Delplan beredskab Ålykkecenter

Til
Hillerød Kommune
Dokumenttype
Projektforslag
Dato
Februar 2014, revideret trace maj 2014
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION
TIL 3 BYER
Revision
Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Ref.
Doc-ID
2
09-05-2014
AD, JNF
AD
LEHL
1100007976
294916-16,19
Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.com/energy
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION
TIL 3 BYER
INDHOLD
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.5.1
9.5.2
Indledning og resumé
Resumé
Organisatoriske forhold
Forholdet til varmeplanlægningen mv.
Overordnet
Forsyningsforhold
Kommune- og lokalplanlægning
Varmeforsyningsloven
Forhold til anden lovgivning
Projektbeskrivelse
Anlægsomfang
Forsyningssikkerhed
Forsyningsmæssige konsekvenser
Varmegrundlag, effektbehov
Oversigt over kapacitetsmæssige konsekvenser
Varmeforsyningsforhold
Tidsplan
servitutpålæg for underjordiske ledninger
Forhandlinger med berørte parter
Økonomiske konsekvenser ved projektforslaget
Anlægsbudget
Selskabsøkonomi
Slutbrugerne
Samfundsøkonomi og miljø
Følsomhedsberegning
Investering og priser
Tilslutning til fjernvarmen
1
1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
7
7
8
9
9
9
10
13
14
14
14
TABELLER OG FIGURER
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
5-1 Varmebehov ............................................................................ 5
5-2: Kapacitetsmæssige konsekvenser ved etablering......................... 6
6-1: Tidsplan ................................................................................. 7
9-1: Anlægsbudget ......................................................................... 9
9-2 Selskabsøkonomi ...................................................................... 9
9-3 Brugerøkonomisk nutidsværdigevinst ......................................... 10
9-4 Brugerøkonomi det første år for Gørløse ..................................... 11
9-5 Brugerøkonomi det første år for Skævinge .................................. 12
9-6: Tabel med samfundsøkonomiske resultater ............................... 13
9-8 Selskabsøkonomisk nutidsværdigevinst ved høj tilslutning ............ 14
9-9 Brugerøkonomisk nutidsværdigevinst ......................................... 15
9-10 Samfundsøkonomisk gevinst ved høj tilslutning ......................... 15
Figur 2-1 Varighedskurve for marginal produktion 2016-2018 ...................... 3
Figur 2-2 Varighedskurve for marginal produktion 2018-2035 ...................... 4
Figur 6-1 Varmebehovets udvikling ........................................................... 7
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION
TIL 3 BYER
BILAG
Bilag 1 Kortskitse
Bilag 2 Matrikler med servitutpålæg
Bilag 3 Beregninger (eksternt bilag)
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
1.
1 AF 15
INDLEDNING OG RESUMÉ
Hillerød Forsyning fremsender hermed et projektforslag for en fjernvarmetransmissionsledning til
forsyning af de 3 byer, Gørløse, Skævinge og Meløse St. Lyngby samt tilslutning af resterende
bebyggelse indenfor de 3 byers fjernvarmeforsyningsområder. Denne anden version af maj 2014
indeholder en lidt revideret trace i forhold til første version af februar 2014. Konsekvenserne for
økonomi, lodsejerliste og tidsplan fremgår af projektforslaget.
1.1
Resumé
Projektet er fremsat i forbindelse med, at Hillerød Forsyning som led i redningsplanen for de nødlidende barmarksværker har overtaget fjernvarmeforsyningerne i Gørløse og Skævinge og forhandler med fjernvarmeforsyningen i Meløse St. Lyngby om en tilsvarende løsning.
Projektet for transmissionsledningen skal ses i lyset af, at Hillerød Kommune i medfør af den seneste projektbekendtgørelse af 15. april 2013 har fået mulighed for at godkende projektforslag
for en biomassefyret kedel på op til 1 MW i hver af de 3 byer som alternativ til naturgaskraftvarme og naturgaskedler - uanset dette ikke er samfundsøkonomisk fordelagtigt med de nuværende
beregningsforudsætninger.
Det medfører, at alternative projektforslag, der har bedre samfundsøkonomi end en reference
med 3 biomassekedler, også vil kunne godkendes.
Hillerød Forsyning har vurderet, at det godkendte projektforslag for Geotermi og det fremsatte
projektforslag af november 2013 for biomassekraftvarme gør det interessant at etablere en
transmissionsledning fra fjernvarmenettet i Hillerød til de 3 byer for at overføre overskydende
kapacitet frem for at skulle etablere 3 helt nye biomassekedler.
Samtidig vil den fordelagtige varmepris fra Hillerød Forsyning, selv med indregning af et midlertidigt tillæg, gøre det attraktivt for de resterende primært oliefyrede kunder at tilslutte sig fjernvarmen snarest, hvorved projektet kan forbedres yderligere.
Transmissionsledningen, som indgår i projektforslaget, er ikke samfundsøkonomisk fordelagtig,
set i forhold til fortsat naturgas med uændret tilslutning, men den har god samfundsøkonomi set
i forhold til alternativet med 3 nye biomassekedler. Det skyldes især, at projektforslaget gør det
muligt at udnytte grundlastkapaciteten i Hillerød og kapaciteten fra Vestforbrænding samt den
planlagte kapacitet fra biomassekraftvarmeværket bedre.
Projektforslaget skal således ses i sammenhæng med projektforslaget for biomassekraftvarme,
idet de to projekter understøtter hinanden. Biomassekraftvarmen i Hillerød bidrager til bedre
økonomi i transmissionsledningen til de 3 byer, og de 3 byer bidrager til bedre økonomi i biomassekraftvarmen. De to projekter bør således vurderes samlet, da de understøtter hinanden.
Projektet er dog samfundsøkonomisk fordelagtigt selv om biomassekraftvarmeværket i Hillerød
udskydes eller helt eller erstattes af fortsat naturgasfyret kraftvarme til fjernvarmen i Hillerød.
Projektforslaget behøver således ikke at afvente en evt. forsinkelse af biomassekraftvarmeprojektet.
