Odd Fellow Søsterloge nr. 92 Stjernen i Herning

T61741
MAJOR
7000
DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING (ORIGINAL VERSION)
OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS (TRANSLATED VERSION)
BETRIEBS- UND WARTUNGSEINLEITUNG (ÜBERSETZTE AUSGABE)
DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSMANUAL (ÖVERSATT DOKUMENTATION)
STENHØJ A/S
DK-7150 Barrit
 + 45 76 821330, telefax + 45 76 821331
E-mail: [email protected] / www.stenhoj.dk
Date: 120112
Serial No:
Ref.: LJE/gf
Pages: 51
1
STENHØJ MAJOR
T61741
DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
Dette løfteaggregat er specielt konstrueret for løft af automobiler, hvorfor det stærkt frarådes at løfte alt
andet udstyr med denne autoløfter.
BESKRIVELSE
Løfteren er en el-hydraulisk 4-søjlet gulvmonteret løfter med en kapacitet på op til 7200 kg.
Løfteren består af 4 søjler, som parvist er forbundet med tværvanger. De to kørebaner hviler på
tværvangerne.
Kørebaner og tværvanger hæves og sænkes ved hjælp af wirer samt en hydraulisk cylinder, der er anbragt
under den ene kørebane. Wirerne er fastgjort på et åg på stempelstangen og løber via wireruller til de fire
søjletoppe, hvor der befinder sig en justeringsanordning.
Det hydrauliske pumpeanlæg og el-styring er monteret på den bageste venstre søjle.
Løfteren manøvreres ved hjælp af trykknapper, der med pile angiver funktionerne OP, NED og PARKERING.
Trykknapperne er anbragt på el-styringen.
Lydniveau målt ved styring i 1,6 m højde: max. 74 dB(A).
Revision:
T61741
STENHØJ MAJOR
OPSTILLING
For at løfteren skal kunne leve op til Deres forventninger nu og i fremtiden, må den monteres i henhold til
montagevejledningen og vedligeholdes efter vor anvisning.
Kontakt Deres forhandler og få opgivet nærmeste montør med serviceautorisation.
INSTRUKTION TIL MONTØR
Opstil løfteren efter den originale montagevejledning, som medfølger leverancen.
Bemærk herunder, at der mindst skal være en fri afstand omkring køretøjet på 0,5 m.
Løfteren skal opstilles solidt på fast og bæredygtigt underlag (beton med min. bærestyrke: 5500 N/m²;
punkbelastningen under søjlerne: 350 kN/m²). Til fastspænding af søjlerne skal anvendes ekspansionsbolte
med et tilspændingsmoment på 45 N·m.
Belysningen skal være tilstrækkelig for at der kan arbejdes bekvemt på og under løfteren. Der kan rekvireres
originalt lysarmatur bestående af fire slagfaste, vandtætte lysstofrør komplet med kabler (opgiv
maskinnummer).
Undgå opstilling af løfteren i eksplosionsfarlige rum.
ADVARSEL: Persontransport er forbudt.
BETJENING
Løfteren må kun betjenes af uddannet personale !
Indkørsel
Kontrollér - før vognen placeres på løfteren - at kørebanerne er parallelle (indikatorindstilling skal være ens i begge ender og de 2 låsepinde for bevægelig kørebane skal være
monteret).
Hævning
Tryk på OP-knappen  (motoren starter). Hæv løfteren til lidt over ønsket arbejdshøjde.
Parkering
Slip OP-knappen og tryk på PARKERINGS-knappen  indtil kørebanerne hviler i alle 4
paler.
Sænkning
Se efter at der ikke befinder sig nogen eller noget under kørebanerne. Tryk kort på OPknappen (for at frigøre de 4 paler) og derefter på NED-knappen  : løfteren vil herefter
sænke, indtil den når den automatiske fodafviser, og ned-bevægelsen stopper. Slip NEDknappen og gen-aktivér den efter ca. 1 sek. Nedbevægelsen fortsætter derefter, indtil
løfteren når bundstilling, eller NED-knappen slippes.
ADVARSEL: Løfteren skal altid parkeres (tryk på  knappen) inden
arbejde påbegyndes under løfteren.
Revision:
2
3
T61741
STENHØJ MAJOR
Indstil kørebanerne til køretøjets sporvidde.
Centerplacér køretøj i forhold til sporvidde.
Hovedløfteren må ikke betjenes, hvis køretøj er hævet af en eller 2 donkrafte – såfremt køretøjet ikke er
fastspændt.
GARANTI:
Ved overholdelse af de i denne vejledning anførte forskrifter vedrørende betjening og vedligholdelse gives et
års fabriksgaranti for produktions- og materialefejl. Garantien indebærer, at Stenhøj i garantiperioden
forpligter sig til efter Stenhøjs valg at reparere eller udskifte defekte reservedele i Stenhøj løfteren. Der kan
ikke rejses andre krav under garantien.
VIGTIGT: Reservedele i Stenhøj-løfteren er kvalitetstestet og typegodkendt af Teknologisk Institut og opfylder
kriterierne i DS/EN 1493:2010. Der gøres opmærksom på, at anvendelsen af sikkerhedsreservedele eller
andre væsentlige reservedele, der ikke opfylder disse kriterier, kan indebære, at den udstedte
typegodkendelse ikke længere er gyldig, og at løfteren dermed ikke længere overholder de
sikkerhedsbestemmelser, som Stenhøj sammen med de relevante myndigheder har fastlagt for produktet.
Stenhøjs produkt-/mangelsansvar og garanti kan ikke gøres gældende, hvis det konstateres, at konkrete
skader eller mangler skyldes anvendelsen af reservedele, som ikke hidrører fra Stenhøj.
KONTROLLER, AT FØLGENDE LABELS ER PÅSAT LØFTEREN:
Kapacitetslabels:
Revision:
Maskinskilt med følgende data:
T61741
Belastningstabel:
Revision:
STENHØJ MAJOR
4
5
Revision:
STENHØJ MAJOR
T61741
T61741
6
STENHØJ MAJOR
VEDLIGEHOLDELSE
Oliestandskontrol Kontrollér jævnligt oliestanden i beholderen under pumpen. Fyld op om nødvendigt.
Korrekt oliestand er midt i olieglas, alternativt midt på oliepind.
Olieskift
Foretag første olieskift efter 1 års drift. Derefter 1 gang hvert 6. år.
Olieindhold
ca. 17 l.
Olietype
Se side 49.
Smøring og vedligeholdelse:
Efterse og smør løfteren mindst én gang om måneden som følger:
Smørested
Aksler for wireruller (med
smørenipler)
Wirer & diverse ruller *)
Smøremiddel
Fedt
Smøreinterval
1 måned
Smøreolie
1 måned
*) Kontroller wirer for slitage.
RENGØRING:
Rengøring af 4-søjlede overgulvsløftere for forebyggelse af korrosions skader.
Korrosive væsker som bremsevæske, olie, brændstof eller anden opløsningsvæske, skal aftørres med
det samme, da der ellers vil ske skade på overfladebehandlingen.
Særlig opmærksomhed skal rettes på den korrosive effekt af salt i efterår og vinterperioden.
Rengøringsmidlerne må ikke have slibende effekt, samt indeholde opløsningsmidler.
Revision:
7
T61741
STENHØJ MAJOR
Løfteren skal minimum rengøres ugentligt.
Løfteren rengøres med et ikke-korrosivt rengøringsmiddel og aftørres i henhold til skema.
Interval:
Ugentligt
Sted:
Kørebaner
Opkørselsramper
Søjle / Søjlefod
Tværvanger
Opgave:
Bemærkninger:
Slidflader olieres let
Rengøres og aftørres
Stenhøj A/S anerkender ikke reklamationer vedr. afskalning af maling eller rustskader, der er forårsaget
af manglende rengøring eller vedligehold.
Udbedring af skader:
Udbedring af skader på overfladebehandlingen skal foretages straks, for at minimere omfanget af
skadeudbedringen.
Skadetyperne vil typisk være:
1.
Skader, som ikke går ned i metaloverfladen og er i selve belægningen.
2.
Skader ned til metaloverflade.
Reparationsmuligheder:
Kontakt Stenhøj A/S for vejledning.
Varenummer på reparationslak fremgår af reservedelsfortegnelsen og indeholder grundrens, primer og
lak, samt procedure for udbedring af lakskader.
Husk at oplyse Ral-nr. på malingen.
Revision:
T61741
STENHØJ MAJOR
8
JUSTERING AF WIRER
Stålwirerne vil i begyndelsen strækkes afhængigt af, hvor hårdt løfteren bliver belastet. De må derfor
efterjusteres på følgende måde:
a. Belast løfteren med ca. 2500 kg.
b. Luk for lufttilførslen, juster wirer, således at de 4 paler går i indgreb samtidig, når OP-knappen aktiveres.
c. Kør løfteren helt i top. Kontroller afstanden fra underkant pal til underkant hul i hulskinne; denne afstand
skal være min. 20 mm.
d. Kør løfteren til bundstilling og kontrollér, at den ligger an mod alle fire stop. Er dette ikke tilfældet, skal
wirer justeres.
EFTERSYN AF WIRER
Efterse wirerne for slitage i forbindelse med den månedlige smøring og udskift om nødvendigt (se
nedenstående punkt vedr. kassation).
Bemærkning: Den månedlige smøring med tyndt penetrerende olie mindsker wirernes slitage, hvorved
levetiden forlænges betydeligt.
GENERELT: Mindst hver 12. måned skal der gennemføres et hovedeftersyn ved en sagkyndig. Kontakt
Deres forhandler og få opgivet nærmeste montør med serviceautorisation.
I de tilfælde hvor der ønskes dokumentation for wirer og/eller wirekonstruktion, skal stemplingen på
wirelåsen oplyses. Kopi af det originale certifikat vil da blive fremsendt.
KASSATION AF WIRER
Wirer skal kasseres, når:








Revision:
wiren har en nedslidning på mere end 10% af dets nominelle diameter
den enkelte tråd er slidt mere end 1/3 af tråddiameteren
antallet af stikker (trådbrud) på en snoningslængde overstiger 10 på et hvilket som helst sted på wiren
wiren har en kinke (udtrukket løkke)
wiren er fladtrykt eller kantet, selv om der ikke er stikker
trådene i en dugt (kordel) er bristet
wiren er skadet af rust, selv om der ikke er stikker
wiren er blevet skadet ved kemisk påvirkning.
9
STENHØJ MAJOR
T61741
SERVICE
Udskiftning af højtrykscylinder
Må kun foretages af servicemontør. Kontakt Deres forhandler.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Kør løfteren til passende arbejdshøjde, og lad sikkerhedspalerne gå i indgreb.
Demontér wirer fra åg.
Fjern kontramøtrik, og demontér åg. Hvis stempelstang drejer rundt med åg, sæt da gummi eller
fiber omkring stempelstang, inden tang benyttes.
Demontér rørforbindelse til cylinder, skub stempelstang ind, til gevind er ved pakdåse. Fjern
spændebånd, der holder cylinder.
Montér ny cylinder (omvendt rækkefølge af punkt b-d).
Kør løfter i top, og sænk kørebaner til bundstilling. Herved udluftes den nye cylinder.
Afprøv løfter under belastning, og kontrollér rørforbindelser for eventuelle utætheder.
Udskiftning af pakninger i højtrykscylinder
Må kun foretages af servicemontør. Kontakt Deres forhandler.
Reservedelspakke for selve cylinderen indeholder ovennævnte pakninger og rekvireres ved angivelse af
bestillingsnr.:
792401 (Reservedelspakke)
GENEREL RESERVEDELSBESTILLING
Ved bestilling af reservedele beder vi Dem af hensyn til hurtig og korrekt ekspedition, opgive følgende data
ud fra den medleverede reservedelsfortegnelse: varenummer, tekst, antal samt løfterens typenummer og
fabrikationsår (står præget på maskinskiltet).
NØDSÆNKNING (i tilfælde af strømsvigt) (ikke 1-faset Major)
Sæt hovedafbryder i 0-stilling.
Ved hjælp af donkraft løftes et hjørne af tværvange 3-4 mm. Pal trækkes ud og blokeres med f.eks. bånd.
Dette foretages på alle 4 hjørner.
Fjern afdækning ved pumpeanlæg.
Åbn forsigtig nødsænkeventilen og sænk forsigtig løfteren til bundstilling. Luk nødsænkeventilen og
genmontér afdækning.
Revision:
T61741
10
STENHØJ MAJOR
FEJLFINDING
I tilfælde af driftssvigt undersøges følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Strømafbrydelse
Hovedsikringer
Motorværn
El-motor
Wirebrud
Forhindringer under løfteren
Hvis disse punkter findes i orden, men løfteren stadig ikke kører, er der risiko for, at sikkerhedssystemet er
aktiveret, og løfteren må derfor ikke igangsættes eller repareres af ukyndige. Tilkald nærmeste montør.
Foretag ikke indgreb på løfteren, før dennes hovedafbryder er frakoblet.
Sæt ikke sikkerhedsanordningerne ud af funktion for fortsat at kunne benytte løfteren trods indtrufne
driftsforstyrrelser.
SYMPTOM
ÅRSAG
AFHJÆLPNING
A. Kørebane ude af
vater, når den
hænger i paler
Forkert justering
Justér kørebaner og tværdragere, så de er vandrette.
Løsn møtrik for hulskinne under topplade. Hæv eller
sænk hulskinner efter behov ved hjælp af
justérskruer i top af søjler. Efterjustér imod topplade.
Tilstræb, at hulskinner sidder i lavest mulige stilling.
B. Kørebane ude af
vater, når den
hænger i wirer
med belastning
(ca. 1000 kg)
Én eller flere af wirerne har
strakt sig
Finjustér wirer (se side 8).
C. Paler kan ikke gå
fri før sænkning
fra øverste stilling
Én eller flere af wirerne har
strakt sig (se under punkt B)
Justér wirer (se side 8)
D. Paler kan ikke frigøres
Utætheder i luftsystemet
Afhjælp fejl
Forkert lufttryk
Afhjælp fejl (min. 7 bar - max. 10 bar)
Kørebane er ikke løftet fri af
hulskinner
Kør løfteren lidt op og sænk.
En pal hænger
Lad en hjælper betjene OP-knappen. Samtidig med,
at han hæver løfter i små ryk, forsøg da at trække
palen ud manuelt. Brug tang.
Magnetventil defekt
Udskift magnetventil
E. Paler kan ikke gå
i indgreb
Luftsystemet blokeret
Adskil og gennemblæs luftsystem
F. Oliespild
Højtryksslange defekt
Udskift slange
Utætheder ved forskruninger
Efterspænd
Cylinderpakninger defekte
Udskift cylinder - alt. renovér cylinder.
Revision:
11
T61741
STENHØJ MAJOR
FEJLFINDING (fortsat)
G. Unormalt højt
støjniveau
H. Løfter kan ikke
gå op
I.
Løfter kan ikke
gå ned
J. Løfter kan ikke
gå helt i topstilling
K. Løfter sænker sig
inden der
parkeres
L. Pumpeanlæg kan
ikke starte
Pumpe slidt
Udskift pumpe
Løfter overbelastet
Se max. kapacitet på transfers
Pakning i højtrykscylinder
defekt
Udskift cylinder - alt. renovér cylinder.
Skævhed i søjler
Ret søjler op efter monteringsanvisning
Overbelastningsventil ude
af justering
Justér:
Overbelastning
Se max. kapacitet på transfers
For lavt tryk på pumpeanlæg
Se punkt M
Pumpeanlæg starter ikke
Se punkt L
Én eller flere paler i indgreb
Løft fri af hulskinne inden sænkning
Luftsystem blokeret
Se punkt E
For lidt olie på pumpeanlæg
Påfyld olie til midt på olieinspektionsglas/alternativt
oliepind ifølge oliespecifikation side 49, med kørebanerne i bundstilling
For lange wirer
Se side 8
Utæthed i hydraulisk system
Se punkt F
Sænkeventil/kontraventil
utæt (internt i pumpeanlæg)
Tilkald autoriseret servicemontør.
Strømsvigt
Efterse sikringer.
7,2 t = 225 bar
Forkert el-tilslutning
Fejl i styring
Tilkald autoriseret el-installatør
El-motor defekt
M. Pumpeanlæg
giver intet eller for
lavt tryk
Revision:
Trykknap defekt
Udskift
Pumpe defekt
Udskift
Luft i hydraulisk system
Kør kørebaner ubelastet i bundstilling, og tryk på
NED-knap i 20 sekunder.
Defekt overbelastningsventil
eller kontraventil (internt i
pumpeanlæg)
Tilkald autoriseret servicemontør.
T61741
12
STENHØJ MAJOR
CHECKLISTE FOR MAJOR
CHECK at nødvendig dokumentation er medleveret (montagevejledning, drifts- og vedligeholdelsesvejledning,
reservedelsliste, CE-overensstemmelseserklæring, el-diagram i styreenhed)

CHECK at alle komponenter er tilstede (se monteringsanvisning, samt tilbehørspakkens pakkeliste

CHECK for lakskader som er opstået i forbindelse med forsendelse, alternativt eventuelle fabrikationslakfejl
Følg medleverede monteringsanvisning og check følgende:
KØREBANER I
NEDERSTE
STILLING
KØREBANER
PARKERET I
CA. 1 M HØJDE
MED UBELASTET
LØFTER
MED BELASTET
LØFTER
(CA. 1,5 T)

_
Kørebaner ligger i nederste stilling an mod stop (alle wirer slappe)
Søjler står i lod i begge retninger
Højre kørebane kan forskydes frit over tværvangerne
De 2 møtrikker for wirer i søjletop er spændt kontra
Føleruller ved wirer på excentrikbremse går let rundt
Oliestand er i overensstemmelse med "oliestandskontrol" (olien står til midt i skueglas)
Vigtige skilte/transfers:
* Max. kapacitet
* Vedligeholdelse + sikkerhedsforskrift (placeret på manøvresøjle)
* Diverse advarselstransfers
* Maskinskilt med CE-mærkat

Højtryksslangens forskruninger er tilspændt
Panserslange hænger frit som et "U" uden at sno sig eller på anden måde tvinges
Luftsystemet kontrolleret for utætheder
Kørebaner og tværvanger ligger i vater, når løfter er parkeret
Wirer er monteret korrekt





Overtryksventil træder i funktion, når kørebanen er i topstilling (kan høres)









Kørebaner kan parkeres i øverste palhul (wirejustering)

Kørebaner kan frigøres og sænkes fra øverste palhul (frigang ca. 20 mm)

Nylonstyreklodser på tværvanger må ikke gå imod (tolerance 0-0.5 mm)
(søjlejustering-tværvangejustering). Kontroller samtidig at hulskinnen ikke gnaver i
tværvangen

Kørebaner vandrette, når de hænger i wirer med belastning og luft frakoblet. Hvis løfter er
justeret korrekt skal der kunne høres ET klik fra paler ved opkørsel. Hvis ikke, justér. 
INSTRUKTION
Brugeren er instrueret i korrekt brug og vedligehold af løfteren.
KONKLUSION
Sammenfat eventuelle mangler/fejl i vedhæftede notatskema og returnér/fax en
kopi af denne checkliste (både side 12 + 51) til:

STENHØJ A/S
Barrit Langgade 188-190
DK - 7150 Barrit
Fax: +45 76 82 13 31
KVITTERING
Ovenstående eftersyn er foretaget, og løfter er prøvebelastet med vogn
(totalvægt _________________ kg)
Løfterens maskinnr.: ______________________ Installationsdato: _________________
Ansvarlig værkstedschef:
Revision:
Montør:
13
STENHØJ MAJOR
T61741
OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
This lifting device is specially developed to lift motor cars and we strongly recommend not to lift any other
equipment with this automotive car lift.
DESCRIPTION
The lift is an electro-hydraulic 4 post surface-mounted lift with a lifting capacity up to 7200 kg.
The lift consists of 2 pairs of posts connected with cross beams. The 2 platforms rest on the cross beams.
Platforms and cross beams are raised and lowered by means of cables and a hydraulic cylinder placed
under one platform. The cables are attached to a yoke on the piston rod and run via cable pulleys to the four
post tops with an incorporated adjustment device.
The hydraulic pump unit and control box are placed on the rear left post.
The lift is operated by means of pushbuttons showing the UP, DOWN and PARKING functions with
indicators.
The pushbuttons are placed on the control box.
Sound level measured at the control unit at a height of 1.6 m: max. 74 dB(A).
Revision:
T61741
STENHØJ MAJOR
INSTALLATION
In order to come up to your expectations now and in the future the lift must be installed in strict accordance
with the installation instructions and maintained according to our recommendations.
Contact your distributor for the name and address of the nearest authorized service shop.
FITTER INSTRUCTIONS
Install the lift in strict accordance with the original installation instructions which are included in each delivery.
The lift must be installed on solid foundation: concrete with minimum load capacity 5500 N/m² and surface
spot load under posts 350 kN/m².
Torque for expansion bolts attaching the posts: 45 N·m.
There should be sufficient light for work on and under the lift. For the lift a lighting set is available as an
optional extra comprising four impact-proof, water-tight fluorescent tubes including cable (state model
number).
Avoid installing the lift in rooms with danger of explosion.
WARNING: Person transportation is forbidden.
OPERATION
The lift should only be operated by trained personnel !
Approach
Before driving the vehicle onto the lift, check that platforms are parallel
(the same indicator position at both ends and the two locking pins for
movable platform must be fitted).
Raising
Push UP-button  (motor starts): raise lift to a bit above required working height.
Parking
Let go of UP-button and push PARK-button  until platforms rest on all 4 ratchets.
Lowering
Check that no person or obstruction is under platforms. Push UP-button shortly (to release
the 4 ratchets) and then press DOWN-button  . The lift then lowers until it reaches the
automatic anti-toe trap device and the lowering stops. Let go of DOWN-button and reactivate it after approx. 1 sec., the lowering continues, until the lift reaches bottom position
or until pushbutton is not pressed any more.
NOTE: Always park lift (press  button) before starting to work under it.
Revision:
14
15
T61741
STENHØJ MAJOR
Adjust the platforms to the wheel track of the vehicle.
Place the vehicle centrally on the platforms compared
to the wheel track.
It is not allowed to operate the main lift while the vehicle is raised on one or two scissor jacks and it is
not fastened.
WARRANTY:
This lift is guaranteed for one year, covering faults due to manufacturing or material defects, provided that
the installation, operation and maintenance instructions are observed. The warranty implies that during the
warranty period Stenhøj is committed either to repair or to replace – after own decision - defective spare
parts fitted in the Stenhøj lift. No other warranty claim can be put in under warranty.
IMPORTANT: Spare parts used in the Stenhøj lifts are quality tested and type approved through the Danish
and German safety authorities (Teknologisk Institut / TÜV) and comply with the criteria laid down in DS/EN
1493:2010. Please note that the use of safety spare parts or other essential components which do not fulfill
these criteria may result in the type approval becoming void and the lift will thereby no longer keep the safety
regulations defined by Stenhøj together with the relevant authorities.
Stenhøj’s product/deficiency liability and warranty cannot be claimed if concrete damages or failures are a
result of the use of spare parts not originating from Stenhøj.
CHECK THAT THE NECESSARY LABELS ARE PLACED ON THE LIFT:
Capacity label:
Revision:
Name plate with the following data:
T61741
Load distribution label:
Revision:
STENHØJ MAJOR
16
17
Revision:
STENHØJ MAJOR
T61741
T61741
18
STENHØJ MAJOR
MAINTENANCE
Oil level check
Check regularly the oil level in the reservoir under the pump. Fill up as necessary,
correct oil level is in the middle of the oil glass alternatively of dip stick.
Oil change
First oil change after one year of operation, thereafter every 6 years.
Oil contents
17 l.
Oil type
See page 49.
Lubrication and maintenance:
Check and lubricate lift at least once a month as follows:
Where
Axles for cable pulleys (with
grease nipples)
Cables and rollers *)
What
When
Grease
Once a month
Lubricating oil
Once a month
*) Check cables for wear
CLEANING
Cleaning of 4-post surface mounted lifts to prevent corrosion damages.
Corrosive fluids as brake fluid, oil, fuel or other solvents must be wiped off immediately, otherwise
damage will occur to the coating.
Special attention must be paid to the corrosive effect of salt in fall and winter periods.
The cleansing agents must not have any abrasive effect, nor contain solvents.
The lift must be cleaned at least once a week.
The lift must be cleaned with a non-corrosive cleansing agent.
Revision:
19
T61741
STENHØJ MAJOR
Clean and wipe the lift according to the following scheme:
Where:
When:
How:
Platforms
Every week
Drive-on ramps
Post / base plate
Cross beams
Remarks:
Wearing surfaces must be
slightly oiled
Clean and wipe
Stenhøj A/S does not accept any claim concerning the paint peeling off or corrosion damages caused by
missing or insufficient cleaning or maintenance.
Repair of damages:
Repair of damages on the coating must be carried out immediately in order to minimize the extent of the
repair.
The damages will typically be:
1.
2.
Damages which do not affect the metal surface but affects the coating itself
Damages going down into the metal surface.
Repairs:
Contact Stenhøj A/S for guidance.
Order number for repair paint is to be seen in the spare parts list and contains basic cleanser, primer and
paint together with instructions for repair of paint damages.
Please state RAL number of paint.
Revision:
T61741
STENHØJ MAJOR
ADJUSTMENT OF CABLES
Steel cables will stretch depending on the operational load and therefore require adjustment as follows:
a.
b.
c.
d.
Load the lift with approximately 2500 kg (5500 lbs).
Switch off air supply. Adjust wires to make the 4 ratchets engage simultaneously when UP-button is
activated.
Raise lift to top position. Check distance from underside of ratchet to underside of hole in ratchet rail;
this distance must be min. 20 mm.
Lower the lift to bottom position and check that the platforms rest against their stops. If not, adjustment
of cables is necessary.
CONTROL OF CABLES
Check cables for wear at the monthly lubrication intervals and replace as necessary (see below paragraph
concerning scrapping).
NOTE: The monthly lubrication with thin penetrating oil reduces cable wear and prolongs cable life
appreciably.
GENERAL: At least once a year the cables must be checked-up by an authorized engineer.
Contact your distributor for the name and address of the nearest authorized service shop.
If documentation on cables and/or cable construction is required, please state the stamp on the cable lock. On this
request, copy of original certificate will be forwarded.
SCRAPPING OF CABLES
The steel cable must be discarded when:








Revision:
the cable is worn-down on more than10% wear of its nominal diameter
an individual wire is worn more than 1/3 of the wire diameter
the number of wire ruptures on a twisting length exceeds 10 on any spot of the cable
the cable has a kink (pulled-out loop)
the cable is flattened or cornered, even if there is no wire ruptures
the wires in a strand are burst
the cable is damaged by corrosion, even if there is no wire ruptures
the cable has been damaged through chemical influence.
20
21
STENHØJ MAJOR
T61741
SERVICE
High pressure cylinder replacement - main lift
To be carried out by trained personnel. Please contact your dealer.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Raise the lift to the appropriate working height and allow the safety ratchets to engage.
Remove cables from yoke.
Remove lock nut and screw off yoke. If the piston rod is seized in the yoke, protect the rod surface with
either rubber or fibre before using a pipe wrench.
Remove pipe connection to the cylinder, push the piston rod in until the thread reaches the stuffing box
and remove the clip holding the cylinder to the platform.
Fit the new cylinder in the reverse order as above.
Raise the lift to the top and lower again to the floor to vent the new cylinder.
Test the lift under load and check pipe connections and stuffing box for possible oil leaks.
Replacement of packings in high pressure cylinder
To be carried out by trained personnel. Please contact your dealer.
Spare parts kit
Spare parts kit for the cylinder contains above mentioned seals:
792401 (Spare parts kit)
Spare parts
In order to ensure correct spare parts deliveries please state part number, designation, and quantity (to be
seen from spare parts list included in delivery) as well as lift serial number and year of production (to be
seen from serial number plate).
EMERGENCY LOWERING (in case of power cut-out) (not single phase lifts)
Turn mains on 0-position.
By means of a jack raise one corner of the cross beam 3-4 mm. Pull out the ratchet and block it with a piece
of band. Repeat this in the 3 other corners.
Remove cover of pump unit.
Open carefully emergency lowering valve and lower lift carefully to bottom position. Close emergency
lowering valve again and re-fit cover.
Revision:
T61741
22
STENHØJ MAJOR
TROUBLE SHOOTING CHART
In case of breakdown check the following points:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Electricity cut
Main fuses
Motor starter
Electric motor
Cable fracture
Obstruction under lift
If these points are found in order but the lift is still not working, the safety system has probably been
activated, and the lift must not be started or repaired by unqualified staff. Contact the nearest authorized
service shop.
Do not start repairing the lift until the main switch has been cut off.
Do not disconnect the safety system and do not operate the lift after breakdown and prior to repair.
SYMPTOM
CAUSE
REMEDY
A. Platforms no longer
horizontal when
hanging in cables
under load (approx.
1000 kg, 2200 lbs)
One or several cables
stretched
Adjust cables (see page 20)
B. Platforms no longer
horizontal when resting on the ratchets
Incorrect adjustment
Adjust platforms and cross beams until they are horizontal.
Slacken nut under top plate for rail. Raise or lower ratchet
rails as required by means of adjustment bolts in top of
posts. After adjustment tighten lock nut under top plate for
rail. Ratchet rails should preferably be adjusted to lowest
possible position.
C. Activation of control
to lower lift from
topmost position
does not release
ratchets
One or more of the
cables have stretched
Adjust cables (see page 20).
D. Ratchets are not
released regardless
of parking height
Air source failure
Cure fault
Incorrect air pressure
Cure fault (min. 7 bar - max. 10 bar)
Platforms are not lifted
free from ratchet rails
Raise lift a little and lower.
One ratchet binding
Let an assistant operate UP-button so that lift ascends in
small jerks. Meanwhile pull ratchet free manually. Use pliers
or grips.
Defective solenoid
valve
Replace solenoid valve
E. Ratchets fail to
activate
Air system blocked
Strip and clean air system
F. Oil leakage
High pressure hose
defective
Replace hose
Leaks at fittings
Tighten
Cylinder seals defective
Replace or renovate cylinder
Revision:
23
T61741
STENHØJ MAJOR
TROUBLE SHOOTING CHART (continued)
SYMPTOM
G. Unusually high
noise level
CAUSE
REMEDY
Pump worn
Replace pump
Lift overloaded
Max. load - see decals
Seal in high pressure
cylinder defective
Replace or renovate cylinder
Incorrect post position
Re-position posts according to installation instructions
Oil pressure release valve
out of adjustment
Adjust:
Overloading
Max. load - see decals
Insufficient pressure from
pump unit
See step M
Pump does not start
See step L
One or more of the ratchets
still activated
Lift free from ratchet rails before lowering
Air system blocked
See step E
Insufficient oil in pump unit
Fill up oil until middle of oil glass/dip stick with
platforms at floor level. Oil type: see oil specifications on page 49.
Incorrect cable adjustment
(too long)
See page 20
K. Platform descends
when ratchets are
not engaged
Leaks in hydraulic system
See step F
Lowering valve/ non-return
valve leaking (internal in the
pump unit)
Call authorized service engineer
L. Pump unit cannot
start
Electric failure
Check fuses.
.
I.
Lift cannot ascend
Lift cannot
descend
J. Lift cannot reach
topmost position
7,2 t = 225 bar
Incorrect electric connections
Fault in control box
Call authorized electrician
Faulty electric motor
M. Pump unit delivers
none or insufficient
pressure
Revision:
Defective pushbutton
Replace
Pump defective
Replace pump
Air in hydraulic system
Lower platforms to bottom position without load
and keep pressing DOWN-button for
approx. 20 sec.
Non-return valve or oil
pressure relief valve defective
(internal in pump unit)
Call authorized service engineer
T61741
24
STENHØJ MAJOR
CONTROL LIST FOR MAJOR
CHECK that the technical manuals are delivered with the lift (installation instructions, operation and
maintenance instructions, spare parts list, the EC-certificate of conformity, the electrical diagram in the control
box)

