Læs anbefaling fra afdelingschef Charlotte Aakerlund Østergaard

Planteværns- og
Markjournal 2011
Værs’go
Planteværns- og Markjournal 2011
Vi håber, at vores nye markbog og kalender kan være til nytte og inspiration, når du arbejder med
planteværn og planlægning af markbruget.
Løsningsforslagene i Planteværns- og Markjournal 2011 er baseret på afprøvninger og Landsforsøgs–
resultater, samt oplysninger fra planteværnsindustrien. Der er ved fastsættelse af doseringer taget
hensyn til behandlingsindeks og nettomerudbytter. Vi vil gerne opfordre til, at du sprøjter efter behov
og vælger de økonomisk optimale doseringer af de rigtige midler. De efterfølgende forslag er baseret
på kornprisen efterår 2010.
Du kan finde yderligere oplysninger om de anførte produkter på vores hjemmeside www.dlaagro.com,
ligesom du via links fra produkterne på hjemmesiden, altid kan finde opdaterede sikkerhedsdatablade.
Da midlerne kan komme til anvendelse under vidt forskellige forhold, påtager vi os intet ansvar for
mulige direkte eller indirekte skader. Der tages forbehold for evt. trykfejl.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Bag i bogen finder du notatsider til brug i marken, så du eller din konsulent senere kan indberette
forbruget af planteværnsmidler elektronisk. Du skal registrere følgende 6 punkter:
• Marken eller det areal, hvor du udbringer sprøjtemidlet
• Størrelsen af marken eller arealet
• Afgrøden eller kulturen du dyrker
• Sprøjtemidlets handelsnavn
• Dosering
• Dato for udbringning.
Derudover skal ejerens eller brugerens (dit) CPR-nr. stå på sprøjtejournalen.
Navn:
Adr.:
Tlf.:
Signaturforklaring på farveangivelser:
= Ukrudt
= Vækstregulering
= Svampe
= Skadedyr
= Mikronæring
Indhold
Produktoversigt4
Hvede og triticale forår
5
Rug forår
8
Hvede og triticale efterår
9
Vinterbyg forår
11
Vinterbyg efterår
13
Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg
14
Vårbyg med kløvergræsudlæg
16
Vårbyg med græsudlæg uden kløver
16
Frøgræs forår
17
Frøgræs efterår
18
Fodermajs
19
Græs og kløver til foder
20
Ærter til modenhed
20
Vinterraps21
Vårraps24
Sukkerroer og foderroer
25
Kartofler
27
Ukrudt på udyrkede arealer
30
Hus og have
30
Juletræer og pyntegrønt
31
Gulerod32
Løg33
Porre34
Rødbede
35
Salat
36
Jordbær37
Solbær, rips og stikkelsbær
38
Kvikbekæmpelse/nedvisning
39
Oversigt over rodukrudtsmidler
40
Virkningsoversigt af svampemidler i korn
42
Produktbeskrivelser44
Dysetabel102
Rengøring af sprøjten
103
Gødningsoversigt 104
Mikronæringsstoffer106
Nordic Seed, Sortsbeskrivelser 2011
109
Kalender
119
Markjournal178
3
Middelfortegnelse
Handelsnavn:
SideHandelsnavn:
Side
Hussar OD................................................... 73
Absolute 5................................................... 44
Activus 40 WG............................................. 45
Karate......................................................... 74
Agil 100 EC.................................................. 46
Legacy 500 SC............................................. 75
Ally ST......................................................... 47
Lexus 50 WG............................................... 76
Amistar....................................................... 48
MaisTer....................................................... 77
Aproach....................................................... 49
Maredo 125 SC............................................ 78
Atlantis OD.................................................. 50
Matrigon...................................................... 79
Bell............................................................. 51
Mavrik 2 F................................................... 80
Betanal Power.............................................. 52
Mospilan SG................................................. 81
Biscaya........................................................ 53
Mustang Forte.............................................. 82
Boxer.......................................................... 54
Nicanor 20 SG.............................................. 83
Briotril 400 SC.............................................. 55
Opera.......................................................... 84
Broadway.................................................... 56
Othello........................................................ 85
Bumper 25 ec.............................................. 57
Primera Super.............................................. 86
Callisto........................................................ 58
Proline......................................................... 87
Cantus......................................................... 59
Prosaro........................................................ 88
Ceando........................................................ 60
Ranman....................................................... 89
Comet......................................................... 61
Renol.......................................................... 90
Command cs................................................ 62
Revus 250 SC............................................... 91
Express ST................................................... 63
Rizolex 10 D................................................ 92
Fastac 50..................................................... 64
Safari.......................................................... 93
Flight Extra.................................................. 65
Starane XL................................................... 94
Focus Ultra.................................................. 66
Stomp......................................................... 95
Folicur......................................................... 67
Stomp Pentagon........................................... 96
Fox 480 SC.................................................. 68
Tern............................................................ 97
Galera......................................................... 69
Titus WSB.................................................... 98
Glyphogan................................................... 70
Tomahawk 180 SC........................................ 99
Goliath........................................................ 71
Zoom........................................................ 100
Harmony SX................................................. 72
4
Hvede og triticale forår
Behandlingstidspunkter
Efterår
Forår
Frøukrudt / græsser
Hvedegalmyg / bladlus
Meldug / gråplet / gulrust / septoria / hvedens bladplet
Vækstregulering
Flyvehavre
11
12
14
18
20
30
31
32
37
41
53
59 75-90
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Ukrudt
Agerstedmoder, fugle- Ally ST*
0,5 tab.
Temperatur over 12 grader C.
græs, kamille, spild-
+ Tomahawk
+ 0,4 ltr.
raps, tvetand, valmue
hanekro, burresnerre,
pileurter.
Kamille, fuglegræs,
Starane XL
0,6-1,0 ltr.
Starane XL kan anvendes tidligt ved lave
valmue, burresnerre,
temperaturer. Bekæmper SU-resistent fuglegræs.
hanekro, fersken-, sner-
lepileurt
+ stedmoder, valmue, Mustang Forte
0,75-1,0 ltr.
Vær opmærksom på begrænsninger vedr.
svinemælk,kornblomst, efterfølgende afgrøde, herunder kartofler, roer og
agertidselskærmplanter.
Rajgræs, vindaks samt Hussar OD
50-100 ml
Højeste dosering af Hussar OD mod rajgræs.
tokimbladet ukrudt
+ Ally ST*
0,3 tab.
Ved Hussar i korn forud for vinter­raps,
inkl. burresnerre
+ Olie
0,5 ltr.
bør marken pløjes / jordbearbejdes med samme
intensi­tet, som svarer til pløjning.
Anvendes stadie 30-32. Se produktoversigt for
maksimale doseringer.
Alm. og ital. rajgræs,
Broadway
165-220 g
Tidligt forår stadie 21-29. Højeste dosering mod
vindaks, gold- og blød + PG 26 N
+ 0,5 ltr.
agerrævehale, blød- og gold hejre samt kvik. Ved
hejre, agerrævehale, behandling stadie 30-34 anvendes 220 g
flyvehavre, kvik samt Broadway pr. ha. Ingen restriktioner for efterflg.
tokimbladet ukrudt
afg. Ikke i fremavlskorn.
inkl. burresnerre
* 1 tablet Ally ST svarer virkningsmæssigt til 18,75 g Nicanor.
5
Hvede og triticale forår (forts)
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Enårig rapgræs og alm. Atlantis OD
rapgræs og vindaks
+ Hussar OD
samt tokimbladet ukrudt + Olie
0,4-0,5 ltr.
+ 40 ml
+ 0,5 ltr.
Højeste dosering ved store planter af enårig
rapgræs. Tilsæt 0,3 tab. Ally ST* mod store kamiller eller hanekro. Maks. 45 ml. Atlantis OD i rug.
Blød hejre, vindaks, alm. 1. Monitor
10-12,5 g
1. beh. stadie 31. Ally ST* mod alm. ukrudtsrapgræs, burresnerre, + Ally ST*
+ 0,5 tab.
bestand. To behandlinger mod gold hejre.
kamille, fuglegræs,
+ Spredeklæbemiddel
+ 0,15 ltr.
Ved anvendelse af Monitor + Ally ST* skal man være
snerlepileurt, forglem-
opmærksom på afgrødebegrænsningen det
migej, valmue
følgende år. Monitor må ikke anvendes i rug.
2. Monitor
10-12,5 g
2. beh. ca. 7 dage efter. Mod gold hejre og kvik
+ Spredeklæbemiddel
+ 0,15 ltr.
højeste dosering ved 1. og 2. behandling.
Flyvehavre, Primera Super
0,8-1,0 ltr.
Fra begyndende vækst. Højeste dosering mod
rajgræs, vindaks
+ Spredeklæbemiddel
+ 0,15 ltr.
flyvehavre og vindaks. Ved tankblanding se etiket. eller + agerrævehale
Topik 100 EC
0,25-0,5 ltr.
Topik må kun anvendes i hvede og ikke i udlægsmarker.
+ Olie
+ 0,5 ltr.
Højeste dosering mod agerrævehale.
Flyvehavre, rajgræs,
Grasp 40 SC
0,5-0,75 ltr.
Kan anvendes frem til st. 39. Undgå blanding vindaks, alm. rapgræs,
+ AtPlus + 0,5 %
med minimidler. 0,5% AtPlus = 0,5 ltr./
agerrævehale og
100 ltr. vand. St. 20-24 anbefales ca. 0,5 l/ha.
grøn skærmaks
St. 25-39 doseres 0,75 l/ha.
Tidsler og andet rod-
Metaxon
1,33 ltr.
Husk høj vandmængde, gerne over 200 ltr./ha.,
ukrudt, samt agerkål,
+ Spredeklæbemiddel
+ 0,15 ltr.
da virkningen forbedres. Afgrødens st. 30-39.
raps, mælde m.fl.
Min. temp. over 12 grader C. Optimum ved 20
grader C. Max. 25 grader C.
Vækstregulering
St. 25-31
CCC 750
0,4-1,0 ltr.
CCC 750 i hvede st. 25-30. I triticale st. 30-31.
eller
Moddus M
0,2 ltr.
Moddus M anvendes st. 32-39. Kun på afgrøder i god vækst. Ingen vækstregulering i brødkorn.
* 1 tablet Ally ST svarer virkningsmæssigt til 18,75 g Nicanor.
6
Hvede og triticale forår (forts)
Skadevolder
Middel
Problem
Svampe
St. 30-32
Meldug
Flexity
eller
Tern
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
0,125
Maks. en behandling pr. sæson med Flexity.
0,3 ltr.
Tern anbefales ved stærke angreb af meldug.
St. 29-39
Meldug, rust, septoria, Ceando
0,3-0,35 ltr.
Anbefales til første sprøjtning i meldugmodtagelige
knækkefodsyge (st. 30-32)
sorter. Bred effekt mod meldug, rust, septoria samt
nogen effekt mod hvedebladplet og knækkefodsyge.
St. 39-45
1. Sprøjtning
Septoria, gulrust
Prosaro
0,3-0,5 ltr.
Prosaro er på redigeringstidspunktet ikke godkendt i eller
triticale. Mod hvedens bladplet (DTR) anvendes
Bell
0,4-0,5 ltr.
Bumper 0,25 ltr. eller Prosaro 0,5 ltr.
+ Comet
+ 0,15 ltr.
I triticale anvendes 0,2 ltr. Bell + 0,3 ltr. Folicur.
St. 53-65
2. Sprøjtning
Septoria, gulrust
Bell
0,4-0,5 ltr.
0,3 ltr. Bell i triticale. Alternativt til Bell kan anvendes
ellerMaredo
Aksfusarium i hvede
Prosaro
0,5 ltr.
I fusarium modtagelige sorter kan Bell erstattes af
0,5 ltr. Prosaro.
Skadedyr
Bladlus, kornblad-
Mavrik 2 F
0,05-0,1 ltr. Største dosis mod kornbladbillens larve.
billens larve
+ Spredeklæbemiddel 0,15 ltr.
Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
eller
Fastac 50
0,125-0,15 ltr.
Hvedegalmyg
Mavrik
0,1-0,2 ltr.
I perioden fra beg. skridning til beg.blomstring.
Mikronæring
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 2,5 kg/ha Mangan-
eller
sulfat ved blanding med andre produkter, hvor
Mangansulfat
2,0-2,5 kg
dette er muligt iht. etiketten.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Magnesiummangel
EPSO Top
1-2x10 kg
Ved synlig Mg-mangel. 7
Rug forår
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Ukrudt som hvede dog må Topik og Monitor ikke anvendes i rug.
Vækstregulering
St. 33
CCC 750
0,9-1,0 ltr.
eller
Moddus M
0,2-0,3 ltr.
Kun på afgrøder i god vækst.
Husk ingen vækstregulering i brødrug.
Svampe
St. 39
Meldug, brunrust,
Bell
0,2-0,3 ltr.
Ved etableret angreb af brunrust anvendes
skoldplet
+ Folicur
+ 0,2-0,4 ltr. 0,35-0,4 ltr. Folicur.
Skadedyr
Trips
Fastac 50
0,15 ltr.
Stadie 40-51
8
Hvede, rug og triticale efterår
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Tokimbladet ukrudt:
Fuglegræs, tvetand,
DFF / Legacy 500 SC 0,05 ltr.
Kun marker uden græsukrudt. Fra kornets stadie 10.
hyrdetaske, spildraps, + Briotril / Oxitril
+ 0,15 ltr.
Bred effekt! Ved forekomst af valmuer tilsættes
agerstedmoder,
0,4 kg Activus WG eller 0,4 ltr. Stomp pr. ha.
ærenpris, kamille. Mod kornblomst min. 0,3 ltr. Briotril.
Enårig rapgræs, vindaks.
Tokimbladet ukrudt:
Boxer EC/Roxy EC
1,0 – 2,0 ltr. Fra kornets stadie 10-13. Højeste dosis af Boxer
Fuglegræs, burresnerre, + DFF/Legacy 500 SC + 0,05 ltr.
mod rajgræs samt stor ukrudtsbestand.
hyrdetaske, spildraps, + Briotril / Oxitril
+ 0,15 ltr.
Ved forekomst af valmuer tilsættes 0,4 kg Activus
stedmoder, tvetand,
WG eller 0,4 ltr. Stomp pr. ha. Mod kornblomst
valmue, ærenpris,
min. 0,3 ltr./ha Briotril.
kamille.
Agerrævehale, enårig Boxer EC / Roxy EC
1,0 ltr.
Fra kornets stadie 10. Ved stor forekomst
rapgræs og vindaks.
+ Absolute 5
+ 45-60 gram af valmuer tilsættes 0,4 kg/ha Activus WG
Tokimbladet ukrudt:
eller 0,4 ltr. Stomp.
Fuglegræs, hyrdetaske,
Ved stor bestand af agerrævehale øges
kamille, kornblomst,
eller
doseringen af Absolute til 60 gram pr. ha.
tvetand, ærenpris, Activus WG 1,25 kg
storkenæb. + Absolute 5
+ 45-60 gram
Alm. rapgræs, enårig Activus WG / Stomp 0,8 kg/ltr.
Fra kornets stadie 11 - 13. Othello må ikke
rapgræs, alm. rajgræs. + Othello
+ 0,4-0,6 ltr. anvendes i vinterbyg! Stomp + Othello anbefales
Tokimbladet ukrudt:
eller
mod valmuer. Boxer EC / Roxy + Othello
Fuglegræs, hyrdetaske, Boxer EC / Roxy
0,75 ltr.
anbefales hvor der er vindaks. Løsningerne
kamille, kornblomst, + Othello
+ 0,4-0,6 ltr. anbefales på lavbundsjord samt ved reduceret
tvetand, ærenpris.
jordbehandling. Mod rajgræs under disse forhold
anvendes 0,6 ltr. Othello pr. ha.
Agerrævehale, alm. rap- Atlantis OD
0,3-0,75 ltr. Fra kornets stadie 11-12. Anbefales på lavbundsgræs, enårig rapgræs, + Flight Extra
+ 1,0 ltr.
jord samt ved reduceret jordbehandling. Mod ageralm. rajgræs, vindaks.
rævehale og rajgræs i rug anvendes maksimalt
Tokimbladet ukrudt:
0,45 ltr. Atlantis OD.
Fuglegræs, burresnerre, hyrdetaske, spildraps,
stedmoder, tvetand, valmuer, ærenpris, kamille.
9
Hvede, rug og triticale efterår (forts)
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Skadedyr
Bladlus
Fastac 50
0,125-0,15 ltr.
Snegle
FerroX
eller
Ferramol
Mikronæring
Manganmangel
Mikronæringsstoffer 7,0 kg
15,0 kg
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
eller
Mangansulfat
2,0-2,5 kg
+ Spredeklæbemiddel +0,15 ltr.
EPSO Microtop
Regnfasthed op til 6 uger.
10 kg
10
Anvendes efter behov. Maks. 2,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med andre produkter, hvor
dette er muligt iht. etiketten.
Vinterbyg forår
Behandlingstidspunkter
Flyvehavre
Meldug / bygrust / bygbladplet / skoldplet
Bladlus
Tokimbladet ukrudt
Vækstregulering
Tidsler
11
12
14
18
20
30
31
32
37
41
53
59
75-90
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
St. 12-14:
Vindaks samt
tokimbladet ukrudt
25 ml
Max dosis i vinterbyg er 25 ml Hussar OD.
+ 0,5 tab.
+ 0,5 ltr.
Hussar OD
+ Ally ST* + Olie
St. 20-29:
Ally ST*
0,5 tab. Agerstedmoder, fugle- + Tomahawk/Starane 180 + 0,4 ltr.
græs, kamille, spild-
raps, tvetand, valmue,
ærenpris, burresnerre,
pileurt, hanekro.
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
På planter i god vækst og min. temperatur på
12°C. Minimum 1 times tørvejr.
For at undgå afgrødeskader anbefales løsningen
ikke efter stadie 30.
St. 20-29:
Starane XL
0,6 ltr.
Tidligt forår. Temperatur minimum 5°C.
Tokimbladet ukrudt
+ Ally ST* + 0,3 tab. Løsningen anbefales ved stor forekomst af
inkl. spildraps
eller
kamille og hanekro.
+ kornblomst, Mustang Forte
0,75-1,0 ltr.
agertidsel.
Flyvehavre, vindaks,
agerrævehale
Primera Super
0,8-1,0 ltr.
Stadie 20-30. Højeste dosering mod flyvehavre og
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
vindaks. Vinterbyg behandles senest st. 30.
eller
Grasp 40 SC
0,5-0,75 ltr. Stadie 20-37.
+ Atplus
+ 0,5%
0,5% = 0,5 ltr./100 ltr. vand.
Tidsler og andet rod-
Metaxon
1,33 ltr.
ukrudt samt agerkål, + Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
raps, mælde m.fl.
Stadie 30-39. Dagtemperaturer over 12-15°C.
Husk høj vandmængde. Bedst effekt ved over
200 ltr./ha.
* 1 tab. Ally ST svarer til 18,75 g Nicanor.
11
Vinterbyg forår (forts)
Skadevolder
Middel
Problem
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Vækstregulering
St. 32-39
Moddus M
0,25-0,3 ltr. Bedst effekt stadie 32-37. Sprøjt kun på afgrøder eller
i god vækst. 1,0 ltr./ha Terpal i 2-radede sorter.
Terpal
1,0-1,6 ltr.
1,6 ltr./ha Terpal i 6-radede sorter. Optimal st. 37.
Svampe
St. 32-35
Prosaro
0,3-0,5 ltr.
Splitsprøjtning anbefales ved højt udbytteniveau
Meldug, skoldplet,
eller
og i år med højt smittetryk.
bladplet, bygrust
Aproach
0,25 ltr.
+ Folicur
0,25 ltr.
Skadedyr
Bladlus
Mavrik 2 F
0,05-0,1 ltr.
eller
Fastac 50
0,125-0,15 ltr.
Mikronæring
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
eller
Mangansulfat
2,0-2,5 kg
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Anvend maksimalt 2,5 kg/ha i blanding med
andre midler.
Magnesiummangel
EPSO Top
Ved synlig Mg-mangel.
10 kg
12
Anvendes efter behov. Vinterbyg efterår
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Tokimbladet ukrudt:
Fuglegræs, tvetand,
DFF / Legacy 500 SC 0,05 ltr.
Kun marker uden græsukrudt. Fra kornets
hyrdetaske, spildraps, + Briotril / Oxitril
+ 0,15 ltr.
stadie 10. Bred effekt! Ved stor
agerstedmoder,
forekomst af valmuer tilsættes 0,33 ltr. Stomp
ærenpris, kamille. eller 0,33 kg Activus 40 WG. Mod kornblomst
anvendes 0,3 ltr. Briotril.
Enårig rapgræs.
Tokimbladet ukrudt:
Activus 40 WG / Stomp 1,2 kg/ltr.
Fra kornets stadie 10. Dosis kan reguleres med
Fuglegræs, burresnerre, + DFF / Legacy 500 SC + 0,05 ltr.
+/- 20 % efter ukrudtsmængde og sprøjtetidshyrdetaske, spildraps, + Briotril / Oxitril
+ 0,15 ltr.
punkt. Hvor der forekommer vindaks anvendes
stedmoder, tvetand,
Boxer i stedet for Stomp eller Activus 40 WG.
valmue, ærenpris, Mod kornblomst anvendes 0,3 ltr. Briotril.
kamille, kornblomst
Enårig rapgræs, vindaks.
Tokimbladet ukrudt:
Boxer EC / Roxy EC
1,0 – 2,0 ltr. Fra kornets stadie 10-13. Højeste dosis af Boxer
Fuglegræs, burresnerre, + DFF / Legacy 500 SC + 0,05 ltr.
hvis ukrudtet har mere end 2 blade. Ved forehyrdetaske, spildraps, + Briotril / Oxitril
+ 0,15 ltr.
komst af valmuer tilsættes 0,33 kg/ltr. Activus
stedmoder, tvetand,
40 WG / Stomp.
valmue, ærenpris, kamille, kornblomst
Agerrævehale, enårig Boxer EC/Roxy EC
1,0 ltr.
Fra kornets stadie 11. Græs fremspiret.
rapgræs, vindaks.
+ Absolute 5
+ 45-60 g
Ved stor forekomst af valmuer tilsættes 0,33 kg/
Tokimbladet ukrudt:
ltr. Activus 40 WG / Stomp.
Fuglegræs, hyrdetaske,
Ved stor bestand af agerrævehale
kamille, kornblomst,
øges doseringen af Absolute til 60 gram pr. ha.
tvetand, ærenpris,
Det anbefales at pløje inden såning af vinterraps.
storkenæb. I vintermaltbygtyper anbefales 1,0 ltr. Activus
+ 45-60 gram Absolute 5.
Skadedyr
Bladlus
Fastac 50
0,125-0,15 ltr.
Snegle
FerroX
7,0 kg
eller
Ferramol
15 kg
Mikronæring
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
eller
Mangansulfat
2,0-3,0 kg
+ Spredeklæbemiddel +0,15 ltr.
13
Regnfasthed op til 6 uger.
Anvendes efter behov. Maks. 2,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med andre produkter, hvor
dette er muligt iht. etiketten. Mangannitrat bør ikke
blandes med SC-formulerede produkter.
Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Ukrudt
St. 11-13
Fuglegræs, tvetand
Harmony Plus
1,0 tab.
hvidm. gåsefod, æren- + Tomahawk
+ 0,15 ltr.
pris, burresnerre, for- + Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
glemmigej, valmue,
hanekro, kamille,
agerstedmoder, snerle-
pileurt, korsblomstret
eller
ukrudt m.fl.
Zoom
50-75 g
Briotril/Oxitril
0,20 ltr.
+ Spredeklæbemiddel 0,15 ltr.
St. 12-29
Ovennævnte + enårig Hussar OD
25 - 35 ml
rapgræs, rajgræs,
+ Briotril
+ 0,25 ltr.
vindaks
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
St. 12-20
Spildkartofler, burresnerre, Ariane Super
forglemmigej, fuglegræs,
hvidmelet gåsefod,
natlimurt, hyrdetaske,
lugtløs kamille,
fersken-, snerle- og vejpileurt, raps, agersennep,
tvetand
St. 14-29
Flyvehavre, vindaks
1,0 ltr.
Primera Super
0,8 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,2 ltr.
St. 14-37
Flyvehavre, rajgræs
Grasp 40 SC
0,5-0,75 ltr.
+ AtPlus
+ 0,5%
Anbefales hvor der er risiko for sulfonylurearesistens.
OBS! Kun i vårbyg og vårhvede. For at opnå
en god effekt på græsset anbefales mindst 150 l
vand pr. ha. Der kan forventes en kraftig
hæmning af rajgræs og vindaks ved anvendelse
af 0,035 l Hussar OD i vårsæd.
Specialløsning mod spildkartofler.
OBS! Kun i vårbyg og vårhvede. Kan ikke blandes med minimidler. 0,5% AtPlus
svarer til 0,5 ltr./100 ltr. vand. OBS! Kun i vårbyg
og vårhvede.
St. 32-39
Tidsler og andet rod-
Metaxon
1,33 ltr.
Bedst effekt ved 200-250 liter vand pr. ha.
ukrudt samt agerkål,
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Min. temp. 12 grader C. Optimal ved 20 grader C.
raps, mælde m.fl.
