Påhængsmotorer - Mercury Marine

· Såsæd · Gødning
· Planteværn · Plast og bindegarn
NielseN & smith
2013
Markbogen
Nie
Værs’go
Markbogen 2013
Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.
Løsningsforslagene i afsnittet med planteværnsmidler er baseret på afprøvninger og Landsforsøgsresultater, samt oplysninger fra vore leverandører af planteværnsmidler. Der er ved fastsættelse af doseringer taget hensyn til behandlingsindeks og nettomerudbytter på basis i afgrødepriserne efteråret 2012.
Yderligere oplysninger om de anførte planteværnsmidler kan findes på www.middeldatabasen.dk, hvor du også kan
finde opdaterede sikkerhedsdatablade og oversigter over forbudte midler.
Da midlerne kan komme til anvendelse under vidt forskellige forhold, påtager vi os intet ansvar for mulige direkte og
indirekte skader. Der tages forbehold for evt. trykfejl.
Begrænsninger for brug af en række såkaldte ”minimidler”
Fra de nyeste godkendelser af bl.a. Express SX, Trimmer, Ally SX, Nicanor og Harmony SX gælder følgende: For at
beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august-31. juli). Der må endvidere i
samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl (Express/Trimmer), iodosulfuron (Hussar OD), metsulfuron-methyl (Ally/Nicanor), triasulfuron (Zoom) eller thifensulfuron-methyl (Harmony SX).
Det vil sige, at originale - samt alle parallel - og generiske af disse midler er omfattet af forbuddet, der bl.a. indebærer, at en løsning som Hussar + Ally/Nicanor ikke længere må anvendes samme år, hverken i tankblanding eller
i sekvens indenfor det samme år. Tilsvarende vil det som reglerne er p.t. ikke længere være tilladt at anvende både
MaisTer og Harmony SX samme år i majs.
Bag i bogen finder du notatsider til brug i marken, så du eller din konsulent senere kan indberette forbruget af planteværnsmidler elektronisk. Du skal registrere følgende 8 punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
Marken eller det areal, hvor du udbringer planteværnsmidlet.
Størrelsen af marken/arealet.
Afgrøden eller kulturen du dyrker.
Planteværnsmidlets handelsnavn.
Dosering.
Dato for udbringning.
Navn på sprøjtefører.
Nummer på sprøjten, hvis bedriften har flere.
Derudover vil vi anbefale, at man noterer årsagen til behandlingen.
For at bogen kan fungere som sprøjtejournal, skal ejerens eller brugerens (dit) navn og CPR/SE-nr. anføres i bogen.
Jens Lund Pedersen, DLA Agro, Galten. December 2012.
Navn:
Adr.:
Tlf.:
Signaturforklaring på farveangivelser:
= Ukrudt
= Vækstregulering
= Svampe
= Skadedyr
= Mikronæring
Indhold
Middelfortegnelse4
Udviklingsstadier korn
5
Hvede, rug og triticale efterår
6
Hvede og triticale forår
8
Rug forår
11
Vinterbyg efterår
12
Vinterbyg forår
13
Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg
15
Vårbyg med kløverudlæg
17
Vårbyg med græsudlæg uden kløver
17
Udviklingsstadier frøgræs 18
Frøgræs efterår
19
Frøgræs forår
20
Majs21
Græs og kløver til foder
22
Ærter23
Udviklingsstadier raps
24
Vinterraps efterår
25
Vinterraps forår
26
Vårraps27
Udviklingsstadier sukker- og foderroer
28
Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer30
Udviklingsstadier kartofler
31
Kartofler
32
Spinat 35
Gulerod36
Løg37
Porre38
Rødbede39
Salat40
Jordbær41
Solbær, ribs, stikkelsbær
42
Æble, pære
43
Kirsebær, sur- og sød
44
Juletræer og pyntegrønt
45
Ukrudt på udyrkede arealer
46
IPM og bæredygtig anvendelse
47
Væskemængder og dysevalg
49
Relativ virkning af svampemidler
52
Oversigt over skadedyrmidlers
godkendelse og dosering 54
Rengøring af sprøjten
56
Produktbeskrivelser57
Skilleblad139
Gødningsoversigt faste gødninger
140
Sortiment Dangødning
142
Sortiment mikronæringsstoffer
143
Udsædsmængder144
Vintersæd146
Vårsæd148
AgrowGrass blandinger 2013
150
Efterafgrøder152
Plast- og bindegarn
153
Kalender: Februar 2013 – februar 2014
157
Notatsider
212
3
Middelfortegnelse
Handelsnavn:
Absolute 5
Activus 40 WG
Agil 100 EC
Aliette
Ally ST
Ally SX
Amistar
Aproach
Ariane FGS
Atlantis OD
Avaunt
Basagran M75
Bell
Betanal Power
Biscaya
Boxer
Briotril 400 SC
Broadway
Bumper 25 ec
Callisto
Candit
Cantus
Ceando
Cerone
Comet
Command CS
Cycocel 750
Express ST
Express SX
Fastac 50
Fenix
Fighter
Flexity
Focus Ultra
Folicur
Glyphogan
Goliath SC 700
Harmony Plus
Harmony SX
Hussar OD
Karate 2,5 WG
SideHandelsnavn:
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Legacy 500 SC
Lexus 50 WG
Metaxon
MaisTer
Maredo 125 SC
Matrigon 72 SG
Mavrik 2 F
Medax Top
Moddus M
Monitor
Mospilan
Movento
Mustang Forte
Nicanor 20 SG
Opera
Opus
Othello
Prestige
Previcur
Primera Super
Prosaro
Proxanil
Ranman
Reglone
Renol
Revus 250 SC
Ridomil Gold
Rizolex 10 D
Safari
Signum
Starane XL
Stomp
Stomp Pentagon
Teldor
Teppeki
Tern
Titus WSB
Tomahawk 180 SC
Topik
Trimmer
Zoom
4
Side
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
139
Planteværn i korn
Udviklingsstadier
11
12
14
18
20
30
31
32
37
Vækststadier
10
1. blad fremspiret
12
2. blad helt udfoldet
14
4. blad helt udfoldet
16
6. blad helt udfoldet
20
Begyndende buskning
25
5. sideskud synligt
30
Begyndende strækning af hovedskud
31
1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet
32
2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet
34
4. knæ mærkbart, mindst 2 cm afstand til 3. nodie
37
Faneblad synligt, men endnu sammenrullet
39
Faneblad fuldt udviklet
49
Første stak synlig
50
1. aks netop synligt
55
Akset halvt gennemskredet
59
Alle aks fuldt gennemskredne
61
Begyndende blomstring
69
Blomstring fuldt afsluttet
71-92
Kernefyldning til modning
5
41
53
59 75-90
Hvede, rug og triticale efterår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
DFF / Legacy 500 SC
+ Briotril / Oxitril
0,05 ltr.
+ 0,15 ltr.
Kun marker uden græsukrudt. Fra kornets stadie
10. Bred effekt! Ved forekomst af valmuer
tilsættes 0,4 kg Activus WG eller 0,4 ltr. Stomp*
pr. ha. Mod kornblomst minimum 0,3 ltr. Briotril.
Ukrudt
Tokimbladet ukrudt:
Fuglegræs, tvetand,
hyrdetaske, spildraps,
agerstedmoder, ærenpris,
kamille.
Enårig rapgræs, vindaks, væselhale og alm.
rajgræs. Tokimbladet
ukrudt: Fuglegræs,
burresnerre, hyrdetaske,
spildraps, stedmoder,
tvetand, valmue, ærenpris, kamille.
Boxer / Roxy EC
1,0 – 2,0 ltr.
+ DFF/Legacy 500 SC + 0,05 ltr.
+ Briotril / Oxitril
+ 0,20 ltr.
Fra kornets stadie 10. Højeste dosis af Boxer
/ Roxy mod rajgræs og væselhale samt stor
ukrudtsbestand.
Ved forekomst af valmuer tilsættes 0,4 kg
Activus WG eller 0,4 ltr. Stomp* pr. ha. Mod
kornblomst minimum 0,3 ltr./ha Briotril.
Agerrævehale, enårig
rapgræs og vindaks.
Tokimbladet ukrudt:
Fuglegræs, hyrdetaske,
kamille, kornblomst,
tvetand, ærenpris,
storkenæb.
Boxer / Roxy EC
+ Absolute 5
Agerrævehale, alm.
rapgræs, enårig rapgræs,
alm. rajgræs, vindaks,
væselhale
Tokimbladet ukrudt:
Fuglegræs, burresnerre,
hyrdetaske, spildraps,
stedmoder, tvetand, valmuer, ærenpris, kamille.
Atlantis OD
+ Boxer / Roxy EC
+ DFF/Legacy
0,3-0,75 ltr.
2,0 ltr.
0,05 ltr.
Fra kornets stadie 11-12. Anbefales ved stor
bestand af agerrævehale og rajgræs samt på
lavbundsjord og ved reduceret jordbehandling.
I rug anvendes maksimalt 0,45 ltr. Atlantis OD
pr. ha.
Ital. rajgræs eller meget
alm. rajgræs og vindaks.
Tokimbladet ukrudt:
Som ovenstående
Boxer / Roxy EC
+ Topik 100 EC
2,0 ltr.
0,2 ltr.
Splitbehandling med Boxer/Roxy EC St 10-11 og
Topik st. 13. Opfølgning med Hussar OD eller
Broadway forår.
eller
1,0 - 1,5 ltr.
Fra kornets stadie 10. Ved stor forekomst af
+ 45-60 gram valmuer tilsættes 0,4 kg/ha Activus WG eller
0,4 ltr. Stomp*.
Ved stor bestand af agerrævehale øges
Activus WG / Stomp* 1,25 kg/ltr.
+ Absolute 5
+ 45-60 gram doseringen af Absolute til 60 gram pr. ha.
* 1 ltr. Stomp svarer til 1,2 ltr. Stomp Pentagon.
6
Hvede, rug og triticale efterår (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Skadedyr
Bladlus
Fastac 50
0,125-0,15 ltr. Ved fund eller varsel. Forebyggende mod
havrerødsot.
Snegle
Sluxx
7,0 kg
Regnfasthed op til 6 uger.
Mikronæring
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
eller
Mangansulfat
2,0-2,5 kg
+ Spredeklæbemiddel +0,15 ltr.
Mikronæringsstoffer
EPSO Microtop
10 kg
7
Anvendes efter behov. Maks. 2,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med andre produkter,
hvor dette er muligt iht. etiketten.
Hvede og triticale forår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ally SX / Nicanor*
+ Tomahawk
10 g
+ 0,4 ltr.
Temperatur over 12° C, når der tilsættes
Tomahawk.
0,6-1,0 ltr.
Starane XL kan anvendes tidligt ved lave
temperaturer. Bekæmper SU-resistent bredbladet
ukrudt og kamille ved højeste dosering.
Ukrudt
Opfølgning mod:
Agerstedmoder, fuglegræs, kamille, spildraps,
tvetand, valmue, hanekro,
burresnerre, pileurter.
Starane XL
Opfølgning mod:
Kamille, fuglegræs, val­mue,
burresnerre, hanekro,
fersken/snerlepileurt
Ovenstående + stedmoder,
valmue,svinemælk, kornblomst, agertidsel
Mustang Forte
0,75-1,0 ltr.
Vær opmærksom på begrænsninger mht.
efterfølgende afgrøde, herunder kartofler, roer,
kløver og skærmplanter. Halm må ikke fjernes
fra bedriften, bortset fra halm til afbrænding og
industriel brug.
Alm. og ital. rajgræs,
vindaks, gold- og blød
hejre, agerrævehale,
flyvehavre, kvik samt
tokimbladet ukrudt inkl.
burresnerre
Broadway
+ PG 26 N
eller
Broadway
+ PG 26 N
+ Atlantis OD
165-220 g
+ 0,5 ltr.
Tidligt forår stadie 21-29. Temp. over 5°
C. Højeste dosering mod agerrævehale,
blød- og gold hejre samt kvik og flyvehavre.
Ved behandling stadie 30-34 anvendes 220
g Broadway pr. ha. Ingen restriktioner for
efterflg. afg. Særlige regler for fremavlskorn.
Atlantis sikrer effekt mod enårig rapgræs.
Enårig rapgræs, alm.
rapgræs og vindaks samt
tokimbladet ukrudt
Atlantis OD
+ Hussar OD
+ Olie
0,4-0,5 ltr.
+ 40 ml
+ 0,5 ltr.
Højeste dosering ved store planter af enårig
rapgræs. Maks. 0,45 ltr. Atlantis OD i rug.
Opfølgning agerrævehale
og væselhale
Atlantis OD
+ Olie
0,9 ltr.
+0,5 ltr.
Maksimalt 0,45 ltr. Atlantis pr. ha i rug.
Temp. over 5°-8° C.
Gold- og blød hejre,
1. Monitor
rughejre, vindaks, alm.
+ Ally SX / Nicanor*
rapgræs, burresnerre,
+ Spredeklæbemiddel
kamille, fuglegræs,
snerlepileurt, forglemmigej,
valmue
2. Monitor
+ Spredeklæbemiddel
9-12,5 g
10 g
+ 0,15 ltr.
1. beh. stadie 25. Allerede fra 2° C. To behandlinger med Monitor mod gold hejre.
Ved anvendelse af Monitor + Ally SX /
Nicanor* skal man være opmærksom på
afgrødebegrænsningen det følgende år.
Monitor må ikke anvendes i rug.
2. beh. ca. 10 dage efter. Mod gold
hejre og kvik højeste dosering ved 1. og 2.
behandling.
Flyvehavre, vindaks
0,8-1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Flyvehavre, alm. rapgræs
og agerrævehale
Primera Super
+ Spredeklæbemiddel
eller
Topik 100 EC
+ Olie
110 g
+ 0,5 ltr.
+ 0,4 ltr.
10-12,5 g
+ 0,15 ltr.
Fra begyndende vækst. Højeste dosering
mod flyvehavre og vindaks. Ved tankblanding
se etiket.
0,25-0,4 ltr. Topik må ikke anvendes i udlægsmarker.
+ 0,5 ltr.
Højeste dosering mod agerrævehale.
* 18,75 g Ally SX / Nicanor svarer til 1 tab. Ally ST.
8
Hvede og triticale forår (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Flyvehavre, rajgræs,
vindaks, alm. rapgræs,
agerrævehale og grøn
skærmaks
Grasp 40 SC
+ AtPlus
0,5-0,75 ltr.
+ 0,5 %
Kan anvendes frem til st. 39. Undgå blanding
med SU-midler. 0,5% AtPlus = 0,5 ltr./ 100
ltr. vand. St. 20-24 anbefales ca. 0,5 l/ha
Grasp. St. 25-39 doseres 0,75 l/ha. Må lovligt
anvendes frem til 30/6-2014.
Tidsler og andet rodukrudt, samt agerkål,
raps, mælde m.fl.
Metaxon
1,0 ltr.
Husk høj vandmængde, gerne over 200 ltr./
ha., da virkningen forbedres. Afgrødens st.
30-39.
Min. temp. over 12°C. Optimum ved 20°C.
Max. 25°C.
CCC 750
0,5-1,0 ltr.
CCC 750/Stabilan Extra i hvede st. 25-30. I
triticale st. 30-31. Laveste dosis ved blanding
med Moddus. Maks. dosering se etiketten.
Anvend 0,2 l/ha Moddus M i strækningsfasen
stadie 30-39. I det tidligste vækststadium
kan 0,2 l/ha tankblandes med f.eks. 0,5 l/ha
CCC 750.
Ukrudt
Vækstregulering
St. 25-31
eller
Moddus
0,2 ltr.
9
Hvede og triticale forår (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Tern
0,3 ltr.
Tern anbefales ved begyndende angreb af
meldug. Optimal tidspunkt for anvendelse af
Tern i hvede er stadie 26-45.
Flexity
0,125 ltr.
Maks. en behandling pr. sæson med Flexity.
Flexity godkendt i afgrødens stadie 30-59.
Ceando
0,3-0,35 ltr.
Anbefales til første sprøjtning i meldugmodtagelige sorter. Bred effekt mod
meldug, rust, septoria samt nogen effekt mod
hvedebladplet og knækkefodsyge.
Svampe
St. 26-32
Meldug
eller
St. 29-39
Meldug, rust, septoria,
knækkefodsyge (st. 30-32)
St. 39-45
Septoria, gulrust
St. 53-65
Septoria, gulrust
i hvede
1. Aksbeskyttelse
Bell
+ Comet
0,4-0,5 ltr.
+ 0,1 ltr.
Ved meldug stadie 39-45 anbefales Prosaro til
1. aksbeskyttelse. Alternativt til Bell + Comet
kan anbefales Viverda, der forventes godkendt
til sæsonen. I triticale anvendes 0,2 ltr. Bell +
0,3 ltr. Folicur.
2. Aksbeskyttelse
Prosaro
+ Comet
0,4-0,5 ltr.
+ 0,1 ltr.
0,3 ltr. Bell i triticale.
Alternativt til Prosaro kan anvendes Bell.
Mod aksfusarium anbefales minimum 0,75 ltr.
Prosaro st. 55.
Skadedyr
Bladlus, kornbladbillens
larve
Mavrik 2 F
0,05-0,1 ltr.
Største dosis mod kornbladbillens larve.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
eller
Fastac 50
0,125-0,15 ltr. Største dosis mod kornbladbillens larve.
Hvedegalmyg
Mavrik
0,1-0,2 ltr.
I perioden fra beg. skridning til beg.blomstring.
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
eller
Mangansulfat
2,0-2,5 kg
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Anvendes efter behov. Maks. 2,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med andre produkter, hvor
dette er muligt iht. etiketten.
Magnesiummangel
EPSO Top / Bittersalt
Ved synlig Mg-mangel.
Mikronæring
1-2x10 kg
10
Rug forår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Ukrudt som hvede dog må Monitor ikke anvendes i rug.
Vækstregulering
St. 30-31
St. 33-49
CCC 750
eller
Cerone
0,9-1,0 ltr.
Kun på afgrøder i god vækst.
Husk ingen vækstregulering i brødrug.
0,25-1,0 ltr.
Prosaro
0,5 ltr.
Ved etableret angreb af brunrust anvendes
0,35-0,4 ltr. Folicur.
Fastac 50
0,15 ltr.
Stadie 40-51
Svampe
St. 39
Meldug, brunrust,
skoldplet
Skadedyr
Trips
11
Vinterbyg efterår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
DFF / Legacy 500 SC
+ Briotril / Oxitril
0,03 ltr.
+ 0,20 ltr.
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Tokimbladet ukrudt:
Fuglegræs, tvetand,
hyrdetaske, spildraps,
agerstedmoder,
ærenpris, kamille.
Enårig rapgræs, vindaks.
Tokimbladet ukrudt:
Boxer / Roxy EC
1,0 – 2,0 ltr.
Fuglegræs, burresnerre, + DFF / Legacy 500 SC + 0,03 ltr
hyrdetaske, spildraps,
+ Briotril / Oxitril
+ 0,15 ltr.
stedmoder, tvetand,
valmue, ærenpris,
kamille, kornblomst
Agerrævehale, enårig
rapgræs, vindaks.
Tokimbladet ukrudt:
Fuglegræs, hyrdetaske,
kamille, kornblomst,
tvetand, ærenpris,
storkenæb.
Kun marker uden græsukrudt. Fra kornets stadie
10. Bred effekt! Ved stor forekomst af valmuer
tilsættes 0,33 ltr. Stomp* eller 0,33 kg Activus
40 WG. Mod kornblomst anvendes 0,3 ltr.
Briotril.
Fra kornets stadie 10-13. Højeste dosis af Boxer
hvis ukrudtet har mere end 2 blade. Ved forekomst af valmuer tilsættes 0,33 kg/ltr. Activus
40 WG / Stomp.
Boxer / Roxy EC
+ Absolute 5
1,0 ltr.
+ 45-60 g
Optimalt på kornets stadie 11. Græs fremspiret.
Ved stor forekomst af valmuer tilsættes 0,33
kg/ltr. Activus 40 WG / Stomp*.
Ved stor bestand af agerrævehale øges doseringen af Absolute til 60 gram pr. ha.
Det anbefales at pløje inden såning af vinterraps.
Bladlus
Fastac 50
0,125-0,15 ltr. Ved varsel eller fund, forebyggende
mod havrerødsot.
Snegle
Sluxx
7,0 kg
Regnfasthed op til 6 uger.
Mangannitrat
eller
Mangansulfat
+ Spredeklæbemiddel
1,0-2,0 ltr.
Anvendes efter behov. Maks. 2,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med andre produkter, hvor
dette er muligt iht. etiketten. Mangannitrat bør
ikke blandes med SC-formulerede produkter.
Skadedyr
Mikronæring
Manganmangel
2,0-2,5 kg
+0,15 ltr.
* 1 ltr. Stomp svarer til 1,2 ltr. Stomp Pentagon.
12
Vinterbyg forår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
St. 12-14:
Vindaks samt
tokimbladet ukrudt
Hussar OD
+ Olie
25 ml
+ 0,5 ltr.
Max. dosis i vinterbyg er 25 ml Hussar OD.
Evt. opfølgning med Starane XL.
St. 20-29:
Agerstedmoder, fuglegræs, kamille, spildraps,
tvetand, valmue,
ærenpris, burresnerre,
pileurt, hanekro.
Ally SX / Nicanor*
+ Tomahawk
10 g
+ 0,4 ltr.
På planter i god vækst og min. temperatur på
12°C. Minimum 1 times tørvejr.
For at undgå afgrødeskader anbefales løsningen
ikke efter stadie 30.
St. 20-29:
Tokimbladet ukrudt
inkl. spildraps
+ kornblomst,
agertidsel.
Starane XL
Ally SX / Nicanor*
eller
Mustang Forte
0,6 ltr.
6g
Tidligt forår. Temperatur minimum 5°C.
Løsningen anbefales ved stor forekomst af
kamille og hanekro.
Vær opmærksom på begrænsninger på efterfølgende afgrøde samt restriktioner på halm.
Se produktbeskrivelse og etikette.
Flyvehavre, vindaks,
agerrævehale
Primera Super
+ Spredeklæbemiddel
eller
Grasp 40 SC
+ Atplus
0,8-1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Stadie 20-30. Højeste dosering mod flyvehavre og
vindaks. Vinterbyg behandles senest st. 30.
0,5-0,75 ltr.
+ 0,5%
Stadie 20-37. Min. 200 ltr. vand pr. ha.
0,5% = 0,5 ltr./100 ltr. vand.
Grasp Anvendes lovligt frem til
30/6 2014.
Metaxon
1,0 ltr.
Stadie 30-39. Dagtemperaturer over 12-15°C.
Husk høj vandmængde. Bedst effekt ved over
200 ltr./ha.
Ukrudt
Tidsler og andet rodukrudt samt agerkål,
raps, mælde m.fl.
0,75-1,0 ltr.
* 18,75 g Ally SX / Nicanor svarer til 1 tab. Ally ST.
13
Vinterbyg forår (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
St. 32-37
Terpal
1,0-1,6 ltr.
Sprøjt kun på afgrøder i god vækst. 1,0 ltr./ha
Terpal i 2-radede sorter. 1,6 ltr./ha Terpal i
6-radede sorter. Optimal st. 37.
St. 33-49
Cerone
0,5-1,0 ltr.
Vækstregulering bør kun udføres på en sund og
veletableret afgrøde i god vækst, uden stress
som følge af nedbørsunderskud eller angreb
af svampesygdomme og skadedyr. Vær især
opmærksom på vandbalancen. Cerone bør
ikke udsprøjtes tidligere end én uge efter en
herbicidbehandling.
Prosaro
0,5 ltr.
Splitsprøjtning anbefales ved højt udbytteniveau
og i år med højt smittetryk.
Tilsæt evt. 0,1 ltr. Comet/ha.
Mavrik 2 F
eller
Fastac 50
0,05-0,1 ltr.
Vækstregulering
Svampe
St. 32-35
Meldug, skoldplet, bladplet, bygrust
Skadedyr
Bladlus
0,125-0,15 ltr.
Mikronæring
Manganmangel
Mikronæringsstoffer
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
eller
Mangansulfat
2,0-2,5 kg
+ Spredeklæbemiddel +0,15 ltr.
EPSO Microtop
10 kg
14
Anvendes efter behov.
Anvend maksimalt 2,5 kg/ha i blanding med
andre midler.
Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Express SX / Trimmer*
+ Briotril / Oxitril
+ Tomahawk
7,5 g
+ 0,15 ltr.
+ 0,15 ltr.
På ukrudtets kimblad - 4 bladstadium.
75 g
0,20 ltr
+ 0,15 ltr.
Senest stadie 30.
Ukrudt
St. 11-13
Fuglegræs, tvetand
hvidm. gåsefod, ærenpris, burresnerre, forglemmigej, valmue,
hanekro, kamille,
agerstedmoder, snerle-
pileurt, korsblomstret
ukrudt m.fl.
St. 12-20
Spildkartofler, burresnerre,
forglemmigej, fuglegræs,
hvidmelet gåsefod,
natlimurt, hyrdetaske,
lugtløs kamille, fersken-,
snerle- og vejpileurt, raps,
agersennep, tvetand
eller
Zoom
+ Briotril/Oxitril
+ Spredeklæbemiddel
Mustang Forte
0,3 ltr.
+ DFF / Legacy 500 SC + 0,03 ltr.
eller
Vær opmærksom på begrænsninger vedr.
efterfølgende afgrøde, herunder kløver, kartofler,
roer, gulerødder m.fl. Halm må ikke fjernes fra
bedriften, undtagen til industriel brug eller til
afbrændning. Anbefales hvor der er risiko for
sulfonylurearesistens.
St. 21-32 mod rodukrudt.
Mustang Forte
0,75 ltr.
Hussar OD
+ Briotril / Oxitril
+ Spredeklæbemiddel
25 - 35 ml
+ 0,20 ltr.
+ 0,15 ltr.
OBS! Kun i vårbyg og vårhvede. For at opnå
en god effekt på græsset anbefales mindst 150 l
vand pr. ha. Der kan forventes en kraftig hæmning af rajgræs og vindaks ved anvendelse
af 35 ml Hussar OD i vårsæd.
Primera Super
+ Spredeklæbemiddel
0,8 ltr.
+ 0,2 ltr.
OBS! Kun i vårbyg og vårhvede.
Grasp 40 SC
+ AtPlus
0,5-0,75 ltr. Kan ikke blandes med minimidler. Min. 200 ltr.
+ 0,5%
vand/ha. 0,5% AtPlus svarer til 0,5 ltr./100 ltr.
vand. Kan lovligt anvendes frem til 30/6
2014. OBS! Kun i vårbyg og vårhvede.
Metaxon
1,0 ltr.
Bedst effekt ved 200-250 liter vand pr. ha.
Min. temp. 12°C. Optimal ved 20°C. Max. temp
25° C.
0,5-1,0 ltr.
St. 33-49
Terpal
eller
Cerone
0,2-0,5 ltr.
Strå- og aksnedknækning. Kun i kraftige tætte
marker. Optimalt behandlingstidspunkt for Terpal
stadium 37. Cerone optimalt st. 49.
St. 30-31
Havre
CCC 750
1,0 ltr.
St. 12-29
Tokimbladet ukrudt
+ enårig rapgræs,
rajgræs, vindaks
St. 14-29
Flyvehavre, vindaks
St. 14-37
Flyvehavre, rajgræs
St. 32-39
Tidsler og andet rod-
ukrudt samt agerkål,
raps, mælde m.fl.
Vækstregulering
St. 32-37
Vårbyg
* 7,5 g Trimmer 50 SG/Express SX svarer til 1 tab. Express ST.
15
Ikke til grynhavre. Kun på afgrøder i god
vækst.
Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Prosaro
0,4-0,5 ltr.
Laveste dosering i vårbygsorter med god
sygdomsresistens. I vårhvede anbefales 0,5
ltr. Prosaro. Det kan være nødvendigt med opfølgende behandling mod akssygdomme.
St. 31-35
1. sprøjtning
Prosaro
0,25 ltr.
St. 49-53
2. sprøjtning
Prosaro
0,25 ltr.
Delt behandling anbefales i maltbyg.
Beskytter mod rust, skoldplet, bygbladplet og
meldug. Tilsæt evt. 0,1 ltr. Comet for forgrønnende effekt.
Svampesygdomme
havre
Folicur EC 250
0,3 ltr.
Tilsæt evt. 0,15 ltr. Comet for
forgrønnende effekt.
Fastac 50
eller
Mavrik 2 F
0,15 ltr.
Sprøjt når angrebet når skadetærsklen. Tilsæt
evt. spredeklæbemiddel.
Mangannitrat
eller
Mangansulfat
+ Spredeklæbemiddel
1,0-2,0 ltr.
Svampe
St. 30-45
Foderbyg og vårhvede.
Enkel behandling
Maltbyg
Skadedyr
Bladlus
kornbladbillens larve
0,10 ltr.
Mikronæring
Manganmangel
2,0-2,5 kg
+0,15 ltr.
16
Anvendes efter behov. Maks. 2,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med andre produkter, hvor
dette er muligt iht. etiketten. Mangannitrat bør
ikke blandes med SC-formulerede produkter.
Vårbyg-/ærtebyghelsæd med kløvergræsudlæg
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Græsudlæg med
rød-og hvidkløver
samt byg til helsæd
med ærter eller med
udlæg af kløvergræs:
alm. ukrudt
Stomp / Activus 40 WG
+ Troy 480 / Fighter 480
eller
Stomp / Activus 40 WG
+ Basagran M75
0,5-1,0 ltr./kg
+ 1,0-1,5 ltr.
eller
0,5-1,0 ltr./kg
+ 1,0-1,5 ltr.
Stadie 26-30. Min. temp. 12˚C. Kløveren bør
have udviklet min. 1 trekoblet blad. Løsningen
med Basagran M 75 foretrækkes mod korsblomstret ukrudt og hvidmelet gåsefod.
Byg med udlæg til
frø af rødkløver,
hvidkløver og
lucerne:
alm. frøukrudt
Stomp / Activus 40 WG 0,5-1,0 ltr./kg Stadie 26-30. Min temp. 12˚ C. Kløveren bør
+ Troy 480 / Fighter 480 + 0,5-1,0 ltr. have udviklet 1 trekoblet blad.
Ukrudt
Vårbyg med græsudlæg uden kløver
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Byg med udlæg af
alm. rajgræs og rødsvingel til frø:
alm. ukrudt
Express Sx / Trimmer* 5 g
Vårbyg med udlæg
af rødsvingel, engsvingel og kløver:
Flyvehavre
Primera Super
0,8 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,2 ltr.
Agerkål, agerpadderok,
agersennep, agersnerle,
agertidsel, alm. gåsemad,
alm. pengeurt, gråbynke,
hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kiddike, mælkebøtte, svinemælde, tidsler.
Metaxon
+ Briotril / Oxitril
+ 0,2 ltr
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Stadie 12-25 når græsset er godt fremspiret og
har 1-2 blade. Mod enårig rapgræs tilsættes
0,1 ltr. DFF / Legacy 500 SC.
Anvendes i udlæg beregnet til foder, efterafgrøder af græs mm.
OBS: Må ikke anvendes i havre
1,0 ltr.
Svampe
Se vårbyg side 15
Skadedyr
Se vårbyg side 15
* 7,5 g Trimmer 50 SG/Express SX svarer til 1 tab. Express ST.
17
Bedst effekt ved 200-250 liter vand pr. ha.
Min. temp. 12 grader C. Optimal ved 20 grader
C. Normalt sammen med svampebehandling,
stadie 30-39.
Frøgræs
Udviklingsstadier
11
12
14
18
20
30
31
32
37
41
53
59 75-90
Vækststadiet for frø er det stadium, som 50 % af græsplanterne har nået på det
pågældende tidspunkt. Normalt anvendes kornskalaen som vist herover.
Vækststadier
10
1. blad fremspiret
12
2. blad udfoldet
14
4. blad udfoldet
16
6. blad udfoldet
20
Begyndende buskning
25
5. sideskud synligt
30
Begyndende knæ kan føles
31
1. knæ kan føles
32
2. knæ kan føles
34
4. knæ mærkbart
37
Faneblad synligt
39
Faneblad fuldt udviklet
49
Første stak synlig
50
1. aks netop synligt
55
Akset halvt gennemskredet
59
Alle aks fuldt gennemskredne
61
Begyndende blomstring
69
Blomstring fuldt afsluttet
71-92
Kernefyldning til modning
18
Frøgræs efterår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
I alm rajgræs, ital.
rajgræs, engrapgræs, rødsvingel og
hundegræs
Efterår til 30/9:
Tokimbladet ukrudt
Express SX / Trimmer*
+ Spredeklæbemiddel
eller
Briotril
+ DFF / Legacy 500 SC
(Mindre anvendelse)
7,5 g
+ 0,15 ltr.
Udlæg af rajgræs i
renbestand
Tokimbladet ukrudt
DFF / Legacy 500 SC
(Mindre anvendelse)
+ Stomp / Activus WG
(Mindre anvendelse)
0,15 ltr.
Karate 2,5 WG
(Mindre anvendelse)
0,4 kg
0,3-0,5 ltr.
+ 0,05-0,1 ltr.
+ 1,0 ltr./kg
Avler skal være i besiddelse af
godkendelse til mindre anvendelse.
Avler skal være i besiddelse af
godkendelse til mindre anvendelse.
Kræver omhyggelig såning.
Skadedyr
Fritfluer, agerugler
* 7,5 g Trimmer 50 SG/Express SX svarer til 1 tab. Express ST.
19
Avler skal være i besiddelse af
godkendelse til mindre anvendelse.
Når angreb observeres.
Frøgræs forår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
2,5 ltr.
0,08-0,1 ltr.
Dagtemperatur over 10-12˚ C. Ariane FG S
godkendt i alle frøgræsser udlagt i dæksæd.
Dagtemperatur over 2˚C.
Ukrudt
I alm. rajgræs,
rødsvingel og
engrapgræs
Tokimbladet ukrudt
Ariane FG S
+ DFF / Legacy 500 SC
(Mindre anvendelse)
eller
Primus
+ Spredeklæbemiddel
I alm. rajgræs,
engrapgræs og
rødsvingel
Tomkimbladet ukrudt.
I alm. rajgræs
Bek. af alm. rapgræs og
vindaks.
1,5-1,8 ltr.
Starane XL
+ DFF / Legacy 500 SC 0,08-0,1 ltr.
(Mindre anvendelse)
Afgrødens st. 20-39
Monitor
5 gram
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Avler skal være i besiddelse af godkendelse til
mindre anvendelse.
2,5 ltr.
Ariane FG S
+ DFF / Legacy 500 SC 0,08-0,1 ltr.
(Mindre anvendelse)
Avler skal være i besiddelse af godkendelse til
mindre anvendelse.
Ariane FG S
+ Primus
1,5 ltr.
+ 75 ml
Dagtemperatur over 10-12˚C. Løsningen godkendt
i alm. rajgræs, rødsvingel og engrapgræs.
Ariane FG S
2,5-3,5 ltr.
Dagtemperatur over 10-12˚C.
Focus Ultra
+ Dash
1,0-1,5 ltr.
+ 0,5 ltr.
Focus Ultra anbefales i maj. Der bør være en
afstand til vækstregulering på mindst 1 uge.
1,0-2,0 ltr.
100-150 ml.
+ 0,15 ltr.
Alle frøgræsser:
1. høstår
Tokimbladet ukrudt, inkl.
tidsel og gråbynke
Tokimbladet udkrudt
2. høstår
Tokimbladet ukrudt
I rødsvingel:
Kvik og andre
fremmede græsser
Vækstregulering
Rajgræs, rødsvingel,
Terpal
hundegræs og timothe
Moddus M
0,4-0,8 ltr.
Optimal st. 32-37. Fra beg. strækningsvækst
når 1. knæ er synligt. Frøgræshalmen må ikke
opfodres. Rajgræs: Kun i kraftige marker.
Moddus: Vækstreguleringen foretages st. 32 når
1. knæ er synligt. I rødsvingel anvendes 0,8 l/ha
under de fleste forhold fra slutningen af april og
ca. 3 uger frem.
Bell
eller
Folicur EC 250
+
Amistar
0,5-0,75 ltr.
Ved begyndede angreb.
0,5 ltr.
+
0,25 ltr.
I hundegræs og rajgræs tilsættes Amistar
0,25-0,5 ltr. til Folicur løsningen.
Anvendes evt. ved tidlige angreb.
Svampe
Meldug, rust,
bladpletsvampe
20
Majs
Behandlingstidspunkter
Ukrudtsbekæmpelse
05 07 09 10 11 13
Skadevolder
Problem
15
Bladsygdomme
17-32
34
53
63
69
79
89
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
1. Callisto
+ MaisTer
+ MaisOil
0,35-0,75 ltr.
