Institut for Retsmedicin

Nr. 6
FOR BEDER • MALLING • AJSTRUP
Fællesbladet
december 2013
25. årgang
Fokus på robusthed i Malling
Mænd laver mad som vor mor
Hugin og Munin gemt i træ
Christian fra BMI spottet af
Manchester United
14
15
18
38
[email protected]
Lene Aa. Sørensen
(ansvh. redaktør)
Fløjstrupvej 184, Beder
Tlf. 22 96 67 92
Jørgen F. Bak
Kirkebakken 23, Beder
Tlf. 86 93 72 53
Lene Gisselmann
Kornbakken 12, Malling
Tlf. 86 93 19 07
Dan Zachariassen
Agernvej 1, Beder
Tlf. 86 93 65 34
John Thordrup
(BMI)
Byagervej 81C, Beder
Alli Fabrin
(layout)
Eghovedvej 26, Malling
Tlf. 41 12 84 68
Bent Westergaard
(layout)
Elmosevej 48, Beder
Tlf. 86 93 70 25
Poul Lorenzen
(kasserer)
Stenrosevej 19, Beder
Tlf. 86 93 66 21
[email protected]
Jørgen Hesselbjerg
Heden 7, 8340 Malling
Tlf. 86 93 11 05
Rune Kæseler Andersen
(fotograf )
Balskærvej 14, Malling
Tlf. 23 96 89 89
Venlig hilsen redaktionen
FOR BEDER • MALLING • AJSTRUP
Redaktionen
Nr. 6
december 2013
Fællesbladet
Fællesbladet udgives af
Beder-Malling-Ajstrup
Fællesråd
MED DETTE ÅRETS sidste nummer af Fællesbladet vil
vi gerne ønske alle i Beder, Malling, Ajstrup-området en
rigtig god jul og er godt nytår med tak for det gamle.
Skulle et af nytårsønskerne for 2014 være at vide mere om
det lokalsamfund, du bor i, er du meget velkommen til at
være med i redaktionen. Vi har altid plads til et par ekstra
hænder. Arbejdet bærer lønnen i sig selv - men derudover
modtager vi ofte rosende ord for bladet. Se blandt andet
læserbrevet herunder, som vi siger tak for!
Foto: Allan Samsøe Voss - sportsphotos.dk
Tak for 2013
25. årgang
Fællesbladet skaber sammenhold
LÆSERBREV
I forlængelse af det udsendte Fællesblad, kan vi ikke lade være med at
rose redaktionen af bladet. Et blad, vi ved, bliver læst i mange hjem, med
oplysninger om hvad der sker i vores lille lokalsamfund.
Efter at så godt som alle institutioner, foreninger m.v. er blevet medlem
af Fællesrådet, er det i dag et blad, som er bredt dækkende, og med til at
skabe et vist sammenhold i lokalområdet. Tak til redaktionen, med håbet
om at linjen fremover vil kunne fastholdes.
Venlig hilsen, Karin og Niels Blicher
INDHOLD
ARTIKLER
3 Oddervej og andre stier
4 Fællesrådets aktiviteter i det
forgangne år
15 “Moermad” for mænd
15 Velkommen til Café Eskegården
16 Efterkommere af Øvle-slægten
18 Hvad stammerne gemte
23 Endnu en lokal bedemand
24 Mediemanden og livshistorierne
FASTE RUBRIKKER
5-8
9
10
11
12-14
17
19-22
25
26-29
30-38
39
Beder Sogn Kirkenyt
Biblioteket
Eskegården
Kalenderen
Malling Skole
Beder Skole
Kirke & Sogn
Malling Pastorat
Legepladsen Svendgård
Klubberne i Beder
og Malling
BMI-bladet
Telefonliste
Tryk
EJ Graphic A/S
Højvænget 5, Beder
Tlf.: 86 93 66 33
nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6
Deadlines
02. dec.
18. feb.
07. apr.
23. jun.
18. aug.
13. okt.
udk.
udk.
udk.
udk.
udk.
udk.
15. jan.
19. mar.
14. maj
13. aug.
24. sep.
19. nov.
Oplag: 4000
Fællesbladet omdeles af
Forbrugerkontakt a-s, www.fk.dk
til samtlige husstande i
Beder-Malling-Ajstrup-området.
2
Nummer 6/2013
Indlæg til bladet
STOF SENDES pr. e-mail til [email protected] eller pr. brev. Sæt ikke fotos
i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret i separate filer. Billeder skal
have filformatet JPG eller TIF med en minimum opløsning på 300 dpi (1600 pixels
i bredden). Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges.
Ring gerne og få hjælp hos redaktionen.
ARTIKLER OG ILLUSTRATIONER i bladet kan ikke tages som
udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet
Vil du ha´en annonce
i Fællesbladet?
Det koster 880 kr. + moms pr. år for
seks gange i en standardstørrelse,
som denne annonce.
Dobbelt størrelse = dobbelt pris.
Oddervej og andre stier
Af Jørgen F. Bak
formand for Fællesrådet
mener, at en rundkørsel er den rigtige
løsning.
DEN SYDLIGE del af Aarhus Kommune er meget dårligt dækket med
hensyn til veje og stier. Der er dog sket
en lille smule i årets løb. Vi har fået en
shunt ved Damgårds Allés udmunding
i Oddervej, der er etableret en helle ved
den nordlige indkørsel til Malling ad
Bredgade, og der er kommet en stump
fortov på Fløjstrupvej. Der arbejdes
også med at få etableret en sti gennem
tunnelrøret under jernbanen ved Bækvej
og få en bedre sikring af, at der ikke
kører biler den forkerte vej gennem det
ensrettede stykke af Ajstrupvej.
Rundkørsel ved Bredgade
Shunt ved Damgårds Allé
Alle har vel opdaget, at bilerne ad Damgårds Allé fra Beder nu fletter sammen
med dem fra Odder og Malling, når
man skal mod Aarhus i en såkaldt shunt.
Og det almindelige indtryk er vel, at det
går meget fint. Er der så grund til den
bekymring, som Fællesrådet udtrykte i
sidste nummer af Fællesbladet?
Det mener vi fortsat, der er. For den
valgte løsning hjælper ganske vist på
trængslen, men den løser langtfra alle
problemer.
Baggrunden er, at kommunen har fået
Cowi til at lave en uheldsanalyse for
Oddervej forbi Beder og Malling. I
kommunens egen beskrivelse bestod
opgaven i at forbedre trafiksikkerheden
og øge fremkommeligheden.
Ved Beder frarådede Cowi en signalregulering, fordi der køres stærkt på
Oddervej. En rundkørsel ville både
forbedre fremkommeligheden og forbedre trafiksikkerheden, mens en shunt
ikke ville have nogen effekt på trafiksikkerheden. Og det er netop trafiksikkerheden, der gør, at Fællesrådet fortsat
Den samme rapport beskrev også situationen ved Bredgades udmunding syd
for Malling. Og her var anbefalingen
klar: en rundkørsel! Den blev bevilget
i dagene omkring grundlovsdag, og
projekteringen går i gang i begyndelsen
af det nye år. Det ser vi frem til med
glæde.
I løbet af efteråret er der kommet ny asfalt på Oddervej ned ad Langballebakken. Lige nord for Giber å har der været
et par grimme trafikuheld, og derfor
foreslog Fællesrådet, at man skulle lave
fuldt optrukne streger hen mod Giber å,
og det var kommunen enig i.
Men Oddervej er fortsat farlig. For det
første er kapaciteten allerede nu tæt på
det maksimale på den type vej: godt
15.000 biler pr. døgn. De uheld, der
sker, er også alvorlige. I gennemsnit er
der 1,4 personskade pr. uheld i Danmark – på Oddervej er det 1,8. Og mens
30-40 % i almindelighed er enkeltuheld,
er det kun 20 % på Oddervej.
Venter på Bering-Beder-vejen
Derfor er det vigtigt, at vi får BeringBeder-vejen. Vi venter med spænding
på VVM-redegørelsen, som er lovet
færdig i år. Men omvendt føler vi os taget ved næsen af, at politikerne kun har
afsat 57 mio. kr til vejen, og det først i
2019. Det er alt for lidt alt for sent.
Manglende cykelstier
Når man kommer cyklende sydfra ad
den nationale cykelrute og passerer
broen ved Norsminde, får man en meget
brutal velkomst til Aarhus Kommune:
cykelstien stopper brat, og man må med
Fortsættes næste side.
Fællesrådets
forretningsudvalg
Formand
Jørgen F. Bak
Kirkebakken 23, 8330 Beder
86 93 72 53
50 56 75 53 (helst SMS v/ mobil)
[email protected]
Kasserer
Kirsten Williams
Nyløkkevej 33, 8340 Malling
22 91 33 91
[email protected]
Carsten Schou
Byagervej 214, 1.th, 8330 Beder
86 93 68 83
[email protected]
Jørgen Hesselbjerg
Heden 7, 8340 Malling
86 93 11 05
[email protected]
Karsten Tügel
Byagervej 58 A, 8330 Beder
41 22 71 80
[email protected]ygel.dk
Helle Nielsen
Hedemarksvej 11, 8340 Malling
86 93 11 23
[email protected]
Morten Sejersen
Kirkebakken 130, 8330 Beder
86 93 65 10
[email protected]
Per Bach
Ajstrupvej 18, 8340 Malling
86 93 26 36
[email protected]
Se hjemmesiden:
beder-malling-ajstrup.dk
Nummer 6/2013
3
Fællesrådets aktiviteter i det forgangne år
Af Jørgen F. Bak
formand for Fællesrådet
DET HAR VÆRET et meget aktivt
år. Generalforsamlingen blev afholdt i
Malling Sognegård den 13. marts. Den
21. april var det dagen for den årlige
Hold-Rent-dag, hvor der efterhånden er
blevet et pænt fremmøde både i Beder
og i Malling. Grundlovsfesten den 5.
juni i Egelund havde SFO-leder Jørgen
Møller som taler. Den 30. september
blev halvårsmødet afholdt i Beder
Sognegård.
I løbet af foråret har der været møder
med Growing Trees Network om at
hjælpe med at finansiere skovrejsning.
Det kulminerede med indvielsen af
Egelundskoven den 13. maj.
Grønne aktiviteter
På generalforsamlingen blev der nedsat
en Grøn Gruppe under Fællesrådet.
Den har sørget for plantning af træer
langs Ajstrupvej og et par stykker langs
Kirkebakken. Den har også været aktiv
i forbindelse med skovrejsningen, hvor
der efter etablingen af Egelundskoven
allerede nu arbejdes med at plante
endnu en skov langs Byagervej.
Ligeledes deltager gruppen i projekt
Sprøjtefri, bl.a. sammen med Aarhus
Vand, med henblik på at beskytte vort
grundvand.
Den tidligere støttegruppe for Grøn
Guide, som Fællesrådet er medlem af
sammen med andre fællesråd i Aarhus
Syd, er blevet omdannet til foreningen
Grønne Ideer Aarhus Syd. Det er tænkt
som et forum for at koordinere indsatser på det grønne område, og vil være
en kandidat til et af de lokale grønne
lokalråd, som kommunen arbejder med
at etablere.
