Stillingsannonce mekanikerlærlinge Køge, 11.12.06

LEMVIG MUSEUM
BERETNING FOR ÅRET 2012
1.0.
Museets arbejdsgrundlag og formål:
1.1.
Museets navn:
Lemvig Museum
1.2.
Museets adresse og tlf. nr.:
Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00 25,
E-mail: [email protected]
Jens Søndergaards Museum, Transvej 4, Ferring, 7620 Lemvig, tlf. 97 89 52 54
E-mail: [email protected]
Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre.
Alexander Nevskij-udstillingen, Kystcenteret, Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn
1.3.
Museumskategori og ejerforhold:
Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger.
1.4.
Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde:
Ifølge sine vedtægter skal museet gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning
og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og
belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien.
Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed
for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning
som anden forskning baseret på museets samlinger.
Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Lemvig Kommune. Det
overordnede formål med museets virksomhed er, at give brugerne en forståelse af
sammenhænge i tid og rum. Museet lægger særlig vægt på at udforske og formidle
Vestjyllands kulturhistoriske placering i forhold til omverdenen, herunder Lemvigegnens
rolle i Limfjords- og Nordsøregionen. Desuden arbejder museet med emnerne digtning,
kunst, åndsliv og naturvidenskab, hvor disse er af betydning for forståelsen af den lokale
kulturhistorie. Museet vægter den lokale forankring højt og skal medvirke bredt til
egnens udvikling. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid.
Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum.
1.5.
Oprettelse:
Museumsforeningen for Lemvig og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i 193132.
1.6.
Medlemskab af foreninger og organisationer:
Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen
Museumsformidlere i Danmark (MID), Intrface, Museumstjenesten, Bygnings Frednings
Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Landsforeningen for
Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i det gamle Ringkøbing Amt,
Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, Foreningen Danmarks Folkeminder,
Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, Midtjyske Museers
1
Udviklingsråd, Vestjyske Museers Samvirke, Limfjordsmuseernes Samvirke, Netværk
Limfjorden og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle
1.7.
Samdriftsaftaler:
Ingen.
1.8.
Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre
museer, institutioner m.v.
Lemvig Kommune:
Der afholdes løbende møder mellem museets leder og Lemvig Kommunes
kulturforvaltning. Museet har bidraget til kommunens planarbejde på forskellig vis, fx
med kulturhistoriske oversigtskort og forslag til de vigtigste kulturmiljøer i Thyborøn til
brug for lokalplan for Thyborøn. Mette Lund Andersen deltog i den forbindelse i en tur
rundt i Thyborøn sammen med kommunens arkitekter/planlæggere Dorte Gad og Leif
Nygaard. Museet har derudover gennemgået tilsendte lokalplanforslag og
dispensationsafgørelser fra Lemvig Kommune og Naturstyrelsen.
Museets medarbejdere har haft et tæt samarbejde med kulturkonsulent Ingeborg
Svennevig og fra september Amanda Christensen, om det digitale formidlingsprojekt
”Jernkysten”. Hemming Klokker har deltaget i opstartsmøde og temadag omkring
etablering af en UNESCO anerkendt Geopark i Lemvig og Struer kommuner.
Lemvig tilflytternetværk:
Museet har i 2010-12 fået tilskud fra Lemvig Kommune og LAG til at styrke Lemvig
tilflytternetværket ved at ansætte en koordinator, som kan stå for aktiviteter i netværket.
Cæcilie Helmer Madsen var koordinator, indtil hun gik på barsel den 1. november 2011.
Tovholderfunktionen er siden varetaget af museets leder. Gennem arbejdet med
tilflytternetværket har museet i 2012 samarbejdet med kommunens projekt for
udenlandske tilflyttere ”Living in Lemvig”. Mette Lund Andersen er udpeget som
ambassadør i Lemvig Kommunes projekt ”Gode grunde nu”.
Kulturstyrelsen:
Lemvig Museum har udtalt sig i forbindelse med fredningen af Kabbel Hovedgård.
Limfjordsegnens Litteratursamvirke:
Mette Lund Andersen har frem til maj 2012 været medlem af samvirkets bestyrelse.
Gravminderegistrering:
Museet har bidraget med vejledning til gravminderegistrering på Lemvig, Heldum og
Rom kirkegårde. Gravminderegistrering på Lemvig kirkegård og Heldum kirkegård er
afsluttet.
Dansk Folkemindesamling:
Mette Lund Andersen er medlem af bestyrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder.
Nordvestjysk Folkeuniversitet:
Hemming Klokker er formand for Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite.
Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt:
Museets medarbejdere har deltaget i kurser arrangeret af Kultursamarbejdet.
Limfjordsmuseernes Samvirke:
Museet har deltaget aktivt i arbejdet i samvirket hen over året. Mette Lund Andersen, og
fra maj 2012 konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen, har fungeret som sekretær
2
og kasserer for samvirket. Museets formand og leder har deltaget i en række
bestyrelsesmøder, ledermøder og faglige møder.