Max. temp 25 grader C.
Vækstregulering
St. 32-37
Vårbyg Moddus M
0,25 ltr.
Strå- og aksnedknækning. Kun på afgrøder i god eller
vækst. Terpal i kraftige tætte marker. Optimalt Terpal
0,5-1,0 ltr.
behandlingstidspunkt stadium 37.
St. 30-31
Havre CCC 750
1,0 ltr.
Ikke til grynhavre. Kun på afgrøder i god vækst.
14
Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Svampe
St. 30-45
Vårbyg og vårhvede. Prosaro
0,3-0,5 ltr.
Laveste dosering i vårbygsorter med god
Enkel behandling
eller
sygdomsresistens. I vårhvede anbefales 0,5 ltr.
Aproach
0,2 ltr.
Prosaro. Det kan være nødvendigt med op
+ Folicur
+ 0,2 ltr.
følgende behandling mod akssygdomme.
Delt behandling
Delt behandling anbefales anvendt i maltbyg.
st. 31-35
Prosaro
0,25 ltr.
Beskytter mod rust, skoldplet, bygbladplet
1. sprøjtning
og meldug.
st. 49-53
Prosaro
0,25 ltr.
2. sprøjtningeller
Aproach
0,15 ltr.
+ Folicur
+ 0,2 ltr.
Svampesygdomme Folicur EC 250
0,3 ltr.
Tilsæt evt. 0,15 ltr. Aproach for
havre
forgrønnende effekt.
Skadedyr
Bladlus,
Fastac 50
0,15 ltr.
Sprøjt når angrebet når skadetærsklen.
kornbladbillens larve
eller
Mavrik 2 F
0,10 ltr.
Mikronæring
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr. eller
Mangansulfat
2,0-2,5 kg
+ spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
15
Anvendes efter behov. Maks. 2,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med andre produkter, hvor
dette er muligt iht. etiketten. Mangannitrat bør
ikke blandes med SC-formulerede produkter.
Vårbyg med kløvergræsudlæg
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Ukrudt
Græsudlæg med rød- Stomp 1,0 ltr.
Stadie 26-30. Min. temp. 12˚C. Kløveren bør have
og hvidkløver samt + Troy 480 / Fighter 480 + 1,0-1,5 ltr. udviklet min. 1 trekoblet blad. Løsningen med
byg til helsæd med eller
eller
Basagran M 75 foretrækkes mod korsblomstret
ærter eller med
Stomp
1,0 ltr.
ukrudt og hvidmelet gåsefod.
udlæg af kløvergræs: + Basagran M75
+ 1,0-1,5 ltr.
alm. ukrudt
Byg med udlæg til
Stomp 1,0 ltr.
Stadie 26-30. Min temp. 15˚ C. Kløveren bør have
frø af rødkløver, + Troy 480 / Fighter 480 + 1,25 ltr.
udviklet 1 trekoblet blad.
hvidkløver og lucerne:
alm. frøukrudt
Vårbyg med græsudlæg uden kløver
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Byg med udlæg af
alm. rajgræs og rød-
svingel til frø: alm. ukrudt
Dosering pr. ha
Express ST/
Harmony Plus
1 tab.
+ Briotril
+ 0,2 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Stadie 12-25 når græsset er godt fremspiret
og har 1-2 blade. Mod enårig rapgræs tilsættes
0,1 ltr. DFF.
Vårbyg med udlæg Primera Super
0,8 ltr.
Anvendes i udlæg beregnet til foder, grønne
af rødsvingel, eng-
+ Spredeklæbemiddel + 0,2 ltr.
marker mm.
svingel og kløver: FlyvehavreOBS: Må ikke anvendes i havre
Agerkål, agerpadderok, Metaxon
1,33
Bedst effekt ved 200-250 liter vand pr. ha. Min.
agersennep, agersnerle, + Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
temp. 12 grader C. Optimal ved 20 grader C.
agertidsel, alm. gåsemad, Normalt sammen med svampebehandling,
alm. pengeurt, gråbynke, stadie 30-39.
hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kiddike, mælkebøtte, svinemælde, tidsler.
Svampe
Se vårbyg side 15
Skadedyr
Se vårbyg side 15
16
Frøgræs forår
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
I alm. rajgræs, rødsvingel og
engrapgræs
Tokimbladet ukrudt
Dosering pr. ha
Ariane FG S
2,5 ltr.
eller Primus
100-150 ml.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Alm. rajgræs, engrap- Starane XL
græs og rødsvingel
Tomkimbladet ukrudt.
1,5-1,8 ltr.
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Dagtemperatur over 10-12˚ C. Ariane FG S godkendt
i alle frøgræsser udlagt i dæksæd.
Dagtemperatur over 2˚C.
Afgrødens st. 20-39
Alle frøgræsser:
1. høstår
Tokimbladet ukrudt,
Ariane FG S
2,5 ltr.
ekskl. stedmoder
+ DFF (Off-label)
0,08-0,1 ltr.
Avler skal være i besiddelse af off-label
godkendelse.
Tokimbladet ukrudt
Catch (Off-label)
0,6 ltr.
inkl. tidsel
Stadie 20-32. Avler skal være i besiddelse af
off-label godkendelse.
Tokimbladet udkrudt
Ariane FG S
1,5 ltr.
Dagtemperatur over 10-12˚C. Løsningen godkendt
inkl. tidsel og
+ Primus
+ 75 ml
i alm. rajgræs, rødsvingel og engrapgræs.
gråbynke
Tidsler
Metaxon
0,7 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Dagtemperatur over 12-15˚C.
Alle frøgræsser:
2. høstår
Tokimbladet ukrudt
Ariane FG S
Dagtemperatur over 10-12˚C.
Tidsler
Metaxon
1,33 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Dagtemperatur over 12-15˚C.
I rødsvingel:
Kvik og andre fremmede græsser
Focus Ultra
+ Dash
Focus Ultra anbefales i maj. Der bør være en
afstand til vækstregulering på mindst 1 uge.
2,5-3,5 ltr.
1,0-1,5 ltr.
+ 0,5 ltr. Vækstregulering
Rødsvingel, hunde- Moddus M
0,4-0,8 ltr.
Fra beg. strækningsvækst når 1. knæ er synligt.
græs, strandsvingel
Frøgræshalmen må ikke opfodres.
Svampe
Meldug, rust,
Folicur EC 250
0,5 ltr.
Ved begyndede angreb. I hundegræs og rajgræs
bladpletsvampe
eller
tilsættes Amistar 0,25-0,5 ltr. til Folicur løsningen.
Bell
0,5 ltr.
17
Frøgræs efterår
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
I alm rajgræs, ital.
Express ST
1 tab.
rajgræs, engrap-
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
græs, rødsvingel ogeller
hundegræs
Briotril
0,3-0,5 ltr.
Avler skal være i besiddelse af off-label
Efterår til 30/9:
+ DFF (Off-label)
+ 0,05-0,1 ltr. godkendelse på DFF.
Tokimbladet ukrudt
eller
Fox
1,5 ltr.
+ Express ST
+ 1 tab.
Udlæg af rajgræs i
renbestand
Avler skal være i besiddelse af off-label
Tokimbladet ukrudt
DFF (Off-label)
0,15 ltr.
godkendelse.
+ Stomp (Off-label)
+ 1,0 ltr.
Kræver omhyggelig såning..
Skadedyr
Fritfluer, agerugler
Karate 2,5 WG 0,4 kg
Avler skal være i besiddelse af off-label
(Off-label) godkendelse.
Når angreb observeres.
18
Fodermajs
Behandlingstidspunkter
Ukrudtsbekæmpelse
Bladsygdomme
05 07 09 10 11 13
15
Skadevolder
Middel
Problem
17-32
34
53
Dosering pr. ha
63
69
79
89
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Ukrudt
Tokimbladet ukrudt
1. Callisto
0,5-0,75 ltr. 1. behandling på kimbladstadiet. Hvis temp. er over 12°C
inkl. storkenæb,
+ Harmony SX + 0,5 pose erstattes Harmony SX af 0,4-0,5 ltr. Troy 480/Fighter 480.
stedmoder, pileurter. Ved ærenpris øges doseringen af Callisto til 0,75 ltr./ha.
Tokimbladet ukrudt,
2. MaisTer
50-100 g
2. behandling 10-12 dage senere, ved mange storke-,
enårig rapgræs
+ MaisOil
+0,67-1,33 ltr. hejrenæb tilsættes 0,3-0,5 ltr. Troy 480/Fighter 480 pr. ha., + Tomahawk /
+0,3 ltr.
bemærk, der skal være over 12°C.
Starane 180
Tomahawk/Starane ikke efter majsens 5-bladstadie.
Tokimbladet ukrudt, 1. Callisto
tidsler, gråbynke samt 2. Callisto
spildkartofler
3. Callisto
0,5-0,75 ltr.
0,5 ltr.
0,5 ltr. Stort ukrudtstryk med 1. MaisTer
skærmaks, hanesporre, + Callisto
kvik
+ MaisOil
40-50 gram
0,4-0,5 ltr.
0,3 ltr.
50-75 gram
0,4-0,5 ltr.
0,3 ltr.
2. MaisTer
+ Callisto
+ MaisOil
Svampe
Majsbladplet,
Opera
1,5 ltr.
øjeplet i majs
Callisto anvendes ved 1., 2. og 3. behandling.
Der må maks. bruges 1,5 ltr.
Ved første tegn på sygdom fra vækststadium 32
(2. internodie (stængelstykke)) og indtil vækststa-
dium 51 (hanblomsten netop synlig).
Mikronæring
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr. Når mangel konstateres.
Bormangel
MicroCare Bor
2,0 ltr.
Mikronæringsstoffer EPSO Combitop
15 kg
S, Mg, Mn og Zn.
Behandlingen kan evt. gentages efter behov.
19
Græs og kløver til foder
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Kløvergræsudlæg - Stomp
1,0 ltr.
Anvend 150-250 liter vand pr. ha. Avler skal
uden dæksæd
+ Troy 480/Fighter 480 + 1,0 ltr.
være i besiddelse af off-label godkendelse
alm. ukrudt
(Off-label)
ved anvendelse af Fighter i udlæg uden dæksæd.
Forår og efterår
Græs med kløver
Harmony SX
0,6-1,6 pose Juli - september.
Hyrdetaske, skræppe, + Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Højeste dosering mod skræpper.
vårbrandbæger
Græs uden kløver
Tomahawk/Starane 180 0,8-1,2 ltr.
Dagtemperatur over 12-15˚C. Bedste effekt ved
Mælkebøtte, hyrdetaske, + Metaxon + 1,0-1,33 ltr. 200-250 liter vand pr. ha.
skræpper, vårbrand-
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
bæger
Ærter til modenhed
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Fuglegræs, kamille, pileurter, hanekro, tve-
tand, hvidm. gåsefod, vejpileurt, gul okseøje, korsbl. ukrudt
1. Activus 40 WG/Stomp
+ Basagran M 75
2. Activus 40 WG/Stomp
+ Basagran M 75
0,75 kg/ltr.
+ 0,75 ltr. 0,75 kg/ltr.
+ 0,75 ltr.
Behandlingen deles ad 2 gange:
1. Når ærterne er 1-2 cm.
2. Ved nyfremspiret ukrudt ca. 7-10 dage
senere.
Enårig rapgræs + ovenstående
Troy 480/Fighter 480
+ Fenix
0,75-0,9 ltr.
0,75-1,0 ltr.
Mod pileurter anbefales det at dele behandlingen
ad 2 gange med 10 dages mellemrum.
Kvik
Agil
0,75-1,0 ltr. Når kvikken har 3-5 blade.
Flyvehavre
Laveste dosering mod flyvehavre.
Svampe
Ærtesyge
Amistar
0,5 ltr.
20
Ærter til modenhed (forts)
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Skadedyr
Ærtebladlus Pirimor
0,15 kg
Mavrik og Pirimor kan anvendes over åben blomst.
eller Mavrik 2 F
0,1-0,2 ltr. Ærteviklere
Fastac 50
0,2-0,225 ltr. Fastac 50 kun udenfor biernes flyvetid.
Bekæmpelse i kon-
eller
sum- og fremavlsærter Mavrik
0,2-0,225 ltr.
21
Vinterraps
Behandlingstidspunkter
Efterår
Forår
Ukrudt, spildkorn
Spildkorn, flyvehavre og kvik
Knoldbægersvamp
Skulpesvamp
Glimmerbøsser, skulpesnudebiller, skulpegalmyg
0
10
15
30
50
55
65
80-90
Forår
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Kvik, flyvehavre samt
spildkorn
Dosering pr. ha
Agil
0,5-1,0 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
eller Focus Ultra
1,0-2,0 ltr.
+ Dash
+ 0,5 ltr.
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Højeste dosering ved højt kviktryk, samt hvor man
ønsker en langsigtet kvikbekæmpelse.
Kamille, burresnerre, Galera
0,3 ltr.
Fra stadie 30-50. Kan anvendes ved dagtemperakornblomst, agertidsel, + PG 26 N
+ 0,3 ltr.
turer fra 8-9o C.
agersvinemælk
Svampe
Knoldbægersvamp
Folicur EC 250
0,35 ltr.
gråskimmel, skulpe-
+ Amistar
+ 0,35 ltr.
svamp
eller Cantus
0,35-0,5 kg
22
Folicur og Amistar fra stadie 65, når de første
kronblade falder af. Cantus fra stadie 59. Senest
60 dage før høst. Vinterraps Forår (forts)
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Skadedyr
Glimmerbøsser
Biscaya
0,2 - 0,3 ltr. Tidligt knopstadie. Biscaya og Mavrik kan
eller anvendes over åben blomst. Biscaya kun 1 gang
Mavrik 2F
0,2 ltr.
pr. sæson.
Skulpesnudebiller og Fastac 50
0,15 ltr.
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skulpegalmyg
skadetærskel er nået. Evt. randbehandling
udenfor biernes flyvetid fra kl 21-03.
Mikronæring
Bormangel
MicroCare Bor 150 MEA 2 - 3 ltr.
Vinterraps bør som hovedregel tilføres bor, da afgrøden ofte er i underskud. Op til 3 ltr. kan tankblandes med Biscaya.
Vinterraps Efterår
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Ukrudt
Hyrdetaske, burresner- Command CS
0,25-0,33 ltr. Udsprøjtes senest 3 dage efter såning. På JB 1-2
re, tvetand, fugle-
maks. 0,25 ltr. Højeste dosering mod
græs, ærenpris, enårig
burresnerre. Valmue: Tilsæt 0,5 ltr. Stomp eller
rapgræs
0,5 kg Activus 40 WG off-label.
Stedmoder, ærenpris, Fox
0,5-0,75 ltr. Anvendes, når rapsen har 2-4 blivende blade. Må
tvetand, hyrdetaske, ikke blandes med andre midler. Rapsen kan svides/
storke- og hejrenæb,
gulfarves af behandlingen, men dette har normalt
burresnerre
ingen betydning for rapsudbyttet.
Spildkorn
Spildkorn, gold- og blød
hejre samt spildkorn af
rajgræs
Agil
0,25-0,5 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
eller Focus Ultra
1,5-2,0 ltr.
+ Dash
+ 0,5 ltr.
Under gode vækstforhold i september-oktober,
når spildkornet har 2-3 blade. Laveste dosis mod
vårbyg.
Vækstregulering
Vækstregulering
Juventus 90
0,5-1,0 ltr.
Anvendes, når rapsen har 5-9 blivende blade.
Laveste dosis ved tidlig anvendelse.
Svampe
Rodhalsråd
Folicur
0,5 ltr.
Bekæmpes typisk i 4-8 bladstadie. Temp. over
(Phoma)
15˚C og fugtige vejrforhold fremmer rodhalsråd.
Vær opmærksom på at Folicur også har en
vækstregulerende effekt.
23
Vinterraps Efterår (forts)
Skadevolder
Middel
Dosering Problem
pr. ha
Skadedyr
Rapsjordlopper
Karate 2,5 WG
0,25 kg
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået.
Agersnegle
FerroX
8 kg
Når angreb ses. Højeste dosering på knoldet jord. eller
Evt. forebyggende på lerknolde og andre arealer Ferramol
15 kg
hvor der erfaringsmæssigt forekommer snegle-
angreb.
Mikronæring
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
Bormangel
MicroCare Bor 150 MEA 2 - 3 ltr.
B, Mg, S, Mn
EPSO Microtop
1-2 x 15 kg
Udsprøjtes efter behov. Ved rapsjordlopper
tilsættes 0,2 kg Karate 2,5 WG.
Alle rapsmarker har behov for bor. Udsprøjtes fra fra rapsen har 4 blade.
Maks. 5 kg/100 ltr. vand.
Vårraps
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Ukrudt
Ukrudt
Command CS
0,2-0,33 ltr. Må kun anvendes i vårraps til fremavl. Avler
(Off-label)
skal være i besiddelse af off-label godkendelse.
Kvik, flyvehavre samt
Agil
0,5-1,0 ltr.
Når kvikken har 3-5 blade.
spildkorn
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
eller
Højeste dosering ved højt kviktryk, samt hvor
Focus Ultra
1,0-2,0 ltr.
man ønsker langsigtet kvikbekæmpelse.
+ Dash
+ 0,5 ltr.
Svampe
Knoldbægersvamp
Folicur EC 250
0,35 ltr.
gråskimmel, skulpe svamp + Amistar
+ 0,35 ltr.
Skadedyr
Rapsjordlopper, thrips Fastac 50
0,15 ltr.
eller
Karate 2,5 WG
0,2 kg
Folicur og Amistar fra stadie 65, når de første
kronblade falder af.
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået.
Glimmerbøsser
Biscaya
0,2-0,3 ltr.
Bekæmpelse fra tidlig knopstadie. Skadetærskel:
eller
1 bille pr. plante. Biscaya kun 1 gang pr. sæson.
Mavrik 2 F
0,2 ltr.
Skulpesnudebiller og
Fastac 50
0,15 ltr.
Ved varsling. Blomstrende raps sprøjtes uden for
skulpegalmyg
biernes flyvetid (fra kl. 21-03).
Bormangel
MicroCare Bor 150 MEA 2-3 ltr.
24
Alle rapsmarker har behov for bor. Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade.
Sukkerroer og foderroer
Behandlingstidspunkter
Trips
Bedefluens larve
Bladlus
Ukrudtsbekæmpelse
Græsser
Tidsler
05
09
10
11
Behandling
Ukrudt
Strategi 1
12
Lille bestand af tokimbladet ukrudt
15
Bederust/meldug/
Ramularia
31
Strategi 2
49
Strategi 3
Normal bestand af tokimbladet ukrudt Normal bestand af tokimbladet
incl. melder, fersken-, vej- og snerle ukrudt incl. burresnerre, fersken-,
pileurt, stedmoder og storkenæb.
vej- og snerle pileurt, stedmoder, storkenæb, hundepersille og raps.
1
2
1,0-2,0 ltr. Betanal/ 0,4-0,6 ltr. Betanal Power
+ 1,0 ltr. Goltix
+ 0,5 ltr. Olie
1,0 ltr. Betanal / 0,4 ltr. Betanal Power
+ 10 g Safari
+ 0,07 ltr. Ethosan*
+ 0,5 ltr. Olie
3
2,0 ltr. Betanal/
0,6 ltr. Betanal Power + 1,0 ltr. Goltix + 10 g Safari
+ 0,5 ltr. Olie
Kommentar
Under 100 ukrudtsplanter/m2. Goltix En behandling med 10-20 g Safari En behandling med 10 g Safari
medtages i 3. beh. ved stor bestand af + 0,1 ltr. Spredeklæbemiddel kan med + 0,1 ltr. Spredeklæbemiddel kan
melder. Vær opmærksom på, at fordel placeres efter 3. behandling.
med fordel placeres mellem
effekten kan nedsættes af Safari ved 2. og 3. behandling og efter
blanding med Goltix.
3. behandling.
1,5-2,0 ltr. Betanal/ 0,5-0,6 ltr. Betanal Power + 1,0 ltr. Goltix
+ 0,5 ltr. Olie
2,0 ltr. Betanal/
0,6 ltr. Betanal Power
+ 1,0 ltr. Goltix
+ 0,5 ltr. Olie
1,0-2,0 ltr. Betanal / 0,4-0,6 ltr. Betanal Power
+10 g Safari
+ 0,07 ltr. Ethosan*
+0,5 ltr. Olie
1,0-2,0 ltr. Betanal/
0,4-0,6 ltr. Betanal Power
+10 g Safari
+ 0,07 ltr. Ethosan*
+0,5 ltr. Olie
2,0 ltr. Betanal/ 0,6 ltr. Betanal Power
+ 1,0 ltr. Goltix
+ 0,07 ltr. Ethosan* + 0,5 ltr. Olie
2,0 ltr. Betanal/
0,6 ltr. Betanal Power
+ 1,0 ltr. Goltix
+ 0,07 ltr. Ethosan*
+ 0,5 ltr. Olie
Maks. 100 ltr. vand pr. ha ved 0,4 ltr. Betanal Power. * Ethosan SC må kun anvendes hvert 3. år med en maksimal dosering på i alt
0,14 ltr./ha (=71 g/ha ethofumesat).
25
Sukkerroer og foderroer (forts)
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Kamille og tidsel
Matrigon / Cliophar
0,25 ltr.
Godkendt til maks. 0,25 l/ha. Svarende til
1,0 l/ha ved båndsprøjtning ved båndbredde
12,5 cm og 50 cm rækkeafstand. Tidsel
bekæmpelse med båndsprøjtning bør opfølges af
radrensning.
Kvik
Agil 0,75-1,0 ltr. Agil: Når kvikken har 3-5 blade og er i god eller
vækst. Anvend højeste dosering mod større kvik
Focus Ultra
1,0-1,5 ltr.
bestand under vanskelige vækstvilkår.
+ Dash
+ 0,5 ltr.
Mod flyvehavre bruges 0,4 liter Agil pr. ha, og
spildkorn 0,25-0,5 liter pr. ha.
Evt. splitbehandling med 10-14 dages interval..
Svampe
Ramularia, bederust
Opera
0,25 ltr.
Opera anvendes ved beg. angreb af
samt meldug
ramularia og der genbehandles 1-2 gange
efter behov. Kun på saftspændte roer i god vækst.
Skadedyr
Fersken- og bedebladlus Karate 2,5 WG
0,3 kg Ferskenbladlus bekæmpes ved konstateret
eller
angreb. Bedebladlus bekæmpes ved 15%
Pirimor G
0,3 kg
angrebne planter og begyndende kolonidannelse.
Pirimor® G rammer bladlusene på flere måder: Direkte kontakt: Bekæmper bladlus, der bliver ramt af sprøjtevæsken. Dampvirkning: Bekæmper bladlus,
der sidder skjult f.eks. mellem blade eller i bunden af afgrøden.
Kåltrips, bedefluer, Karate 2,5 WG
0,2-0,3 kg
Højeste dosering af Karate 2,5 WG
ådselsbiller samt mod ådselbiller og bladtæger.
bladtæger
Bedeugler og knoporme Karate 2,5 WG
0,3 kg
Specielt i tørre år kan der være problemer med
bedeugler. Knoporme er sjældent et problem.
Mikronæring
Manganmangel
Mangannitrat eller
1,0 ltr. Mangansulfat
2,0-2,5 kg
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Bormangel
MicroCare Bor 150 MEA 2-3 ltr.
26
Fra roerne har 3-4 blade
Efter behov fra roerne har
4-6 blade.
Kartofler
Behandlingstidspunkter
Bejdsning
Frøukrudt kvik / græsser
Kartoffelskimmel
Knoporme / tæger / cikader / coloradobiller
05 10
15
20
25
30
50
60
70
80-90
Bejdsning
Skadevolder
Middel
Problem
Svampe
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Bejdsning af lægge- Rizolex 10 D
100 g/100 kg Rodfiltsvamp.
materialereller
Rodfiltsvamp
Rizolex 50 FW
30 ml/100 kg
eller
Monceren DS 12,5
200 g/100 kg
eller
Monceren FS 250
60 ml/100 kg
eller
Maxim 100 FS
25 ml/100 kg + sølvskurv især i fremavls- og spisekartofler.
Bejdsning af lægge- Prestige FS 370
1,2 ltr.
Kun på sundt læggemateriale!
materialer
Anvend 1,2 liter Prestige pr. ha, tilsæt ekstra
Rodfiltsvamp /
Monceren/Risolex ved læggekartoffelmængder
cikader, bladlus og på mere end 22 tønder/ha.
coloradobiller
27
Kartofler (forts)
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Tokimbladet ukrudt 1.Fenix
1,0 ltr.
incl. kamille, + Titus
+10 g
korsblomstret, hanekro, + Spredeklæbemiddel +0,2 ltr.
pileurter, melde
2. Titus
15-20 g
+ Spredeklæbemiddel +0,2 ltr.
Tokimbladet ukrudt 1. Fenix
1,0 ltr.
med stor bestand af snerle- + Reglone
+1,0-1,25 ltr.
og vejpileurt, burresnerre, 2. Titus
15-30 g
sort natskygge og enårig + Spredeklæbemiddel
+0,2 ltr.
rapgræs
3. Titus
15 g
+ Spredeklæbemiddel
0,2 ltr.
Sort natskygge
Boxer
2,0 ltr.