Egelund Medborgercenter
Byrådet har vedtaget en sports- og
fritidspolitik, hvor det lægges op til,
Fortsat fra side 3
bævende hjerte fortsætte ad nationale
cykelruter. Der er også skolebørn, som
man nærmest ikke kan forsvare at sende
afsted på cykel. Derfor er der stort
behov for cykelstier langs kysten op til
Malling og Beder.
Vi har i årevis fremhævet behovet for
en sti fra rundkørslen ved Ajstrup og
ned til campingpladsen, men der er også
4
Nummer 6/2013
at man kan udvikle idrætscentre til
medborgercentre med en bredere vifte
af fritids- og kulturaktiviteter udover
de sportslige. Fællesrådet deltager i
arbejdet med at udvikle Egelund til et
sådant medborgercenter. Der har i årets
løb været en lang række planlægningsmøder samt tre velbesøgte borgermøder,
den 29. maj, den 13. juni og den 29.
oktober.
Møder med politikere
og embedsmænd
Fællesrådet deltager i årets løb i en
række møder sammen med de øvrige
Fællesråd. Om foråret er der et møde
på rådhuset med byrådspolitikerne,
primært borgmester og rådmand for
Teknik og Miljø, og om efteråret er der
et møde med embedsmænd i Teknik
og Miljø, hvor de overordnede linjer i
kommunens aktiviteter indenfor disse
områder bliver diskuteret. Endelig er
der et møde, hvor emnet er stier og veje,
der i år også inddrog emner om natur
og byplanlægning. Som noget nyt har
der også været afholdt et møde med
Skole og Fritid. Det er meget udbytstort behov for en cykelsti langs Kirkebakken og fra Norsminde og nordpå.
Beder Busstation
Kystruten, linie 302, holder i lang tid
på Byagervej – for det er faktisk dens
endestation, og derfor bør der være en
ordentlig busholdeplads til den. Der er
ikke engang en buslomme, men kom-
terige møder, som på den ene side giver
fællesrådene en god viden om de kommunale aktiviteter, og som på den anden
side giver os mulighed for at præsentere
lokalområdernes synspunkter.
I weekenden den 2./3. marts deltog Fællesrådet i et borgermøde om den fremtidige organisering af Aarhus Kommune.
Oddervej har været emne for to møder
med embedsmænd og et møde med
rådmanden og vejchefen.
Udtalelser og henvendelser
til byrådet
Fællesrådet har indsendt en kort kommentar til kommuneplanen, der skal
vedtages inden årets udgang. Der er
også indsendt en udtalelse om kulturpolitikken.
Den 27. maj havde fællesrådene i Aarhus Syd foretræde for Teknisk Udvalg
I forbindelse med årets vejplan for at
pointere, at anlæggelsen af BeringBeder-vejen er meget vigtig, ikke alene
for Aarhus Syd, men for hele Aarhus
Kommune.
munen har endnu ikke kunnet finde
penge til at etablere den.
Endelig har havelågerne ved den østlige
indkørsel til Malling ad Ajstrupvej ikke
haft nogen virkning. Farten er fortsat
for høj, så derfor er kommunen blevet
anmodet om at komme med et forslag
til hastighedsdæmpning.
Nr. 134 • NOVEMBER 2013 - JANUAR 2014
En solbeskinnet høstfejring
Sponsorer
Følgende butikker og virksomheder
har skænket fine gaver til konfirmandernes høstmarked:
Pål Soknes dirigerede Aarhus Brassband ved årets høstgudstjeneste.
Omkring 230 mennesker deltog i årets
høstfejring, der indledtes med en gudstjeneste på præstegårdspladsen. Salmesangen blev akkompagneret af Aarhus
Brassband, hvis afdæmpede messingklang sammen med det fantastiske
solskin fik løftet septemberstemningen til
niveau med toppene på de omkringstående træer.
Efter gudstjenesten blev minikonfirmandernes høstgaver solgt på auktionen,
som den rutinerede høstauktionarius,
menighedsrådsmedlem Karsten Tügel,
forestod. Da auktionen var overstået,
åbnedes konfirmandernes høstmarked,
som bød på mange forskellige boder og
aktiviteter, f.eks. dåsekast, mooncarracing, amerikansk lotteri og bowling.
Ved flere boder var det
også muligt at få stillet sin
lækkersult.
De mange fine gevinster,
konfirmanderne
kunne
udlodde i forbindelse med
deres aktiviteter, havde
konfirmanderne modtaget
fra en stribe sponsorer,
hovedsageligt fra det lokale
handelsliv. Se sponsorlisten til højre.
Agnete Pind
Beder Apoteksudsalg
Beder Bageri
Beder Blomster
Beder Dyrlægehus
Brabrand Boligforening
Build-A-Bear
Danefæ
Fakta
Flügger Farver
Fætter BR
Hårkunst
Klippestudie
Care by Nor
Legepladsen Svendgården
Netto
Nordea
Realkredit Danmark
SuperBrugsen
Søstrene Grene
Tandlægehuset
Vivi Aagaard Pedersen
Tusind tak til sponsorerne! - for jeres
generøse støtte til konfirmandernes
høstmarked.
hjælper svagtstillede børn, unge og
familier fra hele landet.
Den samlede høstudbytte i år beløber sig
til kr. 13.348,-
Kirken vil hermed takke de mange, som
på den ene eller anden måde har støttet
Alle
de
penge,
som
auktioårets høstindsamling. Kirken til også
Livlig aktivitet ved konfirmandernes høstmarked.
nen, frokostsalget og kon- takke dem, der på forskellig vis hjalp til
Ved gudstjenestens begyndelse bar firmandernes høstmarked indbragte, går med at få hele arrangementet op at stå.
minikonfirmanderne deres høstgaver af dels til Projekt Gadebørn i Nigeria, som
havens frugt og grønt frem til takke- Beder Kirke har støttet i en længere Man kan se flere billeder fra årets høstbordet, mens menigheden istemte den årrække, dels Jysk Børneforsorg/Frede- gudstjeneste og høstmarked på kirkens
første salme.
hjem, som er en frivillig forening, der hjemmeside.
Nummer 6/2013
5
GUDSTJENESTER
Søndag 24.11.13, kl. 9.30
Sidste s. i kirkeåret
Brian Ravn Pedersen
Matt 25,31-46
Familiegudstjeneste
Første søndag i advent
Søndag 01.12.13, kl. 11.00
1. s. i advent
Emmy Haahr Jensen
Luk 4,16-30
Søndag 01.12.13, kl. 15.00
1. s. i advent
Emmy Haahr Jensen
Brian Ravn Pedersen
Familiegudstjeneste med fakkeltog
Søndag 08.12.13, kl. 9.30
2. s. i advent
Brian Ravn Pedersen
Matt 25,1-13
Kirkekaffe
Søndag 15.12.13, kl. 11.00
3. s. i advent
Emmy Haahr Jensen
Luk 1,67-80
Søndag 22.12.13, kl. 9.30
4. s. i advent
Kirsten Ditlevsen
Joh 3,25-36
Tirsdag 24.12.13
Juleaften
kl. 13.00 Brian Ravn Pedersen
kl. 14.30 Emmy Haahr Jensen
kl. 16.00 Brian Ravn Pedersen
Luk 2,1-14/Matt 1,18-25
Onsdag 25.12.13, kl. 11.00
Juledag
Brian Ravn Pedersen
Joh 1,1-14
Torsdag 26.12.13, kl. 9.30
Anden juledag
Emmy Haahr Jensen
Matt 10,32-42
Søndag 29.12.13, kl. 11.00
Søndag den 1. december kl. 15.00 holdes familiegudstjeneste med efterfølgende fakkeltog til butikstorvet
Gudstjenesten markerer på festlig vis
både det nye kirkeårs begyndelse og
afslutningen på efterårets minikonfirmandhold fra 3. A og 3. C.
Efter gudstjenesten samles vi på parkeringspladsen foran sognegården. Her
står repræsentanter for butikstorvet klar
med fakler.
Minikonfirmanderne og deres familie
møder i sognegården kl. 14.00 til en lille
afskedsfest, hvor børnene får overrakt
en gave fra kirken til minde om deres tid
som minikonfirmand.
Når faklerne er tændt, går vi i samlet flok
ned mod butikstorvet, hvor det store
juletræ tændes.
Måske kigger julemanden forbi med
godteposer, mens vi syngende går rundt
Omkring kl. 14.45 går vi alle i kirke til om det tændte træ. Herefter serveres der
familiegudstjeneste. Vi tænder det første gløgg og julesmåkager.
lys i den store adventskrans og synger
nye og gamle adventssalmer.
Vel mødt! - såvel store som små.
Invitation til
studiekreds:
EMNE Kristendommens rolle
i dagens Danmark
Julesøndag
Brian Ravn Pedersen
Matt 2,13-23
Nytårsdag
Emmy Haahr Jensen
Matt 6,5-13
Helligtrekongers søndag
Brian Ravn Pedersen
Matt 2,1-12/Joh 8,12-20
Mandagstræf
Søndag 19.01.14, kl. 11.00
Den første mandag i måneden kl.
14.00 i sognegården. Kirkebilen kører,
såfremt den bestilles hos Ruth Brohus
torsdagen før på telefon 8693 7003
mellem kl. 16.00 og kl. 18.00. Vi drikker
kaffe til medbragt brød.
Eskegården 3/12
og 7/1 kl. 15.00
Mandag den 2. december: Knud
Tarpgaard: ”En julerejse til Israel”.
At holde jul i Israel, tæt på de historiske
steder, er naturligvis en helt særlig
oplevelse.
Søndag 12.01.14, kl. 9.30
1. s. e. h. 3 konger
Brian Ravn Pedersen
Mark 10,13-16
Kirkekaffe
2. s. e. h. 3 konger
Emmy Haahr Jensen
Joh 4,5-26
6
Nummer 6/2013
Vi mødes onsdag den 4. december samt
8. januar, 5. februar og 5. marts 2014 i
Beder sognegård kl. 19.00-21.30.
Selv om studiekredsen nu er startet, er
alle velkommen til at deltage de kommende aftener. Man kan blot møde op i
sognegården på mødeaftenen.
Yderligere oplysninger om studiekredsen
fås ved henvendelse til Ruth Brohus på
tlf. 8693 7003.
Menighedsrådet
Onsdag 01.01.14, kl. 15.30
Søndag 05.01.14, kl. 11.00
Som grundbog har vi valgt ”Katekismus
i Kristendom” af Jan Lindhardt.
Mandag den 6. januar 2014: John
Malm: ”Fra vintersne til midnatssol
(Grønland)”. To uforglemmelige rejser
bringer os fra Kap Farvel i syd til
Ilulissat i nord. Fra hundeslæden nyder
vi betagende naturscenerier, og vi
oplever fangernes sæljagt. I fjeldene
bag Kangerlussuaq myldrer arktiske
blomster frem i stærke farver og efter
en lang og støvet vandring, når vi den
imponerende Russell Gletcher.
De Ni Læsninger
Søndag d. 15. december kl. 19.30
Luciaoptog den 12. december
Det er blevet god tradition, at efterårets minikonfirmander sammen
med medlemmer af kirkens børnekor
går luciaoptog på Kristiansgården og
Eskegården så tæt på Lucia dag,
den 13. december, som muligt.