+ 40 g
+ 0,5 ltr.
1. behandling på kimbladstadiet. Ved ærenpris
øges doseringen af Callisto til 0,75 ltr./ha.
2. MaisTer
+ MaisOil
+ Tomahawk
50 g
+0,67 ltr.
+0,3 ltr.
2. behandling 10-12 dage senere, ved mange
storke/hejrenæb tilsættes 0,3-0,5 ltr. Troy 480/Fighter 480 pr. ha., bemærk, der skal være over 12°C.
Tomahawk ikke efter majsens 5-bladstadie.
Ukrudt
Tokimbladet ukrudt,
enårig rapgræs
Under meget gode vækstforhold kan sprøjtning 1+2 slås sammen og efterfølges af radrensning med såning af efterafgrøder.
1. Callisto
+ MaisTer
+ MaisOil
0,4-0,5 ltr.
40-50 gram
0,50-0,67 ltr.
1. behandling på ukrudtets kimbladstadie.
MaisTer bekæmper storkenæb på ægte kimbladstadie. Græsset skal være fremspiret.
2. Callisto
+ MaisTer
+ MaisOil
0,4-0,5 ltr.
50-75 gram
0,67-1,0 ltr.
2. behandling 10-12 dage senere.
Opera
0,75-1,5 ltr.
Forebyggende behandling fra stadie 32-51. Forbedring af både udbytte, kvalitet og tørstofindhold
ved høst.
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
Når mangel konstateres eller sammen med 2.
ukrudtssprøjtning.
Bormangel
Bor 150 MEA
2,0 ltr.
Mikronæringsstoffer
EPSO Combitop
15 kg
Stort ukrudtstryk med
skærmaks, hanesporre,
kvik
Svampe
Majsbladplet,
øjeplet i majs
Mikronæring
S, Mg, Mn og Zn.
Behandlingen kan evt. gentages efter behov.
21
Græs og kløver til foder
Skadevolder
Problem
Dosering
pr. ha
Middel
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Kløvergræsudlæg -
uden dæksæd
Alm. ukrudt
Forår og efterår
Stomp / Activus 40 WG 1,0 ltr./kg
+ Troy 480/Fighter 480 + 1,0 ltr.
(mindre anvendelse)
Anvend 150-250 liter vand pr. ha. Avler skal
være i besiddelse af godkendelse til mindre
anvendelse.
Græs med kløver
Hyrdetaske, skræppe,
vårbrandbæger
Harmony SX*
+ Spredeklæbemiddel
0,6-1,6 pose
+ 0,15 ltr.
August på genvækst 2-3 uger efter slæt.
Temperatur over 12˚C.
Højeste dosering mod skræpper. Kvæg holdes
borte - og slæt undlades i 2 uger. Kløver kan
blive svækket.
Græs uden kløver
Mælkebøtte,
hyrdetaske,
skræpper, vårbrandbæger, ranunkel
Starane XL
1,8 ltr.
Om foråret ved dagtemperatur over 12-15˚C.
* Harmony SX: 1 vandopløselig pose (VOP) = 22,5 gram.
Ukrudtsbekæmpelse i vedvarende græs
· S kræppe bekæmpes kemisk, når nye skud er godt fremme (15-25 cm).
Afhugning har ingen effekt, bortset fra at give mulighed for sprøjtning på friske skud og blade.
·D
et kan være nødvendigt at gennemføre bekæmpelse af rodukrudt (agertidsel, skræppe og nælde) to år i træk.
· V år- og engbrandbæger bekæmpes bedst sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem med 15 g Harmony SX
(= 0,65 VOP) + 0,15 l spredeklæbemiddel.
Middel
Dosering
Afgrøde
Tidspunkt
Behandlingsfrist
0,65 -1,5 VOP
+ 0,15 ltr.
Kløvergræs op til 0,65 VOP
Rent græs op til 1,6 VOP
Efterår
(senest 31. august)
14 dage
Ukudt
Harmony SX*
+ spredeklæbemiddel
Primus
100-150 ml.
Græs uden kløver
Forår
7 dage
Tomahawk 180 EC
0,8-1,2 ltr.
Græs uden kløver
Forår
14 dage
Starane XL
1,5-1,8 ltr.
Græs uden kløver
Forår
14 dage
Ariane FGS
2,5-3,5 ltr.
Græs uden kløver
Forår (Senest 1/8)
30 dage
* Harmony SX: 1 vandopløselig pose (VOP) = 22,5 gram.
22
Ærter til modenhed
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Fuglegræs, kamille,
pileurter, hanekro, tvetand, hvidm. gåsefod,
vejpileurt, gul okseøje,
korsbl. ukrudt
1. Activus 40 WG/Stomp 0,75 kg/ltr.
+ Basagran M 75
+ 0,75 ltr.
Behandlingen deles ad 2 gange:
1. Når ærterne er 1-2 cm.
2. Activus 40 WG/Stomp 0,75 kg/ltr.
+ Basagran M 75
+ 0,75 ltr.
2. Ved nyfremspiret ukrudt ca. 7-10 dage
senere.
Enårig rapgræs +
ovenstående
Troy 480/Fighter 480
+ Fenix
0,75-0,9 ltr.
0,75-1,0 ltr.
Højeste dosering kun på lerholdige jorder. Mod
pileurter anbefales det at dele behandlingen ad 2
gange med 7 dages mellemrum.
Kvik
Flyvehavre
Agil
0,75-1,0 ltr.
Når kvikken har 3-5 blade.
Laveste dosering mod flyvehavre.
Amistar
0,5 ltr.
Pirimor G
eller
Mavrik 2 F
0,15 kg
Svampe
Ærtesyge
Skadedyr
Ærtebladlus
Ærteviklere
Fastac 50
Bekæmpelse i konsum- eller
og fremavlsærter
Mavrik 2 F
0,1-0,2 ltr.
0,2-0,225 ltr.
0,2-0,225 ltr.
23
Mavrik og Pirimor kan anvendes over åben
blomst. Maks. en behandling med Pirimor G pr.
sæson.
Fastac 50 kun udenfor biernes flyvetid. Fastac
50 også godkendt mod thrips, bladrandbiller og
ærtebladlus med 0,225 ltr. pr. ha. Må maksimalt
anvendes 2 gange pr. sæson.
Vinterraps
Behandlingstidspunkter
0
10
15
30
50
55
65
80-90
Vækststadier
00
Uspiret frø
61
Begyndende blomstring (10 pct.)
10
Kimplantestadium
63
30 pct. af blomsterne udfoldet
11
1. løvblad udfoldet
65
13
3. løvblad udfoldet
50 pct. af blomsterne udfoldet
– fuld blomstring
18
8 løvblade udfoldet
69
Blomstring afsluttet
32
2. internodia synligt
79
Næsten alle skulperne har fuld
størrelse
51
Blomsteranlæg synlige,
men lukkede
81
Begyndende modning. 10 pct.
mørke og hårde frø
55
Første enkeltblomster synlige
85
57
Enkeltblomster synlige
50 % mørke og hårde frø (Skårlægningstidspunkt)
59
Første gule kronblade synlige
24
Vinterraps Efterår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Hyrdetaske,
burresnerre, tvetand,
fuglegræs, ærenpris,
enårig rapgræs
Command CS
0,25-0,33 ltr.
Udsprøjtes senest 3 dage efter såning. På JB 1-2
maks. 0,25 ltr. Højeste dosering mod burresnerre.
Valmue: Tilsæt 0,5 ltr. Stomp eller 0,5 kg Activus
WG. Avler skal være i besiddelse af godkendelse
til mindre anvendelse af Stomp / Activus WG
i raps.
Spildkorn
Agil
+ Spredeklæbemiddel
0,25-0,5 ltr.
+ 0,15 ltr.
Under gode vækstforhold i september-oktober,
når spildkornet har 2-3 blade. Laveste dosis
mod vårbyg.
Focus Ultra
+ Dash
1,5-2,0 ltr.
+ 0,5 ltr.
Løsningen med Focus Ultra anbefales især mod
spildfrø af rajgræs.
Folicur
eller
Prosaro
0,5 ltr.
Bekæmpes typisk i 4-8 bladstadie. Temp. over
15˚C og fugtige vejrforhold fremmer rodhalsråd.
Vær opmærksom på at Folicur også har en
vækstregulerende effekt.
Juventus 90
0,5-1,0 ltr.
Stadie 15-19. Den bedste effekt opnås ved tidlig
anvendelse. Dosering efter rapsens udvikling:
0,5 ltr. + 0,1 ltr. pr. løvblad. Maks. 1,0 ltr. Effekt
mod phoma.
Rapsjordlopper
Karate 2,5 WG
0,25 kg
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået.
Agersnegle
Sluxx
7 kg
Når angreb ses. Evt. gentaget på knoldet jord.
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
Udsprøjtes efter behov. Ved rapsjordlopper
tilsættes 0,2 kg Karate 2,5 WG.
Bormangel
Bor 150 MEA
2 - 3 ltr.
Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade.
B, Mg, S, Mn
EPSO Microtop
1-2 x 15 kg
Maks. 5 kg/100 ltr. vand.
Ukrudt
eller
Spildkorn, gold- og
blød hejre samt spildfrø af rajgræs
Svampe
Rodhalsråd
(Phoma)
0,75 ltr.
Vækstregulering
Vækstregulering
Skadedyr
Mikronæring
25
Vinterraps Forår
Skadevolder
Problem
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Agil
+ Spredeklæbemiddel
eller
Focus Ultra
+ Dash
0,5-1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Højeste dosering ved højt kviktryk, samt hvor
man ønsker en langsigtet kvikbekæmpelse.
Kamille, kornblomst,
agertidsel, agersvinemælk
Matrigon 72 SG
+ Olie
0,11 kg
+ 0,5 ltr.
Tilsætning af olie anbefales. Afgrødens st. 31-55.
Temp. over 12°C.
Kamille, burresnerre,
kornblomst, agertidsel,
agersvinemælk
Galera
+ PG 26 N
0,3 ltr.
+ 0,3 ltr.
Fra st. 30-50. Kan anvendes ved dagstemperatur fra 8-9° C. Undgå behandling på stressede
afgrøder. Ikke i sorten Mendel samt i raps til
fremavl.
Folicur EC 250
+ Amistar
eller
Cantus
+ Roller
0,35 ltr.
+ 0,35 ltr.
Folicur og Amistar fra st. 65, når de første
kronblade falder af.
0,35 kg
+ 0,1 ltr.
Cantus fra st. 59. Senest 60 dage før høst.
Avaunt
eller
Mavrik 2F
eller
Biscaya
0,17 ltr.
Avaunt på st. 30-59. Ikke over åben blomst.
Maks. 1 beh. pr. sæson.
Biscaya fra st. 51. Biscaya kun 1 gang pr. sæson.
Det anbefales til alle midler at anvende min. 200
ltr. vand/ha.
Fastac 50
0,15 ltr.
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået. Evt. randbehandling. KUN
udenfor biernes flyvetid fra kl 21-03.
Bor 150 MEA
2,0-3,0 ltr.
Vinterraps bør som hovedregel tilføres bor, da
afgrøden ofte er i underskud. Op til 3 ltr. kan
tankblandes med Biscaya.
Frøspild
Pod-stik
1,0 ltr.
Udsprøjtes ca. 3 uger før høst medens skulpen
fortsat kan bøjes.
Nedvisning
Glyphogan
+spredeklæbemiddel
eller
Reglone
+ spredeklæbemiddel
3,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
2-4 dage før normalt skårlægningstidspunkt.
Tilsæt evt. Pod-stik.
2,5 ltr.
+ 0,15 ltr.
Et par dage efter normalt skårlægningstidspunkt.
Middel
Ukrudt
Kvik, flyvehavre samt
spildkorn
1,0-2,0 ltr.
+ 0,5 ltr.
Svampe
Knoldbægersvamp
gråskimmel, skulpesvamp
Skadedyr
Glimmerbøsser
Skulpesnudebiller og
skulpegalmyg
0,2 ltr.
0,2-0,3 ltr.
Mikronæring
Bormangel
Før høstbehandling
26
Vårraps
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Enårig rapgræs, burresnerre og hyrdetaske
Command CS
0,20-0,25 ltr.
Senest 3 dage efter såning. Avler skal være i
besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse.
Burresnerre, hvidmelet
gåsefod, lugtløs kamille, snerlepileurt, tidsler
Galera
+ PG 26 N
0,3 ltr.
+ 0,3 ltr.
Afgrødens st. 12-20.
Kamille, snerlepileurt,
tidsler, kornblomst.
Matrigon 72 SG
+ olie
0,11 kg
+ 0,5 ltr.
St. 31-55. Temperatur over 12° C. Tilsætning af
olie anbefales.
Kvik, flyvehavre samt
spildkorn
Agil
+ Spredeklæbemiddel
eller
Focus Ultra
+ Dash
0,5-1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Når kvikken har 3-5 blade.
1,0-2,0 ltr.
+ 0,5 ltr.
Højeste dosering ved højt kviktryk, samt hvor
man ønsker langsigtet kvikbekæmpelse.
Folicur EC 250
+ Amistar
0,35 ltr.
+ 0,35 ltr.
Folicur og Amistar fra st. 65, når de første
kronblade falder af.
Rapsjordlopper, thrips
Karate 2,5 WG
0,2 kg
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået.
Glimmerbøsser
Avaunt
eller
Mavrik 2F
eller
Biscaya
0,17 ltr.
Avaunt på st. 30-59. Ikke over åben blomst.
Maks. 1 beh. pr. sæson.
Biscaya fra st. 51. Biscaya kun 1 gang pr. sæson.
Det anbefales til alle midler at anvende min. 200
ltr. vand/ha.
Skulpesnudebiller og
skulpegalmyg
Fastac 50
0,15 ltr.
Ved varsling. Blomstrende raps sprøjtes uden for
biernes flyvetid (fra kl. 21-03).
Bormangel
Bor 150 MEA
2 - 3 ltr.
Alle rapsmarker har behov for bor. Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade.
Ukrudt
Svampe
Knoldbægersvamp,
gråskimmel, skulpesvamp
Skadedyr
0,2 ltr.
0,2-0,3 ltr.
27
Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer
Behandlingstidspunkter
Trips
Bedefluens larve
Bladlus
Ukrudtsbekæmpelse
Græsser
Tidsler
05
09
10
11
12
15
31
Vækststadier
00
Uspiret frø
05
Kimspiren brudt igennem frø
09
Kimskud gennembryder jordoverfladen
10
Kimbladstadiet. 1. løvblad på størrelse med knappenålshoved
11
1. løvbladpar på størrelse med ært
12
2 blade udfoldet
15
5 blade udfoldet
31
Begyndende lukning af roerækken
33
30 % af planterne har kontakt med naborække
49
Høst af rod
28
Bederust/meldug/
Ramularia
49
Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer (forts.)
Behandling
Ukrudt
Strategi 1
Strategi 2
Lille bestand af tokimbladet ukrudt
Normal bestand af tokimbladet ukrudt Normal bestand af tokimbladet
incl. melder, fersken-, vej- og snerle ukrudt incl. burresnerre, fersken-,
pileurt, stedmoder og storkenæb.
vej- og snerle pileurt, stedmoder,
storkenæb, hundepersille og raps.
1. Det største
ukrudt på kimbladstadiet
1,5-2,0 ltr. Betanal* /
0,4-0,6 ltr. Betanal Power**
0,5-1,0 ltr. Goliath
+ 0,5 ltr. Renol Olie
1,5-2,0 ltr. Betanal* /
0,4-0,6 ltr. Betanal Power**
+ 1,0 ltr. Goliath
+ 0,5 ltr. Renol Olie
2,0 ltr. Betanal* /
0,6 ltr. Betanal Power**
+ 1,0 ltr. Goliath
+ 0,5 ltr. Renol Olie
2. 6-10 dage
senere
1,0 ltr. Betanal* /
0,4 ltr. Betanal Power**
+ 1,0 ltr. Goliath
+ 0,07 ltr. Ethosan***
+ 0,5 ltr. Renol Olie
1,0-2,0 ltr. Betanal* /
0,4-0,6 ltr. Betanal Power**
+ 1,0 ltr. Goliath
+ 0,07 ltr. Ethosan***
+0,5 ltr. Renol Olie
1,0-2,0 ltr. Betanal* /
0,4-0,6 ltr. Betanal Power**
+0,5-1,0 ltr. Goliath
+ 0,07 ltr. Ethosan***
+0,5 ltr. Renol Olie
3. 6-14 dage
senere
2,0 ltr. Betanal* /
0,6 ltr. Betanal Power**
+ 1,0 ltr. Goliath*****
+ 10 g Safari
+ 0,5 ltr. Renol Olie
2,0 ltr. Betanal* /
0,6 ltr. Betanal Power**
+ 1,0 ltr. Goliath
+ 0,07 ltr. Ethosan***
+ 0,5 ltr. Renol Olie
2,0 ltr. Betanal* /
0,6 ltr. Betanal Power**
+ 0,5-1,0 ltr. Goliath
+ 0,07 ltr. Ethosan***
+ 0,5 ltr. Renol Olie
En behandling med 10-20 g Safari +
0,1 ltr. Spredeklæbemiddel kan med
fordel placeres efter 3. behandling.
4. behandling:
1-2 ltr. Betanal*
+ 0,5-1,0 ltr. Goliath
+ 10-15 g Safari****
+ 0,5 ltr. Renol olie
4. Evt. 4.
behandling ved
overlevende
ukrudt eller sen
nyfremspiring af
ukrudt
Strategi 3
* 1 ltr. Betanal eller 0,4 ltr. Betanol Power. **Maks. 100 ltr. vand pr. ha ved 0,4 ltr. Betanal Power, maks. 125 ltr. vand pr. ha ved 0,5 ltr. Betanal
Power og maks. 150 ltr. vand pr. ha ved 0,6 ltr. Betanal Power. ***Ethosan SC må kun anvendes hvert 3. år med en maksimal dosering på i alt 0,14
ltr./ha (=71 g/ha ethofumesat). **** Safari + olie kan med fordel udsprøjtes én-to dage før de øvrige midler for at få den bedste virkning. Under
100 ukrudtsplanter/m2: *****Goliath medtages i 3. beh. ved stor bestand af melder og bemærk, at effekten af Safari kan nedsættes ved blanding med Goliath.
29
Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer (forts.)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Kamille, tidsel og
snerlepileurt
Matrigon 72 SG
+ Olie
35 gram
+ 0,5 ltr.
Godkendt til maks. 35 g/ha, svarende til
140 g/ha ved båndsprøjtning ved båndbredde
12,5 cm og 50 cm rækkeafstand. Tidselbekæmpelse med båndsprøjtning bør opfølges af
radrensning.
Kvik
Agil
0,75-1,0 ltr.
Ukrudt
Focus Ultra
+ Dash
1,0-1,5 ltr.
+ 0,5 ltr.
Agil: Når kvikken har 3-5 blade og er i god
vækst. Anvend højeste dosering mod større kvikbestand under vanskelige vækstvilkår.
Mod flyvehavre bruges 0,4 liter Agil pr. ha, og
spildkorn 0,25-0,5 liter pr. ha.
Evt. splitbehandling med 10-14 dages interval.
Opera
0,50 ltr.
eller
2 x 0,25 ltr.
Opera anvendes ved beg. angreb af ramularia og
der genbehandles 1-2 gange efter behov. Kun på
saftspændte roer i god vækst.
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Ferskenbladlus bekæmpes ved konstateret angreb. Bedebladlus bekæmpes ved 15% angrebne
planter og begyndende kolonidannelse.
Pirimor G bekæmper bladlus, der bliver ramt af sprøjtevæsken og bladlus, der sidder skjult f.eks.
mellem blade eller i bunden af afgrøden.
eller
Svampe
Ramularia, bederust
samt meldug
Skadedyr
Fersken- og bedebladlus
eller
Pirimor G
0,3 kg
Kåltrips, bedefluer,
ådselsbiller samt
bladtæger
Karate 2,5 WG
0,2-0,3 kg
Højeste dosering af Karate 2,5 WG mod ådselbiller og bladtæger.
Bedeugler og
knoporme
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Specielt i tørre år kan der være problemer med
bedeugler. Knoporme er sjældent et problem.
Manganmangel
Mangannitrat eller
Mangansulfat
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
2,0-2,5 kg
+ 0,15 ltr.
Fra roerne har 3-4 blade
Bormangel
Bor 150 MEA
2-3 ltr.
Efter behov fra roerne har 4-6 blade.
Mikronæring
30
Kartofler
Udviklingsstadier
05 10
15
20
25
30
50
60
70
80-90
Udviklingsstadier
1
Knold uden spire
40
Knolddannelse
01
Begyndende spire
45
50 % af knoldudbytte nået
05
Begyndende roddannelse
51
09
Kimskud gennembryder jordoverflade
Første blomsterstand på hovedskud
indeholder knop
11
1. blad på hovedstængel udfoldes
60
Første blomst åben
12
2. blade på hovedstængel udfoldet
61
10 % af blomsterne i første
hovedskud åbne
15
5 blade på hovedstængel udfoldet
70
21
1. sideskud synlig
Ved bæring af frø er
første bær synlige
30
Strækningsvækst af hovedskud
91
Begyndende gulning af blade
33
30 % af planterne mødes
med naborække
95
50 % af bladene brunlige
99
Høst
34
40% af planterne mødes
med naborækken
31
Kartofler
Bejdsning
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Svampe
Bejdsning af
læggematerialer
Rodfiltsvamp
+ sølvskurv
Bejdsning af
læggematerialer
Rodfiltsvamp /
cikader, bladlus og
coloradobiller
Rizolex 10 D
eller
Rizolex 50 FW
eller
Monceren DS 12,5
eller
Monceren FS 250
eller
Maxim 100 FS
100 g/100 kg Rodfiltsvamp. Rizolex 10 D til pudring.
Prestige FS 370
+ Rizolex 50 FW
0,8-1,2 ltr.
+ 0,4 ltr.
eller
Prestige FS 370
1,2 ltr.
30 ml/100 kg Rizolex 50 FW. Dosering 20-30 ml/100 kg på rullebord.
Ved bejdseudstyr på lægger: 0,75 l/ha.
200 g/100 kg Monceren må kun anvendes på sundt lægge-materiale.
Monceren DS til pudring i kartoffellæggeren.
60 ml/100 kg Monceren FS 250 anvendes f.eks. ved bejdsning med
specialudstyr (Hardi) under lægning.
25 ml/100 kg Sølvskurv især i fremavls- og spisekartofler.
Kun på sundt læggemateriale!
Anvend 1,2 liter Prestige pr. ha, tilsæt ekstra Monceren/
Rizolex ved læggekartoffelmængder på mere end 22
tønder/ha. Laveste dosering Prestige kun ved blanding med Rizolex.
32
Kartofler (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
1.Fenix
+ Titus
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
+10 g
+0,2 ltr.
2.Titus
+ Spredeklæbemiddel
15-20 g
+0,2 ltr.
1. behandling på ukrudtets kimbladstadie og
før fremspiring af kartoflerne. Evt. Boxer ved
første sprøjtning. Der må maks. bruges 30 g
Titus i alt.
Titus sælges ikke længere, men lagre af
Titus må lovligt anvendes til 15/9 2013.
Tokimbladet ukrudt
med stor bestand af
snerle- og vejpileurt,
burresnerre, sort
natskygge og enårig
rapgræs
1.Fenix
+ Reglone
2.Titus
+ Spredeklæbemiddel
3.Titus
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
+1,0-1,25 ltr.
15-30 g
+0,2 ltr.
15 g
0,2 ltr.
Der kan 7-10 dage før fremspiring anvendes 1,25
ltr. Glyphosat 360 g i stedet for Reglone, dog ikke i
lægge- og spisekartofler. Titus kan evt. udbringes
2x15 g med 10 dages mellemrum. Der må maks.
bruges 30 g Titus ialt. Burresnerren bekæmpes
bedst når den har mindst 1 bladkrans.
Sort natskygge
Boxer
2,0 ltr.
Boxer tilsættes i sidste behandling, når
natskyggen er fremspiret. Vigtigt: På tørre
planter.
Kvik
Agil
eller
Focus Ultra
+ Dash
0,75-1,0 ltr. Når kvikken har 3-5 blade og er i god vækst.
Bør af hensyn til evt. misfarvning af top ikke
anvendes i læggekartofler.
1,0-1,5 ltr. Focus Ultra anvendes i fremavlskartofler.
+ 0,5 ltr.
Reglone
2x2 ltr.
Når knoldene har opnået den ønskede størrelse
på kartofler med kraftig grøn top.
Tæger
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået. Sideeffekt på cikader.
Cikader - juni
Mospilan
Cikader - august
Mospilan
0,15-0,25 kg Ved konstateret angreb eller efter varsling i
slutningen af juni.
0,25 kg
Ca. 45 dage efter første indflyvning.
Bladlus
Pirimor
eller
Teppeki
0,3 kg
Mangannitrat
1,0 ltr.
Ukrudt
Tokimbladet ukrudt
incl. kamille, korsblomstret, hanekro,
pileurter, melde
Nedvisning af
kartoffeltop
2. behandling 10-14 dage senere. Mod enårig
rapgræs tilsættes 1 ltr.
Skadedyr
160 g
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået
Mikronæring
Manganmangel
33
Når mangel konstateres. Gentages evt. efter
8-10 dage.
Kartofler (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Dithane NT
Dithane NT
2,0 kg
2,0 kg
Før rækkelukning
Efter rækkelukning - beg. afmodning
Ranman
+ additiv
0,1-0,2 ltr.
+ 0,15 ltr.
Afsluttende behandling mod knoldskimmel
Ranman
+ additiv
eller
Revus
0,1-0,2 ltr.
+ 0,15 ltr.
Før rækkelukning
Ranman
+ additiv
eller
Revus
0,15 ltr.
+ 0,15
Ranman+
additiv
0,15 ltr.
+ 0,15 ltr.
Afsluttende behandling mod knoldskimmel
Ridomil Gold
eller
Proxanil
2,0 kg
Efter rækkelukning - beg. afmodning.
2,0 ltr.
Proxanil kan med fordel bruges 2-3 gange
i træk.
Ranman
+ additiv
0,2 ltr.
+ 0,15 ltr.
Afsluttende behandling mod knoldskimmel
Amistar
eller
Signum
2x0,3 ltr.
Anvendes forebyggende i tankblanding
med et af skimmelmidlerne. Ved beg.
angreb og gentages ved behov.
Svampe
Kartoffelskimmel
Lav risiko
Høj risiko
Behandling for sent
ifht. skimmelrisiko
Bladplet
0,3-0,5 ltr.
Efter rækkelukning - beg. afmodning
0,5 ltr.
4x0,25 ltr.
34
Spinat
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Burresnerre,
hyrdetaske, tvetand,
fuglegræs, ærenpris
Command CS
0,2 – 0,25 ltr. Udsprøjtes senest 4-5 dage efter såning. På JB
1-2 maks. 0,2 ltr./ha. Avler skal være i besiddelse
af godkendelse til mindre anvendelse.
Tokimbladet ukrudt
- herunder kamille,
liden nælde, raps,
sort natskygge og
snerlepileurt
Goliath
1,0 ltr.
Ved såning, evt. i blanding med Command. Avler
skal være i besiddelse af godkendelse til mindre
anvendelse.
Tokimbladet ukrudt
Betanal
1,2 ltr.
Første behandling på ukrudtets kimbladstadie. Anden behandling ca 1 ltr./ha 7 dg efter.
Spinaten er mest følsom og kan få sprøjteskade
især ved 2. behandling. Ved begge behandlinger
tilsættes olie efter forholdene, nedbør/tørke,
varme. Derefter 1-2 behandlinger mere (altid
de 3 x Betanal). Avler skal være i besiddelse af
godkendelse til mindre anvendelse.
Nedvisning før høst
Reglone
+ spredeklæbemiddel
2,0-2,5 ltr.
+ 0,2 ltr.
Behandling ca. 10 dage før høst.
Dithane NT
eller
Folicur EC 250
eller
Signum WG
2,0 kg
For Dithane og Folicur gælder, at avler skal være
i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse i havefrø. Mod spinatskimmel anbefales
Ridomil Gold Petite som er godkendt til mindre
anvendelse.
Pirimor G
eller
Mavrik 2 F
eller
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Karate 2,5 WG
0,2 - 0,3 kg
Avler skal være i besiddelse af godkendelse til
mindre anvendelse i havefrø.
Bormangel
Bor 150 MEA
2,0 ltr.
Størst risiko ved varmt og tørt vejr på jord med
høj Rt. Anvend 2-300 ltr. vand pr. ha.
Manganmangel
Mangansulfat
2,0 kg
Anvend 2-300 ltr. vand pr. ha.
Pod-stik
1,0 ltr.
Udsprøjtes ca. 3 uger før høst.
Evt. i blandning med Reglone.
Svampe
Gråskimmel
0,5 ltr.
1,0-1,5 kg
Skadedyr
Bedebladlus
Bedefluens larve,
thrips, tæger, viklere
0,2 ltr.
For alle tre produkter gælder, at avler skal være i
besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse
i havefrø.
0,3 kg
Mikronæring
Før høstbehandling
Frøspild
35
Gulerod
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Græsukrudt
Aramo
1,8 ltr.
Rapgræs med 3-5 blade.
Spildkorn med 2-4 blade.
Frøukrudt
Command
0,25 ltr.
Lige efter såning.
Frøukrudt
Fenix
1,0 ltr.
På fugtig jord før fremspiring eller splitbehandling efter fremspiring (2x0,5 ltr.).
Sort natskygge
Frøukrudt
Stomp
1,8 ltr.
Boxer
2,0 ltr.
På fugtig jord før fremspiring i kombination med
andre produkter.
På gulerøddernes 2-4 bladstadie, når natskyggen
er fremspiret. Godkendelse til mindre anvendelse
skal foreligge.
Frøukrudt
Reglone
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Før fremspiring.
Bladplet, meldug
Amistar
1,0 ltr.
Ikke senere end 10 dage før høst
Bladplet, meldug
Signum WG
Ortiva Top
1,0 kg
1,0 ltr.
Straks efter begyndende angreb.
Gulerøddernes vækststadie 41-46.
0,4 kg
Godkendt til mindre anvendelse.
Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
Ukrudt
Svampe
Skadedyr
Karate 2,5 WG
Agerugler, bladlus,
gulerodsfluer, gulerodsbladlopper
36
Løg
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Græsukrudt
Aramo
1,5 - 1,8 ltr.
Rapgræs med 3-5 blade.
Spildkorn med 2-4 blade.
Frøukrudt
Boxer EC
(Mindre anvendelse)
4,0 ltr.
Læs godkendelsen til mindre anvendelse.
Frøukrudt
Fenix
1,0 ltr.
(Evt. 2 x 0,5
ltr.)
Godkendt i sætteløg.
Godkendt til mindre anvendelse i såløg.
Frøukrudt
Totril
0,2-1,0 ltr.
Op til 4 behandlinger med 0,2-0,3 ltr.
Frøukrudt
Stomp
1,8 ltr.
I kombination med andre midler.
Frøukrudt
Reglone
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Når ukrudtet er fremspiret sås afgrøden.
Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjte før afgrødens fremspiring.
Løgskimmel
Acrobat WG
2,0 kg
Ikke godkendt til forårsløg.
Løgbladgråskimmel,
løgskimmel
Amistar
0,6 - 1,0 ltr.
St. 15-45
Op til 2 behandlinger.
Løgbladgråskimmel,
løgskimmel
Signum WG
eller
Shirlan
1,0 kg
Straks efter begyndende angreb.
0,5 ltr.
Forebyggende fra løgene har 6-7 blade.
Trips
Karate 2,5 WG
0,2 kg
Ved varsel el. angreb.
Knoporme
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved varsel el. angreb.
Antergon MH
3-4 kg
Ved 10 % væltning.
Ukrudt
Svampe
Skadedyr
Spirehæmning
37
Porre
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Græsukrudt
Aramo
1,8 ltr.
Rapgræs med 3-5 blade.
Spildkorn med 2-4 blade.
Frøukrudt
Boxer EC
(Mindre anvendelse)
4,0 ltr.
Læs godkendelsen til mindre anvendelse.
Frøukrudt
Totril
0,2-1,0 ltr.
Den bedste og mest skånsomme ukrudtsbekæmpelse fås ved at foretage op til 4 behandlinger
med 0,2-0,3 ltr.
Frøukrudt
Stomp
1,8 ltr.
I kombination med andre midler.
Frøukrudt
Reglone
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Når ukrudtet er fremspiret sås afgrøden.
Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjte før afgrødens fremspiring.
Porrerust
Amistar
0,6 - 1,0 ltr.
St. 12-47
Purpurskimmel
Amistar
0,6 - 1,0 ltr.
Op til 2 behandlinger.
Porrebladplet
purpurskimmel
Signum WG
1,5 kg
Op til 3 behandlinger
med 5-10 dages interval.
Trips
Karate 2,5 WG
0,2 kg
Ved varsel el. angreb.
Knoporme
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved varsel el. angreb.
Ukrudt
Svampe
Skadedyr
38
Rødbede
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Frøukrudt
Betanal
+ Olie
1,5 - 2,0 ltr.
+ 0,5 ltr.
På ukrudtets kimbladstadie.
Op til 3 behandlinger
Frøukrudt
Goliath
(Mindre an­vendelse)
1,0 ltr.
Læs godkendelsen til mindre anvendelse.
Kurvblomstret ukrudt
Matrigon 72 SG
+ Olie
35 g
+ 0,5 ltr.
Båndsprøjtning med 140 g/ha i 12,5 cm bånd,
50 cm rækkeafstand.
Anvendes i blanding med andre herbicider til
forbedring af effekten på kamille og snerle pileurt.
Må maximalt anvendes hvert 4. år på samme
areal.
Frøukrudt
Reglone
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Før fremspiring.
Amistar
0,8 - 1,0 ltr.
Ikke senere end 10 dage før høst.
Bedefluens larve,
jordlopper, trips
Karate 2,5 WG
0,2 kg
Bedelus, ferskenbladlus, bladtæger, ugle-
larver
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Ukrudt
Svampe
Bladplet, bederust
Skadedyr
39
Salat
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Reglone
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Når ukrudtet er fremspiret sås afgrøden.
Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjte før afgrødens fremspiring.
Cercospora bladplet,
meldug, salatskimmel.
Amistar
0,8 - 1,0 ltr.
St. 13-39. Op til 2 behandlinger.
Salatskimmel
Aliette WG 80
eller
Previcur Energy
3,0 kg
Forebyggende. Maks. 4 behandlinger.
2,5 ltr.
Forebyggende. Maks. 2 behandlinger.
Gråskimmel,
Knoldbægersvamp
Signum WG
1,5 kg
Forebyggende.
Maks. 2 behandlinger.
Salatskimmel, stor
knoldbægersvamp
Revus
0,6 ltr.
Forebyggende.
Maks. 2 behandlinger.
Ukrudt
Frøukrudt
Svampe
Skadedyr
Bladlus
Pirimor G
0,3 kg
Maks. 1 behandling.
Bladlus inkl. salatbladlus
Movento SC 100
0,45 ltr.
Ved begyndende angreb. Maks. 2 behandlinger.
Salatrådlus på friland
Movento SC 100
0,75 ltr.
Ved begyndende angreb. Maks. 2 behandlinger.
40
Jordbær
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Frøukrudt
Betanal
2,0-3,0 ltr.
Betanal kan benyttes i sidste halvdel af april eller
efter bærplukning. Der anvendes 2 behandlinger
med 2,0 ltr. Betanal pr. ha, eller en behandling
med 3 ltr.
Frøukrudt
Goliath
(Mindre anvendelse)
0,5 - 1,0 ltr.
Læs godkendelsen til mindre anvendelse.
Frøukrudt
Boxer
(Mindre anvendelse)
2,0 - 2,5 ltr.
Læs godkendelsen til mindre anvendelse. Behandles i perioden 1. oktober til 31. december.
Frøukrudt
Græsukrudt
Reglone
+ Spredeklæbemiddel
eller
Kerb 400 SC
1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Rødmarv, Læderråd
Aliette WG 80*
4,0 kg
Ikke senere end 28 dage før høst*.
Meldug
Amistar
0,6 - 1,0 ltr.
Op til 2 behandlinger. Nogen virkning mod grå-
skimmel.
Gråskimmel
Frupica SC
0,7 ltr.
Ukrudt
1,0 ltr.
Svampe
Teldor
1,5 kg
Der anvendes 0,7 l/ha i 400 l vand.
Første behandling mod gråskimmel udføres ved
begyndende blomstring (5-10 % blomster).Ved
anvendelse i meldugfølsomme sorter skal behandling dog startes lige før blomstring.