Udkanten set fra udkanten:
Museet har samarbejdet med Museum Lolland Falster, Vesthimmerlands Museum og
Museet for Thy og Vester Han Herred omkring udviklingsprojektet Udkanten set fra
udkanten med henblik på forskning i begrebet udkant og oprettelse af en ”Udkantspulje”.
Jernkysten – digitalt formidlingsprojekt:
Lemvig Museum har i 2012 påbegyndt det digitale formidlingsprojektet Jernkysten.
Digital formidling af et ubemandet udstillingssted. Projektpartnere er Strandingsmuseum
St. George, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, og MMEx Meaning
Making Experience. Hemming Klokker og Sille Radoor Larsen har deltaget i en række
møder og workshops.
Klosterheden – forskningsprojekt:
Lemvig Museum ved Sille Radoor Larsen har samarbejdet med Holstebro Museum, De
Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, og Struer Museum omkring udvikling af
forskningsprojektet Den kultiverede og kultiverende skov. Klosterheden Statsskovdistrikt
ca. 1880-1970.
Netværk Limfjorden:
Museet er medlem af netværket og har deltaget i netværkets aktiviteter.
Vestjyske Museers Samvirke:
Museets leder har deltaget i møder i Vestjyske Museers Samvirkes bestyrelse.
Midtjyske museers udviklingsråd (MMU):
Mette Lund Andersen er medlem af MMUs bestyrelse og har frem til sin orlov deltaget i
bestyrelsesmøder.
Lokal Aktionsgruppe (LAG):
Mette Lund Andersen er medlem af bestyrelsen, er valgt som kasserer, og har deltaget i
en række møder frem til sin orlov. Arbejdet i bestyrelsen har bidraget til at give museets
leder en god føling med hvad der rører sig i kommunen både på foreningsniveau,
institutionsniveau og erhvervsniveau.
Lokalt kunstnetværk ”Verden til vest”:
Jens Søndergaards Museum deltager i et lokalt kunstnetværk, bestående af Museet for
Religiøs Kunst, ET4U, Bovbjerg Fyr, Tuskær, Tukak, Lemvig Turistbureau. Netværket
koordineres af Lemvig Kommunes kulturkonsulent. I 2012 har netværket arbejdet på at
lave et fælles arrangement i uge 38 2013. ET4U er tovholdere på projektet.
North Sea Living:
Museet samarbejder med North Sea Living om at udvikle Vandbygningsvæsenets
tidligere område i Thyborøn med henblik på et fremtidigt formidlingssamarbejde.
Bovbjerg Fyr
Jens Søndergaards Museum har i 2012 samarbejdet med Bovbjerg Fyr omkring
en fælles vandrekoncert med folk trioen Zenobia. Inger Bjørn Knudsen sikker i Bovbjerg
Fyrs fondsbestyrelse.
3
1.9.
Museets leder, navn og stilling:
Mette Lund Andersen, cand. mag. i europæisk etnologi. Fra 16. april 2012 har cand.
mag. i europæisk etnologi Sille Radoor Larsen fungeret som konstitueret leder under
MLAs barselsorlov.
2.0.
Samlinger, arkiver, bibliotek:
2.2.
Samlinger:
Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn har gennemført samlingsrevision uden
kommentarer.
Museet har i 2012 færdiggjort en magasingennemgang. Formålet har været at skabe et
overblik over samlingerne og deres tilstand, for at kunne lave en plan for prioritering,
konservering, udskilning og kassation fra samlingerne. Museet har modtaget støtte fra
Kulturstyrelsen til opgaven.
Udlån:
2.5.
Inddeponeringer:
Museet har i perioden maj-november haft lånt Niels Bjerre maleriet ”Ferring 9. april
1940” af en privat samler.
2.6.
Arkiver:
En oversigt over museets arkivmateriale er tilgængelig via hjemmesiden og bliver
hyppigt brugt af museets brugere.
2.7
Bibliotek:
3.0.
Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning:
3.1.
Indsamling:
Museet formulerede i 2006 en indsamlingspolitik, som vægter aktiv indsamling af
enkeltstående betydningsbærende genstande i forbindelse med undersøgelser. Den
passive indsamling begrænser sig til genstande, der supplerer og kompletterer de
eksisterende samlinger indenfor de emner, der er formuleret i museets vedtægter og
arbejdsplaner.
Erhvervelser:
Akvarel af Niels Bjerre forestillende Jens Søndergaards hus i Ferring. Forstudie til
maleriet ”Ferring 9. april 1940”.
Forgyldt saks anvendt ved indvielsen af gågaden i Lemvig 1970. Skænket af Inge Brandt
Jørgensen.
”Harboøre” sangbog fra 1889. Skænket af Per Rønsted.
Maleri af fuldriggeren Bragdø. Skænket af Kaj Kaalund.
Maleri af fuldriggeren København. Skænket af Kaj Kaalund.
Korrespondance, udklip mv. fra købmand Anker Kaalund Christensen, Lemvig. Skænket
af Kaj Kaalund.
3.3.