Torsdag den 12. december vil minikonfirmanderne fra 3. A og C samt
medlemmer af børnekoret glæde
beboerne på Kristiansgården og
Eskegården med Lucia-sangen og
andre advents- og julesange.
Alle pigerne vil være klædt i ens
hvide dragter og bære lys i hænderne, mens drengene vil overrække
små hjemmelavede julehilsner til alle
beboerne.
Søskende og bedsteforældre er
velkomne til at komme og være med
- og nyde børnenes sang.
Chrysillis-koret og solister
synger dansk og engelsk julemusik af bl.a. John Rutter
og uddrag fra Händels Messias, vekslende med
De Ni Læsninger og fællessalmer.
Koret dirigeres af Lisbeth Gråkjær og akkompagneres af
organist David Peter Schmidt. Bolette Bruno Hansen
medvirker som sang-solist.
Emmy Haahr Jensen og Brian Ravn Pedersen: liturger.
Alle er efterfølgende velkomne i sognegården.
Fri entré.
Hverdagsgudstjenester på Tak til efterårets minikonfirmander
Lokalcenter Eskegården
På Lokalcenter Eskegåden holdes
der året igennem hverdagsgudstjenester den første tirsdag i hver
måned kl. 15.00. Efter gudstjenesterne hygger vi med kaffe, te, kage
og fællessang.
Nederst i gudstjenestelisten på
modstående side er datoerne for de
kommende gudstjenester anført.
Alle er velkommen til at deltage i
disse hverdagsgudstjenester.
Winni, Helen og Emmy siger tak til
minikonfirmanderne fra 3. A og C. Det
har været sjovt at være sammen med jer
i kirke og sognegård, ikke mindst at se
jer på de ”skrå brædder” i kirkerummet
ved Kend din Kirke gudstjenesten den 1.
november.
Minikonfirmander samt børnekoret ved
årets høstgudstjeneste.
eleverne fra 3. B der kan være med som
minikonfirmander. Hvis I endnu ikke er
tilmeldt, eller savner oplysninger om
forløbet i foråret, kan I henvende jer til
Emmy på e-mail: [email protected], eller på
Tak til alle I forældre, fordi I trofast er mobil: 2167 1948. Tilmelding kan stadig
mødt op for at være sammen med jeres nås.
børn i kirkens regi.
Inden juleferien vil I forældre få et brev
Nye minikonfirmander i foråret 2014
fra kirken med information om mødetidsFra januar 2014 til medio april er det punkt for de to klasser.
Nummer 6/2013
7
Døbte
siden
sidst
Nytårskoncert
18.08.2013 Anne Lund
14.09.2013 Laura Riis Hansen
BABYSALMESANG
I BEDER KIRKE
Et musikalsk forløb for de
allermindste.
Har du barselsorlov og lyst til at
få sunget med dit lille barn, kan
du henvende dig til
musikpædagog og organist
Lisbeth Gråkjær, tlf. 3082 8850
KORSANG
Børnekoret (2.-4. klasse)
synger torsdage kl. 15.00-16.00
i Beder Sognegård
Ungdomskoret (fra 5. klasse)
synger onsdage kl. 15.30 - 16.30
i Malling Sognegård
De musikalske champagnepropper springer, når organist Helge
Gramstrup spiller et festligt nytårsprogram: Radetzky-march,
Pomp and Circumstances, St. Louis Blues, Widor's Toccata m.fl.
Entré 50 kr. incl. et glas bobler
Kalenderen: november - januar
Søndag d. 24. november
Syng med
Onsdag d. 27. november
Menighedsrådsmøde
Søndag d. 1. december
Familiegudstjeneste
Mandag d. 2. december
Mandagstræf
Onsdag d. 4. december
Studiekreds
Søndag d. 8. december
Kirkekaffe
Søndag d. 15. december
De Ni Læsninger
Mandag d. 6. januar
Mandagstræf
Onsdag d. 8. januar
Studiekreds
Søndag d. 12. januar
Kirkekaffe
Søndag d. 19. januar
Nytårskoncert
Søndag d. 26. januar
Syng med
NAVNE OG ADRESSER
www.bederkirke.dk
SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder
Tlf. 86 93 60 17. Træffes efter aftale. Fredag er fridag. e-mail: [email protected]
Ungdomskoret på Silkeborg
Højskole, oktober 2013
Flere oplysninger på
www.bederkirke.dk
og hos organist og korleder
Winni Kilsgaard
tlf. 6171 9140
Syng Med!
Vi begynder kl. 19.30 med en times tid over
aftenens emne. Efter kaffepausen gælder det
forslag fra salen. Brød til kaffen kan
medbringes.
Søndag d. 24. november: Ruth Blicher:
"Novembers lyse sider."
Søndag d. 26. januar 2014: Ole Lind Pedersen:
"Det nye år."
8
Nummer 6/2013
SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 03 25. Mobiltlf. 21 67 19 48. Træffes efter aftale. Fredag er fridag. e-mail: [email protected]
KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl. 11-15. Tlf. 86 93 60 17
KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling
Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13. Tlf. 86 93 13 61. e-mail: [email protected]
ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling
Tlf. 61 71 91 40. E-mail: [email protected]
ORGANIST: Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder
Tlf. 30 82 88 50. E-mail: [email protected]
KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Tlf. 86 16 04 61
BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD
Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen. Træffetid: tirsdag-fredag kl. 10-15
Tlf. 86 93 87 11. Personligt efter aftale.
FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET:
Johannes Mortensen, Byagervej 197. Tlf. 86 93 69 96
NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET:
Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50. Tlf. 86 93 73 36
REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.)
Nyt fra Biblioteket
[email protected]
rangementet en lokalhistorisk øjenåbner.
I efterårets sol blev der presset æbler
i haven på Beder Bibliotek. Ligesom
de forrige år mødte mange lokale op
med æbler i spandevis, som den grønne
guide Birte Buhl hjalp med at presse til
ufiltreret æblemost (og det smagte ikke
af den, der kan købes på karton).
Som en sidebemærkning kan det nævnes, at bibliotekspersonalet i skrivende
stund, er i gang med at færdiggøre for-
årets arrangementsprogram for BederMalling Bibliotek. Forårets program
bliver med noget til alle – både børn og
voksne.
Er du opmærksom på, at du gratis kan
låne et lokale på Beder Bibliotek?
Lokalet kan rumme 20 personer, - og du
kan booke det ved enten at ringe eller
maile til Beder-Malling Bibliotek.
Efterår på
biblioteket
Af Louise Ryge Petersen
PÅ Beder-Malling Bibliotek blev efterårets biblioteksarrangementer skudt
i gang med en filmfremvisning. Det
var ikke en amerikansk blockbuster,
der blev afspillet – det var derimod en
egnsfilm om Beder og Malling. Publikum sad tætpakket, mens Kirsten Williams fortalte om den lokale egnshistorie før og efter filmen.
For de der ikke kendte historien, om
hvorledes områdets byer så ud, dengang
billederne blev taget i sort/hvid, var ar-
PS
Trælast & bygningsartikler
Holmskovtoften 4, 8340 Malling
Tlf.: 86 93 18 55
Gardiner
Peder Seldrup
Nye gardiner
Solafskærmning
 Ring efter gardinbussen


Beder 86 93 68 04
Ebeltoft 86 34 49 04
www.psgardiner.dk
Salon
FACE
Dame & Herrefrisør
86 93 18 44
MT Depotrum
KLAUS PAULS
AUTOMOBILER
BEDER
Sofienlystvej 13, 8340 Malling
Tlf: 40 28 31 47
Depotrum udlejes fra 300 kr. pr. md.
MALLING DYREHOSPITAL
viden • omsorg • respekt
medicinsk og kirurgisk behandling
adfærd hund og kat
fodervejledning
vægttabs-program
klip Brahe
og trim International
Contract Management & Consultancy
v/86
Michael
Brahe
93 10
20
Mobile: +45 2244 0078
www.malling-dyrehospital.dk
E-mail: [email protected]
Sofienlystvej
7 DK-8330
A, 8340Beder
Malling
Byagervej 79a,
www.braheinternational.dk
Stationsvej 21
Tlf.: 86 93 63 99
Den lokale bedemand
i Beder og Malling
MT Depotrum
Tillid gennem generationer
Jens Peter Møller
Præstelodden 22
8330 Beder
Tlf. 86 93 83 99
Helle Riising
Hørretvej 42
8320 Mårslet
Tlf. 86 29 12 43
Henrik Riising
Vi er uddannede og
eksaminerede bedemænd.
SofienlystvejRådhusgade
13,Odder
834016Malling
8300
Det er din garanti for tryghed.
Tlf. 86 54 54 43
www.bedemand-beder.dk
Tlf: 40
28 31 47
Depotrum
fra
300dig
kr.– også
pr. md.
Alle aftaler kan træffes,
hvor og udlejes
hvornår det
passer
aften, søndage og helligdage
Nummer 6/2013
9
JULEMARKED
på Eskegården
Søndag 24. november fra kl. 11.00 - 16.00
Foto: Rune Kæseler
Lokalcenter Eskegården
Byagervej 115 . 8330 Beder . Tlf. 87 13 30 00
Døgnplejen mellem kl. 15.00-7.00.
Lørdag, søndag og helligdage hele døgnet
kontaktes på tlf. 86 12 10 21 (Brandstationen).
Brugerrådets og husværternes kontor
tlf. 87 13 44 76
Formand for Brugerrådet
Carsten Schou, tlf. 86 93 68 83 ell. 40 85 50 01.
Frivilligkoordinator
Pia Koller tlf. 51 57 60 54.
Besøgsmedarbejder
Gitte Sand
træffes man-tors kl. 8:30-9:00. Tlf. 87 13 43 09.
Der vil være rig mulighed for at købe de første julegaver
ved én af de mange stande.
Der er: juledekorationer, silkemaling, marmelade, tørrede
blomster, julenisser og meget andet, der hører julen til.
Eskegårdens café har åbent, og der kan købes forfriskninger.
VEL MØDT TIL JULEMARKED PÅ ESKEGÅRDEN
Nyt brugerråd
På opstillingsmødet den 24. september blev der opstillet 6 kandidater til det nye brugerråd, som tiltræder den 1. januar 2014.
Da der ikke blev opstillet mere end 9 kandidater, blev der fredsvalg. Det nye brugerråd har følgende medlemmer:
Lis Lind, Gitte Munk, Inge Sønder, Jens Karl Rasmussen, Kurt
Simonsen og Carsten Schou.
Det blev besluttet på opstillingsmødet, at det nye brugerråd i de
kommende 2 år forsøger at finde 3 personer, der kunne tænke
sig at deltage i brugerrådets arbejde.
Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet
Teamleder Helle R. Jensen, tlf. 87 13 44 71.
Træffes bedst mellem kl. 8:00 og 9:00.
BEDER SPILLEMÆNDENE søger flere spillefolk til gruppen på
Eskegården i Beder. Vi startede sammenspil i 1986 og har gennem årene gennemsnitligt været 10 -12 spillemænd og kvinder
i et godt orkester, men nu er vi kun 7 tilbage: 2 harmonikaer, 1
violin, 1 banjo, 1 guitar, 1 basguitar + klaver.
