Aftale VUC - Sønderborg Produktionshøjskole

Til
Nyborg Forsyning & Service A/S
Dokumenttype
Udbudsvilkår
Dato
November 2014
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD
I DISTRIKT 1- NYBORG
KOMMUNE
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG
KOMMUNE
Beskrivelse
1
2014-11-24
KATN/ARO
DHJ
DHJ
Udbudsvilkår
Ref.
1100014494/L00005-4-KATN
Revision
Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C
T +45 6542 5800
F +45 6542 5999
www.ramboll.dk
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE
INDHOLD
1.
1.1
1.2
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Udbud
Entreprise
Udbudsform
Den ordregivende myndighed
Udbudsmaterialet
Tidsplan
Overblik
Supplerende spørgsmål
Modtagelse af bud
Vedståelse
Tilbudsmateriale
Sprog
Mindstekrav og forbehold
Alternative tilbud
Uklarheder
Behandling af tilbud m.v.
Generelt
Åbning af tilbud
Tildelingskriterier
Orientering om valgte tilbudsgiver
Forhandling
1100014494/L00005-4-KATN
1
1
2
2
2
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE
1.
UDBUD
1.1
Entreprise
Nyborg Forsyning og Service A/S, herefter NFS A/S udbyder renovationskørsel (indsamling af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding samt batterier) og tømning af genbrugsøer i en del af Nyborg Kommune, Distrikt 1 – Nyborg Kommune.
Figur 1. Oversigtskort over Distrikt 1 - Nyborg Kommune og genbrugsøer (Kortet er vejledende).
1100014494/L00005-4-KATN
1
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE
Entreprisestart er den 1. marts 2015 og kontrakten er gældende til den 28. februar 2020 (5 år).
1.2
Udbudsform
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.
Udbuddet sker i henhold til nærværende udbudsmateriale med bilag samt i henhold til Rådets
udbudsdirektiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011
m.fl. om fremgangsmåden ved offentlige udbud af tjenesteydelser i EU.
2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED
Den ordregivende myndighed er:
Nyborg Forsyning & Service A/S (I det følgende kaldet NFS A/S)
Gasværksvej 2
5800 Nyborg
Tlf. nr.
Kontaktperson:
Hjemmeside:
+45 63 31 50 00
Søren Littrup Kristensen
www.nfs.as
3. UDBUDSMATERIALET
Udbudsvilkårene, kontrakten og specifikationen dækker udbud af renovationskørsel og tømning
af genbrugsøer med videre.
Det samlede udbudsmateriale/kontraktgrundlag består af:
Udbudsvilkår
Kontrakt
Bilag 1: Specifikation
Bilag 2: Tilbudsliste
Bilag 3: Garantistillelse
Bilag 4: Liste over genbrugsøer og institutioner
Bilag 5: Tro og love erklæring vedr. forfalden gæld til det offentlige
Bilag 6: Tro og love erklæring vedr. udelukkelsesgrunde
Bilag 7: Arbejdsklausul
Eventuelle spørgsmål og svar i udbudsperioden vil blive indsat som bilag 8. Spørgsmål i
forbindelse med udbudsforretningen, til kontrakten.
Grundlaget for entreprisen er desuden Nyborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Nyborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan findes på Nyborg Kommunes hjemmeside
eller via Miljøstyrelsens database over regulativer (Nstar databasen) på adressen
https://www3.mst.dk/Nstar/Regulation/Search.aspx.
Det samlede udbudsmateriale, herunder skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet samt svar herpå, kan downloades fra Internet-adressen http://www.nfs.as.
Tilbudsgiver har pligt til at kontrollere, at det ovenfor angivne materiale er downloadet i sin helhed.
1100014494/L00005-4-KATN
2
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE
NFS A/S forbeholder sig ret til at foretage berigtigelser til udbudsmaterialet, såfremt NFS A/S bliver opmærksom på fejl eller udeladelser. I særlige tilfælde vil det kunne ændre på den fastsatte
tilbudsfrist. Nye oplysninger vil dog senest blive lagt på hjemmesiden 6 dage før tilbudsfrist.
Eventuelle berigtigelser vil ligeledes blive offentliggjort på Internet-adressen http://www.nfs.as.
1100014494/L00005-4-KATN
3
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE
4. TIDSPLAN
4.1
Overblik
Udbuddet følger følgende overordnede plan:
Offentliggørelse af bekendtgørelse og udbudsmateriale:
Frist for indsendelse af spørgsmål til materialet:
Svar på spørgsmål:
Tilbud modtages:
Tildeling af ordre:
Forventet Kontraktunderskrift:
Entreprisestart:
4.2
2014-12-01
2015-01-08
2015-01-15
2015-01-22
2015-01-29
2015-02-09
2015-03-01
Supplerende spørgsmål
Supplerende spørgsmål til udbudsmaterialet rettes til Rambøll. Af hensyn til NFS A/S muligheder
for at give svar senest 6 dage før udbudsfristens udløb bedes eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet fremsendes senest den 8. januar 2015.
Spørgsmål til udbudsmaterialet skal være skriftlige, på dansk og stiles til:
Rambøll Danmark A/S
Englandsgade 25
5100 Odense C
Att.: Katharina Maria Pedersen eller via e-mail til [email protected]
Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre
spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen.
Skriftlige svar på de stillede spørgsmål vil blive offentliggjort på Internet-adressen:
http://www.nfs.as.
4.3
Modtagelse af tilbud
Frist for modtagelse af tilbud er torsdag den 22. januar 2015, kl. 12.00 lokal tid. Tilbud, der
modtages efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.
Tilbuddet skal bestå af følgende:
ét originalt eksemplar.
én kopi på USB pind.
Tilbud og kopi skal fremsendes inklusive bilag i en lukket kuvert.
Kuverten skal være tydeligt mærket med ”EU-udbud renovation/genbrugsøer distrikt 1 - Nyborg
Kommune, må ikke åbnes i poståbningen”. Eventuelle bilag til tilbuddet skal angives i tilbudslisten med entydig angivelse af referencer til de respektive bilag.
Tilbuddet sendes til/afleveres på følgende adresse:
Rambøll Danmark A/S
Englandsgade 25
5100 Odense C
Att.: Katharina Maria Pedersen
1100014494/L00005-4-KATN
4
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE
Afgivne enhedspriser skal omfatte samtlige ydelser for entreprisens arbejde som beskrevet i dette udbudsmateriale.
4.4
Vedståelse
Tilbuddet skal være bindende i 4 måneder fra tilbudsfristens udløb.
5.
TILBUDSMATERIALE
5.1
Sprog
Tilbud skal afgives på dansk og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt skal være
danske.
5.2
Mindstekrav og forbehold
Det er VIGTIGT AT INDSKÆRPE, at såfremt mindstekrav ikke er opfyldt, anses tilbuddet for
ukonditionsmæssigt.
Tilbudsgiver skal respektere følgende mindstekrav:
Bilag 2 (tilbudslisten) skal ved afgivelse af tilbud være udfyldt i sin helhed, og alle priser skal
være opgivet eksklusive moms. Supplerende oplysninger til tilbuddet skal angives med reference til tilbudslisten jævnfør tilbudslistens afsnit 2.
Ved afgivelse af tilbud skal alle ydelser for den pågældende entreprise indgå; der kan ikke
udelades enkelte ydelser, områder eller lignende i tilbuddet.
Tilbuddet skal afleveres i den kuvert, der er angivet i denne beskrivelse, lukket og mærket
som beskrevet i afsnit 4.3.
Der må ikke tages forbehold over for kontrakt og kontraktbilag.
5.3
Alternative tilbud
Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud.
5.4
Uklarheder
Tilbudsgiver er ansvarlig for at afklare eventuelle uklarheder gennem skriftlige spørgsmål, jævnfør punkt 4.2.
Såfremt tilbudsgiver efter udløbet af fristen for skriftlige spørgsmål bliver opmærksom på uklarheder, skal tilbudsgiver i tilbuddet angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for tilbuddet. De beskrevne forudsætninger må ikke have karakter af forbehold.
I tilfælde af regnefejl i det indgivne tilbud, er det de angivne enhedspriser, som er gældende.
6.
BEHANDLING AF TILBUD M.V.
6.1
Generelt
Det er et krav, at tilbudsgiver iagttager ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende
forhold hos NFS A/S, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med denne udbudsforretning.
6.2
Åbning af tilbud
Tilbudsgiver har adgang til at overvære åbning af tilbud.
Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af NFS A/S og dennes rådgiver. NFS A/S er ikke pligtig
til at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiver.
Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med denne udbudsforretning er NFS A/S uvedkommende.
1100014494/L00005-4-KATN
5
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE
6.3
Tildelingskriterier
Tildeling af ordren vil ske på grundlag af den laveste pris.
6.4
Orientering om valgte tilbudsgiver
Når det ligger klart, hvilken tilbudsgiver NFS A/S har til hensigt at indgå aftale med, vil tilbudsgiverne blive informeret i forbindelse med påbegyndelse af stand-still-perioden.
6.5
Forhandling
Det skal præciseres, at NFS A/S ikke har mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud, jævnfør gældende EU-regler. Der gælder således snævre grænser for at indgå kontrakten. Kommissionens retlige udgangspunkt er endog, at den ordregivende myndighed kan acceptere et tilbud, nøjagtigt som det er afgivet eller afvise tilbuddet.
Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiverne sørger for, at tilbudsmaterialet er fyldestgørende og indeholder alle de relevante og nødvendige oplysninger i en sådan detaljeringsgrad, at tilbuddet bliver helt præcist.
1100014494/L00005-4-KATN
6
Til
Nyborg Forsyning & Service A/S
Dokumenttype
Kontrakt
Dato
November 2014
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD
I DISTRIKT 1 – NYBORG
KOMMUNE
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG
KOMMUNE
Beskrivelse
1
2014-11-24
KATN/ARO
DHJ
DJH
Kontrakt
Ref.
1100014494\L00007-4-KATN.docx
Revision
Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C
T +45 6542 5800
F +45 6542 5999
www.ramboll.dk
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1
13.2
14.
14.1
15.
15.1
15.2
16.
16.1
17.
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
19.
20.
21.
22.
22.1
23.
24.
24.1
24.2
24.3
25.
Fortegnelse over bilag
Parterne
Kontraktgrundlag
Ydelsen
Ændringer i vilkår
Iværksættelse af ændringer
Lovgivning og myndighedskrav
Betaling og prisregulering
Garantistillelse
Personale
Garantier
UnderTjenesteyderer
Kontrol og indsigt
Misligholdelse af kontrakten
Misligholdelse af kontrakten fra Entreprenørens side
Misligholdelse af kontrakten fra NFS A/S side
Force majeure
Meddelelse om force majeure
Forsikringer og erstatningsansvar
Policer og dækning
Erstatningspligt
Tavshedspligt
Tredjepart
Tredjemands rettigheder
Voldgift
Dansk ret
Forhandling
Mægling
Voldgift
Overdragelse
Konkurs
Eventuelt dødsfald
Ændring af kontrakt
Lovændringer
Kontraktperiode
Forhold ved ophør
Udlevering af NFS A/S’s ejendom
Bistand ved overflytning
Fortsat varetagelse af de af kontrakten omfattede ydelser
Underskrifter
1100014494\L00007-4-KATN.docx
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
3
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
1.
FORTEGNELSE OVER BILAG
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
1
2
3
4
5
6
7
-
Specifikation
Tilbudsliste
Garantistillelse
Liste over genbrugsøer og institutioner
Tro og love erklæring vedr. forfalden gæld til det offentlige
Tro og love erklæring vedr. udelukkelsesgrunde
Arbejdsklausul
Eventuelle spørgsmål og svar i udbudsperioden vil blive indsat som bilag 8 – Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen til kontrakten.
2.
PARTERNE
Mellem opdragsgiver
Nyborg Forsyning & Service A/S (efterfølgende kaldet NFS A/S)
Gasværksvej 2
5800 Nyborg
og medundertegnede (efterfølgende kaldet Tjenesteyder)
[Tjenesteyder]
[Adresse]
[Post nr., by]
er indgået kontrakt om renovationskørsel (indsamling af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding samt batterier) og tømning af genbrugsøer i en del af Nyborg Kommune, Distrikt 1 – Nyborg Kommune.
3.
KONTRAKTGRUNDLAG
Grundlaget for entreprisen er:
Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. (inkl. senere ændringer), herunder også bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven.
Miljøministeriets Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012 inklusive senere
ændringer.
Nyborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald
Denne kontrakt med bilag
1100014494\L00007-4-KATN.docx
1
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Arbejdstilsynets bekendtgørelser, anvisninger og cirkulærer m.v.
Tjenesteyderens tilbudsliste med bilag.
Samt øvrige love og regler, der er relevante for entreprisens ydelser.
Bestemmelser for aflevering af affald til Nyborg Komprimatorstation, Odense Kraftvarmeværk og Klintholm I/S.
Ved eventuel uoverensstemmelse mellem kontrakten og dens bilag skal følgende indbyrdes rangorden anvendes:
Hvis der i udbudsperioden er indkommet spørgsmål, går svarene på disse forud for det øvrige materiale (Bilag 8 – Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen)
Kontrakt
Bilag 1 - Specifikation
Øvrige bilag til kontrakten
Hvis der i øvrigt opstår uoverensstemmelser mellem de enkelte dokumenter, som kontrakten refererer til, gælder altid den mest vidtrækkende passus.
4.
YDELSEN
Tjenesteydelsen består af to dele. Del 1 er renovationskørsel (indsamling af vegetabilsk affald og
dagrenovationsaffald til forbrænding samt batterier) i Distrikt 1 – Nyborg Kommune. Del 2 er
tømning af genbrugssøer i Distrikt 1 – Nyborg Kommune.
Tjenesteydelsen skal på grundlag af kontraktens indhold, herunder de i bilagene opstillede krav,
udføre entreprisen i nøje overensstemmelse med det anførte.
En beskrivelse af de generelle og specifikke krav til ydelserne fremgår af specifikationen - bilag 1.
Tjenesteyderen har i bilag 2 - tilbudslisten angivet, til hvilken pris Tjenesteyderen vil udføre de af
kontrakten omfattede ydelser.
Tjenesteyderen kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af bilag 2, medfører, at krav i bilag 1
ikke kan opfyldes.
5.
ÆNDRINGER I VILKÅR
NFS A/S er berettiget til at kræve ændringer i ydelserne, herunder eksempelvis ændringer i indsamlingsfrekvens, indhentningsområde med videre, idet det forudsættes, at eventuelle ændringer i systemerne ingen indflydelse vil få for valget af biler og materiel, der benyttes i entreprisen.
Ændringer i ydelserne kan alene ske inden for rammerne af EU’s udbudsregler og i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, herunder forhandlingsforbuddet.
5.1
Iværksættelse af ændringer
Iværksættelsen af en ønsket ændring skal ske på det af NFS A/S fastsatte tidspunkt.
