Princip for Undervisningen - Skoleporten Hillerød Vest Skolen

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse
05-02-2015
Brønshøj - Husum Lokaludvalg
Brønshøjvej 17B
2700 Brønshøj
Att. Erik Fisker
Sagsnr.
2014-0037239
Dokumentnr.
2014-0037239-4
Partshøring - vedr. Hf. Brønshøjholm, matr.nr.: 556 og 557
Brønshøj, København
Der er kommet nye adresseregler i maj 2014 – derfor er Københavns
Kommune nu i gang med, at fastsætte adresser for en række områder,
der i dag ikke har tilstrækkelig mange adresser.
I vedlagte skrivelse: ’Nyt om adresser for kolonihaveområder’ kan I
læse mere om tankerne bag de nye regler.
Ved fastsættelsen af adresserne, har vi så vidt muligt taget hensyn til
de eksisterende forhold. Samtidig med at vi tager hensyn til de regler
og rammer, der fremgår af bekendtgørelse om adresser
(Bekendtgørelse nr. 436 af 02/05/2014 om vejnavne og adresser).
Fastsættelse af adresser indebærer også ofte nye vejnavne og det er i
den forbindelse at lokaludvalget bliver hørt. Processen foregår i dialog
med bestyrelserne i de enkelte haveforeninger og efter anvisning fra
Vejnavnenævnet vedrørende nye vejnavne der hvor det bliver
nødvendigt.
Hf. Brønshøjholm er et af de steder, hvor der i dag kun er en enkelt
officiel adresse. Vi har derfor været på besøg og talt med bestyrelsen i
foreningen, og fremsender nu efter aftale et forslag til adresser for
haveforeningen.
Forslag til vejnavn
Hf. Brønshøjholm findes ikke allerede som vejnavn i hverken
Københavns Kommune, eller omegnskommunerne. Hf. Brønshøjholm
kan derfor bruges som vejnavn.
Adressen Brønshøjholms Allé 56 vil udgå, når de nye adresser træder i
kraft.
Én fremtidig adresse ville for eksempel se således ud:
Jens Jensen
Hf. Brønshøjholm 106
2700 Brønshøj
BBR
Njalsgade 13
Postboks 416
2300 København S
E-mail
[email protected]
EAN nummer
5798009493149
Det videre forløb
Vi modtager gerne lokaludvalgets bemærkninger til forslaget på
[email protected] senest den 1. juni 2015.
Når høringsfristen er udløbet, vil Teknik- og Miljøudvalget træffe
beslutning i sagen. De indkomne bemærkninger vil indgå i
behandlingen. Vi forventer at dette vil ske medio 2015.
Lokaludvalget kan påregne, at der i den kommende tid vil komme
flere lignende høringsbreve for de haveforeninger der ligger indenfor
jeres område.
Hvis I har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte os.
Med venlig hilsen
På adresseteamets vegne
Anette Møller Rasmussen
Teknisk sagsbehandler
Lovhjemmel:
Kommunen har ansvaret for fastsættelse af vejnavne og adresser. Reglerne
om vejnavne og adresser findes i BBR-lovens §§ 3a-3f, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1080 af 5. september 2013 om Bygnings- og Boligregistrering og i
adressebekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 436 af 02/05/2014 om vejnavne
og adresser.
Side 2 af 2