Vi spiller dansk folkemusik samt gammeldags og moderne evergreens. Vi øver hver fredag formiddag fra kl. 9.30 til 11.30.
Den sidste fredag i måneden er der fællesspisning, hvor vi spiller
op til dans.
Vi tror, der sidder nogle efterlønnere eller pensionister i vort
lokalområde, som en gang har spillet et instrument, men ikke
har haft tid til at pleje musikken. Det er der mulighed for i Beder
Spillemændene. Alle instrumenter er velkomne.
Hvis du ønsker yderligere information, kan du ringe til SOLVEIG
på tlf. 86 93 62 87 eller e.mail: [email protected]
Du kan også bare møde op en fredag formiddag på Eskegården i
Beder kl. 9.30.
Sundhedsenheden OmrådeSyd
Træffes på tlf. 87 13 43 00
alle hverdage kl. 8:00-15:00.
Julebuffet i cafeen torsdag den 5. december kl. 12.00.
Pris: 60 kroner. Forhåndsbestilling til julebuffeten modtages
gerne i caféen af hensyn til planlægning.
Malling Plejehjem og Kristiansgården
Teamleder Hanne Nisgaard, tlf. 87 13 44 97.
EDB og chauffører – frivillige hjælpere!
Vi efterlyser frivillige, der er god til computer. Der er brug for din
hjælp, når vi skal etablere Netcaféen på Eskegården. Hvis det er
noget for dig, kontakt venligst Brugerrådet eller Pia Koller/frivilligkoordinator.
Vi efterlyser også flere frivillige chauffører til at hjælpe med at
køre Eskegårdens 9 personers liftbus. Nærmere oplysninger hos
Pia Koller.
Caféens åbningstider
Hverdage kl. 10:00-13:00.
Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00.
Tlf. 87 13 44 81.
Sundhedsklinik ved Eskegården,
tlf. 87 13 44 77.
Malling Plejehjem, tlf. 87 13 45 20.
Åbningstider:
Mandag, tirsdag og fredag kl. 9-14 på
Eskegården.
Onsdag kl. 9-14 på Malling Plejehjem.
Telefontid kl. 8-9 på åbningsdage.
Læs også om Café Eskegården på side 15!
10
Nummer 6/2013
KALENDEREN
DET SKER I BEDER-MALLING-AJSTRUP
Søndag 24. november
kl. 11:00-16:00
JULEMARKED på Eskegården.
Søndag 12. januar kl. 14:00
Bankospil på Eskegården.
Beder-Malling Pensionistforening.
Onsdag 27. november kl. 9:00
Mødested: Egelund.
Juletur til Den gamle By.
Veteran-trav.
Søndag 26. januar kl. 14:00
Bankospil på Eskegården.
Beder-Malling Pensionistforening.
Onsdag 27. november kl. 19:00
Dørene åbnes kl. 19:00
Livekoncert: Uffe Steen Trio.
Jazz/blues i verdensklasse.
Efterskolen for Scenekunst.
Entre kr. 120,-.
Fredag 29. november. kl. 18:00
Fællesspisning på Eskegården.
Tilmelding på tlf. 86 93 12 87
senest kl. 12:00 fredagen før.
Tirsdag 3. december kl. 15:00
Beder-Malling Egnsarkiv.
Kirsten Williams fortæller om
arbejdet på arkivet.
Steen Porse fortæller om natur,
økologi, plantepleje.
Lokalhistorisk forening for
Beder og Malling sogne.
Tirsdag 10. december kl. 14:00
Juleafslutning i Malling Kirke
og Sognegaard.
Beder-Malling Pensionistforening.
Onsdag 11. december kl. 9:00
Mødested: Egelund.
Travetur i Beder og omegn.
Slutter på Eskegården.
Veteran-trav.
Onsdag 8. januar kl. 9:00
Mødested: Egelund.
Tur til Norsminde.
Veteran-trav.
Tirsdag 28. januar kl. 14:00
Eskegården: Generalforsamling.
Lysbilleder fra Altes Land.
Beder-Malling Pensionistforening.
Søndag 9. februar kl. 14:00
Bankospil på Eskegården.
Beder-Malling Pensionistforening.
Torsdag 20. februar kl. 19:30
Dørene åbnes kr. 19:00
Livekoncert: Peter AG Solo.
Efterskolen for Scenekunst.
Entre kr. 175,-.
Søndag 23. februar kl. 14:00
Bankospil på Eskegården.
Beder-Malling Pensionistforening.
Torsdag 6. marts kl. 19:30
Dørene åbnes kl. 19:00
Livekoncert: Mike Andersen Band.
Blues og soul.
Efterskole for Scenekunst.
Entre: kr. 150,-.
Søndag 9. marts kl. 14:00
Bankospil på Eskegården.
Beder-Malling Pensionistforening.
13.-14. og 15. marts
”Revy Kompassets udbrud”
Efterskolen for Scenekunst .
Søndag 23. marts og 6. april
kl. 14:00
Bankospil på Eskegården.
Beder-Malling Pensionistforening.
Nye datoer til kalenderen modtages af:
Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf. 86 93 19 07
e-mail: [email protected]
lidt udover det sædvanlige
Malling
Åbningstider
mandag - søndag
kl. 09:00 - 20:00
– dit mobile cykelværksted!
22 24 73 93
Beder Butikscenter, 8330 Beder
Tlf.: 86 93 73 13
Åbningstider:mandag-torsdag 10-17.30
fredag
10-18.00
lørdag
10-13.00
Rådgivning ADHD
og andre opmærksomhedsforstyrrelser
Praktiske værktøjer til brug i dagligdagen.
Kontakt: Vinni Aarkrog på:
[email protected] eller tlf. 27 14 24 14.
Se også www.vinniaarkrog.dk
ANLÆGSGARTNER MULVAD
Vi tænker kreativt og laver holdbare
løsninger til lave priser.
Brolægning • Hækklipning • Græsslåning
Beskæring • Træfældning • Snerydning
Eghovedvej 22, 8340 Malling
Tlf.: 2289 7270 - mail: [email protected]
Har De problemer?
Ring til:
BEDER VVS
JØRGEN LOFT
Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: 86 93 62 55
VAND - VARME - SANITET
Korrekt mailadresse til giftfri
haver-kampagne
I artiklen om giftfri haver i sidste
nummer af Fællesbladet var der
nævnt en mailadresse, der var skrevet
over to linjer, og dermed delt og fik
en bindestreg, der ikke skal bruges på
nettet. Den rigtige adresse er
[email protected]
BLIKKENSLAGERARBEJDE
HUSK
at besøge vores
HJEMMESIDE
beder-malling-ajstrup.dk
Beder El & Automatik
V/ Aut. Elinstallatør Carsten Stjernfelt
Tlf: 23 44 69 19
www.bederel.dk
Nummer 6/2013
11
En dejlig dag for læseheste og bogorme
Af eleverne på 4. årgang
4. ÅRGANG var den 6. september
2013 til Børnenes Bogdag i Ridehuset
i Aarhus. En dag der er tilrettelagt for
at få børnene tættere på litteraturen,
så litteraturen opleves mere levende.
Nedenstående udsagn, der er skrevet
af eleverne dagen efter besøget, viser
at målet blev nået. Udsagnene oser af
entusiasme for litteraturen, og børnenes
glæde ved at møde en forfatter.

Vi har været i Ridehuset, og Kim Fupz
fortalte om sine historier. Kim Fupz startede med at lave tegneserier, og så skulle
han skrive til tegneserierne, og så syntes
han, det begyndte at blive sjovt.
Kim Fupz har en kone og tre børn. Hans
ene barn Sally vil altid have hestehistorier, men han skriver ikke noget med heste, så hun gad ikke høre hans historier.
Vi syntes, det var sjovt til bogdag, og
vi kunne godt tænke os at komme på
sådan en tur igen, og det var godt, der
var bøger og bogmærker.

Jeg synes at bogdagen i Aarhus var rigtig sjov, og jeg håber, det kommer igen.

Det bedste var, at man fik gratis bøger
og gratis ting med hjem, og bøgerne
er rigtig gode. Den ene handler om en
dreng, der hedder David, han er træt af
den grå kedelige hverdag, han savner
spænding; det får han, da døden griber
ham. Det har været rigtigt sjovt og
spændende, og det var sjovt at se Kim
Fupz.

Da vi var til bogdag i Aarhus, var der
masse af sjove aktiviteter og konkurrencer. Der skulle vi vide en masse om Palles
gavebod. Så skulle vi svare på en masse
spørgsmål. Vi spiste æbler og pærer,
imens vi hørte Kim Fupz Aakeson holde
foredrag om hans bøger. Han skriver
sjove og lidt skæve bøger. Det bedste
var at hygge sig med klassen, vi syntes
også, at Kim Fupz var en god fortæller,
vi anbefaler Kim Fupz bøger til børn, der
godt kan lide at læse sjove fantasifulde
bøger.

Jeg synes at bogmessen var interessant,
12
Nummer 6/2013
fordi der var konkurrencer, hvor man
kunne vinde bøger.

Jeg synes at bogmessen var rigtig sjov,
fordi at man fik gratis bøger, og at vi hyggede os og lærte en masse.

Vi kunne godt lide at der var gratis bøger, bogmærker og æbler. Kim Fupz bøger er sjove og gode, og Kim Fupz er en
god fortæller. Vi syntes, at det var hyggeligt at gå der inde og kigge rundt på alle
de bøger og mennesker og alt det.

Vi synes, det var rigtigt hyggelig sjovt,
fordi vi lærte, hvordan det er at være
forfatter, og hvordan Kim Fupz Aakeson
får inspiration til sine mange og sjove
og skæve bøger. Vi fik også et par gratis
bøger, som vi kunne tage med hjem og
læse i. Der var gratis bogmærker, skemaer og plakater.
Jeg synes, at bogdagen var rigtig rigtig
god. Jeg vil med derhen igen til næste
år. Kim Fupz Aakeson var rigtig god til
at fortælle, og han var også sjov. Det var
godt, at der var så mange konkurrencer.
Det eneste dårlige var, at vi ikke nåede at
få Kims autograf.

I fredags var alt mega nice. Tak for dagen! Det var fedt at vi kunne høre forfatteren selv læse bogen op. Det var også
rigtig hyggeligt.
Folkeskolereformen
- En anderledes Malling Skole fra august 2014
Af Per Bisgaard, viceskoleleder
og Hanne Gammelgaard, skoleleder
Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V
og K enige om en folkeskolereform, der
træder i kraft til august 2014.
Selve aftaleteksten er på 32 sider. Jeg vil
her kort beskrive indholdet.
Aftalen kan læses på skolens hjemmeside: Malling-skole.dk
Mål
• Reformens overordnede mål er, at
eleverne på 8. årgang fremover kan det
samme som nuværende 9. årgang.
• Skolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan.
• Skolen skal mindske betydningen
af social baggrund i forhold til faglige
resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen
styrkes - blandt andet gennem respekt
for professionel viden og praksis.
For at nå målene indføres forskellige
tiltag på skolerne.