Projektet er samtidig selskabsøkonomisk fordelagtigt set i forhold til alternativerne med fortsat
naturgas og 3 lokale biomassekedler, dog forudsat at der etableres biomassefyret kraftvarme eller tisvarende i Hillerød. Økonomien ved at medtage de 3 byer er stort set neutral for Hillerød
Forsynings øvrige kunder, når der tages højde for, at kunderne i de 3 byer betaler et tillæg frem
til 2022 og, at der kan forventes øget tilslutning, da det bliver meget fordelagtigt for de resterende kunder at tilslutte sig.
Der en meget stor gevinst ved projektet for lokalsamfundet, som her består af varmeforbrugerne
i de 3 byer samt i Hillerød Forsynings øvrige kunder. Det vil øge sandsynligheden for at de resterende oliefyrede kunder tilslutter sig, hvilket igen vil øge den samfundsøkonomiske gevinst set i
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
2 AF 15
forhold til en reference, hvor der er risiko for at kunder kobler sig af eller benytter dyre og miljømæssigt skadelige supplerende varmekilder.
Der er desuden mulighed for, at projektforslaget, alt afhængig af indkomne høringssvar, kan forberedes til at kunne forsyne Frederikssund og Slangerup med grundlast på længere sigt. Det forudsætter dog, at der investeres 20 mio.kr ekstra i en større ledning.
1.2
Organisatoriske forhold
Hillerød Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for at behandle projektforslaget.
Hillerød Forsyning er ansvarlig for projektforslaget og kan kontaktes vedr. projektet:
Ægirsvej 4
3400 Hillerød
Att.: Anders Holmsgaard
Rambøll har udarbejdet projektforslaget og kan kontaktes vedrørende projektforslagets indhold:
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Att.: John Flørning
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
3 AF 15
2.
FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN MV.
2.1
Overordnet
Projektforslaget vil medføre, at det bliver muligt at etablere fjernvarmetransmissionsledninger fra
Hillerød til de 3 byer samt afrunde fjernvarmeforsyningen med supplerende distributionsledninger
indenfor projektforslagets forsyningsområde. Dette projektforslag vil yderligere sikre grundlaget
for et tidligere fremsendt projektforslag for at fjernvarmeforsyne lokalplanområde 390 i Gørløse.
Det bemærkes, at der i projektforslaget ikke er tale om at konvertere fra naturgas til fjernvarme,
men alene om at etablere en transmissionsledning fra et stort fjernvarmeområde til 3 mindre
fjernvarmeområder, jf. bilag 1 pkt. 2.1 i projektbekendtgørelsen.
Individuel naturgas kan ikke komme på tale som alternativ til fjernvarme til ny bebyggelse, da
der er stop for nye naturgasdistributionsledninger i byudviklingsområder.
Forsyningsforhold
Varmen til de 3 byer kan leveres som marginal ekstra produktion fra fjernvarmesystemet i Hillerød. Der kan fra starten leveres overskydende kraftvarme fra Vestforbrænding om sommeren,
som suppleres med overskudsvarme fra Hillerød Kraftvarmeværk og varme fra biomassekedler i
Hillerød. På lidt længere sigt kan leveres ekstra varme fra det godkendte geotermianlæg og fra
det planlagte biomassefyrede kraftvarmeværk.
Projektet åbner således mulighed for, at de 3 LKV anlæg kan nedlægges, når det er fordelagtigt
set i forhold til omkostninger til vedligeholdelse og værdien af anlæggene i elsystemet.
De to figurer nedenfor viser den beregnede marginale varmeproduktion til de tre byer i to perioder.
Figur 2-1 Varighedskurve for marginal produktion 2016-2018
12,0
10,0
Marginal fordeling til småbyer 2016-2018
ekskl. begrænsning på transmission
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
1
304
607
910
1213
1516
1819
2122
2425
2728
3031
3334
3637
3940
4243
4546
4849
5152
5455
5758
6061
6364
6667
6970
7273
7576
7879
8182
8485
2.2
Vestforbrænding
Bio KV
Fliskedel
Pillekedel
HKV
R/S
Der henvises i øvrigt til projektforslaget for biomassekraftvarme, hvoraf det fremgår, at der ikke
er grundlag for at reinvestere i Hillerød Kraftvarmeanlæg efter 2018, hvor geotermianlægget er
planlagt sat i drift.
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
4 AF 15
Figur 2-2 Varighedskurve for marginal produktion 2018-2035
12,00
10,00
Marginal produktion til småbyer år 2019 og
frem ekskl. begrænsning i transmission
8,00
6,00
4,00
2,00
1
284
567
850
1133
1416
1699
1982
2265
2548
2831
3114
3397
3680
3963
4246
4529
4812
5095
5378
5661
5944
6227
6510
6793
7076
7359
7642
7925
8208
8491
0,00
Geotermi
Bio KV
Flis Varme
Pillefyr
HKV
R/S
2.3
Kommune- og lokalplanlægning
Projektforslaget kræver i modsætning til alternativet med 3 små biomassekedler ikke lokalplantillæg, og vil derfor kunne gennemføres med mindre risiko for forsinkelse.
2.4
Varmeforsyningsloven
Projektet skal overholde retningslinjerne efter Varmeforsyningsloven, som er udmøntet i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK374 af 1504-2013).
§ 6 samt § 26 stk. 2 i BEK374 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal tilse, at projektet er det
samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.
I dette særlige tilfælde er det ikke i forhold til den eksisterende forsyning med naturgas, men i
forhold til det projektforslag med 3 små biomassekedler, som vil kunne godkendes, jf. projektforslagets bilag 3, hvor alle 3 fjernvarmenet er nævnt som hhv. nr. 4, 7 og 10 på listen over de 35
værker, der har fået dispensation fra kravet om samfundsøkonomi.
Resultaterne af den samfundsøkonomiske vurdering er anført i afsnit 9.4.
3.
FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING
Intet at bemærke.
4.
PROJEKTBESKRIVELSE
4.1
Anlægsomfang
De tekniske anlæg omfatter etablering af:

En forlængelse af Hillerød Forsynings transmissionsnet med en transmissionsledning med tilhørende pumper fra Hillerød Forsynings transmissionsnet ved Rønnevangs Alle 5, hvor der er
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
5 AF 15
planer om at etablere et biomassefyret kraftvarmeværk, til de 3 byers eksisterende fjernvarmecentraler, se bilag 1
4.2

Etablering af trykreduktion og pumper ved de 3 tilslutningsanlæg, således at de 3 byers distributionsnet kan tilsluttes direkte

Mindre manglende distributionsledninger indenfor de 3 byers naturlige og godkendte fjernvarmeforsyningsområder således, at der vil kunne opnås 100 % tilslutning indenfor de områder, der er omfattet af projektforslaget. Dog regnes i den samfundsøkonomiske analyse på
den sikre side kun med delvis tilslutning af de resterende kunder
Forsyningssikkerhed
Projektets område har samme forsyningssikkerhed som Hillerød Forsynings øvrige områder.