Undersøgelser:
Forhistorisk tid:
4
Holstebro Museum har foretaget følgende arbejde i Lemvig Kommune:
HOL 20.574 Gudum Kloster:
Geofysiske opmålinger af område hvor det oprindelige kloster formodes placeret.
Resultaterne var overbevisende, og der fremkom et stort tre- eller firelænget
klosteranlæg, som vi håber at skaffe midler til at kunne undersøge nærmere i 2013.
HOL 20.657 Kikkenborg:
Forundersøgelse forud for opsætning af vindmøller vest for Bækmarksbro.
Forundersøgelsen var negativ.
HOL 20.662 Bøvling Kirke:
Mindre sondering af lokalitet registreret ved luftfotografering. Resultaterne af den
arkæologiske sondering var rimeligt gode. Flere af de grøftforløb og den ene af de
gruber, der kunne ses på luftfotos, blev lokaliseret og delvist afdækket. Anlægssporene
viste, at der har været bosættelse på stedet i jernalderen, sandsynligvis ældre romertid.
Grøfternes funktion var ikke klar, og de kan være enten skelgrøfter, fundamentsgrøfter
eller toftegrænser.
HOL 20.664 Brørup:
Mindre sondering af lokalitet registreret ved luftfotografering syd for Bøvlingbjerg.
Sonderingen afslørede flere større gruber fyldt med vandaflejret materiale. Det er
antageligt et naturfænomen.
HOL 20.670 Pindstrup:
Forundersøgelse forud for skovrejsning umiddelbart syd for Klosterheden.
Forundersøgelsen var negativ.
Nyere tid:
Sille Radoor Larsen har foretaget fotodokumentation i forbindelse med cykelløbet Giro
d’Italia, som kom igennem Lemvig Kommune i maj 2012. SRL har derudover udført en
forundersøgelse til forskningsprojektet Den kultiverede og kultiverende skov.
Klosterheden Statsskovdistrikt ca. 1880-1970.
3.4.
Forskning:
4.0.
Konservering og bevaringsarbejde
4.1.
Konservering:
Fælleskonserveringen, Aarhus:
Fælleskonserveringen har påbegyndt arbejdet med, at gennemgå museets kunst på papir.
På baggrund af gennemgangen kan vil de vurdere konserveringsbehovet.
Konserveringscenter Vest, Ølgod:
Følgende genstande er på Konserveringscenter Vest, Ølgod:
Thøger Larsens globus
Niels Bjerres rejsekuffert i læder
Ang. magasinet på Klinkby Skole:
Der er konstateret skimmel på mange af museets genstande. Vi har derfor lånt en
datalogger, som løbende måler temperatur og relativ luftfugtighed. Målingerne er nu
afsluttet og de viser store udsving i relativ fugtighed. I perioder er den relative fugtighed
5
over 70 pct., hvilket er 15 pct. over det anbefalede maksimum. Der er truffet aftale med
Konserveringscenter Vest om at, de besigtiger magasiner og kommer med anbefalinger i
forhold til at løse problemet.
4.3.
Bevaringsarbejde:
Museet har samarbejdet med Lemvig Kommune om bevaringsarbejde. Museet er bl.a.
kommet med input til kommunens arbejde med en kulturmiljøplan for Harboøre og
Thyborøn.
5.0.
Formidling
5.1.
Formål:
Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse
af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give
egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet
at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets
rolle som en del af Limfjords- og Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om
regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for
digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaards Museum,
Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien.
5.2.
Udstilling:
Generelt:
Besøgstallet på Lemvig Museum har været 3.060, heraf 1.328 i grupper. Hertil kommer
et anslået antal besøgende på 10.000 på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på
Bovbjerg. Derudover har ca. 31.000 besøgt Alexander Nevskij udstillingen på
Kystcentret.
Åbningstider: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt 1.3.-31.5. søndag og
helligdage 13-16. 1.6.-30.9. dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge
42 samt øvrige søndage i oktober 13-16. Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt
fredag 8-13. Museet har ved skiltning og gratis entre forsøgt at gøre udstillingerne i
Lemvig mere tilgængelige i kontortiden i vinterperioden
En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste
åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i
samling og arkiver m.v.
Besøgstallet på Jens Søndergaards Museum har været 4.822, heraf 1093 i grupper.
Åbningstider: åbent fra palmesøndag - 31.5 og 1.9 - efterårsferien tirsdag-søndag 11-17,
1.6. - 31.8 alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag 13-16. Derudover er der
særlige åbningstider i vinterferie, påske og pinse, efterårsferie og i julen.
Permanente udstillinger:
Museet åbnede i marts en udstilling om Lemvig Havns historie i Lemvig Træskibslaugs
hus på Lemvig Havn.
Særudstillinger:
Fra 15.6-21.10 viste museet særudstillingen Lyserøde Lemvig – et felt kom forbi om
hvordan Giro d’Italia prægede Lemvig Kommune i 2012 og hvordan lemvigerne fulgte
løbet.