Forebyggende under blomstring.
Signum WG
1,8 kg
Op til 2 behandlinger. Forebyggende.
Bladlus,
hindbærsnudebille
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Ved angreb, varsel.
Spindemider
- æg, larver, nymfer
- voksne mider
Nissorun 10 WP
0,75 kg
Min. 400 ltr. vand pr. ha.
Danitron 5 SC
1,5 ltr.
Min. 500 ltr. vand pr. ha.
Larver af målere,
viklere
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved angreb, varsel.
Jordbærdværgmider
Danitron 5 SC
1,5 ltr.
Ved angreb, varsel.
Jordbærdværgmider
Milbeknock
2,5 ltr.
Efter høst.
Snegle
Sluxx
7,0 kg
Ved angreb, varsel.
eller
Gråskimmel, meldug,
jordbærsortråd
Skadedyr
* Vandmængde 800-1000 liter/ha. Sprøjtning: Der foretages opfølgende båndsprøjtning 3-4 uger efter plantning. Hvis
det er koldt og fugtigt i august, foretages endnu en behandling i september. I etablerede kulturer foretages én årlig
sprøjtning i midten af september.
41
Solbær, ribs og stikkelsbær
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Frøfremspiret græsukrudt, fuglegræs
Kerb 400 SC
1,0 ltr.
December - februar.
Græsukrudt
Fusilade
1,0 ltr.
Når græsser har 3-5 blade og er i god vækst.
Afskærmet sprøjtning.
Restlager må lovligt anvendes til
1. januar 2014.
Agerrævehale, visse
græsser + tokimbladet
ukrudt
Mais Ter
+ Mais Oil
100 g
+ 1,33 ltr.
Godkendt til mindre anvendelse i solbær, ribs,
stikkelsbær, blåbær. Anvendes om foråret, når
ukrudtet har 2-3 løvblade.
2,0-2,5 ltr.
+ 0,15 ltr.
Afskærmet sprøjtning.
Ukrudt
Frøukrudt, gl. jordbær- Reglone
udløbere
+ Spredeklæbemiddel
Svampe
Meldug, skivesvamp,
filtrust
Candit
0,2 kg
Ved angreb eller varsel.
Skivesvamp,
filtrust, stikkelsbærdræber
Signum WG
1,5 kg
Fra begyndende blomstring og indtil 3 dage før
høst: Maks. 2 behandlinger.
Efter høst: Maks. 1 behandling.
2,0 kg
I ribs og solbær. Maks. 3 behandlinger pr. sæson.
Filtrust, ribsskivesvamp Dithane
Skadedyr
Bladlus, galmyg,
hindbærsnudebille
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Ved angreb eller varsel.
Larver af målere,
viklere.
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved angreb eller varsel.
42
Æble og pære
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Frøukrudt
Reglone
+ spredeklæbemiddel
0,2 – 0,25 ltr. Udsprøjtes senest 4-5 dage efter såning. På JB
+ 0,15 ltr.
1-2 maks. 0,2 ltr./ha. Avler skal være i besiddelse
af godkendelse til mindre anvendelse.
Græs- og frøukrudt
Glyphogan
3,0-4,0 ltr.
På ukrudt i god vækst, senest en måned før
frugthøst eller efter. Kulturen må ikke rammes,
og der anvendes skærmet behandling, pas også
på ikke at ramme rodskud.
Meldug
Candit
0,2 kg
Må i æbler og pære kun anvendes om foråret og
ikke senere end 10 uger før høst dog senest 1.
juni med en maksimal dosering på 0,2 kg/ha og
med maksimalt 3 behandlinger.
Pæreskurv,
Æbleskurv
Candit
0,2 kg
Sprøjt første gang, så snart der er fare for infektion. Følg varslingssystemerne og situationen i
plantagen nøje.
Lagersygdomme
Signum WG
0,75 kg
Avler skal være i besiddelse af godkendelse til
mindre anvendelse i æble/pære.
Æblebladlus, æblesnudebiller, bladlopper,
larver af målere og
viklere
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Vækststadie 51-69. Maks. 2 behandlinger.
Larver af målere, ugler
og viklere
Steward
170-250 g
Maksimalt 4 behandlinger pr. år. Behandlingsfrist
7 dage før høst.
Frugttræsspindemider,
væksthusspindemidler
Nissorun 10 WP
1,0 kg
Mod den første generation af frugttræspindemider er det bedste sprøjtetidspunkt, når mindst
80% af vinteræggene er klækket. Tidspunktet
ligger normalt under blomstringen. Vandmængde
200-400 liter.
Magnesiummangel,
svovlmangel
EPSO Microtop
10-15 kg
Efter behov / bladanalyse. Op til 2 behandlinger
inden blomstring og en efter.
Calciummangel,
(priksyge)
Calciumchlorid
3,0-6,0 kg
Behov afhænger af sort og lokalitet. Op til flere
behandlinger i sæsonen.
Bormangel
Bor 150 MEA
1,0 ltr.
Efter behov / bladanalyse. Op til 2 behandlinger.
Frugtudtynding
Pomoxon
1,0-2,3 ltr.
Fra blomsterfald til godt 14 dage senere.
Modvirkning af
frugtfald
Pomoxon
1,5 ltr.
Fra 15 dage til senest 10 dage før plukning.
Svampe
Skadedyr
Mikronæring
Frugtudtyndning
43
Kirsebær, sur- og sød
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Frøukrudt
Reglone
+ spredeklæbemiddel
2,0-2,25 ltr.
+ 0,15 ltr.
Afskærmet sprøjtning før blomstring (Vækststadie 10-80). Tilsæt 0,1 ltr. spredeklæbemiddel pr.
100 ltr. vand.
Græs- og frøukrudt
Glyphogan
3,0-4,0 ltr.
På ukrudt i god vækst, senest en måned før
frugthøst eller efter. Kulturen må ikke rammes,
og der anvendes skærmet behandling. Pas også
på ikke at ramme rodskud.
Grå- og gul monelia,
Kirsebærbladplet,
Tørresyge
Signum WG
0,75 kg
Max. 3 behandlinger med Signum i alt.
Sprøjtefrist: 3 dage.
Gråskimmel,
Grå- og gul monelia
Teldor WG 50
1,5 Kg
Må kun anvendes én gang mod grå monilia for at
forebygge resistens. Der sprøjtes forebyggende
mod grå monilia ved 50 % blomstring. Ved
behov for mere end én sprøjtning, sprøjtes der
første gang med 1,3 kg Toppcor WP 25 pr. ha
ved begyndende blomstring efterfulgt af Teldor
sprøjtningen.
Revnedannelse
Calciumchlorid
5,0 kg
Under plukning kan der forebygges mod revnedannelse ved at udsprøjte calciumchlorid eller
calciumnitrat.
Kirsebærmøl, Kirsebærsnudebiller, Larver
af målere
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået
Kirsebærbladlus og
Kirsebærflue
Mospilan SG
0,25-0,32 kg
Der behandles mod bladlus, når angreb
konstateres før eller efter blomstring med 0,25
kg/ha. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Mod
kirsebærflue når bærret begynder at skifte farve
med 0,32 kg/ha. Husk sprøjtefrist. Maks. 1
behandling pr. sæson.
Magnesiummangel,
svovlmangel
EPSO Microtop
15-20 kg
Efter behov / bladanalyse efter afblomstring og
frem til frugtudvikling.
Calciummangel
Calciumchlorid
3,0-6,0 kg
Efter behov / bladanalyse ca. 2 uger inden høst.
Bormangel
Bor 150 MEA
1,0 ltr.
Efter behov / bladanalyse efter høst.
Ukrudt
Svampe
Skadedyr
Mikronæring
44
Juletræer og pyntegrønt
Ukrudt i gran, ædelgran og tonålet fyr på blivende voksested
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Frøspirende græsser og
fuglegræs
Kerb 400 SC
1,0 ltr.
December-februar
Normannsgran
Quartz
0,25 ltr.
Udbringes i marts på fugtig jord.
Legacy 500 SC ligeledes godkendt til mindre
anvendelse i juletræer og pyntegrønt.
150 g
+ 1,0 ltr.
Opfølgende behandling: Logo + Logooil
udbringes ca. 1. maj, men inden knopbrydning.
3,1 ltr.
På fugtig jord fra marts til maj, når ukrudtet er i
vækst og temperaturen er over 2-4° C. Behandling kan ske med uskærmet sprøjning indtil 10
dage før knopbrydning. Efter knopbrydning skal
behandlingen ske med afskærmet sprøjning.
Der anvendes 200-500 liter vand pr. ha. Ved
anvendelse af rygsprøjte anvendes 31 ml Pistol
i 2,5-10 liter sprøjtevæske pr. 100 m2.
Ukrudt
Kvik samt frøukrudt
inkl. dueurt, kanadisk
bakkestjerne, brandbæ- Logo
ger, enårig rapgræs m.fl. + Logooil
Frøukrudt inkl. triazin-
resistente arter, en- og
flerårige græsser, stargræs og lysesiv
Pistol
Hindbær, brombær,
gederams, løvtræopvækst og flerårig urtevegetation
Glyphosat (360 2,0-3,5 ltr.
g/ltr.) Kun
produkter som er
godkendt til brug
i juletræer og
pyntegrønt.
I september. Ikke i Nobilis, Sitka og Fyr.
Tjek etiketten for afstand til vandløb.
45
Ukrudt på udyrkede arealer
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Pistol
3,1 ltr.
150 ml i 10 ltr. vand rækker til 500 m2 i en
rygsprøjte med fladsprederdyse 025 F eller 025
LD.
Har langtidsvirkning.
Ukrudt
Tokimbladet- og græsukrudt
Hus og have
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Alger på tage, vægge og AlgeFri N konc.
andre hårde overfalder.
Første frostfri periode. Væsken skal helt ned
5 liter koncentrat
rækker opblandet til til bunden af laget af mos/alger. Behandlingen
2
bør gentages sidst på sommeren ved store
500 m
algeforekomster.
Mos i græsplæner
MosFri konc.
Ved vækst i græsplænen om foråret. MosFri
5 liter koncentrat
rækker+ 0,4 ltr. opb- giver ikke skader på sten, træ og flisearealer.
2
landet til 500 m
Etableret ukrudt i plæner:
Mælkebøtte, bellis,
vejbred m.v.
Dicotex
800 ml pr. 1000 m2
Se etiket for behovsbestemt dosering
af Dicotex.
Ukrudt på gårdspladser
og indkørsler m.m.
Ultima Konc.
eller
Pistol
5 liter koncentrat
rækker opblandet til
500 m2 -0,31 liter til
1000 m2
Når ukrudtet er 5-10 cm højt og i en periode
med temperaturer over 10° C. Tidligt forår på
nyfremspiret ukrudt. Temp. over 2-4° C.
46
IPM og bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler
De 8 principper i EU’s rammedirektiv om IPM indeholder følgende:
1. Der forebygges og bekæmpes ukrudt, sygdomme og skadedyr ved:
- at have et varieret og sundt sædskifte
- at bruge hensigtsmæssige dyrkningsmetoder (god og rettidig etablering, passende
udsædsmængde mv.)
- at bruge resistente eller tolerante sorter, når det er muligt og bruge udsædsmateriale af
høj kvalitet
-at gødske, kalke, vande og afvande i passende omfang
-at forebygge spredning af ukrudt, sygdomme og skadedyr (omhyggelig rengøring af
maskiner mv.)
- at beskytte og øge mængden af nytteorganismer i og omkring det dyrkede areal
2. Kendskab til - og monitering af skadevolderne i afgrøderne. Anvendelse af varslinger og
prognoser samt rådgivning hos kvalificerede og uvildige rådgivere.
3. Varslinger, prognoser og skadetærskler inddrages, når der tages beslutninger om plante beskyttelse. Desuden tages hensyn til regionale og klimatiske forhold.
4. Ikke-kemiske metoder (biologiske, mekaniske, termiske mv.) inddrages mod skade volderne, hvis metoderne er tilstrækkeligt effektive og rentable.
5. Der vælges pesticider, som passer bedst til opgaven og giver mindst risiko for bi virkninger på menneskers sundhed, på andre organismer i naturen og på miljøet.
6. Der behandles så få gange som muligt, pletsprøjtning mv. Samtidig forebygges så skade volderne ikke udvikler resistens mod midlerne.
7. Ved risiko for resistensdannelse, forsøger man at erstatte nogle af behandlingerne med
midler med andre virkningsmekanismer, eller blander midler med forskellige virkningsmekanismer.
8. Løbende overvågning af skadevolderne i marken og registrering af virkningen i sprøjte-
journalen.
47
Forebyggelse af resistensdannelse mod planteværnsmidler
Det er meget vigtigt, at man forsøger at reducere risikoen for ukrudtsarters-, sygdomme- og
insekters resistensdannelse overfor planteværnsmidlerne.
I praksis gøres det ved at erstatte nogle af behandlingerne med midler med andre virkningsmekanismer, eller ved at blande midler med forskellige virkningsmekanismer.
Herbicidresistens:
• Agerrævehale: Resistens mod flere virkningsmekanismer. Løsninger: Topik (+Boxer/
Roxy) efterår - Atlantis/Broadway forår. Hvor der er multiresistens anbefales sædskifte
eller falsk såbed med glyphosatbehandling inden såning.
• Rajgræs: Nedsat følsomhed fundet overfor Hussar, Othello og Broadway. Løsninger:
Boxer og Topik efterår - Atlantis/Broadway forår.
• Fuglegræs: Resistens mod SU-midler, eksempelvis Express. Løsninger: Starane XL i
normaldosering eller reduceret dosering af Mustang Forte + DFF.
• Kamille: Resistens mod SU-midler, eksempelvis Express og Ally. Løsninger: Reduceret
dosering af Mustang Forte + DFF eller alternativt Starane XL eller Mustang Forte i
normaldosering.
Anti resistens strategi mod ukrudt i vintersæd:
Anvend forskellige virkemekanismer efterår og forår indikeret herunder med forskellige
farver for ALS-hæmmer og anden virkemekanisme.
Ukrudt
Efterår
Forår
Tokimbladet
DFF / Legacy, Briotril
Ally/Nicanor, Express, Primus, Starane XL,
Mustang Forte, MCPA
Enårig Rapgræs
Boxer / Roxy, Stomp / Activus
Atlantis OD
Vindaks
Boxer / Roxy, Stomp / Activus
Hussar OD, Broadway, Atlantis OD, Monitor
Rajgræs
Boxer / Roxy, Othello, Atlantis OD
Atlantis, Broadway, Grasp
Agerrævehale
Lexus, Topik
Topik, Primera, Broadway, Atlantis OD
Insekticidresistens:
• Glimmerbøsser: Resistens mod gængse pyrethroider som f.eks. Karate og Fastac 50.
Det anbefales at veksle mellem Biscaya, Avaunt og Mavrik. Biscaya og Avaunt kun 1 gang
pr. sæson.
• Ferskenbladlus: Resistensen kendt gennem to årtier. God effekt af bejdsemidler samt
normalt også af Pirimor G.
48
Fungicidresistens:
• Meldug: Resistens udbredt og kendt overfor bl.a. triazoler og strubiluriner. Løsninger:
Nye produkter som Tern, Flexity og Ceando har god effekt under praktiske forhold, men
netop Flexity bør af hensyn til resistens kun anvendes een gang pr. vækstsæson.
• Bygbladplet: Visse strobiluriner (f.eks. Amistar) er ramt hårdere af de udviklede mutationer end andre. I dag regnes prothioconazol (Proline), som den mest effektive triazol,
mens propiconazol (Tilt, Bumper) er lidt svagere til bekæmpelse af bygbladplet.
• Hvedebladplet: Markeffekten er svingende for strobiluriner, og de anbefales ikke brugt
alene. Propiconazol (Tilt, Bumper) og prothioconazol (Proline), er effektive.
• Septoria: Det er velkendt, at der er sket et betydeligt skift i følsomheden fra 1990’erne
og frem til i dag mod især strobiluriner og visse triazoler. Bell, Ceando, Proline, Opus
og Maredo regnes i dag for de mest effektive midler mod septoria. (Se skemaet Relativ
virkning af godkendte svampemidler i korn s. 52 ).
Dyser
Der er med god grund fokuseret meget på afdrift gennem de senere år, samt vigtigheden
af at kunne sprøjte rettidigt. Det har betydet, at dysetypen generelt har ændret sig fra
standarddyser til lavdrift-dyser og i et vist omfang også dyser med meget store dråber, f.eks.
injektor- og refleksdyser.
Det er vigtigt at følge anvisningen på produktets etikette, såfremt dette fremgår.
Se nedenstående tabel er vist sammenhængen mellem tryk, ydelse og kørehastighed.
Traditionelle dyser ltr/ha ved km/t
Low drift dyser ltr/ha ved km/t
Dyse bar
6
7
8
Dyse 6
7
8
0,15-Grøn
2,5
110
94
82
0,15-Grøn LD
110
94
82
3
120
103
90
120
103
90
4
139
119
104
139
119
104
02-Gul
2,5
146
125
110
02-Gul LD
146
125
110
3
160
137
120
160
137
120
4 185158139
025-Lilla
03-Blå
185 158 139
2,5
183
156
137
025-Lilla LD
183
156
137
3
200
171
150
200
171
150
4 231198173
231 198 173
2,5
219
188
164
03-Blå LD
219
188
164
3
240
206
180
240
206
180
4
277
238
208
277
238
208
LD betyder Low drift
49
Anbefalet væskemængde
For de fleste planteværnsmidler, er der på etiketten angivet forslag til vandmængde og
sprøjteteknik, så man opnår den bedste effekt med det pågældende middel. Følg så vidt
muligt disse anbefalinger, da de bygger på omhyggelige studier og erfaringer fra praksis.
Ved tankblanding af flere midler anbefales det at anvende over 150 l vand/ha – og minimum
den mængde, der anføres på det produkt, hvor de højeste vandmængder anbefales.
Svampebekæmpelse
I de tidlige vækststadier kan anvendes ca. 100 l vand pr. ha til svampebekæmpelse i korn.
Risikoen for dårlig effekt stiger ved de fleste sprøjtetyper, hvis vandmængden er lavere.
Ved svampebekæmpelse fra omkring vækststadie 37 (fanebladet synligt) bør man ved konventionel sprøjteteknik anvende minimum 150 l vand pr. ha. Forsøg med konventionel
sprøjteteknik har vist, at der ved svampebekæmpelse i hvede er opnået et merudbytte på 1,5 hkg/ha ved at øge vandmængden fra 100 l/ha til 150-200 l/ha.
Ukrudtsbekæmpelse
I de tidlige ukrudtssprøjtninger mod tokimbladet ukrudt i foråret kan anvendes fra ca. 100
l vand pr. ha. Ved bekæmpelse af græs i vintersæd med eksempelvis Boxer/Roxy anbefales
150-200 l vand pr. ha.
Ved bekæmpelse af tidsler og andet rodukrudt med Metaxon / MCPA opnås bedst effekt ved
200-250 l vand pr. ha.
Ved bekæmpelse af flyvehavre anbefales ligeledes 200 l vand pr. ha.
Nedvisning og kvikbekæmpelse
Ved nedvisning og ukrudtsbekæmpelse med glyphosatmidler anvendes generelt minimum
150 l vand pr. ha ved dosering under 3 l/ha. Ved en dosering af glyphosat-produktet (f.eks.
Glyphogan) på 3 l pr. ha eller derover, anbefales en væskemængde på 200 l pr. ha.
Ved nedvisning med Reglone anvendes en væskemængde på minimum 200 l pr. ha.
50
Gode råd om tankblandinger
Blanding må kun ske med midler, der af Miljøstyrelsen er godkendt i den aktuelle afgrøde.
Generelt tager planteværnsfirmaerne forbehold overfor blanding af mere end 2 komponenter i samme omgang. Derfor er det på eget ansvar, såfremt man laver en tankblanding
af flere komponenter der blandes og udsprøjtes på samme tid.
Ved blanding af flere midler bør man være tålmodig ved påfyldning af de forskellige
produkter. Følg etiketternes anvisning for rækkefølgen. Ofte vil det være sådan, at f.eks. et
vandopløseligt granulat fyldes i påfyldningsanordningen, når tanken er påfyldt minimum den
halve vandmængde. Der hældes langsomt og kun i takt med at produktet opløses. Når det
første produkt er fuldt opløst tilsættes lidt mere vand inden næste produkt tilsættes. Også
her må man være opmærksom på, at opblandingen sker problemfrit. Til sidst tilsættes den
resterende vandmængde – hvorefter tankblandingen udsprøjtes straks. Ved henstand uden
omrøring kan der være risiko for udfældning.
Mangansulfat- og mangannitrat iblanding
Visse ukrudtsmidler, f.eks. MCPA-holdige, kan ved blanding med mangansulfat og mangannitrat danne udfældning, der kan genere i filtre og stoppe dyser. For mangannitrat gælder,
at det i blanding med især visse ukrudtsmidler kan medføre en svidning af afgrøden. Tilsæt
aldrig borholdige produkter (f.eks. Solubor) til mangansulfat, da det kan medføre alvorlige
udfældninger i sier og dyser.
Generelle råd:
•Følg etikettens anvisning. Firmaernes produktansvar gælder kun for brugsanvisningens
vejledning.
•Undgå henstand af tankblandingen, da der kan være risiko for bundfald.
•Anvend minimum den vandmængde, der anføres på det produkt, hvor de højeste
vandmængder anbefales.
•Tilsæt ikke olie eller sprede-klæbemiddel, med mindre det anbefales på etiketten.
•Søg evt. yderligere information om midlernes blandbarhed på www.middeldatabasen.dk
51
Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn
Aproach
Amistar/
Mirador
Armure
Bell
Bell
Super
Ceando
Comet
Flexity
(picoxystrobin)
(azoxystrobin)
(propiconazol
+ difenoconazol)
(epoxiconazol
+ bos­calid)
(epoxiconazol +
boscalid)
(epoxiconazol
+ metrafenon)
(pyraclostrobin)
(metrafenon)
Folicur
EC 250/
Orius 200
EW
(tebuconazol)
Knækkefodsyge
-
-
-
**
**
**
-
**
-
Hvedemeldug
*)
*)
**
**
**
****(*)
*)
****(*)
***
Bygmeldug
** )
*)
-
**(*)
**(*)
****(*)
** )
****(*)
****
Gulrust
**(*)
***(*)
****
*****
*****
*****
****(*)
-
****(*)
Brunrust
***(*)
***(*)
***
****(*)
****(*)
****(*)
****
-
****(*)
Bygrust
****(*)
****(*)
-
****(*)
****(*)
****(*)
****(*)
-
*****
Septoria
1
*)
*)
****
****(*)
****(*)
****
1
*)
-
**(*)
Hvedebladplet
*1)
*1)
***(*)
**
**
**
*1)
-
*
Skoldplet
***(*)
**(*)
-
***(*)
****
***(*)
***(*)
-
***
Bygbladplet
****(*)2)
**2)
-
****
****
***(*)
****(*)2)
-
***
Ramularia
*1)
*1)
-
****(*)
****(*)
***(*)
*1)
-
-
Aksfusarium
-
-
-
*
*
(*)
-
-
**
Sneskimmel
-
-
-
-
-
-
-
***
-
-
-
-
-
-
****
1,0
0,8
1,5
1,5
1,0
0,5
1,0/1,25
Sygdomme
1
1
Trådkølle
Normaldosering, liter/kg
pr. ha
0,53)
1
1
1
2,5
-
= ikke aktuel, ikke godkendt eller ingen data
*
= svag effekt (under 40 %)
** = nogen effekt (40-50 %)
*** = middel til god effekt (51-70 %)
**** = meget god effekt (71-90 %)
***** = specialmiddel (91-100 %)
(*) = en halv stjerne
Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2012
52
1
1
Juventus 90
Opera
Opus/
Rubric/
Maredo
Osiris
(metconazol)
(pyraclostrobin
+ epoxiconazol)
(epoxi­conazol)
(metconazol
+epoxiconazol)
(prothioconazol)
(tebuconazol
+ prothioconazol)
propiconazol
+ cypro
dinil)
(fenpropidin)
(propiconazol)
-
-
-
-
**
*(*)
**
-
**
** )
**
**
**
***
***
****
***
**(*) )
***
***
***(*)
***(*)
***
****
***
***
****
***
****(*)
*****
*****
***
****
***(*)
**
***(*)
*****
***(*)
***(*)
****(*)
****(*)
****
***
****
***
***
***
****(*)
***(*)
****
****(*)
****(*)
****(*)
****
****
***
***
***
*****
***(*)
***
***(*) )
****
****
****
***(*)
**
*
**
****(*)
**
*
**1)
**
**
***(*)
***
***(*)
*
***(*)
***
***(*)
***
****
***(*)
***
****
***(*)
****
**(*)
***
****(*)
***(*)
***
****(*)2)
***(*)
***(*)
***(*)
***(*)
***(*)
*(*)
***(*)
****(*)
***(*)
-
***(*)
***(*)
***
****
***
-
-
-
****(*)
-
**
-
(*)
**(*)
**(*)
**(*)
-
-
(*)
*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,5
1,0
2,0
0,8
1,6/2,04)
0,8
0,5
1
1
1
Proline
Prosaro
1,0
Stereo
Tern
1) P å grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug,
Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia nu meget begrænset.
2) M
od bygbladplet kan nu også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar/Mirador.
En resistens, som p.t. kun forventes at berøre de øvrige strobiluriner i begrænset omfang.
3) Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
4) 2,0 liter pr. ha mod knækkefodsyge.
53
Bumper/ Tilt
250 EC
Viverda
Zenit
(epoxiconazol
+
boscalid
+
pyraclostrobin)
(propiconazol)
+
fenpropidin)
-
**
-
**
**
***(*)
2,5
1,0
Oversigt over skadedyrmidlers godkendelse og dosering
Avaunt
Bulldock 025 SC
Cythrin 500
l/ha
l/ha
l/ha
Fastac 50
l/ha
Korn
Bladlus
0,3**
0,05
0.15
Kornbladbiller
0,05
0.15
Hvedegalmyg
0,3**
Trips
0,3**
0,05
Fritfluer
0,5**
0,05
Behandlingsfrist
21 dage
21 dage
42 dage
Behandlingsfrist helsæd
Afstand til vandløb, markafgrøder
2m
20 m
20 m
20m/30 m
Raps
Rapsjordlopper
0,04
Jordlopper
0,04
Trips
0.3
0,04
Glimmerbøsser
0.17
0.3
0,05
0.15
Skulpesnudebiller
0.3
0,05
0.15
Skulpegalmyg
0.3
0,05
0.15
Kålmøl
0,05
Behandlingsfrist
3 mdr.
53 dage
28 dage
49 dage
Ærter
Bladrandbiller
0.3
0,04
0.225
Trips
0.3
0,04
0.225
Bladlus
0.5
0,05
0.225
Ærteviklere
0.5
0,05
0.225
Skyggeviklere
Behandlingsfrist
7 dage
14 dage
7 dage
Bederoer
Trips
0.3
0,04
Bedefluer
0.3
0,04
Runkelroebiller
Tæger
0,05
Ådselbiller
0,05
Bladlus
Uglelarver
0,05
Behandlingsfrist
28 dage
14 dage
Kartofler
Agerugler
0,05
Bladlus
0.3
0,05
Tæger
0,05
Cikader
Coloradobiller
0.3
0,05
Behandlingsfrist
28 dage
7 dage
*7 dage i konservesært. ** Teppiki kun godkendt i hvede, Buldock kun i hvede, rug og triticale. *** Godkendt til mindre anvendelse / tidligere “off-label”.
54
Karate 2,5 WG
Mavrik 2 F
Biscaya OD 240
Pirimor
Teppeki
Mospilan SG
kg/ha
l/ha
l/ha
kg/ha
l/ha
kg/l
0.2
0.2
0.3
0.2
0.4
1 mdr.
14 dage
20 m
0,15-0,2
0.25
0,14**
30 dage
30 dage
20 m
28 dage
28 dage
Ingen
2 m/10m
0.16
0.15
14 dage
0,15-0,25
0.06
3 dage
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
1 mdr.
0,1-0,2
28 dage
28 dage
20 m
0,2-0,225
0,2-0,225
56 dage
10 m
0.3
0.3
28 dage
0.2
0.3
0.3
0.3
0,2-0,225
0,2-0,225
0.25
14 dage
7-14 dage
3 dage
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
14 dage
0.3
14 dage
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
14 dage
0,3***
55
Rengøring af sprøjten
En marksprøjte anbefales rengjort ved skift af midler eller afgrøder.
Marksprøjter monteret med tankspuledyse:
• Tanken skylles tanken 2-3 gange og skyllevandet ledes ud gennem slanger og dysser. Skyllevandet kan med fordel udsprøjtes på den netop behandlede afgrøde.
• Fyld tanken med 100-150 ltr. vand/ 1000 l tankvolume, tilsæt 0,5 ltr. All Clear Extra/100 ltr.
vand. Omrøringen holdes i gang mindst 15 minutter, led lidt rengøringsvæske ud gennem
bom og dyser således de sættes i blød. Når omrøringen er afsluttet, kan rengøringsvandet
udsprøjtes over den netop behandlede afgrøde.
• Dyser og sier afmonteres og rengøres i en ny opløsning.
• Tanken fyldes igen med samme mængde vand, hvorefter tankspuledysen anvendes i
mindst 5 minutter. Skyllevandet ledes ud gennem bommen og de rengjorte dyser.
Hvis ikke man ønsker at anvende All Clear Extra, kan der anvendes Ammoniak-vand/Salmiakspiritus, doseringen heraf er 0,3 ltr./100 ltr. vand. Anvendes denne løsning kan rengøringsvandet ligeledes udsprøjtes over den netop behandlede afgrøde. Efter rengøring med
salmiakspiritus påfyldes ca. 100 ltr. vand, hvorefter der tilsættes 0,5-1,0 ltr. Agropol, som
ledes ud gennem bom og dyser.
Vinterklargøring af sprøjten:
Sprøjten rengøres (som ovenfor beskrevet) indvendigt, men i særdeleshed også udvendigt,
hvilket udføres over en cement-plads med opsamling af spildevandet til f.eks. en gyllebeholder.
• Pumpen rengøres og smøres med fedt
• Hængsler og ventiler smøres
• Dyser og filtre monteres
• Tanken påfyldes vand og kølevæske for at frostsikre alle dele af sprøjten,
hvorefter noget af blandingen ledes ud gennem bom og dyser.
56
Absolute® 5
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 450 g
Aktivstof: 83,3 g/kg flupyrsulfuron
416,7 g/kg diflufenican
Fareklasse:
Miljøfarlig
Fakta om Absolute® 5
Absolute® 5 har meget bred effekt overfor tokimbladet ukrudt og flere græsser i korn.
God effekt overfor vanskelige arter som kornblomst, storkenæb, ærenpris, stedmoder,
tvetand, kamille, rævehale og vindaks.
Absolute® 5 virker bedst på småt ukrudt med op
til 4 løvblade.
Absolute® 5 har primært jordeffekt men også
bladeffekt. (60/40)
Må anvendes med op til max 60 g/ha/år.
Lav resistensrisiko- hvis der blandes med andre
midler med anden virkemekanisme.
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i
vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale.
Må i vinterrug, vinterhvede og triticale ikke
anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i
vinterbyg ikke anvendes senere end 4 måneder
før høst.
Anbefalinger:
Ukrudt 0-2 blade:
45-60 g Absolute® 5 + 1,5 l Boxer® EC pr. ha
Eller:
Ukrudt 0-2 blade:
45-60 g Absolute® 5 + 1,5 l Stomp® pr. ha
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen
Optimale virkningsforhold
Kan blandes med:
Boxer® EC, Stomp®, Flight® Xtra, Briotril og
Oxitril®
57
Minimum
Maximum
Temperatur
2 - 4 °C
2 - 10 °C
Luftfugtighed
40%
80-90%
Jordfugtighed
Lav
Høj
Timer tørvejr
1
2
ACTIVUS 40 WG
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 10 kg
Aktivstof: Pendimethalin 400 g/kg
Fareklasse:
Miljøfarlig
Lokaliriterende
Risikosætninger:
· Pil, udlæg af græs uden dæksæd.
· Energipoppel, energiel (Alnus sp.)
· Udlæg af kløvergræs uden dæksæd.
R 50/53 Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Kan blandes med:
Activus 40 WG kan tankblandes med Briotril 400
EC®, Lexus®, Boxer®, Legacy®, Primera Super®,
Fenix®, Fighter® 480, Basagran M75 og Glyfosat.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, vårsæd, vårsæd med udlæg af græs og
kløvergræs, ærter og kartofler.
Må i vårsæd ikke anvendes senere end 10 uger
før høst. Må i friske ærter med og uden bælg
ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i
tørrede ærter (bælgfrugt) ikke anvendes senere
end 3 måneder før høst. Må i kartofler ikke
anvendes senere end 13 uger før høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Teknisk information:
Activus 40 WG har en bred virkning mod tokimbladet ukrudt og i særdeleshed imod fuglegræs,
ærenpris, stedmoder, tvetand, vindaks, rapgræs
og valmuer.
Optimale virkningsforhold
Minimum
Optimum
Maximum
Temperatur
0 °C
5 - 15°C
25 °C
Luftfugtighed
50 %
60-90%
Jordfugtighed
Timer tørvejr
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
· Vinterraps.
· Hybridrajgræs til frøavl, udlagt efterår.
· Alm. rajgræs til frøavl, udlagt efterår.
· Italiensk ajgræs til frøavl, udlagt efterår
· Frøgræs, humlesneglebælg til frøavl.
· Udlæg af lucerne uden dæksæd.
58
God
2
2-4
6
AGIL 100 EC
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 3 l
Aktivstof: Propaquizafop 100 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R50/53
Kan blandes med:
Agil 100 EC kan tankblandes med et/en af nedenstående bekæmpelsesmidler/blandinger. Bemærk
at effekten af Agil 100 EC kan nedsættes i blandinger med ukrudtsmidler.
Ukrudtsmidler: Betasana®, Herbasan®, Ethosan®, Goltix®, Goltix® + Betasana®, Matrigon®.
Basagran® og Basagran®/Stomp®. Ved blanding
med Basagran® eller Basagran®/Stomp® skal
ærteplanterne have et kraftigt vokslag.
Insektmidler: Mavrik 2F®, Karate®, Fastac®,
Pirimor®.
Mikronæringsstoffer: Manganchelat.
OBS! Bør ikke blandes med Solubor DF og
Mangansulfat 32.
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bede­
roer, raps, ærter og kartofler.
Må i bederoer, raps og kartofler ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst. Må i ærter til
modenhed ikke anvendes senere end 10 uger før
høst. Må i friske ærter uden bælg ikke anvendes
senere end 28 dage før høst.
Må ikke anvendes i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Teknisk information:
Agil 100 EC giver en hurtig bekæmpelse af kvik,
flyvehavre og andre græsser. Stopper væksten af
spildkorn med hurtig synlig effekt.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Alm. Rajgræs til frøavl, energipil, energipoppel.
Engrapgræs til frøavl, juletræer.
Nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt.
Pyntegrønt, rødsvingel til frøavl, spinat til frøavl.
Stivbladet svingel til frøavl.
Strandsvingel til frøavl, vinterhestebønner.
Vårhestebønner.
Optimale virkningsforhold
59
Minimum
Optimum
Temperatur
6 °C
10 - 12°C
Luftfugtighed
5
70%
Jordfugtighed
Høj
Timer tørvejr
21
Aliette WG 80
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 1 og 6 kg
Aktivstof: Fosetyl-aluminium 800 g/kg
Fareklasse:
Miljøfarlig
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R36
Fakta om Aliette WG 80
Anvendes i jordbær til forebyggelse af angreb
af jordbærrødmarv enten ved dypning af
udplantningsplanter eller ved sprøjtning efter
udplantning.
Anvendes i salat på friland til bekæmpelse af
salatskimmel. Der eftervandes med 5-10 mm
vand afhængigt af jordfugtigheden; herved opnås
den bedste effekt, og risikoen for stress-skader
mindskes. Hvis det ikke er muligt at vande,
blandes 1 kg kalk/ha i sprøjtevæsken inden
udsprøjtningen.
Anvendes i agurk, squash, jordbær, salat,
græskar, melon og asier til bekæmpelse af
agurkeskimmel.
Anvendes i planteskole og blomsterkulturer til
bekæmpelse af bladskimmel (Peronospora spp.).
Aliette WG 80 er et systemisk fungicid, som
transporteres såvel opad som nedad i planten.
Midlet optages af både blade og rødder.
Aliette WG 80 skal primært anvendes forebyggende, da midlet aktiverer plantens egne
forsvarsmekanismer.