CHECK that all components are enclosed (see installation instructions and the accessory kit packing list) 
CHECK the lift for any paint damages occurred during transportation, or paint faults from the
production

Follow the installation instructions delivered with the lift and check the following points:

PLATFORMS AT
FLOOR LEVEL
Cross beams rest against their stops at floor level (all cables loose)
Posts are vertical in both directions
Right-hand platforms can be slid freely along cross beams
The two nuts for cables at top of posts are counter-tightened
Eccentric brake sensory rollers are free to rotate on axles
Oil level in accordance with "oil level control" (oil level: middle of sight glass)
Important signs/decals:
* Max. capacity
* Maintenance + safety instructions (placed on control post)
* Several warning labels
* Name plate with CE-label






PLATFORMS
HANGING IN
RATCHETS AT
APPROX. 1 M'S
HEIGHT
High pressure hose fittings are tight
Armoured hose hangs freely as a "U" without strain
Air system checked for leaks
Platforms and cross beams are horizontal when lift is parked in ratchets
Cables are correctly fitted (see installation drawing)





NON LOADED
LIFT
Excess-pressure valve is activated when platforms reach the topmost
position (audible)

LOADED LIFT
(APPROX. 1.5 T)
Platforms can be parked in the topmost ratchet holes (cable adjustment)

Platforms can be released and lowered from topmost ratchet holes
(tolerance approx. 20 mm)

Nylon slide blocks on cross beams must not touch (tolerance 0-0.5 mm)
(post adjustment – cross beam adjustment). Check that ratchet rail does not fret the
cross beam.

Platforms horizontal when hanging in cables with load and no air connected.
If the lift is adjusted correctly, ONE click is to be heard from the ratchets when raising
the lift. If not - adjust.

INSTRUCTION
The end-user has been thoroughly instructed in correct use and maintenance
CONCLUSION
Write any defects/faults on the enclosed note-scheme and return/fax a copy of this
control list (both pages 24 and 51) to:
STENHØJ A/S
Barrit Langgade 188-190
DK - 7150 Barrit
Fax: +45 76 82 13 31
RECEIPT
The above check-up has been made and the lift has been tested with a vehicle
(total weight
kg)
Serial No. of lift:
Installation date:
Responsible workshop manager:
Revision:
Fitter:





25
STENHØJ MAJOR
T61741
BETRIEBS- UND WARTUNGSEINLEITUNG
Dieses Hubgerät ist speziell für das Heben von PKW's konstruiert, weshalb es stark abgeraten wird, alle
andere Geräte mittels dieser Hebebühne zu heben.
BESCHREIBUNG
Die Bühne ist eine elektro-hydraulische 4-Säulen Überflur-Hebebühne mit einer Tragfähigkeit von 7200 kg.
Die Bühne besteht aus 4 Säulen, die paarweise mit Querträgern verbunden sind. Auf diesen Querträgern
ruhen die beiden Fahrbahnen.
Querträger und Fahrbahnen werden mittels eines hydraulischen Zylinders und Drahtseile gehoben und
gesenkt. Der Zylinder ist unter der einen Fahrbahn angebracht. Die Drahtseile sind an einem Joch auf der
Kolbenstange befestigt und laufen über Seilrollen bis an die 4 Säulenköpfe, wo es eine
Justierungsvorrichtung gibt.
Die hydraulische Pumpenanlage und die Relaisstation sind an der hinteren linken Säule montiert.
Die Bühne wird mittels Druckknöpfe bedient, die durch Pfeile die Bewegungsrichtungen AUF, AB und
PARKEN angeben.
Die Druckknöpfe sind auf der elektrische Steuerung placiert.
Lautstärke-Meßwert am Steuerplatz und Meßhöhe 1,6 m: max. 74 dB(A).
Revision:
T61741
STENHØJ MAJOR
26
AUFBAU
Damit Ihre Erwartungen zur Bühne auch in Zukunft erfüllt werden, ist es wichtig, daß die Bühne gemäß der
Montageanleitung aufgestellt und in Übereinstimmung mit der Betriebs- und Wartungsanleitung gepflegt
wird.
Fragen Sie Ihren Lieferanten nach Name und Anschrift der nächsten, autorisierten Servicestelle, bzw. nch
dem Generalvertreter.
AUFBAUANLEITUNG
Stellen Sie die Bühne in genauer Übereinstimmung mit der originalen Montageanleitung, die jeder Lieferung
beigegeben wird, auf.
Die Bühne soll auf einem festen Fundament stehen (Mindestfestigkeit des Betons: 5500 N/m²; Punktlast
unter den Säulen: 350 kN/m²; zur Befestigung der Säulen sind Expansionsbolzen mit einem Drehmoment
von 45 Nּm zu verwenden).
Die Beleuchtung muß ausreichend sein, um auf und unter der Bühne bequem arbeiten zu können. Auf Wunsch
ist die Bühne mit der originalen Beleuchtung lieferbar.
Sie besteht aus 4 stoßsicheren, wasserdichten Leuchtstoffröhren komplett mit Verdrahtung (Modell-Nr.
aufgeben).
Die Hebebühne ist nicht geeignet für Aufstellung in explosionsgefährdeten Bereichen.
ACHTUNG: Das Mitfahren von Personen ist verboten.
BEDIENUNG
Die Bühne darf nur von ausgebilteten Personal bedient werden. Die Unfallverhütungsvorschriften
"Hebebühnen" sind zu beachten. Nach §43 dieser Vorschriften muß
die Bedienungsperson das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Auffahren
Vor dem Auffahren mit dem Wagen prüfen, ob die Fahrbahnen parallel liegen (die
Indikator-Einstellung soll an beiden Enden identisch sein).
Heben
Den AUF-Knopf drücken  (Motor läuft an). Die Bühne ein bischen über die gewünschte
Arbeitshöhe heben.
Parken
Den AUF-Knopf loslassen und auf PARKEN  drücken bis die Fahrbahnen auf
sämtlichen 4 Klinken ruhen.
Senken
Kontrollieren, daß der Bereich unter der Hebebühne völlig frei ist. Den AUF-Taster
kurz betätigen (um die 4 Klinken zu entriegeln), und danach den AB-Taster  betätigen:
die Hebebühne wird sich senken, bis sie den automatischen Fußabweiser erreicht und die
Senkbewegung stopt. Den AB-Taster loslassen und sie wieder nach ca. 1 Sek.
betätigen. Die Bühne wird dann wieder senken, bis sie die unterste Stellung
erreicht oder den AB-Taster losgelassen wird.
NB: Die Bühne ist immer zu parken (PARKEN  drücken) bevor die Arbeit unter der Bühne angefangen wird.
Revision:
27
T61741
STENHØJ MAJOR
Die Fahrbahnen zur Spurweite des Fahrzeugs einstellen.
Das Fahrzeug mittig im Verhältnis zur Spurweite auf die
Fahrbahnen plazieren.
Die Bühne darf nicht bedient werden, wenn das Fahrzeug mit einem oder zwei Zusatzheber gehoben ist und
es nicht festgespannt ist.
GARANTIE:
Die Garantie beträgt 1 Jahr und erstreckt sich auf Produktions- und Materialfehler. Voraussetzung ist jedoch
die strickte Einhaltung dieser Betriebs- und Wartungsanleitung. Die Garantie hat zur Folge, daß Stenhøj sich
dazu verplichtet, nach eigenem Wahl, defekte Ersatzteile zu reparieren oder auszutauschen in der Stenhøj
Bühne. Keine anderen Forderung kann unter der Garantie geltend gemacht werden.
WICHTIG: Die in den Stenhøj Hebebühnen angewandten Ersatzteile sind durch die dänischen und
deutschen Behörden (Teknologisk Institut/TÜV) qualitätsgeprüft und typenabgenommen und erfüllen die
Kriterien der DS/EN 1493:2010. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Anwendung von
Sicherheitsersatzteilen oder anderen wesentlichen Teilen, die nicht diese Kriterien erfüllen, kann zur Folge
haben, daß die ausgestellte Typengenehmigung seine Gültigkeit verliert, und daß die Bühne damit nicht
länger den zwischen Stenhøj und den relevanten Behörden festgelegten Sicherheitsbestimmungen für das
Produkt nachkommt.
Die Produkten- und Mangelhaftung und Garantiegewährleistung Stenhøjs können nicht geltend gemacht
werden, wenn es festgestellt werden kann, daß kontrete Schäden oder Mängel auf die Anwendung von nicht
von Stenhøj herrührenden Ersatzteilen zurückzuführen sind.
KONTROLLIEREN SIE, DAß DIE NOTWENDIGEN BESCHRIFTUNGSSCHILDER AN DER
HEBEBÜHNE BEFESTIGT SIND:
Kapazitätsaufkleber:
Revision:
Firmenschild mit folgenden Daten:
T61741
Belastungstabelle:
Bedienungs- und Wartungspiktogramm:
Revision:
STENHØJ MAJOR
28
29
Revision:
STENHØJ MAJOR
T61741
T61741
30
STENHØJ MAJOR
WARTUNG
Ölstandkontrolle:
Der Ölstand im Behälter unter der Pumpe ist regelmässig zu überprüfen. Wenn nötig
auffüllen. Der korrekte Ölstand ist Mitte im Ölstandglas oder Ölmeßstab.
Ölwechsel:
Nach 1 Jahr soll das Öl zum ersten Mal gewechselt werden: danach einmal alle 6 Jahre.
Ölinhalt:
17 l.
Öltypen:
Siehe Seite 50.
Schmierung und Wartung:
Die Hebebühne mindestens einmal im Monat wie folgt nachprüfen und schmieren:
Schmierstelle
Achsen für Drahtseilrollen
(mit Schmiernippeln)
Drahtseilen und Rollen *)
Schmiermittel
Fett
Schmierinterval
1 Monat
Schmieröl
1 Monat
*) Die Drahtseile auf Verschleiß kontrollieren.
REINIGUNG
Reinigung von 4-Säulen Überflur-Hebebühnen zum Vorbeugen von Lackschäden.
Korrodierende Flüssigkeiten wie Bremsflüssigkeiten, Öl, Brennstoff oder andere Lösungsflüssigkeiten
müssen umgehend abgewischt werden, sonst wird die Lackierung beschädigt.
Besonders muß auf dem korrodierenden Effekt von Salz im Herbst und Winterperiode beachtet werden.
Die Reinigungsmittel dürfen kein schleifenden Effekt ausweisen oder Lösungsmittel enthalten.
Die Bühne muß mindestens jede Woche gereinigt werden.
Die Bühne muß mit einem nicht-korrodierenden Reinigungsmittel laut gereinigt werden.
Die Hebebühne laut untenstehendes Schema reinigen und abwischen:
Wie oft:
Wo:
Was:
Jede Woche
Fahrbahnen
Auffahrrampen
Säule / Säulenfuß
Querträger
Reinigen und
abwischen
Bemerkungen:
Reibflächen leicht ölen
Stenhøj A/S akzeptiert keine Reklamation wegen Lackabschälungen oder Rostschäden, die durch
fehlende oder ungenügende Reinigung oder Wartung verursacht sind.
Revision:
31
STENHØJ MAJOR
Schadenausbesserung
Die Ausbesserung von Schäden an der Lackierung muß umgehend durchgeführt werden, um die
Verbreitung des Schadensumfangs zu minimieren.
Die Schäden werden typisch von folgenden Typen sein:
1. Schäden, die nicht in der Metaloberfläche eindringt und in nur in der Lackierung liegt
2. Schäden in der Metaloberfläche
Reparaturmöglichkeiten
Bei Stenhøj A/S um Beratung suchen.
Die Artikelnummer der Reparaturfarbe geht vom Ersatzteilverzeichnis hervor und enthält
Grundreinigungsmittel, Grundierung und Lackfarbe, sowie eine Anleitung für die Ausbesserung der
Lackschäden.
Nicht vergessen, die RAL-Nummer der Lackfarbe bei Bestellung mitzuteilen.
Revision:
T61741
T61741
STENHØJ MAJOR
SEILEINSTELLUNG
Abhängig von der Belastung dehnen sich Stahlseile am Anfang und müssen daher auf folgende Weise
nachgestellt werden, damit die Fahrbahnen waagerecht liegen:
a.
b.
c.
d.
Bühne mit etwa 2500 kg belasten.
Die Luftzufuhr abschalten. Die Drahtseile so justieren, daß die 4 Klinken gleichzeitig einrasten, wenn
den AUF-Taster betätigt wird.
Die Hebebühne ganz in die obere Stellung heben. Den Abstand von der Unterkante der Klinke zur
Unterkante des Lochs in der Lochschiene kontrollieren; dieser Abstand muß min. 20 mm sein.
Die Bühne bis in tiefste Stellung senken und prüfen, ob sie auf allen 4 Anschlägen ruht; ist dies nicht
der Fall, müssen die Seile nachgestellt werden.
SEILKONTROLLE
Bei der monatlichen Schmierung sind die Seile auf Ver-chleiß zu prüfen und rechzeitig auszuwechseln
(siehe untenstehenden Punkt bez. Kassierung.
Anmerkung: Die monatliche Schmierung mit dünnem durchdringendem Öl reduziert die Abnützung der
Seile, wodurch die Lebensdauer bedeutend erhöht wird.
GENERELL: Mindestens einmal pro Jahr muß eine Überholung der Drahtseile durch einen befähigten
Monteur stattfinden. Fragen Sie Ihren Lieferanten nach Name und Anschrift der nächsten, autorisierten
Servicestelle.
Falls für Seile und/oder Seilkonstruktion Dokumentation verlangt wird, ist die Markierung auf dem
Seilschloß anzugeben, damit Kopie der originalen Bescheinigung übersandt werden kann.
KASSIERUNG VON DRAHTSEILEN
Die Drahtseile müssen geschrottet werden, wenn:








Revision:
das Seil einen Abnutzung von mehr als 10% seines Nenndurchmessers hat
der einzelne Draht mehr alt 1/3 des Drahtdurchmessers abgenutzt ist
es mehr als 10 Drahtbrüche auf einer Torsionslänge auf einer beliebige Stelle des Seils gibt
das Seil bildet Kinken (ausgezogene Schlingen)
das Seil flach gedrückt oder kantig ist, eben wenn es nicht Drahtbrüche gibt
die Drähte in einer Ducht (Kordel) sind gerissen
das Seil durch Rost beschädigt ist, eben wenn es nicht Drahtbrüche gibt
das Seil durch chemische Einwirkung beschädigt ist.
32
33
STENHØJ MAJOR
T61741
SERVICE
Auswechseln des Hochdruckzylinders
Darf nur vom Monteur ausgeführt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Bühne bis zur günstigsten Arbeitshöhe heben und Klinken einrasten lassen.
Seile vom Joch abbauen.
Gegenmutter entfernen und Joch demontieren. Sitzt das Joch auf der Kolbenstange fest, ist vor
Verwendung von Zange Gummi oder Fiber um die Kolbenstange herum anzubringen.
Rohranschluß ans Zulinder demontieren, und Kolbenstange in den Zylinder schieben, bis das Gewinde
vor der Stopfbuchse liegt. Schelle zum Halten des Zylinders emtfernen.
Den neuen Zylinder in umgekehrter Reihenfolge der Punkte b-d montieren.
Bühne ganz bis nach oben und unten bewegen, um den neuen Zylinder zu entlüften.
Bühne mit Belastung probefahren, und die Rohranschlüße und Stopfbuchse auf Undichtheiten prüfen.
Auswechseln der Dichtungen im Hochdruckzylinder
Darf nur vom geschulten Personal ausgeführt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter.
Ersatzteilpaket für Zylinder umfaßt obengenannte Dichtungen und ist durch Angabe der folgenden Bestell.Nr. erhältlich:
792401 (Ersatzteilpaket )
Ersatzteilbestellung
Bei Ersatzteilbestellung bitten wir Sie zwecks einer schnellen und korrekte Bedienung um folgende Angaben
(siehe dazu mitgelieferte Ersatzteilliste): Bestell.-Nr., Text, Anzahl mitsamt Typennr. und Fabrikationsjahr
der Hebebühne (siehe Maschinenschild).
NOTSENKUNG (ausgenommen die einphasigen Modelle)
Hauptschalter in 0-Stellung drehen.
Mittels eines Hebebockes eine Ecke des Querträgers um 3-4 mm heben. Die Klinke herausziehen und sie
mit Band blockieren.
Dasselbe Verfahren für die anderen 3 Ecken vornehmen. Danach die Abdeckung der Pumpenanlage
entfernen.
Das Notsenkventil vorsichtig lösen und die Hebebühne vorsichtig zur untersten Stellung senken. Das
Notsenkventil wieder zuschließen. Die Abdeckung der Pumpenanlage wieder montieren.
Revision:
T61741
34
STENHØJ MAJOR
FEHLER UND DEREN BEHEBUNG
Bei Betriebsstörungen folgende Teile prüfen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stromunterbrechung
Hauptsicherungen
Motorschutzschalter
Elektromotor
Drahtseilbruch
Hindernisse unter Hebebühne
Wenn diese Teile in Ordnung sind, aber die Hebebühne noch nicht funktioniert, ist das Sicherheitssystem
eingerastet. Die Hebebühne darf deshalb nie von Unkundigen gestartet oder repariert werden. Rufen Sie
bitte die nächste Servicestelle.
Keine Arbeiten an der Hebenühne vornehmen, ehe der Hauptschalter abgeschaltet worden ist.
Setzen Sie nicht die Sicherheitsvorrichten außer Betrieb, um mit der Hebebühne trotz der eingetretenen
Betriebestörungen weiter arbeiten zu können.
FEHLER
URSACHE
BEHEBUNG
A. Fahrbahnen nicht
waagerecht, wenn
sie auf Klinken
ruhen.
Falsche Einstellung
Fahrbahnen und Querträger waagerecht stellen.
Mutter unter der Kopfplatte vor Lochschiene lösen.
Lochschienen mit Stellschrauben oben an Säulen in
richtige Höhe bringen. Nach Einstellung gegen
Kopfplatte kontrollieren, daß die Lochschienen
möglichst tief stehen.
B. Fahrbahnen nicht
waagerecht wenn
sie in Drahtseilen
mit Belastung (ca.
1000 kg) hängen.
Ein oder mehrere Seile
haben sich gedehnt
Feineinstellung der Seilen (siehe Seite 32)
C. Entriegelung ist bei
höchster Stellung
der Bühne nicht
möglich
Ein oder mehrene Seile
haben sich gedehnt (siehe
Punkt B)
Seileneinstellung (siehe Seite 32)
D. Entriegelung ist in
keiner Stellung der
Bühne möglich
Undichtigkeiten im hydraulischen System
Fehler beheben
Falscher Luftdruck
Fehler beheben. (min. 7 bar - max. 10 bar)
Fahrbahn wurde vor dem
Senken nicht frei von den
Lochschienen gehoben
Die Bühne etwas anheben und danach senken
Eine Klinke hängt
Den AUF-Knopf durch einen Helfer, der die Bühne
rückweise hebt, bedienen lassen. Gleichzeitig damit
versuchen, die Klinke manuell zu entriegeln. Eine
Zange benutzen.
Magnetventil defekt
Magnetventil austauschen
Keine Druckluft vorhanden
Luftsystem reinigen
E. Die Klinken rasten
nicht ein
Revision:
35
T61741
STENHØJ MAJOR
FEHLER UND DEREN BEHEBUNG (fortgesetzt)
FEHLER
URSACHE
BEHEBUNG
F. Lecköl
Defekter Hochdruckschlauch
Schlauch auswechseln
Leck an Anschlüßen
Nachspannen
Defekte Zylinder-dichtungen
Zylinder auswechseln oder renovieren
Abgenutzte Pumpe
Pumpe auswechseln
Bühne überlastet
Maximale Belastung - siehe Aufklebezettel
Defekte Dichtungen im
Hochdruckzylinder
Zylinder auswechseln oder renovieren
Ungenaue Säulenaufstellung
Säulen genau laut der Einbaueinleitung
aufstellen.
Hydraulisches Überdruckventil
außer Justierung
Einstellen:
Überlastung
Maximale Belastung - siehe Aufklebezettel
Ungenügender Pumpendruck
Siehe Punkt M
Pumpe startet nicht
Siehe Punkt L
Eine oder mehrere Klinken
eingerastet
Frei von den Lochschienen anheben und dann
senken
Keine Druckluft vorhanden
Siehe Punkt E
Ölmangel in der Pumpenanlage
Bei niedrigster Bühnenstellung Öl bis Mitte
Ölstandglas/Ölmeßstab nachfüllen (siehe
Ölspezifikation Seite 50)
Falsche Seileinstellung
(Seile zu lang)
Siehe Seite 32
Undichtigkeit im hydraulischen System
Siehe Punkt F
Senkventil/Rückschlagventil
undicht (innen in der
Pumpenanlage)
Autorisierten Monteur anrufen
G. Unnormal hohes
Geräuschniveau
H. Bühne kann nicht
gehoben werden
I.
Bühne kann nicht
gesenkt werden
J. Bühne kann die
höchste Stellung
nicht erreichen
K. Fahrbahnen
senken sich
wenn Klinken
nicht eingerastet
sind
Revision:
7,2 t = 225 bar
T61741
STENHØJ MAJOR
FEHLER UND DEREN BEHEBUNG (fortgesetzt)
FEHLER
URSACHE
BEHEBUNG
L. Pumpe startet
nicht
Stromausfall
Sicherungen kontrollieren.
Elektrischer Anschluß falsch
Fehler in der Steuerung
Autorisierten Elektroinstallateur rufen
Motor defekt
M. Ölpumpe gibt
keinen oder zu
niedrigen Druck
Revision:
Druckknopf defekt
Auswechseln
Überdruckventil verschmutzt oder defekt
Reinigen oder auswechseln
Pumpe defekt
Auswechseln
Luft im hydraulischen System
Bühne ohne Last bis zur untersten Stellung
senken und AB-Knopf ca. 20 Sek. eindrücken
Überdruckventil oder Rückschlagventil defekt (innen in
der Pumpenanlage)
Autorisierten Monteur anrufen
36
37
T61741
STENHØJ MAJOR
KONTROLLSCHEMA
PRÜFEN, daß die notwendige Unterlagen mitgeliefert sind (Einbauanleitung, Betriebs- und Wartungsanleitung,
Ersatzteilverzeichnis, CE-Konformitätserklärung, Schaltplan in der Steueurung)