Kvik
Agil
0,75-1,0 ltr.
eller
Focus Ultra
1,0-1,5 ltr.
+ Dash
+ 0,5 ltr.
Nedvisning af Reglone/
kartoffeltop
Quad Glob 200 SL
2x2 ltr.
Svampe
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
1. behandling på ukrudtets kimbladstadie og før
fremspiring af kartoflerne.
2. behandling 10-14 dage senere.
Mod natskygge og enårig rapgræs tilsættes 1 ltr. Boxer ved første sprøjtning.
Der må maks. bruges 30 g Titus ialt.
Der kan 7-10 dage før fremspiring anvendes
1,25 ltr. Glyphosat 360 g i stedet for Reglone, dog
ikke i læggekartofler. Titus kan evt. udbringes
2x15 g med 10 dages mellemrum. Der må maks.
bruges 30 g Titus ialt. Burresnerren bekæmpes bedst
når den har mindst 1 bladkrans.
Boxer tilsættes i sidste behandling.
Når kvikken har 3-5 blade og er i god vækst.
Bør af hensyn til evt. misfarvning af top ikke anvendes i læggekartofler.
Focus Ultra anvendes i fremavlskartofler.
Når knoldene har opnået den ønskede størrelse
på kartofler med kraftig grøn top.
Kartoffelskimmel
Lægge- og spisekartofler
Før rækkelukning
Efter rækkelukning Ved
Efter blomstring og fuldt udviklede
og indtil blomstring blomstring planter
1-2
3-4
56-7
2,0 kg Dithane
1,0 kg Dithane
+0,1 ltr. Ranman
+0,15 ltr. additiv
eller
0,3 ltr. Revus
+ 1,0 kg Dithane
2,0 kg
Dithane
eller
2,0 ltr. Tyfon
28
0,2 ltr. Ranman
+ 0,15 ltr. additiv
Kartofler (forts)
Skadevolder
Middel
Problem
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Svampe
Industrikartofler
Før rækkelukning
Efter rækkelukning Ved blomstring Efter blomstring og Afmodning og og indtil blomstring
fuldt udviklede
behandling
planter
mod knoldskimmel
1-3
4-6
78-10 11-12
2,0 kg Dithane
0,2 ltr. Ranman
2,0 kg Ridomil
0,3 ltr. Revus
1,0 kg Dithane
+ 0,15 ltr. additiv
+ 1,0 kg Dithane
+ 0,1 ltr. Ranman
eller
eller
+ 0,15 ltr. additiv
0,3 ltr. Revus
0,1 ltr. Ranman
+ 1,0 kg Dithane
+ 1,0 kg Dithane
eller
+ 0,15 ltr. additiv
1,0 kg Dithane
+ 0,1 ltr. Ranman
+ 0,15 ltr. additiv
HUSK at Ranman maks. må anvendes 3 gange i træk og 6 gange pr. år. Til chipskartofler anvendes 0,2 ltr. Ranman
st. 11-12.
Skadevolder
Middel
Problem
Svampe
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Bladplet
Amistar 2x0,3 ltr.
Anvendes forebyggende i tankblanding med
et af skimmelmidlerne. Ved beg. angreb og
gentages ved behov. Skadedyr
Tæger
Karate 2,5 WG 0,3 kg
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået
Cikader
Karate 2,5 WG
0,2 kg
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået
Bladlus
Pirimor
0,3 kg
eller
Teppeki
160 g
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået
Mikronæring
Manganmangel
Mangannitrat
1,0 ltr.
29
Når mangel konstateres. Gentages evt. efter
8-10 dage.
Ukrudt på udyrkede arealer
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Tokimbladet- og græs- Pistol
3,1 ltr.
150 ml i 10 ltr. vand rækker til 500 m2 i en
ukrudt rygsprøjte med fladsprederdyse 025F eller 025 LD.
Har langtidsvirkning. Hus og have
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Alger på tage, vægge og AlgeFri N konc.
5 liter koncentrat rækker
andre hårde overfalder. opblandet til 500 m2
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Første frostfri periode. Væsken skal
helt ned til bunden af laget af mos/
alger. Behandlingen bør gentages
sidst på sommeren ved store alge-
forekomster.
Mos i græsplæner
MosFri konc.
5 liter koncentrat rækker Ved vækst i græsplænen om foråret.
MosFri giver ikke skader på sten, træ opblandet til 500 m2
og flisearealer.
Etableret ukrudt i plæner: Dicotex
800 ml pr. 1000 m2
Mælkebøtte, bellis, vejbred m.v.
Se etiket for behovsbestemt dosering
af Dicotex.
Ukrudt på gårdspladser Ultima Konc.
5 liter koncentrat rækker
og indkørsler m.m.
eller
opblandet til 500 m2 -
Pistol
0,31 liter til 1000 m2.
Når ukrudtet er 5-10 cm højt og i en
periode med temperaturer over 10° C.
Tidligt forår på nyfremspiret ukrudt. Temp. over 2-4° C.
30
Juletræer og pyntegrønt
Ukrudt i gran, ædelgran og tonålet fyr på blivende voksested
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Frøspirende græsser og Kerb 400 SC
fuglegræs
1,0 ltr.
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Normannsgran
Quartz
0,25 ltr.
Udbringes i marts på fugtig jord.
Kvik samt frøukrudt
Opfølgende behandling m. inkl. dueurt, kanadisk Logo
150 g
Logo + Logooil udbringes ca. 1. maj, men inden
bakkestjerne, brandbæ- + Logooil
+ 1,0 ltr.
knopbrydning.
ger, enårig rapgræs m.fl.
Græsukrudt, tokimbladet Titus (Off-label)
30 g
Avler skal være i besiddelse af off-label
herunder brandbæger
godkendelse. Ukrudtsplanter bør være fremspirede,
men maks. 20 cm høje.
Brugsanvisning: PC consult tlf: 5752 2005.
Frøukrudt inkl. triazin- Pistol
3,1 ltr.
På fugtig jord fra marts til maj, når ukrudtet er i
resistente arter, en- og
vækst og temperaturen er over 2-4° C. Behandling
flerårige græsser, star-
kan ske med uskærmet sprøjning indtil 10 dage
græs og lysesiv
før knopbrydning. Efter knopbrydning skal be
handlingen ske med afskærmet sprøjning. Der anvendes 200-500 liter vand pr. ha. Ved anven-
delse af rygsprøjte anvendes 31 ml Pistol i 2,5
10 liter sprøjtevæske pr. 100 m2.
Tidsel, gråbynke, og
Matrigon / Cliophar
1,5 ltr.
Ikke i fyr. Bakkestjerne bekæmpes bedst frem til
kanadisk bakkestjerne
rosetstadiet. Tidsel og bynke i maj-juli.
Hindbær, brombær,
Glyphosat (360 g/ltr.) 2,0-3,5 ltr.
I september. Ikke i Nobilis, Sitka og Fyr.
gederams, løvtræop-
Kun produkter
Tjek etiketten for afstand til vandløb.
vækst og flerårig urte- som er godkendt til
vegetation
brug i juletræer og
pyntegrønt.
31
Gulerod
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Græsukrudt
Aramo
1,5 - 2,0 ltr.
Rapgræs med 3-5 blade.
Spildkorn med 2-4 blade.
Frøukrudt
Lige efter såning.
Command
0,25 ltr.
Frøukrudt
Fenix
1,0 ltr.
På fugtig jord før fremspiring eller splitbehandling efter fremspiring (2x0,5 ltr.).
Frøukrudt
Stomp 1,8 ltr.
På fugtig jord før fremspiring
i kombination med andre produkter.
Frøukrudt
Reglone
1,0 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Før fremspiring.
Bladplet, meldug
Amistar
1,0 ltr.
Ikke senere end 10 dage før høst.
Bladplet, meldug
Signum WG
1,0 kg
Straks efter begyndende angreb.
Svampe
32
Løg
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Græsukrudt
Aramo
1,5 - 1,8 ltr.
eller
Select
0,3-0,5 ltr.
+ Renol
+ 0,5 ltr.
Rapgræs med 3-5 blade.
Spildkorn med 2-4 blade.
Select må ikke anvendes senere end 1/1 2012.
Frøukrudt
Boxer EC (Off label)
Læs off-label godkendelsen.
4,0 ltr.
Frøukrudt
Fenix
1,0 ltr.
Godkendt i sætteløg.
(Evt. 2 x 0,5 ltr.) Off-label godkendt i såløg.
Frøukrudt
Totril
0,2-1,0 ltr.
Frøukrudt
Stomp 1,8 ltr.
Frøukrudt
Reglone
1,0 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Op til 4 behandlinger med 0,2-0,3 ltr.
Når ukrudtet er fremspiret sås afgrøden.
Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjte før afgrødens fremspiring.
Svampe
Løgskimmel
Acrobat WG
2,0 kg
Løgbladgråskimmel,
Amistar
0,6 - 1,0 ltr.
løgskimmel
Ikke godkendt til forårsløg.
St. 15-45
Op til 2 behandlinger.
Løgbladgråskimmel,
Signum WG
1,0 kg
løgskimmeleller
Shirlan
0,5 ltr.
Forebyggende fra løgene har 6-7 blade.
Skadedyr
Trips
Karate 2,5 WG
0,2 kg
Ved varsel el. angreb.
Knoporme
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved varsel el. angreb.
Antergon MH
3-4 kg
Ved 10 % væltning.
Spirehæmning
33
Porre
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Græsukrudt
Aramo
1,8 ltr.
Rapgræs med 3-5 blade.
Spildkorn med 2-4 blade.
Frøukrudt
Læs off-label godkendelsen.
Boxer EC (Off-label)
4,0 ltr.
Frøukrudt
Totril
0,2 - 1,0 ltr.
Frøukrudt
Stomp 1,8 ltr.
Den bedste og mest skånsomme ukrudtsbekæmpelse fås ved at foretage op til 4
behandlinger med 0,2-0,3 ltr.
Frøukrudt
Reglone
1,0 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Når ukrudtet er fremspiret sås afgrøden.
Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjte før afgrødens fremspiring.
Svampe
Porrerust
Amistar
0,6 - 1,0 ltr.
St. 12-47
Purpurskimmel
0,6-1,0 ltr.
Op til 2 behandlinger.
Amistar
Porrebladplet
Signum WG
1,5 kg
purpurskimmel
Op til 3 behandlinger
med 5-10 dages interval.
Skadedyr
Trips
Karate 2,5 WG
0,2 kg
Ved varsel el. angreb.
Knoporme
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved varsel el. angreb.
34
Rødbede
Skadevolder
Middel
Problem
Ukrudt
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Frøukrudt
Betanal
1,5 - 2,0 ltr.
På ukrudtets kimbladstadie.
Op til 3 behandlinger
Frøukrudt
Læs off-label godkendelsen.
Goltix (Off-label)
1,0 ltr.
Kurvblomstret ukrudt
Matrigon
0,25 ltr.
+ Olie
+ 0,5 ltr.
Båndsprøjtning med 1,0 l/ha i 12,5 cm bånd, 50 cm rækkeafstand.
Anvendes i blanding med andre herbicider til forbedring af effekten på kamille og snerle pileurt.
Må maximalt anvendes hvert 4. år på samme areal.
Frøukrudt
Før fremspiring.
Reglone
1,0 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Svampe
Bladplet, bederust
Amistar
0,8 - 1,0 ltr.
Ikke senere end 10 dage før høst.
Skadedyr
Bedefluens larve,
Karate 2,5 WG
0,2 kg
jordlopper, trips
Bedelus, ferskenblad- Karate 2,5 WG
0,3 kg
lus, bladtæger, ugle-
larver
35
Salat
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Ukrudt
Frøukrudt
Reglone
1,0 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Når ukrudtet er fremspiret sås afgrøden.
Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjte før afgrødens fremspiring.
Svampe
Cercospora bladplet,
Amistar
0,8 - 1,0 ltr.
meldug, salatskimmel.
St. 13-39. Op til 2 behandlinger.
Salatskimmel
Aliette WG 80
eller
Previcur Energy
3,0 kg
Op til 4 behandlinger.
2,5 ltr.
Forebyggende. Maks. 2 behandlinger.
Gråskimmel,
Signum WG
1,5 kg
Knoldbægersvamp
Forebyggende.
Maks. 2 behandlinger.
Salatskimmel, stor
Revus
0,6 ltr.
knoldbægersvamp
Forebyggende.
Maks. 2 behandlinger.
Skadedyr
Bladlus
Pirimor G
0,3 kg
36
Maks. 1 behandling.
Jordbær
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Ukrudt
Frøukrudt
Betanal
2,0-3,0 ltr.
Betanal kan benyttes i sidste halvdel af april eller
efter bærplukning. Der anvendes 2 behandlinger
med 2,0 ltr. Betanal pr. ha, eller en behandling
med 3 ltr.
Frøukrudt
Goltix (Off-label)
0,5 - 1,0 ltr.
Læs off-label godkendelsen.
Frøukrudt
Boxer (Off-label)
2,0 - 2,5 ltr.
Læs off-label godkendelsen.
Frøukrudt, jordbær-
udløbere
Reglone
1,0 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Svampe
Rødmarv
Aliette WG 80*
4,0 kg
Ikke senere end 28 dage før høst*.
Meldug
Amistar
0,6 - 1,0 ltr.
Op til 2 behandlinger. Nogen virkning mod grå-
skimmel.
Gråskimmel
Frupica SC
0,7 ltr.
Der anvendes 0,7 l/ha i 400 l vand. Frupica SC
skal anvendes forebyggende mod gråskimmel.
Første behandling mod gråskimmel udføres ved
begyndende blomstring (5-10 % blomster).Ved
anvendelse i meldugfølsomme sorter skal behandling dog startes lige før blomstring.
Gråskimmel, meldug,
Signum WG
1,8 kg
jordbærsortråd
Op til 2 behandlinger. Forebyggende.
Skadedyr
Bladlus, Karate 2,5 WG
hindbærsnudebille
Spindemider
- æg, larver, nymfer
- voksne mider
0,3 kg
Ved angreb, varsel.
Nissorun
0,75 kg
Danitron 5 SC
1,5 ltr.
Larver af målere,
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved angreb, varsel.
viklere
Jordbærdværgmider
Danitron 5 SC
1,5 ltr.
Ved angreb, varsel.
Jordbærdværgmider
Milbeknock
2,5 ltr.
Efter høst.
Snegle
Ferramol / FerroX
25,0/15,0 kg Ved angreb, varsel.
* Vandmængde 800-1000 liter/ha. Sprøjtning: Der foretages opfølgende båndsprøjtning 3-4 uger efter plantning. Hvis
det er koldt og fugtigt i august, foretages endnu en behandling i september. I etablerede kulturer foretages én årlig
sprøjtning i midten af september.
37
Solbær, ribs og stikkelsbær
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Ukrudt
Frøfremspiret græs-
Kerb 400 SC
1,0 ltr.
ukrudt, fuglegræs
December - februar.
Græsukrudt
Fusilade Max
1,0 ltr.
Når græsser har 3-5 blade og er i god vækst.
Afskærmet sprøjtning.
Frøukrudt, jordbær-
udløbere
Afskærmet sprøjtning.
Reglone
2,0 - 2,5 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Svampe
Meldug, skivesvamp, Candit
0,2 kg
filtrust
Ved angreb eller varsel.
Meldug, skivesvamp, Signum WG
1,5 kg
filtrust, gråskimmel
Fra begyndende blomstring og indtil 3 dage før
høst: Maks. 2 behandl. Efter høst: Maks. 1 beh.
Skadedyr
Bladlus, galmyg,
Karate 2,5 WG
0,3 kg
hindbærsnudebille
Ved angreb, varsel.
Larver af målere,
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved angreb, varsel.
viklere.
38
Kvikbekæmpelse/nedvisning
Skadevolder
Middel
Dosering Behandlingstidspkt/
Problem
pr. ha
Bemærkning
Ukrudt
Nedvisning før høst af Glyphogan / Glyphomax 2,0-4,0 ltr.
Anvendes i korn og raps med 2,0-3,0 ltr/ha. i
korn, raps, ærter
+ Ammoniumsulfat + 2,0-4,0 ltr. ærter med 3,0-4,0 ltr./ha.
Før høst
Glyphogan/Glyphomax 3,0 ltr.
Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.
- kvikbekæmpelse i
+ Ammoniumsulfat
+ 3,0-4,0 ltr. Glyphomax/Glyphogan må ikke anvendes i
korn, ærter, raps, græs
hestebønner og ikke nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet.
Før sidste slæt græs sprøjtes når græs og kvik er
10-20 cm høj (3-6 blade), og når græsmarken
ønskes omlagt. Sprøjt mindst 10 dage før sidste
slæt tages. I varmt vejr kan begyndende nedvis
ning ses efter 4-5 dage. Græsset må anvendes til
alle normale formål, umiddelbart efter
behandlingsfristens udløb. Kvikbekæmpelse i stub og ældre
græsmarker efterår
Glyphogan / Glyphomax 3,0-4,0 ltr. Glyphogan/Glyphomax må ikke anvendes
+ Ammoniumsulfat + 2,0-4,0 ltr. nærmere end 2 m fra vandløb.
Læs etiketter grundigt inden brug, da der er forskellige afstandskrav for øvrige glyphosatprodukter.
39
Oversigt over rodukrudtsmidler
Skadevolder
Middel
Problem
Korn
Dosering pr. ha
Agermynte, agerpadderokke, Metaxon
1,33 ltr.
agersnerle, agertidsel, + Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
agersvinemælk, gederams, gråbynke, kærgaltetand,
Skræppe
Tomahawk/Starane 180 0,7-0,8 ltr.
eller
Harmony Plus 2-3 tab
eller
Express ST 1,5-2 tab eller
Starane XL 0,9 ltr.
+ Metaxon
+ 1,0 ltr.
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Anvendes i kornets st. 32-39. Agersvinemælk
evt. 1,0 ltr. Metaxon + 1 tab. Harmony
Plus + 0,15 ltr. Spredeklæbemiddel.
Maj-juni, når skudene er 15-20 cm høje.
Tomahawk / Starane 180 kan evt. tilsættes
1,33 ltr. Metaxon pr. ha. for at øge effekten.
Vandpileurt
Tomahawk/Starane 180 0,8 ltr.
Der kan evt. tilsættes 0,5 ltr. Metaxon for
at øge effekten.
Spildkartofler
Tomahawk/Starane 180 0,5-0,6 ltr.
Anvendes på kornets st. 32-37.
eller
Ariane Super
1,0
Kartofler
Gråbynke
Titus
30 g
Kun en hæmning, men ikke en bekæmpelse.
+ Spredeklæbemiddel + 0,2 ltr.
Agersvinemælk
Fenix
1,0 ltr. Kun en hæmning, men ikke en bekæmpelse.
eller
Titus
30 g
+ Spredeklæbemiddel + 0,2 ltr.
Majs
Agertidsel, agersvinemælk, Callisto
3x0,5 ltr.
Callisto anvendes ved 1., 2. og 3. behandling.
gråbynke, spildkartofler
Maks. 1,5 ltr. i alt.
Agermynte, kærgaltetand,
kvik
Vandpileurt
MaisTer
+ MaisOil
100-150 g
+ 1,33 ltr.
Tomahawk/Starane 180 0,5 ltr. + Harmony SX
+ ½ pose
40
Afvent til alle skud er fremme.
Behandling, når skudene er ca. 5 cm lange.
Oversigt over rodukrudtsmidler (forts)
Skadevolder
Middel
Problem
Roer
Dosering pr. ha
Behandlingstidspkt/
Bemærkning
Agermynte
Safari
2x15 g
1. behandling når roer har 8 blade.
+ Spredeklæbemiddel + 0,2 ltr.
2. behandling 8-10 dage senere.
Se begrænsninger på etiketten.
Agertidsel, følfod
Matrigon / Cliophar
1,0 ltr.
Se begrænsninger i afsnittet om roer.
Græs
Agertidsel
Metaxon
1,33 ltr.
I græs uden kløver i maj måned.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Engbrandbæger
Starane XL
1,0 ltr.
Starane XL + Metaxon anvendes ikke i
+ Metaxon + 1,33 ltr.
græs med kløver.
eller
eller Harmony SX
0,6 pose
Harmony SX kan anvendes i græs med og uden
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
kløver sidst i august.
Vårbrandbæger
Tomahawk/Starane 180 0,6 ltr.
Starane 180/Tomahawk anvendes i græs uden
+ Harmony SX
+ 0,6 pose
udlæg af kløver. Harmony SX kan anvendes i græs + Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
med og uden kløver i juli - august.
Mælkebøtte Metaxon
1,33 ltr.
Anvendes kun i græs uden kløver.
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
eller
Tomahawk/Starane 180 1,5-2,0 ltr.
Skræpper
Tomahawk/Starane 180 0,5-0,75 ltr.
+ Harmony SX
+ 1,6 pose
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr. I korn med og uden græsudlæg.
Stor Nælde
Tomahawk/Starane 180 1,5-2,0 ltr.
Tomahawk/Starane anvendes i græs uden
kløver.
Stub
om efteråret
Agertidsel, gråbynke, Glyphogan / Glyphomax 3,0-4,0 ltr.
Anvendes på genvækst 4-6 uger efter høst.
følfod
41
Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn
Aproach Amistar
(picoxy
(azoxy
strobin)
strobin)
Armure
Bell
Ceando Comet Flexity
(epoxy-
Folicur
Orius
EC 250 200 EW
(difena-
(epoxi- conazol + (pyraclo-
(tebuco-
conazol + conazol + metrafenon) strobin) (metra-
(tebuco-
nazol)
propi-
boscalid)
fenon)
nazol)
conazol)
Knækkefodsyge
-
-
-
**
**
-
**
-
-
Hvedemeldug
2)
* 2)
* **
*(*)
****(*)
2)
* ****(*)
***
***
Bygmeldug
** 2)
* -
**(*)
****(*)
** ****(*)
****
****
**(*)
***(*)
****
*****
*****
****(*)
-
****(*)
****(*)
****
Gulrust
2)
Brunrust
***(*)
***(*)
***
Bygrust
****(*)
****(*)
-
-
****(*)
****(*)
****(*) ****(*) ****(*)
-
*****
Septoria
2)
* 2)
*****
****
****(*)
****
2)
* Hvedebladplet
*2)
*2)
* -
**(*)
**(*)
***(*)
**
**
*2)
-
*
Skoldplet
***
**(*)
-
*
3)
***(*)
***(*)
***(*)
-
***
***
****
****(*) ****(*)
2)
Bygbladplet
****(*) ** -
***(*) ****(*) -
***
***
Ramularia
*2)
*2)
-
****(*)
***(*)
*2)
-
-
-
Aksfusarium
-
-
-
*
(*)
-
-
**
**
Sneskimmel
-
-
-
-
-
-
-
***
***
3)
Trådkølle
Normaldosering, l/kg/ha
0,54)
3)
-
-
-
-
-
-
****
****
1,0
0,8
1,5
1,5
1,0
0,5
1,0
1,25
-
= ikke aktuel, ikke godkendt eller ingen data
*
= svag effekt (under 40 %)
** = nogen effekt (40-50 %)
*** = middel til god effekt (51-70 %)
**** = meget god effekt (71-90 %)
***** = specialmiddel (91-100 %)
(*) = en halv stjerne
Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2010
42
Opera
Opus/ Juventus Proline1) Prosaro Stereo Tern Bumper/ Unix
Rubric/
90Tilt 250EC
Maredo
(metco-
(prothio-
(tebu.
(propico-
(fenpro-
(propico-
(cypro-
(pyraclo-
nazol +
(epoxico-
nazol)
conazol)
epoxico-
nazol)
nazol)
-
** 2)
conazol + nazol +
pidin)
nazol)
dinil)
prothio-
cyprodinil)
conazol)
Zenit
(propiconazol
fenpropidin)
-
-
**
*(*)
**
-
-
**
-
**
**
**
***
***
****
**
***
***(*)
**(*) ***
***
***(*)
***(*)
***
****
***
****
****
****(*)
*****
***
***
****
***(*)
**
***(*)
*
***(*)
****(*)
****(*)
***(*)
***
****
***
***
***
*
***(*)
****(*)
****(*)
****
****
****
***
***
***
*
***(*)
***(*) ****
***(*)
****
***(*)
**
*
**
*
**
**2)
**
*
***(*)
***
***(*)
*
***(*)
*
***(*)
***(*)
***
****
***(*)
****
**(*)
***
***
***(*)
****(*) ***(*)
***
***(*)
***(*)
****
*(*)
***(*)
***(*)
***(*)
***(*)
***(*)
-
****
***
-
-
-
-
-
-
(*)
**
**(*)
**(*)
-
-
(*)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2)
2)
****
3)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5
1,0
1,0
0,8
1,0
1,6/2,05)
0,8
0,5
1,0
1,0
1) Efter brug af Proline må der først sås eller plantes bladgrøntsager 5 måneder efter.
2) På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er
effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og Ramularia
nu meget begrænset. Mod bygmeldug kan nu også forventes
tilfælde af nedsat effekt.
3) Mod bygbladplet kan nu også forventes tilfælde af nedsat
effekt med Amistar. En resistens, som p.t. kun forventes at berøre
de øvrige strobiluriner i begrænset omfang.
4) Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
5) 2,0 liter pr. ha mod knækkefodsyge.