Tjenesteyderen er forpligtet til at gennemføre en ønsket ændring, medmindre Tjenesteyderen
kan dokumentere, at ændringen medfører væsentlig teknisk eller administrativ ulempe for Tjenesteyderens almindelige drift.
Konsekvensen af en forøgelse eller formindskelse af Tjenesteyderens samlede ydelser som følge
af NFS A/S ændringsønske fastsættes i overensstemmelse med enhedspriserne i Bilag 2 - tilbudslisten.
Såfremt et af NFS A/S fremsat ændringsønske ændrer det samlede antal afhentninger med mere
end 15 % i forhold til indsamlingsentreprisen, er Tjenesteyderen dog berettiget til at nægte at
gennemføre ændringen, medmindre der ydes en rimelig kompensation herfor, svarende til de do1100014494\L00007-4-KATN.docx
2
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
kumenterede ekstraomkostninger, som Tjenesteyderen påføres ud over det normale afregningsgrundlag baseret på tilbudslistens enhedspriser.
6.
LOVGIVNING OG MYNDIGHEDSKRAV
Tjenesteyderen er forpligtet til at overholde lovgivningen og til at efterleve ethvert myndighedskrav, der er gældende for at udføre arbejdet og virksomhedens drift fra kontrakten indgås til
dens ophør, herunder også det fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for Tjenesteyderens personale.
Tjenesteyderen skal have det fornødne antal vognmandstilladelser ved kontraktens start.
7.
BETALING OG PRISREGULERING
Betalingen sker på grundlag af de i tilbudslisten afgivne priser, samt den i dette afsnit angivne
prisregulering.
Betaling dækker alle forbundne omkostninger/udgifter med arbejdet, såvel direkte som indirekte,
bortset fra omkostninger og indtægter ved behandling og afsætning af det indsamlede affald.
Afregning for renovationskørsel foretages månedsvis bagud en gang pr. måned for den foregående måned og sker på baggrund af ajourførte antal tømninger i NFS A/S rapporteringssystem
samt det ajourførte antal solgte ekstra sække i den pågældende måned, for del 1 renovationskørsel.
Afregning for tømning af genbrugsøer foretages månedsvis bagud en gang pr. måned. Følgende
dokumentation skal vedlægges ved fremsendelse af faktura på del 2, tømning af genbrugsøer:
Antal tømninger pr. fraktion – med angivelse af enhedspriser.
Vejeseddel fra modtageanlægget (vægt pr. fraktion)
Betalingsbetingelserne er 30 dage fra NFS A/S modtagelse af fyldestgørende faktura. Faktureringsgrundlaget vil blive aftalt på et møde ved kontraktunderskrift.
Tjenesteyderen skal levere fakturaer i elektronisk format i overensstemmelse med relevant lovgivning. Tjenesteyderen vil til brug herfor modtage relevant information, herunder EAN-nummer.
Prisregulering af tilbuddets enhedspris for renovationskørsel og for tømning af genbrugsøer jævnfør tilbudslisten - vil ske hvert år i marts, første gang 1. marts 2016 på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning, i forhold til indeks for 3.
kvartal 2014 for dagrenovation og slamsugning (udgangspunkt). NFS A/S udarbejder budget 1
gang årligt, hvorfor NFS A/S kun ønsker prisregulering 1 gang årligt.
Eksempel:
Enhedspris:
Indeks 3. kvartal 2014:
Indeks 1. kvartal 2016:
10 kr.
164
165
Reguleret enhedspris pr. 1. marts 2016 = (1+((165-164)/164) )* 10 kr. = 10,06 kr.
Prisen opgives med to decimaler.
1100014494\L00007-4-KATN.docx
3
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
8.
GARANTISTILLELSE
Tjenesteyderen stiller garanti overfor NFS A/S for opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til
denne kontrakt og krav, som kan henføres til kontrakten.
Garantien skal være en anfordringsgaranti gældende for kontraktperioden. Garantien skal lyde på
et beløb svarende til 10 % af den årlige kontraktsum eksklusiv moms. Garantien kan korrigeres
løbende, såfremt der sker ændringer i det samlede kontraktsum.
Garantien skal stå til rådighed for NFS A/S i tilfælde af misligholdelse eller anden form for kontraktbrud, såfremt NFS A/S som følge heraf må udfylde Tjenesteyderens forpligtigelser. NFS A/S
skal give skriftlig besked til Tjenesteyder og sikkerhedsstiller i tilfælde, hvor sikkerhedsstillelse
tages i anvendelse. Beløbet udbetales til NFS A/S inden 10 arbejdsdage.
Sikkerhedsstillelsen skal dække ethvert tab henholdsvis merudgift NFS A/S påføres i den resterende del af kontraktperioden. Tjenesteyderens ansvar er ikke begrænset af sikkerhedsbeløbets
størrelse.
Sikkerhedsstillelsen frigives når samtlige mellemværender er afregnet ved kontraktperiodens udløb. NFS A/S kan yderligere, skriftligt forud for entreprisens ophør, gøre krav på økonomisk sikkerhedsstillelse i op til et år efter entreprisens udløb eller indtil en eventuel tvist er afklaret, såfremt mangler ved arbejdet ikke er afhjulpet indenfor entrepriseperioden.
Garantien skal være oprettet senest ved kontraktunderskrivelse og skal være oprettet i en kautionsvirksomhed eller pengeinstitut, der kan godkendes af NFS A/S.
Under bilag 3, er vedlagt et forslag til udformningen af garantistillelse.
9.
PERSONALE
Tjenesteyderens personale skal opfylde de i Bilag 1 - specifikationen anførte krav.
Tjenesteyderen og dennes mandskab er endvidere forpligtet til at deltage i møder med NFS A/S
ved kontrakts gennemførelse herunder jævnlige kvalitetsmøder. Det vil dog typisk være nok, at
der deltager en person med bemyndigelse til at disponere på Tjenesteyderens vegne.
10. GARANTIER
Tjenesteyderen garanterer, at ydelserne udføres i overensstemmelse med krav i dette udbudsmateriale og i øvrigt god skik inden for renovationsområdet samt at Tjenesteyderen besidder de
egenskaber, der må anses for sædvanlige for den pågældende type ydelser.
Tjenesteyderen garanterer, at ydelserne opfylder gældende lovgivning, samt alle relevante myndighedsforskrifter, således som disse foreligger ved kontraktens start. I det omfang anmeldelser,
indhentelse af tilladelser og lignende kræver oplysninger eller anden bistand fra NFS A/S, er Tjenesteyderens garanti betinget af, at denne bistand ydes.
Tjenesteyderen står inde for, at der til enhver tid vil blive stillet de nødvendige ressourcer til rådighed for at udføre opgaverne.
Tjenesteyderen garanterer, at de medarbejdere, der skal udføre opgaverne, vil være kvalificerede og have den fornødne erfaring i at levere de angivne ydelser svarende til kravene i denne
kontrakt.
Såfremt en eller flere garantier måtte vise sig ikke at være opfyldt, påhviler det Tjenesteyderen,
uden forøgelse af nogen pris eller noget vederlag og inden for eventuelle i denne kontrakt fast-
1100014494\L00007-4-KATN.docx
4
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
satte tidsfrister, at tage sådanne skridt, som måtte være nødvendige for at opfylde kontrakten,
herunder eventuelt at inddrage yderligere personelle ressourcer i det omfang, det måtte være
nødvendigt. NFS A/S kan tillige gøre de misligholdelsesbeføjelser gældende, der i øvrigt fremgår
af denne kontrakt.
11. UNDERTJENESTEYDERER
Tjenesteyderens forpligtelser kan ikke overdrages til undertjenesteyder uden NFS A/S forudgående skriftlige samtykke.
For godkendte undertjenesteydere gælder, at Tjenesteyderen er ansvarlig for undertjenesteyderens leverancer på samme vis, som hvis de pågældende leverancer var leveret af Tjenesteyderen
selv.
NFS A/S vil tillade brug af underentreprenører ved tømning af genbrugsøer under de samme betingelser som for renovationskørsel.
12. KONTROL OG INDSIGT
NFS A/S eller den, NFS A/S bemyndiger dertil, har ret til uhindret at føre tilsyn med og udøve
kontrol med alle led i entreprisens udførelse, såvel i Tjenesteyderens virksomhed som under den
daglige drift.
Tjenesteyderen er forpligtet til at stille alle oplysninger, der er nødvendige for at udføre denne
kontrol, til rådighed.
NFS A/S tilsyn og kontrol kan ikke på nogen måde fritage Tjenesteyderen for dennes forpligtelser
i henhold til denne kontrakt.
13. MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN
Den part, der vil påberåbe sig en misligholdelse, skal give modparten meddelelse herom uden
ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Den misligholdende part
skal herefter gives en rimelig frist til at bringe forholdet i orden.
13.1 Misligholdelse af kontrakten fra Entreprenørens side
NFS A/S kan hæve kontrakten, såfremt Tjenesteyderen væsentligt misligholder sine forpligtelser i
henhold til denne kontrakt med tilhørende bilag.
Som væsentlig misligholdelse betragtes især – men ikke begrænset hertil -, at:
Tjenesteyderen misligholder sine kontraktlige forpligtelser, og der, efter en mundtlig påtale
og en skriftlig advarsel, ikke sker ændringer i Tjenesteyderens adfærd, som kan afhjælpe
problemet.
Tjenesteyderen erklæres konkurs eller er under betalingsstandsning. I en sådan situation
kan kontrakten ophæves uden varsel ved skriftlig meddelelse til boet eller likvidator.
Tjenesteyderen ikke efterkommer påbud og krav fra miljømyndighederne, Arbejdstilsynet eller tilsynsrådet, som gives til NFS A/S, og som vedrører arbejde, der udføres af Tjenesteyderen.
I bedømmelsen af misligholdelsens væsentlighed indgår ydelsens beskaffenhed, misligholdelsens
karakter, risiko for gentagelse, misligholdelsens betydning for NFS A/S, Nyborg Kommunens
eventuelle offentligretlige forpligtelse til at sørge for ydelsen, ophævelsens betydning for Tjenesteyderen samt omstændighederne i øvrigt.
1100014494\L00007-4-KATN.docx
5
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Foreligger der misligholdelse, skal Tjenesteyderen uden ugrundet ophold meddele NFS A/S dette.
Tjenesteyderen skal tillige underrette NFS A/S om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad der agtes gjort for at undgå, at tilsvarende misligholdelse indtræder igen.
NFS A/S kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og til de
skridt, der skal tages for at undgå misligholdelse fremover. NFS A/S kan alene og på baggrund af
den ydelse, Tjenesteyderen yder, erklære kravene i kontrakten misligholdt.
Såfremt Tjenesteyderen gør sig skyldig i ugrundet ophold i kontrakten ydelser, kan NFS A/S lade
arbejdet udføre af 3. part. Eventuelle ekstraomkostninger hertil afholdes af Tjenesteyderen.
De ovennævnte regler kan bringes i anvendelse samtidigt med krav om betaling af erstatning.
Disse sanktioner udelukker således ikke hinanden.
I øvrigt er dansk rets almindelige regler om misligholdelse og erstatning i kontraktforhold gældende. NFS A/S skal dog i den forbindelse iagttage dansk rets almindelige regler om pligt til
tabsbegrænsning.
13.2 Misligholdelse af kontrakten fra NFS A/S side
Tjenesteyderen kan hæve kontrakten, såfremt NFS A/S misligholder sine forpligtelser væsentligt i
henhold til denne kontrakt.
Hvis fristen for rettidig betaling overskrides med mere end 30 dage, og dette skyldes forhold,
NFS A/S bærer risikoen for, er Tjenesteyderen berettiget til at hæve kontrakten, såfremt NFS A/S
efter modtagelse af skriftligt påkrav fra Tjenesteyderen med oplysning om retsvirkningen af den
manglende betaling ikke betaler senest 7 dage regnet fra modtagelsen af det skriftlige påkrav.
Det skriftlige påkrav kan først fremsendes efter udløb af den i bestemmelsen angivne 30-dages
frist. Ved forsinket betaling svares endvidere rente med rentelovens til enhver tid fastsatte rentesats.
14. FORCE MAJEURE
Hverken Tjenesteyderen eller NFS A/S skal anses for ansvarlig over for modsatte part for så vidt
ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, herunder strejke og lockout, og
som parten ikke kunne have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet. For undertjenesteyderen gælder samme forhold.
Arbejdsstop grundet Tjenesteyderens materiel betragtes ikke som force majeure.
Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force
majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Tjenesteyderen udskydes på grund af force
majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.
14.1 Meddelelse om force majeure
Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse
herom til den anden part, senest samme arbejdsdag, at force majeure er opstået.
I tilfælde af force majeure skal Tjenesteyderen fremsende NFS A/S en skriftlig erklæring om,
hvorledes forholdene søges bragt i orden og hvornår.
Tjenesteyderen er ikke umiddelbart berettiget til godtgørelse for merudgifter ved afhentning og
transport af det affald, der ikke blev afhentet og transporteret i forbindelse med force majeure.
Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere kontrakten,
såfremt force majeure situationen varer mere end 10 sammenhængende arbejdsdage.
1100014494\L00007-4-KATN.docx
6
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
I tilfælde af annullation tilbageleverer hver part, hvad der er modtaget fra den anden part. Eventuelle forfaldne beløb betales, og hvor der er sket betaling, uden at realydelsen er leveret, tilbagebetales sådanne beløb. Der består herefter ikke yderligere krav mellem parterne.
15. FORSIKRINGER OG ERSTATNINGSANSVAR
Tjenesteyderen skal holde biler og materiel behørigt forsikret. Ansvars- og ulykkesforsikring for
mandskabet tegnes af Tjenesteyderen. Omkostninger skal være indregnet i den af Tjenesteyderen afgivne enhedspris.
15.1 Policer og dækning
Tjenesteyderen skal have tegnet alle lovpligtige forsikringer herunder arbejdsskadeansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring, der fuldt ud skal kunne dække de skader, der kan opstå i forbindelse med udførelsen af entreprisen. Tjenesteyderen er forpligtet til løbende at orientere NFS
A/S om eventuelle ændringer i forsikringsvilkårene.
Forsikringerne skal dække et ubegrænset antal skader og skal dække fra entreprisens begyndelse indtil 6 måneder efter kontraktperiodens udløb.
15.2 Erstatningspligt
Tjenesteyderen er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for fejl, forsømmelser og
følgeskader, som han eller mandskabet måtte forvolde på personer eller ting under arbejdets udførelse. NFS A/S kan ikke drages økonomisk eller på anden måde til ansvar for person- eller tingskader i forbindelse med Tjenesteyderens udførelse af entreprisen.
Tjenesteyderen er endvidere erstatningspligtig for alle skader, som han selv eller hans mandskab
måtte forvolde på hegn, containere eller lignende og som beskadiges under arbejdets udførelse.
