nfs a/s indsamling af affald i distrikt 1

Øvelsesvejledning til gymnasiebesøget: "Mad til Milliarder
– tæt på økologi og jordbrug”
Når I kommer på besøg på LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet hos Institut for Jordbrug og Økologi,
skal I tilbringe 3 timer sammen med et par planteforskere. I skal høre nogle oplæg og lave praktiske
øvelser i laboratoriet. Du sidder nu med øvelsesvejledningen i hånden, som vi skal bruge til de
praktiske øvelser.
Kvælstof – et vigtigt plantenæringsstof
Introduktion
Denne øvelse skal illustrere nødvendigheden af kvælstof for væksten hos to forskellige typer af
afgrøder: Byg (Hordeum vulgare), som er en af de vigtigste landbrugsafgrøder i Danmark og 2) Ært
(Pisum sativum), der er en bælgplante, som kan indgå i symbiose med jordbakterien Rhizobium.
Bakterierne får rødderne til at danne rodknolde, som omdanner atmosfærisk nitrogen (N2) til en
kvælstofform planten kan optage og bruge til opbygning af bl.a. klorofyl og protein.
Vi skal kigge på indholdet af klorofyl i planternes blade ved hjælp af UV-visuel spektroskopi og
undersøge bælgplanternes særlige rodknolde under stereolup.
Faktaboks: Kvælstof, afgrøder og jordbrug
Kvælstof i jordbruget
Kvælstof (N) er et af de plantenæringsstoffer, der de seneste årtier har tiltrukket sig mest
opmærksomhed. Medierne bringer ofte historier om iltsvind i de indre danske farvande, som i høj
grad er forårsaget af udvaskning af kvælstof. Danske landmænd tilfører deres marker kvælstof i store
mængder, desværre med efterfølgende risiko for udvaskning.
Kvælstof – et centralt plantenæringsstof
Kvælstof indgår i mange molekyler i planter og dyr. Eksempelvis bruges kvælstof til at opbygge
aminosyrer, der er byggestenene for proteiner. Hos planter har kvælstof tilmed en anden vigtig
funktion: kvælstof er hovedkomponent i planternes grønne klorofylmolekyle. Får planten ikke nok
kvælstof, falder mængden af klorofyl. Klorofyl er plantens ”lys-høstende” molekyle, som omdanner
sol-energi til kemisk energi, der i fotosyntesen udnyttes til at producere biomasse. Tilfører man ikke
tilstrækkelige mængder kvælstof til markens afgrøder, vil det nedsætte afgrødernes vækst og dermed
mængden af dannede kerner, som betyder at landmanden høster et mindre udbytte. Passende
mængder kvælstof er altså ekstremt vigtigt for optimal plantevækst.
Jordens kvælstofpulje
Ser man på planters kvælstofoptag, så er de vigtigste kvælstofforbindelser nitrat (NO3-) og ammonium
(NH4+). Er indholdet af kvælstof i jorden ikke tilstrækkeligt, vælger landmanden at tilføre sine marker
gødning, der indeholder N. Det kan både være i form af kunstgødning, husdyrgødning eller
grøngødning (grøngødning er kvælstofrige planterester – typisk fra bælgplanter).
Jordens kvælstofpulje består af levende og dødt materiale, såsom mikroorganismer, humus og
planterester. Planter kan ikke optage kvælstof på organisk form, dvs. bundet til organisk materiale
eller mikroorganismer, men kan kun optage de uorganiske forbindelser; NO3- og NH4+. Derfor er det
nødvendigt, at de organiske forbindelser nedbrydes af mikroorganismer i jorden så planterne kan
optage kvælstoffet.
Tilførsel af kvælstof til afgrøderne
For at tilfredsstille afgrødernes kvælstofbehov og dermed sikre et højt udbytte, gøder landmanden
markerne med kunstgødning produceret på en fabrik eller husdyrgødning fra f.eks. en gård med grise
eller køer (husdyr).
I det økologiske landbrug må man ikke bruge kunstgødning, men kun husdyrgødning - og helst fra
økologiske husdyr. Hvis ikke den økologiske landmand kan få fat i tilstrækkelige mængder
1
husdyrgødning, kan han vælge at dyrke bælgplanter (grøngødning). Af bælgplanter kan f.eks.
nævnes ært, kløver, bønne, lupin og vikke. Disse planter kan fiksere kvælstof direkte fra luften - på
den måde øges indholdet af kvælstof i jorden til gavn for afgrøderne. Bælgplanter dyrkes ofte
sammen med andre ikke-kvælstoffikserende afgrøder, f.eks. græs, hvede eller byg, hvor
bælgplanterne `hjælper` landmanden med at tilføre dyrkningssystemet N.
Når de organiske gødninger nedbrydes af mikroorganismerne i jorden frigives der ammonium til
jorden. Man taler om en mineralisering af kvælstoffet. Dette ammonium kan planterne optage. Hvis
landmanden nedpløjer halm fra korn eller andet materiale med meget lidt kvælstof i, bliver det også
nedbrudt af mikroorganismerne, som vokser på halmen. Men så mangler mikroorganismerne
kvælstof til deres vækst, og derfor optager de det fra jordens uorganiske pulje. Man taler om at
mikroorganismerne immobiliserer kvælstof. På den måde kan nedbrydning af halm konkurrere med
planterne om kvælstoffet. Først når halmen er helt nedbrudt og mikroorganismerne begynder at dø,
vil kvælstoffet blive frigivet igen.
