SDS Obex™ brandbeskyttende blok

LEVERANDØRBRUGSANVISNING
Produkt: STENOLIE A22
Revisionsdato: 2012-01-19
Side 1 af 3
Erstatter brugsanvisning af 2007-06-01
1. Leverandør
Varenavn
Sønderstrup Sæbefabrik A/S
Stengårdsvej 1-3
DK-4340 Tølløse
Tlf. 59 18 01 01 (08.00 – 16.00)
Fax 59 18 00 88
e-mail: [email protected]
Anvendelse: Til rengøringsformål.
Branche:
Industriel / Institutionel.
STENOLIE A22
2. Fareidentifikation
Mulige farer
Produktet udgør ingen særlige farer for mennesker eller miljø ved tilsigtet anvendelse.
3. Sammensætning og oplysning om indholdsstoffer
Mærkningspligtige stoffer
Procentinterval
Klassificering
CAS-NR.
EINECS-NR.
H.G.V.
Alkaner, C12-14-iso-
1-10%
Xn;R65 R66
68551-19-9
271-369-5
25 ppm 180
mg/m3
Den fulde ordlyd af de anvendte risikosætninger findes i pkt. 16.
4. Førstehjælpsforanstaltninger
Hudkontakt:
Øjenkontakt:
Indtagelse:
Fjern forurenet tøj. Skyl huden grundigt med rigelige mængder vand og vask med sæbe.
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved
vedvarende ubehag.
Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at
Indånding:
der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg læge, og medbring denne brugsanvisning.
Søg frisk luft.
5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke brandbart
Slukningsmidler:
Særlige risici:
Særlige forholdsregler:
Vandstråle, skum, pulver eller CO2.
Undgå indånding af røggasser - anvend friskluftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:
Undgå kontakt med spildet. Anvend de samme personlige værnemidler som anført i pkt. 8.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:
Ingen særlige forholdsregler nødvendig.
Metoder til oprydning:
Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Bortskaffes
som affald.
7. Håndtering og opbevaring
Forholdsregler ved brug:
Forholdsregler ved
oplagring:
Holdbarhed:
Følg god industriel hygiejne. Undgå kontakt med produktet. Benyt handsker under arbejdet med produktet.
Opbevares i tæt tillukket originalemballage, i godt ventileret rum, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i
nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.
2 år.
LEVERANDØRBRUGSANVISNING
Produkt: STENOLIE A22
Revisionsdato: 2012-01-19
Side 2 af 3
Erstatter brugsanvisning af 2007-06-01
8. Eksponeringskontrol og værnemidler
Tekniske
foranstaltninger:
Personlig beskyttelse:
Arbejdet bør foregå under tilstrækkelig ventilation (mekanisk ventilation, punktudsugning eller lign) til at fjerne dampe fra
indåndingsluften. Såfremt dette ikke er teknisk muligt, bør der anvendes personlige værnemidler, som angivet nedenfor.
Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A2.
Anvend beskyttelseshandsker af gummi eller vinyl.
Ved risiko for sprøjt; anvend beskyttelsesbriller.
Stoffer med særlige
kontrolparametre:
Alkaner, C12-14-iso-
Grænseværdi
Anmærkning
Reference
25 ppm 180 mg/m3
*
At-Vejledning. Grænseværdier for stoffer og materialer C.0.1.
Anmærkning:
*: Grænseværdi for petroleum
Overholdelse af kontrolparametre kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.
9. Fysisk-kemiske egenskaber
Vægtfylde 20°C:
Viskositet 25°C:
pH-værdi i konc.:
pH-værdi i 1‰-opl.:
Opløselighed i vand:
Flammepkt:
ca. 0,91 g/ml
Ikke opløselig
Ikke bestemt
Fysisk form:
Udseende:
Lugt:
væske
klar
karakteristisk
10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt under normale omstændigheder.
Egenskab ved brand og opvarmning : Ikke brandbar.
11. Toksikologiske oplysninger
Hudkontakt:
Øjenkontakt:
Indtagelse:
Indånding:
Langtidsvirkninger:
Længerevarende hudkontakt kan virke irriterende.
Forbigående irritation.
Indtagelse af større mængder kan give ubehag.
Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.
Ved brug og håndtering i henhold til instruktion er det usandsynligt, at produktet har nogen skadelig virkning.
12. Miljøoplysninger
Produktet indeholder organiske stoffer, som er giftige for organismer i vandmiljøet og samtidig kan give uønskede langtidseffekter på grund af
stoffernes manglende nedbrydelighed.
13. Bortskaffelse
Affald:
Affaldskode:
Kemikalieaffaldskort:
EAK-kode
Mulig EAK-kode
Rester og opsamlet spild, der anses som farligt affald, skal afleveres til kommunal modtageordning eller Kommunekemi.
Affaldsgruppe: C
03.13
Det påhviler brugeren selv at fastsætte korrekt EAK-kode udfra branche og anvendelse af præparatet.
14 06 03
14. Transportoplysninger
UN-NR.
RID
ingen restriktioner
ADR
IMCO
ingen restriktioner
ingen restriktioner
15. Oplysning om regulering
Mærkning
Produktet er vurderet til ikke at være mærkningspligtigt efter gældende bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering.
Krav om speciel uddannelse:
Ingen. Brugeren af produktet skal dog være bekendt med indholdet af denne brugsanvisning.
Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.
LEVERANDØRBRUGSANVISNING
Produkt: STENOLIE A22
Revisionsdato: 2012-01-19
Side 3 af 3
Erstatter brugsanvisning af 2007-06-01
16. Andre oplysninger
Risikosætninger
Betydningen af de i pkt. 3 anvendte risikosætninger er som følger;
R65
Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Anvendelse
A22 giver en naturlig glans på alle former for porøse klinkegulve. A22 trænger ned i gulvets porer og forhindrer derved nedtrængning og
ophobning af snavs.
A22 kan anvendes på uglaserede klinker, fliser og mursten. Behandling med A22 skal det første år finde sted 3-4 gange. Derefter 1 gang årligt.
SØRG FOR GOD VENTILATION UNDER ARBEJDET.
Anvendelsesbegrænsninger
Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.
Dosering
HOVEDRENGØRING:
DAGLIG RENGØRING:
Gulvet vaskes i STRIL H2 STÆRK RENGØRING S106. Derefter vaskes gulvet med STRIL KALKFJERNER S113. Når
gulvet er helt tørt og rent påsmøres et tyndt lag A22 med en let fugtig klud.
Gulvet vaskes/fugtmoppes i et alkalisk gulvrengøringsmiddel f.x. STRIL UNIVERSEL S101.
Kilder
Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på bedste nuværende viden og følgende kilder:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (REACH) 1907/2006.
Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, 329/2002.
Miljøministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer, 923/2005.
Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar 2009.
Transportregulativ IMDG, 15. udgave 2007.
Miljøministeriets bekendtgørelse om affald, 1634/2006.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om
arbejdsmiljø, 559/2002.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.
At-vejledning nr. C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer, august 2007.
Ændringer
Denne leverandørbrugsanvisning er ændret i følgende punkter: Alle; Ny produktsammensætning