersen: forstår ikke spørgsmålet som jo er vedtaget.
Claus Sørensen: mener det er serviceanliggende.
Bent Pedersen: godkendt i kontingent.
Ved afstemning med håndsoprækning forkastes forslaget, 1 for og 18 imod
4
Jersie Strands Grundejerforening
Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013
Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00
_______________________________________________________________________________________
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer blev uden modkandidater
Poul Erik Nielsen, Lyngvænget 3 og
Christen Bøgh Christensen, Brombærvænget 5 (tidligere suppleant )
p.t. ingen suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer:
Valgt uden modkandidater blev
Jacob Poulsen, Birkevænget 16 og
Jørgen Thomsbæk, Hybenvænget 1
7a revisorsuppleant
Bent Pedersen, Søndre Strandvej 17
8. Beretning fra JSG-fondens virke og regnskab.
Erling Maribo Jensen, beretter, at der ikke har været de store ting at arbejde med, har forgæves søgt
højere renter på indestående. På spørgsmålet om ikke Fonden kan deltage aktivt i Strandrensning,
meddeler Erling, at det strider mod fondens formål, så det er umuligt. Fonden bidrager til JSG’s
grundejerforening med bl. a. græsslåning og Sct. Hans fest, mod fremsendelse af regning.
8a Valg af et bestyrelsesmedlem og 1 revisor.
Uden modkandidater blev valgt: Jacob Poulsen bestyrelsesmedlem og Ole Høglund som revisor
9. Eventuelt
Bent Callisen, Sdr. Strandvej er varm fortaler for at deltage i affaldsopsamling på stranden. Den 21.
april 2013 mødes frivillige ved Ishuset for at samle flasker og andet affald. Der kommer
pressemeddelelse herom i de lokale ugeaviser. Webmaster vil indrykke pressemeddelelsen på JSG’s
hjemmeside, når den bliver tilsendt ham.
Der er et spørgsmål til webmaster om det vil være muligt at få mail vedr. generalforsamling m.m.
Det undersøges af Christen (webmaster) og der kom tilsagn om hjælp hertil fra en grundejer.
Dagsorden udtømt kl. 22.25
5
Jersie Strands Grundejerforening
Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013
Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00
_______________________________________________________________________________________
Formand Per Hauge takker dirigenten og i øvrigt for god ro og orden med ønsket om god påske og god
sommer til alle.
…………………………………………………
Referent: Else Rode, 26. marts 2013.
Bestyrelsen i JSG er som følger:
Per Hauge, Bøgevænget 21,
Marianne Høglund, Jersie Kystvej 5C,
Svend Olofsen, Maglekærvej 4,
tlf.: 2055 5017, e-mail: [email protected]
tlf.: 4014 6605, e-mail: m[email protected]
tlf.: 4230 3676, e-mail: [email protected]
Christen Kristensen, Brombærvænget 5,
tlf.: 5614 1083, e-mail: [email protected]
Poul Erik Nielsen, Lyngvænget 3,
e-mail: [email protected]
Revisor Jacob Poulsen, Birkevænget 16, tlf. 2064 5606, e-mail: [email protected]
Revisor Jørgen Thomsbæk, Hybenvænget 1,
tlf.: 5614 2828, e-mail: [email protected]
Revisorsuppleant Bent Pedersen, Sdr. Strandvej 17, tlf.: 2120 4498, e-mail: [email protected]
Bestyrelsen I JSG Fonden er som følger :
Formand: Erling Maribo Jensen
Bestyrelsesmedlem: Birthe Birkestrøm Due
Nyvalgt som kasserer er
Jacob Poulsen, Birkevænget 16, tlf.: 2064 5606, e-mail:
[email protected]
nyvalgt revisor:
Ole Høglund, Jersie Kystvej 5C, e-mail :
6
[email protected]