6
Formidling til børn:
I vinterferien havde Lemvig Museum et særligt tilbud til børn, en opgavejagt hvor
børnene skulle ”Finde fem fejl” – altså genstande der ikke passede i udstillingerne.
I løbet af ferien var der to guidede ture.
I efterårsferien holdt Gitte Klokker kunstværksted for børn på Jens Søndergaards
Museum. Børnene kunne lave skulpturer á la Søndergaards i voks.
5.3.
Anden formidling:
Hjemmeside: Der er løbende gennem året blevet lagt nyt materiale ind. Hjemmesiden
dækker Lemvig Museum, Jens Søndergaards Museum, Planetstien, Skulpturstien,
Alexander Nevskij-udstillingen og Flyvholm Redningsstation.
Berit Lykke Christensen har arbejdet på at udvikle et fotoarkiv over de enkelte sogne til
museets hjemmeside.
Besøgstallet på Lemvig Museums hjemmeside i 2012 var 73.531 besøgende.
Besøgstallet på Jens Søndergaards Museums hjemmeside i 2012 var 29.990 besøgende.
Besøgstallet på Planetstiens hjemmeside i 2012 var 12.647 besøgende.
Thøger Larsen Digte – Det nære og det fjerne
Lemvig Museum har i december 2012 udgivet digtsamlingen ”Digte – Det nære og det
fjerne” med digte af Thøger Larsen. Udvalget er foretaget i samarbejde med
seniorforsker ved Statsbiblioteket Lotte Thyrring Andersen, som også har skrevet bogens
forord.
Forespørgsler:
Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende:
Offentlige myndigheder:
Søværnets Operative Kommando: Diverse materialer om redningsvæsenet til brug i
artikel i bladet ”Søværnet”.
Lemvig Kommune: Oplysninger om Thyborøns historie.
Lemvig Kommune: Hvornår blev åen i Lemvig rørlagt?
Forskere, studerende:
Ellen Damgaard: har brugt museets arkiv i forbindelse med sin kommende bog om
Lemvigs historie.
Sara Kronvang, arkæologistuderende: Spørgsmål vedr. MUSSAM til brug i
eksamensopgave.
Kirsten Monrad Hansen: Vedr. Thyborøn fiskeres fødevarehjælp til Arendal i 1945.
Benny Boysen: Oplysninger om skonnerten Magnus af Lemvig.
Arnth Nielsen: Vedr. Materiale vedr. Thyborøn kanal.
Skoler:
Christinelyst Skolen: Hjælp til skiltning af skolens kunstværker.
Derudover har museet besvaret mange spørgsmål i forbindelse med forberedelse af
besøg på museet.
Organisationer:
Danmarks Naturfredningsforening: Spørgsmål vedr. udarbejdelse af skilte.
Møller & Favrskov Landskabsarkitekter: Oplysninger om gravminde registrering og
bevaringsværdier på Ramme Kirkegård.
Lemvig Apotek: Arkiv- og billedmateriale til jubilæumsskrift.
Lemvig Musikskole: Oplysninger om Østergade 10 til formidling af bygningens historie.
7
Medier og forlag:
Oplysninger om Jens Søndergaard maleri (Berlingske Media).
Spørgsmål om Anders Thuborg (Struer Dagblad).
Forespørgsel efter arvinger efter Niels Bjerre (Gyldendal).
Hvornår lukkede sodavandsfabrikken Jernkilde (Lemvig Folkeblad).
Skabende kunstnere:
Le Berthélaine: Filmoptagelse omkring maleriet ”Den jyske bevægelse”. Niels Skousen:
Besøg på museet vedr. strandings- og redningshistorie.
Andre museer, biblioteker, arkiver:
Fotos og information om: Stammebåden fra Vestersø (Roskilde Museum, Holstebro
Museum). Oplysninger om Lemvig sygehus (Lokalhistoriske Arkiv Lemvig). Spørgsmål
om museumsflag (Varde Museum). Smed Sv. Lundgaard (Lokalhistorisk Arkiv Lemvig).
Jens Søndergaards maleri ”Mennesker på vejen” (Arken).
Fra udlandet:
Truls Kjølberg, Norge: Oplysninger om den strandede bark Don Juan. Hilde Holme,
Norge: Materiale om Bragdøs stranding. Roland Hanewald, Tyskland: Billedmateriale
vedr. U20 stranding. Nina Øyen, Norge: Bestemmelse af prøvetryk af Jens Søndergaard.
Sigrid Himmelsbach, Tyskland: Fotos fra flygtningelejren i Rom. Carl Pedersen, New
Zealand: Forespørgsel vedr. bogen ”Nørre Nissum sogn i Skodborg Herred” af J.C.
Sulkjær (1932). Álvur Danielsen, Færøerne: Oplysninger om postmester i Lemvig
Rasmus Kristensen Pilgaard.
Private: Museets medarbejdere svarer næsten dagligt på spørgsmål fra private, i år har vi
givet oplysninger og vejledning vedr.: Harboøres historie til forberedelse af rollespil.