43
Absolute® 5
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 450 g
Aktivstof: 83,3 g/kg flupyrsulfuron
416,7 g/kg diflufenican
Behandlingsindeks: Vintersæd 80,3g = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
•
•
•
•
Risikosætninger:
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
blomst, storkenæb, ærenpris,sted-moder, tvetand, kamille, rævehale og vindaks.
Absolute® 5 virker bedst på småt ukrudt med op til 4 løvblade.
Absolute® 5 primært jordeffekt men også bladeffekt. (60/40)
Må anvendes med op til max 60 g/ha/år.
Lav resistensrisiko- hvis der blandes med andre midler med anden virkemekanisme.
Anbefalinger:
Ukrudt 0-2 blade:
45-60 g Absolute® 5 + 1,5 l Boxer® EC pr. ha
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i
vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale.
Må i vinterrug, vinterhvede og triticale ikke
anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i
vinterbyg ikke anvendes senere end 4 måneder
før høst.
Eller:
Ukrudt 0-2 blade:
45-60 g Absolute® 5 + 1,5 l Stomp® pr. ha
Off-label godkendelser:
Ingen
Kan blandes med:
Boxer® EC, Stomp®, Flight® Xtra og Oxitril®
Fakta om Absolute® 5
Absolute® 5 har meget bred effekt overfor tokimbladet ukrudt og udvalgte græsser i korn.
• God effekt overfor vanskelige arter som korn44
ACTIVUS 40 WG
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 10 kg
Aktivstof: Pendimethalin 400 g/kg
Behandlingsindeks:
Vintersæd 4,0 kg/ha = 1 BI
Vårsæd 2,0 kg/ha = 1 BI
Markært 1,5 kg/ha = 1 BI
Kartofler 5,0 kg/ha = 1 BI
Fareklasse:
Off-label godkendelse:
Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, humlesneglebælg til frøavl, almindelig, italiensk og
hybridrajgræs til frøavl, skorzonerrod til frøavl,
pil. Command CS + Activus 40 WG til ukrudtsbekæmpelse i kål til frøavl.
MiljøfarligLokaliriterende
Risikosætninger:
R 50/53 Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Kan blandes med:
Activus 40 WG kan tankblandes med Briotril
400 EC®, Lexus®, Boxer®, Legacy®, Primera
Super®, Fenix®, Fighter® 480, Basagran M75
og Glyphosat.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
vintersæd, vårsæd, vårsæd med udlæg af græs
og kløvergræs, ærter og kartofler.
Må i vårsæd ikke anvendes senere end 10 uger
før høst. Må i friske ærter med og uden bælg
ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i
tørrede ærter (bælgfrugt) ikke anvendes senere
end 3 måneder før høst. Må i kartofler ikke
anvendes senere end 13 uger før høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
45
AGIL 100 EC
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 3 l
Aktivstof: Propaquizafop 100 g/l
Behandlingsindeks:
Vinterraps 0,75 l/ha = 1 BI
Vårraps og roer 1,5 l/ha = 1 BI
Kartofler 1,25 l/ha = 1 BI
Ærter 1,0 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Off-label godkendelse:
Bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt i
engrapgræs, rødsvingel, stivbladet svingel,
strandsvingel og alm. rajgræs til frøavl.
Sundhedsskadelig
Kan blandes med:
Agil 100 EC kan tankblandes med ét/en af nedenstående bekæmpelsesmidler/blandinger. Bemærk
at effekten af Agil 100 EC kan nedsættes i
blandinger med ukrudtsmidler.
Risikosætninger:
R20
Farlig ved indånding.
R36/38
Irriterer øjnene og huden
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R 43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Ukrudtsmidler:
Betasana®, Herbasan®, Ethosan®, Goltix®,
Goltix® + Betasana®, Matrigon®. Basagran®
og Basagran®/Stomp®.
Ved blanding med Basagran® eller Basagran®/
Stomp® skal ærteplanterne have et kraftigt
vokslag.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Insektmidler:
Mavrik 2F®, Karate®, Fastac®, Pirimor®.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
bederoer, raps, ærter og kartofler.
Må i bederoer, raps og kartofler ikke anvendes senere end 2 måneder før høst. Må i tørrede ærter
ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i
friske ærter uden bælg ikke anvendes senere end
28 dage før høst.
Må ikke anvendes i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Mikronæringstoffer: Manganchelat.
OBS! Bør ikke blandes med FOX 480 SC, Solubor
DF og Mangansulfat 32.
46
Ally® ST
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 10 tabletter
Aktivstof: Metsulfuron 500 g/kg
Behandlingsindeks:
Vårsæd: 1,07 tab/ha = 1 BI
Vintersæd: 1,6 tab/ha = 1 BI
Fareklasse:
Fakta om Ally® ST
Ally® ST har en meget bred og sikker effekt
overfor tokimbladet ukrudt i alt korn.
• God effekt overfor kamille, stedmoder, tvetand, ærenpris, hanekro, hyrdetaske, valmue, gul okseøje og fuglegræs.
• Ally® ST virker bedst på ukrudt med op til 2 - 4 løvblade. Ally® ST er primært et bladmid-
del, men har under gode fugtighedsforhold også jordeffekt.
• Må anvendes med op til max 1,6 tabletter/
ha/år. Husk tilsætning af Agropol® under tørre forhold.
• I kombination med Briotril®, MCPA eller Tomahawk® eller blandinger heraf minimeres risikoen for udvikling af resistent fuglegræs.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i korn
om foråret. Dog ikke i senere end 2 måneder
før høst.
Anbefalinger:
Vår- og vintersæd 0-4 blade:
0,5–1,0 tab Ally® ST + 0,3 l Tomahawk®
Off-label godkendelser:
Off-label godkendt til: Olie og spindhør.
Kan blandes med:
Ally® ST kan blandes med de fleste relevante
blandingspartnere (undtaget herfra frarådes blanding med Primera® Super grundet antagonisme).
Vår- og vintersæd, rodukrudt:
1,0 tab Ally® ST + 1,3 l MCPA
Vintersæd, hejrearter, vindaks samt alm. rapgræs: 0,5 tab Ally® ST + 9 – 18,75 g Monitor®
pr. ha
Vintersæd, rajgræs:
0,5 tab Ally® ST + 75 ml Hussar® OD + olie
47
Amistar
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Azoxystrobin 250 g/l
Behandlingsindeks: 1,00 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Kan blandes med:
Amistar kan blandes med alle relevante blandingspartnere.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, kartofler, kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, purløg, porrer, gulerod,
persillerod, pastinak, hvidkål, rødkål, savojkål,
rosenkål, blomkål, broccoli, grønkål, kinakål,
blegselleri, knoldselleri (incl. selleriblade), salat,
rucola, persille, jordbær, sukkerroer, rødbeder,
majroer og kålroer, ærter, raps og frøgræs.
Behandlingsfrister er 3-42 dage afhængig af
afgrøde. Se etikette.
Fakta om Amistar
Amistar er et strobilurin og har en meget bred
effekt overfor svampesygdomme.
• Godkendt i 37 forskellige afgrøder.
• Særlig stærk på sygdomme i raps (skulpe
svamp), bygrust i byg, bladplet i kartofler, rust og bladplet i frøgræs og skimmel, rust og bladplet i grøntsager.
• I byg, frøgræs og raps er blandingen Amistar + Folicur en rigtig stærk løsning med gode resultater og erfaringer fra praksis.
• Amistar anvendes bedst ved forebyggende sprøjtninger og beskytter herefter afgrøden mod svampeangreb i lang tid.
• Amistar hjælper til at holde hele planten sund og produktiv i længere tid, dette gælder også stænglerne som kan være friske helt frem til høst.
Off-label godkendelser:
Til anvendelse i væksthuse og planteskoler, til
olieræddike til frøproduktion, og til svampebekæmpelse i hestebønner.
Doseringer:
Byg: Amistar + Folicur 0,25 + 0,25 l/ha
Raps: Amistar + Folicur 0,35 + 0,35 l/ha
Frøgræs: Amistar + Folicur 0,25+0,25 l/ha
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
48
Aproach®
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: Picoxystrobin, 250 g/liter
Behandlingsindeks: 1 l/ha = 1,0 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Fakta om Aproach®
Aproach® har en meget bred effekt på de mest
betydende svampesygdomme i vinter- og vårbyg
og de tilsvarende sygdomme i rug:
Bygbladplet, rust, skoldplet og varierende på
meldug, da der er konstateret resistens mod
meldug, samt nogen virkning på visse sygdomme
i hvede og triticale.
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R20
Farlig ved indånding.
R22
Farlig ved indtagelse.
R38
Irriterer huden.
R41
Risiko for alvorlig øjenskade.
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Aproach® virker bedst forebyggende, så det
anvendes ved begyndende angreb.
Aproach bør ikke anvendes alene, men altid med
en passende partner med, afhængig af sygdomsangreb i marken. Der vælges et produkt med en
anden virkemåde, da det modvirker udvikling af
resistens, af samme grund anbefales Aproach®
kun en gang pr sæson.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Anbefalinger:
Svampe i vår- og vintersæd og rug:
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn.
Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Efterfølgende afgrøder og rotationsafgrøder må
ikke plantes eller sås før 30 dage efter sidste
behandling.
Svampebehandling stadie 37 - 51
Bladplet, skoldplet eller rust:
0,2 – 0,25 l Aproach® + passende partner, f.eks.:
Folicur® / Orius® / Proline® / Bell®
Ofte er 1 behandling nok, men hvis der er tidligt
angreb af rust og meldug i stadie 30 - 33, anvendes en passende dosering af f.eks.:
Folicur® /Orius®/ Flexity®
Off-label godkendelser:
Ingen.
Kan blandes med:
Aproach® kan tankblandes med alle relevante
svampe-, ukrudts- eller insektmidler.
49
Atlantis OD
Producent: Bayer CropScience
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Mesosulfuron methyl 10 g/l +
Iodosulfuron Methyl 2 g/l
Behandlingsindeks: 0,9 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Tips & Tricks
Ekstra stærk græsukrudtsbekæmpelse.
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R36/38
Irriterer øjnene og huden
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Kan anvendes efterår eller forår.
Stærk bekæmpelse af rapgræs, vindaks, rajgræs,
agerrævehale + nogle vigtige tokimblade arter.
Kan blandes med Hussar OD og give en super
forårsløsning – hvis der ikke blev indledt en
bekæmpelse i efteråret.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Ukrudt skal være i aktiv vækst.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug og triticale.
Må i korn til modenhed ikke anvendes senere end
3 måneder før høst. Må i grønne planter til foder
ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Off-label godkendelse:
Kan blandes med:
Atlantis OD kan normalt blandes med relevante
ukrudts- og svampemidler samt med manganchelat og -sulfat.
Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg pr.100 ltr. vand, mangansulfat blandes aldrig med olie. Normalt blandes
højest 2 midler.
50
Bell®
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 10 liter
Aktivstof: Boscalid 233 g/l +
Epoxyconazol 67 g/l
Behandlingsindeks:
Vintersæd 0,832 l/ha = 1 BHI
Vårsæd
0,832 l/ha = 1 BHI
Frøgræs 0,681 l/ha = 1 BHI
Godkendt til samt behandlingsfrist: • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampe
sygdomme i korn og frøgræs.
• Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst
• Halmen fra frøgræs må ikke anvendes til opfodring.
Fareklasse: Off-label godkendelse:
Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterspelt.
Miljøfarlig
Lokalirriterende
Riskosætninger:
R36
Irriterer øjnene.
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R62
Mulighed for skade på forplantningsevnen
R63
Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
51
Betanal Power
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Phenmedipham 160 g/l +
Desmedipham 160 g/l
Behandlingsindeks: 3,0 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Tips og tricks ved anvendelse af Betanal
• Anvend små lowdrift dyser der sikrer god
effekt.
• Anvend altid minimum 0,4 ltr Betanal Power pr 100 ltr vand.
• Anvend 50 mesh (blå Hardi) filtre ved
udsprøjtning (evt. 80 mesh).
• Udsprøjt umiddelbart efter opblanding.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må i bederoer ikke anvendes senere end 90 dage
før høst.
Off-label godkendelse:
Ikke relevant.
Kan blandes med:
Ethosan 500 SC, Goltix 700 SC, Safari, Pirimor,
Agil, Fusilade, Pyrethroider.
52
Biscaya
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 3 l
Aktivstof: Thiacloprid 240 g/l
Behandlingsindeks: 0,3 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Kan blandes med:
Matrigon, Galera, Folicur, Amistar, mangansulfat,
Rapssupport, Microtop, Solubor (min 150 ltr
vand/ha).
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R22
Farlig ved indtagelse.
R36/38
Irriterer øjnene og huden
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Tips og tricks ved anvendelse af Biscaya
• Der er ingen resistens-risiko, idet Biscaya har en anden virkemekanisme end pyretroiderne.
• Biscaya er meget skånsom imod bier og kan derfor anvendes i dagtimerne.
• Biscaya sikrer effekten i op til en uge. Midlet er systemisk og transporteres derfor op til nye knopper.
• Biscaya er let at omryste og dunken er let at rengøre når temperaturen på midlet er over 10OC og der anvendes lunkent vand.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i
raps.
Off-label godkendelse:
Må kun anvendes til skadedyrsbekæmpelse i
korsblomstrede frøafgrøder.
53
Boxer
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 10 ltr og 20 ltr
Aktivstof: Prosulfocarb 800 g/l
Behandlingsindeks: 3,5 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R38
Irriterer huden.
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Kan blandes med:
Boxer kan blandes med alle relevante blandingspartnere.
Fakta om Boxer
Boxer har en meget bred effekt overfor græsser
og tokimbladet ukrudt i vintersæd.
• God effekt overfor alle relevante græsukrudt (rapgræsser, vindaks, rajgræs og rævehale) i vintersæd.
• Boxer anvendes bedst ved fremspiring netop, når kørespor kan ses i marken.
• Boxer har primært jordvirkning, men optages også gennem bladene .
• Boxer kan anvendes så længe der er vækst i ukrudtet. Fugtig jord giver bedst effekt
• Lav resistensrisiko- eneste middel med denne virkemekanisme i korn.
• God effekt overfor sort natskygge og bur
resnerre i kartofler.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
vintersæd, kartofler og frøgræs.
Må ikke anvendes senere end 210 dage før høst i
vintersæd og 42 dage før høst i kartofler.
Off-label godkendelser:
Off label godkendt til anvendelse i:
- rajgræs udlagt i august
- engsvingel til frøavl
-jordbær
- etableret skorzonerrod til frøavl
- løg og porre
-vinterspelt
- urtechrysantemum til frø
Dosering korn:
1-5 – 3 l/ha Boxer mod græsukrudt.
54
BRIOTRIL 400 SC
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Bromoxynil 240 g/l
Ioxynil 160 g/l
Behandlingsindeks: 1,00 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Kan blandes med:
Briotril 400 EC kan blandes med Ally®
ST, Nicanor® Boxer®, Express®ST, Harmony
Plus®ST, Primera Super®, Starane 180®S, Stomp
SC®, Tomahawk 180 EC®, Zenit®, Tern®,
Cycocel®. Desuden med chelaterede mikronærringsstoffer eller max. 2,0 kg mangansulfat pr.
100 l vand.
Ved tankblandinger skal også blandingspartnerens etiket følges.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes i kornafgrøder samt frøgræs.
Udlægsmarker med hvid- og rødkløver, lucerne,
sneglebælg, frøroer etc. kan behandles, hvis
behandlingen udføres umiddelbart efter, at
udlægget er sået. Græsudlæg kan behandles når
græsset har 1½ - 2 blade.
Korn må ikke behandles senere end kornets
stadie 31. Frøgræs må ikke behandles senere end
3 måneder før høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Off-label godkendelse:
55
BROADWAY
Producent: Dow AgroSciences Danmark A/
SPakningsstørrelse: 1 kg
Aktivstof: pyroxsulam 68,3 g/kg, florasulam
22,8 g/kg/l
Fareklasse:
Miljøfarlig
foråret. Produktet bekæmper bl.a. vindaks, rajgræs, alm. rapgræs, gold hejre, blød hejre, agerrævehale, flyvehavre, ærenpris, agerstedmoder,
burresnerre, kamille, snerlepileurt, fuglegræs,
kornvalmue og kornblomst.
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Additiv
BROADWAY skal anvendes sammen med 0,5 l/ha
PG26N som additiv. Dette additiv sikrer korrekt
dråbestørrelse og dermed optimal afsætning på
bladet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Regnfasthed
BROADWAY er regnfast efter 1 time.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
BROADWAY er godkendt til brug om foråret i vinterhvede, rug og triticale i afgrødens vækststadie
BBCH 21-39.
For at opnå optimal effekt af BROADWAY specielt
overfor græsukrudt, anbefales sprøjtning senest
på stadie 32.
Kan blandes med:
BROADWAY bør ikke tankblandes med gødninger
eller produkter indeholdende trinexapac-ethyl,
fenoxaprop-p-ethyl eller clodinafop, da det kan
give skader på afgrøden. Det anbefales derfor,
at der mellem behandling med BROADWAY og
ovenstående produkter er en periode på minimum 7 dage.
I afgrødens vækststadium 21-29 må anvendes
165 g/ha.
I afgrødens vækststadium 30-39 må anvendes
220 g/ha.
Efterfølgende afgrøde
Efter behandling med BROADWAY er der ingen
restriktioner for afgrødevalg det følgende efterår
eller forår.
Teknisk information
BROADWAY er et systemisk bladherbicid til
bekæmpelse af såvel græs- som bredbladede
ukrudtsarter i vinterhvede, rug og triticale om
Omsåning
Ved omsåning, efter en BROADWAY behandling,
kan der ikke sås: sukkerroer, spinat, bønner,
ærter, kål, løg og hør.
56
Bumper 25 ec
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Propiconazol 250 g/l
Behandlingsindeks: 0,5 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Kan blandes med:
Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med Bumper 25 EC under
forudsætning af, at brugstidspunktet for begge
produkter er sammenfaldende.
Risikosætninger:
R38
Irriterer huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Midler mod tokimbladet ukrudt:
MCPA®, Briotril®, Oxitril®, Express®, Harmony®,
Harmony Plus®, Ally®, Ariane® FG, Stomp®,
Tomahawk®, Starane® 180.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Midler til vækstregulering:
CCC, Terpal®, Cerone®, Moddus®
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, byg, rug, triticale, havre,
bederoer, frøgræs og græsplæner.
Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst.
Må ikke anvendes til andre skadevoldere end de i
brugsanvisningen nævnte, og brugsanvisningens
doseringsangivelser må ikke overskrides.
Midler mod bladsygdomme:
Tern®, Amistar®, Comet®, Opera®, Opus®
Maredo® Folicur®
Midler mod skadedyr:
Mavrik®2F, Pirimor®, Fastac®, Karate® 2,5WG.
Off-label godkendelse:
Chelaterede nærringstoffer:
Mangan, Magnesium.
57
Callisto
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Mesotrion 100 g/l
Behandlingsindeks: 1,5 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Fakta om Callisto
Callisto har en meget bred effekt overfor primært
tokimbladet ukrudt i majs.
• God effekt overfor vanskelige arter som æren-
pris, alle pileurter, kamille og burresnerre.
• Stærk overfor rodukrudt som grå bynke, agertidsel og spildkartofler.
• Callisto virker bedst på småt ukrudt med op til 2 løvblade.
• Callisto har primært bladeffekt men også nogen jordeffekt.
• Kan anvendes uanset majsens størrelse og er stærk mod sene arter som natskygge og hanespore.
• Må anvendes med op til max 1,5 l/ha/år i op til 3 sprøjtninger.
• Lav resistensrisiko - eneste middel med denne virkemekanisme.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i
majs.
Må i majs ikke anvendes senere end 90 dage
før høst.
Off-label godkendelser:
Off label godkendt til anvendelse i sukkermajs.
Anbefalinger:
Ukrudt 0-2 blade:
0,5-0,75 Callisto + Harmony
Kan blandes med:
Callisto kan blandes med alle relevante blandingspartnere.
10-12 dage senere:
0,5-0,75 Callisto + MaisTer
Evt. 3. sprøjtning:
0,5 Callisto
58
Cantus
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 2,5 kg
Aktivstof: Boscalid 500 g/kg
Behandlingsindeks:
Vinterraps 0,5 kg/ha = 1 BHI
Vårraps
0,5 kg/ha = 1 BHI
Fakta:
• Cantus er specielt udviklet til anvendelse i raps.
• Cantus er det mest effektive middel på det danske marked til bekæmpelse af
knoldbægersvamp.
• Cantus er det eneste middel som samtidig effektivt bekæmper skulpesvamp, gråskimmel og phoma.
• Det er ikke nødvendig at tank-blande Cantus med andre svampemidler.
• Cantus kan anvendes allerede fra begyndende blomstring og giver derfor flere sprøjtedage.
• Cantus er ikke giftig overfor bier.
• Cantus holder blade og skulper sunde, grønne og fotosynteseaktive og giver dermed
mulighed for en længere indlejringsperiode.
• Cantus giver en mere ensartet modning fra
top til bund i afgrøden og reducerer
dryssespild fra skulperne.
• Cantus kan tank-blandes med additivet Kinetic for en øget og mere ensartet afsæt-
ning af sprøjtevæsken på planterne.
Fareklasse:
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist: • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampe
sygdomme i raps.
• Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
Off-label godkendelse:
Ingen.
Kan blandes med: Fastac 50 og Juventus 90.
59
Ceando
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 10 liter
Aktivstof: Metrafenon 100 g/l
Epoxyconazol 83 g/l
Behandlingsindeks: Vintersæd 0,752 l/ha = 1 BHI
Vårsæd
0,752 l/ha = 1 BHI
Fareklasse: Kan blandes med: Bell, Comet, Opera, Flexity, Juventus 90, Terpal,
Cycocel og Fastac 50. Blandes Ceando med Terpal, skal Terpal tilsættes sprøjtevæsken til sidst.
Fakta:
• Ceando indeholder metrafenon
– nyt aktivt stof som også findes i Flexity.
• Ceando er det mest effektive produkt på det danske marked til bekæmpelse af meldug.
• Ceando er bredspektret og udviklet til tidlig sprøjtning.
• Ceando er regnfast så snart sprøjtevæsken er tørret ind på bladene.
• Ny moderne formulering.
• Ceando har side-effekt mod knækkefodsyge i hvede ved sprøjtning i st. 30-32.
• Altid billigere end at blande selv.
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R52/53
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R62
Mulighed for skade på forplantningsevnen
R63
Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
Afstand til vandmiljø: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at
beskytte organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist: • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampe sygdomme i korn.
• Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Off-label godkendelse:
Ingen.
60
Comet
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 liter
Behandlingsindeks:
Vintersæd 1,0 l/ha = 1 BHI
Vårsæd
1,0 l/ha = 1 BHI
Kan blandes med: Bell, Opera, Ceando, Flexity, Juventus 90, Terpal,
Cycocel og Fastac 50.
Som hovedregel tilsættes blandingspartneren til
sidst.
Fareklasse:
Fakta:
• Tilsætningen af Comet ”booster” merudbyttet af Bell i hvede.
Risikosætninger:
• Comet er det mest anvendte strobilurin i byg
R22
Farlig ved indtagelse.
• Comet er det eneste strobilurin på markedet, R38
Irriterer huden.
der er formuleret som et emulgerbart koncen-
R50/53 Meget giftigt for organismer der lever i vand;
trat (EC).
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
• Comet bindes straks efter udsprøjtning i
vandmiljøet.
planternes vokslag og har derfor en lang R65
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
virkningstid.
• Comet er regnfast så snart sprøjtevæsken er Afstand til vandmiljø: tørret ind på bladene.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
• Comet har i nogle tilfælde en positiv ind-
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at
flydelse på udbyttet og/eller kvaliteten af den beskytte organismer, der lever i vand.
høstede afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af svampesygdomme.
Godkendt til samt behandlingsfrist: • Comet bør højest anvendes to gange pr.
• Må kun anvendes til bekæmpelse af svampe
vækstsæson og skal altid blandes med et sygdomme i korn.
svampemiddel med en anden virknings• Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst i hvede, og må ikke anvendes senere end mekanisme; f.eks. Bell.
42 dage før høst i rug, triticale, byg og havre.
Off-label godkendelse:
Ingen.
Miljøfarlig
Sundhedsskadelig
61
Command cs
Producent: FMC
Pakningsstørrelse: 1 og 5 liter
Aktivstof: Clomazon 360 g/l
Behandlingsindeks:
Vinterraps 0,33 l/ha = 1 BHI
Kartofler 0,25 l/ha = 1 BHI
Ærter
0,25 l/ha = 1 BHI
Gulerødder 0,25 l/ha = 1 BHI
Fareklasse:
Kan blandes med: Stomp.
Fakta:
• Command CS er formuleret som en kapselsus
pension, der sikrer en løbende og jævn
frigivelse af det aktive stof.
• Virkningen fremmes af et veltilberedt såbed, god jordfugtighed samt en jævn og ensartet fordeling af sprøjtevæsken.
• Command CS sikrer vinterraps den bedst
mulige etablering uden konkurrence fra
generende ukrudt.
• Command CS har god virkning mod enårig rapgræs samt en række af de vigtigste tokim-
bladede ukrudtsarter i vinterraps, herunder bl.a. burresnerre og hyrdetaske.