Aliette WG anvendes med 3,0-4,0 kg pr. ha. Se
etikettens anvendelses- og doseringsskema.
Irriterer øjnene
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i agurk,
squash, jordbær, salat, græskar, melon og asier
samt planteskole og blomsterkulturer. Må for så
vidt angår salat, græskar, melon og asier kun
anvendes på friland.
Må i agurk, asier, græskar, melon og squash
ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i
jordbær ikke anvendes senere end 28 dage før
høst. Må i salat ikke anvendes senere end 14
dage før høst.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen
Kan blandes med:
Aliette WG 80 bør ikke blandes med andre midler.
60
Ally® ST
Kan blandes med:
Ally® ST kan blandes
med de fleste relevante
blandingspartnere (undtaget
herfra frarådes blanding
med Primera® Super grundet
antagonisme).
Producent: DuPont Danmark ApS
Pakningsstørrelse: 10 tabletter
Aktivstof: Metsulfuron 500 g/kg
Fareklasse:
Fakta om Ally® ST
Ally® ST har en meget bred
og sikker effekt overfor
tokimbladet ukrudt i alt korn.
God effekt overfor kamille, stedmoder, tvetand,
ærenpris, hanekro, hyrdetaske, valmue, gul
okseøje og fuglegræs. Ally® ST virker bedst på
ukrudt med op til 2 - 4 løvblade. Ally® ST er
primært et bladmiddel, men har under gode
fugtighedsforhold også jordeffekt.
Må anvendes med op til max 1,6 tabletter/ha/år.
Husk tilsætning af Agro pol® under tørre forhold.
I kombination med Briotril®, MCPA eller
Tomahawk® eller blandinger heraf minimeres
risikoen for udvikling af resistente ukrudtsarter.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Anbefalinger:
Vårsæd ukrudt 0-4 blade:
0,5–0,8 tab Ally® ST + 0,3 l Tomahawk®
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i
korn om foråret. Ally ST må anvendes til og med
stadie 30 i vår- og vinterbyg, og til og med stadie
37 i hvede, rug og triticale.
Vintersæd ukrudt 0 - 4 blade
0,5–1,0 tab Ally® ST + 0,3 l Tomahawk®
Vår- og vintersæd, rodukrudt:
0,8 - 1,0 tab Ally® ST + 1,3 l MCPA
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Off-label godkendt til: Olie og spindhør.
Vintersæd, hejrearter, vindaks samt alm. rapgræs:
0,5 tab Ally® ST + 9 – 18,75 g Monitor® pr. ha
Ally ST må anvendes med følgende doser i
forhold til afgrødens vækststadie:
Vintersæd, rajgræs:
0,5 tab Ally® ST + 75 ml Hussar® OD + olie
Afgrødens vækststadie Maksimal dosering
Zadoks
Per hektar
Optimale virkningsforhold
Fra st. 12
0,533 tablet (2gai)
Minimum
Optimum
St. 25-29
0,533 tablet (2gai)
Temperatur
2 - 4 °C
7 - 25 °C
St. 30
0,8 tablet (3gai)
Luftfugtighed
40%
80-95%
St. 31
1,5 tablet (5,6gai)
Jordfugtighed
Lav
Høj
St. 32 -
1,6 tablet (6 gai)
Timer tørvejr
1
4
61
Ally® SX
Kan blandes med:
Ally SX kan blandes med de fleste relevante
blandingspartnere (undtaget herfra frarådes
blanding med Primera® Super grundet
antagonisme).
Ally SX må anvendes med følgende doser i
forhold til afgrødens væksstadie:
Producent: DuPont Danmark ApS
Pakningsstørrelse: 100 g
Aktivstof: Metsulfuron 200 g/kg
Fareklasse:
Fakta om Ally SX
Ally SX har en meget bred og sikker effekt overfor
tokimbladet ukrudt i alt korn.
God effekt overfor kamille, stedmoder, tvetand,
ærenpris, hanekro, hyrdetaske, valmue, gul okseøje og fuglegræs. Ally SX virker bedst på ukrudt
med op til 2 - 4 løvblade. Ally SX er primært et
bladmiddel, men har under gode fugtighedsforhold
også jordeffekt. Må anvendes med op til max 1,6
tabletter/ha/år. Husk tilsætning af Agropol® under
tørre forhold. I kombination med Briotril®, MCPA
eller Tomahawk® eller blandinger heraf minimeres
risikoen for udvikling af resistente ukrudtsarter.
18,75 g Ally SX = 1 tablet Ally ST
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Særlige forhold:
For at beskytte grundvandet må dette produkt
kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august –
31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke
også anvendes andre produkter, der indeholder
tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuronmethyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl.
Anbefalinger pr. ha. :
Vårsæd, ukrudt 0-4 blade:
10 g Ally® SX + 0,3 l Tomahawk
Gul okseøje:
10 – 15 g Ally SX + 1,0 l MCPA + Agropol
Vintersæd, ukrudt 0 - 4 blade:
10 – 30 g Ally SX + 0,3 l Tomahawk
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i
korn om foråret. Ally SX må anvendes til og med
stadie 30 i vår- og vinterbyg, og til og med stadie
37 i hvede, rug og triticale.
Vår- og vintersæd, rodukrudt:
10 – 20 g Ally SX + 1,0 l MCPA/ha.
Vintersæd, hejrearter, vindaks samt alm. rapgræs: 10 g Ally SX + 9 – 18,75 g Monitor® pr. ha.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse: Ingen.
Optimale virkningsforhold
Afgrødens vækststadie Maksimal dosering
Zadoks
Per hektar
Fra st. 12
10 g
St. 25-29
10 g
St. 30
15 g
St. 31
28 g
St. 32 -
30 g
62
Minimum
Optimum
Temperatur
2 - 4 °C
7 - 25 °C
Luftfugtighed
40%
80-95%
Jordfugtighed
Lav
Høj
Timer tørvejr
1
4
Amistar
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Azoxystrobin 250 g/l
Fareklasse:
Fakta om Amistar
Amistar er et strobilurin og har en meget bred
effekt overfor svampesygdomme.
Godkendt i 37 forskellige afgrøder.
Særlig stærk på sygdomme i raps (skulpesvamp), bygrust i byg, bladplet i kartofler, rust og
bladplet i frøgræs og skimmel, rust og bladplet i
grøntsager.
I byg, frøgræs og raps er blandingen Amistar +
Folicur en rigtig stærk løsning med gode resultater og erfaringer fra praksis.
Amistar anvendes bedst ved forebyggende
sprøjtninger og beskytter herefter afgrøden mod
svampeangreb i lang tid.
Amistar hjælper til at holde hele planten sund
og produktiv i længere tid, dette gælder også
stænglerne som kan være friske helt frem til
høst.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2
Opbevares utilgængeligt for børn.
S13
Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, kartofler, kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, purløg, porrer, gulerod,
persillerod, pastinak, hvidkål, rødkål, savojkål,
rosenkål, blomkål, broccoli, grønkål, kinakål,
blegselleri, knoldselleri (inkl. selleriblade), salat,
rucola, persille, jordbær, sukkerroer, rødbeder,
majroer og kålroer, ærter, raps og frøgræs.
Behandlingsfrister er 3-42 dage afhængig af
afgrøde. Se etikette
Doseringer:
Byg: Amistar + Folicur: 0,25 + 0,25 l/ha
Raps: Amistar + Folicur: 0,35 + 0,35 l/ha
Frøgræs: Amistar + Folicur: 0,25+0,25 l/ha
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Til olieræddike til frøproduktion, og til svampebekæmpelse i hestebønner. Amistar kan blandes med
alle relevante blandingspartnere.
Optimale virkningsforhold
Timer tørvejr
63
Minimum
Optimum
0,5
1
Aproach®
Producent: DuPont Danmark ApS
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: Picoxystrobin, 250 g/liter
vårbyg samt
rug: Bygbladplet,
rust, skoldplet og
(meldug).
Aproach® har
også god virkning
på visse sygdomme i hvede
og triticale.
Aproach® virker bedst forebyggende eller ved
begyndende angreb.
Aproach bør ikke anvendes alene, men blandes
med en passende partner afhængig af sygdoms­
angreb i marken. Der vælges et produkt med en
anden virkemåde, da det modvirker udvikling af
resistens, af samme grund anbefales Aproach®
kun en gang pr sæson.
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R20
Farlig ved indånding.
R22
Farlig ved indtagelse.
R38
Irriterer huden.
R41
Risiko for alvorlig øjenskade.
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Anbefalinger:
Aproach anvendes altid i et program med midler
med en anden virkemåde.
Svampebekæmpelse i vår-, vinterbyg og rug:
Bladplet, skoldplet eller rust i stadie 37 - 51:
0,2 – 0,25 l Aproach® + passende partner, f.eks.:
Folicur® / Proline® / Prosaro® / Bell®
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Ofte er 1 behandling nok, men hvis der er tidligt
angreb af rust og meldug i stadie 30 - 33, an­
vendes en passende dosering af f.eks.: Folicur® / Flexity®
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn.
Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Svampebekæmpelse i hvede:
Rust og Septoria i stadie 39 – 45:
0,2 - 0,25 l Aproach® + passende dosering af
f.eks. Bell®, Maredo® eller Prosaro®.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse: Ingen
Kan blandes med:
Aproach® kan tankblandes med alle relevante
svampe-, ukrudts- eller insektmidler.
Optimale virkningsforhold
Fakta om Aproach
Aproach® har en meget bred effekt overfor de
mest betydende svampesygdomme i vinter- og
®
64
Minimum
Optimum
Temperatur
8 - 10 °C
15 - 25 °C
Luftfugtighed
40%
80-95%
Timer tørvejr
1
3
ARIANE FGS
Teknisk information
ARIANE FG S bekæmper bl.a. burresnerre,
forglemmigej, hvidmelet
gåsefod, kamille (lugtløs
og vellugtende), fugle­
græs, fersken-, vej- og
snerlepileurt, korsblomstret u­krudt, hyrdetaske,
hanekro, haremad, liden
nælde, lægejordrøg, natlimurt, pengeurt,
svinemælde, valmue og tidsler.
Producent: Dow AgroSciences Danmark A/S
Pakningsstørrelse: 5 L
Aktivstof: Floroxypyr 40 g/l, clopyralid 20 g/l,
MCPA 200 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende Efterfølgende afgrøde
Følgende afgrøder er følsomme overfor ARIANE
FG S: Kartofler og andre arter af natskyggefamilien. Ært, bønne, lupin og andre bælgplanter.
Gulerod og andre skærmblomstrede. Salat og
andre kurvblomstrede.
Vækstmateriale fra en afgrøde, der er behandlet
med ARIANE FG S, som ikke er nedbrudt, kan
skade en efterfølgende følsom afgrøde. Derfor
bør der ikke etableres følsomme afgrøder, umiddelbart efter vækstmateriale fra en ARIANE FG S
behandlet afgrøde er nedmuldet.
Plantemateriale behandlet med ARIANE FG S må
ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.
Risikosætninger:
R36
Irriterer øjnene
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden
R51/53
Giftig for organismer der lever i vand; kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet
”Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på for­
svarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.”
Afstand til vandmiljø
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljø (vandløb og søer m.v.).
Omsåning
Ved omsåning efter en ARIANE FG S behandling
kan der kun sås korn og majs.
Godkendt til samt behandlingsfrist
ARIANE FG S er godkendt til forårsbekæmpelse
af ukrudt i frøgræs og græsmarker, begge efter
høst af dækafgrøde (skal være korn), eller
forårsbekæmpelse af ukrudt i frøgræs efter høst
frøgræs eller hvidkløver. Behandlede arealer må
ikke afgræsses før 30 dage efter behandling.
Optimale virkningsforhold
Optimal effekt opnås ved morgensprøjtning på
ukrudt op til 4 løvblade i god vækst og med en
dagtemperatur over 12 °C.
Optimum
ARIANE FG S må anvendes i BBCH 21-31
Maksimalt tilladte dosering i 1. årsmarker er 2,5
l/ha. I 2. og flerårsmarker må der makismalt
anvendes 3,5 l/ha.
65
Temperatur
> 12 °C
Luftfugtighed
Høj
Jordfugtighed
God
Timer tørvejr
2
Atlantis OD
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Mesosulfuron methyl 10 g/l +
Iodosulfuron Methyl 2 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende Risikosætninger:
R36/38
Irriterer øjnene og huden
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Producenten fremhæver
Ekstra stærk græsukrudtsbekæmpelse.
Kan anvendes efterår eller forår.
Stærk bekæmpelse af rapgræs, vindaks, rajgræs,
agerrævehale + nogle vigtige tokimbladede arter.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Kan blandes med Hussar OD og give en super
forårsløsning – hvis der ikke blev indledt en
bekæmpelse i efteråret.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug og triticale.
Ukrudt skal være i aktiv vækst.
Må i korn til modenhed ikke anvendes senere end
3 måneder før høst. Må i grønne planter til foder
ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Optimale virkningsforhold:
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse: Ingen.
Minimum
Optimum
Temperatur
5 °C
8 °C
Timer tørvejr
4
6
Nattefrost
Ingen risiko
Ingen risiko
Vækstbetingelser
Kan blandes med:
Atlantis OD kan normalt blandes med relevante
ukrudts- og svampemidler samt med manganchelat og -sulfat.
Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg pr.100 ltr. vand, mangansulfat blandes aldrig med olie. Normalt blandes
højest 2 midler.
Gode
Der bør først sprøjtes, når duggen er ved at
tørre ind.
66
Avaunt®
Producent: DuPont Danmark ApS
Pakningsstørrelse: 3 l
Aktivstof: Indoxacarb 150 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
indtagelse, når der gnaves af behandlede
plantedele, og i mindre grad gennem kontakt
med midlet.
Glimmerbøsser, der har optaget Avaunt®, holder
op med at spise og får ukoordinerede bevægelser
i løbet at få timer. De lammes, falder til jorden og
dør indenfor 1-2 døgn.
En behandling holder 10 - 14 dage på de dele af
planten, der er dækket af Avaunt. Risikosætninger:
R22
Farligt ved indtagelse
R38
Irriterer huden
R50/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet
Godkendt til samt behandlingsfrist
Må kun anvendes til bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps, vårraps og rybs fra stadie
30 – 59.
Må i vinterraps, vårraps og rybs ikke anvendes
senere end 3 måneder før høst.
Blandinger
Avaunt® kan blandes med relevante midler i raps,
det gælder også mikronæringsstoffer.
Optimale virkningsforhold:
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Til mindre anvendelse i korsblomstrede havefrøkulturer til frøavl
Minimum
Afstand til vandmiljø
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
General information
Avaunt® bekæmper effektivt glimmerbøsser i raps
og rybs. Avaunt® indeholder aktivstoffet Indoxacarb, der hører til virkemådegruppen: oxadiazin.
Avaunt® optages i glimmerbøsserne især ved
67
Optimum
Temperatur
Ingen krav, men insekterne
skal være aktive
Luftfugtighed
Ingen krav, men insekterne
skal være aktive
Timer tørvejr
1
2
Basagran M75
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: Bentazon 250 g/l (21,9 %, som Nasalt), MCPA 75 g/l (6,6 %, som K-salt)
Fareklasse:
Fakta:
2 aktivstoffer Bentazon og MCPA.
Bentazon optages gennem bladene og virker
ved kontakt. Bentazon er en såkaldt fotosyntese
hæmmer, hvor effekten ses som affarvning af
følsomme planter.
MCPA tilhører gruppen af hormonmidler. MCPA
optages via bladene og med systemisk virkning.
MCPA forårsager ukontrolleret vækst som fører til
at plantecellerne kollapser.
Miljøfarlig Lokalirriterende Risikosætninger:
R36
Irriterer øjnene.
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Effekter:
Basagran M 75 har god virkning på en lang
række tokimbladede planter såsom alm. fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs
kamille, natlimurt, bleg/fersken pileurt, raps og
sennep.
Den bedste virkning opnås under følgende
forhold:
1. Saftspændte ukrudtplanter i vækststadium
10-12
2. Dagtemperaturer over 12 °C
3. Høj lysintensitet (skyfri himmel)
4. Høj luftfugtighed (morgensprøjtning)
5. Ensartet jævn fordeling af sprøjtevæsken
Afstand til vandmiljø: Ingen
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterog vårsæd med udlæg af græs/kløvergræs, i
frøgræs/græs og ærter.
Må i vinter- og vårsæd med udlæg ikke anvendes
senere end 10 uger før høst, må i ærter ikke anvendes senere end 9 uger før høst. Behandlede
græsarealer må tidligst afgræsses 14 dage efter
behandling.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse: Ingen
Optimale virkningsforhold:
Kan blandes med:
Basagran M 75 kan blandes med Stomp, Opus,
Comet, Bell, Ceando, Flexity, Opera, manganchelat og Fastac 50.
Minimum
Optimum
Maximum
Temperatur
12 °C
20 °C
25 °C
Jordfugtighed
60%
70-90%
Timers tørvejr
2-3
5-6
Lysintensitet
68
Høj
Bell®
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 10 liter
Aktivstof: Boscalid 233 g/l +
Epoxyconazol 67 g/l
Fareklasse: Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Riskosætninger:
R36
Irriterer øjnene.
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R62
Mulighed for skade på forplantningsevnen
R63
Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
Fakta:
Bell indeholder to aktive stoffer fra hver sin
kemiske gruppe.
Bell indeholder boscalid, det samme aktivstof
som også findes i Cantus og Signum.
Bell er regnfast så snart sprøjtevæsken er tørret
ind på bladene.
Bell blandet med Comet har gennem de seneste
år givet det højeste netto-merudbytte i hvede.
Bell er det mest effektive produkt på det danske
marked til samtidig bekæmpelse af septoria samt
gul- og brunrust i hvede.
Bell har i Landsforsøgene øget foderværdien af
hvede og giver derfor et ekstra merudbytte og
–værdi ved opfodring på egen bedrift.
Bell er det mest effektive produkt på det danske
marked til bekæmpelse af ramularia i byg –
en ofte overset svampesygdom sidst i vækstsæsonen. Bell kan reducere aks- og strånedknækning i byg.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist: Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og frøgræs.
Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst
Halmen fra frøgræs må ikke anvendes til opfodring.
Optimale virkningsforhold:
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterspelt.
Timer tørvejr
Kan blandes med:
Comet, Flexity, Ceando, Opus, Opera, Juventus
90, Terpal, Cycocel og Fastac 50. Blandes Bell med
Terpal, skal Terpal tilsættes sprøjtevæsken til sidst.
69
Minimum
Optimum
0,5
1
Betanal Power
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 5 ltr
Aktivstof: Phenmedipham 160 g/ltr
Desmedipham 160 g/ltr
Fareklasse:
Miljøfarlig Producenten fremhæver:
Anvend små lowdrift dyser der sikrer god effekt
Anvend altid minimum 0,4 ltr Betanal Power pr.
100 ltr. vand.
Anvend 50 mesh (blå Hardi) filtre ved udsprøjtning (evt. 80 mesh).
Udsprøjt umiddelbart efter opblanding
Anvend evt. pH regulerende middel (pH fix5) ved
risiko for filterstop – disse midler skal i tanken
inden Betanal Power og andre midler tilsættes.
Risikosætninger:
R51/53
Giftig for organismer der lever i vand; kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bede­
roer. Må i bederoer ikke anvendes senere end 90
dage før høst.
Optimale virkningsbetingelser:
Timer tørvejr
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen
Kan blandes med:
Ethosan SC, Nortron SC, Goltix SC, Safari.
70
Minimum
Optimum
1
4
Biscaya
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 3 l
Aktivstof: Thiacloprid 240 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Producenten fremhæver
Der er ingen resistens-risiko, idet Biscaya har en
anden virkemekanisme end pyretroiderne.
Biscaya er meget skånsom imod bier og kan
derfor anvendes i dagtimerne.
Biscaya sikrer effekten i op til en uge. Midlet
er systemisk og transporteres derfor op til nye
knopper.
Biscaya er let at omryste og dunken er let at
rengøre når temperaturen på midlet er over 10°C
og der anvendes lunkent vand.
Risikosætninger:
R22
Farlig ved indtagelse.
R36/38
Irriterer øjnene og huden
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Optimale virkningsbetingelser:
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i
raps. Må ikke anvendes senere end 28 dage før
høst.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Må kun anvendes til skadedyrsbekæmpelse i
korsblomstrede frøafgrøder.
Kan blandes med:
Matrigon, Galera, Folicur, Amistar, mangansulfat,
Rapssupport, Microtop, Solubor (min 150 ltr
vand/ha).
71
Minimum
Optimum
Temperatur
10 °C
0
Timer tørvejr
1
2
Boxer
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 10 ltr og 20 ltr
Aktivstof: Prosulfocarb 800 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Kan blandes med:
Boxer kan blandes med alle relevante blandingspartnere.
Risikosætninger:
R38
Irriterer huden.
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Fakta om Boxer
Boxer har en meget bred effekt overfor græsser og
tokimbladet ukrudt i vintersæd.
God effekt overfor alle relevante græsukrudts
arter (rapgræsser, vindaks, rajgræs og rævehale) i
vintersæd. Boxer anvendes bedst ved fremspiring
netop, når kørespor kan ses i marken.
Boxer har primært jordvirkning, men optages også
gennem bladene.
Boxer kan anvendes så længe der er vækst i
ukrudtet. Fugtig jord giver bedst effekt.
Lav resistensrisiko - eneste middel med denne
virkemekanisme i korn. God effekt overfor sort
natskygge og burresnerre i kartofler.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.
Må ikke anvendes senere end 210 dage før høst i
vintersæd og 42 dage før høst i kartofler.
Dosering korn:
1,5 – 3 l/ha Boxer mod græsukrudt.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Off label godkendt til anvendelse i:
· rajgræs udlagt i august
· engsvingel til frøavl
· jordbær, løg og porre, vinterspelt, urtechrysantemum til frø, gulerødder, solbær, ribs,
stikkelsbær, blåbær, auronia, purløg og planteskolekulturer
· nordmannsgran
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.
Optimale virkningsforhold:
Minimum
Jordfugtighed
72
Optimum
Let fugtig
BRIOTRIL 400 SC
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Bromoxynil 240 g/l
Ioxynil 160 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Kan blandes med:
Briotril 400 EC kan blandes med Ally ST®
ST, Nicanor® Boxer®, Trimmer® SG, Express®ST,
Harmony Plus®ST, Primera Super®, Starane
180®S, Stomp SC®, Tomahawk 180 EC®, Zenit®,
Tern®, Cycocel®. Desuden med chelaterede mikronærringsstoffer eller max. 2,0 kg mangansulfat pr. 100 l vand.
Ved tankblandinger skal også blandingspartnerens etiket følges.
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes i kornafgrøder samt frøgræs.
Udlægsmarker med hvid- og rødkløver, lucerne,
sneglebælg, frøroer etc. kan behandles, hvis
behandlingen udføres umiddelbart efter, at
udlægget er sået. Græsudlæg kan behandles når
græsset har 1½ - 2 blade.
Korn må ikke behandles senere end kornets
stadie 31. Frøgræs må ikke behandles senere end
3 måneder før høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Teknisk information:
Briotril 400 SC bekæmper bl.a. agerkål, agersennep, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske,
kamille, kornblomst, kornvalmue, tvetand, ærenpris, agerstedmoder, snerlepileurt, vejpileurt,
burresnerre, svinemælde og harremad.
Optimale virkningsforhold:
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen.
Minimum
Optimum
Maximum
Temperatur
4 °C
12-18 °C
22 °C
Luftfugtighed
40%
80%
85%
Lysintensitet
73
Høj
BROADWAY
For at opnå optimal
effekt af BROADWAY
specielt overfor græsukrudt, anbefales
sprøjtning senest på
stadie 32.
Producent: Dow AgroSciences Danmark A/S
Pakningsstørrelse: 1 kg
Aktivstof: pyroxsulam 68,3 g/kg, florasulam
22,8 g/kg/l
Fareklasse:
Additiv
BROADWAY skal anvendes sammen med 0,5 l/ha
PG26N. Ved anvendelse af mindre end 100 l/ha
vand reduceres PG26N til 0,25 l/ha
Miljøfarlig Lokalirriterende
Tilberedning af sprøjtevæske
Ved anvendelse af præpearatfyldeudstyr tilsættes
den ønskede mængde BROADWAY ved at hælde
granulatet kontrolleret direkte ned i åbningen på
bundventilen samtidig med at skyllesystemet kører. Undgå afsætning af granulatet på indvendige
overflader.
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
”Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.”
Tankblanding
BROADWAY bør ikke blandes med Bumper 25 EC
eller Tilt 250 EC, da det kan give udfældninger.
BROADWAY bør ikke blandes med gødninger
eller vækstreguleringsmidler, da det kan medføre
skade på afgrøden. Der bør være minimum 7
dage mellem behandlingerne.
BROADWAY bør ikke blandes med produkter
indeholdende fenoxaprop-p-ethyl og clodinafop,
da det kan medføre skade på afgrøden. Der bør
være 14 dage mellem behandlingerne.
Afstand til vandmiljø
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist
BROADWAY er godkendt til brug om foråret i vinterhvede, rug og triticale i afgrødens vækststadie
BBCH 21-39.
Efterfølgende afgrøde
Efter behandling med BROADWAY er der ingen
restriktioner for afgrødevalg det følgende efterår
eller forår.
I afgrødens vækststadium 21-29 må anvendes
165 g/ha. I afgrødens vækststadium 30-39 må
anvendes 220 g/ha.
Teknisk information
BROADWAY bekæmper bl.a.vindaks, rajgræs,
alm. rapgræs, gold hejre, blød hejre, agerrævehale, flyvehavre, ærenpris, agerstedmoder,
burresnerre, kamille, snerlepileurt, fuglegræs,
kornvalmue og kornblomst.
Omsåning
Ved omsåning, efter en BROADWAY behandling,
kan der kun sås korn og majs.
Regnfasthed
BROADWAY er regnfast efter 1 time.
74
Bumper 25 ec
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Propiconazol 250 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Harmony®, Harmony Plus®, Ally®, Ariane® FG,
Stomp®, Tomahawk®, Starane® 180
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Midler til vækstregulering:
CCC, Terpal®, Cerone®, Moddus®
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Midler mod bladsygdomme:
Tern®, Amistar®, Comet®, Opera®, Opus®,
Maredo®, Folicur®
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, byg, rug, triticale, havre,
bederoer, frøgræs og græsplæner. Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst.
Må ikke anvendes til andre skadevoldere end de i
brugsanvisningen nævnte, og brugsanvisningens
doseringsangivelser må ikke overskrides.
Midler mod skadedyr:
Mavrik®2F, Pirimor®, Fastac®, Karate® 2,5 WG.
Chelaterede næringsstoffer:
Mangan, Magnesium.
Teknisk information:
Bumper 25 EC kan anvendes til behandling mod
bl.a. brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedebrunplet, hvedegråplet, hvedemeldug, bygpladplet,
bygmeldug, bygrust og skoldplet.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen.
Kan blandes med:
Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med Bumper 25 EC under forudsætning
af, at brugstidspunktet for begge produkter er
sammenfaldende.
Optimale virkningsforhold:
Temperatur
Minimum
Optimum
Maximum
6 °C
10-15 °C
25 °C
Luftfugtighed
Timers tørvejr
Midler mod tokimbladet ukrudt:
MCPA®, Briotril®, Oxitril®, Trimmer® SG, Express®,
75
Høj
2
4
Callisto
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Mesotrion 100 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Callisto har primært bladeffekt men også nogen
jordeffekt.
Kan anvendes uanset majsens størrelse og
er stærk mod sene arter som natskygge og
hanespore.
Må anvendes med op til max 1,5 l/ha/år i op til 3
sprøjtninger.
Lav resistensrisiko - eneste middel med denne
virkemekanisme.
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i
majs. Må i majs ikke anvendes senere end 90
dage før høst.
Anbefalinger:
Ukrudt 0-2 blade:
0,5-0,75 Callisto + MaisTer
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Off label godkendt til anvendelse i sukkermajs.
10-12 dage senere:
0,5-0,75 Callisto + MaisTer
Evt. 3. sprøjtning:
0,5 Callisto
Kan blandes med:
Callisto kan blandes med alle relevante
blandings­partnere.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på for­
svarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.
Fakta om Callisto
Callisto har en meget bred effekt overfor primært
tokimbladet ukrudt i majs.
God effekt overfor vanskelige arter som ærenpris,
alle pileurter, kamille og burresnerre.
Stærk overfor rodukrudt som grå bynke, agertidsel
og spildkartofler. Callisto virker bedst på småt
ukrudt med op til 2 løvblade.
Optimale virkningsforhold:
Timer tørvejr
Lysintensitet
76
Minimum
Optimum
0,5
1-2
Høj
Candit
Producent: BASF
Pakningstørrelse: 0,5 kg
Aktivstof:
Kresoxim-methyl 500 g/kg (50 %)
om foråret og ikke senere end 6 uger
før høst med en maksimal dosering på 0,2 kg/ha
og med maksimalt 2 behandlinger pr. sæson.
Må i prydplanter på friland kun anvendes om
foråret med en maksimal dosering på 0,2 kg/ha.
Fareklasse:
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse: Ingen
Kan blandes med:
I væksthus bør Candit ikke blandes med andre
sprøjtemidler, sprede- klæbemidler, gødningsstoffer eller lignende. I frugt- og bæravl kan Candit
blandes med Scala, Delan, Signum og Fastac 50.
Miljøfarlig Sundhedsskadelig Risikosætninger:
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R52/53
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Fakta:
Aktivstoffet i Candit er et strobiluriner.
Ved forebyggende behandlinger forhindres
infektion på det tidligst mulige tidspunkt, når
svampesporerne spirer i bladet.
Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.
Overfladesystemisk der løbende omfordeles på
planten, således at også plantedele, der ikke
direkte rammes af sprøjtevæsken beskyttes effektivt mod svampeangreb.
Candit er regnfast straks efter indtørring af
sprøjtevæsken.
Der skal altid være en afstand på mindst en
uge mellem en behandling med Candit og andre bekæmpelsesmidler.
Candit er forenelig med biologisk bekæmpelse
med rovmider, rovtæger, snyltehveps, guldøjer,
mariehøns og løbebiller og er derfor velegnet til
anvendelse i integreret produktion (IP). Ved anvendelse af Candit i forbindelse med
udsættelse af nyttedyr i væksthus anbefales det
altid, at foretage en prøvebehandling.
Afstand til vandmiljø:
Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end
30 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer
m.v., for at beskytte organismer, der lever i vand.
Må i jordbær, solbær, ribs, stikkelsbær og prydplanter på friland ikke anvendes nærmere end
10 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v., for
at beskytte organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i prydplanter på friland og i væksthuse,
og i æble, pære, jordbær, solbær, ribs og stikkelsbær.
Må i æbler og pærer kun anvendes om foråret og
ikke senere end 10 uger før høst med en maksimal dosering på 0,2 kg/ha og med maksimalt 3
behandlinger pr. sæson.
Må i jordbær kun sprøjtes med jordbærbom. Må
kun anvendes om foråret før blomstring med en
maksimal dosering på 0,2 kg/ha og med maksimalt 2 behandlinger pr. sæson.
Må i solbær, ribs og stikkelsbær kun anvendes
Optimale virkningsforhold:
Timers tørvejr
77
Minimum
Optimum
1/2
2
Cantus
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 2,5 kg
Aktivstof: Boscalid 500 g/kg
Fareklasse:
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
ske marked til bekæmpelse af knoldbægersvamp.
Cantus er det eneste middel som samtidig effektivt bekæmper skulpesvamp, gråskimmel og phoma.
Det er ikke nødvendig at tankblande Cantus med andre svampemidler.
Cantus kan anvendes allerede fra begyndende blomstring og giver derfor flere sprøjtedage.
Cantus er ikke giftig overfor bier.
Cantus holder blade og skulper sunde, grønne og fotosynteseaktive og giver dermed mulighed
for en længere indlejringsperiode.
Cantus giver en mere ensartet modning fra top
til bund i afgrøden og reducerer dryssespild fra
skulperne.
Cantus kan tankblandes med additivet Roller for
en øget og mere ensartet afsætning af sprøjtevæsken på planterne.
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist: Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i raps.
Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen.
Kan blandes med: Fastac 50, Juventus 90 og Roller.
Optimale virkningsforhold:
Fakta:
Cantus er specielt udviklet til anvendelse i raps.
Cantus er det mest effektive middel på det dan-
Timers tørvejr
78
Minimum
Optimum
2
2
Ceando
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 10 liter
Aktivstof: Metrafenon 100 g/l
Epoxyconazol 83 g/l
Fareklasse: Sundhedsskadelig
Kan blandes med: Bell, Comet, Opera, Flexity, Juventus 90, Terpal,
Cycocel og Fastac 50. Blandes Ceando med Terpal, skal Terpal tilsættes sprøjtevæsken til sidst.
Risikosætninger:
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R52/53
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R62
Mulighed for skade på forplantningsevnen
R63
Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
Fakta:
Ceando indeholder metrafenon – nyt aktivt stof
som også findes i Flexity.
Ceando er det mest effektive produkt på det
danske marked til bekæmpelse af meldug.
Ceando er bredspektret og udviklet til tidlig
sprøjtning.
Ceando er regnfast så snart sprøjtevæsken er
tørret ind på bladene.
Ny moderne formulering.
Ceando har sideeffekt mod knækkefodsyge i
hvede ved sprøjtning i st. 30-32.
Altid billigere end at blande selv.
Afstand til vandmiljø: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at
beskytte organismer, der lever i vand
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.
Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen.
Optimale virkningsforhold:
Timers tørvejr
79
Minimum
Optimum
0,5
1
Cerone
Producent: Bayer CropScience
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Ethephon
Fareklasse:
Sundhedsskadelig Risikosætninger:
R20
Farlig ved indtagelse.
R41
Risiko for alvorlig øjenskade
R52/53
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Fakta om Cerone:
· Cerone indeholder aktivstoffet ethephon, som
efter optagelse i planten omdannes til ethylen.
· Ethylen er et naturligt plantehormon, som bl.a.
styrer plantens vækst og modning.
· I korn betyder det, at cellerne efter behandling
bliver kortere og tykkere, og at længdevæksten
reduceres og strået styrkes.
· Cerone modvirker problemer med strå- og aks
af- og nedknækning.
Afstand til vandmiljø:
Ingen afstandskrav
Godkendt til og behandlingsfrist:
Til vækstregulering af vårbyg, vinterbyg, vinterhvede, vårhvede, triticale og vinterrug samt
til modning af tomater. Må i vårbyg, vinterbyg,
vinterhvede, vårhvede, triticale og vinterrug ikke
anvendes senere end vækststadie 49. Må i tomater ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Optimale virkningsbetingelser:
Regnfasthed:
Timers tørvejr efter sprøjtning 2-4 timer
Kan blandes med:
Til anvendelse i korn kan Cerone blandes med
relevante svampe- og insektmidler. Bland dog
ikke med Acanto® Prima. Blanding kan desuden
foretages med chelaterede mikronæringsstoffer,
urea- og CCC midler.
®
Reg. af Du Pont
80
Minimum
Optimum
Temperatur
7-8 °C
20-25 °C
Timer tørvejr
2
4
Comet
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 liter
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R22
Farlig ved indtagelse.
R38
Irriterer huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R65
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
Fakta:
Tilsætningen af Comet ”booster” merudbyttet af
Bell i hvede.
Comet er det mest anvendte strobilurin i byg.
Comet er det eneste strobilurin på markedet,
der er formuleret som et emulgerbart koncentrat
(EC).
Comet bindes straks efter udsprøjtning i plan­
ternes vokslag og har derfor en lang virkningstid.
Comet har i nogle tilfælde en positiv indflydelse
på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede
afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af
svampesygdomme.
Comet bør højest anvendes to gange pr. vækstsæson og skal altid blandes med et svampemiddel med en anden virkningsmekanisme; f.eks.
Bell.
Afstand til vandmiljø: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at
beskytte organismer, der lever i vand
Godkendt til og behandlingsfrist: Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.
Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst i
hvede, og må ikke anvendes senere end 42 dage
før høst i rug, triticale, byg og havre.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen
Optimale virkningsbetingelser:
Comet er regnfast så snart sprøjtevæsken er tørret ind på bladene.
Fuld effekt efter 1/2 time.
Kan blandes med: Bell, Opera, Ceando, Flexity, Juventus 90, Terpal,
Cycocel og Fastac 50. Som hovedregel tilsættes
blandingspartneren til sidst.
81
Command CS
Producent: FMC
Pakningsstørrelse: 1 og 5 liter
Aktivstof: Clomazon 360 g/l
Fareklasse:
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R42/43
Kan blandes med: Stomp.