Redningsmand Mads Vrist. Buchs Sodavandsfabrik i Vestergade. Bryggerier i Lemvig,
Lemvig Skole omkr. år 1900. Trommeslager Morten Berg. Vestjyden. Aggertangen.
Guldsmed Erlandsen. Jesper Peitersens Mindekrans. Foto fra Lemvig Teglværk. Postbud
i Lemvig Poul Poulsen. Årstallet på Peder Lykke skulpturen i Nees. Den hvide bro i
Lemvig. Dybe Gl. Præstegård. Sodavandsfabrikken Jernkilde. Oplysninger om
redningsvæsenet.
Hertil kommer et antal ikke noterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor
museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder).
Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaards Museum
om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder
etc.
Foredrag og aktiviteter på Lemvig Museum:
17.1: Nytårskur for medlemmerne af Lemvig Tilflytternetværk.
26.5: Turismens dag. Gratis adgang.
16.10: ”Skibbrud og mandsmod”. Aktivitet i forbindelse med Kulturnat i Lemvig.
Grupper og omvisninger på Lemvig Museum
SRL:
26.7: Livsstilshøjskolen i Gudum: Omvisning Lemvig og Niels Bjerre.
HK:
8
Flere omvisninger og byvandringer for Borgerskolen, Livsstilshøjskolen og
Seniorhøjskolen
Personale fra Kystdirektoratet.
Viborg Folkeuniversitet.
Flere hold fra Fey Rejser, Hjørring
Hjernesagen Lemvig, Struer og Holstebro
Personale fra Lemvig Centralkøkken
Nr. Nissum Seminarium. Learning Museum. Lærerstuderende om forskellige skriftlige
udtryksformer.(20)
I løbet af 2012 har Lemvig Museum afholdt en række foredrag i samarbejde med
Nordvestjysk Folkeuniversitet:
2.2:”Den patriotiske fædrelandskærlighed”. Ved Tine Damsholt, lektor i etnologi ved
Saxo-instituttet ved København Universitet.
9.2: ”Den sidste rejse. St. George – et engelsk linieskib og dets stranding ved
Thorsminde juleaften 1811.” Ved Lars Froberg Mortensen, afdelingsleder
Strandingsmuseet St. George, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.
22. 2: ”Vulkaner på jorden.” Ved geolog Henning Andersen
29.2: ”Vulkanspor i Danmark”. Ved geolog Bo Schultz, museumsinspektør og
naturvejleder ved Museum Salling.
8.3: ”På sporet af Gudum Kloster”. Ved middelalderarkæolog Helle Henningsen,
Holstebro Museum.
15.3: ”Rammedige og Oldtidsvejen”. Ved a rkæolog Niels Terkildsen, Holstebro
Museum
1.11: ”Frida Kahlo 1907-1954”. Ved kunsthistoriker Signe Jacobsen.
15. 11: ”Michelangelo 1475-1564”. Ved kunsthistoriker Signe Jacobsen.
22.11: ”Titanic. De danske fortællinger”. Ved Jesper Hjermind, museumsinspektør ved
Viborg Stifts Museum.
29. 11: ”Rembrandt 1606-1669”. Ved kunsthistoriker Signe Jacobsen.
Ture og byvandringer:
Offentlige byvandringer i Lemvig.
HK:
Byvandringer for Borgerskolen og Livsstilhøjskolen.
Onsdagsbyvandring juli-august.
Daniel Eiler var guide på onsdagsbyvandringer i juli-august. Ellen Damgaard har haft
byvandringer for grupper i Lemvig.
Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaards Museum:
16.6.: Kystvandring med Naturfredningsforening og Hjerteforeningen
27.7: Vandrekoncertkoncert med Zenobia (78 deltagere)
16.10 og 18.10: Kunstværksted for børn i efterårsferien /v kunstner Gitte Klokker (26
børn og 15 voksne deltog)
2.12: Ferring Menighedsråd (36 deltagere).
Grupper og omvisninger på Jens Søndergaards Museum
HK:
Flere omvisninger for Livstilshøjskolen.
9
Malerklub fra Varde.
Karby Menighedsråd.
Seniorcenter Tønder.
Hadsten Højskole.
Sennels Menighedsråd.
SRL:
29.9: Omvisning for gruppe fra Kgs. Lyngby Kirke (54 pers.).
Foredrag og omvisninger uden for museet:
MLA:
21.2: Bonnet Lokalarkiv. Foredrag om Råbjerghøj. (50 deltagere)
16.3: Fiskeriets arbejdsmiljø Råd. Foredrag om Alexander Nevskij. (25 deltagere)
SRL:
16.5: Udkants Seminar, Aars. Oplæg ”På kanten af udkanten”.
30.5: MMEx kick-off seminar, Aarhus. Oplæg om formidlingsprojektet Jernkysten.
13.9: En aften på Flyvholm Redningsstation. Oplæg om projekt Jernkysten for museets
bestyrelse og samarbejdspartnere.
5.4.
