Fysik 8.-9. klasse

NTR Holding A/S
Rådhuspladsen 16, 1.
1550 København
Tel.: +45 8896 8666
Fax: +45 8896 8806
E-mail: [email protected]
www.ntr.dk
CVR-NR 62 67 02 15
NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Selskabsmeddelelse nr. 8-2012
København, den 21. november 2012
Kontaktperson:
Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. +45 40 17 75 31
Direktør Bjørn Petersen, tlf. +45 20 29 82 10
NTR Holding A/S køber Uni-Safe Electronics A/S
NTR Holding A/S køber pr. 21. november 2012 via koncernselskabet Daniamant
Holding A/S samtlige aktier i Uni-Safe Electronics A/S.
De tre sælgere er Torben F. Thorsen, Uni-Safe A/S og Jotrun AS, Norge.
Uni-Safe Electronics udvikler og leverer produkter inden for sikkerhed og
kommunikation til den maritime sektor.
Daniamant Holding A/S er ledende på verdensmarkedet inden for udvikling og
salg af sikkerhedslys til redningsveste, redningsflåder og redningskranse.
Det er NTR Holdings strategi at erhverve virksomheder med høj markedsandel i
et nicheområde. Virksomhederne skal være veldrevne og have en kompetent
ledelse. Bestyrelsen vurderer, at Uni-Safe Electronics opfylder disse kriterier.
Side 1 af 4
Selskabsmeddelelse nr. 8-2012
Uni-Safe Electronics A/S har i de sidste tre regnskabsår vist følgende økonomiske
udvikling:
Mio.kr.
Regnskabsår
01.05-30.04
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Bruttofortjeneste
6,3
8,7
13,1
Driftsresultat
2,6
4,9
8,5
Resultat af finansielle
poster
Årets resultat før skat
0,6
0,4
0,2
3,2
5,3
8,7
Anlægsaktiver
1,7
4,0
3,2
Omsætningsaktiver
13,3
12,7
13,0
Balancesum
15,1
16,6
16,2
Egenkapital
10,6
10,5
7,0
4,4
6,1
9,2
-8,2
-8,7
-5,8
5,8
4,6
9,0
Kortfristede
gældsforpligtelser
Nettorentebærende
gæld
Investeret kapital
Kilde: Årsrapport 2010/2011 og årsrapport 2011/2012
Note: Ovenstående regnskabstal er opgjort i henhold til Årsregnskabsloven.
Transaktionen
NTR Holding betaler via koncernselskabet Daniamant Holding 35,5 mio.kr. for
Uni-Safe Electronics A/S. Købet finansieres ved banklån på 20,5 mio.kr. og ved
15 mio.kr. fra NTR Holding.
Der er endvidere aftalt en earn-out model for regnskabsårene 2012/2013 og
2013/2014, som kan forhøje købsprisen med estimeret niveau 6 mio.kr. Earn-out
betalinger afregnes i årene 2019 og 2020.
Den goodwill, der opgøres ved erhvervelsen, kan primært henføres til synergier
og stordriftsfordele, som forventes realiseret.
Side 2 af 4
Selskabsmeddelelse nr. 8-2012
Efter transaktionen er NTR Holding A/S-koncernen opbygget således:
NTR Holding A/S
R+S Baugesellschaft
mbH
Tyskland
NTR Invest A/S
Danmark
Daniamant Holding
A/S
Danmark
Daniamant ApS
Daniamant Ltd.
Danmark
England
Uni-Safe
Electronics A/S
Danmark
Uni-Safe Electronics, produkter og ledelse
Uni-Safe Electronics udvikler og sælger:
- salinometre til anvendelse i skibskedler og afsaltningsanlæg.
- brovagt alarmer til skibe
- reservedele og service til disse produkter
Endvidere sælges agenturvarer, specielt inden for sikkerhed og kommunikation.
Den nuværende ledelse hos Uni-Safe Electronics og Daniamant fortsætter. Det
drejer sig om:
- Arne J. Gillin, CEO, Daniamant Holding A/S
- Kenn Nielsen, CFO, Daniamant Holding A/S
- Kevin Rough, General Manager, Daniamant Ltd.
- Berit W. Hansen, General Manager, Uni-Safe Electronics A/S
Bestyrelsen for Uni-Safe Electronics vil efter overtagelsen bestå af:
- Bjørn Petersen, direktør NTR Holding A/S, formand
- Klaus Kjærulff, direktør, bestyrelsesmedlem Daniamant Holding A/S
- Kristian Kolding, direktør, bestyrelsesmedlem Daniamant Holding A/S
- Torben F. Thorsen, direktør, tidligere direktør og formand for Uni-Safe
Electronics
Uni-Safe Electronics
Uni-Safe Electronics blev etableret i 1993 af de tre parter, som nu har solgt
selskabet til Daniamant Holding A/S.
Side 3 af 4
Selskabsmeddelelse nr. 8-2012
Uni-Safe Electronics og Daniamant leverer produkter inden for sikkerhed til den
maritime sektor over hele verden. Uni-Safe Electronics leverer endvidere
kommunikationsudstyr til både den maritime sektor og til landbaserede formål.
Markedsforhold og konkurrencesituationen for Uni-Safe Electronics svarer i
grove træk til forholdene for Daniamant. Der er få konkurrenter med avancerede
og dyre produkter og en række lokale leverandører af billigere og mindre
avancerede produkter.
Uni-Safe Electronics har følgende hovedgrupper af produkter:
-
Salinometre, der måler saltkoncentrationen i det destillerede havvand, der
produceres i ferskvandsgeneratorer. Anvendes primært på skibe
-
Brovagtalarmer, der overvåger aktivitet og operatører på kommandobroen på
skibe for herved at forhindre ulykker
-
Handels- og agenturvarer omfattende kommunikations- og sikkerhedsudstyr
Selskabet eksporterer til mere end 40 lande.
Yderligere oplysninger findes via www.unielec.dk og www.daniamant.com
Forventninger til 2012
Resultatet for Uni-Safe Electronics indregnes i NTR Holding A/S-koncernen fra
21. november 2012 og alle transaktionsomkostninger udgiftsføres i henhold til
IFRS 3 i 2012.
På dette grundlag og baseret på gældende renteniveau og gældende kurs på
specielt GBP fastholdes forventningerne om et resultat før skat på
niveau 4 mio.kr. i året 2012 for NTR Holding A/S-koncernen.
Årsregnskabsmeddelelse for 2012
NTR Holding udsender som tidligere oplyst årsregnskabsmeddelelse for 2012 den
7. marts 2013.
Med venlig hilsen
NTR Holding A/S
Niels Heering
Bestyrelsesformand
Bjørn Petersen
Direktør
Side 4 af 4