En længere og mere varieret skoledag
Reformen betyder, at børnene på Malling Skole efter sommerferien møder
en ganske anderledes længere og mere
varieret skoledag med mere undervisning og læring.
Det vil sige, børnene får flere timer og
nye fag og en anderledes skoledag med
mere bevægelse, understøttende timer,
faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp til alle børn.
Reformen indebærer således - flere
fagopdelte timer og ny tid/timer til
understøttende undervisning, som skal
supplere den fagopdelte undervisning.
Den nye understøttende undervisning
kan varetages af lærere, pædagoger
eller andre medarbejdere med relevante
kompetencer.
Minimumstimetallet for den gennemsnitlige skoleuge hæves betydeligt for
hvert klassetrin og for udvalgte fag.
Det ugentlige minimumstimetal inkl.
den understøttende undervisning for
børnene bliver således:
• 0.-3. klasse 30 timer
• 4.-6. klasse 33 timer
• 7.-9. klasse 35 timer
Lektionstallet i den fagopdelte undervisning i dansk, matematik, natur/teknik og
musik øges for forskellige klassetrin.
Der indføres:
• Undervisning i engelsk fra 1. klasse.
• Undervisning i tysk fra 5. klasse.
• Obligatorisk valgfag fra 7. klasse.
• Motion og bevægelse skal indgå i
skoledagen med gennemsnitligt 45 min.
om dagen.
• Håndværk og design der erstatter sløjd
og håndarbejde.
Efteruddannelse
Efteruddannelsesindsatsen for lærere
og pædagoger styrkes. Det er et mål, at
lærerne i 2020 har undervisningskompetence – svarende til linjefag – i de fag, de
underviser i. Der er afsat 1 mia. kr. til indsatsen. Midlerne kan også anvendes til
at understøtte muligheden for at rumme
alle børn og til it i undervisningen mv.
Få klare mål og regelforenklinger
Undervisningens mål præciseres og
forenkles væsentligt med henblik på at
sikre læringsmål, der tydeligt viser, hvad
eleverne skal lære. Derudover indeholder reformen en række regelforenklinger, som skal skabe større frihed til at
tilrettelægge arbejdet.
En stor opgave
Vi får mulighed for at udvikle en ny skoleform med læringsmiljøer, som yderligere understøtter, at alle elever lærer,
trives og udvikler sig fagligt og alsidigt.
Vi har dette skoleår til at forberede os
i. Vi har været i gang med udvikling af
vores indskoling gennem en årrække.
Denne udvikling af indskolingen på Malling Skole har givet os en viden, som vi
kan anvende i vores nuværende planlægning og implementering. Ligeledes
har vi i dette skoleår allerede hævet
lektionstallet, således at nogle klasser
har fagopdelt undervisning, som svarer
til mængden af fagopdelt undervisning,
som reformen kræver.
Disse tiltag med tilhørende evalueringer
er med i vores erfaringer i planlægningen af den nye hverdag på skolen.
Forældre
Opgaven er stor, og rigtig mange
elementer er endnu ikke afklaret. Vi
skal sammen forberede ændringerne
af skoledagen fra august 2014. Vi har i
ledelsen udarbejdet en procesplan for
forløbet, hvor alle parter: bestyrelse,
medarbejdere, elever/elevråd, forældre
m.v. inddrages.
Det er en spændende udfordring, som
helt sikkert vil få en positiv betydning for
alle børn på Malling Skole.
Vi får brug for input fra forældrene.
Bestyrelsens årlige dialogmøde i januar
vil derfor have folkeskolereformen som
tema. Dato for dette møde vil snarligt
sendes ud via Forældreintra. Vi håber
på stort fremmøde. Vi skal alle strenge
os an for at skabe den bedste skole for
børnene i Malling.
Store Trivselsdag - hvordan har du det?
Af Per Bisgaard, viceskoleleder
og Hanne Gammelgaard, skoleleder
For femte år i træk har Børn og Unge
gennemført trivselsundersøgelsen
”Store Trivselsdag - hvordan har du det?”
blandt alle elever i de aarhusianske
folkeskoler.
Malling Skole modtog resultatet af
undersøgelsen i slutningen af uge 41, og
igen i år, er der fremgang.
Trivselsundersøgelsen giver et godt
grundlag for, at klasser, personale og
skolebestyrelse kan drøfte de lokale
udfordringer.
Malling Skole har haft trivselsuge i hele
uge 41 for 3.-6.-klasserne. Der har været
fokus på samarbejde, teambuilding,
motion, sund kost – herunder sund morgenmad. Eleverne har arbejdet sammen
på tværs af klasserne.
Det hele kulminerede med Skolernes
motionsdag, hvor Rådmand Kristian
Würtz kom og overrakte vinderbolden
til de to klasser, der havde klaret den
længste distance.
Foto: Flemming Linnet
Nummer 6/2013
13
Robusthed – et fælles indsatsområde for hele Malling
Af Bendt Kjærgaard, SFO leder
ROBUSTE BØRN - en oplevelse at kunne
tage fat om livet!
Hvis børn skal blive robuste, er det afgørende, at de løbende møder passende
udfordringer på alle livsområder for at
udvikle sig optimalt.
Børn er forskellige. Nogle ser ud til at
klare det meste, mens andre har brug
for vejledning og hjælp. Spørgsmålet
er, hvordan vi bedst understøtter vores
børn i at blive robuste, så de kan klare
de små og store udfordringer, som de
møder i livet.
I løbet af livet kommer vi til at indgå i
relationer med mange forskellige mennesker, vi skal løse en lang række forskellige opgaver, vi møder fristelser, vi bliver
konfronteret med sygdom og død, og vi
skal begå os i en stadig mere kompleks,
global verden.
Med dette som udgangspunkt har vi
valgt robusthed som et fælles tema for
alle institutioner, fra dagtilbud, indskoling, mellemtrinnet, SFO og til fritidsklub.
I begyndelsen af dette skoleår havde
alt personalet en fælles oplægsholder Inger Thyrre Sørensen.
Men ingen robuste børn, uden at
forældrene inddrages i den institution,
børnene går i.
SFO og indskolingen havde derfor taget
emnet med på det fælles forældremøde
i september, hvor Lis Fenger, ansat i
Børn og Unge, sundhed og trivsel, gav
et inspirerende oplæg, og efterfølgende
drøftede forældrene emnet med hinanden i de 7 indskolingsklasser.
Læge Poul Lundgaard Baks ”Omtanke praktisk viden om tanker og følelser og
hjerne” indeholder enkel og praktisk viden samt små historier og illustrationer.
Bogen kan bruges til at lære os, at forstå
og bruge vores tanker og følelser, – som
vi jo skal bruge for at opleve verden,
udvikle os og passe på os selv.
Med bogen som inspirationskilde har vi
udvalgt 3 indsatsområder, som vi alle i
Malling vil arbejde ud fra med henblik på
at gøre personale og børn mere robuste.
Robuste medarbejdere skaber nemlig
robuste børn.
1. Viljestyret (vedholdende) opmærksomhed (har bl.a. betydning for at
fastholde venskaber, leg og læring. Kan
trænes i opmærksomhed med andre
mennesker).
2. At håndtere problemer og konflikter,
kunne tåle sine egne og andres følelser
(affekt og impulskontrol, at overvinde og
udholde ubehag).
14
Nummer 6/2013
3. Kostens og motionens betydning for
fysisk og psykisk robusthed.
Hvad er det så, der er så betydningsfuldt
ved disse tre områder?
Kunsten at styre sin opmærksomhed
Ukoncentrede og ofte drillende, flaksende og støjende børn er velkendte i de
fleste daginstitutioner og skoler. Det er
de børn, der aldrig er med, hvor det sker.
De børn, som ikke selv opsøger eller
lader sig fange ind af det, der er spændende. De børn, der begynder på noget,
lader sig aflede og aldrig gør noget færdigt. Det er de børn, som mangler den
viljestyrede opmærksomhed.
Den viljestyrede opmærksomhed har
den betydning, at barnet kan holde koncentrationen i en lege- og læringsproces,
således man kan have fælles opmærksomhed og dermed lære noget fra en
andens perspektiv.
Det er vigtigt her at skelne mellem den
lille gruppe ukoncentrerede, urolige
børn, som har en skade i hjernen – de
børn, som har fået diagnosen ADHD - og
de børn, som der ikke er noget i vejen
med rent psykisk og fysisk, men som
alligevel ikke har fået udviklet opmærksomheden.
Konflikt
At tænke læring og øget robusthed ind
i pædagogikken kræver, at vi både som
personer og fagpersoner formår at dulme hjernens såkaldte alarmberedskab
og appellerer til vores egen og børnenes
tænkehjerne.
Når hjernen er i højeste alarmberedskab, hjælper lange forklaringer og
formaninger ikke. Det er kun ro, omsorg,
trøst og beskyttelse, der hjælper, indtil
alarmtilstanden er gået over! Omvendt
er det uhensigtsmæssigt, hvis man bliver
overbeskyttet og ikke får nogen udfordring. Så tror” alarmcentralen”, at alting
er farligt, og så bliver man for sårbar.
Robusthed handler også om at kunne
tage kritik til sig og lære af den. Det
handler om at kunne tåle egne og
andres følelser, om at kunne håndtere
konflikter og modstå fristelser.
Robusthed kan kun trænes i et trygt fællesskab, hvor man aktivt bliver værdsat,
som den man er.
”Frygten for udelukkelse belaster alle i
et utrygt fællesskab. Det kan styre alle
handlinger. Utryghed skaber både bødler og ofre. Skældud og bebrejdelser gør
utrygheden større.
Den tryghed skaber man bl.a., når man
er nærværende (opmærksom) og aktivt
dyrker personers forskellighed i fællesskabet. Hvor man skaber og vedligeholder fælles værdier, roser og anerkender
ønsket adfærd, og helt basalt hjælper
hinanden med at løse konflikter og tale
ordentligt til og om hinanden.
Sundhed
Ansvaret for børnenes fysiske og psykiske sundhed er de voksnes.
Når vi taler om at skabe robuste børn,
handler det i høj grad om at sætte fokus
på sund mad og bevægelse. (For at
afgrænse vores indsatsområde har vi
her kun sat fokus på kostens betydning,
men er fuldt ud klar over, at motion og
bevægelse også indgår i det at arbejde
med børns robusthed).
Det, vi spiser, er vores byggesten og
brændstof til kroppen. Det holder os i
gang og giver energi. Det, vi spiser, bliver lavet om til sukker, fedt og proteiner.
Vores blod transporterer energien ud til
cellerne. Blodsukker er mængden af sukker i vores blod. Et svingende blodsukker
giver kortvarigt høj energi - derefter sult,
træthed og svingende humør. Forklaringen er, at når blodsukkeret falder hurtigt,
oplever din hjerne fejlagtigt, at der er
hungersnød i din krop. Vi bliver snydt
til at tro, at vi er meget sultne. Når der
skrues op for alarmsystemet, skrues der
ned for tænkehjernen og evnen til omtanke. Oplevelsen af sult bliver altoverskyggende, og andre tanker skubbes
til side. Hvis vi mætter os hurtigt med
hurtige sukkerstoffer (sukker, slik, kager,
saft, hvidt brød, alkohol), starter det hele
hurtigt forfra igen. Et stabilt blodsukker
giver os langvarigt velvære.