Kan give overfølsomhed ved indånding og ved
kontakt med huden
Fakta:
Command CS er formuleret som en kapsel suspension, der sikrer en løbende og jævn frigivelse
af det aktive stof.
Command CS sikrer vinterraps den bedst mulige
Godkendt til samt behandlingsfrist:
etablering uden konkurrence fra generende
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i ukrudt.
kartofler, vinterraps, ærter og gulerod.
Command CS har god virkning mod enårig
Må i kartofler kun anvendes efter lægning
rapgræs samt en række af de vigtigste tokimog ikke senere end 5 dage før fremspiring. bladede ukrudtsarter i vinterraps, herunder bl.a.
Må i vinterraps kun anvendes efter såning og burresnerre og hyrdetaske.
ikke senere end 3 dage efter. Kan med fordel anvendes i tankblanding med
Må i ærter og gulerødder ikke anvendes senere
Stomp (off-label) og med opfølgning af Focus
end 60 dage før høst. Efter dyrkning af kartofler,
Ultra + Dash i vinterraps for en samlet effektiv
ærter og gulerødder må der ikke plantes/
ukrudtsstrategi.
sås kortvarige efterfølgende afgrøder i samme
vækstsæson.
Optimale virkning:
Virkningen fremmes af et veltilberedt såbed, god
Off-label - / godkendelse til
jordfugtighed samt en jævn og ensartet fordeling
mindre anvendelse:
af sprøjtevæsken.
Henvisning til www.middeldatabasen.dk
Afstand til vandmiljø: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
82
Cycocel 750
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 10 liter
Aktivstof: Chlormequat-chlorid 750 g/l (66,4%)
Fareklasse:
Sundhedsskadelig
Ved rettidig anvendelse forkortes hos hvede,
triticale og rug, først og fremmest de nederste
stængelstykker (internodier).
Hos havre de øverste stængelstykker (internodier).
Behandling medfører at strået bliver kortere
og kraftigere og dermed mindsker risikoen for
lejesæd.
Ved brug af Cycocel 750 modvirkes en del af
påvirkningen fra knækkefodsyge.
Den bedste virkning af Cycocel 750 opnås når
kornet er i god vækst, ved høj luftfugtighed og
en dagtemperatur på mindst 8-10 °C.
Cycocel 750 har ingen negativ virkning på kornets bagekvalitet eller på spireevnen.
Ved tankblanding med ukrudts- og svampemidler
reduceres de angivne doseringer med 20 %.
Risikosætninger:
R22
Farlig ved indtagelse.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer mv.)
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, vinterrug, havre, triticale og
frøgræs.
Må i hvede, havre, rug og triticale ikke anvendes
senere end 3 måneder før høst.
Må i frøgræs ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Til vækstregulering i vinterspelt.
Optimale virkning:
Kan blandes med:
Cycocel 750 kan blandes med Bell, Opera, Opus,
Flexity, Ceando, Juventus, Starane XL og Focus
Ultra.
Temperatur
Fakta:
Cycocel reducerer væksten af de stængelstykker
der er under dannelse på behandlingstidspunktet.
83
Minimum
Optimum
8 °C
15-20 °C
Luftfugtighed
Høj
Timer tørvejr
>3
Express® ST
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 10 tabletter
Aktivstof: Tribenuron 500 g/kg
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
blandingspartnere, dog skal Express® ST tilsættes
sprøjtevandet først.
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i korn
samt korn med udlæg af frøgræs.
Dog ikke i korn senere end 6 uger før høst, for
helsæd ikke senere end 4 uger før høst.
Fakta om Express® ST
Express® ST har en meget bred effekt overfor
tokimbladet ukrudt i korn og frøgræs.
God effekt overfor kamille, hvidmelet gåsefod,
hanekro, hyrdetaske, kornblomst, valmue og
fuglegræs.
Express® ST virker bedst på småt ukrudt med op
til 3 løvblade. Express® ST er et bladmiddel. Må anvendes med op til max 2,0 tabletter/ha/år.
Husk tilsætning af Agropol®.
I kombination med Briotril®, MCPA eller Tomahawk® eller blandinger heraf minimeres risikoen
udvikling af resistente ukrudtsarter.
Må anvendes efter høst i alm. og ital. rajgræs,
rødsvingel, engrapgræs, hundegræs, samt
rajgræs udlagt i renbestand efter høst til frø med
1 tab/ha inden 30. september.
Anbefalinger:
Ukrudt i vintersæd 0 - 2 blade:
1,0 tablet Express® ST +
0,3 l Tomahawk®
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Off-label godkendt til selektiv bekæmpelse af
kæmpebjørneklo.
Rodukrudt i vår- og vintersæd:
1,0 Express® ST + 1,0 l MCPA
Husk min. 200 l vand/ha.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Vårsæd småt ukrudt, kolde forhold:
0,75–1,0 Express® ST + 0,3 l Briotril®
Kan blandes med:
Express® ST kan blandes med de fleste relevante
84
Express® SX
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn
med og uden udlæg af frøgræs.
Dog ikke i korn senere end 6 uger før høst, for
helsæd ikke senere end 4 uger før høst.
Må anvendes efter høst i alm. og ital. rajgræs,
rødsvingel, engrapgræs, hundegræs, samt
rajgræs udlagt i renbestand efter høst til frø med
7,5 g/ha inden 30. september.
Producent: DuPont Danmark ApS
Pakningsstørrelse: 100 g
Aktivstof: Tribenuron 500 g/kg
Fareklasse:
Kan blandes med:
Express SX kan blandes med de fleste relevante
blandingspartnere, dog skal Express SX tilsættes
sprøjtevandet først.
Miljøfarlig Lokalirriterende
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt
med huden.
R50/53
Meget giftig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
S2
Opbevares utilgængeligt for børn.
S13
Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.
S13
Undgå kontakt med huden.
S37
Brug egnede beskyttelseshandsker
under arbejdet.
Fakta om Express SX
Express SX har en meget bred effekt overfor
tokimbladet ukrudt i korn og frøgræs.
God effekt overfor kamille, hvidmelet gåsefod,
hanekro, hyrdetaske, kornblomst, valmue og
fuglegræs.
Express SX virker bedst på småt ukrudt med op
til 3 løvblade. Express SX er et bladmiddel. Må anvendes med op til max. 15 g/ha/år. Husk
tilsætning af Agropol®.
I kombination med Briotril®, MCPA eller Tomahawk® eller blandinger heraf minimeres risikoen
udvikling af resistente ukrudtsarter.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
7,5 g Express SX = 1 tablet Express ST
Optimale virkningsforhold:
Særlige forhold:
Den maksimale dosis i vårafgrøder i vækststadie 12 27 er 10,0 g Express SX/ha og i vækststadie 28 - 39
er den 15 g Express SX/ha. For vinterafgrøder er den
maksimale dosis om efteråret 7,5 g Express SX/ha i
vækststadier over 11. Om foråret er den maksimale
dosis 13,5 g Express SX/ha i vækststadie 12 - 29 og
15,0 g Express SX/ha i vækststadie 30 – 39.
For at beskytte grundvandet må dette produkt
kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august – 31.
juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke
også anvendes andre produkter, der indeholder
tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuronmethyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl.
Minimum
Optimum
Temperatur
2 - 4 °C
7 - 25 °C
Luftfugtighed
40%
95%
Jordfugtighed
Lav
Høj
Timer tørvejr
1
4
Anbefalinger:
Ukrudt i vintersæd 0 - 2 blade:
7,5 g Express SX + 0,3 l Tomahawk®
Rodukrudt i vår og vintersæd:
7,5 g Express SX + 1,0 l MCPA
Husk min. 200 l vand/ha.
Vårsæd småt ukrudt, kolde forhold:
5 – 7,5 g Express SX + 0,3 l Briotril®
85
Fastac 50
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: Alpha-cypermethrin 50 g/l
hovedkål, broccoli, blomkål, friske bønner og
ærter med og uden bælg ikke anvendes senere
end 7 dage før høst. Må i korn (hvede, rug, byg,
triticale og havre) ikke anvendes senere end 42
dage før høst.
Må i raps (forår og efterår) ikke anvendes senere
end 49 dage før høst. For at beskytte bier og
andre bestøvende insekter må dette produkt ikke
anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03.00 til kl. 21.00 (dansk sommertid).
Fareklasse: Off-label /mindre anvendelse
godkendelse:
Til bekæmpelse af bladrandbiller og kløversnudebiller i kløver til frøavl.
Til bekæmpelse af insekter i udlæg af græs/
kløvergræs i renbestand.
Til bekæmpelse af insekter i korn med udlæg af
lucerne, græs og kløvergræs.
Til bekæmpelse af insekter i lucerne udlagt i
renbestand unden dæksæd.
Til bekæmpelse af bladrandbiller i lucerne efter
høst af dækafgrøde.
Til bekæmpelse af bladrandbiller i kløvergræs
efter høst af dækafgrøde.
Til mindre anvendelse i salat dvs. hovedsalat,
pluksalat og rucula.
Miljøfarlig Sundhedsskadelig Farlig for bier
Risikosætninger:
R10
Brandfarlig
R22
Farlig ved indtagelse.
R37
Irriterer åndedrætsorganerne
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R65
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for kornafgrøder
og raps og 30 meter fra vandmiljøet (vandløb,
søer m.v.) for hovedkål, blomkål, broccoli,
ærter, bønner, jordbær, prydplanter, stiklinger,
planteskolekulturer og tømmer for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Kan blandes med:
Fighter 480, Basagran M75, Focus Ultra, Stomp,
Comet, Bell, Opera, Flexity, Ceando, Juventus 90,
Terpal, Cycocel, Cantus, Signum, Scala, Delan,
Candit.
Fakta:
Fastac 50 tilhører gruppen af pyrethoider.
Fastac virker både ved kontakt og som mavegift.
Fastac anvendes ved begyndende angreb, når
skadetærsklen er overskredet eller efter forudgående varsling.
Godkendt til samt behandlingsfrist: Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter
udendørs i korn, raps, hovedkål, blomkål, broccoli, ærter, bønner, jordbær, prydplanter, tømmer,
stiklinger og planteskolekulturer samt tomater,
agurker og prydplanter i væksthus.
Må i jordbær ikke anvendes senere end 3 dage
før høst. Må i tomater og agurk i væksthus, samt
Optimale virkningsforhold:
Timer tørvejr
86
Minimum
Optimum
1
2
Fenix
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: Aclonifen 600 g/ltr
Fareklasse: Miljøfarlig Sundhedsskadelig
senere end 70 dage før høst.
Må i løg ikke anvendes senere end vækststadium
14 og ikke senere end 90 dage før høst.
Risikosætninger:
R 40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt
R 43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Fenix er off- label godkendt til brug i hestebønne,
kommen til frøavl, kørvel til frøavl, persille til
frøavl, purløg til frøavl, knoldselleri, pastinak og
persillerod, såløg, frø og priklebede i planteskolekulturer af nordmannsgran, nobilis og rødgran
samt så og priklebede af eg.
R 50/53 Meget giftig for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 30 m fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Kan blandes med:
Titus, Command, Fighter, Roundup, Reglone,
Stomp og Totril. Fenix bør ikke udsprøjtes i
blanding med Basagran M 75. NB: Enkelte kopi
produkter indeholdende glyphosat og diquat kan i
blanding med Fenix forårsage dysestop.
Godkendt til samt behandlingsfrist: Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i kartofler, gulerødder, sætteløg og markærter samt
før fremspiring af grønne ærter som anvendes til
frost, konserves og konsum med eller uden bælg.
Må i tørrede ærter (behandlet før fremspiring)
ikke anvendes senere end 105 dage før høst.
Må i tørrede ærter (behandlet efter fremspiring)
ikke anvendes senere end vækststadie 32 og ikke
senere end 70 dage før høst.
Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 70 dage før høst.
Må i kartofler ikke anvendes senere end 40 dage
før høst.
Må i gulerødder (før og efter fremspiring) ikke
anvendes senere end vækststadium 12 og ikke
Producenten fremhæver ved anvendelse
af Fenix
Fenix virker både som jord og bladmiddel, og har
god jordeffekt også selvom jorden er lidt tør.
Fenix skal i kartofler udsprøjtes på fast kam for at
sikre optimal langtidseffekt.
Optimale virkningsforhold:
Timer tørvejr
87
Minimum
Optimum
1
2
Fighter 480
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: 480
Analyse: Bentazon
(som Natriumsalt) 480 g/l (40,3%)
ning ikke anvendes senere end 2 uger før slæt/
afgræsning.
Må i majs ikke anvendes senere end 2 uger før
høst.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Til ukrudtsbekæmpelse i græs og kløvergræs
uden dæksæd.
Til ukrudtsbekæmpelse i lupin til frøavl.
Til ukrudtsbekæmpelse i hestebønner til frøavl.
Til ukrudtsbekæmpelse i humlesneglebælg til frø.
Til ukrudtsbekæmpelse i lucerne udlagt i renbestand om foråret.
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Risikosætninger:
R38
Irriterer huden.
R52/53
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Kan blandes med:
Fighter 480 kan blandes med Stomp, Opus,
Comet, Bell, Ceando, Flexity, Opera, manganchelat og Fastac 50.
Fakta:
Fighter 480 indeholder aktivstoffet Bentazon
Bentazon optages gennem bladene og virker
ved kontakt. Bentazon er en såkaldt fotosyntese
hæmmer, hvor effekten ses som affarvning af
følsomme planter.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (søer og vandløb mm.).
For at beskytte grundvandet må dette produkt
eller andre produkter, der indeholder bentazon,
kun anvendes 1 gang om året forår-sommer i de i
brugsanvisningen anførte samlede maksimale doseringer for aktivstoffet. I etablerede græsmarker
kan anvendelse ske indtil 1. september.
Effekter:
Fighter 480 har god virkning på en lang række
tokimbladede planter såsom alm. fuglegræs,
hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille,
bleg/fersken pileurt, raps og sennep.
Den bedste virkning opnås under følgende
forhold:
1. Ukrudtsplanter i vækststadium 10-12
2. Dagtemperaturer over 12°C
3. Høj lysintensitet (skyfri himmel)
4. Høj luftfugtighed (morgensprøjtning)
5. Ensartet jævn fordeling af sprøjtevæsken
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd
med udlæg i ærter, kløver til frø, majs, frøgræs
samt græs- og kløvermarker til slæt og/eller
afgræsning.
Må i korn ikke anvendes senere end 10 uger før
høst.
Må i ærter med og uden bælg og helsæd ikke
anvendes senere end 7 uger før høst.
Må i tørrede ærter og foder ærter ikke anvendes
senere end 9 uger før høst. Må i kløver til frø ikke
anvendes senere end 6 uger før høst.
Må i græs- og kløvergræsmarker til slæt/afgræs-
Optimale virkningsforhold:
Timer tørvejr
88
Minimum
Optimum
1
2
Flexity
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: Metrafenon 300 g/l (25,2%)
Fareklasse:
Lokalirriterende
Fakta:
Standser mycelievækst og forhindrer svampen i
at trænge ind i planten.
Metrafenon fordeles primært i afgrøden via gasfasen, men optages også via bladene og fordeles
systemisk i planten.
Virkemåden adskiller sig fra andre fungicider,
og der er ikke krydsresistens til andre kendte
svampemidler.
Det tilrådes at blande med et fungicid med
en anden virkningsmekanisme for at reducere
risikoen for resistens udvikling.
Flexity har effekt på meldug og knækkefodsyge.
Anvendes bedst forebyggende i st. 30-32.
En meldugbehandling med Flexity pr. sæson er
som regel tilstrækkelig.
Risikosætninger:
R38
Irriterer huden.
R52/53
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer , der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug
i hvede, byg, triticale, rug og havre samt til
bekæmpelse af knækkefodsyge i hvede, triticale
og rug.
Må i hvede, byg, rug, havre og triticale ikke
anvendes senere end 35 dage før høst.
Optimale virkningsforhold:
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen.
Timer tørvejr
Kan blandes med:
Flexity kan blandes med Comet, Opera, Opus,
Osiris, Bell, Juventus 90, Cycocel produkter,
Terpal og Fastac 50.
89
Minimum
Optimum
1/2
> 1/2
Focus Ultra
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: Cycloxydim 100 g/l
Fareklasse:
Lokalirriterende
Kan blandes med:
Fastac 50, Juventus 90, Cantus (efterår).
Risikosætninger:
R38
Irriterer huden.
R52/53
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Fakta:
Focus Ultra er et systemisk virkende ukrudtsmiddel med effektiv virkning mod en- og flerårige
græsser som f.eks. kvik, agerrævehale, vindaks,
flyvehavre, spildkorn og kulturgræsarter (undtagen rød- og stivbladet svingel). Virkningen mod
enårig rapgræs er normalt utilstrækkelig.
Focus Ultra giver en hurtig og sikker nedvisning
af spildkorn i vinterraps – selv ved lave temperaturer.
Focus Ultra skal altid blandes med Dash – et specialudviklet additiv, der øger indtrængningen af
det aktive stof og forbedrer virkningssikkerheden.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i ærter
til modenhed, rødsvingel og stivbladet svingel til
frøproduktion, raps, kartofler og roer.
Må i raps ikke anvendes senere end 90 dage før
høst.
Må i kartofler og ærter til modenhed ikke
anvendes senere end 56 dage før høst. Optimale virkningsforhold:
Må i foder- og sukkerroer ikke anvendes senere
Minimum
end 70 dage før høst.
Timer tørvejr
1
Halmen fra rødsvingel og stivbladet svingel må
ikke bruges til foder.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Til græsukrudts bekæmpelse i stivbladet svingel.
Til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran og
nobilis til juletræer og pyntegrønt samt til
løvtræskulturer.
Til ukrudtsbekæmpelse i energipil.
90
Optimum
1
Folicur
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Tebuconazole 250 g/l
Fareklasse:
i græs og kløvergræs til foder i november og
december.
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R22
R36 R43 R51/53 R63 Kan blandes med:
Folicur EC 250 kan bl.a. blandes med:
Ukrudtsmidler: Primera Super, MCPA-holdigeprodukter, Starane®, Starane®XL, Express®, Ally®.
Svampemidler: Proline, Tern®, strobilurinholdige
produkter og andre gængse svampemidler.
Insektmidler: Biscaya, Pirimor® G.
Vækstreguleringsmidler: Cerone, Cycocel® 750,
Moddus®M, Terpal®.
Manganchelat, Næringsstoffer: Urea (maks. 15
kg/ha), Mangansulfat (maks. 3 kg/ha),
Magnesiumsulfat (maks.10 kg/ha).
Blandinger med Urea bør ikke udsprøjtes ved
temperaturer over 25°C.
®
reg. af DOW AgroSciences, DuPont, Syngenta
og BASF
Farlig ved indtagelse.
Irriterer øjnene.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Mulighed for skade på barnet under
graviditeten.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Bekæmpelse af svampesygdomme i korn, raps
og frøgræs. Må i hvede, rug og triticale ikke
anvendes senere end vækststadie 69 og ikke
senere end 5 uger før høst. Må i byg og havre
ikke anvendes senere end vækststadie 65 og
ikke senere end 6 uger før høst. Må i raps ikke
anvendes senere end vækststadie 69. Halmen fra
frøgræs må ikke anvendes som foder.
Producenten fremhæver:
Folicur er standardproduktet i byg, raps og
frøgræs. I raps vil Folicur være en bredtvirkende og effektiv løsning mod sygdomme både
efterår og forår. Bemærk, at ved behandling mod
rodhalsråd om efteråret, kan rapsen udvise lavere
plantehøjde.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Bl.a. bekæmpelse af meldug og rust i udendørs
planteskolekulturer, forebyggelse af rustsygdomme i hvid- og rødkløver til frø, mod sneskimmel
Optimale virkningsforhold:
Timer tørvejr
91
Minimum
Optimum
1
2
Glyphogan
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 20 l
Aktivstof: Glyphosat 360 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Risikosætninger:
R50/53
Må ikke anvendes til:
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på
arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser
må ikke overskrides.
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Nordmannsgran, juletræer og pyntegrøntkulturer.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn,
korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og
græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før
høst. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil
1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug
ved hjælp af specielt udstyr. Ukrudtsbekæmpelse
i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og
skovkulturer. Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange,
terrasser og udyrkede arealer.
Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10
dage før høst. Under frugttræer må midlet kun
anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret
efter høst.
Kan blandes med:
Legacy®
Teknisk information:
Glyphogan kan bruges som ukrudtsmiddel mod
en lang række ukrudtsarter. Bruges endvidere til
nedvisning inden høst.
Optimale virkningsforhold:
Temperatur
Minimum
Optimum
0 °C
> 15 °C
Luftfugtighed
Timers tørvejr
Vækstbetingelse
92
> 70%
4-6
4-6
Gode
Maximum
100%
Goliath
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Metamitron 700 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Insektmidler: Iblanding af insektmidler kan øge
aggressiviteten overfor roerne.
Benyt derfor kun insektmidler, hvor firmaet tager
ansvar for blandingen ved at
angive den på insektmidlets etikette.
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Teknisk information:
Goliath anvendes på nyfremspiret ukrudt og virker da som både jord- og bladmiddel. Goliath har
god effekt overfor hvidmelet gåsefod, hyrdetaske,
kamille, hanekro, fuglegræs, sort natskygge,
ærenpris, agerstedmoder, agersennep, gul okseøje samt enårig rapgræs.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i
bederoer.
Må i bederoer ikke anvendes senere end 105
dage før høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Optimale virkningsforhold:
Minimum
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ukrudtsbekæmpelse i rødbeder, timian til frøavl,
skorzonerrod til frøavl, jordbær, spinat til frøavl.
20 °C
Luftfugtighed
> 90%
Jordfugtighed
Kan blandes med:
Udover de her nævnte midler findes flere
tilsvarende mærker, hvor firmaerne angiver
blandingsmulighed.
Goliath kan blandes med:
Ukrudtsmidler: Betanal Optima SC®, Kontakt®
320 SC, Ethosan SC
Penetreringsolie: Renol mf.
93
Optimum
Temperatur
Maximum
Høj
Timers tørvejr
2
Andet
Tilsætning af olieadditiv og/eller
blanding med bladmidler
Harmony Plus® ST
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 10 tabletter
Aktivstof: Tribenuron 167 g/kg + 333 g/kg
thiefensulfuron
Fareklasse:
Lokalirriterende Miljøfarlig
• G
od effekt overfor alle pileurter, kamille, hvidmelet gåsefod, hanekro, hyrdetaske, valmue
og fuglegræs.
• Harmony Plus® ST virker bedst på småt ukrudt
med op til 3 løvblade. Harmony Plus® ST er et
bladmiddel. • Husk altid tilsætning af Agropol®.
• I kombination med Briotril®, MCPA eller Tomahawk® eller blandinger heraf minimeres risikoen
for udvikling af resistente ukrudtsarter.
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.m.).
Anbefalinger:
Ukrudt i vintersæd 0 - 2 blade:
1,0 - 1,5 tablet Harmony Plus ® ST +
0,3 l Tomahawk®
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vårog vintersæd med og uden græsudlæg herunder
udlæg af rødsvingel og rajgræs til frø.
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder
før høst.
Rodukrudt i vår og vintersæd:
1,0 tablet Harmony Plus® ST + 1,3 l MCPA
Husk min. 200 l vand/ha.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse: Ingen.
Vårsæd småt ukrudt, kolde forhold:
0,75–1,0 tablet Harmony Plus ® ST + 0,3 l Briotril®
Kan blandes med:
Harmony Plus® ST kan blandes med de fleste relevante blandingspartnere, dog skal Harmony Plus ®
ST tilsættes sprøjtevandet først. Optimale virkningsforhold:
Fakta om Harmony Plus® ST
Harmony Plus® ST har en meget bred effekt
overfor tokimbladet ukrudt i korn og frøgræs.
94
Minimum
Optimum
Temperatur
8-9 °C
12-25 °C
Luftfugtighed
40%
80-90%
Jordfugtighed
Lav
Høj
Timer tørvejr
1
4
Harmony® SX
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 5 x 22,5 g vandopløselige
poser, svarende til 112,5 g/brev
Aktivstof: Thifensulfuron 500 g/kg
Fareklasse:
Miljøfarlig
Ved brug af ½ vandopløselig pose pr.ha i majs
ved 1. sprøjtning er effekten på storkenæb og
stedmoder også god.
Harmony® SX virker bedst på småt ukrudt med
op til 3 løvblade.
Harmony® SX har primært bladeffekt.
Kan anvendes til og med majsens 8 blads- stadie.
Stærk overfor skræpper i vedvarende græsmarker.
Lav resistensrisiko- når Harmony® SX indgår i et
program med andre aktivstoffer med forskellige
virkemekanismer som i nedenstående eksempel.
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn
med - og uden udlæg, lucerne, græs og fodermajs.
Anbefalinger til majs:
1. Sprøjtning, ukrudt 0-2 blade:
½VOP* Harmony® SX + 0,4 l Callisto
(½VOP* Harmony® SX = ½Vandopløselig pose)
Må i korn og fodermajs ikke anvendes senere end
2 måneder før høst. Må i græs og helsæd ikke
anvendes senere end 2 uger før høst.
2. Sprøjtning 10 dage senere.
0,3 l Tomahawk® + 0,5 ltr. Callisto + olie
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Off-label godkendt til anvendelse i sukkermajs.
3. Sprøjtning normalt ikke nødvendigt.
Hvis ikke der er rodukrudt (side 19) kontakt da
din konsulent eller Dupont.
Kan blandes med:
De fleste relevante blandingspartnere, dog ikke
Grasp®
Optimale virkningsforhold:
Fakta om Harmony® SX
God effekt overfor vanskelige arter i majs, så som
alle pileurter, kamille, hanekro, fuglegræs, hyrdetaske mm.
95
Minimum
Optimum
Temperatur
10-12 °C
15-25 °C
Luftfugtighed
40%
80-95%
Jordfugtighed
Lav
Høj
Timer tørvejr
1
4
Hussar OD
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 1 l (tidligere 0,5 l)
Aktivstof: Iodosulfuron Methyl 100 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R36 R51/53 R65 Kan blandes med:
Hussar OD kan blandes med relevante ukrudtsog svampemidler samt med manganchelat og
sulfat. Ved blanding med mangansulfat bør der
maksimalt anvendes 2 kg/100 ltr vand, og der må
IKKE blandes med Renol eller andre olier. Normalt
blandes højest 2 midler.
Hussar OD anbefales ikke i blanding med Ally/
Nicanor.
Irriterer øjnene. Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i
vandmiljøet. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Producenten fremhæver
Bekæmper både græs- og tokimbladet ukrudt i
alle kornarter undtagen havre.
Skru op og ned for doseringen så den passer til
netop dit behov.
Produktet til en forårsopfølgning i vintersæd mod
vindaks, rajgræs, burresnerre og mangeflere.
Kan blandes med Atlantis OD og give en super
forårsløsning – hvis der ikke blev indledt en
bekæmpelse i efteråret.
Et super bredt produkt i vårbyg og vårhvede.
Anbefales med olietilsætning.
Ukrudt skal være i aktiv vækst.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes om foråret til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale.
Må i hvede, byg, rug og triticale ikke anvendes
senere end 3 måneder før høst. Må i grønne
planter til foder ikke anvendes senere end 14
dage før høst.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
· af Hussar OD til engrapgræs.
· af Hussar OD til bortsprøjtning af hvidkløver,
hvor der er udlæg af engrapgræs til frøavl.
· af Hussar OD til bekæmpelse af enårig rapgræs
i rødsvingel og stivbladet svingel til frøavl.
· af Hussar OD til bekæmpelse af enårig rapgræs
i engrapgræs, rødsvingel og stivbla-
det svingel efter høst af dæksæd.
Optimale virkningsforhold:
96
Minimum
Optimum
Temperatur
8 °C
> 8 °C
Timer tørvejr
4
6
Karate 2,5 WG
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 3 kg
Aktivstof: Lambda-cyhalothrin 25 g/kg
Fareklasse:
Miljøfarlig
Sundhedsskadelig Xn
Risikosætninger:
R20/22
Farlig ved indånding og ved indtagelse.
R36/38
Irriterer øjnene og huden
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Bekæmpelse af kløversnudebiller i rød- og
hvidkløver.
Bekæmpelse af skadedyr i markfrø og havefrø.
Bekæmpelse af gulerodsfluer i gulerødder,
pastinak og persillerod.
Til anvendelse mod:
Kløversnudebiller i rød- og hvidkløverfrø til frøavl.
Gulerodsfluer i gulerod, pastinak og persillerod.
Skadedyr i markfrø og havefrø.
Afstand til vandmiljø:
Må i landbrugsafgrøder ikke anvendes nærmere
end 20 meter og i æbler, frugtbuske, skovbrug og
planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end
50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Kan blandes med:
Karate kan blandes med alle relevante blandingspartnere.
Godkendt til:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i
raps, sennep, ryps, korn, græs, fodermajs, sukker- og foderroer, rødbeder, ærter til modenhed,
kartofler, kål (rosenkål, blomsterkål og hovedkål),
gulerødder, bønner med bælg, ærter med og
uden bælg, løg, porre, forårsløg, pastinak, knoldselleri, persillerod, hestebønne, æbler, pærer,
kirsebær, blommer, solbær, ribs, stikkelsbær,
hindbær, brombær, jordbær, planteskolekulturer
og prydplanter i væksthus, samt skovbrug.
Fakta om Karate
Pyrethroid med særdeles bred godkendelse til bekæmpelse af skadedyr i landbrugs-, skovbrugs-,
og gartnerikulturer.
Skadedyr stopper aktivitet umiddelbart efter
sprøjtning.
Har både kontakt- og repellerende effekt.
Nem at afmåle og anvende.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.
Behandlingsfrist:
Se etikette.
97
LEGACY 500 SC
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 1 l
Aktivstof: Diflufenican 500 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig
Produktmæssige begrænsninger
I enkelte tilfælde kan der efter behandlingen ses
hvide pletter, som forsvinder i løbet af få dage og
ingen betydning har for udbyttet.
Ved eventuel omsåning om foråret af en afgrøde,
der er behandlet med Legacy 500 SC om efteråret, kan alle afgrøder sås efter pløjning. Korn
kan sås efter en grundig harvning.
Efteråret efter en afgrøde der er behandlet med
diflufenican, kan der kun sås vintersæd og vinterraps. Ved såning af vinterraps efter en Legacy
500 SC behandlet afgrøde anbefales det at pløje
inden såning.
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale, vårbyg
og vårhvede.
Må ikke anvendes senere end afgrødens vækststadium 28.
Må ikke anvendes i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Teknisk information:
Legacy 500 SC bekæmper bl.a. agerstedmoder,
fuglegræs, hyrdetaske, markforglemmigej, ferskenpileurt, tvetand, vejpileurt og ærenpris. Har
desuden en vis effekt på enårig rapgræs.
Mindre anvendelse:
Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs, juletræer, etablerede nordmannsgrankulturer til juletræer og
pyntegrønt.
Optimale virkningsforhold:
Minimum
Jordfugtighed
Kan blandes med:
Legacy 500 SC kan tankblandes med Ally, Nicanor, Boxer, Briotril, Lexus, Oxitril, Primera Super,
Activus WG, Stomp og Tomahawk.
98
Optimum
Høj
Lexus® 50 WG
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 100 g
Aktivstof: Flupyrsulfuron 500 g/kg
Fareklasse:
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
mm. Lexus® 50 WG virker bedst på småt ukrudt
med op til 3 blade.
Lexus® 50 WG har jord- og bladeffekt Må anvendes med op til 10 g/ha/efterår og forår.
Eller som 20 g/ha i een behandling alene om
foråret.
Stomp® er den mest skånsomme blandingspartner til Lexus® 50 WG i vinterbyg.
Lav resistensrisiko overfor fuglegræs, hvis der
blandes med f.eks. Boxer®, Stomp® eller DFF.
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må i vinterrug, vinterhvede og triticale ikke
anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i
vinterbyg ikke anvendes senere end 4 måneder
før høst.
Anbefalinger:
Vintersæd efterår, generel når kornet har max
2 blade:
7-10 g Lexus® 50 WG + 0,05 DFF + 1,5 l Boxer
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Off-label godkendelse af Lexus® 50 WG til
ukrudtsbekæmpelse i vinterspelt.
Løsning til tokimbladet ukrudt, incl. valmue og
mange storkenæb:
7-10 g Lexus® 50 WG + 0,04 DFF + 1,5 l Stomp
Kan blandes med:
Lexus® 50 WG kan blandes med alle relevante
blandingspartnere.
Optimale virkningsforhold:
Fakta om Lexus® 50 WG
Lexus® 50 WG har en meget bred effekt overfor
tokimbladet ukrudt og græsser i korn.
God effekt overfor vanskelige arter som kornblomst, storkenæb, kamille, rævehale og vindaks
99
Minimum
Optimum
Temperatur
2-4 °C
2-10 °C
Luftfugtighed
40%
80-95%
Jordfugtighed
Lav
Høj
Timer tørvejr
1
2
METAXON
Producent: Nufarm
Packningsstørrelse: 10 L
Aktivstof: MCPA 750 g/l Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
æble, pære, kirsebær, blomme, solbær, ribs,
stikkelsbær, blåbær, aronia og hybennvendelse til
bortsprøjtning af hvidkløver før høst.
Risikosætninger:
R22
Farlig ved indtagelse.
R41
Risiko for alvorlig øjenskade.
R51/53
Giftig for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidseffekter i
vandmiljøet.
S2
Opbevares utilgængeligt for børn.
S13
Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.
S23
Undgå indånding af aerosoltåger.
S25
Undgå kontakt med øjnene.
S26
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks
grundigt med vand og læge kontaktes.
Kan blandes med:
Metaxon kan blandt andet blandes med: Acanto
Prima, Ally ST, Aproach, Bumper 25 EC, Catch,
Cycocel 750, Gratil 75 WG, Harmony SX, Hussar,
Hussar OD, Kayak, Opus, Proline EC 250, Rubric,
Starane XL, Tern.
Fakta:
Metaxon (MCPA) optages primært gennem bladene
og transporteres rundt i hele planten herunder
også ud i udløberne på flerårige ukrudtsarter som
agertidsel og agerpadderok. MCPA har auxinvirkning og forårsager ukontrolleret vækst i følsomme
planter.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Effekter:
Metaxon har god virkning på flere ukrudtsarter
så som agermynte, agerpadderok, agersnerle,
agersvinemælk, agertidsel, kærgaltetand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.
Må ikke anvendes senere end BBCH 39. Må kun
anvendes 1 gang om året og ikke efter 1. august.
Optimale virkningsforhold:
Minimum
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Godkendelse af Metaxon til mindre anvendelse til
ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran og nobilis
til juletræer og pyntegrønt. Godkendelse af Metaxon til mindre anvendelse i planteskolekulturer,
Temperatur
Optimum
> 12 °C
Luftfugtighed
40%
70-80%
Timer tørvejr
4
>6
Anvend min. 200 l vand pr. ha, og kun på ukrudt
i god vækst.
100
MaisTer
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 750 g MaisTer
og 10 ltr MaisOil
Aktivstof: Foramsulfuron 300 g/kg
Iodosulfuron 10 g/kg
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Producenten fremhæver ved anvendelse af
MaisTer
Anvender du en strategi med 2 behandlinger
– bør der altid være MaisTer i den ene
– planlægger du 3 behandlinger bør der være
MaisTer i 2 behandlinger.
Hæld altid MaisTer i sprøjtevæsken først – og
olien i til sidst når beholderen er næsten fuld, det
sikrer den bedste opblanding.
Ved at tilsætte lidt Starane eller Callisto fås en
næsten 100 % dækkende tankblanding.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i al fodermajs (ensilagemajs, kolbemajs og kernemajs).
Optimale virkningsforhold:
Minimum
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i aronia,
blåbær, ribs, solbær, hyben og stikkelsbær.
Kan blandes med:
Callisto, Starane 180, Fighter.
101
Temperatur
8 °C
Timer tørvejr
2
Optimum
>3
MAREDO 125 SC
Producent: Makhteshim Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Epoxiconazol 125 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R51/53
Cycocel®, Mavrik 2F®, Fastac®, Bumper®, Tilt
250® EC, Juventus 90®, Opera®, Terpal® og
Tomahawk®.
Som hovedregel tilsættes blandingspartneren til
sidst. Det er vigtigt, altid at følge vejledningen på
blandingspartnerens etikette. Alle tankblandinger
udsprøjtes straks.
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Teknisk information:
Maredo 125 SC anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme som brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, bygbladplet, bygrust, skoldplet,
aksfusarium samt bederust, meldug og ramularia.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn
og bederoer.
Må i korn ikke anvendes senere end 5 uger før
høst. Må i bederoer ikke anvendes senere end 4
uger før høst.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og
ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Optimale virkningsforhold:
Minimum
Temperatur
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen.