Undervisning:
Hemming Klokker og Inger Bjørn Knudsen har stået for gennemførelsen af en række
skolebesøg. Besøgene på Lemvig Museum har i mange tilfælde formet sig som en
kombination af omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien.
På Jens Søndergaards Museum har besøgene ofte været en kombination af omvisning,
skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren.
Desuden har museets personale ydet hjælp til projektopgaver i folkeskolen.
Museumsundervisning MidtNord
Center for museumsundervisning i Region Midt og Nord.
IBK har haft møde med centerleder Steen Chr. Steensen. IBK er medlem af både det
kulturhistoriske netværk og kunstnetværket indenfor Museumsundervisning MidtNord.
Centret blev planmæssigt lukket ned 1. august 2012 (3-årig projektperiode.).
Learning Museum
Lemvig Museum er i 2011 trådt ind i projektet Learning Museum 2011-2013, som er et
landsdækkende udviklings- og samarbejdsprojekt, der har til hensigt at styrke og udvikle
samarbejdet mellem museumsverdenen, læreuddannelsen og skoleverden. I løbet af 2012
har IBK og HK sammen med Kirsten Bak Andersen fra Nr. Nissum Seminarium lavet et
forløb sammen med et hold studerende og en prøveklasse.
HK har sammen med Linda Breum Andersen fra Nr. Nissum Sem. planlagt og
gennemført to forløb med danskhold, hvor de med udgangspunkt i museets udstillinger
undersøgte og afprøvede forskellige litterære udtryksformer.
Læs mere om projektet på: www.learningmuseum.dk.
Museum + skole
Lemvig Museum afviklede i starten af 2012 projekt Museum + Skole, som handler om at
udvikle undervisningsforløb i samarbejde mellem museumsunderviser og lærer. IBK og
HK udviklede forløbet sammen med Gurli Andersen fra Lemtorp Skole og Dorete
Kallesøe fra Nr. Nissum Seminarium.
10
4, kl. fra Lemtorp Skole arbejdede med museet og historie over en længere periode der
indeholdt flere besøg på museet og mundede ud i en reception, hvor elevernes
’minimuseer’ blev udstillet.
I 2012 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste:
Skole:
Klassetrin:
Emne
Christinelystskolen
3.-4. kl.
Introduktion til Jens Søndergaard
Nørre Nissum skole
Projektgruppe
5 kl.
? kl.
? kl.
Astronomi
Lemvigs Historie
Rundvisning
Jens Søndergaard + tegning
Klinkby Skole
3. kl.
Jens Søndergaard + tegning
Lemtorpskolen
4. kl. x3
5. kl. x3
5. kl.
Museum + skole (se omtale andetsteds)
Thøger Larsen og Astronomi
Byvandring
3. kl.
.3. kl. x 2
4. kl.
0.-2. kl.
4. kl.
Oldtid + Thøger Larsen + Lemvig
Oldtid + Bogstavleg
Introduktion til Lemvig Museum
Jul i gl. dage
Jens Søndergaard + tegning
Harboøre Skole
Møborg Skole
Ramme Skole
Thyborøn skole
Øvrige lokale skoler:
Borgerskolen (misbrugsbehandling), flere besøg.
Fjaltring Friskole, 0.-2. kl., Oldtid
Lemvig Kristne Friskole, 3-5. klasse, Planetstien samt introduktion til museet (flere
besøg)
Produktionsskolen, Introduktion til museet
Fenskær Efterskole, Astronomi
Fenskær Efterskole, Jens Søndergaard + tegning
Ikke-lokale skoler på Lemvig Museum:
Ryde Skole 5. kl., Thøger Larsen og Astronomi
Gimsing Skole 5. kl., Thøger Larsen og Planetstien
Struer Østre Skole, 3. kl., Thøger Larsen + Planetstien
Thyholm Skole, 2. kl., Planetstien
Langhøjskolen, lejrskole, astronomi
Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaards Museum:
Thyholm Skole, 3. – 4. kl. (2 hold), Jens Søndergaard
Struer Østre Skole, 3 kl. Jens Søndergaard
Børneinstitutioner på Lemvig Museum:
11
Bøvling Børnehus (flere besøg), Lemvigs historie
Skt. Georgsgården, Lemvigs Historie
Bøgespiren, Thøger Larsen
Degneparken, introduktion til museet
Menighedsbørnehaven, Rundvisning
Gymnasiale uddannelser på Lemvig Museum:
Lemvig Gymnasium, 3.g, Thøger Larsen
Videregående uddannelser på Lemvig Museum:
Nørre Nissum Seminarium, rundvisning og foredrag om brugen af museer i
undervisningen (flere besøg).
Videregående uddannelser på Jens Søndergaards Museum:
Nørre Nissum Seminarium med en 5. klasse (ifm. projektet ”Learning Museum”)
Højskoler mv. på Lemvig Museum:
Seniorhøjskolen i Nr. Nissum og Livsstilshøjskolen i Gudum har været på besøg
adskillige gange og fået en mundtlig introduktion til museet og egnen.