Hvis forsyningen fra transmissionsledningen svigter, vil de eksisterende kedelcentraler kunne
overtager forsyningen.
5.
FORSYNINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER
5.1
Varmegrundlag, effektbehov
Området har følgende forventede varmebehov ved maksimal tilslutning, heri inkluderet udbygning for lokalplan 390.
Tabel 5-1 Varmebehov
Hillerød Kommune
Antal
Areal
Områdebetegnelse
kunder
m2
Fjernvarme i de 3 byer
1.212 215.447
Maksimale tilslutninger til nettet
Tilslutning i Gørløse
131
24.047
Tilslutning i Skævinge
315
54.316
Tilslutning i Meløse St. Lyngby
199
33.263
Udbygning lokalplan 390 i Gørløse
2
2.000
100% tilslutning til eksist. Net
645
111.626
I alt eksist. og maksimal tislutning 1.859 329.073
5.2
Behov Behov
MWh kWh/m2
19.289
90
2.059
4.817
3.124
70
10.000
29.359
86
89
94
35
90
89
Oversigt over kapacitetsmæssige konsekvenser
Følgende tabel viser konsekvenserne for kapacitetsbehovet ved at gennemføre projektforslaget
for transmissionsledningerne og for lokal udbygning med en tilslutning på 40 % i Skævinge og
Gørløse samt 60 % i Meløse St. Lyngby:
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
6 AF 15
Tabel 5-2: Kapacitetsmæssige konsekvenser ved etablering
Forudsat tilslutning og salg
Tilslutning af nye kund.82%
Besparelse0%
Hillerød Forsyning
Årssalg
Årsprod. An kunder An net Grundlast
Områder
MWh
MWh
MW
MW
MW
Fjernvarme i de 3 byer
19.289
29.419
9,6
9,8
4,9
Tilslutning i Gørløse
824
911
0,4
0,3
0,2
Tilslutning i Skævinge
1.927
2.137
1,0
0,7
0,4
Tilslutning i Meløse St. Lyngby
1.874
2.073
0,9
0,7
0,3
Udbygning lokalplan 390 i Gørløse
70
81
0,0
0,0
0,0
Udbygning Borup
0
0
0,0
0,0
0,0
Transmission Hillerød Skævinge
0
1.484
0,0
0,5
0,2
Transmission Skævinge-Gørløse
0
519
0,0
0,2
0,1
Transmission Skævinge-Meløse
0
558
0,0
0,2
0,1
I alt i de 3 byer
23.984
37.183
12
12
6
Hillerød uden 3 byer
330.000
110
55
I alt Hillerød med 3 byer
367.183
122
61
Installeret spidslastkapacitet i Hillerød fordelt på 6 centraler
151
Det ses, at tilvæksten af nye kunder kun udgør en mindre del og, at der er behov for i alt ca. 6
MW grundlast og i alt 12 MW den koldeste dag. Af varighedskurven ses, at det ikke er afgørende
for lastfordelingen, om der overføres 5 eller 6 MW.
Transmissionsledningen til Skævinge udføres som DN150, som med afkøling på ca. 50 grader og
med maksimal trykhøjde de koldeste perioder, vil kunne overføre 6 MW.
Kapaciteten på 12 MW den koldeste dag kan tilvejebringes med de eksisterende kedler på centralerne i de 3 byer.
Der er også mulighed for at noget af den mindst rentable kapacitet i de 3 byer kan nedlægges.
Mindst 6 MW vil kunne overføres gennem transmissionsledningen i spidslasttilfældet, da den
samlede installerede kedelkapacitet i Hillerød på 151 MW, som er fordelt på 6 spidslastcentraler,
vil kunne dække spidslastbehovet i Hillerød og de 3 byer tilsammen.
Dertil kommer grundlastkapacitet fra geotermiprojektet og fra det planlagte biomassefyrede
kraftvarmeværk, som dog ikke er nødvendig af hensyn til spidslastbehovet.
Hvis anlægget skal udføres, så det er forberedt til at kunne forsyne overskydende kapacitet til
Frederikssund, kan traceet ændres, så hovedledningen føres til Gørløse og opdimensioneres. Hvis
den eksempelvis øges til DN250 vil kapaciteten øges med ca. 15 MW, og merprisen vil være ca.
22 mio.kr.
Det bør i forbindelse med høringen afklares, om det er formålstjenligt at foretage denne opdimensionering set i forhold til behovet og alternative muligheder, ligesom opdimensioneringen
skal finansieres.
5.3
Varmeforsyningsforhold
Der belyses følgende alternativer:




Projektforslaget med en transmissionsledning fra Hillerød til de 3 byer
Alternativt projekt med etablering af 3 x 1 MW biomassekedel til de 3 byer, jf. projektbekendtgørelsen
Fortsat forsyning med naturgaskedler, som reference, idet de 3 LKV anlæg ikke kan bidrage
positivt til samfundsøkonomien
En teoretisk reference, hvor alle skifter til oliefyr og fjernvarmen nedlægges
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
6.
7 AF 15
TIDSPLAN
De overordnede aktiviteter er skitseret i følgende tidsplan:
Tabel 6-1: Tidsplan
Fremsendelse af projektforslag/revideret projektforslag
Myndighedsbehandling
Etablering af transmissionsledning påbegyndes
Drift
Februar 2014/maj 2014
Afsluttet ultimo august 2014
Når projektforslaget er godkendt
2015
Det forventes, at der hurtigt opnås omkring 40 % tilslutning af de potentielle kunder i de 3 byer,
da fjernvarmen fra Hillerød Forsyning er fordelagtig selv i forhold til et eksisterende velfungerende anlæg, og der ses på den sikre side bort fra yderligere tilslutning.