Tjenesteyderen påtager sig ansvar for miljøskader og produktansvarsskader efter dansk rets almindelige regler, og skal således friholde NFS A/S i enhver henseende for krav, som Tjenesteyderen kan gøres ansvarlig for.
Tjenesteyderen skal sørge for, at nøgler og andet udleveret udstyr med videre opbevares under
betryggende forhold, og er ansvarlig for ethvert tab, som direkte eller indirekte er en følge af sådanne effekters bortkomst eller ødelæggelse efter dansk rets almindelige bestemmelser.
16. TAVSHEDSPLIGT
Medmindre oplysningens karakter eller omstændighederne i øvrigt medfører andet, er parterne
underlagt tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger om modpartens forhold, der måtte komme til partens kendskab som led i at opfylde denne kontrakt.
Tjenesteyderen er forpligtet til at pålægge sine ansatte og undertjenesteydere en tilsvarende
pligt til hemmeligholdelse.
16.1 Tredjepart
Konsulenter og andre, der bistår NFS A/S, pålægges – i det omfang dette er foreneligt med lovgivningen – tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om Tjenesteyderens forhold, som
gælder for Tjenesteyderen med hensyn til NFS A/S forhold.
Denne tavshedspligt er også gældende efter denne kontrakts ophør, uanset ophørsgrunden.
Tjenesteyderen kan medtage NFS A/S på referenceliste, men må ikke derudover, uden NFS A/S
forudgående skriftlige samtykke, bruge NFS A/S navn i markedsføringsøjemed.
1100014494\L00007-4-KATN.docx
7
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
17. TREDJEMANDS RETTIGHEDER
Tjenesteyderen indestår over for NFS A/S for, at Tjenesteyderens ydelser i henhold til denne kontrakt ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder.
Rejses der sag mod NFS A/S med påstand om retskrænkelse, giver NFS A/S Tjenesteyderen skriftlig meddelelse herom, og NFS A/S kan endvidere forpligte Tjenesteyderen til at overtage sagens førelse. Tjenesteyderen skal dog under alle omstændigheder afholde samtlige omkostninger, der påføres NFS A/S som følge af retskrænkelsen.
Tjenesteyderen forpligter sig til at holde NFS A/S skadesløs for ethvert krav, der rejses af tredjemand mod NFS A/S for Tjenesteyderens tilsidesættelse af tredjemands rettigheder efter overdragelsen af udførelsen af ydelserne til Tjenesteyderen, herunder blandt andet erstatningsbeløb,
godtgørelse og sagsomkostninger. Tjenesteyderen skal tillige erstatte NFS A/S eventuelle rimelige
advokatomkostninger, som NFS A/S med rimelighed har afholdt med henblik på varetagelse af sine interesser.
18. VOLDGIFT
18.1 Dansk ret
Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret.
18.2 Forhandling
Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med kontrakten, skal
parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med
henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer.
18.3 Mægling
Såfremt parterne ikke kan opnå en løsning ved forhandling, skal tvisten søges løst ved mægling
af en af parterne i fællesskab udpeget mægler.
Mægling sker efter "Regler for frivillig mægling ved Det Danske Voldgiftsinstitut".
Mægleren udpeges af Voldgiftsinstituttet efter høring af parterne i overensstemmelse med ovennævnte regler.
Hvis mæglingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter
"Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”.
18.4 Voldgift
Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med "Regler for behandling af
voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut".
Når tvisten skal afgøres af tre voldgiftsdommere, kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftdommer. Indklagede kan i sit svar komme med forslag til sin voldgiftsdommer.
Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske
Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløb af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand.
Stedet for voldgiftsretten er i den kommune, hvor kunden er registreret.
1100014494\L00007-4-KATN.docx
8
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
19. OVERDRAGELSE
Rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overdrages af Tjenesteyderen, ligesom de af kontrakten flydende fordringer ikke kan overdrages, sælges eller belånes af Tjenesteyderen uden forudgående skriftlig accept fra NFS A/S.
NFS A/S har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden
offentlig institution, hvis de opgaver, som NFS A/S hidtil har varetaget, overgår til denne anden
institution.
20. KONKURS
Ved Tjenesteyderens eventuelle konkurs kan NFS A/S straks hæve kontrakten.
Hvis konkursboet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkursloven, skal konkursboet
inden for en frist af 5 arbejdsdage regnet fra og med datoen for afsigelse af konkursdekret give
NFS A/S meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.
Ovennævnte gælder tillige ved Tjenesteyderens betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord eller Tjenesteyderens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Tjenesteyderen må antages ikke at kunne opfylde kontrakten.
Er Tjenesteyderen et aktie- eller anpartsselskab kan NFS A/S hæve kontrakten, hvis selskabet
kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
21. EVENTUELT DØDSFALD
Ved Tjenesteyderens eventuelle død er dødsboet, hvis gælden vedgås, og når Tjenesteyderens
ægtefælle sidder i uskiftet bo, berettiget til at fortsætte kontraktforholdet med en af NFS A/S
godkendt person som leder.
Indtrædelsesretten er tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet som NFS A/S ikke
kan fremsætte berettigede indvendinger imod, og at boet får tilladelse til at videreføre virksomheden jævnfør godskørselslovens regler.
22. ÆNDRING AF KONTRAKT
Denne kontrakt kan alene ændres med skriftlig accept fra tegningsberettigede personer for henholdsvis NFS A/S og Tjenesteyderen, og kun i det omfang ændringer ikke stiller Tjenesteyderen i
en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre tilbudsgivere. Ændringer beskrives i tillæg til
kontrakten, der nummereres fortløbende og som derved indgår i det samlede kontraktgrundlag.
22.1 Lovændringer
Tjenesteyderen er forpligtet til at overholde lovgivningen og til at efterleve ethvert myndighedskrav, der er gældende for at udføre arbejdet og virksomhedens drift fra kontrakten indgås til
dens ophør, herunder også det fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for Tjenesteyderens personale.
Hvis der lovgivningsmæssigt sker ændringer som væsentligt ændrer eller ulovliggør indsamling
og transport af affald som denne kontrakt omhandler, kan NFS A/S opsige kontrakten med et efter omstændighederne passende varsel.
1100014494\L00007-4-KATN.docx
9
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
23. KONTRAKTPERIODE
Kontrakten træder i kraft ved begge parters underskrift. Kontrakten gælder for perioden 1. marts
2015 til 28. februar 2020 (5 år).
NFS A/S kan opsige kontrakten med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, såfremt
der er en berettiget grund herfor jævnfør kontrakten og dens bilag.
For Tjenesteyderen er kontrakten uopsigelig, med mindre NFS A/S ikke opfylder sine forpligtigelser i henhold til denne kontrakt.
24. FORHOLD VED OPHØR
24.1 Udlevering af NFS A/S’s ejendom
Ved ophævelse eller anden form for ophør, uanset årsag, skal Tjenesteyderen straks på opfordring fra NFS A/S vederlagsfrit udlevere alt NFS A/S’s materiale.
Tjenesteyderen er ikke – af hensyn til NFS A/S’s mulighed for at udføre ydelserne – berettiget til
at udøve tilbageholdsret i NFS A/S materiale til sikkerhed for krav, Tjenesteyderen måtte have i
forhold til NFS A/S i anledning af kontraktens gennemførelse eller ophør.
24.2 Bistand ved overflytning
Tjenesteyderen er i forbindelse med kontraktens ophør, uanset ophørsgrund, forpligtet til vederlagsfrit at overdrage NFS A/S eller den udpegede tredjemand alt nødvendigt materiale, oplysninger med videre, der er nødvendige, for at NFS A/S og/eller tredjemand kan overtage udførelsen
af de af kontrakten omfattede ydelser, herunder stille de fornødne oplysninger til rådighed i forbindelse med et genudbud.
Tjenesteyderens bistand skal sætte NFS A/S i stand til uden unødigt besvær enten selv at varetage de af kontrakten omfattede ydelser eller at overdrage ansvaret for udførelsen af ydelserne
til tredjemand. Tjenesteyderen skal aktivt medvirke til at sikre, at returneringen af ansvaret for
udførelsen af ydelserne kan ske enkelt og uden gener for NFS A/S.
24.3 Fortsat varetagelse af de af kontrakten omfattede ydelser
Ved NFS A/S ophævelse af kontrakten er Tjenesteyderen, uanset om Tjenesteyderen anerkender
eller bestrider ophævelsen, indtil NFS A/S etablering af samarbejde med tredjemand eller hjemtagelse til NFS A/S, i en periode på op til 6 måneder efter ophørstidspunktet af denne kontrakt,
forpligtet til at fortsætte udførelsen af de af denne kontrakt omfattede ydelser for NFS A/S mod
NFS A/S fortsatte betaling af de aftalte vederlag.
I forbindelse med NFS A/S ophævelse skal NFS A/S senest samtidig med ophævelsen meddele
Tjenesteyderen, om denne kontrakt skal fortsætte udover ophævelsestidspunktet, samt, så vidt
dette er muligt, i hvor lang en periode.
De ovenfor anførte bestemmelser finder tillige anvendelse ved Tjenesteyderens ophævelse uanset årsagen hertil, dog forudsat at NFS A/S fortsat erlægger det aftalte vederlag.
1100014494\L00007-4-KATN.docx
10
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
25. UNDERSKRIFTER
Denne kontrakt er udarbejdet og underskrevet i 2 eksemplarer, hvoraf hver part besidder et.
_____________________________
______________________________
Dato
Dato
_____________________________
______________________________
Nyborg Forsyning & Service A/S
Tjenesteyder
1100014494\L00007-4-KATN.docx
11
Til
Nyborg Forsyning & Service A/S
Dokumenttype
Bilag 1 - Specifikation
Dato
November 2014
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD
I DISTRIKT 1 – NYBORG
KOMMUNE
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG
KOMMUNE
Beskrivelse
1
2014-11-24
KATN/ARO
DHJ
DHJ
Bilag 1 - Specifikation
Ref.
1100014494/L00014-4-KATN
Revision
Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C
T +45 6542 5800
F +45 6542 5999
www.ramboll.dk
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
INDHOLD
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.13.1
2.13.2
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
Entreprisens omfang
Renovationskørsel
Tømning af genbrugsøer
Renovationskørsel
Arbejdets praktiske gennemførelse
Krav til afhentning
Krav til afhentning af renovationssække
Krav til afhentning af plastbeholdere og minicontainere
Krav til afhentning af ekstrasække
Krav til afhentning af batterier
Krav til tømning af nedgravede containere
Gener og skader
Renhold af materiel og eventuelt beskadiget materiel
Tjenesteyderens ansvar for affald
Arbejdstid
Aflåste afhentningssteder og beholdere
Adgangsforhold
Veje med specielle adgangsforhold
Problemer i forbindelse med afhentning af affald
Fejlsortering – vegetabilsk affald
Fejlsortering – restaffald til forbrænding
Fejlsortering – batterier
Overfyldte sække
Overfyldte beholdere/minicontainere
Overfyldte poser med batterier
Adgangsforhold og AT-vejledning
Dokumentation
Tjenesteyderens kontrolforpligtelser
Ubeboede ejendomme
Informationsmateriale
Information og henvendelser
Tømningsplaner
Udlevering af liste over indsamlingsadresser
Udarbejdelse af tømningsplaner
Tømning af genbrugsøer
Arbejdets praktiske gennemførelse
Krav til afhentning
Krav vedrørende ekstratømning
Arbejdstid
Arbejdsforhold og AT-vejledning
Gener og skader
Procedurer, når affald ikke er afhentet
Renovationskørsel
Manglende afhentninger, der skyldes grundejer
Glemt afhentning
Information til NFS A/S
Information til grundejeren
1100014494/L00014-4-KATN
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
Tømning af genbrugsøer
Glemt afhentning og manglende kapacitet
Information til NFS A/S
Driftsstop
Vejrlig
Vejarbejder, byggeri og lignende
Tjenesteyderens biler til indsamlingen
Tjenesteyderens indsamlingsmateriel
Særlige krav til renovationsbilerne
Krav i forhold til trafiksikkerhed
Krav i forhold til spild af affald herunder perkolatopsamling
Vedligeholdelse af renovationsbiler
Krav til tekniske hjælpemidler i renovationsbilerne
Krav til bilernes udseende og genkendelighed
Hjælpemidler til at fjerne spildt affald
Udstyr til foto/dokumentation
Tømning af genbrugsøer
Tjenesteyderens mandskab
Ansvarlig adfærd
Uddannelse
Arbejdstøj
Sprog
Organisation
Klager over medarbejdere
Klunsning
Private aftaler
Alkohol
Træffetider og kontorhold
Modtageanlæg
Renovationskørsel
Tømning af genbrugsøer
Registrering
Økonomiske forhold
1100014494/L00014-4-KATN
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
1.
ENTREPRISENS OMFANG
Entreprisen omfatter:
Renovationskørsel (Indsamling af dagrenovationsaffald til forbrænding, vegetabilsk affald og
batterier)
Tømning af genbrugsøer
i en del af Nyborg Kommune herefter kaldet Distrikt 1 – Nyborg Kommune.
Figur 1. Oversigtskort over distrikt 1 – Nyborg Kommune og genbrugsøer. Kortet er vejledende.
1.1
Renovationskørsel
Entreprisen omfatter indsamling og transport af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding samt batterier i del af Nyborg Kommune, Distrikt 1 – Nyborg Kommune for private
husstande, og nogle virksomheder, institutioner, sommerboliger med videre, der er omfattet af
Nyborg kommunes ”Regulativ for Husholdningsaffald”.
Det påhviler Tjenesteyderen at indsamle vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding fra samtlige husstande, herunder virksomheder, institutioner, sommerboliger med videre,
der er omfattet af ordningen.
1.2
Tømning af genbrugsøer
Entreprisen omfatter tømning og transport af sorteret affald fra 44 genbrugsøer. Placeringen
fremgår af Bilag 4 – Liste over genbrugsøer og institutioner.
1100014494/L00014-4-KATN
1
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
NFS A/S forbeholder sig ret til, indenfor entreprisen, at øge eller reducere antallet af genbrugsøer, samt øge eller reducere antallet af igloer og beholdere på de enkelte genbrugsøer.
Endvidere forbeholder NFS A/S sig ret til at flytte en genbrugsø til en anden placering.
2.
RENOVATIONSKØRSEL
Nyborg Kommune inddelt i 3 distrikter.
Distrikt 1 – Nyborg Kommune (omfattet af dette udbud)
Distrikt 2 – Nyborg Nord
Distrikt 3 – Nyborg Syd
Affaldet indsamles normalt i 125 liter renovationssække af plast, 140 liter og 240 liter plastbeholdere på hjul, samt 400 liter, 600 liter og 800 liter minicontainere på hjul og i 3m 3 og 5 m3
nedgravede containere.
Affald fra institutioner kan herudover også indsamles i 16 m3 og 20m3 containere (storcontainere).
Grundejerne kan frit vælge mellem beholderstørrelse, beholdertype og antal beholdere.