Hvis du er blevet inspireret, kan du finde
meget mere om emnerne på Aarhus
kommunes hjemmeside
http://www.aarhus.dk/omtanke
Forældrerepræsentanter i
skolebestyrelsen
Per Lysgaard
Malene Gade
Vibeke Elling
June Domar Tagmose
Niels Tange Møllmann
Susanna Maria Jensen
Hanna Timmermann
41 90 09 80
31 65 37 89
22 78 35 35
28 57 62 58
30 62 22 13
29 49 37 28
20 83 16 17
Forældrerådsformand i SFO ”Perronen”
June Dolmar Tagmose
28 57 62 58
Skolens ledelse
Hanne Gammelgaard Jensen,
skoleleder
87 13 86 86
[email protected] • www.malling-skole.dk
”Moermad” for mænd
Tekst og foto Axel Bessing
I DET SENESTE par år har der i al stilhed eksisteret en madlavningsgruppe for
mænd, som et par gange om måneden
sætter hinanden stævne i skolekøkkenet
på Beder Skole.
Medlemmerne af madlavningsgruppen
kommer primært fra de to mandegrupper ”Beder Malling Seniorer” og ”Beder
Malling Juniorer”, og det var egentlig et
tilfældigt ønske fra et af gruppemedlemmerne om at lære at lave noget almindeligt hverdagsmad – og også lidt ”gæstemad” – der satte gang i ”Moermad” på
Beder Skole.
Vi fandt selv en underviser, og Vivi
Dybdal fra ”Fælles Fritid” har været os
behjælpelig med at få det organiseret,
og vi er nu i gang med vores 3. sæson.
Naturligvis hygger vi os, når vi mødes
i skolekøkkenet, men det er altså ikke
kun hygge og kammeratligt samvær, der
er bestemt også tale om et seriøst madlavningskursus, hvor vi arbejder med
gode råvarer, og hvor vi laver tingene
helt fra bunden.
Dan Zachariassen (i midten) underviser
et par gange om måneden i at lave mad
”som vor mor” laver den.
Den allerførste gang lagde vi ud med
at lave fiskefrikadeller (naturligvis helt
fra bunden) med råstegte kartofler,
gulerodssalat og hjemmelavet remouladesauce, og siden har vi blandt meget
andet lavet klassisk wienerschnitzel,
forloren hare, gule ærter og hjemmelavet medisterpølse – og hver gang
naturligvis med en dejlig dessert.
Jeg tror, jeg udtrykker mig på hele
gruppens vegne, når jeg fastslår, at de
torsdag eftermiddage, er noget vi alle
ser hen til med stor forventning.
Velkommen i Café Eskegården
Af Hanne Jensen og Anna-Marie
Elgaard
Eskegården
PR. 1. JULI er Hanne Jensen ansat som
cafémedarbejder på Eskegården. Hanne
har en bred erfaring indenfor køkkenog caféområdet og er allerede godt i
gang med nye tiltag. Hun er i caféen
alle hverdage fra kl. 9.30-14 og kan
træffes på tlf. nr. 29 20 95 45.
Nyt cafékøkken
I marts flyttede produktionskøkkenet
produktionen fra Eskegården til Trige,
men har nu brug for mere plads, så de
kommer tilbage til Eskegården, hvor de
skal skære kød op samt producere pålæg
m.m. Produktionskøkken og cafékøkken
kan ikke som tidligere have fælles køkken. Vi har derfor fået et cafékøkken,
hvor frivillige og brugere er velkomne.
Vi vil bl.a. gerne producere den varme
middagsmad på hverdagene, så vi kan
imødekomme kundernes menuønsker,
lave en spændende salatbar, en attraktiv
frokostret, bage boller og kager til arrangementer m.m.
Caféudvalget
Alle disse nye tiltag arbejder vi med
i caféudvalget, som består af Hanne
Jensen (cafémedarbejder), Pia Koller
(frivilligkoordinator), Lis Lind (brugerrådsmedlem), Ulla Olesen og Bodil Kristensen (frivillige). Anna-Marie Elgaard
(teamleder for caféområdet), kan træffes
på tlf.nr. 51 57 58 12.
Du er velkommen til at kontakte en af
os, hvis du har yderligere gode idéer
eller ønsker.
Café Eskegården er for alle
Café Eskegården er for dem, som lige
kommer forbi, har lyst til at drikke en
kop kaffe, spise lidt mad, hygge sig,
møde andre mennesker og meget mere.
Du skal ikke være visiteret for at
komme i caféen, så kig endelig ind.
KLIPPESTUDIE
Kristiansgårdsvej 2
8330 Beder.
tlf. 8693 7675
online-booking på
www.klippestudie.dk
Åbningstider
Mandag - fredag
9:00 - 20:00
Lørdag - søndag
9:00 - 18:00
BEDER
STIL KRAV - DET GØR VI
BodyMind
Terapi for krop og psyke ved
fysioterapeut og psykoterapeut
Pia Truelsen, tlf. 25 61 32 30
www.krop-psykoterapeut.dk
Caféens åbningstider:
Mandag-fredag
Weekender og
helligdage
kl. 9.30-14.00
kl. 11.30-13.00
Nybyggeri & renovering
Efterisolering af tagrum
Genvex boligventilation
Tag/Gulve/Vinduer
Totalentrepriser
Skoleparken 87 | 8330 Beder
Tlf. 20 46 29 52 | [email protected]
Nummer 6/2013
15
Efterkommere af Øvle-slægten
Familie nr. 97 på Beder Nygaard
Fortalt af arkivleder Kirsten Williams
Beder - Malling Egnsarkiv
ØVLE-SLÆGTEN omfatter 110
familier. Her skal fortælles om
Christen Sørensen fra Heden (18161896) født på Smedegaard i Malling
af gårdmand, smed og skolelærer
Søren Øvlisen (1779-1856) og hans
kone Kirsten Rasmusdatter (17891847). Christen er nr. fire i en søskendeflok på otte. Han gifter sig i 1841
med Ane Cathrine Jacobsdatter (18221898), der er født på Beder Nygaard
matr.nr. 4a i 1822. Gården ligger
endnu midt i Beder By. Ægteparret
forpagter gården, til Anes far Jacob
Andersen dør i 1850. Samme år flytter Christen gården ud syd for Beder
By. Tilnavnet ”fra Heden” kommer af,
at de jorde, der hørte til gården, havde
et vist hedepræg.
Christen kunne besøge sine syv
søskende på de nærmeste og gode
gårde: Maren på Gammelgaard,
N. Fløjstrup, Øvli på Enghøjgård,
Malling, Kirsten i Fløjstrup, Rasmus
på Beder Gammelgaard, Jens i
Malling, Karen på Kobjerggaard, O.
Fløjstrup, Ane i Pedholt.
I det nittende århundrede er der stor
børnedødelighed, så det er usæd-
Christen Sørensen ca. 1880.
Frisuren er halvlang med
lav sideskilning og bakkenbarter. Ligesom Ane er det
også en lidt gammeldags
frisure.
16
Nummer 6/2013
vanligt, at alle søskende overlever.
Christen og Anes børneflok på ni
børn er også særdeles livskraftige,
tre bliver over 90 og tre over firs år.
I 1964 er der over 450 efterkommere
efter Ane og Christen.
Jakob (1851-1934)er det fjerde barn
og overtager gården i 1898. I 1903
gifter han sig med Kirsten, og de får
fire sønner Kresten, Søren, Jacob og
Anker, der alle hedder Ove til mellemnavn. I 1912 flyttes gården nærmere Beder landevej, og der bygges
et nyt stuehus. De to brødre Søren
Ove og Jacob Ove Christensen overtager gården i 1939.
Kilde: Øvle-slægtens Årbog 1964.
Familien Kristensen ca. 1920. De fire drenge fra venstre Ove, Kresten, Anker og
Søren er klædt i ens jakker med en bred matroslignende krave, Kirsten har en lang
tynd halskæde på, som hæftes i bæltet - højeste mode!
Ane Jacobsdatter ca. 1880
med en gammeldags kyse,
der er bundet i en stor sløjfe
under hagen. En kyse er
bestemt kun noget ældre
kvinder går med i 1880.
Bryllupsbillede 1903 Jakob
og Kirsten Kristensen.
Bruden er i sort med handsker, høj hals, snæver talje
og vidde i kjolen. Jakob er i
lang frakke, høj hat og hvid
kravat i halsen.
Sønnen Anker f. 1909 er
fotograferet i 1911 af F.P.
Therkildsen, Beder, i sit fine
tøj - kort kjole med blonder
i halsen, korte bukser, lange
strømper og sko med rem om
anklen.
Besøg fra Holland
Af Pia Nyrup Boudigaard
I SEPTEMBER tog Beder Skole, for
andet år i træk, mod en gruppe unge
studerende fra Holland, der besøgte
Danmark på studietur. De unge mennesker går på Drenthe College, der ligger
tæt ved Groningen i region Drenthe,
og også en lærer fra College var med
på turen. Eleverne er i gang med en
erhvervsrettet ungdomsuddannelse,
som på slutniveau vil svare til en dansk
SOSU assistent eller pædagogisk assistent. De studerende vil herefter kunne
arbejde med børn fra 0. klasse og til ca.
12-års elever. Et af formålene med studieturen var at lære mere om det danske
skolesystem, og spørgelysten var stor.
De studerende besøgte også flere klasser fra 0. Årgang til 9. Årgang, og det
var dejligt at eleverne i klasserne ivrigt
kommunikerede med de besøgende hollændere, på fingersprog eller engelsk.
Beder Magic
Af Pia Nyrup Boudigaard
UGE 41 stod i magiens tegn på Beder
Skole. Temaet for årets skolefestuge
var Beder Magic og er blevet fortolket bredt i alle skolens klasser. Der er
blevet malet, eksperimenteret, studeret
og musiceret, så hele skolen stod på den
anden ende. Kantinen var også helt fortryllende og serverede aparte retter som
Abrakadabrasuppe med snegl, Heksehår
med magi, Tryllepind med hokuspokus
og Tryllekunstnerens hemmelighed.
Ugen sluttede med skolefest torsdag
aften, hvor forældre og elever kunne
opleve blandt andet magisk mad,
fortryllende kaffe, tryllestavsværksted,
troldmandshatte-fabrikation, fortryllende akrobatik, alkymistshow, mindfulness, håndlæsning og numerologi,
musik, teater og rollespil.
Fredag var magien slut, men der blev
løbet skolernes motionsløb, og kantinen
var tilbage til pasta med kødsovs, så alle
kunne gå friske og glade på efterårsferie.