Det giver nedenstående udvikling i varmebehov, hvortil kommer et nettab på 13 GWh til distributionsledninger, stikledninger og transmissionsledninger
Figur 6-1 Varmebehovets udvikling
35
500
450
30
25
350
300
20
250
15
10
5
200
Individuel forsyning
Fjernvarme
Samlet areal i alle byer
0
Areal 1000 m2
Varmebehov GWh
400
150
100
50
0
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034
7.
SERVITUTPÅLÆG FOR UNDERJORDISKE LEDNINGER
Transmissionsledningen var i version 1 primært påtænkt etableret på privat grund på markarealer over det åbne land og kun i vejareal i den bymæssige bebyggelse. Under indtryk af høringssvaret er traceet ændret, så det primært følger vejene og lægges i cykelstier. Samtidig koordineres dele af anlægsarbejderne, således at man så vidt muligt får lagt ledningerne inden, der skal
etableres belægning på nye cykelstier.
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
8 AF 15
Bilag 2 indeholder en liste med matrikler, der vil blive berørt af fjernvarmetraceet, og hvor der vil
blive pålagt en servitut.
8.
FORHANDLINGER MED BERØRTE PARTER
Hillerød Forsyning har aftalt med Meløse St. Lyngby, at Hillerød Forsyning overtager værket på
samme vilkår som de to øvrige værker. Derved er der sikkerhed for, at hele projektforslaget kan
gennemføres som planlagt.
Hillerød Forsyning har drøftet muligheden for en alternativ trace med Vestforbrænding med henblik på, at der kan leveres en grundlast fra det fælles transmissionssystem mellem Vestforbrænding og Hillerød til Slangerup og Frederikssund mv.
Disse drøftelser fortsætter under offentlighedsfasen, og resultatet vil kunne inddrages i kommunalbestyrelsens behandling af projektforslaget.
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
9 AF 15
9.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED PROJEKTFORSLAGET
9.1
Anlægsbudget
Hillerød Forsyning har fremskyndet planlægning, projektering og udbud af projektforslagets leverancer med forbehold for projektforslagets godkendelse. Det har skabt et bedre grundlag for anlægsoverslaget. Således er det indkommet et tilbud på hele rørleverancen, som er væsentligt under det prisniveau, som Hillerød Forsyning normalt regner med. Det nye reviderede trace langs
veje og i cykelstier er ca. 800 m længere end traceet i første version af projektforslaget, og en
væsentlig del af traceet er beliggende i områder med belægning, hvorved enhedspriserne er
markant højere. Derved er det samlede anlægsoverslag for selve transmissionsledningen inkl.
pumper øget fra 52 til 70 mio.kr.
Det samlede anlægsbudget fremgår af figuren nedenfor for projektforslaget og for det reelle referencealternativ med 3 biomassekedler.
Tabel 9-1: Anlægsbudget
Anlægsinvesteringer i projektforslag
Transmissionsledning til de 3 byer inkl. pumper
3 lokale biomassekedler
Distribution og stikledninger ved aktuel tilslutning
Kundeinstallationer ved aktuel tilslutning
I alt
Enhed
1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
Projekt
forslag
69.999
0
13.569
6.746
90.314
3 biomassekedler
0
15.795
13.569
6.746
36.110
Det ses, at merinvesteringen i projektforslaget i forhold til referencen med 3 biomassekedler er
ca. 54 mio.kr. Det er dog således, at investeringen på 70 mio.kr i transmissionsledninger har en
levetid på mindst 40 år, medens investeringen på 16 mio.kr i små biomassekedler kun har en levetid på højst 20 år.
9.2
Selskabsøkonomi
Den selskabsøkonomiske gevinst fremgår af tabellen nedenfor.
Tabel 9-2 Selskabsøkonomi
Selskabsøkonomisk vurdering af fjernvarmeforsyningen
Diskonteringsrente (real rente)
Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi af fjernvarmeforretningen
Intern forrentning af fjernvarmeforretningen i sig selv
Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi i forhold til gasreference
Intern forrentning af projekt i forhold til gasreference
Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi i forhold til lokale fliskedler
Intern forrentning af projekt i forhold til lokale fliskedler
%
1000 kr
%
1000 kr
%
1000 kr
%
Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref.
3%
3%
3%
2.133
-28.349
-109.638
3% ikke def.
111.770
81.289
13%
42%
30.481
7%
Det ses, at der er et stort tab på 110 mio.kr ved at fortsætte med naturgaskedler, at tabet reduceres til 28 mio.kr ved at etablere små fliskedler og, at det vendes til en gevinst på 2 mio.kr med
projektforslaget.
Den ekstra investering på 54 mio.kr i projektforslaget har set i forhold til alternativet med 3 fliskedler medfører således en gevinst på ca. 30 mio.kr og merinvesteringen har en intern forrentning på 7 %.
Det beregnede tab for Hillerød Forsyning ved at levere fjernvarme i de 3 byer, hvis forsyningen
kun måtte baseres på gas eller små fliskedler, er uden betydning for projektforslaget, da beslutningen om at forsyne inddrage de 3 byer i Hillerød Forsyning er taget.
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
10 AF 15
Ved at gennemføre projektforslaget kan et muligt tab således vendes til en gevinst for alle varmeforbrugerne i Hillerød og de 3 byer, og gevinsten kan blive endnu større, hvis man kan opnå
maksimal tilslutning i de 3 byer, ligesom der kan være fordele ved at tilslutte mindre landsbyer
langs ledningen.
9.3
Slutbrugerne
Økonomien for de berørte kunder samt for alle varmeforbrugere i Hillerød Forsynings område (lokalsamfundet) er belyst nedenfor.
Tabel 9-3 Brugerøkonomisk nutidsværdigevinst
Samlet brugerøkonomisk vurdering
Diskonteringsrente
Brugernes omkostnigner i tidshorisonten, nutidsværdi
Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi
Gennemsnitlig besparelse i år med pristillæg til 2022
%
1000 kr
1000 kr
%
Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref. Indiv. Ref
3%
3%
3%
3%
290.955
290.955
290.955
503.575
212.620
212.620
212.620
27%
27%
27%
1000 kr
Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref. Indiv. Ref
214.753
184.271
102.982
Samlet gevinst for lokalsamfundet Hillerød
Nutidsværdigevinst ved fjernvarme i forhold til individuel forsyning
Det ses, at der er en besparelse på i gennemsnit 27 % for de nye kunder inkl. pristillæg.
