7 skarpe til læreren i fagene historie kristendom og samfundsfag

Center for opholdssteder
botilbud og plejefamilier
Floravej 17a, 5750 Ringe
Undersøgelse og vurdering i forbindelse om opholdsstedet
Fonden Rosenvejens ansøgning om ændring i deres
godkendelse
Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier har den 23. april 2010
modtaget opholdsstedet Rosenvejens ansøgning om at få godkendelse til at
modtage børn fra 4 års alderen og højst 14 år ved indskrivningen. Endvidere
ønsker de at åbne en mulighed for også at have danske børn.
Tlf. 72 530 530
Fax 72 530 531
[email protected]
www.faaborgmidtfyn.dk
23-06-2010
Sagsid. 16.03.26-K09-77-07
Kontakt
Aktuelt om Fonden Rosenvejen
Fonden Rosenvejen blev den 12. februar 2008 godkendt af Odense Kommune til
at drive opholdssted med plads til 4 børn/unge jf. SEL § 142 stk. 5.
Målgruppen er børn/unge mellem 6 – 18 (23) år af anden etnisk oprindelse end
dansk og som på indskrivningstidspunktet er mellem 6 – 16 år.
Der er tale om børn med flg. problemstillinger:
 Adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder
 Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser
 Indlæringsvanskeligheder
 Sent udviklede grundet deres opvækst
 Uløste integrationsproblemer
 Vokset op i hjem præget af traumer, som fx er forårsaget af krig/totur.
 Brug for at være i familielignende rammer og relationer
Kirsten Susanne Nørgaard
Dir. tlf. 72533036
mail:
[email protected]
Børnene/ de unge skal kunne profitere af at være i tætte familielignede rammer og
relationer.
Afgrænsninger:
Opholdsstedet Rosenvejen kan ikke modtage børn/ unge med alvorlige
tilknytnings- og kontaktforstyrrelse herunder børn med autistlignende adfærd. Ej
heller børn med svære psykiske/psykiatriske eller fysiske handicaps. Målgruppen
rummer ikke problematikker som voldelig adfærd, kriminalitet eller misbrug.
Målsætninger
Opholdsstedet Rosenvejen vil gennem de socialpædagogiske tiltag afhjælpe
adfærdsmæssige, psykiske, sociale og indlæringsmæssige problemer hos børn og
unge fra etniske minoritetsfamilier eller andre religiøse tilhørsforhold. De vil hjælpe
med at lære dem forholdet mellem frihed og ansvar, udvikle selvstændighed og
skabe følelsesmæssige og sociale relationer.
Rosenvejens vil ved hjælp af personalets særlige viden samt sproglige og
kulturelle kompetencer, sikre kontinuitet for børn og unge fra etniske minoriteter og
skabe mulighed for at støtte dem, der befinder sig i et kulturelt dilemma til at finde
en balance og opdage muligheden for at leve som selvstændige og
ansvarsbevidste medlemmer af det danske samfund.
Åbningstid
Mandag-onsdag 10:00-14:00
Torsdag
10:00-17:00
Fredag
10:00-12:00
Telefontid
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag
8:00-15:30
8:00-17:30
8:00-12:30
Pædagogik
På opholdsstedet Rosenvej tager den pædagogiske grundholdning udgangspunkt i
den gensidige påvirkning mellem individ og samfund, således at der i det daglige
pædagogiske arbejde lægges vægt på, at lære barnet/den unge at acceptere,
forstå og handle efter samfundets eksisterende normer. Samtidigt gives barnet/den
unge indsigt i egen situation og selvværdsfølelse til på en hensigtsmæssig måde at
kunne fungere i og påvirke det omkringliggende samfund. Det pædagogiske
arbejde handler derfor i høj grad om at skabe tryghed, stabilitet og genkendelighed
tillige med voksne omsorgspersoners tilbud om nærhed, involvering og omsorg.
På Rosenvej støttes børnene/de unge i at finde og udvikle egne ressourcer og
kompetencer. Dette gøres gennem bevidst tilrettelagte praksisformer,
arbejdsopgaver og relationsarbejde, hvor relationer til andre børn støttes og
styrkes. Herigennem kan barnet/den unge udvikle brugbare kompetencer til
håndtering af sig selv og eget liv.
På Rosenvej respekteres det enkelte barn/unges religiøse tilhørsforhold, og man
fejrer de vigtigste højtider som iransk nytår og Eid Fetr (Ramadanfest).
Børnene/de unge får også kendskab til danske traditioner, idet det gøres bekendt
med danske skikke omkring jul, fødselsdage m.v.
Det overordnede pædagogiske mål på Rosenvej er, at skabe følelsesmæssige og
sociale relationer til de enkelte børn/unge, som kan bidrage til positive
udviklingsforløb samt forpligtende og oplevelsesrige sociale samspil med
omgivelserne.