NFS A/S kan pålægge grundejeren at benytte en bestemt beholderstørrelse og beholdertype
samt bestemme det antal beholdere, der skal være til rådighed.
Vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding sorteres af grundejeren i 2 fraktioner,
derudover indsamles batterier:
En ”grøn fraktion” som indeholder alt vegetabilsk affald. Den ”grønne fraktion” indsamles i
140 liter plastbeholdere samt i 400 liter, 600 liter og 800 liter minicontainere og i 3m3 og 5
m3 nedgravede containere.
En ”grå fraktion” som indeholder dagrenovationsaffald til forbrænding. Den ”grå fraktion”
indsamles i 125 liter renovationssække af plast, 140 liter og 240 liter plastbeholdere, samt i
400 liter, 600 liter og 800 liter minicontainere og i 3m3 og 5 m3 nedgravede containere og i
storcontainere fra institutioner.
Batterier indsamles i plastposer.
2.1
Arbejdets praktiske gennemførelse
2.1.1
Krav til afhentning
Tjenesteyderen skal kunne afhente sække og beholdere svarende til dem, der er beskrevet i tilbudslisten.
Er antallet af renovationsenheder normeret for lavt eller højt på de enkelte afhentningssteder,
skal Tjenesteyderen affinde sig med, at der sker en tilpasning af det normerede antal enheder.
Færre/flere afhentninger afregnes på grundlag af den afgivne enhedspris.
Den ”grå fraktion” afhentes 1 gang hver 2. uge og den ”grønne fraktion” 1 gang hver 2. uge.
Tømningen af både "grå fraktion" og "grøn fraktion" foregår i samme uge og på samme dag.
Sammenblanding af de to fraktioner er ikke tilladt og betragtes som misligholdelse af kontrakten.
Et større antal grundejere har dispensation fra indsamling af den ”grønne fraktion” med henblik
på hjemmekompostering.
I Distrikt 1 – Nyborg Kommune er der i perioden fra påske og til slutningen af efterårsferien (uge
42) ca. 120 sommerboliger, hvorfra der sker indsamling af den grå og grønne fraktion hver
2.uge. Sidste tømning af sommerboliger finder sted i uge 43 eller 44 afhængig af tømningsdag. Det
1100014494/L00014-4-KATN
2
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
vil sige at der skal afhentes affald ca. 14 gange pr. år fra sommerhusene. Antallet af beholdere
fremgår af tilbudslisten.
Det er i ordningen muligt for kommunens grundejere at købe sække til ekstratømning. Tjenesteyderen forpligter sig til at medtage disse ekstra sække i forbindelse med normal tømning. Ekstrasække er røde plastsække påtrykt Nyborg Kommune – dagrenovation. Ekstrasækkene afregnes
til samme pris som 125 liters sække angivet i tilbudslisten. Der er i antallet af 125 liters plastsække herunder ekstrasække i tilbudslisten indregnet 500 ekstrasække.
Institutioner kan have behov for at få hentet affald med en anden tømningsfrekvens end hver 2.
uge. Affald fra institutioner skal afhentes efter behov. Det er NFS A/S der giver Tjenesteyderen
besked når affald fra institutioner skal afhentes. Affald fra Institutioner er hidtil blevet afhentet i
360 liters og 770 liters minicontainere samt i 16 m3 og 20 m3 containere (storcontainere) 1 til 2
gange om måneden. Adresser og beholderstørrelsen, samt vejledende tømningsfrekvens fremgår
af Bilag 4.
Tjenesteyderen skal acceptere, at tømningsfrekvens og størrelsen af indsamlingsmateriellet ved
institutioner også kan ændres i kontraktperioden.
2.1.2
Krav til afhentning af renovationssække
Sækkestativer skal opstilles på standpladser hos grundejerne efter regulativets forskrifter.
Sækkestativ anskaffes, vedligeholdes og fornys af grundejerne.
Såfremt stativet ikke er i forskriftsmæssig stand, skal Tjenesteyderen meddele dette til grundejeren ved blanket afleveret i grundejerens postkasse.
Tømningen sker ved, at de helt eller delvis fyldte sække afhentes på standpladsen. I samme arbejdsgang sættes en ny sæk i sækkestativet. Når en ny sæk er isat, skal sækkestativet lukkes.
Hård og hensynsløs behandling af sække og stativer må ikke forekomme. Den fyldte sæk skal
transporteres på vogn/kærre eller lignende transportredskab, som opfylder Arbejdstilsynets krav
til manuel transport af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding. Ved aflæsning i
komprimatorbilen skal der anvendes lift.
Renovationssække afhentes på affaldsstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg.
2.1.3
Krav til afhentning af plastbeholdere og minicontainere
Plastbeholdere, minicontainere og storcontainere skal opstilles på standpladsen hos grundejeren
efter regulativets forskrifter.
Plastbeholdere anskaffes, vedligeholdes og fornys af grundejerne.
Minicontainere og storcontainere leveres, udbringes, vedligeholdes og hjemtages af NFS A/S.
Tømninger af plastbeholdere og minicontainere skal ske ved, at de helt eller delvis fyldte plastbeholdere og minicontainere afhentes på standplads, transporteres til og tømmes i komprimatorvogne og returneres til standplads, hvor de henstilles med lukket låg. Tjenesteyderne skal sikre
at grundejeren får sin egen beholder eller container retur efter endt tømning.
Storcontainer med wire/kroghejs indvejes og tømmes, på Affaldsstationen, Langelandsvej 20,
5800 Nyborg og transporteres tilbage til standplads.
2.1.4
Krav til afhentning af ekstrasække
I situationer, hvor grundejeren har ekstraordinært meget affald, kan der placeres ekstrasække
på standpladsen til afhentning ved den ordinære afhentning.
Ekstrasække sælges i kundeservice i NFS A/S’ administrationsbygning, samt på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. Der sælges omkring 500 ekstrasække om året.
1100014494/L00014-4-KATN
3
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Ekstrasække er røde plastsække påført ´dagrenovation EXTRA NYBORG KOMMUNE´, så det tydeligt fremgår ved afhentning, at grundejeren har betalt/betaler for denne ydelse.
2.1.5
Krav til afhentning af batterier
Indsamlingen af batterier fra adresserne vil ske fra plasticposer anbragt på låget af sækkestativet
eller beholderen/minicontaineren til dagrenovation til forbrænding. Til orientering blev der i
distrikt 1- Nyborg Komune i 2013 indsamlet ca. 800 kg batterier.
Brugerne har mulighed for at lægge en pose med batterier på laget. Posen må ikke være større
end en almindelig indkøbspose. Posen skal være af klar plastic af en tilstrækkelig styrke til at
kunne tåle håndteringen uden at gå i stykker. Brugeren skal lukke posen med knude, inden den
lægges på beholderens låg.
Herudover skal Tjenesteyderen benytte en egnet, tæt beholder, der er modstandsdygtige overfor
eventuelle lækkende batterier til transport af batterierne fra indsamlingsadressen til
modtageadressen.
Afhentningen af batterier skal ske på de samme indsamlingsadresser som for indsamling af
dagrenovationsaffald til forbrænding.
Indsamling af batterier skal ske samtidig med indsamling af dagrenovationsaffald til forbrænding.
Tjenesteyderens udgifter forbundet med indsamling af batterier skal indregnes i den pris som
gives for indsamling af restaffald til forbrænding.
Ved aflevering og aflæsning af batterier på modtageanlægget er det Tjenesteyderens ansvar, at
afleveringen bliver korrekt registreret. Såfremt der i forbindelse med kontrol af det modtagne læs
batterier konstateres andre affaldsfraktioner end batterier, for eksempel sprayflasker, elektronisk
affald, kemikalier eller lignende, og Tjenesteyderen burde have konstateret dette, faktureres
Tjenesteyderen for de eventuelle ekstra behandlingsomkostninger, dette måtte medføre samt
eventuel statsafgift for den tilknyttede affaldsbehandling.
2.1.6
Krav til tømning af nedgravede containere
Nedgravede containere anskaffes, vedligeholdes og fornys af grundejerne.
Tømninger af nedgravede containere skal ske ved, at de helt eller delvis fyldte nedgravede containere hejses op og tømmes i containerbil og derefter løftes på plads igen.
De nedgravede containere er udstyret med 2 – krogs system. Hvor den ene krog skal fastgøres til
indkastsøjlen og den anden krog fastgøres til udløseren.
Containerbilen tømmes, på Affaldsstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg.
2.1.7
Gener og skader
I øvrigt skal indsamling foregå med mindst mulig gene for grundejerne og uden at beskadige
grundejers ejendom. Eventuelle skader, som Tjenesteyderen har forårsaget på personer, privat
eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse, udbedres af den skadelidte for Tjenesteyderens
regning og er NFS A/S uvedkommende.
Færdsel på grundejers ejendom skal altid foregå på anlagte veje og stier eller efter grundejers
anvisninger. Ved indsamling fra adgangsveje med grus eller ubundet materiale, skal indsamlingen tilrettelægges så støj- og støvgener, samt opkøring og sporkørsel undgås.
2.2
Renhold af materiel og eventuelt beskadiget materiel
Renholdelse af plastbeholdere, minicontainere og nedgravede containere påhviler grundejeren.
Såfremt denne forpligtelse ikke overholdes, afleveres blanket i grundejerens postkasse med pålæg om snarlig rengøring. Efterkommes pålægget ikke, underretter Tjenesteyderen NFS A/S.
1100014494/L00014-4-KATN
4
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Udsættes minicontainere for hærværk, misbrug, eller anden skade, der ikke kan henføres til almindelig slitage, underrettes NFS A/S, som vil bringe forholdene i orden.
Hærværk, misbrug, eller anden skade på nedgravede containere bringes i orden af grundejer.
2.3
Tjenesteyderens ansvar for affald
Håndtering af det indsamlede affald er alene Tjenesteyderens ansvar fra det øjeblik, det flyttes
fra indsamlingsadressen, og indtil de afleveres på den angivne afleveringsadresse.
2.4
Arbejdstid
Arbejdet må ikke påbegyndes før kl. 6.00 og skal være afsluttet senest kl. 16.00 mandag til fredag.
Indsamling af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding på lørdage, søn- og helligdage er kun tilladt efter aftale med NFS A/S.
2.5
Aflåste afhentningssteder og beholdere
Der kan forekomme afhentningssteder og opsamlingsmateriel, som kræver, at der anvendes nøgler. Nøgler udveksles mellem Tjenesteyder og grundejer. Tjenesteyderen er pligtig til at opbevare
disse nøgler på sikker vis i kontraktperioden og at låse de pågældende porte/døre/beholdere efter afhentning af affald. Det kan oplyses, at Tjenesteyderen indenfor den afgivne enhedspris
jævnfør tilbudsliste skal acceptere håndtering af nøgler for op til ca. 3 % af det samlede antal afhentningsadresser i Distrikt 1- Nyborg Kommune.
Tjenesteyderen skal fremsende en liste til NFS A/S over de adresser, hvortil Tjenesteyderen har
fået udleveret nøgle.
2.6
Adgangsforhold
Retningslinjer for placering af renovationsstativ, beholdere og containere samt indretning af
standplads og adgangsveje fremgår af Nyborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Som
findes på Nyborg Kommunes hjemmeside eller i Miljøstyrelsens database over regulativer (Nstar
databasen) på adressen https://www2.mst.dk/databaser/nstar/Regulation/Search.aspx og Arbejdstilsynets vejledning D.2.24, Juli 2009.
Såfremt der på adgangsvejen findes hjælpemidler som for eksempel lifte, køreramper eller lignende, skal disse benyttes.
Der kan forekomme afhentningssteder, der er tilmeldt specialindsamling på grund af adgangsforholdene. Det omhandler maksimalt 5 % af afhentningsstederne, og tjenesteyderen skal medtage
affald fra disse adresser, hvor renovatøren eventuelt skal benytte ekstra mandskab eller specielt
materiel.
Der er i oktober måned 2014 ingen adresser tilmeldt specialindsamling.
2.6.1
Veje med specielle adgangsforhold
Der er i Distrikt 1- Nyborg Kommune ikke kendskab til veje med specielle forhold, som tjenesteyderen skal tage hensyn til. Der kan være sådanne veje som NFS A/S ikke er bekendt med. I så
fald vil NFS A/S i samarbejde med Tjenesteyder finde en løsning på adgangsforholdene.
2.7
Problemer i forbindelse med afhentning af affald
I det følgende beskrives fremgangsmåden ved afhentning af affald fra adresser, hvor overfyldning, placering af beholdere, adgangsvejen eller andet vanskeliggør afhentningen.
Et væsentligt grundlag for Tjenesteyderens arbejde er, at affaldsregulativets bestemmelser og
arbejdstilsynets regler skal overholdes. Tjenesteyderen skal under overholdelse af arbejdstilsynets regler, afhente affald fra adresser, som er tilmeldt specialindsamling. Tjenesteyderen skal
også, i det omfang det er muligt at overholde reglerne om arbejdsmiljø og affaldshåndtering, afhente affaldet fra adresser, som ikke er tilmeldt specialindsamling, men som burde være det. I
sådanne tilfælde skal Tjenesteyderen, for at kunne opfylde blandt andet Arbejdstilsynets bestemmelser, benytte det nødvendige mandskab og det nødvendige materiel.
1100014494/L00014-4-KATN
5
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Der er i oktober måned 2014 ingen adresser tilmeldt specialindsamling.
Det påhviler Tjenesteyderen at give såvel grundejeren som NFS A/S meddelelse, såfremt der
konstateres overtrædelse af regulativets forskrifter eller forholdene på adressen ikke muliggør, at
Arbejdstilsynets regler overholdes ved normal afhentning. Meddelelse sker ved en blanket, som
Tjenesteyderen afleverer i grundejerens postkasse. Genpart af alle udleverede blanketter skal
dagligt tilsendes NFS A/S.
Det skal som udgangspunkt tilsigtes, at afhentning og dialog mellem Tjenesteyderens personale
og grundejeren sker med størst mulig fleksibilitet fra alle parters side.
2.7.1
Fejlsortering – vegetabilsk affald
Såfremt Tjenesteyderen konstaterer, at der i beholderen til vegetabilsk affald også er anbragt
andet affald, skal Tjenesteyderen undlade at tømme beholderen. Tjenesteyderen skal i sådanne
tilfælde aflevere en blanket i grundejerens postkasse med besked om, at beholderen eller minicontaineren tømmes ved næste ordinære tømningstidspunkt, såfremt fejlsorteringen er afhjulpet.
Genpart af alle udleverede blanketter skal dagligt tilsendes NFS A/S.
2.7.2
Fejlsortering – restaffald til forbrænding
Såfremt Tjenesteyderen konstaterer, at der er anbragt andet end dagrenovationsaffald til forbrænding i sækken, beholderen eller minicontaineren, tager Tjenesteyderen affaldet med, men
afleverer en blanket i grundejerens postkasse med besked om, at der i sækken, beholderen eller
minicontaineren kun må anbringes dagrenovationsaffald til forbrænding.