Desuden er det beregnet, at der er en nutidsværdigevinst på 212 mio.kr. for alle nye og eksisterende kunder i de 3 byer set i forhold til en individuel reference med oliefyr.
For lokalsamfundet eller samtlige fjernvarmeforbrugere i Hillerød Forsyningsområde er der en
gevinst på 215 mio. kr. set i forhold til individuelle oliefyr i de 3 byer.
I den efterfølgende tabel er vist brugerøkonomien det første år for eksisterende og ny bebyggelse
i Gørløse og i Skævinge. Fjernvarmetariffen for de to byer består af prisen på varme i Hillerød
plus et mindre midlertidigt tillæg, der er beregnet for de to byer hver for sig.
Det ses, at besparelsen for en kunde ved at få fjernvarme frem for at skulle etablere et oliefyr er
næsten 30 % inkl. tillæg og, at den vokser til næsten 40 %, når tillægget er afviklet.
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
11 AF 15
Tabel 9-4 Brugerøkonomi det første år for Gørløse
Hillerød Forsyning
Gørløse
Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2013 ekskl. Moms
Fjernvarme sammenlignes med:
Opvarmet areal
Enhedsbehov
Varmebehov
Kapacitet an bruger
Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning
Stikledningslængde inkl. i byggemodning
Stikledning beregnet pr m
800 kr/m
Investeringsbidrag + fast stik
12.000 kr./bolig
Kundeinstallation i alt
Samlet investering ved tilslutning
Årlig udgift til opvarmning
Amortisering, 4% i 20 år
7,4%
Fast betaling til fjernvarmen
Tillæg til 2022 for Gørløse
195,06 kr./kW
Mindste tillæg til 2022 Gørløse
2.808,80 kr
Årligt abonnement, mininimum
3.600,00 kr
Årlig fast afgift i alt
Forbrugsafgift
368,00 kr./MWh
Årlig fjernvarmeudgift
Årlig fjernvarmepris
Drift af brugerinstallation
Fast udgift
Variabel udgift
Drift af brugerinstallation i alt
400 kr./inst.
10 kr./MWh
Årlig varmeudgift i alt
Gennemsnitsomkostning
Gennemsnitsomkostning inkl. kapitalomkostning
Individuel forsyning
Enhed
Eksisterende byggeri
Nyt byggeri
Mdr. kunde Lille kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
oliekedel
oliekedel
oliekedel Varmep. Varmep.
Varmep.
m2
1.500
500
130
1.000
1.000
130
kWh/m2
130
130
130
40
30
50
MWh
195
65,0
17
40
30
7
kW
98
33
8
20
15
3
m
kr.
kr.
kr.
kr.
50
40.000
12.000
85.306
137.306
30
24.000
12.000
48.719
84.719
15
12.000
12.000
24.513
48.513
30
24.000
12.000
38.035
74.035
30
24.000
12.000
32.845
68.845
15
12.000
12.000
15.059
39.059
kr
10.161
6.269
3.590
5.479
5.095
2.890
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr./MWh
19.018
0
3.600
22.618
71.760
94.378
484
6.339
0
3.600
9.939
23.920
33.859
521
0
2.809
3.600
6.409
6.219
12.628
747
3.901
0
3.600
7.501
14.720
22.221
556
2.926
0
3.600
6.526
11.040
17.566
586
0
2.809
3.600
6.409
2.392
8.801
1.354
kr.
kr.
kr.
400
1.950
2.350
400
650
1.050
400
169
569
400
400
800
400
300
700
400
65
465
106.889
71
548
41.179
82
634
16.787
129
993
28.500
28
712
23.360
23
779
12.156
94
1.870
kr.
kr/m2
kr./MWh
Enhed
Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra
Hillerød Forsyning
Varmepumpe
Investering i oliefyr
Samlede investering
Årlig varmeproduktion i alt
Virkningsgrad for oliefyr
Årligt olieforbrug
COP
Årlige elforbrug til varmepumpe
Årlig udgift til opvarmning 1. år
Amortisering 4% 15 år
9,0%
Fyringsolie
9.600 kr/m3
Eludgifter
1.200 kr/MWh
kr.
kr.
kr.
MWh
%
1000 l
MWh
Eksisterende byggeri
Nyt byggeri
Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
oliekedel
oliekedel
oliekedel Varmep. Varmep.
Varmep.
213.122 174.959
65.706
170.612
97.437
49.025
170.612
97.437
49.025 213.122 174.959
65.706
195
65
17
40
30
7
90%
90%
90%
21,5
7,2
1,9
3,0
3,0
3,0
13,3
10,0
2,2
kr.
kr.
kr.
15.355
206.851
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
1.200
3.900
5.850
1.200
1.300
1.950
1.200
338
507
10.950
4.450
kr.
kr./MWh
233.156
1.196
Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg inkl. tillæg
Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg inkl. tillæg
kr
%
Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg ekskl. tillæg
Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg ekskl. tillæg
kr
%
Drift af brugerinstallation
Fast udgift
Variabel varmeproduktion oliefyr
Variabel udgift, oliefyrsinstallation
Variabel udgift, VP og solvarme
Drift af brugerinstallation i alt
20 kr/MWh
30 kr/MWh
50 kr/MWh
Årlig varmeudgift i alt
Gennemsnitsomkostning
8.769
68.950
4.412
17.927
19.181
15.746
5.914
16.000
12.000
2.600
2.000
2.000
2.000
2.045
2.000
4.000
1.500
3.500
325
2.325
82.170
1.264
24.384
1.443
39.181
980
31.246
1.042
10.839
1.667
126.267
54%
40.991
50%
7.597
31%
10.681
27%
7.886
25%
-1.318
-12%
145.285
62%
47.330
58%
10.406
43%
14.582
37%
10.812
35%
1.491
14%
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
12 AF 15
Tabel 9-5 Brugerøkonomi det første år for Skævinge
Hillerød Forsyning
Skævinge
Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2013 ekskl. Moms
Fjernvarme sammenlignes med:
Opvarmet areal
Enhedsbehov
Varmebehov
Kapacitet an bruger
Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning
Stikledningslængde inkl. i byggemodning
Stikledning beregnet pr m
800 kr/m
Investeringsbidrag + fast stik
12.000 kr./bolig
Kundeinstallation i alt
Samlet investering ved tilslutning
Årlig udgift til opvarmning
Amortisering, 4% i 20 år
7,4%
Småkunder under årligt forbrug
40 MWh
Fast betaling til fjernvarmen
Rabat på tillæg for ny bebyggelse i Skævinge
Tillæg til 2022 for Skævinge
26,78 kr./m2
Mindste tillæg til 2022 Skævinge
0,00 kr
Årligt abonnement, mininimum
3.600,00 kr
Årlig fast afgift i alt
Forbrugsafgift
368,00 kr./MWh
Årlig fjernvarmeudgift
Årlig fjernvarmepris
Drift af brugerinstallation
Fast udgift
Variabel udgift
Drift af brugerinstallation i alt
400 kr./inst.