Kan blandes med:
Blandinger: Maredo 125 SC kan blandes med
Comet®, Tern®, Amistar®, Folicur®,
102
Optimum
20 °C
Luftfugtighed
God
Høj
Timers tørvejr
1
2-3
MATRIGON 72 SG
Producent: Dow AgroSciences Danmark A/S
Pakningsstørrelse: 1 kg
Aktivstof: clopyralid 720 g/kg
Tilberedning af sprøjtevæske
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr
tilsættes den ønskede mængde MATRIGON 72 SG ved at hælde granulatet kontrolleret
direkte ned i åbningen på bundventilen samtidig
med at skyllesystemet kører. Undgå afsætning af
granulatet på indvendige overflader.
Fareklasse
Ingen
Risikosætninger
(R52/53) Skadelig for organismer der lever i
vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger
i vandmiljøet.
Tankblanding
MATRIGON kan ikke blandes med mikronæringsstoffer som bl.a. Microtop og Solubur samt
Safari. Der bør endvidere gå mindst 14 dage
fra en behandling med Safari før der behandles
med MATRIGON 72 SG mod tidsler, for at sikre
tidslerne igen er i god vækst. ”Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.”
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Efterfølgende afgrøde
Følgende afgrøder er følsomme overfor
MATRIGON 72 SG: Kartofler og andre arter af
natskyggefamilien. Ært, bønne, lupin og andre
bælgplanter. Gulerod og andre skærmblomstrede.
Salat og andre kurvblomstrede.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
MATRIGON 72 SG er godkendt til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinter- og vårraps, sukker- og
foderroer, rødbeder, kål og trækulturer.
I raps må behandling foretages i BBCH 31-55. I
Sukker- og foderroer, rødbeder og kål ikke senere
end maj. Behandling må oftest ske hvert 4. år på
samme areal.
Planterester fra en afgrøde, som er behandlet med
MATRIGON 72 SG, og som ikke er nedbrudt, kan
skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå
derfor etablering af en følsom afgrøde året efter en
afgrøde er behandlet med MATRIGON 72 SG.
I vinter- og vårraps må anvendes 110 g/ha.
I bederoer, rødbeder og kål må anvendes 35 g/ha
eller båndsprøjtes med 140 g/ha i 12,5 cm bånd
med 50 cm rækkeafstand.
I trækulturer må kun pletsprøjtes på 20 pct, af
arealet med 165 g/ha
Plantemateriale fra en afgrøde behandlet med
MATRIGON 72 SG må ikke anvendes i drivhuse
eller i kompost.
Omsåning
Ved omsåning, efter en MATRIGON 72 SG behandling, kan der sås korn, græs og majs.
Teknisk information
MATRIGON 72 SG bekæmper bl.a. lugtløs- og
vellugtende kamille, snerlepileurt, svinemælk,
svinemælde og tidsler.
Optimale virkningsforhold:
MATRIGON 72 SG er regnfast efter 6 timer.
Optimal effekt opnås ved morgensprøjtning og
med en dagtemperatur over 15 °C.
Additiv
Det anbefales at tilsætte olie til MATRIGON 72
SG.
103
MAVRIK 2F
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 1 l
Aktivstof: Tau-fluvalinat 240 g/l
Fareklasse:
Til bekæmpelse af bladlus, kåltrips, glimmerbøsser og ærteviklere i havefrø, af glimmerbøsser i
korsblomstrende frøafgrøder til frøproduktion.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Kan blandes med:
Alle nedennævnte produkter kan anvendes i
tankblanding med Mavrik under forudsætning
af, at brugstidspunktet for begge produkter er
sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der anvendes skal begge etiketteforskrifter
overholdes. Bland aldrig Mavrik med mere end
ét produkt, herunder indbefattet anvendelse af
spredemidler.
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i korn,
raps, sennep og ærter.
Må i korn ikke anvendes senere end 28 dage før
høst. Må i raps og sennep ikke anvendes senere
end 56 dage før høst. Må ved en behandling med
maksimalt 200 ml/ha af friske ærter uden bælg
ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må
ved to behandlinger med maksimalt 225 ml/ha af
friske ærter uden bælg ikke anvendes senere end
14 dage før høst. Må i ærter beregnet til tørret
brug ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Bælgen fra friske ærter må ikke anvendes til foder.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og
ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Midler mod en- og tokimbladet ukrudt: MCPA,
Express ST, Harmony, Harmony Plus, Ally ST,
Oxitril, Tomahawk 180 EC.
Midler til vækstregulering: Moddus, Cycocel, Terpal.
Midler mod bladsygdomme: Tilt 250 EC, Stereo,
Bumper 25 EC, Folicur, Amistar, Opus, Comet,
Tern, Maredo 125 SC, Orius 200 EW.
Chelaterede næringsstoffer: Mangan, magnesium
og mangansulfat af god kvalitet.
Optimale virkningsforhold:
Mindre anvendelse:
Havefrø og korsblomstrende frøafgrøder til frø
produktion.
Insekter i vinterspelt.
104
Minimum
Optimum
Maximum
Temperatur
5 °C
15-20 °C
23 °C
Timers tørvejr
1
1-2
2
Medax® Top
Fakta:
· Begge aktivstoffer optages primært gennem
bladene og mepiquat-chlorid fordeles systemisk
i planten, mens prohexadione primært transporteres opad i planten.
· I afgrøder behandlet med Medax Top reduceres
væksten af de stængelstykker der er under
dannelse på behandlingstidspunktet. Behandling
medfører nedsat strækningsvækst pga. reduktion af celledelingshastigheden, hvorved strået
bliver kortere og kraftigere.
· Medax Top stimuler udviklingen af lavere rangerende sideskud.
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: mepiquat-clorid 300 g/l
prohexadion-calcium 50 g/l
Fareklasse:
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
RXX
Farlig ved indtagelse
RXX
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet
Optimale virkningsforhold:
Minimum
Timer tørvejr
Afstand til vandmiljø:
Ingen afstandskrav
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til vækstregulering af hvede,
triticale, rug, byg, havre, rødsvingel, strandsvingel og hundegræs.
Må i hvede, triticale, rug, byg og havre ikke anvendes senere end vækststadie 39. Frøgræshalm
må ikke bruges til foder.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen
Kan blandes med:
Bell, Ceando, Comet, Cycocel 750, Flexity,
Juventus 90, Opera, Opus.
105
1/2
Optimal
1
Moddus M
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Trinexapac-ethyl 250 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R51/53
Giftig for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidseffekter i
vandmiljøet.
ningsvækst. Moddus kan anvendes i alle kornarter, både vinter- og vårsæd samt frøgræs.
Moddus stimulerer plantens vækst og modvirker
lejesæd samtidig med at der opnås en mere
ensartet modning.
Moddus øger rodvækst, vand- og næringsstofoptagelsen.
Bedst effekt over 10 grader.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Anbefalinger:
Afgrøden: I god vækst, afgrøden må ikke være
tørkestresset, eller stresset af andre forhold.
Frøgræs: 0,4-0,8 Moddus (+ CCC)
Korn: Bedst effekt mod lejesæd st. 30-33
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til vækstregulering af hvede,
byg, rug, triticale, havre, rødsvingel, rajgræs, timothe, engsvingel, strandsvingel og hundegræs.
Må ikke anvendes senere end stadie 39 i hvede,
byg, rug og triticale.
Må ikke anvendes senere end stadie 34 i havre.
Aktiviteten af Moddus® M stiger med stigende
lysintensitet.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Engrapgræs, stivbladet svingel og rajsvingel.
Optimale virkningsforhold:
Kan blandes med:
Moddus er meget blandbar. Dog bør der ikke
blandes med Hussar, Othello og mangansulfat
Temperatur
Timer tørvejr
Fakta om Moddus M
Moddus transporteres systemisk til de voksende
skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets stræk106
Minimum
Optimum
8 °C
> 10 °C
2
Monitor®
Producent: Monsanto
Pakningsstørrelse: 125g
Aktivstof: Sulfosulfuron 800g/kg
Behandlingsindeks:
Vintersæd 21,9g/ha = 1 BHI
Vårsæd
21,9g/ha = 1 BHI
Fareklasse:
Miljøfarlig Risikosætninger:
R50/53
bredbladet ukrudt som på græsukrudt.
MONITOR anvendes om foråret i vinterhvede,
vårhvede samt i triticale.
MONITOR er formuleret som et ”minigranulat”,
dvs. et granuleret produkt, som er letopløseligt i
vand og giver minimale støvproblemer.
Meget giftig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Læs altid Monitor etiketten inden brug.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede og triticale.
Optimale virkningsforhold:
MONITOR optages hovedsageligt gennem bladene og i mindre omfang af rodsystemet. Optimal
effekt opnås ved at behandle ukrudtet, når det
er saftspændt, i god vækst og har 2 - 4 blade. Effekten er bedst under gode vækstforhold (varme,
tilpas jordfugtighed og høj luftfugtighed).
MONITOR er også effektiv ved lave temperaturer,
så længe ukrudtet er i vækst. Undgå behandling
i perioder med frost, nogle enkelte nætter med
let frost efter behandlingen påvirker dog ikke
effekten.
MONITOR optages hurtigt af ukrudtet. Undgå
behandling ved risiko for efterfølgende regn.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Off-label godkendelse af Monitor til bekæmpelse
af græsukrudt i alm. rajgræs til frø.
Off-label godkendelse af Monitor til bekæmpelse
af græsukrudt i engrapgræs.
Kan blandes med:
Ally ST, Express ST, Harmony Plus ST, Oxitril CM, Starane XL.
Fakta:
MONITOR er et ukrudtsmiddel, der med de anbefalede doseringer, giver en bred effekt på såvel
107
Mospilan SG
Distributør: Nordisk Alkali
Pakningsstørrelse: 3 kg (4 x 3 kg)
Aktivstof: Acetamiprid 200 g/kg
ternes centralnervesystem.
Midlet er regnfast inden for 2
timer. Virkningen er ikke afhængig
af temperaturforhold og kun
meget lidt af luftfugtigheden.
Virkningstiden er 2-4 uger, dog
kun 7-10 dage for mellus.
Fareklasse:
Anvendelse:
Kartofler
Cikader: 150-250 g/ha 3-4 uger efter indflyvning.
Gentages ved fremkomst af nymfer.
Bladlus: 150 g/ha ved begyndende angreb.
Coloradobille: 60 g/ha, når larver og/eller voksne
biller findes.
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R22
Farlig ved indtagelse.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Æbler, pærer, kirsebær og blommer
Bladlus: 250 g/ha så snart angreb konstateres før
eller efter blomstring.
Bladhvepse: 250 g/ha ved afblomstring.
Kirsebærflue: 320 g/ha når bærret begynder at
skifte farve.
Maks. 2 behandlinger pr. sæson med 250 g/ha
eller 1 behandling med 320 g/ha.
Afstand til vandmiljø: Æbler, pærer, kirsebær
og blommer: 20 meter. Salat og prydplanter: 10
meter. Kartofler 2 meter.
Godkendt til samt behandlingsfrist: Til
insektbekæmpelse i æbler, pærer, kirsebær,
blommer og kartofler samt til salat og prydplanter
udendørs og indendørs. Behandlingsfristen i
æbler, pærer, kirsebær og blommer er 14 dage,
i kartofler og salat i væksthuse 3 dage og i salat
på friland 7 dage før høst.
Salat (væksthus og friland)
Bladlus: 250 g/ha ved begyndende angreb før
hovederne lukker.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Thrips i prydplanter indendørs.
Resistens
Aktivstoffet acetamiprid tilhører samme kemiske
klasse som imidacloprid (bl. a. Prestige, Confidor
og Warrant), hvorfor der kan blive tale om krydsresistens. Derfor bør der anvendes et middel med
anden virkemekanisme før anvendelse af Mospilan,
hvis der forud har været anvendt imidacloprid til
bejdsning eller behandling af småplanter. Mospilan
anvendes maksimalt 2 gange pr. kultur/sæson.
Kan blandes med: Blandbar med aktuelle
svampe- og insektmidler.
Generel information
Mospilan anvendes mod insekter i kartofler, frugtavl, salat og prydplanter. Mospilan er systemisk
og optages hurtigt af behandlede plantedele.
Midlet virker som kontakt- og mavegift, og der er
normalt virkning på både æg, larver og voksne
insekter. Det aktive stof, acetamiprid, tilhører
gruppen neonicotinoider og påvirker skadeinsek-
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
108
Movento SC 100
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 1 l
Aktivstof: Spirotetramat 100 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Kan blandes med:
For at sikre optimal optagelse og virkning frarådes generelt at blande med andre midler.
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R62
Mulighed for skade på forplantningsevnen
R63
Mulighed for skade på barnet under graviditeten
R51/53
Giftig for organismer der lever i vand
Producenten fremhæver
Anvendes i æble mod blodlus, grøn- og rød
æblebladlus, kommaskjoldlus og æblebladgalmyg. Anvendes i pære mod pærebladlopper, rød
pærebladlus og bladlus, kommaskjoldlus og pærebladgalmyg. Anvendes i kirsebær og blommer
mod bladlus. Anvendes i agurk, tomat og peber
mod bladlus, bomuldsmellus og væksthusmellus.
Anvendes i kål mod bladlus inkl. kålbladlus samt
kålmellus og i salat mod bladlus inkl. salatbladlus
samt salatrodlus. Anvendes i planteskoleplanter
og prydplanter mod bladlus og mellus.
Er fuldt systemisk og transporteres både via
xylem og via phloem. Dermed beskyttes såvel
gamle blade, rødder som unge blade udviklet
efter behandlingen. Det betyder også, at der er
god effekt på skadegørere, som sidder skjult og
ikke direkte rammes af sprøjtevæsken.
Er foreneligt med biologisk bekæmpelse med
Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea, Aphidius
rhopalosiphi, Anthocoris spp., Orius spp., Aphelinus mali og Coccinella septempunctata.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i æbler,
pærer, kirsebær, blommer, hovedkål, rosenkål,
blomsterkål, bladkål, salat på friland og i væksthus, tomater, agurker og peber i væksthus samt
planteskolekulturer og prydplanter på friland. Må
i æbler, pærer, kirsebær og blommer ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i salat ikke
anvendes senere end 7 dage før høst.
Må i hovedkål, rosenkål, blomsterkål, bladkål,
tomater, agurker og peber ikke anvendes senere
end 3 dage før høst.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen.
109
Mustang Forte
Teknisk information
MUSTANG FORTE bekæmper
bl.a. burresnerre, kamille­,
snerlepileurt, valmuer, kornblomst, hvidmelet gåsefod,
fuglegræs, korsblomstret
ukrudt, tidsler og spildkartofler.
Producent: Dow AgroSciences Danmark A/S
Pakningsstørrelse: 5 L
Aktivstof: Florasulam 5 g/l, 2,4-D 180 g/l,
aminopyralid 10 g/l
Fareklasse:
Tankblanding
MUSTANG FORTE kan ikke blandes med produkter indeholdende fenoxaprop-p-ethyl (Primera
Super, Foxtrot) og clodinafop (Topik).
Efterfølgende afgrøde
Der kan om efteråret etableres vintersæd, vinterraps og græs. Om foråret kan etableres vårsæd,
vårsæd m. udlæg af græs, vårraps og majs.
Der skal gå 14-24 mdr. fra MUSTANG FORTE behandlingen til etablering af anførte følsomme
afgrøde:
· Kartofler og andre natskyggearter, sukkerroer
samt skærmplanter (14 måneder).
· Bælgplanter og kurvblomstrede afgrøder
(24 måneder).
Staldgødning/dybstrøelse indeholdende halm
fra afgrøder behandlet med MUSTANG FORTE
skal indarbejdes i jorden min. 7 måneder før
etablering af en følsom afgrøde. Plantemateriale
fra en MUSTANG FORTE behandlet afgrøde må
kun bortføres fra ejendommen i forbindelse med
industrielt brug eller afbrænding. Plantematerialet må ikke anvendes i drivhuse, til
kompost eller produktion af champignon.
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R22
Farlig ved indtagelse.
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
”Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.”
Afstand til vandmiljø
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist
MUSTANG FORTE er godkendt til forårsbekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vintersæd
og vårsæd. MUSTANG FORTE må ikke anvendes,
hvor der er udlagt blandinger indeholdende
kløver, lucerne, andre bælgplanter eller korn til
helsæd.
Omsåning
Ved omsåning efter en MUSTANG FORTE behandling kan der kun sås korn, græs eller majs. Forud
for genetablering bør eventuelle planterester indarbejdes i jorden ved kraftig harvning eller pløjning.
Afgrøde
Vækststadier
BBCH
Dosering
l/ha
Vintersæd
21-29
0,75
30-32
1,0
Vårsæd
12-20
0,3
Temperatur
21-32
0,75
Timer tørvejr
Optimale virkningsforhold:
110
Minimum
Optimum
> 5 °C
20 °C
1
NICANOR 20 SG
og der må ikke blandes med
sprede-/klæbemiddel. Der bør
maksimalt blandes 2 produkter.
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 100 g
Aktivstof: Metsulfuron-methyl 200 g/kg
Praktisk erfaring har vist at
Nicanor 20 SG kan blandes
med Agropol, Amistar, Boxer,
Briotril, Comet, chlormequat,
DFF-Oxitril, Express, Folicur,
Gratil, Harmony Plus, Lissapol,
maneb, manganprodukter,
Maredo 125 SC, Opus, Orius 200 EW, Oxitril CM,
Primus, Starane 180, Stereo, Tomahawk og Zenit.
Fareklasse:
Miljøfarlig
Begrænsning i anvendelse
Må kun anvendes om foråret i korn uden
udlæg.
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Begrænsning i anvendelse – efterfølgende
afgrøde
Hvis der er anvendt op til 20 g Nicanor 20 SG pr.
ha, kan der den følgende vækstsæson dyrkes
vinter- og vårraps, kartofler, majs til ensilering,
korn evt. med græs-/kløvergræs udlæg, ærter,
hestebønner og hør.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtbekæmpelse i korn
om foråret.
Må ikke anvendes senere end 2 måneder før
høst.
For at beskytte grundvandet må dette produkt
kun anvendes om foråret. Brugsanvisningens
doseringsangivelser må ikke overskrides.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandlingen.
Hvis der er anvendt mere end 20 g Nicanor 20
SG pr. ha, kan der ikke dyrkes vinterraps inden
for 6 måneder efter behandlingen.
Tenisk information:
Nicanor bekæmper effektivt en generel flora
af tokimbladet ukrudt og har især god effekt
overfor gul okseøje, kamille, agerstedmoder og
agersennep.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Bekæmpelse af ukrudt i nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt. Optimale virkningsforhold:
Kan blandes med:
Nicanor 20 SG kan generelt blandes med relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Nicanor
20 SG kan endvidere blandes med manganchelat
og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 l vand
Minimum
Optimum
Temperatur
2-4 °C
17-25 °C
Luftfugtighed
40%
> 95%
Jordfugtighed
Lav
Høj
Timers tørvejr
1
Vækstbetingelse
111
>4
Gode
Opera
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: Pyraclostrobin 133 g/l
Epoxiconazol 50 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Til svampebekæmpelse i spinat frø.
Risikosætninger: R22
Farlig ved indtagelse.
R38
Irriterer huden.
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R62
Mulighed for skade på forplantningsevnen
R63
Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
Kan blandes med:
Comet, Bell, Flexity, Juventus 90, Terpal, Cycocel
og Fastac 50. Blandes Opera med Terpal, skal
Terpal tilsættes sprøjtevæsken til sidst.
Fakta:
Opera er det første svampemiddel, som er godkendt til anvendelse i majs.
Opera har i nogle tilfælde en positiv indflydelse
på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede
afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af
svampesygdomme.
Opera er det mest effektive og bredspektrede
svampemiddel til anvendelse i sukkerroer.
Opera er regnfast så snart sprøjtevæsken er tørret ind på bladene.
Opera bør højest anvendes to gange pr. vækstsæson.
Afstand til vandmiljø: Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, bederoer og majs.
Må i hvede ikke anvendes senere end 35 dage
før høst.
Må i rug, byg, triticale og havre ikke anvendes
senere end 42 dage før høst.
Må i bederoer ikke anvendes senere end 28 dage
før høst.
Må i majs ikke anvendes senere end i vækststadium 51.
Optimale virkningsforhold:
Temperatur
Timer tørvejr
112
Minimum
Optimum
> 5 °C
20 °C
1
OPUS
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Epoxiconazol 125 g/l (12%)
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R62
Mulighed for skade på forplantningsevnen.
R63
Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
Kan blandes med:
Opus kan blandes med Flexity, Comet, Bell,
Opera, Juventus 90, Ceando, Fastac 50, Cycocel
og Terpal.
Fakta:
Virker primært ved at blokere dannelsen af ergosterol, og hvor ved dannelse af cellemembranen
forstyrres og væksten hindres.
Epoxiconazole optages i bladene og fordeles
systemisk ud mod blad- og skudspidser.
Den systemiske virkning sikrer en god helbredende virkning og sikrer samtidig en hvis beskyttelse
af nyvækst mod svampeangreb.
Aktivstoffet epoxiconazol anvendes primært i
blanding med andre svampemidler for at minimere risikoen for resistensudvikling.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter
fra vandmiljøet (søer og vandløb mm).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn
og bederoer.
Må i korn ikke anvendes senere end 5 uger før
høst.
Må i bederoer ikke anvendes senere end 4 uger
før høst.
Optimale virkningsforhold:
Temperatur
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Til bekæmpelse af ramularia, meldug og bederust
i beder til frøavl.
Timer tørvejr
113
Minimum
Optimum
> 5 °C
20 °C
1
Othello
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Mesosulfuron methyl 7,5 g/l + Iodosulfuron Methyl 2,5 g/l + diflufenican 50 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Risikosætninger:
R36
Irriterer øjnene.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Kan blandes med:
Othello kan normalt blandes med relevante
ukrudts- og svampemidler samt med manganchelat og -sulfat. Ved blanding med mangansulfat
bør der maksimalt anvendes 2 kg pr.100 ltr vand.
Mangansulfat blandes aldrig med olie. Normalt
blandes højest 2 midler.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Producenten fremhæver
Kan anvendes efterår eller forår:
Dosering efterår: 0,4-0,6 ltr.
Dosering forår: 0,6-1,2 ltr.
Stærk bekæmpelse af rapgræs, rajgræs, vindaks
+ nogle vigtige tokimbladede arter inkl kamille,
raps, stedmoder, ærenpris og tvetand.
Giver frihed til selv at vælge sprøjtetidspunkt om
efteråret.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i
vinterhvede, vinterrug og triticale.
Må ikke anvendes i vinterhvede, vinterrug, og
triticale senere end vækststadie 28.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen.
Optimale virkningsforhold:
Minimum
Optimum
Temperatur
5 °C
> 8 °C
Timer tørvejr
4
6
Dug
114
Mindst mulig
Prestige
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Imidacloprid 120 g/ltr
Pencycuron 250 g/ltr
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Producenten fremhæver
Ved anvendelse af Prestige behøver du ikke at
bekymre dig om skadedyr i kartoflerne – Prestige
er på plads inden skadedyrene kommer.
Anvendelse af 1,2 ltr Prestige/ha sikrer at lus
og cikader bekæmpes inden de når at skade
kartoflerne.
Prestige tilsættes Monceren 250 FS ved særlige
krav til beskyttelse imod rodfiltsvamp.
Risikosætninger:
R 22
Farlig ved indtagelse.
R 43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R 50/53 Meget giftig for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet
Afstand til vandmiljø:
Intet fastsat.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til svampe- og insektsbekæmpelse i læggekartofler i forbindelse med lægning
eller i forbindelse med udsortering af lagerhus.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen.
Kan blandes med:
Monceren 250 FS
115
Previcur Energy
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 1 l
Aktivstof: Propamocarb 530 g/l Fosetyl
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Fakta om Previcur Energy
Previcur Energy anvendes til bekæmpelse af
salatskimmel (Bremia lactucae) på salat, ”faldesyge” eller ”damping-off” forårsaget af Pythium
på småplanter af salat, hovedkål, blomsterkål
og rosenkål, tomat og agurk under formeringen
samt til forbyggende behandling af tomat og
agurk mod Pythium ved tilførsel via drypvanding.
Der vil kunne opnås sideeffekt på en række andre
Oomyceter, herunder arter af Phytophthora. For
at sikre god kontrol af sygdomme forårsaget af
Oomycter skal Previcur Energy anvendes.
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R63
Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
R53
Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i tomat, agurk, hovedkål, blomsterkål og
rosenkål i væksthuse samt i salat i væksthuse og
på friland. Må i tomat og agurk ikke anvendes
senere end 3 dage før høst. Må i salat ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Der er ikke
sat behandlingsfrist for hovedkål, blomsterkål og
rosenkål, hvor anvendelsen sker på småplanter
inden udplantning.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen
116
Primera Super
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R66
Gentagen udsættelse kan give tør eller
revnet hud.
Primera Super til ukrudtsbekæmpelse i hundegræs til frøavl. Primera Super til bekæmpelse af
græsukrudt i strandsvingel til frøavl.
Kan blandes med:
Primera Super kan - normalt uden risiko - blandes
med følgende midler:
· Svampemidler · Insektmidler · CCC
Skal der bekæmpes tokimbladet ukrudt samtidig
med bekæmpelse af græsukrudt kan Primera
Super blandes med diverse ukrudtsmidler - dog
bør der ikke blandes med Ally®, Starane XL,
Primus®, Catch, Hussar OD, Basagran, Monitor og
hormonmidler, da det kan medføre nedsat effekt
pga. antagonistisk virkning. Til ovennævnte midler skal der holdes en afstand på mindst 10 dage
før og efter en sprøjtning med Primera Super.
Ligeledes frarådes blanding med mangansulfat.
Normalt blandes højst to midler.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvehavre,
vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg,
vårhvede, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og
triticale samt bekæmpelse af flyvehavre på brakarealer. Må endvidere kun anvendes til bekæmpelse af vindaks og agerrævehale om efteråret i
vinterhvede, vinterrug og triticale.
Producenten fremhæver
Ukrudt skal være i aktiv vækst.
Korn til modenhed må ikke behandles senere
end 10 uger før høst. Korn til helsæd må ikke
behandles senere end 6 uger før høst.
Optimale virkningsforhold:
Timer tørvejr
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Primera Super til ukrudtsbekæmpelse i alm.
rajgræs til frøavl.
117
Minimum
Optimum
1
2
Prosaro
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Prothioconazol 125 g/l & tebuconazole 125 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Risikosætninger:
R36 R63 R50/53 Irriterer øjnene.
Mulighed for skade på barnet under
graviditeten
Bemærk: Der dannes et nedbrydningsprodukt (desthioprothioconazol) af produktet som er
fosterskadende (R61: Kan skade barnet under graviditeten)
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Herbicider: Starane®, Starane®XL, Express®,
Ally®, Primera Super og MCPA-holdige produkter.
Fungicider: Folicur, Proline, Tern® og strobilurinholdige produkter.
Insekticider: Biscaya, Pyrethroider.
Vækstreguleringsmidler: Cerone®, Modus® og
Terpal®.
Desuden kan blandes med Mangansulfat af god
kvalitet.
®
reg. af Dow AgroSciences, DuPont, Syngenta
og BASF
Producenten fremhæver:
Prosaro er et oplagt valg til effektiv svampestrategi i byg og hvede. I Prosaro er de gode
egenskaber fra Proline og Folicur kombineret, og
formuleringen er optimeret med henblik på at
opnå den bedste effekt. Prosaro har den gode
virkning mod Septoria og langtidseffekten fra
Proline. Samtidig tilfører Folicur-delen en forbedret virkning mod rust og meldug.
I raps kan Prosaro anvendes både efterår og
forår.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Til bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Ikke
senere end 35 dage før høst.
Til bekæmpelse af svampesygdomme i raps. Ikke
senere end vækststadie 65.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen.
Optimale virkningsforhold:
Kan blandes med:
Prosaro kan blandes med relevante plantebeskyttelsesmidler. Eksempler på mulige tankblandinger:
Timer tørvejr
118
Minimum
Optimum
1
2
Proxanil
Distributør: Nordisk Alkali
Pakningsstørrelse: 10 liter
Aktivstof: Propamocarb 333,6 g/l
+ cymoxanil 50 g/l
Fareklasse:
symptomer på angreb ses. Da aktivstofferne har
systemisk karakter, opnås dog også effekt på
svampesporerne umiddelbart efter de er spiret
(kurativ effekt). Proxanil anvendes bedst i et
sprøjteprogram afvekslende med andre produkter
og anvendes med fordel, når vejrforhold og
smitterisiko er favorabelt for kartoffelskimmel.
Er ikke velegnet til de sidste sprøjtninger mod
knoldskimmel. Proxanil udsprøjtes med almindelig
marksprøjte eller luftassisteret sprøjte.
Sundhedsskadelig Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R53
Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R63
Mulighed for skade på barnet under
graviditeten.
Dosering
2,0–2,5 l/ha. Laveste dosering anvendes ved
blanding med andre midler mod kartoffelskimmel. Maksimalt 6 behandlinger pr. sæson fra
kartoflerne er ca. 15 cm høje. Minimum interval
7 dage.
Afstand til vandmiljø: 2 meter
Godkendt til samt behandlingsfrist: Må kun
anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og
ikke senere end 14 dage før høst.
Vandmængde
Anvend 200-300 l vand pr. ha i konventionelle
sprøjter, så hele planten så vidt muligt bliver
dækket.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse: Ingen
Resistens
Da Proxanil indeholder to aktivstoffer med forskellig virkemekanisme, er risikoen for resistens
lav. Proxanil alene bør dog ikke anvendes mere
end to gange i træk. Hvis der blandes med et
produkt indeholdende et tredje aktivstof (Ranman), er der ingen restriktioner.
Kan blandes med: F.eks. Ranman.
Generel information:
Proxanil er et svampemiddel mod kartoffelskimmel bestående af to aktivstoffer, propamocarb og
cymoxanil. Begge aktivstoffer er virksomme mod
skimmel, men de virker på hver sin måde. Propamocarb er systemisk virkende, mens cymoxanil
er et kontaktmiddel med lokalsystemisk virkning.
Kombinationen af de to aktivstoffer sikrer en god
virkning og modvirker resistensdannelse.
Proxanil skal anvendes forebyggende og før
Opbevaring: Tørt og frostfrit.
Optimale virkningsforhold:
Timer tørvejr
119
Minimum
Optimum
1
2-3
Ranman
Distributør: Nordisk Alkali
Pakningsstørrelse: 5 ltr. (2 x 5 ltr.)
Aktivstof: Cyazofamid 400 g/l
Fareklasse:
Ranman er særlig god til beskyttelse af
nytilvækst og når der er behov for en effektiv
beskyttelse mod bladangreb. Desuden er Ranman
markedets bedste produkt mod knoldskimmel.
Brug derfor Ranman i perioder med høj bladtilvækst og i de sidste sprøjtninger.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R52/53
Dosering
Anvend 0,2 l /ha. Husk at tilsætte 0,15 l Additiv
til Ranman.
Ved mindre smittetryk kan der anvendes en blanding af 0,1 l Ranman + 1 kg mancozeb-middel pr.
ha. Husk Additiv.
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø: 2 meter.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst.
Vandmængde
Anvend 200-400 l vand pr. ha i konventionelle
sprøjter, så hele planten så vidt muligt bliver
dækket. Ranman kan anvendes i både konventionelle og luftassisterede sprøjter.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse: Ingen.
Resistens
Det er vigtigt at undgå opbygning af resistens.
Følg derfor følgende regler:
• Anvend Ranman forebyggende
• Sprøjt maksimalt 3 gange i træk med Ranman
• Anvend maksimalt Ranman 6 gange pr. sæson
• Brug også andre midler i løbet af sæsonen
Kan blandes med:
Dithane NT, Tridex DG, Manfil, Proxanil, mikronæringsmidler, pyrethroider, Reglone og Titus.
Generel information
Ranman er et svampemiddel med effekt mod
kartoffelskimmel. Ranman skal anvendes forebyggende. Afhængig af sygdomstrykket holdes et
interval på 7-10 dage. For at opnå optimal effekt
skal produktet altid blandes med det sampakkede
Additiv til Ranman. Additivet sikrer en god fordeling på bladene og er med til at give Ranman en
god og sikker regnfasthed (regnfast, når midlet
er indtørret på bladene).
Opbevaring
Tørt og frostfrit.
Optimale virkningsforhold:
Timer tørvejr
120
Minimum
Optimum
1/4
1/2
Reglone
Kan blandes med:
Reglone kan blandes med
Boxer, Fenix, Titus og
relevante skimmelmidler
f.eks Shirlan.
Distributør: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 5 l / 10 l
Aktivstof: Diquat 200 g/l
Fareklasse:
Fakta om Reglone
Reglone er et kontaktmiddel. Det virker på
planternes grønne dele, hvor Reglone ved hjælp
af lyset danner brintoverilte, der ødelægger
plantecellerne.
• Virkningen af Reglone ses meget hurtigt, og nedvisning sker i løbet af 3-10 dage.
• I diset og overskyet vejr er virkningen langsommere, men ukrudtsvirkningen er god.
• Reglone virker hurtigere end glyphosat midler.
Miljøfarlig Giftig
Risikosætninger:
R38
Irriterer huden
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R48/25
Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids
påvirkning ved indtagelse.
R50/53
Meget giftig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Anbefalinger:
Nedvisning af kartofler
1,5-2,5 l/ha Reglone 1 til 2 gange. Anvend 150300 l/ha vand.
Reglone udsprøjtes om formiddagen på tørre
planter i klart vejr. Dette sikrer en hurtig og
effektiv virkning og minimerer risiko for evt.
mørkfarvning af kartoflens karstrenge.
Sprøjt ikke på tørkestresset afgrøde
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer o.l.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og
nedvisning i visse afgrøder, herunder kartofler,
ærter og raps. Se brugsanvisningen.
Ukrudtsbekæmpelse i kartofler
1,0-2,5 l/ha Reglone på ukrudtets kimbladsstadie
eller senest når 10% af kartoflerne er fremspiret.
Tilsæt 0,1 l spredeklæbemiddel pr. 100 l vand.
Ukrudtsbekæmpelse og Nedvisning:
Se etikette.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Nedvisning af lucerne og olieræddike til frøproduktion, bekæmpelse af væselhale i rødsvingel
Ukrudtsbekæmpelse i hundegræs og purløg
til frøavl og i stikkelsbær, aronia og blåbær. Til
mindre anvendelse i havefrø og skorzoner til
frøproduktion.
Optimale virkningsforhold:
Optimum
121
Timer tørvejr
10 min.
Lysintensitet
Høj
Renol
Distributør: Nordisk Alkali
Pakningsstørrelse: 5 liter (4 x 5 liter)
Aktivstof: Olier og emulgatorer af vegetabilsk
oprindelse
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Risikosætninger:
R38
Irriterer huden.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Anvendelse
I bederoer: Ved sprøjtning af bederoer afhænger Renol doseringen af temperaturen:
10-15°C 0,5 l Renol/ha
15-20°C 0,25 l/Renol/ha
Over 20°C Ingen Renol tilsætning
Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag,
f.eks. efter flere dage med høje temperaturer og
blæst, anbefales det uafhængigt af temperaturen
at tilsætte 0,5 l Renol pr. ha.
Afstand til vandmiljø:
Ingen
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Ingen særskilt godkendelse eller behandlingsfrist.
Følg kravene for blandingspartner.
Med Hussar: Når Hussar udsprøjtes alene anbefaler Bayer CropScience at tilsætte 0,5 l Renol
pr. ha for at opnå højest mulige effekt og bedste
regnfasthed. Renol er den olie som i tests har
givet de bedste resultater i blanding med Hussar.
Ved anden anvendelse af Hussar: Læs brugsanvisningen for Hussar før blanding med olie eller
spredemiddel.
Generel information
Renol er en olie af vegetabilsk oprindelse,
der anvendes til forbedring af virkningen ved
ukrudtsbekæmpelse.
Ved anvendelse i blanding med ukrudtsmidler
giver Renol en forbedret indtrængningsevne og
derved en bedre virkning på ukrudtet. Renol har
ingen ukrudtsvirkning, når det anvendes alene.
Andre anvendelser af Renol sammen med
ukrudtsmidler eller insektmidler bør kun ske, hvor
en sådan anvendelse er afprøvet.
Renol har et højt indhold af overfladeaktive
stoffer, der giver større sikkerhed for god effekt.
En forbedret indtrængningsevne sikrer desuden
en hurtigere regnfasthed. Da Renol er af vegetabilsk oprindelse, nedbrydes produktet hurtigt
i naturen.