• Kan med fordel anvendes i tank-blanding med Stomp (off-label) og med opfølgning af Focus Ultra + Dash i vinterraps for en samlet effektiv ukrudtsstrategi.
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R42/43
Kan give overfølsomhed ved indånding og ved
kontakt med huden
Afstand til vandmiljø: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
• Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, vinterraps, ærter og gulerod.
• Må i kartofler kun anvendes efter lægning og ikke senere end 5 dage før fremspiring.
• Må i vinterraps kun anvendes efter såning og ikke senere end 3 dage efter.
• Må i ærter og gulerødder ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Efter dyrkning af kartofler, ærter og gulerødder må der ikke plantes/sås kortvarige efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson.
Off-label godkendelse:
Henvisning til www.middeldatabasen.dk
62
Express® ST
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 10 tabletter
Aktivstof: Tribenuron 500 g/kg
Behandlingsindeks: 2 tab/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Kan blandes med:
Express® ST kan blandes med de fleste relevante
blandingspartnere, dog skal Express® ST tilsættes
sprøjtevandet først.
Lokalirriterende
Risikosætninger:
Fakta om Express® ST
Express® ST har en meget bred effekt overfor
tokimbladet ukrudt i korn og frøgræs.
R50/53 Meget giftigt for organismer der lever i vand;
• God effekt overfor kamille, hvidmelet gåsefod, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
hanekro, hyrdetaske, kornblomst, valmue og fuglegræs.
Afstand til vandmiljø:
• Express® ST virker bedst på småt ukrudt med Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
op til 3 løvblade. Express® ST er et
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
bladmiddel.
• Må anvendes med op til max 2,0 tabletter/ha/
Godkendt til samt behandlingsfrist:
år. Husk tilsætning af Agropol®.
• Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i • I kombination med Briotril®, MCPA eller korn samt korn med udlæg af frøgræs.
Tomahawk® eller blandinger heraf minimeres Dog ikke i korn senere end 6 uger før høst, for risikoen for resistent fuglegræs.
helsæd ikke senere end 4 uger før høst.
• Må anvendes efter høst i alm. og ital. rajgræs, Anbefalinger:
rødsvingel, engrapgræs, hundegræs, samt Ukrudt i vår og vintersæd 0 - 2 blade:
rajgræs udlagt i renbestand efter høst til frø 0,75 - 1,0 Express® ST + 0,3 l Tomahawk®
med 1 tab/ha inden 30. september.
Rodukrudt i vår og vintersæd:
Off-label godkendelser:
1,0 Express® ST + 1,3 l MCPA
Off-label godkendt til selektiv bekæmpelse af
kæmpebjørneklo.
Vårsæd småt ukrudt, kolde forhold:
0,75–1,0 Express® ST + 0,25 l Briotril®
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
63
Fastac 50
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: Alpha-cypermethrin 50 g/l
Behandlingsindeks:
Vinterraps
0,25 l/ha = 1 BHI
Vårraps
0,25 l/ha = 1 BHI
Vintersæd
0,25 l/ha = 1 BHI
Vårsæd
0,25 l/ha = 1 BHI
Ærter
0,25 l/ha = 1 BHI
Grøntsager
0,25 l/ha = 1 BHI
Græs og kløver
0,25 l/ha = 1 BHI
Andre frø
0,40 l/ha = 1 BHI
udendørs i korn, raps, hovedkål, blomkål, broccoli, ærter, bønner, jordbær, prydplanter, tømmer,
stiklinger og planteskolekulturer samt tomater,
agurker og prydplanter i væksthus.
Må i jordbær ikke anvendes senere end 3 dage
før høst.
Må i tomater og agurk i væksthus, samt hovedkål, broccoli, blomkål, friske bønner og ærter
med og uden bælg ikke anvendes senere end
7 dage før høst. Må i korn (hvede, rug, byg,
triticale og havre) ikke anvendes senere end 42
dage før høst. Må i raps (forår og efterår) ikke anvendes senere
end 49 dage før høst. For at beskytte bier og
andre bestøvende insekter må dette produkt ikke
anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03.00 til kl. 21.00 (dansk sommertid).
Fareklasse: Miljøfarlig
Brandfarlig
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R10
Brandfarlig
R22
Farlig ved indtagelse.
R37
Irriterer åndedrætsorganerne
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R65
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
Off-label godkendelse:
Til bekæmpelse af bladrandbiller og kløversnudebiller i kløver til frøavl.
Til bekæmpelse af insekter i udlæg af græs/
kløvergræs i renbestand.
Til bekæmpelse af insekter i korn med udlæg af
lucerne, græs og kløvergræs.
Til bekæmpelse af insekter i lucerne udlagt i
renbestand unden dæksæd.
Kan blandes med:
Fighter 480, Basagran M75, Focus Ultra, Stomp,
Comet, Bell, Opera, Flexity, Ceando, Juventus 90,
Terpal, Cycocel, Cantus, Signum, Scala, Delan,
Candit.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for kornafgrøder
og raps og 30 meter fra vandmiljøet (vandløb,
søer m.v.) for hovedkål, blomkål, broccoli,
ærter, bønner, jordbær, prydplanter, stiklinger,
planteskolekulturer og tømmer for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Fakta:
• Fastac 50 tilhører gruppen af pyrethoider.
• Fastac virker både ved kontakt og som mavegift.
• Fastac anvendes ved begyndende angreb, når
skadetærsklen er overskredet eller efter forudgående varsling.
Godkendt til samt behandlingsfrist: Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter
64
Flight Xtra
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 10 liter
Aktivstof: Pendimethalin 320 g/l Picolinafen 16 g/l
Behandlingsindeks:
Vintersæd 2,78 l/ha = 1 BHI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Tips:
• Flight Xtra indeholder to aktive stoffer med forskellig virkningsmekanisme.
• Fligh Xtra har kombineret jord- og bladvirkning.
• Flight Xtra kan anvendes til alt vintersæd
Tank-blandingen med Boxer (1+1) er løsnin
gen til de fleste vintersædsmarker.
• Reducerer antallet af produkter i tank blandingen og risikoen for fejl.
• Også Flight Xtra løsninger til særlige græsproblemer (f.eks. væselhale).
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø: Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
vintersæd
Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst
Off-label godkendelse:
Ingen
Kan blandes med: Boxer, Lexus, Atlantis
65
Focus Ultra
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: Cycloxydim 100 g/l
Behandlingsindeks:
Vinterraps 5,0 l/ha = 1 BHI
Vårraps
5,0 l/ha = 1 BHI
Ærter
5,0 l/ha = 1 BHI
Roer
5,0 l/ha = 1 BHI
Kartofler 5,0 l/ha = 1 BHI
Andre frø 5,0 l/ha = 1 BHI
Off-label godkendelse:
Ingen
Kan blandes med:
Fastac 50, Juventus 90, Cantus (efterår)
Fareklasse:
Fakta:
• Focus Ultra er et systemisk virkende ukrudts-
middel med effektiv virkning mod en- og flerårige græsser som f.eks. kvik, agerræve-
hale, vindaks, flyvehavre, spildkorn og kultur
græsarter (undtagen rød- og stivbladet svin-
gel). Virkningen mod enårig rapgræs er normalt utilstrækkelig.
• Focus Ultra giver en hurtig og sikker ned
visning af spildkorn i vinterraps – selv ved lave temperaturer.
• Focus Ultra skal altid blandes med Dash – et specialudviklet additiv, der øger indtrængnin-
gen af det aktive stof og forbedrer virknings
sikkerheden.
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R38
Irriterer huden.
R52/53
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
• Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
ærter til modenhed, rødsvingel og stivbladet svingel til frøproduktion, raps, kartofler og roer.
• Må i raps ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
• Må i kartofler og ærter til modenhed ikke anvendes senere end 56 dage før høst.
• Må i foder- og sukkerroer ikke anvendes senere end 70 dage før høst.
• Halmen fra rødsvingel og stivbladet svingel må
ikke bruges til foder.
66
Folicur
Producent: Bayer CropScience
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Tebuconazole 250 g/l
Behandlingsindeks:
Korn 1,0 l /ha = 1 BI
Raps 1,50 l /ha = 1 BI
Andre frø 1,0 l /ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Off-label godkendelse:
Bl.a. bekæmpelse af meldug og rust i udendørs
planteskolekulturer, forebyggelse af rustsygdomme i hvid- og rødkløver til frø, mod sneskimmel
i græs og kløvergræs til foder i november og
december.
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R22
Farlig ved indtagelse.
R36 Irriterer øjnene.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R63 Mulighed for skade på barnet under
graviditeten.
Kan blandes med:
Folicur EC 250 kan bl.a. blandes med:
Svampemidler: Proline, Tern®, strobilurinholdige
produkter og andre gængse svampemidler.
Insektmidler: Biscaya, Pirimor® G.
Vækstreguleringsmidler: Cycocel® 750, Terpal®.
Manganchelat, Næringsstoffer: Urea (maks. 15
kg/ha), Mangansulfat (maks. 3 kg/ha),
Magnesiumsulfat (maks.10 kg/ha).
Blandinger med Urea bør ikke udsprøjtes ved
temperaturer over 25°C.
®
reg. af Syngenta og BASF
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Bekæmpelse af svampesygdomme i korn, raps
og frøgræs. Må i hvede, rug og triticale ikke
anvendes senere end vækststadie 69 og ikke
senere end 5 uger før høst. Må i byg og havre
ikke anvendes senere end vækststadie 65 og
ikke senere end 6 uger før høst. Må i raps ikke
anvendes senere end vækststadie 69. Halmen fra
frøgræs må ikke anvendes som foder.
Tips & tricks:
• Folicur er standardproduktet i byg, raps og frøgræs.
• I raps vil Folicur være en bredtvirkende og effektiv løsning mod sygdomme både efterår og forår. Bemærk, at ved behandling mod rodhalsråd om efteråret kan rapsen udvise lavere plantehøjde.
67
FOX 480 SC
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Bifenox 480 g/l
Behandlingsindeks:
Vinterraps 0,75 l/ha = 1 BI
Vintersæd 1,50 l/ha = 1 BI
Vårsæd 1,50 l/ha = 1 BI
Andre frø 1,50 = 1 BI
Fareklasse:
Off-label godkendelse:
Ukrudtsbekæmpelse i kinesisk kål og hvidkål til
frøavl.
Kan blandes med:
FOX 480 SC bør indgå i tankblandinger i vårsæd
og vintersæd med Biotril 400 EC, Oxitril CM,
Express ST, Tomahawk 180 EC og Starane 180 S.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Hvor der er problemer i vinterraps med fuglegræs
og enårig rapsgræs, bør FOX 480 SC indgå i
en strategi med Kerb 500 SC og hvor der er
problemer med kamille, kan der suppleres med
Matrigon om foråret.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
vintersæd (hvede, rug, byg og triticale), vårbyg,
vinterraps og frøgræs.
Vinterraps
0,5 - 0,75 l Fox pr. ha i st. 12-16. Raps er følsom
overfor Fox når den er under stadie 14. Sent
udviklede og sent såede marker, der ikke er i god
vækst, bør ikke behandles med Fox.
Må i hvede, rug og tritical ikke anvendes senere
end vækststadium 29. Må i byg ikke anvendes
senere end vækststadium 22. Må i vinterraps ikke
anvendes senere end vækststadium 16. Der må
ikke plantes/sås efterfølgende afgrøder før tidligst
efter 120 dage efter brug i vinterraps, hvede,
rug, triticale, byg og frøgræs. Halm fra hvede,
rug, triticale, byg og frøgræs må ikke bruges til
foder. Brugsanvisningens doseringsangivelser må
ikke overskrides.
68
GALERA
Producent: Dow AgroSciences Danmark A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Clopyralid 267 g/l, Picloram 67 g/l
Fareklasse:
Ingen.
Risikosætninger:
R 52/53. Skadelig for organismer, der lever i
vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger
i vandmiljøet.
8-9°C, når der behandles. Undgå at behandle
med GALERA hvis der i perioden omkring
sprøjtetidspunktet er udsigt til frost.
Afstand til vandmiljø:
Ingen afstandskrav
Afgrøde
Godkendt til samt behandlingsfrist:
GALERA er godkendt til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vinter- og vårraps.
GALERA må kun anvendes om foråret og må ikke
anvendes efter vårrapsens stadie 20 og vinterrapsens stadie 50. Må kun anvendes hvert 4 år.
Tidspunkt
BBCH
Dosering
Vinterraps
30 - 50
0,3*
Vårraps
12 - 20
0,3*
* GALERA skal anvendes sammen med 0,3 l/ha
PG26N, for at sikre korrekt dråbestørrelsesfordeling
og dermed optimal afsætning på bladene.
Kan blandes med:
GALERA er meget fleksibel som blandingspartner og kan blandes med de fleste fungicider og
insekticider.
Regnfasthed
GALERA optages gennem bladene, og er regnfast
efter 6 timer.
Efterfølgende afgrøde
Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med GALERA:
- kartofler og andre natskyggearter
- ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter
- gulerod og andre skærmplanter
- salat og andre kurveblomstrede
Teknisk information
GALERA er et systemisk bladherbicid til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vinter- og
vårraps. GALERA bekæmper bl.a. kamille,
burresnerre, hvidmelet gåsefod (melder), snerlepileurt, kornblomst og tidsler.
Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som
angivet på etiketten, og som er blevet findelt,
spredt og nedpløjet om efteråret, vil ikke skade
en forårssået følsom afgrøde.
Plantemateriale fra en GALERA-behandlet afgrøde
bør ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.
Klimaforhold ved anvendelse
Optimal effekt af GALERA opnås ved en morgen
sprøjtning, når planterne er saftspændte og i
aktiv vækst. Dagtemperaturen bør være over
Omsåning
Hvis der bliver behov for omsåning efter en
GALERA-behandling, kan der kun sås korn, græs
og majs.
69
Glyphogan
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 20 l
Aktivstof: Glyphosat 360 g/l
Behandlingsindeks: 3,5 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Må ikke anvendes til:
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på
arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser
må ikke overskrides.
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Off-label godkendelse:
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Kan blandes med:
Ammoniumsulfat.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn,
korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og
græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før
høst. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil
1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug
ved hjælp af specielt udstyr. Ukrudtsbekæmpelse
i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og
skovkulturer. Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange,
terrasser og udyrkede arealer.
Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10
dage før høst. Under frugttræer må midlet kun
anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret
efter høst.
70
GOLIATH
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Metamitron 700 g/l
Behandlingsindeks: 3,0 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Kan blandes med:
Udover de her nævnte midler findes flere
tilsvarende mærker, hvor firmaerne angiver
blandingsmulighed.
Goliath kan blandes med:
Ukrudtsmidler: Betanal Optima SC®
Penetreringsolie: Renol mf.
Insektmidler: Iblanding af insektmidler kan øge
aggressiviteten overfor roerne.
Benyt derfor kun insektmidler, hvor firmaet tager
ansvar for blandingen ved at
angive den på insektmidlets etikette.
Risikosætninger:
R22
Farlig ved indtagelse.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i
bederoer.
Må i bederoer ikke anvendes senere end 105
dage før høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Off-label godkendelse:
Ukrudtsbekæmpelse i rødbeder, timian til frøavl,
skorzonerrod til frøavl, jordbær, spinat til frøavl.
71
Harmony® SX
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 5 x 22,5 vandopløselige
poser, svarende til 112,5 g/brev
Aktivstof: Thifensulfuron 500 g/kg
Behandlingsindeks: Majs 15 g/ha = 1 BI
Fareklasse:
Fakta om Harmony® SX
• God effekt overfor vanskelige arter i majs,
som alle pileurter, kamille, hanekro, fugle græs, hyrdetaske mm.
• Ved brug af ½ vandopløselig pose i majs ved
1. sprøjtning er effekten på storkenæb også
god.
• Harmony® SX virker bedst på småt ukrudt
med op til 3 løvblade.
• Harmony® SX har primært bladeffekt.
• Kan anvendes til og med majsens 8 blads
stadie.
• Stærk overfor skræpper i vedvarende græsmarker.
• Lav resistensrisiko- når Harmony® SX indgår i
et program med andre aktivstoffer med
forskellige virkemekanismer som i nedenstå ende eksempel.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn
med og uden udlæg, lucerne, græs og fodermajs.
Må i korn og fodermajs ikke anvendes senere end
2 måneder før høst. Må i græs og helsæd ikke
anvendes senere end 2 uger før høst.
Anbefalinger til majs:
1. Sprøjtning, ukrudt 0-2 blade:
½VOP* Harmony® SX + 0,4 l Callisto
2. Sprøjtning 10 dage senere.
0,3 l Tomahawk® + 50 g MaisTer® + olie
3. Sprøjtning normalt ikke nødvendigt. Hvis ja kontakt da din konsulent eller Dupont.
Off-label godkendelser:
Off-label godkendt til anvendelse i sukkermajs.
Kan blandes med:
De fleste relevante blandingspartnere, dog ikke
Grasp®
½VOP* Harmony® SX = ½Vandopløselig pose
72
Hussar OD
Producent: Bayer CropScience
Pakningsstørrelse: 1 l (tidligere 0,5 l)
Aktivstof: Iodosulfuron Methyl 100 g/l
Behandlingsindeks:
Vintersæd og andre frøafgr: 0,1 l/ha = 1 BI
Vårsæd 0,035 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
• af Hussar OD til bekæmpelse af enårig rapgræs i engrapgræs, rødsvingel og stivbla-
det svingel efter høst af dæksæd.
Miljøfarlig
Kan blandes med:
Hussar OD kan blandes med relevante ukrudts
og svampemidler samt med manganchelat og
sulfat. Ved blanding med mangansulfat bør der
maksimalt anvendes 2 kg/100 ltr vand, og der må
IKKE blandes med Renol eller andre olier. Normalt
blandes højest 2 midler.
Hussar OD anbefales ikke i blanding med Ally.
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R36 Irriterer øjnene.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i
vandmiljøet.
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
Tips & Tricks
• Bekæmper både græs- og tokimbladet ukrudt i alle kornarter undtagen havre.
• Skru op og ned for doseringen så den passer til netop dit behov.
• Produktet til en forårsopfølgning i vintersæd mod vindaks, rajgræs, burresnerre og mange
flere.
• Kan blandes med Atlantis OD og give en super forårsløsning – hvis der ikke blev indledt en bekæmpelse i efteråret.
• Et super bredt produkt i vårbyg og vårhvede.
• Anbefales med olietilsætning.
• Ukrudt skal være i aktiv vækst.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes om foråret til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale.
Må i hvede, byg, rug og triticale ikke anvendes
senere end 3 måneder før høst. Må i grønne
planter til foder ikke anvendes senere end 14
dage før høst.
Off-label godkendelse:
• af Hussar OD til engrapgræs.
• af Hussar OD til bortsprøjtning af hvidkløver, hvor der er udlæg af engrapgræs til frøavl.
• af Hussar OD til bekæmpelse af enårig rap
græs i rødsvingel og stivbladet svingel til frøavl.
73
Karate 2,5 WG
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 3 kg
Aktivstof: Lambda-cyhalothrin 25 g/kg
Behandlingsindeks: 0,25-0,6 kg/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Sundhedsskadelig Xn
21 til kl. 03). Ærter til modenhed og med spiselig
bælg og bønner må ikke behandles senere end
14 dage før høst og konservesærter ikke senere
end 7 dage før høst. Løg, skalotteløg, hvidløg,
forårsløg og porrer må ikke behandles senere
end 28 dage før høst. Frugtbuske og jordbær må
ikke behandles senere end 7 dage før høst. Kål
må ikke behandles senere end 3 dage før høst.
Andre spiselige afgrøder eller foderafgrøder må
ikke behandles senere end 14 dage før høst eller
afgræsning.
Risikosætninger:
R20/22
Farlig ved indånding og ved indtagelse.
R36/38
Irriterer øjnene og huden
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må i landbrugsafgrøder ikke anvendes nærmere
end 20 meter og i æbler, frugtbuske, skovbrug og
planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end
50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Off-label godkendelse:
Off label godkendt til anvendelse mod:
• Kløversnudebiller i rød- og hvidkløverfrø til
frøavl
• Glimmerbøsser i hoved- og blomsterkål
• Skadedyr i markfrø og havefrø
Kan blandes med:
Karate kan blandes med alle relevante blandingspartnere
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes udendørs til bekæmpelse af
insekter i korn, raps, sennep og andre korsblomstrede frøafgrøder, roer, bønner, ærter, kartofler,
kål, æbler, frugtbuske, jordbær, løg, skalotteløg,
hvidløg, forårsløg, porrer, rødbeder, i skovbrug
og planteskolekulturer samt i væksthuse kun på
prydplanter
Fakta om Karate
• Pyrethroid med særdeles bred godkendelse
til bekæmpelse af skadedyr i land- skovbrug-, og
gartnerikulturer.
• Skadedyr stopper aktivitet umiddelbart efter
sprøjtning
• Har både kontakt- og repellerende effekt
• Nem at afmåle og anvende
Korn, raps, sennep og andre korsblomstrede
frøafgrøder må ikke behandles senere end 1
måned før høst. Behandling af blomstrende raps,
sennep og andre korsblomstrede frøafgrøder må
kun foretages uden for biernes flyvetid (fra kl.
74
LEGACY 500 SC
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 1 l
Aktivstof: Glyphosat 360 g/l
Behandlingsindeks:
Vintersæd 0,2 l/ha = 1 BI
Vårsæd 0,15 l/ha = 1 BI
Frøgræs 0,15 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Kan blandes med:
Blandinger
Legacy 500 SC kan tankblandes med Ally, Nicanor, Boxer, Briotril, Lexus, minimidler,
Oxitril, Primera Super, Activus wg, Stomp og
Tomahawk.
Miljøfarlig
Produktmæssige begrænsninger
• I enkelte tilfælde kan der efter behandlingen ses hvide pletter. Pletterne forsvinder i løbet af få dage og har ingen betydning for udbyttet.
• Ved eventuel omsåning om foråret af en afgrøde, der er behandlet med Legacy om efteråret, kan alle afgrøder sås efter pløjning.
• Korn kan sås efter en grundig harvning.
• Efteråret efter en afgrøde der er behandlet med diflufenican, kan der kun sås vintersæd og vinterraps. Ved såning af vinterraps efter en Legacy behandlet afgrøde anbefales det at pløje inden såning.
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale, vårbyg
og vårhvede.
Må ikke anvendes senere end afgrødens vækststadium 28.
Må ikke anvendes i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Off-label godkendelse:
ukrudtsbekæmpelse i frøgræs, juletræer, etablerede nordmannsgrankulturer til juletræer og
pyntegrønt.
75
Lexus® 50 WG
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 100 g
Aktivstof: Flupyrsulfuron 500 g/kg
Behandlingsindeks: 1 BI = 20 g/ha
Fareklasse:
Fakta om Lexus® 50 WG
Lexus® 50 WG har en meget bred effekt overfor
tokimbladet ukrudt og græsser i korn.
• God effekt overfor vanskelige arter som korn
blomst, storkenæb, kamille, rævehale og vindaks mm.
• Lexus® 50 WG virker bedst på småt ukrudt med op til 3 blade.
• Lexus® 50 WG har jord og bladeffekt (50/50)
• Må anvendes med op til 10 g/ha/efterår og forår. Eller som 20 g/ha i een behandling alene om foråret.
• Stomp® er den mest skånsomme blandings
partner til Lexus® 50 WG i vinterbyg.
• Lexus® anbefales ikke brugt i Vintmalt eller Malwinta, da disse sorter indeholder mange vårbyggener.
• Lav resistensrisiko overfor fuglegræs, hvis der blandes med f.eks. Boxer®, Stomp® eller DFF.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må i vinterrug, vinterhvede og triticale ikke
anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i
vinterbyg ikke anvendes senere end 4 måneder
før høst.
Off-label godkendelser:
Off-label godkendelse af Lexus® 50 WG til
ukrudtsbekæmpelse i vinterspelt.
Anbefalinger:
Vintersæd efterår, generel når kornet har max
2 blade:
Kan blandes med:
Lexus® 50 WG kan blandes med alle relevante
blandingspartnere.
7-10 g Lexus® 50 WG + 0,05 DFF + 1,5 l Boxer
Løsning til tokimbladet ukrudt. Incl. valmue og
mange storkenæb.
7-10 g Lexus® 50 WG + 0,04 DFF + 1,5 l Stomp
76
MaisTer
Producent: Bayer CropScience A/S
Pakningsstørrelse: 750 g MaisTer
10 ltr MaisOil
Aktivstof: Foramsulfuron 300 g/kg
Iodosulfuron 10 g/kg
Behandlingsindeks: 150 g/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Tips og tricks ved anvendelse af MaisTer
• Anvender du en strategi med 2 behandlinger
– bør der altid være MaisTer i den ene
– planlægger du 3 behandlinger bør der være MaisTer i 2 behandlinger.
• Hæld altid MaisTer i sprøjtevæsken først – og olien i til sidst når beholderen er næsten fuld, det sikrer den bedste opblanding.
• Ved at tilsætte lidt Starane eller Callisto fås en næsten 100 % dækkende tankblanding.
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i al fodermajs (ensilagemajs, kolbemajs og kernemajs).