10 kr./MWh
Årlig varmeudgift i alt
Gennemsnitsomkostning
Gennemsnitsomkostning inkl. kapitalomkostning
Variabel omkostning (inkl. fast abonnement)
Individuel forsyning
Enhed
Eksisterende byggeri
Nyt byggeri
Mdr. kunde Lille kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
oliekedel
oliekedel
oliekedel Varmep. Varmep.
Varmep.
m2
1.500
500
130
1.000
1.000
130
kWh/m2
130
130
130
40
30
50
MWh
195
65,0
17
40
30
7
kW
98
33
8
20
15
3
m
kr.
kr.
kr.
kr.
50
40.000
12.000
85.306
137.306
30
24.000
12.000
48.719
84.719
15
12.000
12.000
24.513
48.513
30
24.000
12.000
38.035
74.035
30
24.000
12.000
32.845
68.845
15
12.000
12.000
15.059
39.059
kr
10.161
6.269
3.590
5.479
5.095
2.890
%
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr./MWh
0%
40.170
0
3.600
43.770
71.760
115.530
592
0%
13.390
0
3.600
16.990
23.920
40.910
629
0%
3.481
0
3.600
7.081
6.219
13.301
787
0%
26.780
0
3.600
30.380
14.720
45.100
1.128
0%
26.780
0
3.600
30.380
11.040
41.420
1.381
0%
3.481
0
3.600
7.081
2.392
9.473
1.457
400
1.950
2.350
400
650
1.050
400
169
569
400
400
800
400
300
700
400
65
465
128.041
85
657
396
48.229
96
742
433
17.460
134
1033
591
51.379
51
1284
468
47.215
47
1574
498
12.829
99
1.974
932
kr.
kr.
kr.
kr.
kr/m2
kr./MWh
kr./MWh
Enhed
Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra
Hillerød Forsyning
Varmepumpe
Investering i oliefyr
Samlede investering
Årlig varmeproduktion i alt
Virkningsgrad for oliefyr
Årligt olieforbrug
COP
Årlige elforbrug til varmepumpe
Årlig udgift til opvarmning 1. år
Amortisering 4% 15 år
9,0%
kr.
kr.
kr.
MWh
%
1000 l
MWh
Eksisterende byggeri
Nyt byggeri
Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
oliekedel
oliekedel
oliekedel Varmep. Varmep.
Varmep.
213.122 174.959
65.706
170.612
97.437
49.025
170.612
97.437
49.025 213.122 174.959
65.706
195
65
17
40
30
7
90%
90%
90%
21,5
7,2
1,9
3,0
3,0
3,0
13,3
10,0
2,2
kr.
15.355
8.769
4.412
kr.
kr.
kr.
206.851
206.851
68.950
68.950
17.927
17.927
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
1.200
3.900
5.850
1.200
1.300
1.950
1.200
338
507
10.950
4.450
kr.
kr./MWh
kr./MWh
233.156
1.196
1.091
Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg inkl. tillæg
Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg inkl. tillæg
kr
%
Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg ekskl. tillæg
Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg ekskl. tillæg
kr
%
Fyringsolie
Olie i alt
Eludgifter
Drift af brugerinstallation
Fast udgift
Variabel varmeproduktion oliefyr
Variabel udgift, oliefyrsinstallation
Variabel udgift, VP og solvarme
Drift af brugerinstallation i alt
9.600 kr/m3
1.200 kr/MWh
20 kr/MWh
30 kr/MWh
50 kr/MWh
Årlig varmeudgift i alt
Gennemsnitsomkostning
Variabel omkostning
19.181
15.746
5.914
0
16.000
0
12.000
0
2.600
2.000
2.000
2.000
2.045
2.000
4.000
1.500
3.500
325
2.325
82.170
1.264
1.091
24.384
1.443
1.091
39.181
980
450
31.246
1.042
450
10.839
1.667
450
105.115
45%
33.940
41%
6.925
28%
-12.198
-31%
-15.968
-51%
-1.990
-18%
145.285
62%
47.330
58%
10.406
43%
14.582
37%
10.812
35%
1.491
14%
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
9.4
13 AF 15
Samfundsøkonomi og miljø
De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra april 2005 samt forudsætninger
for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra oktober 2012 med tillægsblad af juni
2013. Kalkulationsrenten er sat til 4 % og tidshorisonten til 20 år.
Tabel 9-6: Tabel med samfundsøkonomiske resultater
Samfundsøkonomiske beregningspriser
Investering
1000 kr
D&V
1000 kr
Brændsel og produktion
1000 kr
Afgiftsforvridningstab
1000 kr
Beregningspris for CO2 emission
1000 kr
Skadesomk ved SO2, Nox og PM2,5
1000 kr
Samfundsøkonomiske omkostninger
1000 kr
Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. Reference
1000 kr
Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til 3 x 1 MW flis1000 kr
Samfundsøkonomisk forrentning af projektforslag i forhold til 3 x 1 MW flis %
Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv.
75.277
29.605
57.901
70.254
96.111
141.944
-10.144
-10.685
3.454
5.629
6.317
12.638
228.915
249.385
133.298
112.828
20.470
7%
Gas ref. Indiv. Ref
13.936
70.074
32.867
50.687
162.902
232.728
-28.643
-20.108
23.520
21.669
4.026
7.164
208.609
362.214
153.604
Det ses, at alle 3 forslag med fjernvarme har bedre samfundsøkonomi end en individuel reference med oliefyr med gevinster i form af nutidsværdi på mellem 113 og 154 mio.kr.