Kvælstoffiksering fra luften via mikroorganismer
Atmosfærisk luft består af 78 % frit kvælstof (N2). Årsagen til at bælgplanter kan fiksere dette frie
kvælstof er at de kan indgå et symbiotisk forhold til bakterien Rhizobium. Planten forsyner bakterien
med sukkerforbindelser - altså kulhydrater, til gengæld leverer bakterien kvælstofforbindelser til
planten. Et klassisk symbiotisk forhold der foregår i særlige rodknolde på bælgplantens rødder.
Øvelsesvejledning
Dyrkningen af de planter, I nu sal kigge på, blev startet 6 uger før jeres besøg. Vi har sået byg i potter
og ærter i potter. Planterne er blevet dyrket i 300 gram dansk landbrugsjord. Efter 14 dages vækst, er
potterne med hhv. byg og ært blevet delt op i to grupper.
Planter får tilført forskellige kvælstofkilder:
Den ene gruppe (både byg og ærteplanter) fik tilført 5 ml 1M NH4NO3 sammen med 5 ml af en
næringsopløsning med alle andre vigtige plantenæringsstoffer – den kalder vi for +N behandlingen.
Den anden gruppe fik ikke tilført NH4NO3, men kun de andre næringsstoffer, den kalder vi for –N
behandlingen.
Vi har også dyrket byg i jord, hvor der er iblandet organisk materiale.
I den ene behandling er der blandet kløver i. Kløver er en kvælstoffikserende plante, så den
indeholder meget kvælstof. Den kalder vi for grøngødning-behandlingen. I den anden behandling er
der er blandet halm i jorden. Halm indeholder meget lidt kvælstof, den kalder vi for halmbehandlingen.
Herunder er en oversigt over behandlingerne:
Ærter (–N): Ærter dyrket uden kvælstofgødning
Ærter (+N): Ærter dyrket med kvælstofgødning
Ærter (-N/-jord): Ærter dyrket uden jord (kun vermaculit) og uden kvælstofgødning
Byg (–N): Byg dyrket uden kvælstofgødning
Byg (+N): Ærter dyrket med kvælstofgødning
Byg (grøngødning): Byg dyrket på jord, hvor der er blandet kløver i
Byg (halm): Byg dyrket på jord, hvor der er blandet halm i
Vi skal nu se på effekten af de forskellige behandlinger har medført for henholdsvis byg og ært.
2
I. Klorofyl - demonstration
Mængden af klorofyl i bladene kan konstateres kvalitativt ved at se på prøven og
rent visuelt bestemme intensiteten af det grønne pigment. Klorofylmængden kan
også blive bestemt kvantitativt ved at måle absorbansen i et spektrofotometer.
Underviser har på forhånd ekstraheret klorofyl og overført dette til kvarts cuvette.
Ved demo isætter underviser det spektrofotometret og det UV – visuelle spektrum
fra 300 til 800 nm på kan aflæses på den opstillede PC.
Kan der ses en forskel på behandlingerne? (udfyld skemaet tilhørende
øvelse 1)
Beregn mængden af klorofyl ved hjælp af Lambert-Beers lov:
Total klorofyl (µg/ml) = 20.2 (A645) + 8.02 (A663) (indsæt værdier i skemaet)
II. Byg – visuel bedømmelse af bladenes grønne farve
1. Hver gruppe får udleveret et ”Leaf green chart”, som kan bruges til visuelt at bestemme
bladenes grønne farve. Bedøm bladenes farve (klorofylindhold) ved at ligge byg-bladet på
kortet og find den farve intensitet der ”matcher” bladet bedst.
2. I skal lave bedømmelsen for alle 4 behandlinger på byg
III. Rodknolde - øvelse
For at se forskel i kvælstofbehandlingen af ærterne, skal vi kigge på rødderne.
1. Tag en ærte-plante og rens forsigtigt rødderne med vand, så de er fri for jord.
2. Sammenlign herefter rødderne. Kan der ses en forskel på behandlingerne? (noter hvad I ser - i
skemaet tilhørende øvelse 1)
3. Skær forsigtigt rodknoldene midt over med skalpellen og se om der er en forskel. Hvis der er, hvad
er forskellen? (skriv ned hvad I/du ser - i skemaet tilhørende øvelse 1)
3
SKEMA til kvælstof-øvelsen
Udfyld skemaet med dine observationer, samt absorbansværdierne fra målingen.
Byg
uden
med
kvælstof- kvælstofgødning gødning
med halm
(-N)
(+N)
Ært
med
grøn
gødning
uden
kvælstof
(-N)
med
Uden
kvælstof kvælstof,
(+N)
uden jord
Grøn farve på bladene.
Visuel bedømmelse
på
skala fra 1-4
Spektrofotometer
måling:
Total klorofyl (µg/g
friskvægt)
Antal rodknolde
Er der forskel på
rodknoldene?
Spørgsmål:
a) Hvordan får de planter, der ikke er gødet med næringsopløsning, dækket deres
kvælstofbehov?
b) Hvad sker der, hvis en plante ikke får nok kvælstof?
c) Hvilke muligheder har landmanden for at give sine afgrøder på marken mere kvælstof?
d) Forklar sammenhængen kvælstofbehandlingerne og de målte absorbansspektra?
e) Hvorfor ser vi planterne som grønne og ikke som blå?
4