Opbevaring
Renol bør opbevares frostfrit.
122
REVUS 250 SC
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Mandipropamid 250 g/l
Fareklasse:
Intet
Risikosætninger:
R36/38
Irriterer øjnene og huden.
R51/53
Giftig for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidseffekter i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).
Revus klare kraftige regnbyger og vanding uden
at miste sin effekt.
Revus kan bruges i hele sæsonen, dog max. 6
gange – gerne i træk.
Revus har sin egen virkemekanisme,- vigtigt for
at undgå resistens.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Må i kartofler ikke anvendes
senere end 3 dage før høst.
Doseringer:
Revus har bedst effekt ved 0,6 liter/ha.
Ved mindre smittetryk kan anvendes 0,3 Revus +
1 kg Dithane.
Brug 2-400 l vand/ha (god dækning).
Off-label/godkendelse til mindre
anvendelse:
· Agurk i væksthus, rucula og andre brassicaarter på friland samt til produktion af baby-leaf.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.
Kan blandes med:
Kan blandes med alle relevante kartoffelmidler
eks.: Dithane, Karate, Amistar.
Optimale virkningsforhold:
Fakta om Revus:
Revus har både i forsøg og praktisk avl vist,
at det er et af de bedste skimmelmidler på
markedet.
Revus bindes meget stærkt til vokslaget, hvor
fra det trænger ind i bladvævet. Begge sider af
bladet beskyttes derfor mod skimmel.
Revus beskytter nytilvæksten og er regnfast efter
1 time og via sin binding i vokslaget kan
Timer tørvejr
123
Minimum
Optimum
0,5
1
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 10 kg
Aktivstof: Metalaxyl-M 38,8 g/kg,
Mancozeb 640 g/kg
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R63
Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
Fakta om Ridomil Gold MZ Pepite
Ridomil Gold er meget effektiv til bekæmpelse af
kartoffelskimmel.
Indeholder Metalaxyl-M og Mancozeb
Metalaxyl-M bekæmper kartoffelskimlen inde i
planten, og beskytter ny tilvækst efter sprøjtning.
Metalaxyl-M er et systemisk middel der hurtigt
optages i planten, og som transporteres ud til
bladspidserne.
Mancozeb danner en beskyttende film over
plantens bladoverflade som hæmmer spiringen af
skimmelsporerne.
Må anvendes 1 gang med 2 kg/ha.
Regnfast efter 1 time.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Må kun anvendes efter stadie 60.
Senest 14 dage før høst.
Anbefalinger:
Anvendes i begyndelsen af en højrisikoperiode for
skimmel, derefter fortsættes med andre midler.
Off-label/godkendelse til mindre
anvendelse:
Spinat til frø. Korsblomstret havefrø til frøavl,
skorzoner til frøavl.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.
Optimale virkningsforhold:
Kan blandes med:
Ridomil Gold MZ Pepite kan blandes med insektmidler som f.eks. Karate 2.5WG
Timer tørvejr
124
Minimum
Optimum
1
2
Rizolex 10 D
Distributør: Nordisk Alkali
Pakningsstørrelse: 5 kg
Aktivstof: Tolclofos-methyl 10 %
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Biologisk effekt
Rizolex 10 D har meget effektiv virkning på alle
grupper af Rhizoctonia solani, som f.eks. rodfiltsvamp og gråbensyge på kartofler. For optimal
effekt kræves god fordeling på knoldene.
Ved anvendelse af Rizolex 10 D bekæmpes især
den udsædsbårne rodfiltsvamp på læggekartofler.
Rizolex 10 D anvendes ved lagvis pudring af
læggekartoflerne direkte i læggeren. Sørg for god
fordeling af den beregnede mængde Rizolex 10
D. Som alternativ kan monteres et pulverbejdseanlæg på kartoffellæggeren.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Godkendt til bekæmpelse af rodfiltsvamp i læggekartofler senest 80 dage før høst.
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Ingen.
Dosering
100 g pr. 100 kg læggekartofler (1,0 kg/ton).
Rizolex 10 D kan også anvendes til at supplere rodfilteffekten af en reduceret dosering af
Prestige.
Generel information
Rizolex 10 D er et svampemiddel med kontaktvirkning til bekæmpelse af rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani). Rizolex 10 D er specielt formuleret
til pulverbejdsning af læggekartofler i forbindelse
med lægningen.
Formuleringen er nu væsentligt lugtreduceret i
forhold til den gammelkendte vare.
Opbevaring
Opbevares tørt.
125
Safari®
Producent: DuPont Danmark ApS
Pakningsstørrelse: 120 g
Aktivstof: Triflusulfuron 500 g/kg
Fakta om Safari®
Safari® har meget bred effekt overfor
flere af de betydende ukrudtsarter i
roer. Det gælder bl.a.: Kamille, hundepersille, burresnerre, sort natskygge
og raps.
Fareklasse:
Safari® har begrænsning i anvendelse
af dosering alt efter afgrødens udvikling, og
inden man begynder ukrudtsbekæmpelsen, skal
man bestemme sig for en af følgende strategier:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
1. Sprøjtning små kimblade
1,5 – 2 l Betasana eller 0,33 – 0,6 Betanal Power + 0,5 - 1,0 l Goliath + 0,5 l olie
2. Sprøjtning 5 - 7 dage senere
1,5 – 2 l Betasana eller 0,33 – 0,6 Betanal Power
+ 0,07 l Ethosan + 0,5 - 1,0 l Goliath + 10 g
Safari® + 0,5 l olie
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
3. Ny fremsp. ukrudt, kimblade
Som 2. sprøjtning.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bede­roer.
Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
4. Ny fremspiret sort natskygge,
raps eller hundepersille:
10 g Safari® + 0,5 l olie
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Cikorie til foder samt bladbeder til frø.
Optimale virkningsforhold:
Kan blandes med:
Safari® kan tankblandes med alle relevante
ukrudtsmidler og insektmidler anvendt i roer.
Anbefaling til ukrudtsbekæmpelse i roer:
Minimum
Optimum
Temperatur
7 - 8 °C
12 - 24°C
Luftfugtighed
40%
80-95%
Jordfugtighed
Lav
Høj
Timer tørvejr
1
4
Dosering pr/ha
Første behandling tidligst på
afgrødens stadie:
2. behandling 3. behandling
2 x 10 g SAFARI®
Kimbladstadie - Stadie 10
Ikke afgørende
-
3 x 10 g SAFARI®
4 udfoldede blade - Stadie 14
Stadie 18
Stadie 22-25
2 x 15 g SAFARI
8 udfoldede blade - Stadie 18
Stadie 22-25
-
1 x 30 g SAFARI®
9 eller flere udfoldede blade - Stadie
19-31
-
-
126
Signum
og på friland. Til bekæmpelse af lagersygdomme
i æbler og pærer. Til svampebekæmpelse i blåbær. Til svampebekæmpelse i havefrøkulturer
til frøavl.
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 2,5 kg
Aktivstof: Boscalid 26,7 %
Pyraclostrobin 6,7 %
Kan blandes med:
Signum kan blandes med Acrobat WG, Aramo,
Focus Ultra, Kumulus S, Candit, Delan WG og
Fastac 50.
Fareklasse:
Fakta:
Signum består af to aktivstoffer med hver sin
virkememåde på svampesygdomme.
Boscalid tilhører caboxamid gruppen.
Boscalid optages hurtigt i planten efter udsprøjtningen. Boscalid er systemisk og spredes
translaminært igennem bladet til modsatte side
og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne, så også ikke behandlet bladmateriale
beskyttes.
Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner. Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i
vokslaget efter udsprøjtningen. Det aktive stof
frigives, fordeles og absorberes løbende på og i
plantevævet. Det giver en lang virkningstid og en
ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen
på såvel over- som undersiden af bladene.
Begge aktivstoffer virker ved at blokere for
elektrontransporten som så hæmmer svampens
ånding og demed opbygning af energi.
Ved forebyggende behandlinger forhindres
infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når
svampesporerne spirer i bladet.
Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.
Signum har effekt på en lang række skimmel-,
frugt- og bladpletsygdomme såsom Alternaria,
Sclerotinia Botrytis og Monilia.
Signum forbedrer lagersikkerheden, så frugt og
bær bedre tåler lagring og transport.
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R22
Farlig ved indtagelse.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 m i landbrugsafgrøder, 10 m i buskfrugt og 20 m i frugtavl fra
vandmiljøet (søer, vandløb mv.) for at beskytte
organismer der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i gulerødder, persillerod, pastinak, hvid-,
rød-, savoy-, rosen-, og blomkål, broccoli, ærter,
bønner, løg, kirsebær og blommer, jordbær, porrer,
salat, spinat, rucola, solbær, ribs, hindbær, brombær, kartofler. Må i kartofler, kirsebær, blommer,
jordbær, solbær, ribs, hindbær, og brombær ikke
anvendes senere end 3 dage før høst. Må i løg,
salat, rucola og spinat ikke anvendes senere end
7 dage før høst. Må i grønne ærter (uden bælg),
gulerod, persillerod, pastinak, porrer , hoved-, rosen- og blomsterkål ikke anvendes senere end 14
dage før høst. Må i ærter til modenhed og bønner
ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
Optimale virkningsforhold:
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
Til svampebekæmpelse i prydplanter i væksthus
Timer tørvejr
127
Minimum
Optimum
2
>2
STARANE XL
Producent: Dow AgroSciences Danmark A/S
Pakningsstørrelse: 5 og 20 l
Aktivstof: fluroxypyr 100 g/l, florasulam 2,5 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Afgrøde
Risikosætninger:
Vintersæd, alle arter samt
med udlæg af græs
20 -29
30 - 39
1,0
1,2
Vårsæd, alle arter samt
med udlæg af græs
20 - 29
30 - 39
0,8
1,0
Frøgræs (alm. rajgræs,
rødsvinge og engrapgræs)
20 - 39
1,5 - 1,8
Græs til afgræsning og
slæt (italiensk rajgræs,
engsvingel, strandsvingel,
alm. rapgræs, timothe og
hundegræs)
20 - 39
1,5 – 1,8
R36/38 R 43 R 67 R 50/53
Irriterer øjnene og huden
Kan medføre overfølsomhed ved kontakt med
huden.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.
Vækststadier Dosering
BBCH
l/ha
Teknisk information
STARANE XL bekæmper bl.a burresnerre, kamiller, alm. fuglegræs, snerle- og ferskenpileurt,
kornvalmue, kornblomst, hyrdetaske, markforglemmigej, kiddike, agersennep, spildraps,
haremad og sort natskygge.
STARANE XL kan anvendes fra 5°C.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendelse samt behandlingsfrist
STARANE XL er godkendt til ukrudtsbekæmpelse
om foråret i arterne, som er angivet i tabellen.
Må i vår- og vintersæd ikke anvendes senere
end 2 måneder før høst. Grønkorn af vårsæd
må høstes fra skridning og af vintersæd fra en
uge efter skridning. Behandlede arealer må ikke
afgræsses før 14 dage efter behandling.
Tankblanding
STARANE XL kan ikke tankblendes med Armure
samt produkter indeholdende fenoxaprop-P-ethyl
(Primera Super, Foxtrot) samt clodinafop (Topik).
Off-label - / godkendelse til
mindre anvendelse:
STARANE XL er Off-label godkendt i italiensk
rajgræs, hybridrajgræs, hundegræs, stivbladet
svingel, strandsvingel, rajsvingel, engsvingel,
timothe og almindelig rapgræs til frøavl.
Optimale virkningsforhold:
Omsåning
Ved omsåning kan der kun sås korn, majs eller
rajgræs.
Timer tørvejr
128
Minimum
Optimum
1
1
Stomp
des senere end 7 uger før høst. Må i byg/ærte
mix til helsædsensilage ikke anvendes senere end
6 uger før høst.
Producent: BASF Pakningsstørrelse: 10,0 liter
Aktivstof: Pendimethalin 400 g/l
Off-label/mindre anvendelse
godkendelse:
Til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.
Til ukrudtsbekæmpelse (Command CS+Stomp) i
kål til frøavl.
Til ukrudtsbekæmpelse i humlesneglebælg til
frøavl.
Til ukrudtsbekæmpelse i almindelig, italiensk og
hybridrajgræs til frøavl. Til ukrudtsbekæmpelse i skorzonerrod til frøavl
Til ukrudtsbekæmpelse i pil.
Til ukrudtsbekæmpelse i etableret frøgræs, efter
høst af dæksæd, eller flere års frøgræsmarker.
Til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af lucerne uden
dæksæd forår/efterår.
Til ukrudtsbekæmpelse i pastinak og persillerod.
Til ukrudtsbekæmpelse i jordbær.
Til ukrudtsbekæmpelse i persille.
Til ukrudtsbekæmpelse i græs og kløvergræs
uden dæksæd om foråret og efteråret.
Fareklasse:
Miljøfarlig Lokalirriterende
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø: Må i korn, ærter, kløvergræs og majs ikke
anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,
der lever i vand. Må i gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke
anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,
der lever i vand.
Kan blandes med:
Fighter 480, Basagran MCPA, Fastac 50, Boxer,
Lexus, Atlantis, Oxitril CM.
Fakta:
Kombineret jord- og bladvirkning.
Bred virkning mod mange tokimbladede ukrudtsarter herunder bl.a. kornvalmue, storkenæb,
Godkendt til samt behandlingsfrist:
tvetand, ærenpris og agerstedmoder.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
God virkning mod enårig rapgræs og nogen
vintersæd, kløvergræs, vårsæd med udlæg af
effekt mod andre græsser som f.eks. vindaks
kløver/lucerne eller kløvergræs, byg og ærter
og rapgræs. Den perfekte blandingspartner for
til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden
udlæg af rajgræs, gulerødder, løg, porrer, purløg, græsmidler i vintersæd om efteråret. Godkendt til
mange afgrøder både forår og efterår.
dild, blomsterløg og planteskolekulturer.
Formuleret uden organiske opløsningsmidler.
Må i vårsæd og foderafgrøder som udlæg, samt
Ikke brandfarlig.
kløvergræs ikke anvendes senere end 6 uger
Mere koncentreret end andre flydende midler
før høst. Må i friske ærter med eller uden bælg
ikke anvendes senere end 10 uger før høst. indeholdende pendimethalin.
Må i ærter til modenhed, sukker- og fodermajs
Optimale virkningsforhold:
med eller uden udlæg af rajgræs, samt gulerødder ikke anvendes senere end 3 måneder før
Minimum
Optimum
høst. Må i løg, porrer og purløg ikke anvendes
Timer
tørvejr
2
6
senere end 8 uger før høst. Må i dild ikke anven129
Stomp Pentagon
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 10 liter
Aktivstof: Pendimethalin 330 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R10
Brandfarlig
R22
Farlig ved indtagelse.
R36/38
Irriterer øjnene og huden
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R65
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
Fakta:
Kombineret jord- og bladvirkning.
Bred virkning mod mange tokimbladede ukrudtsarter herunder bl.a. kornvalmue, storkenæb,
tvetand, ærenpris og agerstedmoder.
God virkning mod enårig rapgræs og nogen
effekt mod andre græsser som f.eks. vindaks og
rapgræs.
Den perfekte blandingspartner for græsmidler.
Optimale virkningsforhold:
Afstand til vandmiljø: Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
vintersæd.
Vintersæd må ikke behandles senere end på
kornets 2-3 bladstadie
Off-label/mindre anvendelse
godkendelse:
Ingen
Kan blandes med:
Boxer, Lexus, Atlantis, Oxitril CM
130
Minimum
Optimum
Temperatur
0 °C
5 - 15 °C
Timer tørvejr
2
2-4
Teldor WG 50
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 1 kg
Aktivstof: Fenhexamid 500 g/kg
Fareklasse:
Miljøfarlig Risikosætninger:
R51/53
Off-label godkendelse til bekæmpelse af gråskimmel i vin.
Off-label godkendelse til bekæmpelse af gråskimmel i solbær, ribs, stikkelsbær.
Off-label godkendelse til bekæmpelse af gråskimmel i blåbær.
Giftig for organismer, der lever i vand; kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet
Afstand til vandmiljø:
Ved anvendelse i jordbær: Må ikke anvendes
nærmere end 2 meter fra vandmiljøet, vandløb,
søer m.v.. Ved anvendelse i kirsebær på blomstringsstadiet (tidligt stadie): Må ikke anvendes
nærmere end 20 meter fra vandmiljøet, vandløb,
søer m.v.. Ved anvendelse i modne kirsebær
(sent stadie): Må ikke anvendes nærmere end 10
meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v.
Kan blandes med:
Der forligger ikke dokumentation for blandinger.
Fakta om Teldor WG 50
I jordbær behandles forebyggende mod gråskimmel 1-2 gange med 1,5 kg/ha Teldor WG 50 i
åben blomst. Hvis der anvendes mere end én
behandling, veksles med et andet middel.
I kirsebær må Teldor WG 50 anvendes én gang
mod hver sygdom for at forebygge risikoen for
resistens. Doseringen er 1,5 kg/ha. Der sprøjtes
forebyggende mod grå monilia ved 50 % blomstring. Mod gul monilia og gråskimmel foretages
sprøjtningen under frugtmodningen (7 til 14 dage
før høst).
Teldor WG 50 er i en resistensgruppe for sig selv
og er derfor velegnet i antiresistensstrategi, f.eks.
i jordbær, hvor der gennemføres flere forebyggende behandlinger mod gråskimmel.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær og kirsebær.
Må i jordbær ikke anvendes senere end 10 dage
før høst og i kirsebær ikke senere end 7 dage
før høst.
Off-label/mindre anvendelse
godkendelse:
Off-label godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i tomat og agurk i væksthus.
Off-label godkendelse til bekæmpelse af gråskimmel i prydplanter i hus og på friland, samt i
planteskoleplanter.
131
Teppeki
øjeblikkeligt. Virkningstiden er op til 4 uger.
Der er ikke krydsresistens med andre kendte
insektmidler.
Producent: Nordisk Alkali
Pakningsstørrelse: 500 g (10 x 500 g) og 2 kg
(4 x 2 kg)
Aktivstof: Flonicamid 50 %
Anvendelse
Æbler og pærer: Teppeki
bekæmper bl.a. grønog rød æblebladlus samt
pærebladlus.
140 g Teppeki pr. ha
med ca. 3 ugers interval
ved begyndende angreb.
Maksimalt 3 sprøjtninger
pr. sæson.
Vandmængde: 200-1000 l/ha.
Kartofler: Teppeki bekæmper bl. a. ferskenbladlus, nasturtiebladlus, tørstetræbladlus, stribet
kartoffelbladlus og kartoffelbladlus.
160 g Teppeki pr. ha, når bladlus optræder.
Virkningstiden er normalt mindst 3 uger, hvorefter behandlingen kan gentages. Velegnet i et
behandlingsprogram mod virusvektorer.
Maksimalt 2 sprøjtninger pr. sæson.
Vandmængde: 200-500 l/ha.
Vinterhvede: Teppeki bekæmper bl. a. kornbladlus, græsbladlus og havrebladlus.
140 g Teppeki pr. ha med ca. 3 ugers interval,
når skadetærsklen er overskredet.
Maksimalt 2 sprøjtninger pr. sæson.
Vandmængde: 150-300 l/ha.
Fareklasse:
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R63
Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
Afstand til vandmiljø:
Ingen
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Til bekæmpelse af insekter i vinterhvede,
kartofler, æbler og pærer. Behandlingsfristen er
14 dage i kartofler, 21 dage i æbler og pærer
samt 28 dage i hvede.
Off-label/mindre anvendelse
godkendelse:
Til skadedyrsbekæmpelse i prydplanter på friland
og i væksthus.
Nyttedyr
Teppeki er skånsom overfor bier, humlebier,
rovmider og andre nyttedyr.
Generel information
Teppeki anvendes mod bladlus i vinterhvede,
kartofler, æbler og pærer. Teppeki er systemisk
virkende, idet aktivstoffet transporteres opad
og udad i planten. Midlet virker også ved at
trænge gennem bladene (translaminær virkning).
Virkningen er ikke temperaturafhængig. Teppeki
virker ved at stoppe fødeindtaget efter få timer,
hvorefter skadedyrene dør af sult i løbet af nogle
dage. Der er altså ikke en egentlig knockdown
effekt, men skadevirkningen er stoppet næsten
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
Optimale virkningsforhold:
Timer tørvejr
132
Minimum
Optimum
1
2
TERN
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Fenpropidin 750 g/kg
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Midler mod tokimbladet ukrudt: MCPA, Briotril,
Express, Trimmer, Harmony, Harmony Plus ST, Ally
ST, Stomp SC, Oxitril, Starane 180, Tomahawk
180 EC.
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Midler til vækstregulering: Moddus, Cycocel,
Terpal.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Midler mod bladsygdomme: Bumper 25 EC,
Comet, Tilt 250 EC, Amistar, Folicur, Opus, Orius
200 EW, Maredo 125 SC.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i triticale, rug, byg, hvede og havre.
Må i byg ikke anvendes senere end vækststadie
51. Må i rug, triticale og havre ikke anvendes
senere end vækststadie 65. Må i hvede ikke
anvendes senere end vækststadie 71.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og
ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Midler mod skadedyr: Pirimor, Karate, Fastac,
Mavrik.
Chelaterede mikronæringsstoffer: Mangan,
magnesium.
Tips til anvendelse:
Tern anvendes med en dosering på 0,5-0,8 l/ha.
Ved blanding med andre svampemidler anvendes
0,5 l/ha. Ved anvendelse i lav dosering reduceres
langtidsbeskyttelsen, mens den helbredende
effekt fortsat opnås.
Off-label/mindre anvendelse
godkendelse:
Til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterspelt.
Optimale virkningsforhold:
Kan blandes med:
Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med Tern under forudsætning
af, at brugstidspunktet for begge produkter er
sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der anvendes, skal begge etiketteforskrifter
overholdes.
133
Minimum
Optimum
Maximum
Temperatur
> 0 °C
6 °C
25 °C
Luftfugtighed
60%
70-90%
Timer tørvejr
1/2
Andet
Ved stærk solskin og dagtemperatur
over 25 °C bør sprøjtning udføres
efter klokke 20 eller før klokken 6
Titus® WSB (salg forbudt!)
Producent: DuPont Danmark ApS
Pakningsstørrelse: 5 x 20 g
vandopløselige poser
Aktivstof: Rimsulfuron 250 g/kg
Fareklasse:
Fakta om Titus® WSB
Titus® WSB har god virkning på visse bredbladede ukrudtsarter, rodukrudt og græsser i
kartofler. For bredere virkning, tankblandes med
en passende partner.
Bedste virkning på ukrudt med max 3 løvblade,
når doseringerne på vejledningen følges.
Titus® WSB må anvendes med op til 30 g pr. ha,
enten i splitbehandling eller på en gang.
Anbefalinger:
Bredbladet ukrudt og enårige græsser:
1. behandling lige før afgrødens fremspiring:
10 g Titus® WSB + 1,0 L Fenix + Agropol®.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
S2
Opbevares utilgængeligt for børn.
S3
Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.
2. behandling 10 - 12 dage senere:
20 g Titus® WSB + Agropol
Rodukrudt, bl.a. kvik, tidsel og bynke:
Ukrudt 10 - 15 cm højt:
30 g Titus® WSB + Agropol®
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Optimale virkningsforhold:
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
kartofler.
Må ikke behandles senere end 30 dage før høst.
Må ikke anvendes eller opbevares efter den
14. september 2013.
Off-label/mindre anvendelse godkendelser:
Off-label godkendelse af Titus® WSB til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer og
pyntegrønt forlænget mens Titus® WSB er under
revurdering. Må ikke anvendes eller opbevares efter den 14. september 2013.
Kan blandes med:
Titus® WSB kan blandes med de fleste relevante
ukrudts-, svampe- og insektmidler.
134
Minimum
Optimum
Temperatur
5 - 10 °C
13 - 23 °C
Luftfugtighed
40%
80 - 95%
Jordfugtighed
Lav
Høj
Timer tørvejr
1
4
Andet
Titus må ikke anvendes på regnvåde eller stressede planter
TOMAHAWK 180 EC
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Fluroxypyr 180 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig Sundhedsskadelig
Kan blandes med:
Tomahawk 180 EC kan blandes med andre
ukrudtsmidler, hvorved antallet af ukrudtsarter
som bekæmpes udvides. Tomahawk 180 EC kan
tankblandes med de fleste svampe- insekt- og
stråforkortnings midler samt med mikronæringsmidler som tokomponente blandinger.
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Teknisk information:
Tomahawk 180 EC har en god effekt på store
burresnerrer, pileurter, fuglegræs, hyrdetaske,
tvetand og hanekro. Tomahawk 180 EC har også
en god effekt ved sen anvendelse.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om
foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs.
Korn må ikke behandles senere end 2 måneder
før høst. Grønkorn af vårsæd må høstes fra
skridning, og af vintersæd fra 1 uge efter
skridning. Behandlede arealer må ikke afgræsses
før 14 dage efter behandling. Fodermajs må ikke
behandles senere end 3 måneder før høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Optimale virkningsforhold:
Temperatur
Off-label/mindre anvendelse
godkendelse:
Ukrudtsbekæmpelse i kinesisk kål og hvidkål til
frøavl, i radise til frøavl, og spinat til frøavl.
135
Minimum
Optimum
7 - 8 °C
> 12 °C
Jordfugtighed
God
Timer tørvejr
1
Vækstbetingelser
Gode
Topik
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 1 l
Aktivstof: Clodinafop-propargyl 100 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig
Lokalirriterende Xi
Risikosætninger:
R36
Irriterer øjnene
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R48/22
Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids
påvirkning ved indtagelse.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Fakta om Topik
Topik er et bladherbicid med effekt imod en lang
række græsukrudtsarter:
Agerrævehale, alm. rapgræs, vindaks, rajgræs og
flyvehavre, timothe, engsvingel og engrapgræs. Jo mindre græsserne er på sprøjtetidspunktet,
jo bedre bliver bekæmpelsen. For tilstrækkelig
effekt mod vindaks og rajgræs, tilrådes bekæmpelse om efteråret.
Topik er vigtig til bekæmpelse af græsser med
begyndende resistens overfor andre middelgrupper.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Anbefalinger: Hvede, triticale og rug:
Efterår: Flyvehavre, alm. rapgræs, agerrævehale, vindaks, rajgræs:
Dosis 0,2 l/ha Topik + 0,5 l/ha olie
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårog vinterhvede, triticale og rug indtil 90 dage
før høst.
Forår: indtil st.39:
Flyvehavre, alm. rapgræs, agerrævehale:
Dosis 0,25-0,4 l/ha Topik + 0,5 l/ha olie
Off-label/mindre anvendelse
godkendelse:
Off label godkendt til anvendelse i vinterspelt.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.
Kan blandes med:
Boxer®, DFF®, Stomp®, Oxitril®, Lexus®,
Express®, Harmony SX®, Harmony Plus®, Ally®
og Karate® 2.5 WG samt mikronæringsstoffer
baseret på chelat.
Bland aldrig Topik® sammen med mere end ét
produkt.
Optime virkningsforhold:
Timer tørvejr
136
Minimum
Optimum
1/2
1
Trimmer® 50 SG
Off-label/mindre
anvendelse
godkendelse: Ingen
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 100 g
Aktivstof: Tribenuron-methyl
500 g/kg
Kan blandes med:
Trimmer 50 SG kan generelt
blandes med relevante
ukrudts- og svampemidler i
korn. Trimmer 50 SG kan endvidere blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved
blanding med mangan­sulfat,
bør der maksimalt anvendes 2
kg/100 ltr. Der bør maksimalt blandes 2 produkter.
Husk tilsætning af spredeklæbemiddel.
Fareklasse:
Miljøfarlig
Lokalirriterende Xi
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Praktisk erfaring har vist, at Trimmer 50 SG kan
blandes med Agropol, Amistar, Boxer, Briotril,
Comet, chlormequat, DFF-Oxitril, Express, Folicur,
Harmony Plus, Lissapol, maneb, manganprodukter, Maredo 125 SC, Opus, Orius 200 EW, Oxitril
CM, Primus, Starane 180, Stereo, Tomahawk og
Zenit.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn
med og uden udlæg af frøgræs. Må i korn samt
korn med udlæg af frøgræsser ikke anvendes
senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke
senere end 4 uger før høst. Brugsanvisningens
doseringsangivelser må ikke overskrides. Den
maksimale dosis i vårafgrøder i vækststadie 12 - 27
er 10,0 g Trimmer 50 SG/ha og i vækststadie 28 er
den 15 g Trimmer 50 SG/ha. For vinterafgrøder er
den maksimale dosis om efteråret 7,5 g Trimmer
50 SG/ha i vækststadier over 11. Om foråret er
den maksimale dosis 13,5 g Trimmer 50 SG/ha
i vækststadie 12 - 29 og 15,0 g Trimmer 50 SG/
ha i vækststadie 30. For at beskytte grundvandet
må dette eller andre produkter, der indeholder
tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuronmethyl eller thifensulfuronmethyl kun anvendes 1
gang om året.
Anbefalinger:
Ukrudt i vår- og vintersæd med 0 - 2 blade:
7,5 - 10 g Trimmer® SG 50 + 0,3 l Tomahawk®.
Rodukrudt i vår- og vintersæd:
10 g Trimmer® SG 50 + 1,3 l MCPA
Vårsæd småt ukrudt, kolde forhold:
7,5 - 10 g Trimmer® SG 50 + 0,25 l Briotril®
Optimale virkningsforhold:
137
Minimum
Optimum
Temperatur
2 - 4 °C
7 - 25 °C
Luftfugtighed
40%
95%
Jordfugtighed
Lav
Høj
Timer tørvejr
1
4
Zoom
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 0,5 kg
Aktivstoffer 600 g/kg dicamba
30 g/kg triasulfuron
Fareklasse:
Miljøfarlig
Lokalirriterende Xi
Risikosætninger:
R36
Irriterer øjnene.
R52/53
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Fakta om Zoom
Zoom har god effekt mod bredbladet ukrudt og
lille risiko for resistens, da produktet indeholder
to aktivstoffer med forskellig virkningsmekanisme.
Afstand til vandmiljø:
Må i landbrugsafgrøder ikke anvendes nærmere
end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Særlig stærk på pileurter, burresnerre og kamille.
Anvendes ofte i blanding med Oxitril/Briotril.
En behandling dækker alle relevante ukrudtsarter,- også gul okseøje.
Har både effekt ved blad- og rodoptagelse.
Anvendes frem til afsluttet buskning.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn
samt korn med udlæg af rajgræs til slæt.
Dosering:
75-100 g/ha Zoom + 0,2 Briotril/Oxitril.
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder
før høst. En efterfølgende afgrøde/rotationsafgrøde må ikke plantes/sås tidligere end 2 måneder
efter behandling.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger
om produktet før anvendelse.
Off-label/mindre anvendelse
godkendelse: Ingen.
Optimale virkningsforhold:
Kan blandes med:
Zoom kan blandes med alle relevante blandingspartnere, dog ikke Primera Super.
Temperatur
Minimum
Optimum
> 0 °C
8 - 12 °C
Timer tørvejr
2
Nattefrost
Stadie
138
Ingen
Senest st. 30
Gødning
Faste gødninger
Flydende gødninger
Mikronæringsstoffer
Såsæd
Vårsæd
Vintersæd
Ærter
Efterafgrøder
Græsfrø
Plastik
Silofolie
Wrapfolie
Bindegarn
Gødningsoversigt 2013, Granulerede gødninger og fl. amm.
Typebetegnelse
Oprindelse
Kvælstof (N)
Total N
%
N-gødninger
Flydende ammoniak
NS 24-6 m/Mg
NS 26-13
NS 26-14
NS 27-4
NS 27-4
NS 27-4
NS 27-4
Kalkammon 27 + Mg.
N 34
N 34
Svovlsur ammoniak 1,5-3 mm
Svovlsur ammoniak 2-4 mm
Svovlsur ammoniak 1,5-3 mm
Svovlsur ammoniak 2-4 mm
Kalksalpeter
Bor - Kalksalpeter
NP-gødninger
MAP 12-23-0
DAP 18-20-0
NP 20-9-0 m/S
NK-gødninger
NK 18-0-16 m/S mek.bl.
NPK-gødninger
NPK 6-9-25
NPK 9-11-21
NPK 11-4-17
NPK 21-3-10 m/Mg, S, B
NPK 22-2-9 m/S
NPK 21-4-7 m/Mg, S
NPK - klorfattig
Entec NPK 14-3-14 m/S, Mg, B, Zn
NPK 14-3-15 m/S, Mg, B, Cu
NPK 23-3-6 m/ S, Mg, B, Mn, Zn
P-, K- og PK gødninger
PK 0-4-21 m/S
PK 0-4-21 m/S, Mg
Tripelsuperfosfat 20,8
Kali 50
Patent Kali
Korn Kali
Kiserit 15, granuleret
Kaliumsulfat 41, granuleret klorfattig
Kaliumsulfat 41, granuleret klorfattig
Magnesia Kainit (K,Mg,Na,S)
Yara
Yara
Rosier
Fertiberia
ZAK
Yara
Anwil
Achema
Yara
Achema
Pulawy
OCI-Fertilizers
OCI-Fertilizers
Tarnow
Tarnow
Yara
Yara
82.2
24.0
26.0
26.0
27.5
27.0
27.0
27.0
27.0
34.4
34.4
21.0
21.0
21.0
21.0
15.5
15.4
Rusland
Eurochem
Rusland
11.6
18.0
20.0
Flere lev.
17.5
Police, Polen
Rusland
Police, Polen
Yara
Yara
Yara
Eurochem
Yara
Yara
NO3-N
%
12.0
7.0
6.5
13.7
13.5
13.5
13.5
13.7
17.2
17.2
14.4
14.1
NH4-N
%
Fosfor (P)
Kalium (K)
Citrat-/
vandopl. %
Total K
%
82.2
12.0
19.0
19.5
13.8
13.5
13.5
13.5
13.3
17.2
17.2
21.0
21.0
21.0
21.0
1.1
1.3
11.6
18.0
20.0
22.6
19.7
8.7
7.6
9.9
5.6
9.0
10.6
20.6
21.6
20.6
9.0
9.3
7.9
5.6
9.0
10.6
11.6
12.3
12.7
8.6
11.0
3.6
2.6
1.8
3.6
24.6
21.0
16.6
9.6
8.6
6.6
14.0
14.0
22.6
5.5
5.7
9.9
8.5
8.3
12.7
3.0
3.0
3.0
14.0
15.0
6.0
4.0
4.0
20.8
21.0
21.0
ICL-Fertilizers
ICL-Fertilizers
ICL-Fertilizers
Kali & Salz
Kali & Salz
Kali & Salz
Kali & Salz
Tessenderlo
Kali & Salz
Kali & Salz
15.5
49.8
24.9
33.2
41.5
41.5
9.1
*) Ikke deklarerbart indhold iflg. gældende bekendtgørelse.
140
Spørg din leverandør hvilke typer der markedsføres lokalt
Sekundære- og mikronæringsstoffer
Total indhold i pct.
S
Mg
B
Mn
Zn
Cu
Rumvægt
Kornstyrke
Na
Kg/liter
+/- 0,05
Min. Kg
Storsække
Løbenumre
Fysisk
form
Vægt
6.0
5.0
5.0
1.01
0.96
1.15
1.0
0.98
0.90
1.04
1.01
1.00
1.01
1.10
1.10
750 kg
750 kg
750 kg
500 kg
750 kg
500 kg
500 kg
750 kg
500 kg
500 kg
750 kg
750 kg
750 kg
750 kg
750 kg
750 kg
AA01
AT58
AT66
AT67
AT28
AR81
AT28
AT65
AE27
AC43
AR90
AI26
AI26
AI26
AI26
AL52
AL55
Flydende
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Prillet
Prillet
Granuleret
Granuleret
Krystallinsk
Krystallinsk
Granuleret
Granuleret
2.3
2.8
14.0
6.0
6.0
3.0
1.02
1.00
1.00
750 kg
750 kg
750 kg
EF06
EA23
EB03
Granuleret
Granuleret
Granuleret
3.5
4.0
650 kg
FB27
Granuleret
3.6
1.5
10.0
3.6
2.6
3.0
0.95
750 kg
DO78
0.9
4.0
3.0
4.9
6,0-7,0
5,0-6,0
6,0-7,0
0.90
1.03
1.03
1.10
750 kg
750 kg
650 kg
750 kg
DK 99
DD24
DD86
DD30
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
10.0
10.0
6.0
1.2
2.5
1.0
5.0
5.0
6,0-7,0
1.10
1.06
1.10
750 kg
750 kg
750 kg
DL17
DL35
DD22
Granuleret
Granuleret
Granuleret
5.7
6.6
1.2
3.6
3.6
4.0
8.0
8.0
8.0
5.0
4.0
5.0
1.08
1.08
1.02
1.04
1.14
1.08
1.28
1.34
1.25
1.18
750 kg
750 kg
750 kg
600 kg
600 kg
600 kg
600 kg
GK47
GK25
BA07
CA08
CB44
CA17
JB14
CB36
CB36
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
Granuleret
6.2
13.0
14.0
4.0
3.7
4.0
4.5
0.5
5.0
2.6
4.0
1.05
0.96
0.90
0.7
5,0-6,0
5.0
4.0
5-6,0
1.4
1.4
2.4
24.0
24.0
24.0
24.0
0.30
17.0
4.0
20.0
18.0
18.0
4.0
1.2
1.0
0.02
0.02
0.02
0.05
0.01
0.05
0.3
0.05
6.0
3.6
15.0
3.0
3.0
20.0
141
600 kg
600 kg
Sortiment Dangødning 2013
Gødningstype
Total
N
Amid
N-form
Amm.
