Quickguide-thomson_karnov

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Maj-juni 2013
Institution
VUC Skive-Viborg
Uddannelse
HF enkeltfag
Fag og niveau
Psykologi B
HF niveau
Lærer
Karl Oskar Jensen
Hold
vDh1PsCB 2012/13
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Menneskets udvikling – tilknytning, omsorg og omsorgssvigt
titel 2
Socialpsykologi, personlighed og relationer
titel 3
Læring, perception og kognition
titel 4
Psykologiske perspektiver
titel 5
Psykologi, ondskab og moral
titel 6
Sundhedspsykologi, kriser og personlighedsforstyrrelser
Retur til forside
Titel 1
Menneskets udvikling – tilknytning, omsorg og omsorgssvigt
Indhold
Kernestof:
Ole Schulz Larsen: Psykologiens veje. s.47-68 (psykoanalyse) + 73 -101 (Erikson,
Mahler og Stern)
Gyldendals psykologihåndbog. 2005 s. 53-57
Ole Schulz Larsen: Psykologiens veje. s. 113 - 126 (tilknytningsforstyrrelser og
omsorgssvigt)
Supplerende stof:
Casemateriale mm.
Hvorfor ryger Nille? (Kræftens bekæmpelse)
Omfang
Ca. 25 lektioner
Særlige fokus-
Processer i forbindelse med menneskets udvikling og personlighedsdannelse.
punkter
D.W.Winnicott
M. Mahlers og Daniel Sterns teorier om udviklingen
Tilknytningsformer og miljø
Omsorg og omsorgssvigt
Retur til forside
Retur til forside
Titel 2
Socialpsykologi, personlighed og relationer
Indhold
Kernestof:
Åse H. Lading: Hvad skal der til for at klare sig socialt i en moderne verden? Psykologisk set. April 2012
Ole Schulz Larsen: Psykologiens veje. s 347 – 379
Arne Poulsen: Attribuering fra: Hvad er psykologi. 2012 s. 38 -42
Ole Schulz Larsen: Psykologiens veje. s. 37 - 46 og 281 - 302
Benedicte Madsen: Anvendt socialpsykologi
http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/10977.pdf
Supplerende stof:
Arbejde med feltundersøgelse
Omfang
Ca. 40 lektioner
Særlige fokuspunkter
Socialpsykologiens genstandsområder
Socialpsykologisk forskning og etik
Socialpsykologiens anvendelse og ubevidste processer
Eksistentielle og sociale forhold i det moderne samfund
Sociale medier, spejling og samspil med andre
Retur til forside
Titel 3
Læring, perception og kognition
Indhold
Kernestof:
Ole Schulz Larsen: Psykologiens veje: Filmens psykologi (kap. 27 (i-bog))
Peder Nielsen: Psykologi og socialpsykologi s. 118 – 127
Ole Schulz Larsen: Psykologiens veje: 159 - 161 gestaltpsykologi, s.177-182
kognitiv terapi. 183 - 197: om Piaget, Vygotsky m.fl.
199-216: om viden, læring og undervisning og
248 - 254: om Gardners og Colemans teorier
Om læringsstile fra: http://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asp
Supplerende stof:
Forskningsnyt: Falske erindringer af Thomas Nielsen Forskningsnyt fra psykologi
(1996, 5(6))
Farlige forklaringer (DR1)
Omfang
Ca. 30 lektioner
Særlige fokus-
Personlighed og læringsstils betydning for kognition og læring
punkter
Kognitiv udvikling og læring. Jeans Piagets og L.S. Vygotskys teorier. Nærmeste udviklingszone. Distribueret kognition
Filmens psykologi i forhold til kognition
Læring ved forskellige former for betingning, den adfærdspsykologiske teori og gestaltpsykologiens kritik, kognitive funktioner ved læring. Banduras sociale indlæringsteori
Læringsstile, intelligensformer. Howard Gardners teori om de mange intelligenser
Flow-teorien og neuropsykologien herunder MacLeans teori
Retur til forside
Retur til forside
Titel 4
Indhold
Psykologiske perspektiver
Kernestof:
Hvorfor ryger Nille (Kræftens bekæmpelse. 2000)
http://www.liv.dk/undervisning/psykologi/
-
Ole Schulz Larsen: Psykologiens veje. side 19 - 24 (mangfoldighedens
psykologi om naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab)
-
side 47 - 68 (psykoanalyse)
s. 255 - 280 (eksistentiel og humanistisk psykologi)
-
behaviorisme(side 136 - 141: om menneske og samfundsopfattelsen,
adfærdsterapier, begyndende kritik og social indlæringsteori)
Finn Nordentoft: Dybdepsykologi side 45 - 51
supplerende stof:
A Dangerous Method - instr. DavidCronenberg
casemateriale
Omfang
Ca 25 lektioner
Særlige fokus-
At kunne skelne de forskellige psykologiske retninger fra hinanden
punkter
Forskellige niveauer indenfor de psykologiske retninger
Lære grundbegreber indenfor forskellige psykologiske retninger og i forhold til
forskellige emner som fx rygning og spiseforstyrrelse
Analyse af casemateriale
Retur til forside
Retur til forside
Titel 5
Psykologi, ondskab og moral
Indhold
Kernestof:
Peder Nielsen: Hvad er ondskab? Side 280 - 293 i Psykologi og socialpsykologi.
2006
Rolf Kuschel: Ondskabens psykologi.2005. Side 23 - 25
Tanja Boysen: Ondskab i et moralpsykologisk perspektiv.2012. s. 20–30, 121-123
Johan Cullberg: Dynamisk psykiatri. Side 263 – 268
Artikel: Samvittighed er et kabel i hjernen. Psykologi 02/2007
Alv A.Dahl: Charmør og tyran. 1999. side 66 - 73
Supplerende stof:
casemateriale
Ca. 25 lektioner
Særlige fokus-
Fremtrædelsesformer for aggression og ondskab
punkter
Forklaringsmodeller i forhold til aggression og ondskab
Personlighedsforstyrrelser i forhold til aggression og ondskab
Håndteringsstrategier
Socialpsykologien og det ondes udtryk
Retur til forside
Retur til forside
Titel 6
Sundhedspsykologi, kriser og personlighedsforstyrrelser
Indhold
Kernestof:
Peter La Cour: Sundhed, kriser og stress s.656 - 675 i Klassisk og moderne psykologisk teori. 2011
Ole Schulz Larsen: Psykologiens veje. s 399-407 (Stress, livsforandringer og arbejdsliv)og s 415 - 425 (kriser og kollektive katastrofer)
Ole Schulz Larsen: Psykologiens veje. s. 427 - 457 (Psykiske lidelser)
Supplerende stof:
Omfang
http://www.dr.dk/tv/se/dr3-dok/dr3-dok-byen-der-blev-ramt-af-tourettes-syndrom#!/
Ca. 30 lektioner
Særlige fokus-
Områder og retninger indenfor sundhedspsykologien
punkter
Forskellige sundheds og sygdomsopfattelser
Former for personlighedsforstyrrelser og psykiske lidelser
Krisereaktioner og PTSD
Stress, akut, kronisk og håndtering af stress
biomedicinsk og biopsykosociale modeller
Retur til forside