Off-label godkendelse:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse aronia,
blåbær, rips, solbær og stikkelsbær.
Kan blandes med:
Callisto, Starane 180, Fighter.
77
MAREDO 125 SC
Producent: Makhteshim Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Epoxiconazol 125 g/l
Behandlingsindeks: 1 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Kan blandes med:
Blandinger: Maredo 125 SC kan blandes med
Comet®, Tern®, Amistar®, Folicur®
Cycocel®, Mavrik 2F®, Fastac®, Bumper®, Tilt
250® EC, Juventus 90®, Opera®, Terpal® og
Tomahawk®.
Som hovedregel tilsættes blandingspartneren til
sidst. Det er vigtigt, altid at følge vejledningen på
blandingspartnerens etikette. Alle tankblandinger
udsprøjtes straks.
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn
og bederoer.
Må i korn ikke anvendes senere end 5 uger før
høst. Må i bederoer ikke anvendes senere end 4
uger før høst.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og
ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Off-label godkendelse:
78
MATRIGON
før MATRIGON bruges
mod tidsler. Det er vigtigt at tidslerne igen er
kommet i god vækst.
Producent: Dow AgroSciences Danmark A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Clopyralid 100 g/l
Behandlingsindeks: 1 l/ha = 1 BI
Teknisk information
MATRIGON anvendes
til bekæmpelse af kamille, tidsel, svinemælk,
haremad, gul okseøje,
grå bynke, brandbæger og andre kurvblomstrede
planter, samt snerlepileurt og ærter.
Fareklasse: Ingen
Risikosætninger: Ingen
Afstand til vandmiljø: Ingen afstandskrav.
Behandlingstidspunkt
Optimal bekæmpelse opnås generelt på småt
ukrudt i god vækst. Tidsler bekæmpes bedst
ved en størrelse på 15-20 cm. Behandlingen
anbefales udført som en morgensprøjtning ved
dagstemperatur er over 10 °C og ingen udsigt til
nattefrost.
MATRIGON optages gennem bladene og for at
sikre bladoptagelsen skal der tilsættes 0,5 l/ha
”super”-olie.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer,
rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4.
år og i skovkulturer ved plet-sprøjtning.
I vinterraps må maksimalt anvendes 0,8 l/ha.
I bederoer, rødbeder og rosenkål må maksimalt
anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller
pletsprøjtning.
Regnfasthed
MATRIGON er regnfast efter 6-8 timer.
Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2½ måned før høst.
I vinterraps ikke senere end 3 måneder før høst.
Efterfølgende afgrøde
Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med MATRIGON:
- kartofler og andre natskyggearter
- ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter
- gulerod og andre skærmplanter
- salat og andre kurveblomstrede
Off-label godkendelse:
- Off-label godkendelse i radis i frøavl
- Off-label godkendelse i beder til frøavl
- Off-label godkendelse i gul sennep til
produktion af udsæd
- Off-label godkendelse i olieræddike til
produktion af udsæd
- Off-label godkendelse i vårraps
- Off-label godkendelse i jordbær
Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som
angivet på etiketten, og som er blevet findelt,
spredt og nedpløjet om efteråret, vil ikke skade
en forårssået følsom afgrøde.
Plantemateriale fra en MATRIGON-behandlet
afgrøde bør ikke anvendes i drivhuse eller til
kompost.
Kan blandes med:
MATRIGON kan tankblandes med de almindeligt
anvendte ukrudts-, svampe- og insektmidler,
samt med mikronæringsstoffer og olier. Undtagelsen er bl.a. Microtop og Solubor.
MATRIGON bør ikke blandes med Safari, og der
bør gå mindst 14 dage efter en Safaribehandling
79
MAVRIK 2F
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 1 l
Aktivstof: Tau-fluvalinat 240 g/l
Behandlingsindeks:
Vinterraps 0,3 l/ha = 1 BI
Vårraps 0,3 l/ha = 1 BI
Korn
0,2 l/ha = 1 BI
Markært 0,2 l/ha = 1 BI
Andre frø 0,2 l/ha = 1 BI
ikke i højere doseringer
end de i brugsanvisningen
nævnte.
Off-label godkendelse:
Havefrø og korsblomstrende frøafgrøder til frø
produktion.
Til bekæmpelse af bladlus,
kåltrips, glimmerbøsser og ærteviklere i havefrø,
af glimmerbøsser i korsblomstrende frøafgrøder
til frøproduktion, af insekter i vinterspelt.
Fareklasse:
Kan blandes med:
Alle nedennævnte produkter kan anvendes i
tankblanding med Mavrik under forudsætning
af, at brugstidspunktet for begge produkter er
sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der anvendes skal begge etiketteforskrifter
overholdes. Bland aldrig Mavrik med mere end
ét produkt, herunder indbefattet anvendelse af
spredemidler.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R36
Irriterer øjnene.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Midler mod en- og tokimbladet ukrudt:
MCPA, Express ST, Harmony, Harmony Plus, Ally
ST, Oxitril, Tomahawk 180 EC.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Midler til vækstregulering:
Moddus, Cycocel, Terpal.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i korn,
raps, sennep og ærter.
Må i korn ikke anvendes senere end 28 dage før
høst. Må i raps og sennep ikke anvendes senere
end 56 dage før høst. Må ved en behandling med
maksimalt 200 ml/ha af friske ærter uden bælg
ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må ved
to behandlinger med maksimalt 225 ml/ha af friske ærter uden bælg ikke anvendes senere end 14
dage før høst. Må i ærter beregnet til tørret brug
ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Bælgen fra friske ærter må ikke anvendes til foder.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og
Midler mod bladsygdomme:
Tilt 250 EC, Stereo, Bumper 25 EC, Folicur,
Amistar, Opus, Comet, Tern, Maredo 125 SC,
Orius 200 EW.
Chelaterede næringsstoffer:
Mangan, magnesium og mangansulfat af god
kvalitet.
80
Mospilan SG
Distributør: Nordisk Alkali
Pakningsstørrelse: 1 kg (12 x 1 kg)
Aktivstof: Acetamiprid 200 g/kg
Behandlingsindeks: Ingen.
Midlet er regnfast inden for
2 timer. Virkningen er ikke
afhængig af temperaturforhold og kun meget lidt af
luftfugtigheden. Virkningstiden er 2-4 uger, dog kun
7-10 dage for mellus.
Fareklasse:
Miljøfarlig
Anvendelse
Kartofler
Bladlus: 150 g/ha ved begyndende angreb.
Coloradobille: 60 g/ha, når larver og/eller voksne
biller findes.
Æbler, pærer, kirsebær og blommer
Bladlus: 250 g/ha så snart angreb konstateres før
eller efter blomstring.
Bladhvepse: 250 g/ha ved afblomstring.
Kirsebærflue: 320 g/ha når bærret begynder at
skifte farve.
Maks. 2 behandlinger pr. sæson med 250 g/ha
eller 1 behandling med 320 g/ha.
Salat (væksthus og friland)
Bladlus: 250 g/ha ved begyndende angreb før
hovederne lukker.
Prydplanter (indendørs og udendørs)
Bladlus: 0,025 % styrke (25 g i 100 l vand).
Mellus: 0,05 % styrke (50 g i 100 l vand). Effekten er sikrest mod æg og larver.
Gentag behandlingen ved behov.
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R22
Farlig ved indtagelse.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø: Æbler, pærer, kirsebær
og blommer: 20 meter; salat og prydplanter: 10
meter; kartofler 2 meter.
Godkendt til samt behandlingsfrist: Til
insektbekæmpelse i æbler, pærer, kirsebær,
blommer og kartofler samt til salat og prydplanter
udendørs og indendørs. Behandlingsfristen i
æbler, pærer, kirsebær og blommer er 14 dag, i
kartofler og salat i væksthuse 3 dage og i salat
på friland 7 dage før høst.
Resistens
Aktivstoffet acetamiprid tilhører samme kemiske
klasse som imidacloprid (bl. a. Prestige, Confidor
og Warrant), hvorfor der kan blive tale om
krydsresistens. Derfor bør der anvendes et middel med anden virkemekanisme før anvendelse
af Mospilan, hvis der forud har været anvendt
imidacloprid til bejdsning eller behandling af småplanter. Mospilan anvendes maksimalt 2 gange pr.
kultur/sæson.
Kan blandes med: Blandbar med aktuelle
svampe- og insektmidler.
Generel information
Mospilan anvendes mod insekter i kartofler, frugtavl, salat og prydplanter. Mospilan er systemisk
og optages hurtigt af behandlede plantedele.
Midlet virker som kontakt- og mavegift, og der er
normalt virkning på både æg, larver og voksne.
Det aktive stof, acetamiprid, tilhører gruppen
neonicotinoider og påvirker skadeinsekternes
centralnervesystem.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
81
Mustang Forte
Producent: Dow AgroSciences Danmark A/S
Pakningsstørrelse: 5 L og 20 L
Aktivstof: Florasulam 5 g/l, 2,4-D 180 g/l,
aminopyralid 10 g/l
Fareklasse:
Miljøfarlig
Forud for genetablering bør eventuelle planterester indarbejdes i jorden ved kraftig harvning
eller pløjning.
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R22
Farlig ved indtagelse.
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Efterfølgende afgrøde
Der kan om efteråret etableres vintersæd, vinterraps og græs. Om foråret kan etableres vårsæd,
vårsæd m. udlæg af græs, vårraps og majs.
Der skal derfor gå 14-24 mdr. fra MUSTANG
FORTE behandlingen til etablering af anførte
følsomme afgrøde:.
• Kartofler og andre natskyggearter samt
skærmplanter (14 mdr.)
• Sukkerroer (14 mdr.)
• Bælgplanter og kurvblomstrede afgrøder
(24 mdr.)
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
MUSTANG FORTE kan anvendes til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter om foråret i
vintersæd og vårsæd. MUSTANG FORTE må ikke
anvendes, hvor der er udlagt blandinger indeholdende kløver, lucerne eller andre bælgplanter.
Staldgødning indeholdende halm fra afgrøder
behandlet med MUSTANG FORTE skal indarbejdes i jorden min. 7 måneder før etablering af en
følsom afgrøde.
Vintersæd:
0,75 l/ha MUSTANG FORTE BBCH 21-29
1,0 l/ha MUSTANG FORTE BBCH 30-32
Vårsæd:
0,3 l/ha MUSTANG FORTE BBCH 12-20
0,75 l/ha MUSTANG FORTE BBCH 21-32
Kan blandes med:
MUSTANG FORTE er en fleksibel blandingspartner, der kan blandes med de fleste herbicider, fungicider og vækstregulatorer. Dog bør
MUSTANG FORTE ikke blandes med produkter
indeholdende fenoxaprop-p-ethyl og clodinafop.
Omsåning
Ved omsåning efter en MUSTANG FORTE behandling kan der kun sås korn, græs eller majs.
Regnfasthed
MUSTANG FORTE er regnfast efter 1 time.
82
NICANOR 20 SG
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 100 g
Aktivstof: Metsulfuron-methyl 200 g/kg
Behandlingsindeks:
Vintersæd 30,0g/ha = 1 BI
Vårdæd 20,0 g/ha = 1 BI
Fareklasse:
Kan blandes med:
NICANOR 20 SG kan generelt blandes med relevante ukrudts og svampemidler i korn. NICANOR
20 SG kan endvidere blandes med manganchelat
og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt anvendes 2kg/100 l vand
og der må ikke blandes med sprede-/klæbemiddel. Der bør maksimalt blandes 2 produkter.
Praktisk erfaring har vist at NICANOR 20 SG kan
blandes med Agropol, Amistar, Boxer, Briotril,
Comet, chlormequat, DFF-Oxitril, Express,
Folicur, Gratil, Harmony Plus, Lissapol, maneb,
manganprodukter, Maredo 125 SC, Opus, Orius
200 EW, Oxitril CM, Primus, Starane 180, Stereo,
Tomahawk og Zenit.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtbekæmpelse i korn
om foråret.
Må ikke anvendes senere end 2 måneder før
høst.
For at beskytte grundvandet må dette produkt
kun anvendes om foråret. Brugsanvisningens
doseringsangivelser må ikke overskrides.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandlingen.
Begrænsning i anvendelse
Må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg.
Begrænsning i anvendelse – efterfølgende
afgrøde
Hvis der er anvendt op til 20 g NICANOR 20 SG
pr. ha, kan der den følgende vækstsæson dyrkes
vinter- og vårraps, kartofler, majs til ensilering,
korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, ærter,
hestebønner og hør.
Off-label godkendelse:
Ingen.
Hvis der er anvendt mere end 20 g NICANOR 20
SG pr. ha, kan der ikke dyrkes vinterraps inden
for 6 måneder efter behandlingen.
83
Opera
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 5 liter
Aktivstof: Pyraclostrobin 133 g/l
Epoxiconazol 50 g/l
Behandligsindeks:
Majs
1,07 l/ha = 1 BHI
Roer
1,07 l/ha = 1 BHI
Vintersæd 1,07 l/ha = 1 BHI
Vårsæd
1,07 l/ha = 1 BHI
Må i bederoer ikke anvendes senere end 28 dage
før høst
Må i majs ikke anvendes senere end i vækststadium 51
Off-label godkendelse:
Ingen
Fareklasse:
Kan blandes med: Comet, Bell, Flexity, Juventus 90, Terpal, Cycocel
og Fastac 50. Blandes Opera med Terpal, skal
Terpal tilsættes sprøjtevæsken til sidst
Miljøfarlig
Sundhedsskadelig
Fakta:
Opera er det første svampemiddel, som er godkendt til anvendelse i majs
Opera har i nogle tilfælde en positiv indflydelse
på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede
afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af
svampesygdomme
Opera er det mest effektive og bredspektrede
svampemiddel til anvendelse i sukkerroer
Opera er regnfast så snart sprøjtevæsken er tørret ind på bladene
Opera bør højest anvendes to gange pr. vækstsæson
Risikosætninger: R22
Farlig ved indtagelse.
R38
Irriterer huden.
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R62
Mulighed for skade på forplantningsevnen
R63
Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
Afstand til vandmiljø: Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand
Godkendt til samt behandlingsfrist: Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, bederoer og majs
Må i hvede ikke anvendes senere end 35 dage
før høst
Må i rug, byg, triticale og havre ikke anvendes
senere end 42 dage før høst
84
Othello
Producent: Bayer CropScience
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Mesosulfuron methyl 7,5 g/l + Iodosulfuron Methyl 2,5 g/l + diflufenican 50 g/l
Behandlingsindeks: 0,698 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Kan blandes med:
Othello kan normalt blandes med relevante
ukrudts- og svampemidler
samt med manganchelat og -sulfat. Ved blanding
med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2
kg pr.100 ltr vand, mangansulfat blandes aldrig
med olie. Normalt blandes højest 2 midler.
Miljøfarlig
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R36
Irriterer øjnene.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Tips & Tricks
• Så effektiv at ukrudtet må søge nye græs
gange.
• Kan anvendes efterår eller forår.
• Stærk bekæmpelse af rapgræs, rajgræs, vindaks + nogle vigtige tokimbladede arter inkl kamille, raps, stedmoder, ærenpris og tvetand
• Giver frihed til selv at vælge sprøjtetidspunkt om efteråret
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i
vinterhvede, vinterrug og triticale.
Må ikke anvendes i vinterhvede, vinterrug, og
triticale senere end vækststadie 28.
Off-label godkendelse:
85
Primera Super
Producent: Bayer CropScience
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l
Behandlingsindeks: 1,0 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Off-label godkendelse:
• af Primera Super til ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs til frøavl
• af Primera Super til ukrudtsbekæmpelse i hundegræs til frøavl
• af Primera Super til bekæmpelse af græs-
ukrudt i strandsvingel til frøavl
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R66
Gentagen udsættelse kan give tør eller
revnet hud.
Kan blandes med:
Primera Super kan - normalt uden risiko - blandes
med følgende midler:
• Svampemidler
• Insektmidler
• CCC
Skal der bekæmpes tokimbladet ukrudt samtidig
med bekæmpelse af græsukrudt
kan Primera Super blandes med diverse ukrudtsmidler - dog bør der
ikke blandes med Ally®, Starane XL, Primus®,
Catch, Basagran, Monitor og
hormonmidler, da det kan medføre nedsat effekt
pga. antagonistisk virkning. Til
ovennævnte midler skal der holdes en afstand på
mindst 10 dage før og efter
en sprøjtning med Primera Super.
Ligeledes frarådes blanding med mangansulfat.
Normalt blandes højst to midler
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvehavre,
vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg,
vårhvede, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og
triticale samt bekæmpelse af flyvehavre på brakarealer. Må endvidere kun anvendes til bekæmpelse af vindaks og agerrævehale om efteråret i
vinterhvede, vinterrug og triticale.
Korn til modenhed må ikke behandles senere
end 10 uger før høst. Korn til helsæd må ikke
behandles senere end 6 uger før høst.
Tips & Tricks
• Brug tiden på andet end at luge flyvehavre
• Spar en kørsel – bland Primera med den almindelig ukrudtsbekæmpelse
• Ukrudt skal være i aktiv vækst
86
Proline
Producent: Bayer CropScience
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Prothioconazol 250 g/l
Behandlingsindeks: 0,8 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Kan blandes med:
Proline kan blandes med relevante plantebeskyttelsesmidler. Eksempler på mulige tankblandinger:
Herbicider: Starane®, Primera Super og MCPAholdige produkter.
Fungicider: Folicur, Tern® og strobilurinholdige
produkter.
Insekticider: Pyrethroider
Vækstreguleringsmidler: Modus® og Terpal®
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R36 Irriterer øjnene.
R63 Mulighed for skade på barnet under
graviditeten
Bemærk: Der dannes et nedbrydningsprodukt (desthioprothioconazol) af produktet som er fosterskadende (R61: Kan skade barnet under graviditeten)
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Desuden kan blandes med Mangansulfat af god
kvalitet.
®
reg. af Dow AgroSciences, Syngenta og BASF
Tips & Tricks:
Proline er yderst stærk i byg. Vårbygsorten
Quench bliver dyrket på et stort areal i sæson
2011. Sorten er modtagelig over for rust og ramularia. Proline bekæmper også disse sygdomme
effektivt og giver et godt resultat i både vinterog vårbyg.
Husk også at Proline er en fortrinlig løsning i
hvede.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Svampebekæmpelse i korn ikke senere end 35
dage før høst
Off-label godkendelse:
87
Prosaro
Producent: Bayer CropScience
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Prothioconazol 125 g/l & tebuconazole 125 g/l
Behandlingsindeks: Korn 0,889 l = 1 BI
Fareklasse:
Kan blandes med:
Prosaro kan blandes med relevante plantebeskyttelsesmidler. Eksempler på mulige tankblandinMiljøfarlig
Lokalirriterende
ger:
Herbicider: Starane®, Primera Super og MCPARisikosætninger:
R36 Irriterer øjnene.
holdige produkter.
Fungicider: Folicur, Proline, Tern® og strobilurinR63 Mulighed for skade på barnet under
holdige produkter.
graviditeten
Bemærk: Der dannes et nedbrydningsprodukt Insekticider: Biscaya, Pyrethroider.
Vækstreguleringsmidler: Modus® og Terpal®.
(desthioprothioconazol) af produktet som er
fosterskadende (R61: Kan skade barnet under Desuden kan blandes med Mangansulfat af god
kvalitet.
graviditeten)
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
® reg. af Dow AgroSciences, Syngenta og BASF
Tips & tricks:
Prosaro er et oplagt valg til effektiv svampestrategi i hvede. I Prosaro er de gode egenskaber fra
Proline og Folicur kombineret, og formuleringen
er optimeret med henblik på at opnå den bedste
effekt. Prosaro har den gode virkning mod
Septoria og langtidseffekten fra Proline. Samtidig
tilfører Folicur-delen en forbedret virkning mod
rust og meldug i hvede.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede,
byg og havre. Ikke senere end 35 dage før høst.
Off-label godkendelse:
88
Ranman
Distributør: Nordisk Alkali
Pakningsstørrelse: 1 ltr., 5 ltr. (6 x 1 ltr., 2 x
5 ltr.)
Aktivstof: Cyazofamid 400 g/l
Behandlingsindeks: 0,2 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Ranman er særligt god til beskyttelse af
nytilvækst og når der er behov for en effektiv
beskyttelse mod bladangreb. Desuden er Ranman
markedets bedste produkt mod knoldskimmel.
Brug derfor Ranman i perioder med høj bladtilvækst og i de sidste sprøjtninger.
Miljøfarlig
Risikosætninger:
R52/53
Dosering
Anvend 0,2 l /ha. Husk at tilsætte 0,15 l Additiv
til Ranman.
Ved mindre smittetryk kan der anvendes en blanding af 0,1 l Ranman + 1 kg mancozeb-middel pr.
ha. Husk Additiv.
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
2 meter
Vandmængde
Anvend 200-400 l vand pr. ha i konventionelle
sprøjter, så hele planten så vidt muligt bliver
dækket. Ranman kan anvendes i både konventionelle og luftassisterede sprøjter.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst.
Off-label godkendelse: Ingen
Resistens
Det er vigtigt at undgå opbygning af resistens.
Følg derfor følgende regler:
- Anvend Ranman forebyggende
- Sprøjt maksimalt 3 gange i træk med Ranman
- Anvend maksimalt Ranman 6 gange pr. sæson
- Brug også andre midler i løbet af sæsonen
Kan blandes med:
Dithane NT, Tridex DG, mikronæringsmidler,
pyrethroider, Reglone, Select og Titus.
Generel information
Ranman er et svampemiddel med effekt mod
kartoffelskimmel. Ranman skal anvendes forebyggende. Afhængig af sygdomstrykket holdes et
interval på 7-10 dage. For at opnå optimal effekt
skal produktet altid blandes med det sampakkede
Additiv til Ranman. Additivet sikrer en god fordeling på bladene og er med til at give Ranman en
god og sikker regnfasthed (regnfast, når midlet
er indtørret på bladene).
Opbevaring
Tørt og frostfrit.
89
Renol
Distributør: Nordisk Alkali
Pakningsstørrelse: 5 liter (4 x 5 liter)
Aktivstof: Olier og emulgatorer af vegetabilsk
oprindelse
Behandlingsindeks: Ingen
Fareklasse:
Miljøfarlig
Anvendelse
I bederoer: Ved sprøjtning af bederoer afhænger Renol doseringen af temperaturen:
10-15°C 0,5 l Renol/ha
15-20°C 0,25 l/Renol/ha
Over 20°C Ingen Renol tilsætning
Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag,
f.eks. efter flere dage med høje temperaturer og
blæst, anbefales det uafhængigt af temperaturen
at tilsætte 0,5 l Renol pr. ha.
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R38
Irriterer huden.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Med Hussar: Når Hussar udsprøjtes alene eller
i blanding med Gratil/Eagle, anbefaler Bayer
CropScience at tilsætte 0,5 l Renol pr. ha for at
opnå højest mulige effekt og bedste regnfasthed.
Renol er den olie som i tests har givet de bedste
resultater i blanding med Hussar.
Ved anden anvendelse af Hussar: Læs brugsanvisningen for Hussar før blanding med olie eller
spredemiddel.
Afstand til vandmiljø:
Ingen
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Ingen særskilt godkendelse eller behandlingsfrist.
Følg kravene for blandingspartner
Generel information
Renol er en olie af vegetabilsk oprindelse,
der anvendes til forbedring af virkningen ved
ukrudtsbekæmpelse.
Ved anvendelse i blanding med ukrudtsmidler
giver Renol en forbedret indtrængningsevne og
derved en bedre virkning på ukrudtet. Renol har
ingen ukrudtsvirkning, når det anvendes alene.
Andre anvendelser af Renol sammen med
ukrudtsmidler eller insektmidler bør kun ske, hvor
en sådan anvendelse er afprøvet.
Opbevaring
Renol bør opbevares frostfrit.
Renol har et højt indhold af overfladeaktive
stoffer, der giver større sikkerhed for god effekt.
En forbedret indtrængningsevne sikrer desuden
en hurtigere regnfasthed. Da Renol er af vegetabilsk oprindelse, nedbrydes produktet hurtigt
i naturen.
90
REVUS 250 SC
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Mandipropamid 250 g/l
Behandlingsindeks: 0,6 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Intet
Risikosætninger:
R36/38
Irriterer øjnene og huden
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Potentialet i Revus udnyttes bedst ved at bruge
Revus i tilvækstperioden samt i middel- og
højrisikoperioder.
Erfaringsmæssigt er kartoffelplanten mere skimmelmodtagelig tidligt og sent i sæsonen.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).
Doseringer:
• Revus har bedst effekt ved 0,6 liter/ha.
• Kan dog bruges i lavere dosering med lavere effekt til følge, eks.: 0,3 Revus + 1 kg Dithane
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Må i kartofler ikke anvendes
senere end 3 dage før høst.
Kan blandes med:
Kan blandes med alle relevante kartoffelmidler
eks.: Dithane, Karate, Amistar
Fakta om Revus:
Revus har både i forsøg og praktisk avl vist,
at det er et af de bedste skimmelmidler på
markedet.