PRÜFEN, daß alle Komponente mitgeliefert sind (siehe die Einbauanleitung, sowie den Lieferschein des
Zubehörpakets)

PRÜFEN, ob Lackschäden während des Transports entstanden sind, sowie eventuelle Hertellungslackfehler 
Die mitgelieferte Einbauanleitung folgen und folgendes überprüfen:
FAHRBAHNEN
IN UNTERSTER
STELLUNG
Fahrbahnen befinden sich in der untersten Stellung am Anschlag (alle Seile schlaff)
Säulen sind in beiden Richtungen 100% senkrecht
Rechte Fahrbahn läßt sich über die Querträger frei verschieben
Beite Muttern für die Drahtseile oben in den Säulen sind gegengespannt
Fühlerrollen der Exzentrikbremse drehen leicht
Ölstand laut "Ölstandkontrolle" (der Öl steht mitte im Ölstandglas)
Wichtige Schilder/Aufklebezettel:
* Maximale Tragfähigkeit
* Wartung- und Sicherheitsvorschrift (auf der Steuersäule)
* Verschiedene Warnaufkleber
* Typenschild mit CE-Aufkleber









Die Verschraubungen der Hochdruckschlauches sind festgespannt
Panzerschlauch hängt wie ein "U" frei, ohne sich zu winden oder in irgendeiner Weise
"gezwungen" zu sein
Luftsystem auf Undichtigkeiten prüfen
Fahrbahnen und Querträger sind 100% waagerecht, wenn die Bühne parkiert ist
Drahtseile sind korrekt montiert




Bei höchster Lage der Fahrbahnen wird das Überdruckventil betätigt (hörbar)

Fahrbahnen können in der obersten Klinke geparkt werden (Seileinstellung)
Fahrbahnen können vom obersten Loch entriegelt und gesenkt werden (ungefähr
20 mm)
Nylonführungsblöcke des Querträgers dürfen nicht gegen Führungsflächen der Säulen
drücken (Säulenjustierung)
Fahrbahnen sind waagerecht, wenn sie belastet in den Drahtseilen hängen, und wenn
keine Luft zugeführt wird. Wenn die Bühne korrekt justiert ist, muß EIN Klicken von den
Sperrklinken beim Heben gehört werden. Wenn nicht, einstellen.


INSTRUKTION
Der Braucher ist in der korrekten Gebrauch und Wartung der Bühne geschult worden

KONKLUSION
Beschreiben Sie eventuelle Mängel/Fehler auf dem beigefügten Notizenschema und
schicken Sie eine Kopie dieses Kontrollschemas (Seite 37 + 51) an:
FAHRBAHNEN
IN ETWA 1 M
HÖHE
MIT
UNBELASTETER BÜHNE
MIT BELASTETER BÜHNE
(ETWA 1 T)