Viborg Folkeuniversitet, Thøger Larsen
Ikast Idrætshøjskole, Rundvisning
Højskoler m.v. på Jens Søndergaards Museum
Livsstilshøjskolen i Gudum (flere besøg)
Seniorhøjskolen (flere besøg)
Hadsten Højskole, rundvisning
Ebeltoft Folkeuniversitet, introduktion
Sennels Menighedsråd
Salling Seniorklub
Karby Menighedsråd
Tønder Seniorcenter
Kongens Lyngby Kirke
5.5.
Publikationer:
Thøger Larsen. Digte. Det nære og det fjerne. Udvalgt af Lotte Thyrring. ISBN 978-8789675-07-7
5.7.
PR-virksomhed:
Radioindslag:
TV-indslag:
TV Midtvest:
26.1: IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne.
02.2: MLA medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne.
09.2: IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne.
23.2: MLA medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne.
29.3:IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne.
20.9: IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne.
SRL har desuden medvirket i TVMidt Vest optagelser til programserien Guld fra
gemmerne. Indslagene, som er optaget i Nevskij-udstillingen og på Flyvholm
Redningsstation, forventes vist i foråret 2013.
12
Avisomtale:
8.11: Politiken. Analyse: Mobilitet? Nord- og Vestjylland har opskriften. Af Lars Olsen,
medforfatter til bogen ”Det danske klassesamfund”.
Herudover diverse artikler om arrangementer på museet i Lemvig Folkeblad og
Lokalavisen.
5.9.
Kiosk- og cafeteriavirksomhed
Bogen ”Thøger Larsen. Digte – Det nære og det fjerne” indgår i sortimentet.
6.0.
Bygninger og udendørsarealer
Lemvig Museum:
Efter lækage i december 2012 er hovedvandledningen til museet udskiftet.
Jens Søndergaards Museum: Bygningen er malet udvendigt.
Flyvholm Redningsstation:
Lemvig Kommune har udført større indvendige reparationsarbejder på stationen. Bl.a.
opsætning af nyt loft, reparation af port, reparation og kalkning af væggene. Opsætning
af nye lamper.
Bovbjerg Minimuseum:
I forbindelse med forhandlinger med Naturstyrelsen blev det aftalt, at Lemvig Museum
lejer Minimuseet frem til 2020, mod at museet reparerer og maler skuret, der tidligere
har tilhørt Vandbygningsvæsenet. På grund af efterårets megen regn mangler der endnu
at blive malet nogle vinduer.
6.1.
Ændringer af bygninger
Møller Nielsens Tegnestue v/MAA Per Clausen og Møller & Faurskov
Landskabsarkitekter APS har i 2012 udarbejdet en helhedsplan for ombygning af
museet. Planen berører såvel museets bygninger og have. Det primære formål er at
forbedre tilgængeligheden, men planerne om befatter også en større særudstillings- og
foredragssal, en generel opdatering af publikumsfaciliteter samt energiforbedringer.
Hemming Klokker og Sille Radoor Larsen har i efteråret 2013 deltaget i 8 møder
omkring byggeriet.
13
6.2.
Ændringer vedr. udendørsarealer:
7.0.
Inventar og materiel
7.1.
Museumsteknisk udstyr:
7.3.
Andet teknisk udstyr:
7.4.
Udstillingsinventar og lign.:
7.6.
Transportmidler:
8.0.
Museets organisation og administration
8.1.
Vedtægter m.v.:
8.3.
Bestyrelse:
Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 2. maj 2012 bestået af følgende:
Lemvig Museums bestyrelse
Valgt af Museumsforeningen:
Lise Thomsen
Anna Marie Touborg Jensen
Vibeke Højbjerg
Kurt Lyhne
Ingrid Riis
Carl Chr. Munk Nielsen
Henrik Damgren
Kristian Tikjøb Olesen
Vibeke Sloth
Ivan Krogh Hansen
Jens Pedersen
Daniel Eiler
Helle Hugger
Hygum
Gudum
Lemvig
Lemvig
Ferring
Lemvig
Nr. Nissum
Lemvig
Dybe
Lemvig
Vrist
Lemvig
Lemvig
Formand
Næstformand
Kasserer
Udpeget af Lemvig
Byråd:
Ole Byskov
Marie Poulsen
Lemvig
Lemvig
14
Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen den 2. maj 2012 bestået af følgende:
Lemvig Museums bestyrelse
Valgt af Museumsforeningen:
Lise Thomsen
Anna Marie Touborg Jensen
Margrethe Lykke Bohnsen
Kurt Lyhne
Ingrid Riis
Carl Chr. Munk Nielsen
Henrik Damgren
Kristian Tikjøb Olesen
Vibeke Sloth
Ivan Krogh Hansen
Jens Pedersen
Daniel Eiler
Vakant
Hygum
Gudum
Harboøre
Lemvig
Ferring
Lemvig
Nr. Nissum
Lemvig
Dybe
Lemvig
Vrist
Lemvig
Formand
Næstformand
Kasserer
Udpeget af Lemvig Byråd:
Ole Byskov
Marie Poulsen
Lemvig
Lemvig
Bestyrelsen har afholdt følgende møder:
Mandag den 6. februar, tirsdag den 24. april, torsdag den 6. september, mandag den 3.
december. Lørdagsmøde den 3. november.