• Revus bindes meget stærkt til vokslaget, hvor fra det trænger ind i bladvævet. På den måde er hele bladet dækket ind mod skimmel - også bladundersiden
• I tilvækstperioden giver Revus en god beskyt-
telse af nytilvæksten
• Revus er regnfast efter 1 time og via sin binding i vokslaget kan Revus klare kraftige regnbyger og vanding uden at miste sin effekt
• Revus kan bruges i hele behandlingsperioden, - dog max. 6 gange – gerne i træk
91
Rizolex 10 D
Distributør: Nordisk Alkali
Pakningsstørrelse: 5 kg
Aktivstof: Tolclofos-methyl 10 %
Behandlingsindeks: Ingen
Fareklasse:
Miljøfarlig
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Biologisk effekt
Rizolex 10 D har meget effektiv virkning på alle
grupper af Rhizoctonia solani, som f.eks. rodfiltsvamp og gråbensyge på kartofler. For optimal
effekt kræves god fordeling på knoldene.
Ved anvendelse af Rizolex 10 D bekæmpes især
den udsædsbårne rodfiltsvamp på læggekartofler.
Rizolex 10 D D anvendes ved lagvis pudring af
læggekartoflerne direkte i læggeren. Sørg for god
fordeling af den beregnede mængde Rizolex 10
D. Som alternativ kan monteres et pulverbejdseanlæg på kartoffellæggeren.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Godkendt til bekæmpelse af rodfiltsvamp i læggekartofler senest 4 måneder før høst.
Off-label godkendelse:
Ingen
Dosering
100 g pr. 100 kg læggekartofler (1,0 kg/ton).
Rizolex 10 D kan også anvendes til at supplere rodfilteffekten af en reduceret dosering af
Prestige.
Generel information
Rizolex 10 D er et svampemiddel med kontaktvirkning til bekæmpelse af rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani). Rizolex 10 D er specielt formuleret
til pulverbejdsning af læggekartofler i forbindelse
med lægningen.
Formuleringen er nu væsentligt lugtreduceret i
forhold til den gammelkendte vare.
Opbevaring
Opbevares tørt.
92
Safari®
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 120 g
Aktivstof: Triflusulfuron 500 g/kg
Behandlingsindeks: 90g/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Fakta om Safari®
Safari® har meget bred effekt overfor flere af
de betydende ukrudtsarter i roer. Det gælder
bl.a.: Kamille, hundepersille, burresnerre, sort
natskygge og raps.
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Safari® har begrænsning i anvendelse af
dosering alt efter afgrødens udvikling, og inden
man begynde ukrudtsbekæmpelsen, skal man
bestemme sig for en af følgende strategier:
Dosering
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
pr/ha
Første behandling tidligst på afgrødens stadie:
2. behandling
3. behandling
2 x 10 g SAFARI® Kimbladstadie – Stadie 10
Ikke afgørende
-
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
bederoer.
Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
3 x 10 g SAFARI® 4 udfoldede blade – Stadie 14
Stadie 18
Stadie 22-25
2 x 15 g SAFARI 8 udfoldede blade – Stadie 18
Stadie 22-25
1 x 30 g SAFARI® 9 eller flere udfoldede blade – Stadie 19-31
Off-label godkendelser:
Off-label godkendelse til ukrudtsbekæmpelse i
cikorie til foder samt i bladbeder til frø.
--
Anbefaling til ukrudtsbekæmpelse i roer:
1. Sprøjtning små kimblade
1,5 – 2 l Betasana eller 0,33 – 0,6 Betanal
Power + + 0,5 - 1,0 l Goltix + 0,5 l olie
Kan blandes med:
Safari® kan tankblandes med alle relevante
ukrudtsmidler og insektmidler anvendt i roer.
2. Sprøjtning 5 - 7 dage senere
1,5 – 2 l Betasana eller 0,33 – 0,6 Betanal Power
+ 0,07 l Ethosan + 0,5 - 1,0 l Goltix + 10 g
Safari® + 0,5 l olie
93
STARANE XL
Må i vår- og vintersæd ikke anvendes
senere end 2
måneder før høst.
Grønkorn af vårsæd
må høstes fra
skridning og af vintersæd fra en uge
efter skridning.
Behandlede arealer
må ikke afgræsses før 14 dage efter behandling.
Producent: Dow AgroSciences Danmark A/S
Pakningsstørrelse: 5 og 20 l
Aktivstof: fluroxypyr 100 g/l, Florasulam 2,5 g/l
Behandlingsindeks: 1,00 l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Off-label godkendelse:
STARANE XL er Off-label godkendt i italiensk
rajgræs, hybridrajgræs, hundegræs, stivbladet
svingel, strandsvingel, rajsvingel, engsvingel,
timothe og almindelig rapgræs til frøavl
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R36/38 Irriterer øjnene og huden
R 43 Kan medføre overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R 50/53 Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Teknisk information
STARANE XL er et systemisk bladherbicid til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i korn og
græsser. Produktet bekæmper bl.a burresnerre,
kamiller, alm. fuglegræs, snerle- og ferskenpileurt, kornvalmue, kornblomst, hyrdetaske, markforglemmigej, kiddike, agersennep, spildraps,
haremad og sort natskygge.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Anvendelsestidspunkt
STARANE XL kan anvendes allerede fra 5°C. I
vintersæd og græsser kan der behandles, så
snart planterne er i vækst om foråret.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
STARANE XL må anvendes til ukrudtsbekæmpelse
om foråret i nedenstående arter:
Afgrøde
Kan blandes med:
STARANE XL kan blandes med de fleste herbicider, fungicider og vækstregulatorer. Det kan ikke
anbefales at tankblande med herebicider indeholdende fenoxaprop, da effekten af græsherbicidet
kan reduceres.
Det kan ikke anbefales at tankblande med herebicider indeholdende fenoxaprop, da effekten af
græsherbicidet kan reduceres.
Vækststadier Dosering
BBCH
l/ha
Vintersæd, alle arter samt
med udlæg af græs
20 -29
30 - 39
1,0
1,2
Vårsæd, alle arter samt
med udlæg af græs
20 - 29
30 - 39
0,8
1,0
Frøgræs (alm. rajgræs,
rødsvinge og engrapgræs)
20 - 39
1,5 - 1,8
Græs til afgræsning og
slet (italiensk rajgræs,
engsvingel, strandsvingel,
alm. rapgræs, timothe og
hundegræs)
20 - 39
1,5 – 1,8
Regnfasthed
Starane XL er regnfast efter 1 time.
94
Stomp
Producent: BASF Pakningsstørrelse: 10,0 liter
Aktivstof: Pendimethalin 400 g/l
Behandlingsindeks:
Vintersæd 4,0 l/ha = 1 BHI
Vårsæd
4,0 l/ha = 1 BHI
Ærter
4,0 l/ha = 1 BHI
Majs
4,0 l/ha = 1 BHI
Grøntsager 4,0 l/ha = 1 BHI
Fareklasse:
Må i ærter til modenhed, sukker- og fodermajs
med eller uden udlæg af rajgræs, samt gulerødder ikke anvendes senere end 3 måneder før
høst. Må i løg, porrer og purløg ikke anvendes
senere end 8 uger før høst. Må i dild ikke anvendes senere end 7 uger før høst. Må i byg/ærte
mix til helsædsensilage ikke anvendes senere end
6 uger før høst.
Off-label godkendelse:
Til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.
Til ukrudtsbekæmpelse i kål til frøavl.
Til ukrudtsbekæmpelse i humlesneglbælg til
frøavl.
Til ukrudtsbekæmpelse i almindelig, italiensk og
hybridrajgræs til frøavl.
Til ukrudtsbekæmpelse i skorzonerrod til frøavl.
Til ukrudtsbekæmpelse i pil.
Til ukrudtsbekæmpelse i etableret frøgræs, efter
høst af dæksæd, eller flere års frøgræsmarker.
Til ukrudtsbekæmpelse i kål til frøavl.
Miljøfarlig
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Kan blandes med:
Fighter 480, Basagran MCPA, Fastac 50, Boxer,
Lexus, Atlantis, Oxitril CM.
Afstand til vandmiljø: Må i korn, ærter, kløvergræs og majs ikke
anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,
der lever i vand. Må i gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke
anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,
der lever i vand
Fakta:
• Kombineret jord- og bladvirkning.
• Bred virkning mod mange tokimbladede ukrudtsarter herunder bl.a. kornvalmue, storkenæb, tvetand, ærenpris og agerstedmoder.
• God virkning mod enårig rapgræs og nogen effekt mod andre græsser som f.eks. vindaks og rapgræs.
• Den perfekte blandingspartner for græsmidler
i vintersæd om efteråret.
• Godkendt til mange afgrøder både forår og efterår.
• Formuleret uden organiske opløsningsmidler
• Ikke brandfarlig.
• Mere koncentreret end andre flydende midler indeholdende pendimethalin.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
vintersæd, kløvergræs, vårsæd med udlæg af
kløver/lucerne eller kløvergræs, byg og ærter
til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden
udlæg af rajgræs, gulerødder, løg, porrer, purløg,
dild, blomsterløg og planteskolekulturer.
Må i vårsæd og foderafgrøder som udlæg, samt
kløvergræs ikke anvendes senere end 6 uger før
høst. Må i friske ærter med eller uden bælg ikke
anvendes senere end 10 uger før høst.
95
Stomp Pentagon
Producent: BASF
Pakningsstørrelse: 10 liter
Aktivstof: Pendimethalin 330 g/l
Behandlingsindeks:
Vintersæd 4,85 l/ha = 1 BHI
Fareklasse:
Fakta:
• Kombineret jord- og bladvirkning.
• Bred virkning mod mange tokimbladede ukrudtsarter herunder bl.a. kornvalmue, storkenæb, tvetand, ærenpris og agerstedmoder.
• God virkning mod enårig rapgræs og nogen effekt mod andre græsser som f.eks. vindaks og rapgræs.
Miljøfarlig
Lokalirriterende
Risikosætninger:
R10
Brandfarlig
R22
Farlig ved indtagelse.
R36/38
Irriterer øjnene og huden
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R65
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
Afstand til vandmiljø: Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
Vintersæd må ikke behandles senere end på
kornets 2-3 bladstadie.
Off-label godkendelse:
Ingen.
Kan blandes med:
Boxer, Lexus, Atlantis, Oxitril CM.
96
TERN
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Fenpropidin 750 g/kg
Behandlingsindeks: l/ha = 1 BI
Fareklasse:
Miljøfarlig
Kan blandes med:
Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med Tern under forudsætning af, at
brugstidspunktet for begge produkter er sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner
der anvendes, skal begge etiketteforskrifter
overholdes.
Bland aldrig Tern med mere end ét produkt,
herunder indbefattet anvendelse af spredeklæbemidler.
Sundhedsskadelig
Risikosætninger:
R20/22
Farlig ved indånding og ved indtagelse.
R36
Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.
R48
Alvorlig sundhedsfare ved længere tids
påvirkning ved indtagelse.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Midler mod tokimbladet ukrudt:
MCPA, Briotril, Express ST, Harmony, Harmony
Plus ST, Ally ST, Stomp SC, Oxitril, Starane 180,
Tomahawk 180 EC.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Midler til vækstregulering:
Moddus, Cycocel, Terpal.
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i triticale, rug, byg, hvede og havre.
Må i byg ikke anvendes senere end vækststadie
51. Må i rug, triticale og havre ikke anvendes
senere end vækststadie 65. Må i hvede ikke
anvendes senere end vækststadie 71.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og
ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Midler mod bladsygdomme:
Bumper 25 EC, Comet, Tilt 250 EC, Amistar,
Folicur, Opus, Orius 200 EW, Maredo 125 SC.
Midler mod skadedyr: Pirimor, Karate, Fastac,
Mavrik.
Chelaterede mikronæringsstoffer:
Mangan, magnesium.
Off-label godkendelse:
Til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterspelt.
97
Titus® WSB
Producent: DuPont
Pakningsstørrelse: 5 x 20 g vandopløselige poser
Aktivstof: Rimsulfuron 250 g/kg
Behandlingsindeks: 30 g = 1,0 Fareklasse:
Fakta om Titus®WSB
Titus® WSB har god virkning på visse bredbladet
ukrudtsarter, rodukrudt og græsser i kartofler.
For at bredere virkning, tankblandes med en
passende partner.
Bedste virkning på ukrudt med max 4 løvblade,
når doseringerne på vejledningen følges.
Titus® WSB må anvendes med optil 30 g pr ha,
enten i splitbehandling eller på en gang.
Miljøfarlig
Anbefalinger:
Bredbladet ukrudt og enårige græsser:
1. behandling lige før afgrødens fremspiring:
10 g Titus® WSB + 1,0 l Fenix + Agropol®.
Risikosætninger:
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
2. behandling 10 - 12 dage senere:
20 g Titus® WSB + Agropol®
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Rodukrudt, bl.a. Kvik, tidsel og bynke
Ukrudt 10 - 15 cm højt:
30 g Titus® WSB + Agropol®
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
kartofler.
Må ikke behandles senere end 30 dage før høst.
Off-label godkendelser:
Off-label godkendelse af Titus® WSB til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer og
pyntegrønt forlænget mens Titus® WSB er under
revurdering.
Kan blandes med:
Titus® WSB kan blandes med de fleste relevante
ukrudts-, svampe- og insektmidler.
98
TOMAHAWK 180 EC
Producent: Makhteshim-Agan
Pakningsstørrelse: 5 l
Aktivstof: Fluroxypyr 180 g/l
Behandlingsindeks:
Vintersæd 0,8 l/ha = 1 BI
Vårsæd 0,7 l/ha = 1 BI
Majs 1,50 l/ha = 1 BI
Græs 2,00 l/ha = 1 BI
Andre frø 0,8 l/ha = 1 BI
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Fareklasse:
Off-label godkendelse:
Ukrudtsbekæmpelse i kinesisk kål og hvidkål til
frøavl, i radise til frøavl, i spinat til frøavl.
Miljøfarlig
Sundhedsskadelig
Kan blandes med:
Tomahawk 180 EC kan blandes med andre
ukrudtsmidler, hvorved antallet af
ukrudtsarter som bekæmpes udvides. Tomahawk
180 EC kan tankblandes med de
fleste svampe- insekt- og stråforkortnings midler
samt med
mikronæringsmidler som tokomponente blandinger.
Risikosætninger:
R36/38
Irriterer øjnene og huden
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden.
R50/53
Meget giftigt for organismer der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
R65
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
R67
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Afstand til vandmiljø:
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om
foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs.
Korn må ikke behandles senere end 2 måneder
før høst. Grønkorn af vårsæd må høstes fra
skridning og af vintersæd fra 1 uge efter skridning. Behandlede arealer må ikke afgræsses før
14 dage efter behandling. Fodermajs må ikke
behandles senere end 3 måneder før høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
99
Zoom
Producent: Syngenta Crop Protection A/S
Pakningsstørrelse: 0,5 kg
Aktivstoffer 600 g/kg dicamba
30 g/kg triasulfuron
Behandlingsindeks: 95,2 g/ha = 1 BI
Fakta om Zoom
Zoom har god effekt mod bredbladet ukrudt og
lille risiko for resistens, da produktet indeholder
to aktivstoffer med forskellig virkningsmekanisme.
Fareklasse:
Miljøfarlig
• Særlig stærk på pileurter, burresnerre og
kamille
• En behandling dækker alle relevante ukrudtsarter
• Anvendes ofte i blanding med Oxitril
• Har både effekt ved blad- og rodoptagelse
• Anvendes frem til afsluttet buskning
Lokalirriterende Xi
Risikosætninger:
R36
Irriterer øjnene.
R52/53
Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Afstand til vandmiljø:
Må i landbrugsafgrøder ikke anvendes nærmere
end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Godkendt til samt behandlingsfrist:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn
samt korn med udlæg af rajgræs til slæt.
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder
før høst. En efterfølgende afgrøde/rotationsafgrøde må ikke plantes/sås tidligere end 2 måneder
efter behandling.
Off-label godkendelser:
Kan blandes med:
Zoom kan blandes med alle relevante blandingspartnere, dog ikke Primera Super.
100
Noter
101
Vandmængder og dysevalg
Vandmængder mellem 100 og 400 l/ha giver størst sikkerhed med hensyn til effekt. Risikoen
for dårligere effekt ved de fleste typer sprøjtning stiger, hvis vandmængden er under 100 ltr.
pr. ha eller over 400 ltr. pr. ha. Men der er undtagelser: Følg derfor etikettens anvisninger.
Generelt vil man ofte se, at effekten falder kraftigt ved under 100 ltr. pr. ha vand.
Dyser
Der er med god grund fokuseret meget på afdrift gennem de senere år, samt vigtigheden
af at kunne sprøjte rettidigt. Det har betydet, at dysetypen generelt har ændret sig fra
standarddyser til lavdrift-dyser og i et vist omfang også dyser med meget store dråber, f.eks.
injektor- og refleksdyser.
Det er vigtigt at følge anvisningen på produktets etikette, såfremt dette fremgår.
I nedenstående tabel er vist sammenhængen mellem tryk, ydelse og kørehastighed.
Dysetabel
ltr/ha ved km/t
Dyse bar
6
7
8
Dyse 0,15-Grøn
2,5
110
94
82
0,15-Grøn LD
3
120
103
4
139
119
2,5
146
125
110
02-Gul
ltr/ha ved km/t
6
7
8
110
94
82
90
120
103
90
104
139
119
104
146
125
110
02-Gul LD
3 160137120
160 137 120
4
185
158
139
185
158
139
2,5
183
156
137
183
156
137
3
200
171
150
200
171
150
4
231
198
173
231
198
173
2,5
219
188
164
219
188
164
025-Lilla
03-Blå
025-Lilla LD
03-Blå LD
3 240206180
240 206 180
4 277238208
277 238 208
LD betyder Low drift
102
Rengøring af sprøjten
En marksprøjte anbefales rengjort ved skift af midler eller afgrøder.
Marksprøjter monteret med tankspuledyse:
• Tanken skylles tanken 2-3 gange og skyllevandet ledes ud gennem slanger og
dysser. Skyllevandet kan med fordel udsprøjtes på den netop behandlede
afgrøde.
• Fyld tanken med 100-150 ltr. vand/ 1000 l tankvolume, tilsæt 0,5 ltr. All Clear
Extra/100 ltr. vand. Omrøringen holdes i gang mindst 15 minutter, led lidt
rengøringsvæske ud gennem bom og dyser således de sættes i blød. Når
omrøringen er afsluttet, kan rengøringsvandet udsprøjtes over den netop
behandlede afgrøde.
• Dyser og sier afmonteres og rengøres i en ny opløsning.
• Tanken fyldes igen med samme mængde vand, hvorefter tankspuledysen
anvendes i mindst 5 minutter. Skyllevandet ledes ud gennem bommen og de rengjorte dyser.
Hvis ikke man ønsker at anvende All Clear Extra, kan der anvendes Ammoniakvand/Salmiakspiritus, doseringen heraf er 0,3 ltr./100 ltr. vand. Anvendes denne
løsning kan rengøringsvandet ligeledes udsprøjtes over den netop behandlede
afgrøde. Efter rengøring med salmiakspiritus påfyldes ca. 100 ltr. vand, hvorefter
der tilsættes 0,5-1,0 ltr. Agropol, som ledes ud gennem bom og dyser.
Vinterklargøring af sprøjten:
Sprøjten rengøres (som ovenfor beskrevet) indvendigt, men i særdeleshed også
udvendigt, hvilket bedst udføres over et græsbevokset areal eller en cementplads med opsamling af spildevandet til en gyllebeholder.
• Pumpen rengøres og smøres med fedt
• Hængsler og ventiler smøres
• Dyser og filtre monteres
• Tanken påfyldes vand og kølevæske for at frostsikre alle dele af sprøjten,
hvorefter noget af blandingen ledes ud gennem bom og dyser.
103
Gødningsoversigt 2011
NS-gødninger
Optimale gødningstyper, hvor der grundgødes med svine- og kvæggylle.
N
P
K
S
Mg Rumvægt
NS 27-4 m/Mg 27,0 3,7 0,7 1,05
NS 24-7 m/Mg 24,0 6,5 0,5
1,05
NS 26-14 26,0 14,0 0,3 0,96
Svovlsur ammoniak 21,0 24,0
1,01
NK+S
Vort NK+S sortiment er tilpasset lokale forhold og består af samgranulerede
gødninger samt mekanisk blandede typer, der ofte fremstilles regionalt.
N
P
K
S
Mg Rumvægt
NK 20-0-15 m/Mg, S, B, Zn 20,0 15,0 3,6 1,0 1,05
NK 23-0-8 m/S,
eks. mek. bl. 23,0 8,0 3,0
NK 19-0-8 m/Mg, S,
eks. mek. bl. 19,0 7,6 10,0 1,1
NP+S
Ingen majs uden startgødning. Startgødninger til majs kan være samgranulerede eller
mekanisk blandede typer, der fremstilles regionalt. Tilfør som hovedregel 30 kg N, 10-15
kg P samt 8-12 kg S med startgødningen.
NP 20-9-0 m/S
samgranuleret
N
20,0
P
K
8,7 104
S
8,0
Mg Rumvægt
NPK
Vær opmærksom på fosfor-, kali- og magnesiumtal, når du udarbejder gødningsplanen.
N
P
K
S
Mg Rumvægt
NPK 21-3-10 m/Mg, S, B 20,6 2,6 9,6 3,6 1,0
1,03
NPK 23-3-9 m/S 22,6 2,6 8,6 2,6 1,10
NPK 26-2-7 m/Mg, S 25,6 1,8 6,6 2,6 0,98
1,3 Klorfattige gødningstyper til kartofler og grøntsager
Til kartofler, grønsager og juletræer anbefales klorfattig gødning med det rette Mg:K
forhold. Gødningerne indeholder vigtige mikronæringsstoffer til sikring af udbytte og
kvalitet.
N
P
K
S
Mg Rumvægt
NPK 14-3-15 m/Mg, S, B
14 3,0 15,0 10,0 2,5 1,15
22,6 3,0 6,0
6,0 1,0 1,10
NPK 23-3-6 m/Mg,
S, B, Mn, Zn Flydende gødning fra DanGødning
Med DanGødning tilbyder vi en rationel løsning til brug i marksprøjten eller til placering i
forbindelse med såning.
N
P
K
S
NtS 20-0-0-9 20,0 9,0
NtS 24-0-0-6
24,0 6,0
NtS 27-0-0-3 27,0 3,0
NtS 28-0-0-2 28,0 2,0
NtS 18-0-0-2 m/Na,B 18,0 2,0
NPK 15-2-6 m/S 15,0 1,6 2,0
NP 17-7-0 m/S 17,0
6,8
105
6,0 3,0
Oversigt mikronæringsstoffer 2011
Mikronæringsstoffer til bladgødskning
Mangansulfat
MicroCare MicroCare
Kobber-
Kobbersulfat
Mangannitrat Bor 150 MEA oxychlorid
EPSO
Combitop*
Indhold af næringsstoffer (gram pr. kg / ltr.)
N 77
Mg
78
S 136
Mn
320
152
B
40
150
Cu
510
250
Zn 10
Anbefalet dosering pr. ha til afhjælpning af flg. mangelsygdomme
Afgrøder:
Manganmangel
Manganmangel
Bormangel Kobbermangel
Kobbermangel
Svovl, Mg,
Mn, Zn-mangel
Korn
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
Majs
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
2 - 3 ltr.
1 - 2 x 10 kg
Raps
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
2 - 3 ltr.
1 - 2 x 10 kg Roer
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
2 - 3 ltr.
Kartofler
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
Frøgræs
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
2 - 3 kg
Grøntsager
2,0 - 2,5 kg
1 - 2 ltr.
2 - 3 ltr.
2 - 3 kg
1 - 2 ltr.
2 - 3 kg
Frugtbuske
*Anvend maks. 5 kg produkt pr. 100 ltr. vand.
106
2 - 3 kg
4 - 5 kg
4 - 5 kg
EPSO
Kieserit 15
Microtop*Top*
EPSO granuleret
90
100
150
128130200
10
10
Magnesium-
Magnesium-
Svovl og Mg-
mangelmangelmangel
2 x 10 kg
1 - 2 x 15 kg
20 - 25 kg
1 - 2 x 10 kg
1 - 2 x 25 kg
100 kg
2 x 15 kg
20 - 25 kg
udspredes
2 x 10 kg
20 - 25 kg
20 - 30 kg
20 - 25 kg
25 - 50 kg
20 - 25 kg
Hvornår er næringsstofferne tilgængelige,
og hvorfor optræder der næringsstofmangel
selvom vi gøder jorden ”korrekt”?
• Ugunstige vejrforhold:
Tørke, varme, meget nedbør, kulde, store temperatur svingninger kan forhindre optimal optagelse,
transport og syntese af næringsstofferne
• Iltmangel i jorden:
Strukturskader, sammenslemning, nedbørsoverskud kan reducere eller forhindre optagelsen af
næringsstoffer hvorved rodvæksten begrænses
og næringsstofbalancen forrykkes.
• Ugunstigt reaktionstal:
Påvirker optagelsesbetingelserne for flere
næringsstoffer. Ved højt pH fastlægges Mn,
Zn, B, Cu, Fe og til dels P. Ved meget lavt pH
reduceres optagelsesbetingelserne for næsten alle
næringsstoffer.
• Overgødskning:
Herved kan der opstå antergonisme, hvilket betyder at næringsstofferne modarbejder hinanden.