Det ses desuden, at samfundsøkonomien i projektforslaget er positiv set i forhold til de 3 lokale
biomassekedler, da nutidsværdigevinsten er 133-113 = 20 mio.kr. Det er denne sammenligning,
der er relevant i forhold til kommunalbestyrelsens behandling, da projektforslaget således forbedrer det projektforslag med 3 biomassekedler, som ville kunne godkendes jf. projektbekendtgørelsen.
Den interne rente af merinvesteringen i projektforslaget er 7 % i forhold til alternativet med de 3
biomassekedler. Denne interne rente er således væsentligt over mindstekravet på 4 %.
Det ses, at projektforslagets samfundsøkonomi umiddelbart er 20 mio.kr mindre end fortsat forsyning med naturgas. Hvis der tages hensyn til, at projektforslaget formentlig vil øge konvertering af de resterende kunder til fjernvarmen vil forskellen mindskes tilsvarende.
Det ses ligeledes, at referenceprojektet med de 3 fliskedler, som kan godkendes jf. projektbekendtgørelsen, alt andet lige ville indebære et samfundsøkonomisk tab på 154 -113 = 41 mio.kr
set i forhold til fortsat forsyning med naturgasbaseret fjernvarme.
Dette tab vil dog formentlig kunne vendes til en gevinst, hvis der tages hensyn til de afledte virkninger for tilslutningen til fjernvarmen. Der er således stor risiko for, at mange forbrugere ville
havde valgt supplerende og alternative opvarmningsformer, hvis naturgasforsyningen med høje
priser havde fortsat, medens fjernvarmen fra Hillerød Forsyning giver beboerne i byerne incitament til at undlade supplerende opvarmningsformer og tilslutte sig fjernvarmen.
Det bemærkes, at dette projektforslag skal ses i sammenhæng med projektforslaget for biomassekraftvarme. Det kan gøres på to måder - alt afhængig af hvilket projekt, man vurderer først.
Hvis man først ser på biomassekraftvarmeprojektet, så vil den samlede nuværdigevinst være
summen af gevinsten ved projektforslaget for biomassekraftvarme uden de 3 byer og gevinsten
ved dette projektforslag, som bygger videre på biomassekraftvarmeprojektforslaget
Da projektforslaget for biomassekraftvarme alene uden indregning af markedet for de 3 byer har
en fordel på 19 mio.kr, vil de to projektforslag tilsammen mindst udvise en nuværdigevinst på 19
+ 20 mio.kr.= 39 mio.kr.
I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet:
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER




14 AF 15
miljøgevinsten ved reduktion af CO2
den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH4 og N2O.
miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO2, NOx og partikler PM2,5
afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20
Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17 og en diskonteringsrente på 4 % iht. de gældende beregningsforudsætninger.
9.5
Følsomhedsberegning
I det følgende belyses følsomheden over for nogle af de væsentligste forudsætninger for alternativet med transmissionsledning.
9.5.1
Investering og priser
Følsomheden for den samfundsøkonomiske nutidsværdigevinst i forhold referencen med 3 biomassekedler belyses i forhold til ændringer i investering, flispris til biomassekraftvarmeværk, naturgaspris og elpris samt flisprisen til de 3 små kedler.
Parameter
Ændring
Investeringen i fjernvarmenet
Flisprisen til ORC anlæg
Naturgasprisen
Elprisen
Flispris til de 3 små kedler
+/+/+/+/+/-
10
10
10
10
10
%
%
%
%
%
Ændring i samfundsøkonomisk
overskud i mio.kr
-/+ 7,4
-/+ 5,6
-/+ 2,2
+/- 4,7
+/- 10,1
Det bemærkes, at projektforslaget ikke er så følsomt i forhold til en enkelt parameter, hvorimod
referencen med små fliskedler er særlig følsom over for flisprisen til disse kedler.
Flisen til de små kedler er, inkl. håndtering og krav til kvalitet, anslået til at koste 15 % mere end
flisen til det større biomassefyrede kraftvarmeværk. Følsomhedsberegningen viser, at flisprisen
til de små kedler skal være 10 % lavere end flisprisen til det biomassefyrede kraftvarmeværk for
at ligestille de to alternativer, hvilket ikke er realistisk.
9.5.2
Tilslutning til fjernvarmen
Den store besparelse ved fjernvarme i forhold til oliefyr kan meget vel bidrage til, at projektforslaget får en ekstra indirekte gevinst set i forhold til, at alle skulle konvertere til oliefyr eller fortsætte med fjernvarme baseret på naturgas. Dertil kommer, at der ville være en risiko for fejlinvesteringer hos kunderne, hvis Hillerød Forsyning ikke havde overtaget anlæggene i forventning
om at kunne gennemføre dette projektforslag.
Nedenfor belyses projektets økonomi, hvis tilslutningen øges fra hhv. 40 %, 40 % og 60 % for de
3 byer til 80 % for alle tre byer.
Den selskabsøkonomiske fordel ved projektforslaget som nutidsværdigevinst ved at etablere
transmissionsledningen frem for at etablere 3 fliskedler øges fra 30 til 38 mio.kr, som det ses af
tabellen nedenfor.
Tabel 9-7 Selskabsøkonomisk nutidsværdigevinst ved høj tilslutning
Selskabsøkonomisk vurdering af fjernvarmeforsyningen
Diskonteringsrente (real rente)
Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi af fjernvarmeforretningen
Intern forrentning af fjernvarmeforretningen i sig selv
Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi i forhold til gasreference
Intern forrentning af projekt i forhold til gasreference
Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi i forhold til lokale fliskedler
Intern forrentning af projekt i forhold til lokale fliskedler
%
1000 kr
%
1000 kr
%
1000 kr
%
Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref.
3%
3%
3%
11.627
-26.429
-116.924
4% ikke def.
128.550
90.494
14%
44%
38.056
7%
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
15 AF 15
Den samlede nutidsværdigevinst for lokalsamfundet øges til 244 mio.kr set i forhold til individuel oliefyring, jf. tabellen nedenfor.