Genpart af alle udleverede blanketter skal dagligt tilsendes NFS A/S.
2.7.3
Fejlsortering – batterier
Tjenesteyderen skal ved afhentningen foretage visuel kontrol af indholdet i posen med henblik på
at forebygge forurening af de indsamlede batterier. Såfremt tjenesteyderen ved denne kontrol
konstaterer andet affald end batterier i posen, kan Tjenesteyderen undlade at medtage posen og
aflevere en blanket i grundejerens postkasse med besked om, at posen medtages ved næste ordinære tømningstidspunkt, såfremt fejlsorteringen er afhjulpet. Genpart af blanketten skal afleveres til NFS A/S inden for samme arbejdsdag.
2.7.4
Overfyldte sække
Ved større overfyldninger, hvor sækken ikke kan lukkes, eller sækken vil revne under transport,
medtages den fyldte sæk ikke. Der skal dog udleveres en ny sæk.
Den nye tomme sæk afleveres sammen med en blanket i grundejerens postkasse med besked
om, at den overfyldte sæk medtages ved næste tømning, såfremt overfyldningen afhjælpes.
Det påhviler grundejeren at sørge for, at der er det nødvendige antal stativer til rådighed, så der
ikke sker overfyldninger af sækkene.
2.7.5
Overfyldte beholdere/minicontainere
Ved større overfyldninger, hvor transport vil medføre materialespild eller håndteringen i øvrigt er
uforsvarlig, tømmes beholderen/containere ikke.
Der afleveres blanket i grundejerens postkasse med besked om, at beholderen tømmes på næste
ordinære tømningstidspunkt, såfremt overfyldningen er afhjulpet.
Det påhviler grundejeren at sørge for, at der er det nødvendige antal beholdere/minicontainere til
rådighed, så der ikke sker overfyldninger heraf.
Da overfyldning af nedgravede containere ikke kan afhjælpes andet end ved Tjenesteyders tømning af de nedgravede containere, skal Tjenesteyder foretage tømning om muligt. Tjenesteyder
skal desuden fjerne affald placeret rundt om indkast som konsekvens af overfyldningen.
1100014494/L00014-4-KATN
6
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
2.7.6
Overfyldte poser med batterier
Er posen overfyldt, og det derfor er umuligt ikke at spilde batterier ved indsamlingen, medtages
batterierne ikke. Tjenesteyderen lægger i sådanne tilfælde en blanket på adressen med en angivelse af årsagen til den manglende afhentning af batterierne.
2.7.7
Adgangsforhold og AT-vejledning
Når standplads og/eller adgangsvej ikke opfylder kravene som angivet i affaldsregulativet, skal
tømning foretages i det omfang, det er muligt for Tjenesteyderen at gøre dette, uden at arbejdstilsynets regler overtrædes. Tjenesteyderen kan for eksempel anvende mere mandskab, ekstra
udstyr med videre.
Grundejeren orienteres om, at adgangsforholdene ikke er i orden, og anmodes om at bringe dette i orden inden næste afhentning, idet affaldet ikke vil blive afhentet ved gentagne overtrædelser. Såfremt det ikke er muligt for Tjenesteyderen at afhente affaldet, orienteres grundejeren ligeledes om årsagen hertil og anmodes om at bringe forholdene i orden inden næste afhentning.
Grundejeren orienteres via en blanket, der afleveres i grundejerens postkasse. Genpart af blanketten skal afleveres til NFS A/S inden for samme arbejdsdag.
NFS A/S vil i alle tilfælde, hvor der er problemer med adgangsvejene, umiddelbart efter modtagelsen af blanketten fra Tjenesteyderen, rette direkte henvendelse til grundejeren for at søge at
få forholdet bragt i orden inden næste afhentning.
Tjenesteyderen skal fortsat afhente affald fra den pågældende adresse sideløbende med behandling af Tjenesteyderens indberetning om adgangsforholdene, hvis NFS A/S tilmelder adressen til
specielindsamlingen. Tjenesteyderen er forpligtet til i denne periode at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde AT-vejledning med mere.
2.8
Dokumentation
Tjenesteyderen skal altid sørge for behørig dokumentation af de forhold, som afstedkommer, at
denne ikke kan foretage afhentning af affald på en given adresse. Dokumentation skal som minimum bestå af et digitalt foto, som viser de pågældende forhold sammen med behørigt udfyldt
blanket (se også afsnit 2.7). Foto og blanket indberettes til NFS A/S samme dag.
Tjenesteyderens kopi af foto og blanket skal opbevares, indtil en eventuel klage er afhjulpet. Hvis
der ikke klages over påtalen, opbevares materialet i 3 måneder.
2.9
Tjenesteyderens kontrolforpligtelser
Konstaterer Tjenesteyderen, at ejendomme, der i henholdt til Nyborg Kommunes Regulativet for
Husholdningsaffald er forpligtet til at være omfattet af ordningen, ikke er tilmeldt, skal det straks
meddeles til NFS A/S.
Bliver Tjenesteyderen opmærksom på, at der sker anden afhentning af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding på en ejendom, skal dette straks indberettes til NFS A/S.
Tjenesteyderen skal kontrollere, at der er overensstemmelse mellem renovationsenhederne opført på kørelisten og de faktiske opstillede enheder. Uoverensstemmelser skal straks indberettes
til NFS A/S.
Tjenesteyderen er forpligtet til at meddele NFS A/S, hvis han modtager betaling for afhentning af
affald i et omfang, der ikke svarer til de faktiske forhold.
2.10 Ubeboede ejendomme
NFS A/S holder Tjenesteyderen orienteret om midlertidigt eller ubeboede ejendomme, hvor der
ikke er opsamlingsmateriel, der skal tømmes.
2.11 Informationsmateriale
Tjenesteyderen skal omdele relevant informationsmateriale af betydning for renovationsordningen i relation til denne entreprise på anmodning fra NFS A/S.
1100014494/L00014-4-KATN
7
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Tjenesteyderen skal herudover efter særlig aftale med NFS A/S omdele relevant informationsmateriale, som relation til kommunens samlede affaldsordninger.
NFS A/S forventer, at der skal udleveres informationsmateriale én gang om året til grundejerne
af ejendommene. Denne ene omdeling skal indregnes i prisen for renovationskørsel. Er der brug
for yderligere omdeling ud over én gang om året afregnes dette efter prisen for ”informationsmateriale” angivet i tilbudslisten. Prisen for ”informationsmateriale” indgår ikke i vurderingen af tilbuddet.
2.12 Information og henvendelser
Generelt skal Tjenesteyderen informere NFS A/S om fejl og mangler ved opsamlingsmateriel eller
ved fejlsortering, overfyldte sække og beholdere og problemer med adgang samt ubeboede ejendomme.
NFS A/S står for borgerhenvendelse, men ved indsamling og transport skal Tjenesteyderen optræde som NFS A/S’ repræsentant. Tjenesteyderen må derfor være behjælpelig med information
overfor borgerne, når disse retter henvendelse herom.
Den daglige administration, herunder klager, forespørgsler med videre varetages af NFS A/S.
Tjenesteyderen skal foretage registrering, påtale, indberetning med videre af forskellige forhold i
forbindelse med arbejdets udførelse. Tjenesteyderen modtager de nødvendige blanketter herfor
af NFS A/S.
Retningslinjer for klagebehandling, af- og tilmeldinger, afregningsprocedure, samt registreringer
og indberetninger, fastlægges ved entreprisestart. Alle omkostninger hermed skal være indeholdt
i entreprisen.
Eventuelle klager fra grundejerne, videregivet af NFS A/S til Tjenesteyderen, skal behandles på
en effektiv, smidig og positiv måde.
Enhver klage/fejl skal straks afhjælpes/udbedres af Tjenesteyderen. Sker reklamation inden kl.
12.00, skal fejlen afhjælpes/udbedres samme dag. Sker reklamationen efter kl. 12.00, skal fejlen
afhjælpes/udbedres inden kl. 12.00 den efterfølgende dag.
Sker dette ikke, er NFS A/S berettiget til at afhente affaldet på Tjenesteyderens regning.
2.13 Tømningsplaner
2.13.1 Udlevering af liste over indsamlingsadresser
Ved kontraktens indgåelse modtager Tjenesteyderen en fortegnelse over de på dette tidspunkt
tilsluttede ejendomme med angivelse af størrelse og antal tilmeldte beholdere på hver ejendom,
herunder også institutioner.
Fortegnelserne vil være i elektronisk form.
2.13.2 Udarbejdelse af tømningsplaner
Tjenesteyderen skal udarbejde en årlig tømningsplan, hvor tømningsdag/-uge angives. Grundlaget er:
Arbejdet skal udføres i perioden kl. 06.00 – 16.00 mandag til fredag.
Arbejdet skal fordeles over ugens 5 første dage. Tjenesteyderen skal tilrettelægge sin kørsel
således, at afhentning fra den enkelte grundejer sker på samme ugedag, året rundt, under
hensyntagen til bestemmelser i afsnit 3.1.3.
Tjenesteyderen skal planlægge indsamlingen, så der fastlægges rationelle indsamlingsruter, der i
størst mulig grad tilgodeser, at sammenhængende boligområder eller afgrænsede bydele tømmes
på samme arbejdsdag.
1100014494/L00014-4-KATN
8
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Liste afleveres til NFS A/S, som foranlediger annoncering på hjemmeside eller i lokale medier.
Som grundlag for Tjenesteyderen kan udarbejde tømningslister vil NFS A/S udleverer med vejnavne, afhentningsadresser, og beholderenheder for afhentningsadressen.
Tjenesteyderen skal ajourføre tømningslisten ved til- og afgang, samt hvis der sker ændringer i
tømningsdage. NFS A/S underretter løbende om til- og afgang.
Hvis afhentningsdagen skal ændres, kan det kun ske efter aftale med NFS A/S. Aftalen skal træffes i så god tid, at NFS A/S kan give grundejere varsel om ændringer.
Driftsforstyrrelser, der har eller kan få indflydelse på afhentningen af affaldet, skal straks meddeles NFS A/S med angivelse af, hvilke konsekvenser, det har, eller kan have for de berørte borgere med videre, og Tjenesteyderen skal samtidig meddele, hvorledes problemerne afhjælpes.
3.
TØMNING AF GENBRUGSØER
3.1
Arbejdets praktiske gennemførelse
3.1.1
Krav til afhentning
På genbrugsøerne indsamles metalemballage i 1,5 m3 og 2,5 m3 igloer og flasker i 1,5 m3 eller
2,5 m3 igloer, samt 5 m3 nedgravet molok. Papir/pap indsamles i 2,5 m3 iglo. Pap indsamles i
400 liter tohjulede beholdere og plast i 400 liter tohjulede beholdere. Papir indsamles i 400 liter
beholdere og i 5 m3 nedgravet molok.
Tjenesteyderen skal hvert år udarbejde en vejledende tømningskalender, som skal fremsendes til
NFS A/S.
Tømningskalenderen skal sikre, at genbrugsøerne tilses mindst en gang om ugen, og at indsamlingsmateriel tømmes efter behov, samt at Tjenesteyderens øvrige forpligtigelser i forbindelse
med denne kontrakt overholdes. Viser det sig, at den fremsendte tømningskalender ikke sikrer
dette, skal Tjenesteyderen udarbejde en ny tømningskalender, som sendes til NFS A/S.
Tjenesteyderen skal i forbindelse med tømning af indsamlingsmateriel medtage det affald, som
måtte være efterladt ved siden af indsamlingsmateriellet – og som naturligt henhører under affaldstypen, som kan afleveres på genbrugsøen. Øvrig oprydning foretages af NFS A/S. Tjenesteyderen skal i forbindelse med tømning af indsamlingsmateriel feje eventuelle glasskår sammen
og fjerne disse fra genbrugsøen.
Igloerne og beholderne og molokker skal tømmes særskilt, således at ingen af fraktionerne blandes sammen. Det afhentede affald må ikke på noget tidspunkt under transporten fra genbrugsøen til modtageanlægget, blive blandet med andet affald.
Tømning af igloer og molokker skal ske med hjælp fra køretøj med kran. Igloerne og molokkerne
tømmes ved, at kranen griber fat i øjet på løftestangen, der er placeret øverst på igloen/molokken. Herefter kan igloen/molokken løftes op for tømning i den af Tjenesteyderens medbragte container.
Igloens løftestang er fremstillet af et 60 mm jernrør og med en godstykkelse på 4 mm. Øjet på
løftestangen er af 16 mm rundjern.
Liste over genbrugsøer samt antal igloer og molokker pr. genbrugsø er vedlagt udbudsmaterialet
som bilag 4.
3.1.2
Krav vedrørende ekstratømning
Tjenesteyderen skal ved tilkald for ekstratømning kunne være fremme på genbrugsøen, senest
inden for 120 minutter efter tilkaldetidspunktet. Tjenesteyder skal forvente 1 til 5 ekstra tømninger pr. måned.
1100014494/L00014-4-KATN
9
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Ved tilkald, hvor tilkaldetiden er overskredet, er NFS A/S berettiget til at få foretaget transporten
af anden transportør. Eventuelle ekstra omkostninger sker for Tjenesteyderens regning.
3.1.3
Arbejdstid
Arbejdet må ikke påbegyndes før kl. 6.00 og skal være afsluttet senest kl. 16.00 mandag til fredag.
Tømning af genbrugsøer på lørdage, søn- og helligdage er kun tilladt efter aftale med NFS A/S.
3.1.4
Arbejdsforhold og AT-vejledning
Tjenesteyderen skal sikre, at håndtering af affaldet sker i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser og retningslinjer for håndtering af affald.
Tjenesteyderen skal tilrettelægge arbejdet således, at myndighedsregler vedrørende arbejdsmiljø
og sundhed med mere tilgodeses og overholdes.
3.1.5
Gener og skader
I øvrigt skal indsamling foregå med mindst mulig gene for brugerne af genbrugsøerne og uden at
beskadige genbrugsøerne. Eventuelle skader, som Tjenesteyderen har forårsaget på personer,
privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse, udbedres af den skadelidte for Tjenesteyderens regning.
4.
PROCEDURER, NÅR AFFALD IKKE ER AFHENTET
4.1
Renovationskørsel
4.1.1
Manglende afhentninger, der skyldes grundejer
Ved manglende afhentning, der skyldes grundejeren, skal affaldet afhentes ved næste ordinære
afhentning, såfremt forholdet er bragt i orden af grundejeren. Blanket afleveres efter anvisningerne i afsnit 4.1.4.
4.1.2
Glemt afhentning
Ved manglende afhentning, der ikke skyldes grundejeren, skal Tjenesteyderen forestå afhentningen samme dag, hvis reklamationen sker inden kl. 12. Sker reklamation efter kl. 12, skal afhentningen foretages den næste hverdag.
Tjenesteyderen må ved manglende afhentning, der ikke skyldes grundejeren, acceptere at medtage sække, som grundejeren har placeret ved sit opsamlingsmateriel for at undgå overfyldning,
som følge af den manglende afhentning.