Kvalifikationer
Jila Abadi, som er leder af opholdsstedet Rosenvej er universitetsuddannet i
pædagogik og børnepsykologi fra Iran. Hun har herudover en etårig uddannelse fra
Fyns Pædagog Seminarium samt en diplomuddannelse i familieterapi. Hun har en
række erfaringer med målgruppen fra arbejde som familieterapeut/familiebehandler
samt arbejde som professionel plejefamilie siden 1999 frem til 2008, hvor Fonden
Rosenvej blev godkendt til at drive opholdsted.
Sepahdar Bakhshaie er gift med Jila Abadi. Han har en bacheloruddannelse i
biologi fra Iran, hvor han blandt andet har arbejdet som pædagog, lærer og
viceskoleleder. I Danmark har han erfaringer med målgruppen fra arbejde som
lærer og som støtte/kontakt person, samt fra parrets arbejde som plejefamilie og
opholdssted.
Personaleforhold
På opholdsstedet er personalenormeringen 1 : 1,13 . Stillingerne er fordelt således,
at der er 1 leder, 3 pædagogisk uddannede og 1 medhjælper. Lederen og hendes
mand er det gennemgående personale, dernæst er der faste medarbejdere
tilknyttet stedet. Personalet er sammensat sådant, at der er tale om både unge og
mere erfarne medarbejdere.
Fysiske rammer
Opholdsstedet Rosenvej ligger midt i et lidt ældre parcelhuskvarter i en forstad til
Odense. Der er tæt til børnehaver, skoler og div. fritidsklubber og sportsfaciliteter..
Huset er et stort rummeligt og velholdt parcelhus på 218m2 med 4 gode
børneværelser. Der er et stort køkken med spiseplads og store stuer med god
plads. Huset ligger på en 1200m2 grund og har en stor have med gode lege-og
udfoldelsesmuligheder.
Ansøgningen
Fonden Rosenvej ansøger om ændringer i målgruppen fra nuværende børn og
unge mellem 6 og 18 år (23 år) til børn mellem 4 og 14 år ved
indskrivningstidspunktet. Primært af etnisk herkomst men med åbning for
indskrivning af danske børn.
Baggrunden for ønsket om ændringer er erfaring med målgruppen også i forhold til
alder og nationalitet, og en viden om, at ’gode år’ så tidligt i barnets udvikling som
muligt, kan resultere i større succes med at nå de formulerede overordnede
pædagogiske mål og lægge fundament for et godt liv i det danske samfund.
I forhold til ansøgningen er det pædagogiske koncept uændret. Dog vil
pædagogiske aktiviteter og tilgang afstemmes i forhold til de indskrevnes alder.
Økonomi
Den månedlige pris er kr. 60.102,- . Ved ændringer i godkendelsen vedr.
alderskriteriet og muligheden for at modtage danske børn vil dette ikke medføre
økonomiske ændringer.
Sammenfattende vurdering
Det er Centerets sammenfattende vurdering, at opholdsstedet Rosenvejs ønske
om at ændre på alderskriteriet til at kunne modtage børn i alderen 4 år – 14 år på
indskrivningstidspunktet er fagligt velbegrundet. Jila Abadi og hendes mand har
såvel de faglige som personlige kvalifikationer til at have med mindre børn at gøre,
ligesom de er bevidste om at ansætte yngre personale for at skabe modvægten.
Parret har etableret et opholdssted, der til fulde lever op til at være familielignende.
Der hersker en særlig ro, tryghed og harmonisk atmosfære på stedet kombineret
med fokus på høj faglighed og behandlingsindsigt. Opholdsstedets indsats har
med de nuværende indskrivende børn vist gode resultater. Der er skabt
følelsesmæssige relationer til de voksne og bæredygtige kontakter til jævnaldrende
i skole og fritidsklub. De lever et sundt og aktivt liv med gode sociale kontakter, leg
og livsglæde – og dette på trods af ellers tidligere vanskelige livsvilkår og deres
familiebaggrund.
Jila Abadi og hendes mand har boet i Danmark i mange år og er velintegreret.
Deres fire børn har gået i danske skoler og har danske venner, som har fyldt
hjemmet. Familien har integreret den danske kultur og er i stand til at
videreformidle denne også til danske børn.
Rosenvej er et solidt familielignende opholdssted, hvor tryghed og stabilitet danner
rammen for nærhed og omsorg, og hvor der hele tiden arbejdes på en god
vekselvirkning med lokalsamfundet. Centeret vurderer, at de nære relationer tillige
med familielignende rammer er yderst velegnede til at modtage mindre børn og
også andre børn end af anden etnisk herkomst end dansk.
Indstilling
Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier indstiller hermed til, at Fonden
Rosenvejs ansøgning om ændring af alderskriteriet og muligheden for at modtage
danske børn bliver imødekommet.
Med venlig hilsen
Kirsten Susanne Nørgaard
Socialfaglig konsulent