Nitrat
P
K
S
kg/l
N 27 *
27
16,4
5,3
5,3
NtS 27-3
27
14,0
7,1
5,9
3,0
1,30
NtS 24-6
24
12,4
7,1
4,5
6,0
1,27
NtS 20-10
20
9,8
7,3
2,9
10,0
1,30
NKtS 20-0-4-4
20
18,3
1,7
4,0
1,24
NtS 17-17 *
17
5,9
9,2
1,9
16,7
1,28
NPKtS 15-2-6-2
15
11,7
2,7
0,6
1,6
6,0
2,0
1,25
NPKtS 13-2-8-3
13
9,5
2,9
0,6
1,6
7,7
3,0
1,25
NKtS 12-0-7-3
12
10,7
1,3
7,0
3,0
1,21
NPtS 20-3-0-3
20
10,3
6,4
3,3
2,6
3,0
1,25
NPtS 19-7-0-5
19
6,1
9,8
3,1
6,8
5,0
1,34
NtS 18-2 m/Na, B
18
10,7
4,0
3,3
1,7
1,31
NPtS 17-7-0-3
17
6,9
8,0
2,1
3,0
1,29
NP 11-16
11
10,6
1,26
4,0
6,8
15,7
K-11
1,38
11,0
NPKtS 10-2-11-9 klorfattig
10
8,8
AcidLine NS 18-8
18
AcidLine NS 4-8
4
1,2
1,6
11,0
1,19
9,0
1,35
18,0
8,0
1,10
Svovlsyre
4,0
8,0
1,16
Svovlsyre
Som hovedregel anbefales Dangødning tilsat Agrotain.
Agrotaingødningerne (typer på grøn baggrund) som indeholder svovl, er både tilsat Agrotain og ammoniumthiosulfat.
Disse additiver er hhv. en ureaseinhibitor og en nitrifikationshæmmer og begge additiver er med til at sikre en bedre
udnyttelse af den udbragte kvælstof, så udnyttelsen er på højde med kvælstof i andre faste handelsgødninger.
For dysekalibrering, opbevaring m.v.: Se www.dangodning.dk
142
Sortiment mikronæringsstoffer 2013
Mikronæringsstoffer til bladgødskning
Mangansulfat
ManganBor
KobberKobbernitrat 150 MEA oxychlorid sulfat
EPSO
Microtop*
EPSO
Top*
Kieserit 15
granuleret
Indhold af næringsstoffer (gram pr. kg / ltr.)
N
110
Mg
S
Mn
320
235
B
90
100
150
128
130
200
Magnesiummangel
Svovl
og Mgmangel
10
150
Cu
10
510
250
Zn
Anbefalet dosering pr. ha til afhjælpning af flg. mangelsygdomme
Afgrøder:
Mangan­
mangel
Manganmangel
Korn
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
Majs
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
2 - 3 ltr.
1-2x
15 kg
20 - 25 kg
Raps
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
2 - 3 ltr.
1-2x
10 kg
1-2x
25 kg
100 kg
Roer
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
2 - 3 ltr.
2 x 15 kg
20-25 kg
udspredes
2 x 10 kg
20 - 25 kg
Kartofler
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
Frøgræs
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
Grøntsager
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
Frugtbuske
Bormangel
Kobbermangel
Kobber
mangel
2 - 3 kg
4 - 5 kg
2 - 3 kg
Magnesium
og bormangel
2 x 10 kg
4 - 5 kg
2 - 3 ltr.
2 - 3 kg
20 - 30 kg
20 - 25 kg
1 - 2 ltr.
2 - 3 kg
20 - 25 kg
20 - 25 kg
*Anvend maks. 5 kg produkt pr. 100 ltr. vand. Vær forsigtig med blanding af plantebeskyttelsesmidler og
mikronæringsstoffer. Tjek blandingsmuligheder på www.middeldatabasen.dk - og bland kun det som anbefales.
** Må ikke blandes med SC-formuleringer af eksempelvis ukrudtsmidler, da det kan medføre svidninger.
143
Vejledende udsædsmængder
Beregning af udsædsmængde:
Ønsket plantetal x TKV (TusindKorns Vægt)
= Udsædsmængde i kg pr. ha
% forventet markspiring
Retningsgivende plantetal pr. m2
August
September
Oktober
Sådato
10-24
25-31
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
1-3
4-7
8-11
Hvede
-
200
220
250
270
300
330
360
370
400
425
Vinterbyg 2r
2r
-
-
-
300
325
350
400
420
-
-
-
Vinterbyg 6r
-
-
-
240
265
310
360
380
-
-
-
Hybrid rug
-
-
-
200
200
225
240
250
275
300
325
Alm. rug
-
-
-
220
220
245
260
270
295
320
345
425
-
-
-
230
230
300
330
350
370
400
Vinterraps, linie*
Triticale
50-60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vinterraps, hybrid*
40-50
40-50
(50)
-
-
-
-
-
-
-
-
* Rækkesået: 20-25 pl/m sårække.
144
Vejledende udsædsmængder
Udsædsmængde, kg pr. ha, udregnet ud fra TKV og ønsket plantetal - markspiring 90%
Plantetal/TKV
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
180
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
200
76
80
84
89
93
98
102
107
111
116
120
124
220
83
88
93
98
103
108
112
117
122
127
132
137
240
91
96
101
107
112
117
123
128
133
139
144
149
260
98
104
110
116
121
127
133
139
144
150
156
163
280
106
112
118
124
131
137
143
149
156
162
168
147
300
113
120
127
133
140
147
153
160
167
173
180
187
320
121
128
135
142
149
156
164
171
178
185
192
199
340
128
136
144
151
159
166
174
181
189
196
204
212
360
136
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
380
144
152
160
169
177
186
194
203
211
220
228
236
400
151
160
169
178
187
196
204
213
222
231
240
249
Units pr. ha
August
September
Oktober
10-24
25-31
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
1-3
4-7
8-11
Hybrid rug
-
-
1,4
1,4-1,5
1,6-1,7
1,7-1,8
1,9-2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Hybrid raps
0,3
0,33
0,37
-
-
-
-
-
-
-
-
145
Vintersæd
Vinterhvede
Kerneudbytte
fht
Råprotein
%afaftsts
kg/ha
Meldug
Mariboss
101 101
9.2 9.2
800800
6
6
Septoria
% dækning
Gulrust
12 12
0
Faldtal
sek
0
273273
Jensen
98
98
9.4 9.4
797797
0.6 0.6
8
8
0.3 0.3
320320
Elixer
97
97
10 10
840840
1.6 1.6
15 15
0.6 0.6
291291
JB Asano
95
95
10 10
825825
2.7 2.7
16 16
22 22
314314
Nakskov
99
99
9.3 9.3
798798
3.7 3.7
8
8
2.7 2.7
-
Tabasco
98
98
9.5 9.5
802802
0.010.01
5
5
0.6 0.6
245245
-
Vinterraps
Typer af sort
Frøudb
fht
Std. Kval
kg/ha
Olie
% af ts
Afgrødehøjde ved høst
50.2
135
SY Carlo
Hybrid
107
5685
DK Expower
Hybrid
100
5303
51
131
DK Extrovert
Hybrid
105
5566
51.1
132
Primus
Hybrid
92
4882
50.6
124
Arazzo
Hybrid
108
5711
49.8
131
Troubadour
Hybrid
101
5346
49.6
133
Thorin
Dværghybrid
97
5147
50.3
113
Sesame
Linie
98
5514
50.5
146
Noblesse
Linie
96
5404
50.6
133
146
Vintersæd
Vårhvede
Vinterbyg
Kerneudbytte
fht
Råprotein
% af ts
kg/ha
Glacier 2-r
97
10.1
725
Meldug
Bygrust Skoldplet
% dækning
4.5
Ramularia
1.3
19
19
KWS Meridian 6-r
103
10.6
809
2.5
0.2
1.8
11
Matros 2-r
99
10.7
789
0.8
0.01
0.8
25
Apropos 2-r
98
10.4
760
0.7
6
4.8
4
Gulrust
Gulrust
i aks
Triticale
Kerneudbytte
fht
Råprotein
% af ts
kg/ha
Meldug
Septoria
% dækning
Tulus
96
10.8
767
3.7
6
6
0.2
Gringo
98
10.8
777
1.1
8
25
22
Rug
Kerneudbytte
Meldug
Skoldplet Brunrust
% dækning
Strålængde
Type af sort
SU Mephisto
119
0.3
9
8
8
Hybrid
Palazzo
117
0.5
KWS Magnifico
119
2.2
8
11
11
Hybrid
7
14
14
Kapitän
105
0.9
Hybrid
9
9
9
Population
147
Vårsæd
Vårbyg
Kerneudb. Nematode- Sortering Meldug
fht
resistent over 2,5 mm
Evergreen
Bygrust Skoldplet
% dækning
Rumularia
Strå
længde
100
Ja
97
0
0,2
1,5
14
66
Propino
99
Ja
98
1,5
3,4
1,5
18
68
Shuffle
101
Ja
98
0
11
0,8
18
64
Tamtam
100
Ja
94
0
6
3,0
15
66
Blandning
100
Ja
94
0
4
11
20
66
Quench
101
Ja
95
0
8
13
27
66
Sanette*
104
Nej
91
0
4,9
2,5
16
56
Odyssey*
106
Ja
97
0
11
1,0
16
66
KWS Asta*
102
Ja
98
0
5
2,9
10
72
Vårhvede
Kerneudb. Kerneudb. Råprotein Lejesæd
% i ts
fht
hkg/ha
Meldug
Septoria
Gulrust
% dækning
Strå
længde
Amaretto
100
62,0
10,6
0,1
1,2
3,3
12
83
Alora
99
61,7
10,4
0,0
1,5
3,6
9
80
Katoda
99
61,2
10,8
0,2
0,7
3,6
4,6
93
Hamlet
96
59,3
11,5
0,0
0,0
4,3
0,4
81
Økilde*
98
61,0
10,4
0,0
0,1
2,1
0,5
91
148
Vårsæd
Vårhvede
Havre
Kerneudb.
fht
Meldug
Bladplet
% dækning
Strålængde
Lejesæd
Dominik
99
4,8
2,2
0,3
0,3
Flämingsgold
100
4,9
4,8
0,0
0,0
Blanding
100
5,0
2,6
0,0
0,0
Symphony*
99
5,0
4,4
0,0
0,0
Markært
Kerneudb. Råprotein
% i ts
fht
Afgrøde
h. v. høst
Lejesæd
Bladtype
TKV
Casablanca
99
24,1
55
3,8
Halvbladløs
341
Javlo*
116
18,2
66
-
Halvbladløs
-
Equip
99
23,0
53
4,7
Halvbladløs
302
149
21
1-3
Alm. god
23
24*
25*
Afgræsning på varierende
jordtyper
Permanente
Varig
Tør
Fugtig
Strandsvingel
Rajsvingel
Jordane
Strandsvingel
type
Fojtan
Rajgræstype
Perun
Hykor
Småbladet
Rivendel
Storbladet
Silvester
Middeltidlig
11
13
4
Sildig
11
4
12
8
Middeltidlig
12
8
Sildig
12
8
9
9
Tidlig
I omdrift
33
1-2
Alm. god
35
Middeltidlig
13
Middeltidlig
Middeltidlig
36
43
20
Middeltidlig
Tidlig
Slæt og afgræsning
32
42
11
15
Alm./ Varierende
26*
31
6
Middeltidlig
I omdrift
22
Rødkløver
Lucerne
Middeltidlig
Klondike
Til arealer Varighed, år Jordbundforhold Tidlighed
Tetraploid
Afgræsning med stor
foderoptagelse
Amos
Benyttelse
20
Diploid
Nr
Creno
* Blandinger med under 25 pct bælgplanter (frøandel)
** I GrassLine 4000 er der desuden 2 % alsikekløver og 2 % blodkløver
Rajah
Leveres i standardpakninger á 10 kg. Frøblanding 20-62 er sammensat på baggrund af forslag
fra Frøblandingsudvalget.
AgrowGrass 220, 350 og 450 samt blanding GrassLine 4000 og GrassLine 4000 hvidkløver er
special-blandinger fra Nordic Seed.
Nordic Seed forbeholder sig ret til at justere de enkelte blandinger indenfor samme art og ploidi.
Hvidkløver
AgrowGrass blandinger 2013
Permanente
Slæt
44
Varig
Alm./ fugtig
I omdrift
1-3
Alm. god
Permanente
Varig
Meget fugtig
I omdrift
1-3
Alm. god
45
46
49
3
10
Middeltidlig
8
Afgr. Får
53
Afgr. Får - Tidlig
55
Afgr. Dr. Søer
56
Afgr. Farefolde
58
Afgr. Geder
59
Slæt. Geder
60
Afgr. Heste
61*
Afgr. Heste
62
Afgr. Heste struktur
Alm. god
I omdrift
3-4
Alm./ Varierende
Alm. god
20 30
9
Tidlig
13
Middeltidlig
12
Middeltidlig
5
4
9
Middeltidlig
4
3
9
35
13
50
Middeltidlig
Meget tidlig
52*
10
Tidlig
14
50
6
Sildig
40
15
Tidlig
5
Sildig
10 25
10
Sildig
10
Middeltidlig
20
Tidlig
27
8
11
15
20
Sildig
Permanente
3-4
Alm./ Varierende Sildig
Middeltidlig
150
10
50
11
Engrapgræs
Balin
14 14
22-26
28-32
22-26
28-32
10 10
10
22-26
28-32
15 20
22-26
28-32
16 26 10 10
22-26
28-32
22-26
28-32
22-26
28-32
28-32
25
15 15
20 20 30
22-26
13 14
18 17 25
22-26
28-32
12
17
22-26
28-32
22-26
28-32
22-26
28-32
22-26
28-32
22-26
28-32
22-26
28-32
22-26
28-32
22-26
28-32
22-26
28-32
15 10
22-26
28-32
5
22-26
28-32
25
30-34
38-42
60
30-34
38-42
22-26
28-32
25
15
23
20
20
20 20 22
10 10
5
20
25
20 15
35 10
8
16 16
14
28-32
25
37
13
28-32
22-26
55
18
20
28-32
22-26
20
50
20 25 30
22-26
30
45
20 25
Etablering i renbestand forår eller
sensommer
Rødsvingel
Gondolin
10
Etablering med dæksæd om foråret
Engsvingel
Laura
Afgræsn. Typ.
5
Winnetou
Comer
5
14
20
20
Dolina
Maurice
Slættype
Tetraploid
Polim
Ambrose
24
20
15 15 27
11
Timote
Alm. Rajgræs
sildig
15
25
Foxtrot
Diploid
Tetraploid
Calibra
Novello
Kentaur
Indiana
Sibasa
Option
Stefani
AberDart
Diploid
Tetraploid
Mathilde
Diploid
Pimpernel
Kimber
Alm. Rajgræs
middel-tidlig
Alm. rajgræs,
tidlig
Hybrid Rajgræs
Tetraploid
Lampard
Solid
Storm
10
Udsædsmængde
kg/ha
13
22
21 16
40
25 15
20
30
10
50
10
5
15
30
24 20
20
8
15
45
5
7
28-32
15
20
22-26
28-32
45 15
10
20
22-26
28-32
10
10 10 10 10
22-26
28-32
151
20
22-26
Efterafgrøder
Det er fortsat uvist om der stilles yderligere krav til areal end dem vi har kendt fra 2012. De nye krav til efterafgrøder
vil fremgå af bekendtgørelsen for 2013/14, men man skal allerede have etableret efterafgrøderne i efteråret 2013.
Bedst økonomi ved høj kvælstofoptagelse
Evening Shade. Alm. rajgræs til efterafgrøde
Evening Shade er en almindelig sildig diploid rajgræs af plænetypen, udvalgt til udlæg som efterafgrøde. Det er vores
erfaring fra de tre foregående år, at Evening Shade - selv under de ekstreme nedbørsrige forhold i høst – ikke medførte
stor gennemgroning i f.eks. maltbyg inden høst. Efter høst etablerer sorten et godt jævnt græsdække med en god
overvintring.
Apoll, Arena, Rutina og Siletina olieræddike
Sorterne er blandt de mest effektive, når det gælder optagelse af kvælstof i efteråret. Alle har en hurtig udvikling og
dækker jorden effektivt efter 4-5 uger, såfremt der er tilstrækkeligt kvælstof til rådighed. De fire sorter anbefales både
som mellem- og efterafgrøde.
Ikarus - Coated olieræddike
Ikarus olieræddike tilbydes med en coatning, der bringer tusindkornsvægten op på ca. 20 gram, hvilket forbedrer udsåningen som mellemafgrøde inden 20. juli. Ikarus er en effektiv sort, når det gælder optagelse af kvælstof i efteråret.
Med en udsædsmængde på 16 kg/ha og en markspiringsprocent på f.eks. 75 % vil man opnå et plantetal på ca. 60 pr. m2.
Maximus - Nematoderesistent olieræddike
Maximus har i den tyske sortsliste opnået bedste karakter for nematoderesistens. Sorten karakteriseres som en
”rosettype” med lav tendens til blomstring i efteråret, ligesom den vegetative udvikling er langsommere end hos f.eks.
Siletina.
Medicus. Nematoderesistent gul sennep
Medicus har karakteren 2 (1-9) for nematoderesistens på den tyske sortsliste – og hermed betegnelsen ”resistent”.
Sorten har en hurtig udvikling og lidt under middel tendens til blomstring. Medicus har en kvælstofoptagelse i efteråret, der er middel for de resistente typer.
Art
Sort
Olieræddike
Olieræddike
Apoll, Arena,
Siletina, Rutina
Cassius,
Defender
Maximus
Olieræddike
Ikarus Coated
Olieræddike
Gul Sennep
Medicus
Alm. rajgræs Evening Shade
Rødsvingel
Boreal
Hundegræs
Amba
Anbefales i
sædskifter
med:
Resistens
mod
roenematoder
Tendens til
blomstring
(0-10)*
Typisk
frøvægt
g/1000
Udsæd
Kg/ ha
Korn, frø, raps
Nej
6
10,5-11,5
8-12
Ja - 2
3
10,5-11,5
8-12
Ja - 1
3
10,5-11,5
8-12
Nej
6
20-21
15-16
Ja - 2
-
4
-
5,5-6,5
4
4
-
8-10
10-12
6-12
4
Korn, frø,
raps, roer
Korn, frø,
raps, roer
Korn, frø,
raps
Alle
Ej i frøgræs
Ej i frøgræs
Majs
* hvor 10 er høj tendens. Høj tendens til blomstring bremser N-optagelsen.
152
Ensilagefolie
V I
S Æ TT E R
N Y E
N O R M E R
F O R
STY R K E
O G
KVA L I T E T
SORTIMENT
Anvendelse
Brand
Farve
Bredde
m
Længde
m
Tykkelse
mm
Vægt
Rl./kg
Ruller
Per palle
(standard)
Bemærkning
36
36
36
36
27
21
21
21
21
18
18
18
18
1
1
1
1
1
1
1
1
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
ULTRA COVER 150 MY - SORT
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Vakuum
Sidevægs
Sidevægs
Sidevægs
Sidevægs
Sidevægs
Sidevægs
Sidevægs
Sidevægs
Silo
Silo
Silo
Silo
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
afdæknings
afdæknings
afdæknings
afdæknings
net
net
net
net
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
lyseblå
6
lyseblå
8
lyseblå
10
lyseblå
12
lyseblå
14
lyseblå
16
lyseblå
18
lyseblå
10
lyseblå
12
lyseblå
14
lyseblå
16
lyseblå
18
SIDEVÆGSFOLIE 160
Polydress
transparent
Polydress
transparent
Polydress
transparent
Polydress
transparent
Polydress
transparent
Polydress
transparent
Polydress
transparent
Polydress
transparent
SILOAFDÆKNINGSNET Siloprotec
Siloprotec
Siloprotec
Siloprotec
Sandsække
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Tape
Tape
PE-Film
Sort
8
25
0,150
28,20
Sort
10
25
0,150
35,25
Sort
12
25
0,150
42,30
Sort
14
25
0,150
49,35
Sort
16
25
0,150
56,40
Sort
6
50
0,150
42,30
Sort
8
50
0,150
56,40
Sort
10
50
0,150
70,50
Sort
12
50
0,150
84,60
Sort
14
50
0,150
98,70
Sort
16
50
0,150
112,80
Sort
18
50
0,150
126,90
Sort
20
50
0,150
141,00
Sort
6
400
0,150
338,40
Sort
8
400
0,150
451,20
Sort
10
400
0,150
564,00
Sort
12
400
0,150
676,80
Sort
14
400
0,150
789,60
Sort
16
400
0,150
902,40
Sort
18
400
0,150
1.015,20
Sort
20
350
0,150
987,00
VAKUUMFOLIE / UNDERLAGSFOLIE 40 MY - LYSEBLÅ
50
0,040
50
0,040
50
0,040
50
0,040
50
0,040
50
0,040
50
0,040
400
0,040
400
0,040
400
0,040
400
0,040
400
0,040
MY - TRANSPARENT
11,04
14,72
18,40
22,08
25,76
29,44
33,12
147,20
176,64
206,08
235,52
264,96
4
25
0,160
14,72
6
25
0,160
22,08
8
25
0,160
29,44
2
50
0,160
14,72
3
50
0,160
22,08
4
50
0,160
29,44
5
50
0,160
36,80
6
50
0,160
44,16
SILOPROTEC - GRØN M/LØFTESTROPPER
10
10
12
15
SILO SÆKKE
0,27
12
15
15
18
- GRØNNE
220
220
220
220
g/m2
g/m2
g/m2
g/m2
1,20
TAPE
transparent
6
50
153
Skaffevare
51
46
46
46
33
33
33
1
1
1
1
1
Skaffevare
72
72
36
72
72
36
36
36
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
12 stk/pl.
10 stk/pl.
8 stk/pl.
6 stk/pl.
2400 stk/pl.
Sort
0,1
10
Hvid
0,1
10
BYGGE-/AFDÆKNINGSFOLIER 50 MY - TRANSPARENT
Polydress
Skaffevare
Skaffevare
0,050
13,80
1600 stk/pl.
1600 stk/pl.
90
Skaffevare
Ensilagefolie
V I
S Æ TT E R
N Y E
N O R M E R
F O R
STY R K E
O G
KVA L I T E T
SORTIMENT
Anvendelse
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
Ensilage
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
Brand
Farve
Bredde
m
Længde
m
Tykkelse
mm
Vægt
Rl./kg
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Polydress 2in1
Sort/transparent
Sort/transparent
Sort/transparent
Sort/transparent
Sort/transparent
Sort/transparent
Sort/transparent
Sort/transparent
Sort/transparent
Sort/transparent
Sort/transparent
Sort/transparent
Sort/transparent
Sort/transparent
6
8
10
12
14
16
18
6
8
10
12
14
16
18
50
50
50
50
50
50
50
400
400
400
400
400
400
400
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
30
40
50
60
70
80
90
240
320
400
480
560
640
720
25
25
21
18
14
14
11
1
1
1
1
1
1
1
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare
Multilayer
Multilayer
Multilayer
Multilayer
40
40
40
40
Skaffevare
Skaffevare
Ruller
Per palle
(standard)
POLYDRESS 02 BARRIER 2 IN 1 100 MY - SORT MED ”INDBYGGET” VAKUUMFOLIE
Bemærkning
ULTRA STRETCH PRO - STRÆKFILM - MULTILAYER
Wrap
Wrap
Wrap
Wrap
folie
folie
folie
folie
Ultra Stretch Pro
Ultra Stretch Pro
Ultra Stretch Pro
Ultra Stretch Pro
Hvid
Grøn
Hvid
Grøn
5
5
7,5
7,5
1.800
1.800
1.500
1.500
0,025
0,025
0,025
0,025
Bindegarn og net
TOTAL COVER - RUNDBALLENET
Rundballenet
Rundballenet
Rundballenet
Total Cover
Total Cover
Total Cover
Hvid/Gul *
Hvid/Gul *
Hvid/Gul *
Bindegarn
Bindegarn
Bindegarn
Bindegarn
Bindegarn
Bindegarn
Ultra Grip
Ultra Grip
Ultra Grip
Balecord
Balecord
Anker / Sisal
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Natur
1,23
1,23
1,30
3.000
3.600
3.000
28
28
28
ULTRA GRIP - BINDEGARN
PP 110
PP 130
PP 146
PP 400
PP 600
200
18
18
18
10
10
18
* Med single grøn kantfarve
154
56
56
56
80
80
60
Ensileringsmidler
Sundt
grovfoder
giver
sunde køer
For at opnå velsmagende ensilage med høj foderværdi, skal ensilagen
være så tæt som muligt på friskhøstet ensilage.
Lalsil ensileringsmiddel er et mælkesyrebakterie baseret ensileringsmiddel bestående af homofermentativ og hetrofermentative mælkesyrebakterier.
I Lalsil Dry og Lalsil Fresh indgår Lactobacillus buchneri NCIMB 40788,
som er heterofermentive bakterier.
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 har dokumenteret effekt på aerob
stabilitet og gærsvampe i ensilage.
Vælg det rigtige produkt
Til majsensilering:
LALSIL®FRESH
1 pose à 200 g rækker til 40 tons frisk afgrøde
LALSIL®FRESH HC 1 pose à 200 g rækker til 200 tons frisk afgrøde
Til græssensilering:
1 pose à 250 g rækker til 50 tons frisk afgrøde
LALSIL®DRY
LALSIL®DRY HC 1 pose à 200 g rækker til 100 tons frisk afgrøde
Ensileringsmidlerne er også godkendte i økologiske produktionslinier
155
Noter
156
Kalender 2013
Februar 2013 - februar 2014
157
Januar/Februar 2013
uge 5
28
Mandag
29
Tirsdag
30
Onsdag
31
Torsdag
1
Fredag
2
Lørdag
3
Søndag
158
Februar 2013
uge 6
4
Mandag
5
Tirsdag
Kronprinsesse
Mary
6
Onsdag
Prinsesse
Marie
7
Torsdag
8
Fredag
9
Lørdag
10
Søndag
Fastelavn
159
Februar 2013
uge 7
11
Mandag
12
Tirsdag
13
Onsdag
14
Torsdag
Valentinsdag
15
Fredag
16
Lørdag
17
Søndag
160
Februar 2013
uge 8
18
Mandag
19
Tirsdag
20
Onsdag
21
Torsdag
22
Fredag
23
Lørdag
24
Søndag
161
Februar/Marts 2013
uge 9
25
Mandag
26
Tirsdag
27
Onsdag
28
Torsdag
1
Fredag
2
Lørdag
3
Søndag
162
Marts 2013
uge 10
4
Mandag
5
Tirsdag
6
Onsdag
7
Torsdag
8
Fredag
9
Lørdag
10
Søndag
163
Marts 2013
uge 11
11
Mandag
12
Tirsdag
13
Onsdag
14
Torsdag
15
Fredag
16
Lørdag
17
Søndag
164
Marts 2013
uge 12
18
Mandag
19
Tirsdag
20
Onsdag
21
Torsdag
22
Fredag
23
Lørdag
24
Søndag
Palmesøndag
165
Marts 2013
uge 13
25
Mandag
26
Tirsdag
27
Onsdag
28
Torsdag
Skærtorsdag
29
Fredag
Langfredag
30
Lørdag
31
Søndag
Påskedag
Sommertid starter
166
April 2013
uge 14
1
Mandag
2. påskedag
2
Tirsdag
3
Onsdag
4
Torsdag
5
Fredag
6
Lørdag
7
Søndag
167
April 2013
uge 15
8
Mandag
9
Tirsdag
10
Onsdag
11
Torsdag
12
Fredag
13
Lørdag
14
Søndag
168
April 2013
uge 16
15
Mandag
16
Tirsdag
Dr. Margrethe
II
17
Onsdag
18
Torsdag
19
Fredag
20
Lørdag
21
Søndag
Prinsesse
Isabella
169
April 2013
uge 17
22
Mandag
23
Tirsdag
24
Onsdag
25
Torsdag
26
Fredag
St. Bededag
27
Lørdag
28
Søndag
170
April/Maj 2013
uge 18
29
Mandag
Prinsesse
Benedikte
30
Tirsdag
1
Onsdag
2
Torsdag
3
Fredag
4
Lørdag
Prins Henrik
5
Søndag
Danmarks
befrielse
171
Maj 2013
uge 19
6
Mandag
7
Tirsdag
8
Onsdag
9
Torsdag
Kristi
Himmelfartsdag
10
Fredag
11
Lørdag
12
Søndag
Mors dag
172
Maj 2013
uge 20
13
Mandag
14
Tirsdag
15
Onsdag
16
Torsdag
17
Fredag
18
Lørdag
19
Søndag
Pinsedag
173
Maj 2013
uge 21
20
Mandag
2. Pinsedag
21
Tirsdag
22
Onsdag
23
Torsdag
24
Fredag
25
Lørdag
26
Søndag
Kronprins
Frederik
174
Maj/Juni 2013
uge 22
27
Mandag
28
Tirsdag
29
Onsdag
30
Torsdag
31
Fredag
1
Lørdag
2
Søndag
175
Juni 2013
uge 23
3
Mandag
4
Tirsdag
5
Onsdag
Grundlovsdag/
Fars dag
6
Torsdag
7
Fredag
Prins Joachim
8
Lørdag
9
Søndag
176
Juni 2013
uge 24
10
Mandag
11
Tirsdag
Prinsgemalen
12
Onsdag
13
Torsdag
14
Fredag
15
Lørdag
16
Søndag
177
Juni 2013
uge 25
17
Mandag
18
Tirsdag
19
Onsdag
20
Torsdag
21
Fredag
22
Lørdag
23
Søndag
178
Juni 2013
uge 26
24
Mandag
Skt. Hans dag
25
Tirsdag
26
Onsdag
27
Torsdag
28
Fredag
29
Lørdag
30
Søndag
179
Juli 2013
uge 27
1
Mandag
2
Tirsdag
3
Onsdag
4
Torsdag
5
Fredag
6
Lørdag
7
Søndag
180
Juli 2013
uge 28
8
Mandag
9
Tirsdag
10
Onsdag
11
Torsdag
12
Fredag
13
Lørdag
14
Søndag
181
Juli 2013
uge 29
15
Mandag
16
Tirsdag
17
Onsdag
18
Torsdag
19
Fredag
20
Lørdag
21
Søndag
182
Juli 2013
uge 30
22
Mandag
Prins Felix
23
Tirsdag
24
Onsdag
25
Torsdag
26
Fredag
27
Lørdag
28
Søndag
183
Juli/August 2013
uge 31
29
Mandag
30
Tirsdag
31
Onsdag
1
Torsdag
2
Fredag
3
Lørdag
4
Søndag
184
August 2013
uge 32
5
Mandag
6
Tirsdag
7
Onsdag
8
Torsdag
9
Fredag
10
Lørdag
11
Søndag
185
August 2013
uge 33
12
Mandag
13
Tirsdag
14
Onsdag
15
Torsdag
16
Fredag
17
Lørdag
18
Søndag
186
August 2013
uge 34
19
Mandag
20
Tirsdag
21
Onsdag
22
Torsdag
23
Fredag
24
Lørdag
25
Søndag
187
August/September 2013
uge 35
26
Mandag
27
Tirsdag
28
Onsdag
Prins Nikolai
29
Torsdag
30
Fredag
31
Lørdag
1
Søndag
188
September 2013
uge 36
2
Mandag
3
Tirsdag
4
Onsdag
5
Torsdag
6
Fredag
7
Lørdag
8
Søndag
189
September 2013
uge 37
9
Mandag
10
Tirsdag
11
Onsdag
12
Torsdag
13
Fredag
14
Lørdag
15
Søndag
190
September 2013
uge 38
16
Mandag
17
Tirsdag
18
Onsdag
19
Torsdag
20
Fredag
21
Lørdag
22
Søndag
191
September 2013
uge 39
23
Mandag
24
Tirsdag
25
Onsdag
26
Torsdag
27
Fredag
28
Lørdag
29
Søndag
192
uge 40
September/Oktober 2013
30
Mandag
1
Tirsdag
2
Onsdag
3
Torsdag
4
Fredag
5
Lørdag
6
Søndag
193
Oktober 2013
uge 41
7
Mandag
8
Tirsdag
9
Onsdag
10
Torsdag
11
Fredag
12
Lørdag
13
Søndag
194
Oktober 2013
uge 42
14
Mandag
15
Tirsdag
Prins Christian
16
Onsdag
17
Torsdag
18
Fredag
19
Lørdag
20
Søndag
195
Oktober 2013
uge 43
21
Mandag
22
Tirsdag
23
Onsdag
24
Torsdag
25
Fredag
26
Lørdag
27
Søndag
Sommertid
slutter
196
uge 44
Oktober/November 2013
28
Mandag
29
Tirsdag
30
Onsdag
31
Torsdag
Halloween
1
Fredag
2
Lørdag
3
Søndag
197
November 2013
uge 45
4
Mandag
5
Tirsdag
6
Onsdag
7
Torsdag
8
Fredag
9
Lørdag
10
Søndag
Mortens aften
198
November 2013
uge 46
11
Mandag
12
Tirsdag
13
Onsdag
14
Torsdag
15
Fredag
16
Lørdag
17
Søndag
199
November 2013
uge 47
18
Mandag
19
Tirsdag
20
Onsdag
21
Torsdag
22
Fredag
23
Lørdag
24
Søndag
200
uge 48
November/December 2013
25
Mandag
26
Tirsdag
27
Onsdag
28
Torsdag
29
Fredag
30
Lørdag
1
Søndag
201
December 2013
uge 49
2
Mandag
3
Tirsdag
4
Onsdag
5
Torsdag
6
Fredag
7
Lørdag
8
Søndag
202
December 2013
uge 50
9
Mandag
10
Tirsdag
11
Onsdag
12
Torsdag
13
Fredag
14
Lørdag
15
Søndag
203
December 2013
uge 51
16
Mandag
17
Tirsdag
18
Onsdag
19
Torsdag
20
Fredag
21
Lørdag
22
Søndag
204
December 2013
uge 52
23
Mandag
24
Tirsdag
Juleaften
25
Onsdag
Juledag
26
Torsdag
2. Juledag
27
Fredag
28
Lørdag
29
Søndag
205
December/Januar 2014
uge 1
30
Mandag
31
Tirsdag
Nytårsaften
1
Onsdag
Nytårsdag
2
Torsdag
3
Fredag
4
Lørdag
5
Søndag
206
Januar 2014
uge 2
6
Mandag
Hellig 3
konger
7
Tirsdag
8
Onsdag
Prs. Josephine/
Pr. Vincent
9
Torsdag
10
Fredag
11
Lørdag
12
Søndag
207
Januar 2014
uge 3
13
Mandag
14
Tirsdag
15
Onsdag
16
Torsdag
17
Fredag
18
Lørdag
19
Søndag
208
Januar 2014
uge 4
20
Mandag
21
Tirsdag
22
Onsdag
23
Torsdag
24
Fredag
Prs. Athena
25
Lørdag
26
Søndag
209
Januar/Februar 2014
uge 5
27
Mandag
28
Tirsdag
29
Onsdag
30
Torsdag
31
Fredag
1
Lørdag
2
Søndag
210
Februar 2014
uge 6
3
Mandag
4
Tirsdag
5
Onsdag
Kronprinsesse
Mary
6
Torsdag
Prinsesse
Marie
7
Fredag
8
Lørdag
9
Søndag
211
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
212
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
213
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
214
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
215
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
216
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
217
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
218
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
219
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
220
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
221
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
222
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
223
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
224
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
225
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
226
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
227
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
228
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
229
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
230
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
231
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
232
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
233
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
234
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
235
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Sprøjte nr. (ID)
Sprøjteføres int.:
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
236