4.1.3
Information til NFS A/S
Blanketter skal benyttes af Tjenesteyderen i ethvert tilfælde, jævnfør bestemmelserne i kontrakten med bilag og den aktuelle blanket, hvor andre forhold forhindrer eller besværliggør afhentning af affald. Dette gælder både, når affald på trods heraf medtages, og når det ikke medtages.
Blanketter udleveres af NFS A/S, som også bekoster produktionen af blanketter.
Genpart af alle udleverede blanketter skal dagligt tilsendes NFS A/S med oplysninger om afhentningsadresse og årsagen til, at der ikke er afhentet eller tømt, og hvad der skal gøres ved det.
Tjenesteyderen skal ligeledes hver dag indberette eventuelle klager fra grundejerne.
Tilsvarende oplyser NFS A/S hver dag til Tjenesteyderen samtlige klager, som Tjenesteyderen
skal tage hånd om.
4.1.4
Information til grundejeren
Tjenesteyderen er forpligtet til, i forbindelse med indsamlingen at efterlade en blanket i grundejerens postkasse, der angiver, at der ikke er afhentet affald samt årsagen hertil. I ejendomme
1100014494/L00014-4-KATN
10
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
med fælles opsamlingsmateriel skal blanketten afleveres på kontoret til den lokale varmemester/vicevært eller, hvis dette ikke er muligt, i hver enkelt grundejers postkasse. NFS A/S skal
desuden underrettes samme dag.
Glemmer Tjenesteyderen at aflevere blanketten til grundejeren eller indberette fejl og mangler til
NFS A/S, eller er blanketten ikke udfyldt korrekt, betragtes det som en af Tjenesteyderen manglende afhentning.
4.2
Tømning af genbrugsøer
4.2.1
Glemt afhentning og manglende kapacitet
Ved manglende tømning eller manglende kapacitet, skal Tjenesteyderen forestå afhentningen efter aftale med NFS A/S.
4.2.2
Information til NFS A/S
Det påhviler Tjenesteyderen at informere NFS A/S om forholdene på genbrugsøerne, herunder
manglende oprydning, skade på standplads, beholdere, igloer, skilte med videre. Denne information skal ske til NFS A/S kontor.
4.3
Driftsstop
Ved driftsstop skal Tjenesteyderen, uden ugrundet ophold, give NFS A/S besked herom med angivelse af årsagen hertil. Desuden skal Tjenesteyderen skriftligt underrette NFS A/S om forventet
genopstart af indsamling af affald, og hvad der aktivt gøres for at sikre, at arbejdet genoptages
hurtigst muligt. Underrettelsen skal fremsendes i let forståelig form og på en sådan måde, at NFS
A/S uden videre kan offentliggøre denne på NFS A/S hjemmeside.
Umiddelbart efter, at arbejde efter driftsstop er genoptaget, skal Tjenesteyder fremsende en
skriftlig redegørelse for, hvornår og hvordan manglende afhentninger, grundet driftstoppet, indhentes til NFS A/S. Som udgangspunkt skal de manglende afhentninger søges indhentet hurtigst
muligt. Tjenesteyderen ydes i denne forbindelse ingen godtgørelse for afhjælpning af manglende
indsamlinger i forbindelse med driftsstop.
Såfremt der opstår driftsstop, skal Tjenesteyderen genoptage arbejdet indenfor én arbejdsdag.
4.4
Vejrlig
Indsamling af affald skal som udgangspunkt ske uanset vejrlig.
Er Tjenesteyderen alligevel hindret i at udføre sit arbejde grundet vejrlig, skal Tjenesteyderen
strakt kontakte NFS A/S, og drøfte dette med NFS A/S. Forhold, der forhindrer, at arbejdet kan
udføres samt hvilke forholdsregler, der er forsøgt for at opretholde indsamlingen, drøftes samtidig med at en aftale om løsning indgås.
På dage med store mængder is eller sne, skal Tjenesteyderen acceptere, at arbejdet først kan
påbegyndes senere end normalt – indtil kl. 12.00, således at grundejeren og Nyborg Kommune
har mulighed for at foranstalte saltning eller snerydning på veje og stier. Hvis det er nødvendigt
kan indsamlingstiden forskydes tilsvarende i den anden ende, det skal dog aftales med NFS A/S
fra gang til gang, hvor lang tidsforskydelsen må være. Besluttes det, at affald grundet vejrlig ikke kan afhentes den pågældende dag, er Tjenesteyderen pligtig til at indsamle affald snarest muligt og i henhold til aftale med NFS A/S.
Der må under ingen omstændigheder springes en afhentning over. Ved sådanne forsinkelser er
Tjenesteyderen forpligtet til, uden ekstra betaling at medtage uautoriserede sække, som grundejerne har brugt i perioden.
4.5
Vejarbejder, byggeri og lignende
Ved opgravnings- og vejarbejder, byggeri og lignende er Tjenesteyderen forpligtiget til at indsamle affald. Er dette ikke muligt, skal der gives besked til NFS A/S med forslag til alternativ indsamling.
1100014494/L00014-4-KATN
11
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Parkerede biler på vejarealer må ikke medføre, at indsamling og transport af affald ikke finder
sted. Ved gentagende problemer skal Tjenesteyderen rette henvendelse til NFS A/S.
5.
TJENESTEYDERENS BILER TIL INDSAMLINGEN
5.1
Tjenesteyderens indsamlingsmateriel
Tjenesteyderen forpligter sig til at anvende renovationsbiler, der ved kontraktens indgåelse modsvarer de faktiske forhold på indsamlingsruten og indsamlingsstederne, og at der udvises fornødent hensyn ved kørslen herunder ved kørsel på små, smalle veje. I denne forbindelse er det
Tjenesteyderens ansvar at gøre sig bekendt med indsamlingsruten og indsamlingsstederne.
5.2
Særlige krav til renovationsbilerne
Køretøjerne skal have minimum EURO-5 motorer og skal til enhver tid overholde typegodkendelsens støjkrav.
Entreprenøren er forpligtet til, uden opfordring fra Nyborg Forsyning & Service A/S, og uden
yderligere vederlag at indsætte reservemateriel, f.eks. ved nedbrud af en vogn, således at dagens planlagte tømninger kan gennemføres.
Ved behov for indsættelse af reservemateriel, kan der i kortere perioder anvendes biler med minimum EURO 4 motorer med godkendt partikelfilter.
Det er entreprenørens ansvar at få indsat det nødvendige reservemateriel med tilhørende udstyr i
tilfælde af, at det normalt benyttede materiel og/eller udstyr ikke er funktionsdygtigt.
Med henblik på at undgå, at der parkeres renovationsbiler i områder, hvor de eventuelt er til gene for borgere med videre, ønsker NFS A/S, at bilerne parkeres i garageanlæg eller på godkendt
parkeringsplads. Tjenesteyderen skal til enhver tid - på opfordring - kunne oplyse, hvor renovationsbilerne er parkeret.
Hvor afhentningen nødvendiggør kørsel på grusveje eller lignende belægning af nøddesten, ral eller lignende ubundet materiale, skal hastigheden være så lav, at støj- og støvgener samt sporkørsel minimeres.
Tjenesteyder skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelse af lovgivningsmæssige krav til
renovationsbilerne på opfordring fra NFS A/S.
5.2.1
Krav i forhold til trafiksikkerhed
For at øge trafiksikkerheden i byen og mindske risikoen for blandt andet svingulykker skal Tjenesteyderen sikre, at chaufførerne har optimalt udsyn fra køretøjerne. Dette indebærer blandt andet, at køretøjernes spejle, herunder specielt blindvinkelspejle, løbende kontrolleres og justeres,
så de fungerer optimalt, samt at der i førerhuset ikke er genstande (klistermærker/p-skiver, printere, hylder, gardiner og lignende), der blokerer chaufførens udsyn, hvilket specielt gør sig gældende for forrudens nederste højre hjørne samt ved siderudens nederste venstre hjørne.
Køretøjerne skal være udstyret med funktionsdygtigt bakkamera.
5.2.2
Krav i forhold til spild af affald herunder perkolatopsamling
Renovationsbilerne skal være indrettet, så spild af affald under transport og indsamling ikke forekommer. Hvis der spildes affald, skal det fjernes med det samme. Renovationsbiler, der anvendes til indsamlingen, skal være indrettet således, at perkolat fra affaldet kan opsamles og bortskaffes under kontrollerede forhold.
5.2.3
Vedligeholdelse af renovationsbiler
Materiel benyttet i forbindelse med indsamling af affald skal til enhver tid fremstå i ren og ordentlig stand og må ikke være til unødig gene for omgivelserne. Materiellet må heller ikke forringe kvaliteten af affaldet. Tjenesteyderen skal selv forestå og er ansvarlig for at vedligeholde materiel og udstyr, der benyttes i entreprisen. NFS A/S kan kræve biler vasket i tilfælde af lugtgener
eller lignende.
1100014494/L00014-4-KATN
12
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
5.2.4
Krav til tekniske hjælpemidler i renovationsbilerne
Renovationsbilerne skal være udstyret med internt radiokommunikationsudstyr eller mobiltelefon,
så der løbende er kontakt mellem køretøjerne og Tjenesteyderens kontor. Køretøjerne skal være
udstyret med funktionsdygtigt bakkamera.
Indkast i renovationsbilen skal ske, så renovationspersonale ikke udsættes for kontakt med affaldet og andre påvirkninger. Dette kan for eksempel ske via lukkede systemer med høj indlæsning,
eller andre tilsvarende effektive metoder.
5.2.5
Krav til bilernes udseende og genkendelighed
De af Tjenesteyderen benyttede renovationsbiler skal være ensartet bemalet, så de er let genkendelige for grundejerne.
Tjenesteyderen skal på forlangende forsyne renovationsbilerne med skilte/mærker etc., som
markere at bilerne kører for NFS A/S. Såfremt biler med skilte med NFS A/S benyttes til aktiviteter som er NFS uvedkommende, skal skiltet fjernes.
Såfremt renovationsbilerne er dobbeltkammerbil, skal dette fremgå ved skiltning på bilen.
Tjenesteyderen skal til en hver tid kunne redegøre for hvilke biler, der anvendes til entreprisen.
5.2.6
Hjælpemidler til at fjerne spildt affald
På hver bil skal der forefindes redskaber til at opsamle spildt affald. Tjenesteyderen skal forestå
oprydning af ethvert spild, som sker ved afhentning af affald.
Hvis der ved indsamling af affald spildes affald, skal Tjenesteyderen få spildet oprenset, uanset at
det af Tjenesteyderen er vurderet, at årsagen til spildet skyldes overfyldt eller ødelagt opsamlingsmateriel eller lignende. Opfejes spild ikke, kan NFS A/S få dette gjort på Tjenesteyderens
regning og tilbageholde omkostningerne i førstkommende betaling.
Sker der spild af flydende affald/perkolat, skal der på bilen forefindes sugende materiale, som
hældes ud over perkolatet og som fjernes, når alt perkolat er suget op.
5.2.7
Udstyr til foto/dokumentation
Hver enkelt bil skal have udstyr til fotodokumentation af forhold, som gør, at Tjenesteyderen ikke
medtager affald. Udstyret skal dels sikre billeder af en sådan kvalitet, at forholdet dokumenteres
tydeligt og entydigt, og dels at billeder kan sendes og eventuelt lagres elektronisk.
5.3
Tømning af genbrugsøer
Tjenesteyderen forpligter sig til, at undgå, at lade køretøjerne køre i tomgang unødigt samt generelt at tage hensyn til omgivelserne ved afhentning og transport.
Tjenesteyderen stiller selv køretøj, samt kost og skovl med videre til rådighed og vedligeholder
selv dette udstyr. Antallet af køretøjer skal til enhver tid være tilstrækkeligt til, at afhentningen,
transporten og afleveringen sker tilfredsstillende i henhold til denne kontrakts krav.
6.
TJENESTEYDERENS MANDSKAB
6.1
Ansvarlig adfærd
Tjenesteyderen er ansvarlig for, at mandskabet ved indsamling, transport og aflevering af affaldet udviser god og høflig adfærd.
Mandskabet skal fremtræde servicemindede og kunne rådgive grundejerne om sorterings- og afhentningsmæssige forhold i henhold til det gældende affaldsregulativ.
1100014494/L00014-4-KATN
13
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Tjenesteyderen skal til enhver tid, uden opfordring og uden ekstra udgift for NFS A/S, stille det
nødvendige mandskab til rådighed, herunder også reservemandskab i tilfælde af ferie og sygdom, således at det fastlagte antal afhentninger og de specificerede afhentningsdage overholdes.
6.2
Uddannelse
Tjenesteyderens personale skal sikres løbende relevant træning og efteruddannelse.
Tjenesteyderen skal direkte til området have knyttet en person med ledelsesansvar, som har
gennemgået DV’s kursus for affaldstransportører eller tilsvarende kursus. Dette skal kunne dokumenteres over for NFS A/S på opfordring.
Det anvendte mandskab skal have modtaget uddannelse i forhold, der er relevant for arbejdets
udførelse. Uddannelsen skal som minimum indeholde:
Viden om Nyborg kommunes Regulativ for husholdningsaffald
Viden om den videre behandling af affaldet og krav, som dermed er forbundet med affaldets
håndtering
Viden om egne arbejdsforhold, inklusiv mulige risici ved affaldshåndtering.
Instruktion om modtageanlæggenes modtageregler og sikkerhedsforskrifter.
Instruktion om arbejdsmiljøforhold ved arbejdets udførelse.
Desuden skal Tjenesteyderen sikre, at mandskabet sættes ind i relevante lov- og regulativændringer løbende.
Mandskabet skal derudover deltage i kurser, der sigter mod at forbedre servicen og øge kvaliteten i arbejdet.
Der skal som minimum foregå en omfattende instruktion til mandskabets opgaver i forhold til aftalegrundlagt for denne entreprise, inden entreprisens start, og uddannelseskravet skal være opfyldt senest 3 måneder efter entreprisens start.
Beskrivelse af hvilken uddannelse, der vil blive givet leder og personale, skal kunne fremsendes
på anmodning.
Tjenesteyderen og dennes mandskab er endvidere forpligtet til at deltage i møder med NFS A/S
efter behov i relation til denne kontrakts gennemførelse. Det vil typisk være nok at der deltager
en person med bemyndigelse til at disponere på Tjenesteyderens vegne.
6.3
Arbejdstøj
Der skal anvendes ensartet, let genkendeligt arbejdstøj, gerne med Tjenesteyderens navn. Øvrige regler om påklædning, som enten er lovbestemte, eller som aftales mellem NFS A/S og Tjenesteyderen, skal til enhver tid overholdes.
6.4
Sprog
Al kommunikation, såvel mundtlig som skriftlig, med NFS A/S og grundejer skal foregå på dansk.