STENHØJ A/S
Barrit Langgade 188-190
DK - 7150 Barrit
Fax: +45 76 82 13 31
QUITTUNG
Die obenerwähnte Überholung ist durchgeführt worden, und die Bühne ist einer Probebelastung mit einem Wagen (Gesamtgewicht _________________ kg) unterzogen worden.
Seriennummer der Bühne: ____________________ Aufstellungsdatum: _______________
Verantwortlicher Werkstattleiter:
Revision:
Monteur:
T61741
STENHØJ MAJOR
DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSMANUAL
Denna lyftanordning är speciellt konstruerad för lyft av bilar, varför lyft av annan utrustning oavsett typ ej får
förekomma.
BESKRIVNING
MAJOR lyften är en elhydraulisk, golvmonterad 4-pelarlyft med en lyftkapacitet på 7200 kg.
Lyften består av 4 st pelare, parvist förbundna med tvärbalkar. De två körbanorna vilar på tvärbalkarna.
Körbanor och tvärbalkar lyfts och sänks med hjälp av lyftwirar samt en hydraulisk cylinder som är anbringad
under en av körbanorna. Lyftwirarna är fästa vid ett ok på cylindern och löper via wirehjul till de fyra
pelartopparna där det finns en justeranordning.
Det hydrauliska pumpaggregatet och manöverboxen är monterad på den vänstra bakre pelaren.
Manöverboxens tryckknappar, har de med pilar angivna funktionerna: UPP, NER och PARKERING.
Ljudnivå uppmätt vid manövrering i 1,6 m höjd: max. 74 dB(A).
Revision:
38
39
STENHØJ MAJOR
MONTERING
För att lyften skall motsvara förväntningarna skall den monteras enligt monteringsinstruktionen.
Kontakta Din leverantör för att få reda på auktoriserad montör.
INSTRUKTION TILL MONTÖR
Montera lyften enligt monteringsanvisning.
Observera att avståndet till vägg från lyft skall vara minst 700 mm.
Lyften skall monteras på ett fast och bärktaftigt underlag (betong med min bärkraft 5500 N/m2,
punktbelastning under pelarna 350 kN/mm2.
För fastdragning av pelarna användes expanderbultar med et tilldragningsmoment på 45 Nּm.
Belysningen skall vara tillräcklig för att man skall kunna arbeta bekvämt och säkert under och på lyften.
Som tillbehör finnes orginal belysningssats som består av två slagfasta, vattentäta komplett med kablar
armaturer med två lysrör i varje.
Montera inte lyften i rum där risk för explosion föreligger.
OBS! Transport av personal förbjudet.
ANVÄNDNING
Lyften bör endast manövreras av utbildad personal !
Inkörning av fordon
Kontrollera – innan fordonet placeras på lyften - att körbanorna är parallella
(lägesangivare finns i bägge ändarna av körbanorna).
Lyftning
Tryck på UPP-knappen  (elmotorn startar). Lyft till en nivå något över önskad
arbetshöjd.
Parkering
Släpp UPP-knappen och tryck på PARKERINGS-knappen  tills körbanorna vilar på
alla fyra (4) spärrhakarna.
Sänkning
Kontrollera att det inte finns någon eller något under körbanorna. Tryck kort på UPPknappen (för att frigöra de fyra spärrhakarna) och tryck därefter på NER-knappen  ;
Lyften vill härefter sänka sig, tills den når den automatiska fotavisningsbrytaren och
lyften stannar.
Släpp ner-knappen och tryck igen efter ca 1 sek. Sänkningen fortsätter tills lyften når
botten eller ner-knappen släpps.
VARNING! Lyften skall alltid parkeras (tryck på  knappen) innan
arbete påbörjas under lyften.
Revision:
T61741
T61741
40
STENHØJ MAJOR
Ställ in körbanorna till fordonets spårvidd.
Placera fordonet mitt på körbanorna.
Lyften får inte köras upp eller ner (användas) om fordonet är upplyft på frihjulslyft såvida den inte är
fastspänd
GARANTI:
Då de i denna manual angivna föreskrifterna avseende manövrering och underhåll uppfyllts, ges en ettårig
fabriksgaranti för produktions- och materialfel. Garantin innebär, att Stenhöj under garantitiden förplikta sig
att byta ut eller reparera den aktuella delen i Stenhöj lyften. Andra anspråk kan ej göras under garantitiden.
Viktigt: Reservdelarna till en Stenhöjlyft är kvalitetstestat och typgodkänt av det Teknologiska institutet /TUV
och uppfyller kriterierna i DS/EN 1493:2010. Vi vill göra er uppmärksam på att användning av
säkerhetsreservdelar eller andra väsentliga reservdelar som inte uppfyller dessa krav, kan innebära att
typgodkännelsen av lyften inte längre är giltlig eller överhåller de bestämmerlser som Stenhöj och relevanta
myndigheter har fastlagt för produkten.
Stenhöjs produkt -/garantiansvar gäller inte om det konstateras att reservdelar används som inte härrör från
Stenhöj.
KONTROLLERA ATT FÖLJANDE KLISTERLAPPAR ÄR PÅSATT PÅ LYFTEN:
Skylt som anger kapacitet.
Revision:
Maskinskylt med följande data:
41
Belastningstabel:
Revision:
STENHØJ MAJOR
Användar och underhållsmanual:
T61741
T61741
Revision:
STENHØJ MAJOR
42
43
T61741
STENHØJ MAJOR
UNDERHÅLL
Kontroll av oljenivå: Kontrollera ofta oljenivån i oljebehållaren under pumpen. Fyll på om nödvändigt. Rätt
oljenivå är mitt på oljeglaset alternativt mitt på oljestickan.
Oljebyte:
Byt olja första gången efter efter 1 års drift. Därefter byte en gång vart 6:e år.
Oljevolym:
Åtgår ca. 17 liter
Oljetyp:
Se sidan 50.
RENGÖRING:
Rengöring av Major-lyftar för förebyggande av korrosionsskador.
Korrosiva vätskor som bromsvätska, olja, brännbara ämnen eller andra lösningsmedel, skall torkas av
omgående för annars skadas ytbehandlingen.
Särskild uppmärksamhet skall läggas på vägsalt som har en stark korrosiv effekt.
Rengöringsmedel får icke ha slipande effekt eller innehålla lösningsmedel.
Lyften skall rengöras minst en gång i veckan.
Lyften rengöres med ett icke-korrosivt rengöringsmedel och torkas av enligt schema nedan:
Intervall:
Veckovis
Var:
Körebanor
Ramper
Pelare inkl fot
Tvärbalkar
Åtgärd:
Kommentarer:
Slitytor inoljas lätt
Rengöres och avtorkas
Stenhøj A/S godkänner inga reklamationer beträffande avflagad lackering eller rostskader som är
förorsakad av brister i rengöring eller underhåll.
Bättring av skador:
Bättring av skador på ytbehandlingen skall göras omgående för att minimera utbredningen av skadan.
Typiska skadetyper:
3. Skador som icke går igenom ytbehandlingen.
4. Skador som går igenom ytbehandlingen.
Reparationsmöjligheter:
Kontakta BIMA för instruktion.
Artikelnummer på reparationslack framgår av reservedelskatalogen och innehåller rengöring, primer og
lack, samt hur man gör.
Kom ihåg RAL-numret på lacken.
Revision:
T61741
STENHØJ MAJOR
JUSTERING AV LYFTWIRER
Lyftwirerna kommer i början att töjas något, beroende på hur hårt lyften belastas. De skall därför
efterjusteras enligt följande:
a. Belasta lyften med ca 2500 kg.
b. Stäng av lufttillförseln, justera lyftwirerna så att de fyra spärrhakarna går i ingrepp samtidigt.
c. Kör upp lyften i topp. Kontrollera avstånden från underkanterna på spärrhakarna till underkanterna av
hålen i hålskenorna. Dessa avstånd skall vara min 20 mm.
d. Kör ner lyften till lägsta höjd och kontrollera att den ligger mot alla fyra stoppen. Om detta ej sker skall
lyftwirer justeras.
EFTERKONTROLL AV LYFTWIRER
Efterkontrollera lyftwirerna i samband med den månatliga servicen och byt ut dem om nödvändigt (se
nedanstående punkt beträffande kassation).
OBS! Smörj lyftwirerna månadsvis med tunn, penetrerende olja (förlänger hållbarheten avsevärt).
Minst en gång per år skall det göras en större servicegenomgång av auktoriserad servicemontör.
Kontakta Din leverantör för att få reda på närmaste auktoriserade serviceföretag.
Om information önskas om wire eller wirekonstruktion skall det instämplade numret på wirelåsen uppges.
Kopia av certifikat kan då erhållas.
KASSATION AV WIRE
Wire skall kasseres när:








Revision:
wiren har en nedslitning på mera än 10% av dess nominella diameter
en enstaka tråd är sliten mer än 1/3 av tråddiametern
antalet trådbrott överstiger 10 var som helst på wiren
wiren buktar (utdragen tråd/ögla)
wiren är ihoptryckt eller vikt även om det inte finns något trådbrott
trådarna i en kordel har brustit
wiren är skadat av rost även om det inte finns något trådbrott
wiren är skadat av kemisk påverkan.
44
45
STENHØJ MAJOR
T61741
SERVICE
Utbyte av högtryckscylinder
Får endast göras av auktoriserad servicemontör.
a. Kör lyften till en lämplig arbetshöjd och parkera lyften.
b. Demontera lyftwirarna från oken.
c. Tag bort låsmutter och demontera oket. Om kolvstången vrider sig med oket, sätt då på ett skydd (ex
gummi) runt kolvstången innan rörtång användes.
d. Demontera hydraulröret till hydraulcylindern, tryck in kolvstången helt. Tag bort slangklämman som
håller cylindern.
e. Montera ny hydraulcylinder i omvänd ordning, se b-d ovan.
f. Kör upp lyften till toppläge och sänk därefter ner lyften till bottenläge. Härmed avluftas
hydraulcylindern.
g. Prova lyften med belastning och kontrollera ev. läckage i hydraulsystemet.
Byte av packningar i hydraulcylindern
Får endast utföras av auktoriserad servicemontör
Packningssats för hydraulcylindern innehåller nedanstående packningar och kan beställas vid uppgivande
av följande beställningsnummer:
792401 (Packningssats)
Vid beställning av reservdelar
Vid beställning av reservdelar ber vi Er att uppge följande data för att få en snabb expediering:
Tag från den medlevererade reservdelsförteckningen beställningsnr, text och antal.
Tag från lyftens maskinskylt lyftens typnr och fabrikationsår.
NÖDSÄNKNING
Vid bortfall av ström (tre-fas).
Stäng av huvudströmbrytaren.
Lyft ett hörne på en av tvärbalkarna 3-4 mm. Spärrhaken drages ut och låses med hjälp av buntband. Detta
görs sedan med alla spärrhakarna.
Tag bort kåpan över pumpen.
Öppna försiktigt sänkbromsventilen och sänk försiktigt lyften till bottenläge. Lås sänkbromsventilen och
montera kåpan.
Revision:
T61741
46
STENHØJ MAJOR
FELSÖKNING
SYMPTOM
ORSAK
ÅTGÄRD
A. Körbana ej vågrät
när den hänger i
lyftwirerna
Felaktig justering
Justera körbanor och tvärbalkar så att de är vågräta.
Lossa muttern för hålskenans topplatta. Höj eller
sänk hålskenorna efter behov med hjälp av
justerskruvarna i toppen av pelarna. Efterjustera mot
topplattan. Efter justering, se till att hålskenorna sitter
i lägsta möjliga läge.
B. Körbana ej vågrät
när den hänger i
lyftwirerna med
belastning (ca.
1000 kg)
En eller flera lyftwirer har
töjts
Finjustera lyftwirerna (se sidan 44).
C. Spärrhakarna
kan ej frigöras i
högsta läge
En eller flera lyftwirer har
töjts (se under punkt B)
Justera lyftwirerna (se sidan 44)
D. Spärrhakarna
kan ej frigöras
Läckor i luftsystemet
Avhjälp felet
Felaktigt lufttryck
Avhjälp felet (min. 7 bar - max. 10 bar)
Körbanan belastar
hålskenan
Kör upp lyften lite och sänk
En spärrhake hänger sig
Låt en medhjälpare sköta UPP-knappen. Försök att
dra ut spärrhaken manuellt med tång samtidigt som
medhjäparen höjer lyften med korta knapptryckningar
Magnetventil defekt
Byt magnetventil
E. Spärrhakarna
griper ej in
Luftsystemet är blockerat
Tag isär och blås rent luftsystemet
F. Oljespill
Högtrycksslang defekt
Byt slang
Läckor i rörkopplingar
Efterdrag kopplingarna
Cylinderpackningarna
trasiga
Byt / alt. renovera cylindern.
Pumpen är sliten
Byt pumpen
Lyften överbelastad
Se max. kapacitet på dekal
Packning i cylindern trasig
Byt / alt. renovera cylindern.
Skevhet i pelare
Rikta pelarna enligt instruktion
Överbelastningsventil är
feljusterad
Justera:
Överbelastning
Se max. kapacitet på dekal
För lågt tryck i
hydraulaggregatet
Se punkt M
G. Onormalt hög
ljudnivå
H. Lyften går inte
upp
Revision:
7,2 t = 225 bar
47
T61741
STENHØJ MAJOR
FELSÖKNING (fortsatt)
SYMPTOM
I.
Lyften går inte
ned
J. Lyften når inte
helt upp till
toppläget
K. Lyften sänker sig
innan den
parkeras
L. Hydraulaggregatet startar inte
ORSAK
ÅTGÄRD
Hydraulaggregatet startar
inte
Se punkt L
En eller flera spärrhakar
fastnar
Se till att körbanan går fri från hålskenan innan
sänjning
Luftsystemet blockerat
Se punkt E
För lite olja i
hydraulaggregatet
Fyll på olja upptill mitten på
oljeinspektionsglaset/alternativt mätstickan enligt
oljespecifikation sidan 50 när körbanorna är i
bottenläge
För långa lyftwirer
Se sidan 44
Läcka i hydraulsystemet
Se punkt F
Sänkningsventil/kontraventil
otät (i hydraulaggregatet)
Tillkalla auktoriserad montör.
Strömavbrott
Kontrollera säkringarna
Felaktig elanslutning
Fel i motorskyddet
Tillkalla behörig elektriker
Elmotor defekt
M. Hydraulaggregatet ger inget
eller för lågt tryck
Revision:
Tryckknappen defekt
Byt tryckknapp
Hydraulpumpen defekt
Byt hydraulpumpen
Luft i hydraulsystemet
Kör körbanorna obelastade i bottenläget och tryck på
NED-knappen i 20 sekunder
Överbelastningsventil eller
kontraventil defekt (i
hydraulaggregatet)
Tillkalla auktoriserad montör.
T61741
48
STENHØJ MAJOR
CHECKLISTA FÖR MAJOR
KONTROLLERA att nödvändig dokumentation är medleverad (montagevägledning, drifts- och underhållsmanual,
reservdelslista, CE-godkännande, el-diagram i manöverenhet)