F.eks vil et højt fosfortal betyde at Fe, Zn og Mn
fastlægges. Høje tilførsler af K reducerer optagel
sen af bl.a. Ca og Mg.
107
Noter
108
Stærke sorter fra
Nordic Seed
til foråret 2011
Propino
God sortering
Med gode
Malt egenskaber
Tamtam
Europas mest
spændende
maltbyg
Vårbyg Malt: Katy
Calcule
Høj foderværdi
og sundhed
Vårbyg Bedste meldug-
Foder: og nematoderesistens
Quench
Stabilt højt
udbytte
Sortsblanding
De sundeste
sorter indgår
i sortsblandingen
Dominik
Flämmingsgold Flämmingsprofi
Eneste dobbelt
Ny havresort med
Havresort med det
nematoderesistente
topudbytte
højeste udbytte af
havresort
FEsv/ha
Havre: Amaretto
Alora
Kort strå med god
stråstyrke
Vår Højt udbytte og
hvede: Kvalitet brødhvede
Javlo
Ærter: Danmarks bedste helsædsært
Casablanca
Gode dyrkningsegenskaber med
god afgrødehøjde
Læs mere på www.nordicseed.com
109
Trappe
Højstydende
vårhvedesort
TAMTAM – maltbyg
Sortering
%>2,5 mm
XX
Protein
%
XXX
FEsv pr
100 kg
XX
Stråstyrke
XXX
Modning
2007-10
Middel
Merudb.
f. svampe bek
2,8 Hkg/ha
Nematoderes.
Race 1
Race 2
R
R
x = god, xx = bedre, xxx= bedst.
For % protein ved byg til malt : x = høj, xx = middel , xxx = lav (bedst).
Tamtam har vist høje udbytter i en lang række
Europæiske lande. I Danmark er Tamtam en af
de højest ydende maltbygsorter på markedet.
Stabil afsætning til malterier.
Tamtam har et middellangt strå med god strå-
styrke og god resistens mod nedknækning. Er
desuden velegnet til udlæg.
Sorten har god resistens mod meldug og er dobbelt nematode-resistent.
Forholdstal for udbytte fra Landsforsøgene
Høstår:
2008
2009
2010
Snit 08-10
Tamtam
Malt
103
102
102
102
Henley
Malt
95
96
94
95
Quench
Malt
100
102
104
102
Propino
Malt
-
101
99
100
PROPINO – maltbyg
Sortering
%>2,5 mm
XXX
Protein
%
XX
FEsv pr
100 kg
-
Stråstyrke
XXX
Modning
2007-10
Middel
Merudb.
f. svampe bek
2,1
Nematoderes.
Race 1
Race 2
M
M
x = god, xx = bedre, xxx= bedst.
For % protein ved byg til malt : x = høj, xx = middel , xxx = lav (bedst).
Maltbygsorten Propino har i Landsforsøg 2010
vist den bedste sortering af de afprøvede maltbygsorter: 98% kerner over 2,5 mm. Propino er
en ny spændende maltbygsort, der har været
med i Landsforsøgene siden 2009.
Propino dyrkes bedst på Jb 4 - 6. Sorten har en
god stråstyrke og en god resistens mod nedknækning af især strå og aks.
Forholdstal for udbytte fra Landsforsøgene
Høstår:
2008
2009
2010
Snit 08-10
Propino
Malt
-
101
99
100
Tamtam
Malt
103
102
102
102
Henley
Malt
95
96
94
95
Quench
Malt
100
102
104
102
110
HENLEY – maltbyg
Sortering
%>2,5 mm
XXX
Protein
%
XX
FEsv pr
100 kg
XX
Stråstyrke
XXX
Modning
2007-10
Middel
Merudb.
f. svampe bek
2,5 Hkg/ha
Nematoderes.
Race 1
Race 2
R
R
x = god, xx = bedre, xxx= bedst.
For % protein ved byg til malt : x = høj, xx = middel , xxx = lav (bedst).
Henley har vist gode og sikre maltegenskaber
gennem alle år. Henley har en unik sortering,
hvorfor den er blandt de mest attraktive maltbygsorter. Henley har Mlo resistens.
Den høje sortering og de gode maltegenskaber
gør Henley til en af de mest attraktive maltbygsorter
Forholdstal for udbytte fra Landsforsøgene
Høstår:
2008
2009
2010
Henley
Malt
95
96
94
Snit 08-10
95
Propino
Malt
-
101
99
100
Tamtam
Malt
103
102
102
102
Quench
Malt
100
102
104
102
QUENCH – maltbyg
Sortering
%>2,5 mm
XX
Protein
%
XXX
FEsv pr
100 kg
XXX
Stråstyrke
XXX
Modning
Merudb.
2007-10 f. svampe bek
Middel-sen
1 Hkg/ha
Nematoderes.
Race 1
Race 2
R
R
x = god, xx = bedre, xxx= bedst.
For % protein ved byg til malt : x = høj, xx = middel , xxx = lav (bedst).
Quench er Danmarks største maltbygsort og
kendt i hele Europa. Quench har et middellangt
strå med meget god stråstyrke og god resistens
mod nedknækning.
Sorten er resistent mod meldug (Mlo) og er
desuden nematode-resistent. Quench er kun
lidt modtagelig for skold- og bladplet, men vær
opmærksom på bygrust
Forholdstal for udbytte fra Landsforsøgene
Høstår:
2008
2009
2010
Snit 08-10
Quench
Malt
100
102
104
102
Henley
Malt
95
96
94
95
Propino
Malt
-
101
99
100
Tamtam
Malt
103
102
102
102
111
KATY foderbyg
Protein
%
XXX
FEsv pr
100 kg
XXX
Stråstyrke
XXX
Modning
2007-10
Mid-sen
Merudb.
f. svampe bek
0,8
Nematoderes.
Race 1
Race 2
R
R
x = god, xx = bedre, xxx= bedst.
Foderbyggen Katy har deltaget i Landsforsøgene
de sidste 2 år med et gennemsnitsudbytte på
100. Katy er afløseren for Simba. Sorten er
nematoderesistent og har god resistens mod
meldug og skoldplet og en middel resistens med
bygrust.
Katy har i forsøgene haft en god stråstyrke og
middel-god resistens mod nedknækning af aks
og strå.
Forholdstal for udbytte fra Landsforsøgene
Høstår:
2008
2009
2010
Snit 08-10
Katy
Foder
-
101
99
100
Publican
Foder
95
97
-
96
Simba
Foder
104
99
98
100
Varberg
Foder
105
99
95
100
112
DOMINIK havre
FEsv pr
100 kg
XXX
Stråstyrke
XXX
NedknækStråning, strå længde
XX
U middel
Modning
2008-09
Tidl-middel
Nematoderes.
Race 1
Race 2
R
R
Meldug
% dækn
XX
x = god, xx = bedre, xxx= bedst.
Dominik er den eneste havresort med dobbelt
nematoderesistens. Den er velafprøvet, og har
deltaget i Landsforsøgene siden 2004. Sorten er
middel stråstiv og lidt under middel i strålængde.
Dominik er middel modtagelig overfor meldug.
Indholdet af FEsv pr. 100 kr var i 2008 det
højeste blandt de 7 havresorter, der blev afprøvet
for foderværdi.
Forholdstal for udbytte fra Landsforsøgene
Høstår:
2008
2009
2010
Snit 08-10
Dominik
100
102
102
101
Flämingsgold
107
106
108
107
Blanding
101
100
100
100
Flämingsprofi
110
106
107
108
FLÄMINGSGOLD havre
FEsv pr
100 kg
XXX
Stråstyrke
XX
Nedknækning, strå
XX
Strålængde
middel
Modning
2008-09
Tidl-middel
Nematoderes.
Race 1
Race 2
M
M
Meldug
% dækn
XX
x = god, xx = bedre, xxx= bedst.
Flämingsgold har haft et af de allerhøjeste
udbytter i snit af de år, hvor sorten har deltaget
i Landsforsøgene. Med et højt indhold af FEsv
pr 100 kg høster man med Flämingsgold rigtig
mange foderenheder pr ha. Sorten er middel
stråstiv, middel i strålængde og middel modtagelig mod meldug.
Forholdstal for udbytte fra Landsforsøgene
Høstår:
2008
2009
2010
Snit 08-10
Flämingsgold
107
106
108
107
Dominik
100
102
102
101
Blanding
101
100
100
100
Flämingsprofi
110
106
107
108
113
MARIBOSS foderhvede
FEsv
XXX
Stråstyrke
XX(X)
Strålængde
XX
Vinterfasthed
XXX
Merudb. svampebek. 2010
7,8 hkg
x = god, xx = bedre, xxx= bedst. Sygdomsmodtagelighed: Karakter fra Sortinfo (1-9)
Forholdstal for udbytte samt FEsv/hkg fra
www.sortinfo.dk
Mariboss er en meget højtydende foderhvede,
som er egnet til dyrkning på alle lokaliteter i
Danmark.
Sorten ligger på højeste niveau med antal FEsv/
ha. Sorten har en god vinterfasthed og en god
stråstyrke.
Fht. Udbytte
2007-2010
101
FEsv/Hkg
114,7
FEsv pr. ha
2010
9899
LEAR foderhvede
FEsv
XXX
Stråstyrke
XX(X)
Strålængde
XX
Vinterfasthed
XXX
Merudb. svampebek. 2010
6,5 hkg
x = god, xx = bedre, xxx= bedst. Sygdomsmodtagelighed: Karakter fra Sortinfo (1-9)
Forholdstal for udbytte samt FEsv/hkg fra
www.sortinfo.dk
Ny foderhvede med topudbytte. Lear er forædlet i
England og er egnet på god jord. Lear har en god
resistens mod gul- og brunrust samt septoria.
Lear er ikke egnet på særligt udsatte lokaliteter.
Resistensen mod gul- og brunrust samt septoria
er god.
Fht. Udbytte
2009-2010
99
114
FEsv/Hkg
118,8
FEsv pr. ha
Beregnet 2010
9801
TIMARU industrihvede
Faldtal
XX(X)
Stråstyrke
XXX
Strålængde
XXX
Vinterfasthed
XX(X)
Merudb. svampebek. 2010
4,9 hkg
x = god, xx = bedre, xxx= bedst. Sygdomsmodtagelighed: Karakter fra Sortinfo (1-9)
Forholdstal for udbytte samt FEsv/hkg fra
www.sortinfo.dk
Timaru har deltaget i landsforsøgene siden 2007
med et højt stabilt udbytte og en høj foderværdi.
Timaru har en god sygdomsresistens og et kort
stift strå, hvilket gør sorten til et godt valg for
ineproducenten. Velegnet til industrihvede.
Timaru
100
Jensen
101
Frument
99
JENSEN – industrihvede
Faldtal
XXX
Stråstyrke
XX(X)
Strålængde
XX
Vinterfasthed
XXX
Merudb. svampebek. 2010
4,5 hkg
x = god, xx = bedre, xxx= bedst. Sygdomsmodtagelighed: Karakter fra Sortinfo (1-9)
Forholdstal for udbytte samt FEsv/hkg fra
www.sortinfo.dk
En ny spændende sort. Jensen har et højt og stabilt faldtal og er dermed egnet til industri, men er
også en god fodersort med høj foderværdi.
Jensen har god resistens mod meldug, gulrust
og septoria. Stråstivheden er over middel og
vinterfastheden var OK i 2009-10.
115
Jensen
101
Timaru
100
Frument
99
PELICAN 6-RADET vinterbyg
FEsv
X(X)
Stråstyrke
XX
Nedknækning
XX
Tidlighed
XX
Merudb. svampebek. 2010
7,8 Hkg
x = god, xx = bedre, xxx= bedst.
Forholdstal for udbytte samt FEsv/hkg fra
www.sortinfo.dk
Pelican har i perioden 2006-2009 været den
højstydende 6-radede sort med et FHT for kerneudbytte på 109.
Pelican har god sygdomsresistens og meget
lille tendens til lejesæd. Pelican har en god
vinterfasthed.
Fht. Udbytte
2006-2010
106
FEsv/Hkg
102,0
FEsv pr. ha
2010
7670
FINLISSA 2-RADET vinterbyg
FEsv
XX(X)
Stråstyrke
X(X)
Nedknækning
XX
Tidlighed
X(X)
Merudb. svampebek. 2010
0,8 Hkg
x = god, xx = bedre, xxx= bedst.
Forholdstal for udbytte samt FEsv/hkg fra
www.sortinfo.dk
Finlissa har meget høj foderværdi, en god
resistens mod meldug, bladplet og ramularia,
og er middelmodtagelig overfor bygrust. Finlissa
har et middellangt strå samt god stråstyrke.
Anbefales i hele landet, da Finlissa har udvist god
vinterfasthed.
Fht. Udbytte
2006-2010
100
116
FEsv/Hkg
108,7
FEsv pr. ha
2010
7533
SALLING 2-RADET vinterbyg
FEsv
XX
Stråstyrke
XXX
Nedknækning
XX
Tidlighed
XXX
Merudb. svampebek. 2010
5,6 Hkg
x = god, xx = bedre, xxx= bedst.
Salling er den tidligste vinterbyg. Med et højt og
stabilt kerneudbytte er Salling attraktiv for planteavleren, hvor det primært er kerneudbyttet og
den tidlige høst som tæller. Salling er kortstrået
og stråstiv. Sorten bør ikke dyrkes på særligt
udsatte lokaliteter.
Forholdstal for udbytte samt FEsv/hkg fra
www.sortinfo.dk
Fht. Udbytte
2007-2010
102
FEsv/Hkg
2009
105,6
FEsv pr. ha
Beregnet 2010
7635
KAPITÄN vinterrug
Tidlighed
XX
Stråstyrke
XX
Merudb. for vækstreg. 2010
5,6 Hkg
x = god, xx = bedre, xxx= bedst.
Forholdstal for udbytte samt FEsv/hkg fra
www.sortinfo.dk
Med et forholdstal på 107 overfor målesorten, var
Kapitän i 2010 en af de højestydende traditionelle
rugsorter. Sorten trives på alle lokaliteter. Kapitän
har i lighed med andre nye rugsorter gode
dyrkningsegenskaber, herunder lav tendens til
lejesæd og tidlig modning. Sorten er middel
modtagelig for brunrust.
117
Kapitän
106
Rotari
100
Palazzo - hybridrug
118
Noter
118
Kalender 2011
119
Januar 2011
uge 52
27
Mandag
28
Tirsdag
29
Onsdag
30
Torsdag
31
Fredag
1
Lørdag
Nytårsdag
2
Søndag
120
Januar 2011
uge 1
3
Mandag
4
Tirsdag
5
Onsdag
6
Torsdag
Hellig
3 konger
7
Fredag
8
Lørdag
9
Søndag
121
Januar 2011
uge 2
10
Mandag
11
Tirsdag
12
Onsdag
13
Torsdag
14
Fredag
15
Lørdag
16
Søndag
122
Januar 2011
uge 3
17
Mandag
18
Tirsdag
19
Onsdag
20
Torsdag
21
Fredag
22
Lørdag
23
Søndag
123
Januar 2011
uge 4
24
Mandag
25
Tirsdag
26
Onsdag
27
Torsdag
28
Fredag
29
Lørdag
30
Søndag
124
Januar/Februar 2011
uge 5
31
Mandag
1
Tirsdag
2
Onsdag
3
Torsdag
4
Fredag
5
Lørdag
Kronprinsesse
Mary
6
Søndag
Prinsesse
Marie
125
Februar 2011
uge 6
7
Mandag
8
Tirsdag
9
Onsdag
10
Torsdag
11
Fredag
12
Lørdag
13
Søndag
126
Februar 2011
uge 7
14
Mandag
Valentinsdag
15
Tirsdag
16
Onsdag
17
Torsdag
18
Fredag
19
Lørdag
20
Søndag
127
Februar/Marts 2011
uge 8
21
Mandag
22
Tirsdag
23
Onsdag
24
Torsdag
25
Fredag
26
Lørdag
27
Søndag
128
Februar/Marts 2011
uge 9
28
Mandag
1
Tirsdag
2
Onsdag
3
Torsdag
4
Fredag
5
Lørdag
6
Søndag
Fastelavn
129
Marts 2011
uge 10
7
Mandag
8
Tirsdag
9
Onsdag
10
Torsdag
11
Fredag
12
Lørdag
13
Søndag
130
Marts 2011
uge 11
14
Mandag
15
Tirsdag
16
Onsdag
17
Torsdag
18
Fredag
19
Lørdag
20
Søndag
131
Marts 2011
uge 12
21
Mandag
Jævndøgn
22
Tirsdag
23
Onsdag
24
Torsdag
25
Fredag
26
Lørdag
27
Søndag
Sommertid start
132
Marts/April 2011
uge 13
28
Mandag
29
Tirsdag
30
Onsdag
31
Torsdag
1
Fredag
2
Lørdag
3
Søndag
133
April 2011
uge 14
4
Mandag
5
Tirsdag
6
Onsdag
7
Torsdag
8
Fredag
9
Lørdag
10
Søndag
134
April 2011
uge 15
11
Mandag
12
Tirsdag
13
Onsdag
14
Torsdag
15
Fredag
16
Lørdag
Dronning
Margrethe II
17
Søndag
Palmesøndag
135
April 2011
uge 16
18
Mandag
19
Tirsdag
20
Onsdag
21
Skærstorsdag/
Prinsesse
Isabella
Torsdag
22
Fredag
Langfredag
23
Lørdag
24
Søndag
Påskedag
136
April/Maj 2011
uge 17
25
Mandag
2. påskedag
26
Tirsdag
27
Onsdag
28
Torsdag
29
Fredag
30
Lørdag
1
Søndag
137
Maj 2011
uge 18
2
Mandag
3
Tirsdag
4
Prins
Henrik
Onsdag
5
Danmarks
befrielse
Torsdag
6
Fredag
7
Lørdag
8
Søndag
138
Maj 2011
uge 19
9
Mandag
10
Tirsdag
11
Onsdag
12
Torsdag
13
Fredag
14
Lørdag
15
Søndag
139
Maj 2011
uge 20
16
Mandag
17
Tirsdag
18
Onsdag
19
Torsdag
20
Fredag
St. bededag
21
Lørdag
22
Søndag
140
Maj 2011
uge 21
23
Mandag
24
Tirsdag
25
Onsdag
26
Torsdag
Kronprins
Frederik
27
Fredag
28
Lørdag
29
Søndag
141
Maj/Juni 2011
uge 22
30
Mandag
31
Tirsdag
1
Onsdag
2
Torsdag
Kristi
Himmelfartsdag
3
Fredag
4
Lørdag
5
Søndag
Grundlovsdag
142
Juni 2011
uge 23
6
Mandag
7
Tirsdag
Prins Joakim
8
Onsdag
9
Torsdag
10
Fredag
11
Lørdag
Prinsgemalen
12
Søndag
Pinsedag
143
Juni 2011
uge 24
13
Mandag
2. pinsedag
14
Tirsdag
15
Onsdag
16
Torsdag
17
Fredag
18
Lørdag
19
Søndag
144
Juni 2011
uge 25
20
Mandag
21
Tirsdag
22
Onsdag
23
Torsdag
24
Fredag
Skt. Hans dag
25
Lørdag
26
Søndag
145
Juni/Juli 2011
uge 26
27
Mandag
28
Tirsdag
29
Onsdag
30
Torsdag
1
Fredag
2
Lørdag
3
Søndag
146
Juli 2011
uge 27
4
Mandag
5
Tirsdag
6
Onsdag
7
Torsdag
8
Fredag
9
Lørdag
10
Søndag
147
Juli 2011
uge 28
11
Mandag
12
Tirsdag
13
Onsdag
14
Torsdag
15
Fredag
16
Lørdag
17
Søndag
148
Juli 2011
uge 29
18
Mandag
19
Tirsdag
20
Onsdag
21
Torsdag
22
Fredag
Prins Felix
23
Lørdag
24
Søndag
149
Juli 2011
uge 30
25
Mandag
26
Tirsdag
27
Onsdag
28
Torsdag
29
Fredag
30
Lørdag
31
Søndag
150
August 2011
uge 31
1
Mandag
2
Tirsdag
3
Onsdag
4
Torsdag
5
Fredag
6
Lørdag
7
Søndag
151
August 2011
uge 32
8
Mandag
9
Tirsdag
10
Onsdag
11
Torsdag
12
Fredag
13
Lørdag
14
Søndag
152
August 2011
uge 33
15
Mandag
16
Tirsdag
17
Onsdag
18
Torsdag
19
Fredag
20
Lørdag
21
Søndag
153
August 2011
uge 34
22
Mandag
23
Tirsdag
24
Onsdag
25
Torsdag
26
Fredag
27
Lørdag
28
Søndag
Prins Nikolaj
154
uge 35
August/September 2011
29
Mandag
30
Tirsdag
31
Onsdag
1
Torsdag
2
Fredag
3
Lørdag
4
Søndag
155
September 2011
uge 36
5
Mandag
6
Tirsdag
7
Onsdag
8
Torsdag
9
Fredag
10
Lørdag
11
Søndag
156
September 2011
uge 37
12
Mandag
13
Tirsdag
14
Onsdag
15
Torsdag
16
Fredag
17
Lørdag
18
Søndag
157
September 2011
uge 38
19
Mandag
20
Tirsdag
21
Onsdag
22
Torsdag
Jævndøgn
23
Fredag
24
Lørdag
25
Søndag
158
uge 39
September/Oktober 2011
26
Mandag
27
Tirsdag
28
Onsdag
29
Torsdag
30
Fredag
1
Lørdag
2
Søndag
159
Oktober 2011
uge 40
3
Mandag
4
Tirsdag
5
Onsdag
6
Torsdag
7
Fredag
8
Lørdag
9
Søndag
160
Oktober 2011
uge 41
10
Mandag
11
Tirsdag
12
Onsdag
13
Torsdag
14
Fredag
15
Lørdag
Prins Christian
16
Søndag
161
Oktober 2011
uge 42
17
Mandag
18
Tirsdag
19
Onsdag
20
Torsdag
21
Fredag
22
Lørdag
23
Søndag
162
Oktober 2011
uge 43
24
Mandag
25
Tirsdag
26
Onsdag
27
Torsdag
28
Fredag
29
Lørdag
30
Søndag
Sommertid slut
163
Oktober/November 2011
31
Mandag
1
Tirsdag
2
Onsdag
3
Torsdag
4
Fredag
5
Lørdag
6
Søndag
164
uge 44
November 2011
uge 45
7
Mandag
8
Tirsdag
9
Onsdag
10
Torsdag
11
Fredag
Morten Bisp
12
Lørdag
13
Søndag
165
November 2011
uge 46
14
Mandag
15
Tirsdag
16
Onsdag
17
Torsdag
18
Fredag
19
Lørdag
20
Søndag
166
November 2011
uge 47
21
Mandag
22
Tirsdag
23
Onsdag
24
Torsdag
25
Fredag
26
Lørdag
27
1. søndag i
advent
Søndag
167
November/December 2011
28
Mandag
29
Tirsdag
30
Onsdag
1
Torsdag
2
Fredag
3
Lørdag
4
Søndag
168
uge 48
December 2011
uge 49
5
Mandag
6
Tirsdag
7
Onsdag
8
Torsdag
9
Fredag
10
Lørdag
11
Søndag
169
December 2011
uge 50
12
Mandag
13
Tirsdag
14
Onsdag
15
Torsdag
16
Fredag
17
Lørdag
18
Søndag
170
December 2011
uge 51
19
Mandag
20
Tirsdag
21
Onsdag
22
Torsdag
Korteste dag
23
Fredag
24
Lørdag
Juleaften
25
Søndag
1. juledag
171
December 2011
uge 52
26
Mandag
2. juledag
27
Tirsdag
28
Onsdag
29
Torsdag
30
Fredag
31
Lørdag
Nytårsaften
1
Søndag
172
Januar 2012
uge 1
2
Mandag
3
Tirsdag
4
Onsdag
5
Torsdag
6
Fredag
Hellig
3 konger
7
Lørdag
8
Søndag
173
Januar 2012
uge 2
9
Mandag
10
Tirsdag
11
Onsdag
12
Torsdag
13
Fredag
14
Lørdag
15
Søndag
174
Januar 2012
uge 3
16
Mandag
17
Tirsdag
18
Onsdag
19
Torsdag
20
Fredag
21
Lørdag
22
Søndag
175
Januar 2012
uge 3
23
Mandag
24
Tirsdag
25
Onsdag
26
Torsdag
27
Fredag
28
Lørdag
29
Søndag
176
Januar/Februar 2012
uge 4
30
Mandag
31
Tirsdag
1
Onsdag
2
Torsdag
3
Fredag
4
Lørdag
5
Søndag
177
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
178
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
179
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
180
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
181
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
182
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
183
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
184
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
185
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
186
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
187
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
188
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
189
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
190
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
191
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
192
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
193
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)
Høstudbytte
194
Mark
Afgrøde
Forfrugt
N-kvote
Dato
Dato
Problem
Problem
Høstudbytte
Ha
Sort
Forv. udbytte
N-balance
Produkt/middel
Mængde
pr. ha
Produkt/
middel
Mængde
i alt
Bemærkninger (B.I.)
Mængde Mængde Bemærkninger/
pr. ha.
i alt
behandlingsindeks (B.I.)
Samlet
(B.I.)
Samlet
(B.I.)