6.5
Organisation
Tjenesteyderen skal inden entreprisens begyndelse samt ved væsentlige ændringer af organisationen fremsende en optegnelse over relevante medarbejders arbejdsopgaver, ansvar og beføjelser, således at NFS A/S altid er opdateret om Tjenesteyderens organisation.
6.6
Klager over medarbejdere
Fremsættes en efter NFS A/S skøn berettiget klage over en eller flere af Tjenesteyderens medarbejdere, kan NFS A/S forlange vedkommende fjernet fra arbejdet. Klager vurderes på baggrund
af krav stillet i dette kontraktmateriale.
6.7
Klunsning
Klunsning af affald er forbudt.
1100014494/L00014-4-KATN
14
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
6.8
Private aftaler
Der må ikke indgås private aftaler mellem Tjenesteyderen og grundejer med hensyn til eksempelvis adgangsvej, placering af indsamlingsmateriel og lignende, som afviger fra Nyborg Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativer og AT’s anvisninger, eller hvad der aftales på det
møde, der vil blive afholdt mellem Tjenesteyderens og NFS A/S.
6.9
Alkohol
Det accepteres ikke, at Tjenesteyderens mandskab er påvirket af eller indtager alkohol eller narkotiske stoffer i arbejdstiden.
6.10 Træffetider og kontorhold
Tjenesteyderen skal kunne træffes på telefon og mail af NFS A/S med en varighed på mindst 8
timer dagligt.
Træffetiden skal dække tidsrummet mandag-torsdag kl. 08.00 – 15.00 og fredag kl. 08.0012.00, hvor NFS A/S har træffetid.
Kontoret skal bemandes med kvalificeret personale, der skal være rutineret i gældende bestemmelser, regulativer, forretningsgange med videre.
Personalet skal have kendskab til bemanding, materiel og indsamlingsruter, og have bemyndigelse til at træffe aftaler med NFS A/S vedrørende den daglige drift.
Det skal være muligt at kommunikere med renovationsbilerne via mobiltelefon.
Tjenesteyderen skal lade arbejdet lede af en navngiven person, der er bemyndiget til at disponere på firmaets vegne, og som kan kontaktes i træffetiden.
7.
MODTAGEANLÆG
7.1
Renovationskørsel
Det indsamlede dagrenovationsaffald til forbrænding (”gråt” affald) skal afleveres på Nyborg
Komprimatorstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg eller på Odense Kraftvarmeværk A/S,
Havnegade 120, 5000 Odense C. Hvilket "gråt" affald der køres hvorhen, aftales nærmere med
driftsledelsen.
Det indsamlede vegetabilske affald (”grønt” affald) skal afleveres til Klintholm I/S, Klintholmvej
50, 5874 Hesselager.
De indsamlede batterier skal afleveres på Affaldsstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg eller
efter aftale med NFS A/S.
Åbningstider kan ses på modtageanlæggenes hjemmesider.
Tjenesteyderen er forpligtet til at lade bilen veje på modtageanlægget.
De pågældendes pladsers modtageregler skal efterkommes.
Ventetid i forbindelse med aflevering skal accepteres.
Såfremt aflevering ikke er mulig på ovennævnte pladser, afleveres affaldet på det sted, der anvises af NFS A/S. Til orientering har NFS A/S ikke tidligere oplevet at renovatøren skulle dirigeres
til andet modtageanlæg, men såfremt dette sker, kunne det være modtageanlæg i Svendborg.
Det er Tjenesteyderens ansvar at planlægge indsamlingen således, at aflevering kan foregå indenfor modtageanlæggenes åbningstider.
1100014494/L00014-4-KATN
15
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
7.2
Tømning af genbrugsøer
De indsamlede materialer skal transporteres til Genbrugsstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg og kan indleveres i tidsrummet: mandag – torsdag fra kl. 7.30-16.00 og fredag kl. 7.30 –
15.00.
Tjenesteyderen er forpligtet til at lade bilen veje på modtageanlægget.
Entreprenøren er forpligtet til at overholde modtageanlæggenes modtagekrav og sikkerhedsforskrifter, ligesom opsynets anvisninger skal følges.
Såfremt modtageanlæggene afviser affaldet, som følge af eksempelvis fejlsortering er Tjenesteyderen forpligtet til at kontakte NFS A/S for eventuel anvisning af andet modtageanlæg.
Såfremt reparation eller andre forhold umuliggør aflæsning på modtageanlægget, er Tjenesteyderen forpligtet til at aflevere affaldet på det sted, som NFS A/S anviser. Afregning for eventuelle merudgifter til transport aftales med Affaldschefen.
7.3
Registrering
Ved aflevering og aflæsning af affald på de anviste modtageanlæg er det renovatørens ansvar, at
afleveringen bliver korrekt registreret. Tjenesteyderen er forpligtet til at lade bilen veje på modtageanlægget.
7.4
Økonomiske forhold
Omkostninger og indtægter i forbindelse med håndtering og afsætning af affald afholdes af NFS
A/S.
1100014494/L00014-4-KATN
16
Til
Nyborg Forsyning & service A/S
Dokumenttype
Bilag 2 - Tilbudsliste
Dato
November 2014
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD
I DISTRIKT 1 – NYBORG
KOMMUNE
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG
KOMMUNE
Beskrivelse
1
2014-11-24
KATN/ARO
DHJ
DHJ
Bilag 2 - Tilbudsliste
Ref.
1100014494\L00015-4-KATN.docx
Revision
Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C
T +45 6542 5800
F +45 6542 5999
www.ramboll.dk
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
INDHOLD
1.
1.1
1.2
2.
2.1
3.
3.1
Tilbudsliste
Renovationskørsel
Tømning af genbrugsøer
Entreprisesum
Informationsmateriale
Tjekliste
Udelukkelsesgrunde og mindstekrav
1100014494\L00015-4-KATN.docx
1
1
3
4
5
6
6
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
1.
TILBUDSLISTE
Alle priser angives uden moms.
1.1
Renovationskørsel
Afhentning fra sommerhuse afregnes til samme pris som afhentning fra øvrige husstande. Udgifter til indsamling af batterier, skal indregnes i den pris som afgives for indsamling af restaffald til
forbrænding. Prisen angives i Tabel 1. Delpris 1.
Forventet antal beholdere og forventet tømningsfrekvens for institutioner er angivet på bilag 4.
Afhentning af 16 m3 og 20m3 containere (storcontainere) fra institutioner afregnes til samme pris
og prisen angives i Tabel 2. Delpris 2.
Tabel 1. Delpris 1
Renovationskørsel - private husstande, og nogle virksomheder, sommerboliger med videre.
Delpris 1
Grå fraktion
125 liter plastsække herunder ekstrasække
140 liter plastbeholder
240 liter plastbeholder
400 liter minicontainer
600 liter minicontainer
800 liter minicontainer 1
3 m3 nedgravet container
5 m3 nedgravet container
Grøn fraktion
140 liter plastbeholder
400 liter minicontainer
600 liter minicontainer
800 liter minicontainer
3 m3 nedgravet container
5 m3 nedgravet container
I alt (delpris 1 )
1
Skønnet
antal
Skønnet
antal tømninger pr.
år
3241
26
2045
979
132
93
293
11
27
26
26
26
26
26
52
52
Enhedspris
[kr. pr.
tømning]
Samlet
[kr. pr. år]
(antal x tømning x
enhedspris)
3834
26
70
26
2
26
9
26
2
52
1
52
summen overføres til Tabel 5
Heri er også indregnet de beholdere som skal afhentes fra institutionerne. Antal og tømningsfrekvens fremgår af bilag 6.
Underskrift
Entreprenør
1100014494\L00015-4-KATN.docx
1
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Tabel 2. Delpris 2
Renovationskørsel - Institutioner
Skønnet antal tømninger pr. år
Delpris 2
Enhedspris
[kr. pr. tømning]
Samlet
[kr. pr. år]
(tømning x enhedspris)
Grå fraktion
125 liter plastsække herunder ekstrasække
140 liter plastbeholder
240 liter plastbeholder
400 liter minicontainer
600 liter minicontainer
800 liter minicontainer 2
3 m3 nedgravet container
5 m3 nedgravet container
Storcontainere (Institutioner) 16 m3
og 20 m3
Grøn fraktion
140 liter plastbeholder
400 liter minicontainer
600 liter minicontainer
800 liter minicontainer
3 m3 nedgravet container
5 m3 nedgravet container
I alt (delpris 2)
2
Samme pris som for renovationskørsel, delpris 1
25
Samme pris som for renovationskørsel, delpris 1
Summen overføres til Tabel 5
Heri er også indregnet de beholdere som skal afhentes fra institutionerne. Antal og tømningsfrekvens fremgår af bilag 6.
Underskrift
Entreprenør
1100014494\L00015-4-KATN.docx
2
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
1.2
Tømning af genbrugsøer
Antallet af genbrugsøer, beholdere, igloer og molokker samt tømningsinterval er vejledende, da
tilpasninger kan finde sted i perioden.
De tilbudte priser skal være pr. tømning.
Tabel 3. Delpris 3
Tømning af genbrugsøer
Delpris 3
Papir
400 liter 2 hjulede plastbeholdere
5 m3 nedgravet molok
Pap
400 liter 2 hjulede plastbeholdere
Pap/Papir
2,5 m3 iglo
Plast
400 liter 2 hjulede plastbeholdere
Flasker
1,5 m3 iglo
2,5 m3 iglo
5 m3 nedgravet molok
Metal
1,5 m3 iglo
2,5 m3 iglo
I alt (delpris 3)
Skønnet
antal
Skønnet
antal tømninger pr.
år
25
2
52
52
14
52
1
52
11
52
33
19
2
52
52
52
Enhedspris
[kr. pr.
tømning]
Samlet
[kr. pr. år]
(antal x tømning x enhedspris)
8
52
20
52
summen overføres til Tabel 5
Tabel 4. Delpris 4
Ekstratømning ved tilkald
Skønnet antal tømninger pr. år
Enhedspris
[kr. pr. tømning]
Delpris 4
Papir
400 liter 2 hjulede plastbeholdere
5 m3 nedgravet molok
Pap
400 liter 2 hjulede plastbeholdere
Plast
400 liter 2 hjulede plastbeholdere
Flasker
1,5 m3 iglo
2,5 m3 iglo
5 m3 nedgravet molok
I alt (delpris 4)
Samlet
[kr. pr. år]
(antal x tømning
x enhedspris)
10
10
10
10
10
10
10
summen overføres til Tabel
5
Underskrift
Entreprenør
1100014494\L00015-4-KATN.docx
3
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
2.
ENTREPRISESUM
Tabel 5. Entrepricesum
Samlet entreprisesum
[kr. pr. år]
Samlet entreprisesum [kr. pr. år]
I alt (delpris 1)
I alt (delpris 2)
I alt (delpris 3)
I alt (delpris 4)
Samlet entreprisesum
Underskrift
Entreprenør
1100014494\L00015-4-KATN.docx
4
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
2.1
Informationsmateriale
Én årlig omdeling af informationsmateriale skal være indregnet i prisen for renovationskørsel i
tabel 1. Pris for yderligere omdeling angives i tabellen nedenfor.
Informationsmateriale
Uddeling af Informationsmateriale én gang
[kr.]
Underskrift
Entreprenør
1100014494\L00015-4-KATN.docx
5
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
3.
TJEKLISTE
Nedenstående liste skal afleveres i udfyldt stand sammen med tilbud på udførelse af entreprise.
Det er VIGTIGT AT INDSKÆRPE, at tilbuddet betragtes som ukonditionsmæssigt såfremt dokumentation for nedenstående ”betingelser for deltagelse” ikke vedlægges tilbuddet jævnfør
kendelser fra Konkurrencestyrelsen/Klagenævnet for udbud.
3.1
Udelukkelsesgrunde og mindstekrav
Vedlagt som bilag
(angiv bilagsnummer)
__________ Ifølge bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger skal tilbudsgiver afgive en erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter og bidrag
til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og i Danmark.
Udenlandske virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, skal således BÅDE vedlægge en
erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser med hensyn
til betaling af skatter og afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, OG vedlægge en erklæring på tro og love
om, hvorvidt tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og
afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i Danmark. Såfremt tilbudsgiver ikke er eller har været forpligtet til at betale af skatter og afgifter og bidrag
til sociale sikringsordninger i Danmark, skal dette eksplicit anføres som begrundelse for, at en
sådan tro og love erklæring ikke er vedlagt.
Tilbudsgiver kan som et alternativ til en tro og love erklæring vedlægge autoritativ dokumentation fra relevant myndighed(er) i det pågældende land. Som dokumentation for betaling af
skatter og afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i Danmark kan således vedlægges en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udenlandske virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan som dokumentation for betaling af
skatter og afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det
land, hvor virksomheden er etableret, vedlægge en tilsvarende autoritativ attest fra den relevante myndighed i det land, hvor den udenlandske virksomhed er etableret.
Forslag til tro og love erklæring vedr. forfalden gæld til det offentlige er vedlagt som Bilag 5.
__________
Erklæring om Udelukkelsesgrunde efter Art. 45, Stk. 1 og 2, i Direktiv 2004/18/EF/ (Udbudsdirektivet). Forslag til tro og love erklæring vedr. udelukkelsesgrunde er vedlagt som Bilag 6.
__________
Erklæring om den økonomiske aktørs samlede omsætning og omsætningen indenfor det aktivitetsområde, kontrakten vedrører, i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængig af hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne
omsætning foreligger.
Regnskaberne skal være med revisorpåtegning. Regnskaberne må ikke have givet anledning
til forbehold ved revisionen.
Underskrift
Entreprenør
1100014494\L00015-4-KATN.docx
6
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
__________
Forelæggelse af en liste over de betydeligste leveringer eller tjenesteydelser vedrørende indsamling af lignende affaldsfraktioner og mængder heraf i lignende materiel under lignende
forhold, der er udført indenfor de sidste tre år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt
den offentlige eller private modtager.
__________
Såfremt tilbud gives af en sammenslutning af entreprenører, skal tilbudsgiver i tilbuddet vedlægge erklæring om, hvem der er udpeget som fælles befuldmægtiget, samt vedlægge erklæring om, at deltagerne hæfter solidarisk, direkte og ubegrænset over for Nyborg Forsyning &
Service A/S for tilbuddet og kontraktens udfyldelse i tilfælde af antagelse. Den fælles befuldmægtigede skal kunne disponere på vegne af sammenslutningen af entreprenører.
Underskrift
Entreprenør
1100014494\L00015-4-KATN.docx
7
Til
Nyborg Forsyning & Service A/S
Dokumenttype
Bilag 3 - Garantistillelse
Dato
November 2014
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD I
DISTRIKT 1 – NYBORG
KOMMUNE
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG
KOMMUNE
Beskrivelse
1
2014-11-24
KATN/ARO
DHJ
DHJ
Bilag 3 – Garantistillelse
Ref.