Tabel 9-8 Brugerøkonomisk nutidsværdigevinst
Samlet brugerøkonomisk vurdering
Diskonteringsrente
Brugernes omkostnigner i tidshorisonten, nutidsværdi
Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi
Gennemsnitlig besparelse i år med pristillæg til 2022
%
1000 kr
1000 kr
%
Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref. Indiv. Ref
3%
3%
3%
3%
322.019
322.019
322.019
554.398
232.379
232.379
232.379
27%
27%
27%
1000 kr
Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref. Indiv. Ref
244.006
205.950
115.455
Samlet gevinst for lokalsamfundet Hillerød
Nutidsværdigevinst ved fjernvarme i forhold til individuel forsyning
Endelig vokser den samfundsøkonomiske nutidsværdi af projektforslaget til 26 mio.kr, og den
samfundsøkonomiske forrentning af projektforslaget til 7 % i forhold til referencen med 3 fliskedler.
Tabel 9-9 Samfundsøkonomisk gevinst ved høj tilslutning
Samfundsøkonomiske beregningspriser
Investering
1000 kr
D&V
1000 kr
Brændsel og produktion
1000 kr
Afgiftsforvridningstab
1000 kr
Beregningspris for CO2 emission
1000 kr
Skadesomk ved SO2, Nox og PM2,5
1000 kr
Samfundsøkonomiske omkostninger
1000 kr
Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. Reference
1000 kr
Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til 3 x 1 MW flis1000 kr
Samfundsøkonomisk forrentning af projektforslag i forhold til 3 x 1 MW flis %
Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv.
81.840
36.168
63.134
76.328
102.992
153.214
-10.661
-11.490
3.538
6.094
6.870
13.639
247.714
273.954
151.352
125.112
26.240
7%
Gas ref. Indiv. Ref
20.500
77.059
37.128
55.850
175.863
256.282
-30.875
-22.108
25.571
24.107
4.337
7.876
232.523
399.066
166.543
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
BILAG 1 KORTSKITSE
1 AF 1
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
1 AF 2
BILAG 2 MATRIKLER MED SERVITUTPÅLÆG
LodsMatr. nr.
ejer nr
Ejer:
Adresse (stedet)
1
1vf Trollesminde, Hillerød Jorde
Hillerød Affaldshåndtering A/S
Ægirsvej 4, 3400 Hillerød
2
23a, 23q, 1k, 16ae, 15y Skævinge By, Skævinge
3bq, 23b, Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune
5m, Meløse, Ll. Lyngby
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
Ny
1rk Trollesminde, Hillerød Jorde
PO Ejendomme ApS
Lokesvej 8, 3400 Hillerød
Ny
1rl Trollesminde, Hillerød Jorde
CC Ejendomme Hillerød ApS
Lokesvej 10, 3400 Hillerød
Ny
21h Ullerød, Tjæreby
Fairpoint ejendomme ApS
Lokesvej 18, 3400 Hillerød
8
4, 21e Trollesminde, Hillerød
Søren Sørensen Blaabjerg og Tine Brozek Blaabjerg
Ved Freerslev Hegn 3, 3400 Hillerød
28
11a Meløse By, Ll. Lyngby
Henrik Ejnar Rasmussen
Meløsevej 9, 3330 Gørløse
samt Marianne Lyng Rasmussen på 11a
32
78a mf. Gørløse By, G'rløse
Lokalbanen A/S
Nordre Jernbanevej 31, 3400 Hillerød
34
23p, Gørløse By, Gørløse
1l, Skævinge By, Skævinge
Hillerød Kraftvarme ApS
Ægirsvej 4, 3400 Hillerød
40
1h, Skævinge By, Skævinge
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 København Ø
41
17k, Skævinge By, Skævinge
Hans Christian Ridder
Meløsevej 19, 3320 Skævinge
42
17d, Skævinge By, Skævinge
Ena Kristine Olsen
Meløsevej 21, 3320 Skævinge
43
17h, 17n, Skævinge By, Skævinge
Allan Klitgaard Jensen
Meløsevej 23, 3320 Skævinge
44
17l, 17p, Skævinge By, Skævinge
Karen Jensen
Meløsevej 25, 3320 Skævinge
45
17a, Skævinge By, Skævinge
Ib Hansen og Else Marie Klingsbo
Meløsevej 27, 3320 Skævinge
46
11f, Meløse By, Ll. Lyngby
Flemming Friis Helm Olesen
Sarah Sørensen
Kildemosevej 16, 3320 Skævinge
47
11g, Meløse By, Ll. Lyngby
Søren Steen Grindsted
Kildemosevej 14, 3320 Skævinge
48
13g, Meløse By, Ll. Lyngby
49
13d, Meløse By, Ll. Lyngby
Thomas Flemming Johansen
Lene Maribo Johansen
Conni Ulla Larsen
Jannik Larsen
Trine Larsen
Kildemosevej 8, 3320 Skævinge
Skolevej 9, 3320 Skævinge
Nyt Trace langs Harløsevej samt sydgående imod Gørløse (Indhentet 06-05-2014)
50A
51A
52A
53A
21a Skævinge By, Skævinge
42, 2c, 3a, 41, 5a, 49a, 6c og 56b
Harløseby, Tjæreby
21g og 74 Skævinge By, Skævinge
21d Skævinge By, Skævinge
21e og 21f Skævinge By, Skævinge
Stig Holm Jørgensen
Ny Harløsevej 44, 3320 Skævinge
Carsten B.Hansen
Christian B Hansen
Borupvej 68, 3320 Skævinge
Harløsevej 251, 3400 Hillerød
Dan Riise Andersen
Evelyn Irene Andersen
Entreprenørfirmaet
Jens Birkegaard
Ny Harløsevej 46A, 3320 Skævinge
22z Skævinge By, Skævinge
Annette Hauschildt
Fruervadvej 3, 3320 Skævinge
55A
22s Skævinge By, Skævinge
Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder
Borupvej 53C, 3320 Skævinge
56A
22r Skævinge By, Skævinge
Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder
Ainayhita-Fonden og
Øllingegaard Holding ApS
Borupvej 53A, 3320 Skævinge
4n Borup By, Gørløse
10aa,10d, 10t og 10u Gørløse By, Gørløse
22b Gørløse By, Gørløse
Per Kristensen
Borupvej 78, 3330 Gørløse
Torben Rønne Petersen
Lystrupvej 25, 3330 Gørløse
60A
10c Gørløse By, Gørløse
Erik Gert Jensen(Kotellet)
Roskildevej 207, 3330 Gørløse
61A
3bp og 23b Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune
54A
57A
58A
59A
2a,2n og 2m Borup By, Gørløse
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER
BILAG 3 BEREGNINGER (EKSTERNT BILAG)
2 AF 2