Forældrerepræsentanter i
skolebestyrelsen GAMMEL
Anders Nørgaard
8747 5587/2961 7972
Britta Knudsen
2949 4005
Lone Nørum Lund
8693 8405/2294 9339
Poul Volquartsen
8747 5051/3145 0070
Brian Fangel,
8675 3320/2948 0735
Lise Uhre Pless
2169 5254
Oluf Jensen
2724 8567/2627 8214
Formand for SFO - forældrerådet
Jan L. Rasmussen
5134 1343
www.beder-skole.dk
Nummer 6/2013
17
Vognmand
H. J. Thomsen ApS
Postboks 55, 8330 Beder
Tlf. 86 93 63 72
Mobil 4030 6372 - 4018 6372
Se lokalstof
www.beder-malling-ajstrup.dk
DanBolig
BEDER BUTIKSTORV
8330 BEDER
RING: 86 93 65 66
[email protected]
FORSTAND PÅ
BOLIGMARKEDET
SAMARBEJDER MED NORDEA
Dan Bolig
TH-GRUPPEN
Fører dig sikkert gennem
byggeprocessen
Rådgivning:
• Skitsering og projektering
• Budgetopstilling
• Myndighedsbehandling
• Byggeledelse
• Fagtilsyn
• Afleveringsforretning
• 1- og 5 års eftersyn
Udførelse:
• Enfamiliehuse
• Renovering / ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde
• Vinduer og Døre
• Reparationer
Bygningskonstruktør og
Tømrermester Troels Højlund
Smedegårds Alle 1d, 8340 Malling
Tlf.: 87 34 00 77 / www.th-gruppen.dk
18
Nummer 6/2013
Hvad stammerne gemte
Tekst og foto
Dan Zachariassen, redaktionen
DA VI TILBAGE i 1970’erne købte
vort lille hus på Agernvej i Beder, faldt
vi ikke mindst for den smukke canadiske rødeg, der med sine to stammer stod
i forhaven.
Allerede dengang var der tale om et
ganske anseeligt træ, som vi selvfølgelig godt kunne se aldrig burde være
plantet i en parcelhushave, og slet ikke
bare to meter fra huset. Men det var
et smukt træ, dog også upraktisk, for
når bladene faldt, skulle de fjernes, for
egeblade er mange år om at blive omsat.
Og gennem hele sommerperioden dannede træet så megen skygge, at det ene
af børneværelserne nærmest henlå i helårligt vintermørke.– Det problem løste
vi ved at flytte et vindue, men bladene
kæmpede vi med år efter år.
En canadisk rødeg er et hurtigt voksende træ, og for omkring 15 år siden
enedes vi om, at det måtte fældes, men
stammerne skulle udnyttes til noget
havekunst.
Den aftale fik sig imidlertid et gevaldigt
skud for boven, da en kæmpestor flok
silkehaler en dag satte sig til hvile i
kronen.
– Det træ skal ikke fældes, fastslog
Marianne, og så var den sag afgjort.
Vi aftalte i stedet med Thomas Gisselmann fra ”TG-Træfældning” at udtynde
kronen, noget han har gjort i alt to
gange.
Vort lille hus passer rigtig godt til at
blive gammel i, men haven skal også
være til at overkomme, og så var egetræet i vejen.
Den gamle ide om at udnytte stammerne til et kunstværk var stadig aktuel, og
allerede for 15 år siden havde vi talt om,
at det skulle være noget fra den nordiske mytologi, og med to stammer var
vi sikre på, at Odins to ravne ”Hugin
og Munin” sad derinde i stammerne og
ventede på at komme ud i det fri.
Selve det med at få fældet træet var enkelt. Det aftalte vi med Thomas, og det
blev midt i vinteren, hvor der er mindst
vand i træet, så det vejer mindst.
På nettet fandt vi frem til en kunstner,
der kalder sig for ”Save Niels”, og som
viste sig næsten at være lokal.
Han hedder egentlig Niels Ejnar
Petersen og er bosat i Ørting. Han er
uddannet skov- og landskabsingeniør
Sidste hånd på værket.
og arbejder som lærer på Dansk Center
for Jordbrugsuddannelse her i Beder, og
han har så sin kunstneriske virksomhed
som en fritidsbeskæftigelse. Man kan
finde mange eksempler på hans kunst på
www.saveniels.dk, og vi faldt pladask
for hans lidt tegneserieagtige og meget
humoristiske stil.
Niels ville gerne lave ”Hugin og Munin”. Det blev i forsommeren, og efter
sammenlagt en god dags arbejde med
motorsavene var fuglene færdige.
Vi indviede vores nye havekunst med
et halvt hundrede naboer, vejfæller og
venner. Siden har mange mennesker fra
nær og fjern kigget forbi, vi har næsten
dagligt besøg ved Hugin og Munin,
og det glæder os rigtig meget, at vores
skulptur er blevet så positivt modtaget!
Niels Ejnar har fundet fuglene.
Kirke & Sogn • Nr. 106 - November 2013 - Januar 2014 • Årgang 25
Forventningens glæde
Man siger, at forventningens glæde er den
største! I den forbindelse fortælles det om
Søren Kirkegaard, at han engang havde
inviteret sin forlovede, Regine Olsen, i Det
Kgl. Teater, og Regine havde længe glædet
sig til begivenheden. Dagen oprandt, Søren
Kierkegaard hentede Regine, de kørte til
teatret, de fandt deres pladser og hørte
ouverturen. Hvorpå Søren Kirkegaard vender sig mod Regine og siger: ”Så, nu kan vi
godt tage hjem. Nu har du haft forventningens glæde, - og den er den største!” Det
er en anekdote, og alligevel så kan den godt
give anledning til eftertanke. Thi for os hører
opfyldelsen med til forventningen. Men vi
har vel alle oplevet, at dét, der virkelig skete,
ikke stod mål med forventningerne? Vi blev
skuffede og stod med en underlig flad fornemmelse! Var det virkelig det hele? Den
glans, der havde været over juleaften, da
man var barn, var forsvundet.
Adventstid er forventnings tid. Advent
kommer fra latin og betyder ”komme”.
Egentlig hedder det: ”Adventus Domini”,
der betyder ”Herrens komme”. Og denne
Herre, der kommer, er naturligvis Jesus fra
Nazareth. Adventstiden er forberedelsestid
til julen, hvilket også afspejler sig i adventssalmerne om Guds løfter til mennesker om
den kommende frelser. Men adventstiden
markerer også forventningen om Jesu genkomst.
Adventstid er først og fremmest forventningst tid. Vi kender alle til at vente på noget
- at forvente noget. Børn – især – glæder sig
til jul, - og det gør voksne vel også. Børnene
kan næsten ikke vente. Deres øjne lyser, når
de åbner en låge i julekalenderen eller en
pakke på pakkekalenderen – det er forventningens glæde, der stråler ud af dem.
Advent er forb e re d e l s e t i l
julen. 1. søndag i
advent begynder
det nye kirkeår,
og vi tænder
det første lys i
adventskransen.
I gamle dage
fastede man i
adventsugerne.
Adventstiden var oprindeligt en faste- og
bodstid, som en åndelig forberedelse på
fejringen af Jesu fødsel. Adventstidens lilla
farve symboliserer da også bod – eftertænksomhed og faste. Man mente, at det
var godt at lide afsavn, så man bedre kunne
opleve den store sande glæde, som julen
bragte. Hvem tænker mon på det i dag, her
hos os? Hvor den ene julefrokost afløser
den næste, så vi i vores overflodssamfund
er mættede, inden vi når jul. Og nogle børn
får så mange og dyre pakker i julekalenderen, at de måske ikke rigtig værdsætter de
gaver, de så endelig får til jul.
Jeg oplever af og til, når jeg besøger enlige
ældre mennesker i adventstiden, at de fortæller, at de vælger julen med børn og børnebørn fra. Fordi forventningerne til julen, til
julegaverne, til julemaden, til julehyggen, til
delebørn og deleforældre er skruet så højt
i vejret, at juleaften bliver en fiasko – eller
i hvert fald et antiklimaks, der slet ikke kan
leve op til forventnings-presset!
Man vælger måske i stedet at holde jul på
højskole eller på et refugium, hvor der er
tid til eftertanke, til tænksomhed, til salmer og fællesskab og ikke mindst samtaler
med ligesindede. Man vælger at fejre julens
oprindelige budskab i fred og ro og ikke blot
ligge under for et stort gaveræs.
Mindre kan også gøre det. Min erfaring er, at
mange børn værdsætter tid sammen med
de voksne mere end de dyre gaver. Tid,
hvor man laver ting sammen, spiller spil eller
hører en historie. I min barndom var vi så
heldige at have vore bedsteforældre boende i et lille hus øverst i haven. Der kunne vi
børn gå op sidst på eftermiddagen, og så
blev der holdt ”skumringstime” – en lille
times tid med fred og ro, hvor vi blot sad i
mørke med en enkelt kerte tændt.
Måske fortalte bedstemor en historie,
måske spillede vi et spil, måske sad vi bare
stille og nød skumringen og roen, oven på
dagens travlhed. Det kunne jeg godt unde
andre at holde skumringstime; men det
kræver naturligvis, at det er noget man
sætter sig for, og dermed fravælger noget
andet. I adventstiden blev adventskransen
tændt i skumringstimen. Et lys første søndag i advent. Og i den følgende uge kun
det samme lys på kransen i hverdagene.
Derpå fulgte 2. søndag i advent med de to
lys tændt, - ligeså 2 lys i ugen der fulgte og
så fremdeles. En lille ting, nærmest som et
ritual; men det betød meget.
Glædelig advents- og forventnings tid.
Kirsten Ditlevsen, konstitueret sognepræst
Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet havde forventet at kunne byde
en ny præst velkommen i Malling Sogn i indeværende kirkeår, men således skulle det ikke
være:
Stillingen blev opslået i sensommeren, og
mange præster viste interesse for embedet,
men uafklarede forhold mellem Kirkeministeriet
og Præsteforeningen gjorde, at stillingsopslaget efter få dage blev tilbagekaldt, og ansættelsesproceduren sat i bero. En ærgerlig situation for alle parter, ikke mindst for Malling Sogn.
Menighedsrådet har ikke haft andel heri og har
ikke haft mulighed for at påvirke forløbet, men
har blot kunnet tage situationen til efterretning.
Heldigvis er parterne kommet overens, og vi er
nu atter på ret kurs i forhold til at finde en ny
præst, som kan bosætte sig i Malling og have
sit virke her. Ansøgningsfristen er netop udløbet, og menighedsrådet har påbegyndt det
endelige arbejde med at finde den rette præst
til Malling Sogn. Adventstiden bliver på den vis
meget konkret i Malling i år – vi venter på den
nye præst. Men vi venter med stor glæde og
forventning, for vi er sikre på, at vi venter på
noget godt…
Husk, at der altid er mulighed for en kop kaffe
og snak med menighedsrådet i våbenhuset i
forlængelse af de gudstjenester, der begynder
kl. 9. 30 i Malling Kirke.