1100014494/L00016-4-KATN
Revision
Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C
T +45 6542 5800
F +45 6542 5999
www.ramboll.dk
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
1.
GARANTISTILLELSE
På foranledning af __________________________________________________
Indestår vi herved overfor Nyborg Forsyning & Service A/S
Som garant for betaling af indtil i alt kr.:
______________________________
Skriver Kroner:
______________________________
Som garanti for opfyldelse af alle Tjenesteyderens forpligtelser i henhold til kontrakt om renovationskørsel og tømning af genbrugsøer i Nyborg Kommune – Distrikt 1 – Nyborg Kommune.
Dato: _______________
1100014494/L00016-4-KATN
Underskrift__________________
Til
Nyborg Forsyning & Service A/S
Dokumenttype
Bilag 4 - Liste over genbrugsøer og institutioner
Dato
November 2014
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD
I DISTRIKT 1 – NYBORG
KOMMUNE
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG
KOMMUNE
Beskrivelse
1
2014-11-24
KATN/ARO
DHJ
DHJ
Bilag 4- Liste over genbrugsøer og institutioner
Ref.
1100014494 /L00017-4-1-KATN
Revision
Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C
T +45 6542 5800
F +45 6542 5999
www.ramboll.dk
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
1.
GENBRUGSØER I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Genbrugsøerne og deres placering i distrikt 1 – Nyborg Kommune:
Placering distrikt 1 – Nyborg Kommune
Akacievej v/nr. 5
Bavnehøjalle
Bavnehøjalle v/nr. 1-49
Bavnehøjalle v/nr. 201-287
Birkhovedvej v/nr. 10
Bredahlsgade v/nr. 22
Bøjdenvej
Dronningensvej
Egeparken v/nr. 74
Fjordparken v/nr. 1
Frisengårdsvej v/nr. 61A
Gl. Vindingevej v/nr. 262-362
Griffensund v/nr. 1
Helletoften v/nr. 9
Hirsevej v/nr. 46
Hjejlevej v/Øhavevej 2
Humlevænget v/nr. 4
Irisvej v/nr. 18
Johs. Høirupsvej v/nr. 3
Kløvervej v/nr. 86
Ludv. Hansensvej v/nr. 20
Majsvej v/nr. 58
Nørregade v/nr. 14
Nymarksvej v/nr. 65
Enghavevej
Risvej v/nr. 90
Christianslundsvej v/nr. 45B
Sofienbergvej v/nr. 19
Solvænget v/nr. 14
Sprotoften v/nr. 34
Sprotoften v/nr. 46
1100014494/L00017-4-KATN
Postnr.
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
By
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Supp. oplysning
Beh
400l
Aviser
Beh
400l
Pap
Beh
400l
Plast
Iglo
1,5 m3
Flasker
2
4
2
2
1
1
1
1
2
v/busstop
Lille Svanedam
p-plads v/plejehjem
v/forsamlingshus
Vestervold Skole
Iglo
2,5 m3
Flasker
Iglo
1,5 m3
Metal
1
Iglo
2,5 m3
Metal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nedgravet
5 m3
Flasker
Nedgravet
5 m3
Aviser
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
Johannesgården
bag nr. 86
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
p-plads overfor nr. 2
2
1
1
overfor svømmehallen
Sofiegården
Iglo
2,5 m3
Papir/pap
1
1
1
1
1
1
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
Sprotoften v/nr. 51
Strandparken v/nr. 63
Strandparken v/nr. 104
Toldbodgade v/nr. 19
Tronnealle v/nr. 54
Tronnealle v/nr. 106-202
Valmuevej overfor nr. 7
Vesterhavnen v/nr. 72
Vestervoldgade v/nr. 22
Vestervoldgade v/nr. 30
Holmegårdsvej v/nr. 1
Ådalen v/nr. 1
Åparken
Sum
1100014494/L00017-4-KATN
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
4
2
1
1
v/Marineforeningen
2
1
1
1
1
2
1
25
14
11
33
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
19
8
1
20
1
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 – NYBORG KOMMUNE
2.
INSTITUTIONER I DISTRIKT 1
Institution
Adresse
Postnr.
Container-type
Tømnings-
Tømningsdag
frekvens
Plejecenter Jernbanebo
Nydamsvej 1
5800
4 x 800 l grå
2 x uge
Nyborg Rådhus - Kantinen
Torvet 1
5800
2 x 800 l grå
1 x uge
Mandag og fredag
Fredag
Nyborg Bibliotek
OBS – står ved Nyborg Råd-
5800
2 x 800 l grå
1 x uge
Fredag
hus
Plejecenter Tårnparken
Tårnparken 42
5800
4 x 800 l grå
2 x uge
Mandag og fredag
Sundhedshuset
Provst Hjortsvej 9 D
5800
1 x 240 l grå
1 x uge
Fredag
1 x 800 l grå
Børnehuset Tumlebillen
Provst Hjortsvej 11
5800
2 x 800 l grå
1 x uge
Fredag
Kastaniehuset
Kastanievej 1
5800
1 x 800 l grå
1 x uge
Onsdag
Vindinge Landsbycenter
Bøjdenvej 49A
5800
2 x 400 l grå
3 x uge
Mandag, onsdag og fredag
Ravnekæret
Ravnekærlund 1
5800
2 x 800 l grå
1 x uge
Onsdag
1 x 400 l grøn
Birkhovedskolen
Svanedamsgade 2
5800
6 x 800 l grå
1 x uge
Fredag
Plejehjemmet Svanedammen
Svanedamsgade 17
5800
4 x 800 l grå
3 x uge
Mandag, onsdag og fredag
Nyborg Havn v/ Lauses Grill
Vesterhavnen 2
5800
1 x 800 l grå
1 x uge
Fredag
Nyborg Havn v/ Motorbådsklubben
Havnepromenaden
5800
1 x 800 l grå
1 x uge
Fredag
Nyborg Havn v/ Lystbådehavnen
Griffensund
5800
2 x 800 l grå
1 x uge
Fredag
Nyborg Havn v/ Marineforeningen
Fiskerivej
5800
1 x 800 l grå
1 x uge
Fredag
Nyborg Havn v/ Fiskerne
Fiskerivej
5800
1 x 800 l grå
1 x uge
Fredag
Nyborg Havn v/ Sejlklubben
Havnepromenaden
5800
1 x 800 l grå
1 x uge
Fredag
Børnehaven Taarnborg
Taarnvej 13
5800
2 x 800 l grå
1 x uge
Fredag
Danehofskolen afd. Nyborg
Ringvej 1
5800
1 x 20 m3 grå
Ringer
1100014494/L00017-4-KATN
Til
Nyborg Forsyning & service A/S
Dokumenttype
Bilag 5 – Tro og love erklæring vedr. forfalden gæld til det offentlige
Dato
November 2014
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD
I DISTRIKT 2 - NYBORG
KOMMUNE
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 2 - NYBORG KOMMUNE
Revision
Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Beskrivelse
Ref.
1
2014-11-24
KATN/ARO
DHJ
DHJ
Bilag 5 – Tro og love erklæring vedr. forfalden gæld til
det offentlige
1100014494/ L00018-2-KATN
1100014494/ L00018-2-KATN
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 2 - NYBORG KOMMUNE
Tro og love erklæring
Undertegnede virksomhed erklærer hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige, jf. Lov nr. 1093 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger af 21. december 1994 som ændret ved lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj
1997, § 2 stk. 2, på tilbudstidspunktet udgør:
Kr. _________________________________________
§ 2, stk. 2: ”Ved gæld til det offentlige forstås i denne lov, at en tilbudsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser
til at betale skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller
det land, hvor tilbudsgiveren er etableret”.
Skal alene udfyldes, hvis gælden overstiger 100.000 kr.
(Sæt X)
Der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr.
Der vil senest på accepttidspunktet blive stillet sikkerhed for den del af
gælden, der overstiger 100.000 kr.
Der er med inddrivelsesmyndigheden den __________ (dato) indgået
aftale om en afdragsordning. Afdragsordningen er overholdt på tilbudstidspunktet.
Ovennævnte oplysninger er afgivet i medfør af § 1 i ovennævnte lov.
Der gives samtidig samtykke til, at ordregiveren kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved
henvendelse til kommunale skattemyndigheder og Skat inden for et år fra dato.
______________________________
Sted
Virksomhed/stempel:
Adresse:
Adresse:
Adresse:
CVR nr.
1100014494/ L00018-2-KATN
________________________
Dato
________________________
Underskrift
Til
Nyborg Forsyning & service A/S
Dokumenttype
Bilag 6 – Tro og love erklæring vedr. udelukkelsesgrunde
Dato
November 2014
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD
I DISTRIKT 2 – NYBORG
KOMMUNE
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 2 – NYBORG
KOMMUNE
Revision
Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Beskrivelse
Ref.
1
2014-11-24
KATN/ARO
DHJ
DHJ
Bilag 6 – Tro og love erklæring vedr. udelukkelsesgrunde
1100014494/L00019-2-KATN
1100014494/ L00019-2-KATN
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 2 – NYBORG KOMMUNE
Tro og loveerklæring
Erklæring om Udelukkelsesgrunde efter Art. 45, Stk. 1,
i Direktiv 2004/18/EF/ (Udbudsdirektivet)
(Obligatoriske udelukkelsesgrunde)
Undertegnede virksomhed erklærer hermed på tro og love, at virksomheden ikke er dømt for
nogle af forholdene nævnt i artikel 45, stk. 1 i udbudsdirektivet, rådsdirektiv 2004/18/EF:
Artikel 45, stk. 1:
Fra deltagelse i en udbudsprocedure udelukkes enhver ansøger eller tilbudsgiver, mod hvem der
er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af
følgende grunde:
a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion
98/773/RIA;
b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel
3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA;
c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser;
d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning
af penge.
______________________________
Sted
Virksomhed/stempel:
Adresse:
Adresse:
Adresse:
CVR nr.
1100014494/ L00019-2-KATN
________________________
Dato
________________________
Underskrift
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 2 – NYBORG KOMMUNE
Tro og loveerklæring
Erklæring om Udelukkelsesgrunde efter Art. 45, Stk. 2,
i Direktiv 2004/18/EF/ (Udbudsdirektivet)
(Frivillige udelukkelsesgrunde)
Undertegnede virksomhed erklærer hermed på tro og love, at virksomheden ikke er i nogle af de
i artikel 45, stk. 2, nævnte situationer.
Artikel 45, stk. 2
Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør:
a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende
procedure, der er fastsat i national lovgivning;
b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat
i national lovgivning;
c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der
rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed;
d) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret;
e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land;
f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold
til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land;
g) som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger.
______________________________
Sted
Virksomhed/stempel:
Adresse:
Adresse:
Adresse:
CVR nr.
1100014494/ L00019-2-KATN
________________________
Dato
________________________
Underskrift
Til
Nyborg Forsyning & service A/S
Dokumenttype
Bilag 7 – Arbejdsklausul
Dato
November 2014
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD
I DISTRIKT 2 – NYBORG
KOMMUNE
NFS A/S
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 2 – NYBORG
KOMMUNE
Beskrivelse
1
2014-11-24
KATN/ARO
DHJ
DHJ
Bilag 7 – Arbejdsklausul
Ref.
1100014494/L00028-1-KATN
Revision
Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
1100014494/ L00028-1-KATN
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 2 – NYBORG KOMMUNE
STANDARDBETINGELSER FOR LEVERANDØRER AF BYGGE – OG ANLÆG, DRIFTS- OG TJENESTEYDELSER
TIL NYBORG FORSYNING & SERVICE A/S.
Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde
udført for Nyborg Forsyning & Service A/S.
1. Forpligtelsen
Leverandøren forpligtiger sig til at sikre at de ansatte, som Leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end dem der gælder på den egn
hvor arbejdet udføres – jf. ILO konvention nr. 94.
Der skal som referenceramme anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for
hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor.
1.1. Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation
Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis samt orienteres, af Leverandøren, om egnens gældende løn- og arbejdsvilkår. Leverandøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation.
1.2 Krav til orientering om underleverandører
Nyborg Forsyning & Service A/S skal straks orienteres skriftligt om, hvilke underleverandører Leverandøren eventuelt anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af
navn og CVR.nr./RUT.nr.
1.3. Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere
Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Leverandøren eller dennes underleverandører
har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse og på eget initiativ, sender
en kvittering for anmeldelsen til Nyborg Forsyning & Service A/S straks efter anmeldelsen.
2. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen
Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse.
2.1. Dokumentation
Leverandøren har bevisbyrden for at forpligtelsen jf. klausulens afsnit. 1 er overholdt, og Nyborg
Forsyning & Service A/S kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørens og
dennes underleverandørers overholdelse heraf. Nyborg Forsyning & Service A/S kan kræve dokumentation direkte fra Leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere.
Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Nyborg Forsyning & Service A/S i den konkrete sag anmode Leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter.
2.2. Redegørelse
Såfremt Nyborg Forsyning & Service A/S har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandøren
efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen.
Leverandøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er fremstillet.
1100014494/ L00028-1-KATN
INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 2 – NYBORG KOMMUNE
Nyborg Forsyning & Service A/S kan i den konkrete sag anmode Leverandøren om at uddybe andre relevante forhold.
2.3. Frister
Dokumentationen skal være Nyborg Forsyning & Service A/S i hænde senest 5 arbejdsdage efter
påkravets modtagelse. Redegørelsen skal være Nyborg Forsyning & Service A/S i hænde senest
10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.
2.4 Videregivelse af dokumentation
Nyborg Forsyning & Service A/S kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som
tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til SKAT
eller Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed.
Nyborg Forsyning & Service A/S kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som
tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til politiet,
såfremt der er mistanke om et begået strafbart forhold.
3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen
Leverandørens eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen vil
altid berettige Nyborg Forsyning & Service A/S til at ophæve kontrakten helt eller delvist.
Ifalder Leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages
denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten.
3.1. Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse til klausulens afsnit 1.
Nyborg Forsyning & Service A/S er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers ansatte.
Leverandøren ifalder bod pr. overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til op til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 1000 kr. pr. dag, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag.
Ved konkret bodsfastsættelse vil der lægges vægt på følgende:
Kontraktens genstand og størrelse
Overtrædelsens karakter og omfang
Leverandørens egen medvirken til at bringe overtrædelsen til ophør.
3.2. Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse af klausulens afsnit 2
Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 2000 kr. pr. dag indtil Leverandøren
har imødekommet Nyborg Forsyning & Service A/S påkrav. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag.
4. Kontrolforanstaltninger
Nyborg Forsyning & Service A/S eller dennes stedfortræder vil i kontraktens løbetid løbende kunne gennemføre forskellige kontrolforanstaltninger, eksempelvis foretage uanmeldte kontrolbesøg,
på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af Arbejdsklausulen.
For Nyborg Forsyning
& Service A/S
For leverandøren
______________________
Navn og dato
______________________
Navn og dato
______________________
Titel
______________________
Titel
1100014494/ L00028-1-KATN