8.4.
Foreninger:
Museumsforeningen har i 2012 haft 339 personer som medlemmer og 19
erhvervsmedlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for
enkeltpersoner. Erhvervsmedlemmer betaler 500,- for små firmaer og 1.000,- for store.
Medlemmerne har modtaget bogen ”Limfjordens kroer” sammen med et julebrev.
Museumsforeningens udflugt blev afholdt den 26. august. Udflugten hed ”I Jens
Søndergårds fodspor” og havde museumsleder Jytte Nielsen, Museet for Thy og Vester
Han Herred, som guide. Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Lemvig
Museum og Jens Søndergaards Museum, ligesom de har fået rabat på udvalgte bøger i
museumsbutikken. Museet har i årets løb udsendt digitale nyhedsbreve til de af
museumsforeningens medlemmer, som har opgivet deres e-mail adresse.
Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark:
Museet har ikke deltaget i nogen møder.
8.5.
Forsikringer:
Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring. Forsikringerne
blev nyvurderet i 2007.
9.0.
Museets personale
9.1.
Generelle forhold vedrørende museets personale:
15
Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen har været på barselsorlov fra d. 13. april til d.
28. november 2012. Museumsleder Mette Lund Andersen har holdt barselsorlov fra 3.
maj 2012 til 2013. I hendes fravær har cand. mag. etnolog Sille Radoor Larsen været
konstitueret museumsleder.
9.2
Fast personale:
Museet har i 2012 beskæftiget flg.:
Museumsleder Mette Lund Andersen (heltid)
Konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen (heltid)
Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen (heltid)
Museumspædagog Hemming Klokker (heltid)
Bogholder Niels Larsen (deltid 28 timer)
Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig for Lemvig Museum)
Museumsassistent Birgit Wettergren (deltid, regnskab ved JSM samt vagthold)
Peter Borring Sørensen, projektansat til magasinoprydning.
Kurt Hansen, havemand (deltid)
Frivillige hjælpere:
Berit Lykke Kristensen, hjemmeside og undervisningsmateriale.
Lizzie Sørensen, fotoscanning, sy-opgaver, registrering, gravminderegistrering, diverse
forefaldende arbejde.
Daniel Eiler: Guide på byvandringer i Lemvig.
Ellen Damgaard: Diverse.
Personalemøder og arrangementer:
Der er afholdt personalemøder d. 21. marts og d. 1. oktober. Der har desuden været
afholdt ugentlige mandagsmøder for det faste personale på LEM.
Personaleudflugten d. 14. maj gik til Tekstilbyen Herning, med SRL som guide.
Lemvig Byløb den 29. august, 1 deltager.
Personalets deltagelse i møder og arrangementer:
MLA har deltaget i:
27.4: Ambassadør møde for projekt ”Gode grunde nu”.
7/3: Vestjysk historikermøde, Ølgod.
SRL har deltaget i:
23.4: ODM’s årsmøde, Kbh.
11.5: MMUs årsmøde, Bjerringbro
16.5: Udkantsseminar, Aars.
21-22.5: Kulturstyrelsens Årsmøde, Odense
30.5: Kick-off Seminar MMEx, Aarhus
21.8: Forskningsseminar Holstebro Museum
4.9: Kulturstyrelsens Forskningsseminar, Odense.
19.9: Orienteringsmøde Konserveringscenter Vest, Ølgod.
1.11: Fællesmødes Kulturfestival Bølgen, Lemvig.
8-9.11: ODMs Fagligt orienteringsmøde i Kolding.
IBK har deltaget i:
26-28.3:ODMs formidlingsseminar, Nyborg.
8-9.11.: ODMs Fagligt orienteringsmøde, Kolding
16
HK: Workshop Shareplay 12. september. En række planlægningsmøder for Nordvestjysk
Folkeuniversitet.
9.3.
Andet personale:
Vagthold ved LEM: Mette Lyhne, Amalie Liv Christensen, Jette Nygaard, Trine Sloth
Hansen.
Rengøring LEM: Lokalt rengøringsselskab
Vagthold ved JSM: Mariane Maigaard, Gert Mølgaard, Mette Lyhne, Elin Hugger,
Amalie Liv Christensen.
Rengøring JSM: Tove Lisby.
9.4.
Uddannelse
10.0.
Museets økonomi
I 2012 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger:
Tilskud til ”Learning Museum” kr. 16.471,Tilskud til gennemgang af arkiver kr. 99.000,Tilskud til udgivelse af digtsamling fra Nordea Fonden: kr. 15.000,Tilskud til projekt Jernkysten fra Region Midtjylland: kr. 324.200,Arv efter fhv. viceskoleleder Ellen Bruun, Herning: kr. 12.493,27.03.2013 Sille Radoor Larsen
17