KONTROLLERA att alla komponenter finns med (se monteringsanvisning, samt tillbehörslådans packlista) 
KONTROLLERA om det finns lackskador som kan ha uppstått i samband med transport, alternativt eventuella
fabrikationslackfel

Kontrollera mot monteringsanvisningen följande:
KÖREBANORNA I
NEDERSTA
LÄGET
KÖREBANORNA
PARKERADE PÅ
CA. 1 M HÖJD
MED OBELASTAD
LYFT
MED BELASTAD
LYFT
(CA 1 TON)
_
Körbanorna ligger i nedersta läget an mot stoppen (alla lyftwirer slappa)
Pelarna står i lod i bägge riktningarna
Högra körbanan kan skjutas fritt över tvärbalkarna
De två muttrarna på lyftwirerna i pelartoppen skall låsas mot varandra
Följerullarna vid lyftwirerna på excenterbromsarna skall gå lätt runt
Oljenivå skall vara enligt instruktion, mitt på oljeinspektionsglaset alt mätstickan
Viktiga dekaler/skyltar:
* Max. kapacitet
* Underhåll och Säkerhet (placerad på manöverpelaren)
* Diverse varningsdekaler
* Maskinskylt
* CE-märkningen










Högtrycksslangens förskruvningar är dragna
Den armerade slangen hänger fritt som ett "U" utan att sno sig
eller på annat sätt vara under belastning
Luftsystemet kontrolleret för otätheter
Körebanor och tvärbalkar skall vara i vågrätt läge när lyften är parkerad
Lyftwirer skall vara korrekt monterat




Övertrycksventil träder i funktion när körbanorna är i toppläge (kan höras)


Körbanorna kan parkeras i det översta hålet i hålskenan (lyftwirejustering)

Körebanorna kan frigöras och sänkas från översta hålet i hålskenan (frigång ca20 mm) 
Nylonstyreklossarna på tvärbalkarna får inte gå mot (tolerans 0-0.5 mm)
(pelarjustering)

Körbanor i våg när de hänger i lyftwirerna med belastning och med tryckluft frånkopplad.
Om lyften är korrekt justerad skall det höras ett klick från spärrarna vid uppkörning.
Om inget hörs, justera.

INSTRUKTION
Handhavaren skall vara instruerad för korrekt användande och underhåll av lyften
SAMMANFATTNING
Sammanför eventuella materialbrister och fel i bifogade noteringssidor och returnera
dessa med fax eller brev tillsammans med en kopia av denna checklista (både sida 48+
51) till:

Opus Bima AB
431 49 Mölndal
Fax 031-288 655
KVITTERING
Ovanstående efterkontroll är gjord och lyften är provbelastad med ett fordon
(vikt _________________ kg).
Lyftens maskinnr.: ______________________ Installationsdatum: _________________
Ansvarig verkstadschef:
Revision:
Montör:
49
T61741
STENHØJ MAJOR
OLIESPECIFIKATIONER - OIL SPECIFICATIONS
- Halvhydraulisk løfter
(olie i løftecylinder)
- Semi-hydraulic lift
(oil in lift cylinder)
Tilsætningsstoffer:
Additives:
- Fuldhydraulisk løfter
- Højtryksløfter NO
- 4-søjlet løfter
- Mistral H
- Gravløfter
- Universalløfter
- Presser
- Scissor lift
- Full-hydraulic lift
- 2-post hydraulic
- High-pressure No lift
surface-mounted
- 4-post lift
- Servicemaster
- Mistral H
- Pit jack
- All-purpose lift
- Presses
Ikke skummende, rustbeskyttende, ikke-iltende
Anti-foam, anti-corrosion, anti-oxidation
Andre karakteristika:
Other characteristics:
Viskositet / Viscosity:
(cSt=mm²/s)
- Sakseløfter
- 2-søjlet hydraulisk
overgulv løfter
- Servicemaster
Smøreolie for
højtryksløfter
Lubrication oil for
high-pressure lift
Vandudskillende
Water-separating
75-120 cSt (40°C)
215 cSt (0°C)
32 cSt (40°C)
140 cSt (0°C)
22 cSt (40°C)
Viskositetsindex:
Viscosity index:
Min. 90
150
90
65 - 110 (40°C)
min. 70
Flydepunkt / Pour
point:
Max. -10°C
Max. -10°C
Max. -10°C
Max. -10°C
ARAL
Aral vitam gf 100
Aral konit 30
AVIA
Abilub hydr.oil rsl 100
BP
Energol hlp 100
Bratran hv 32/shf 32
CHEVRON
Hydraulic oil 100
Mechanism lps 32
GALP
Hidrolep 100
ESSO STATOIL
Nuto hp 100
Hydraway hv 32
Hydraway hv 22
Protectway 32
FINA
Hydran tsx 100
Hydran ts 32
Hydran ts 22
Arusan 30
Avilub mk 2000
Bartran hv 22
Vannellus m 2030
EP industrial oil 68
NR 30
GULF - Q8
Q8 haydn 100
Q8 haydn 32
Q8 haydn 22
Q8 wagner 68
MOBIL
Mobil dte 18
Mobil dte 24
Mobil dte 22
Mobilarma 524
NYNÄS
Td 39 ex
OK
Ok hydraulic oil 65
Super hydr. oil 32
SHELL
Tellus oil (S) 100
Tellus oil 32
NOROL
Hydraulikolje hm 100
TEXACO
Rando oil 150
Td 31 ex
Ultima eph 68
Tellus oil 22
Remula x 20 w
Lagringsolje sae 20
Rando oil hd 32
Rando oil hd 22
Regal oil R&O 100
Ultramax hvlp 32
Ultramax hvlp 22
Ultramax hlp 68
IGOL
Sonhodro 100/hydro 30
VALVOLINE
Ultramax hlp 100
SUNOCO
Sonvis 8100 wr 100
Sunvis 832 wr-hv
Sunvis 822 we-hv
Sunfill 2630
ELF
Elf olna 100
Olna ds 32
Olna ds 22
Olna ds 100
CASTROL
Hyspin aws/awh 100
Hyspin awh 32
Hyspin aws 22
Rustilo 652
Revision:
Relax
T61741
50
STENHØJ MAJOR
ÖLSPEZIFIKATIONEN - OLJESPECIFIKATIONER
- Halbhydraul. Bühne
(Öl im Hubzylinder)
Andere
Charakteristiken:
Annan karaktäristik:
SchmieröL für
Hochdruckbühne
Smörjjolja för
högtryckslyft
Wasserabscheidend
Vattenavskiljande
75-120 cSt (40°C)
215 cSt (0°C)
32 cSt (40°C)
140 cSt (0°C)
22 cSt (40°C)
65 - 110 (40°C)
Min. 90
150
90
min. 70
Max. -10°C
Max. -10°C
Max. -10°C
Max. -10°C
Viskositätzahl:
Viskositetsindex:
Fließpunkt / Flytpunkt
- Scherenbühne
- 2-Säulen hydraul.
Überflurbühne
- Servicemaster
- Saxlyft
- Helhydraulisk lyft
- 2-pelare på-golv- Högtryckslyft NO
lyft
- 4-pelare-lyft
- Kassettlyft
- Mistral H
- Gropdomkraft
- Universallyft
- Pressar
Antischaum, rostschutzend, antioxydation
Icke skummande, rostskyddande, anti-oxidanter
Zusatzmittel:
Additiv:
Viskosität / Viskositet::
(cSt=mm²/s)
- Vollhydraul. Bühne
- Hochdruckbühne NO
- 4-Säulen Bühne
- Mistral H
- Grubenheben
- Allzweckbühne
- Pressen
ARAL
Aral vitam gf 100
Aral konit 30
AVIA
Abilub hydr.oil rsl 100
BP
Energol hlp 100
Bratran hv 32/shf 32
CHEVRON
Hydraulic oil 100
Mechanism lps 32
GALP
Hidrolep 100
ESSO STATOIL
Nuto hp 100
Hydraway hv 32
Hydraway hv 22
Protectway 32
FINA
Hydran tsx 100
Hydran ts 32
Hydran ts 22
Arusan 30
Avilub mk 2000
Bartran hv 22
Vannellus m 2030
EP industrial oil 68
NR 30
GULF - Q8
Q8 haydn 100
Q8 haydn 32
Q8 haydn 22
Q8 wagner 68
MOBIL
Mobil dte 18
Mobil dte 24
Mobil dte 22
Mobilarma 524
NYNÄS
Td 39 ex
OK
Ok hydraulic oil 65
Super hydr. oil 32
SHELL
Tellus oil (S) 100
Tellus oil 32
Tellus oil 22
NOROL
Hydraulikolje hm 100
TEXACO
Rando oil 150
Rando oil hd 32
Rando oil hd 22
Ultramax hvlp 32
Ultramax hvlp 22
Ultramax hlp 68
Td 31 ex
Ultima eph 68
Remula x 20 w
Lagringsolje sae 20
Regal oil R&O 100
IGOL
Sonhodro 100/hydro 30
VALVOLINE
Ultramax hlp 100
SUNOCO
Sonvis 8100 wr 100
Sunvis 832 wr-hv
Sunvis 822 we-hv
Sunfill 2630
ELF
Elf olna 100
Olna ds 32
Olna ds 22
Olna ds 100
CASTROL
Hyspin aws/awh 100
Hyspin awh 32
Hyspin aws 22
Rustilo 652
Revision:
Relax
51
STENHØJ MAJOR
NOTATER / NOTES / NOTIZEN / NOTERINGAR
Revision:
T61741