Med venlig hilsen og på gensyn i kirken Menighedsrådet
Nummer 6/2013
19
Alle Helgen - sognets døde
I perioden fra 1. november 2012 til 1. november 2013 er følgende
mennesker døde eller begravet i Malling sogn:
Aase Elise Andersen
Aase Østergaard Nielsen
Aksel Oskar Pedersen
Anna Hededal Kirkegaard
Annie Brusgaard Olsen
Anton Linnet Jacobsen
Asta Nielsen
Bent Valther Schmidt
Bente Hjorth
Bente Møhl-Jørgensen
Benth Erik Ravnsbo
Biau Kirstine Sletting
Eigil Brøste Olesen
Elly Jensen
Erik Bent Christensen
Finn Bendt Christensen
Georg Sproegel
Gerda Nina Bundgaard
Gerda Elise Olsen
Grethe Børresen
Gurli Gregersen
Hans Häuptli
Helga Dorthea Nielsen
Helga Emilie Pedersen
Henrik Tarp
Henry Harpsøe
Holger Lysgaard
Ida Nielsen
Inger Marie Thorsø
Jens Frølund Knudsen
Jens Peter Nielsen
Jensine Petrea Nielsen
Jes Foldbjerg
Jes Poulsen
Jette Good
Jonna Nielsen
Karen Margrethe Nielsen
Kathe Ella Simonsen Mølgaard
Lissy Hansen
Lone Færch
Maren Dusine Pedersen
Margot Karin Pederstrup
Niels Peter Poulsen
Olaf Engbo Mikkelsen
Ole Norge Mikkelsen
Peter Due Mikkelsen
Rita Elisa Knudsen Johansen
Svend Tage Egholm Methling
Vagn-Aage Kjærgaard
Vera Kathrine Sørensen
Verner Boritz Koliander
Villy Kirkegaard
Bio 13
Bio 13 er et samarbejde mellem Malling Bio og sognene i Malling og Beder.
I Malling Bio vises en film den 2. mandag i måneden kl. 13.00 – efter filmen er der
hygge og filmsnak i Malling Sognegård. Film og kaffe koster kr. 60.
Familiegudstjeneste
Søndag den 1. december 2013 kl. 9.30 i Malling Kirke
Første søndag i advent markeres på festligste vis både indledningen på det nye kirkeår og afslutningen på efterårets minikonfirmandforløb.
Minikonfirmanderne og andre børn, der har lyst til at deltage,
bærer lys ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse, og i kirkens korbue vil det første lys på den store adventskrans blive
tændt.
Kirkens børne- og ungdomskor synger for på både gamle og
nye adventssalmer. Gudstjenesten er tilrettelagt for børn i skolealderen, men alle er naturligvis velkomne.
Det sker: November 2013 - Januar 2014
21. november
01. december
05. december
08. december
09. december
11. december
13. december
20
kl. 14.30
kl. 09.30
kl. 14.30
kl. 19.00
kl. 13.00
kl. 16.00
kl. 17.00
Nummer 6/2013
Torsdagstræf
Familiegudstjenester og afslutning for minikonf.
Torsdagstræf
Julekoncert
Bio 13
Lucia på Malling Plejehjem
Spaghettigudstjeneste
Korsang
i Malling Sognegård
Børnekoret (2.-4. klasse):
Onsdag kl. 14.40 - 15.30
Ungdomskoret (fra 5. klasse):
Onsdag kl. 15.30 - 16.45
Læs mere om korene på
www.mallingkirke.dk
-eller kontakt
organist og korleder
Winni Kilsgaard, telefon 61 71 91 40
Børnekoret og
Sigurd Barrett
Søndag den 27. oktober optrådte
Sigurd Barrett i Spektrum i Odder
sammen med tøjdyret Snapper.
Der blev fortalt bibelhistorier, og der
blev sunget børnebibelsange –
og børnekoret fra Malling Kirke sang
med.
Tak til alle, der via SuperBrugsen i
Malling har muliggjort, at korbørnene fik
denne store oplevelse.
Julehjælp 2013
Midler, der blev indsamlet i kirken i
advents- og juleperioden i 2012, vil i
år blive uddelt som julehjælp til økonomisk vanskeligt stillede familier
og enkeltpersoner. Hvert år oplever
sognets præster, at behovet er stort,
og yderligere bidrag er derfor meget
velkomne. Såfremt man ønsker at
bidrage, kan der indsættes et beløb
på Malling Kirkes julehjælpskonto
– kontonr. 1551 3661 473460.
Ethvert beløb vil blive taget godt
imod og vil kunne hjælpe med til at
gøre en stor forskel. For at komme
i betragtning til julehjælp, skal der
laves en skriftlig ansøgning, der
kort begrunder behovet for julehjælp.
Ansøgningen afleveres eller sendes
til sognepræst Emmy Haahr Jensen
på adressen Malling Kirkevej 3, 8340
Malling.
Ansøgningen skal være modtaget
senest mandag den 2. december
2013.
Spaghettigudstjeneste
Fredag den 13. december kl. 17.00 i Malling Kirke
På Luciadag afholdes årets sidste spaghettigudstjeneste.
Efter gudstjenesten serveres spaghetti med kødsauce og salat i
Malling Sognegård.
FDF Beder-Malling laver udendørsaktiviteter for børnene
efter maden.
Tilmelding via mail til [email protected]
eller via sms til tlf. 21671948.
Voksne betaler kr. 20 for spisning. Børn spiser gratis.
Julegudstjeneste for børnefamilier
Juleaftensdag – den 24. december kl. 11.30
i Malling Kirke
Som noget nyt vil der blive afholdt familiegudstjeneste
i Malling Kirke den 24. december. Juleevangeliet fortalt
i børnehøjde og salmer, som både børn og voksne kan
synge med på – undertegnede og kirkens øvrige personale glæder sig til at give små som store en god juleoplevelse i kirken. Gudstjenesten varer ca. ½ time.
Emmy Haahr Jensen
Luciaoptog på Malling Plejehjem
Kirkens børnekor og efterårets minikonfirmander
glæder beboerne på Malling Plejehjem med
Luciasang onsdag den 11. december 2013 kl. 16.00
Såvel beboernes som børnenes familier og pårørende
er hjerteligt velkomne.
Gudstjenesteliste
* Våbenhuskaffe
Søndag d. 3. nov. kl. 9:30 *
Alle helgens dag, Matt. 5. 1-12
Emmy Haahr Jensen og Kirsten Ditlevsen
Søndag d. 10. nov. kl. 11:00
24. s. e. trinitatis, Matt. 9. 18-26
Emmy Haahr Jensen
Søndag d. 17. nov. kl. 9:30 *
25. s. e. trinitatis, Matt. 24, 15-28
Kirsten Ditlevsen
Søndag d. 24. nov. kl. 11:00
Sidste s. i kirkeåret, Matt. 25, 31-46
Kirsten Ditlevsen
Søndag d. 1. dec. kl. 9:30 *
1. s. i advent, Luk. 4. 16-30
Emmy Haahr Jensen - familiegudstjeneste
Søndag d. 8. dec. kl. 11:00
2. s. i advent, Matt. 25. 1-13
Kirsten Ditlevsen
Søndag d. 15. dec. kl. 9:30 *
3. s. i advent, Luk. 1. 67-80
Emmy Haarh Jensen
Søndag d. 22. dec. kl. 11:00
4. s. i advent, Johs. 3, 25-36
Kirsten Ditlevsen
Tirsdag d. 24. dec. kl. 11:30
Juleaften, Luk. 2, 1-14
Emmy Haahr Jensen - familiegudstjeneste
Tirsdag d. 24. dec. kl. 14:00
Juleaften, Luk. 2, 1-14
Kirsten Ditlevsen
Tirsdag d. 24. dec. kl. 16:00
Høstgudstjeneste 2013
Midt i september fejrede vi årets høst i kirke
og sognegård. Efterårets minikonfirmander
bragte fine høstgaver, som blev solgt ved
auktion, og årets konfirmandhold havde
boder på pladsen foran sognegården – ja,
der blev endog kørt med mooncar i den
gamle præstegårdshave. Dagen var velbesøgt, og stemningen var god. Auktion over
minikonfirmandernes høstgaver, konfirmandernes boder samt salg af frokost indbragte
kr. 10.583, der går ubeskåret til Kirkens
Korshærs arbejde i Aarhus.
Tak til minikonfirmander, konfirmander og
deres familier for den store opbakning og
indsats. Og tak til alle andre, der har støttet
børnene i forbindelse med høstfesten.
Årets sponsorer:
Agnete Pind, Beder
Bedemand Riising & Søn, Odder
Ariana Blomster, Malling
Boisen Begravelser, Beder
Citykiosken, Malling
Danefæ, Beder
Egelund Sportscafe, Malling
Gunnar Enevoldsen, Malling
Land og Fritid, Malling
Malling Apoteksudsalg
Malling Bio
Malling Genbrug – Kirkens Korshær
Malling El
OK Benzin, Malling
Salon Erik, Malling
Salon Face, Malling
SuperBrugsen, Malling
XL Byg, Malling
Juleaften, Luk. 2, 1-14
Emmy Haahr Jensen
Onsdag d. 25. dec. kl. 9:30*
Juledag, Johs. 1. 1-14
Kirsten Ditlevsen
Torsdag d. 26. dec. kl. 11:00*
2. juledag, Matt. 10. 32-42
Emmy Haahr Jensen
Søndag d. 29. dec. kl. 9:30*
Julesøndag, Matt. 2. 13-23
Kirsten Ditlevsen
Onsdag d. 1. jan. kl. 17.00
Nytårdag, Matt. 6,5-13
Emmy Haahr Jensen
Søndag d. 5. jan. kl. 9.30 *
Helligtrekongers søndag
Matt. 2.1-12 ell. Johs. 8,12-20
Kirsten Ditlevsen
Søndag d. 12. jan. kl. 11.00
1. s. e. Helligtrekonger
Mark. 10,13-16
Emmy Haahr Jensen
Søndag d. 19. jan. kl. 9.30 *
2. s. e. Helligtrekonger
Johs. 4,5-26
Emmy Haahr Jensen
Nummer 6/2013
21
Julekoncert
Englevild
Kvindekoret Englevild med solister
Christiane Bayer Hvas, orgel og klaver
Winni Kilsgaard, dirigent
Søndag d. 8. december kl. 19.00
Kirke & Sogn
Malling Kirkes hjemmeside:
www.mallingkirke.dk
[email protected]
Kirke & Sogn
Redaktion: Emmy Haar Jensen, Kirsten
Ditlevsen og Anne-Katrine Ladefoged
Kirkekontor
Telefon 86 76 06 70
Åbningstider:
Tirsdag kl. 10-11
Torsdag kl. 15-16
Henvendelse vedr. attester rettes til
kordegn Lone Kristensen i Tranbjerg på
tlf. 86 29 57 33.
Dåb aftales med den præst, der har gudstjenesten på den ønskede dåbsdato.
Julenat - Peter Fich
Kvindekoret Englevild med solister
Christiane Bayer Hvas, orgel og klaver
Winni Kilsgaard, dirigent
Korsang, solistiske indslag og fællessalmer Michael
Bojesen, Margaret Rizza,
amerikanske julehits arr. af Jesper Holm
samt helt dugfriske satser Alle indbydes efter koncerten til hygge i sognegården,
hvor der bydes på lidt godt til ganen
Døbte i Malling kirke
Anker Josiah Albrektslund Robak
Carl Emil Raundahl Ahler
Emely Fjeldstrup Zacher Nielsen
Eva Fonnesbæk Sevelsted
Freja Holmboe Langballe
Hector Meyhoff Nørgaard Jensen
Jeppe Ravn Jensen
Nikoline Munkgaard Haurum
Oscar Elley Rasmussen
Oscar Stitz Gyrtrup
Theo Lundorff Friese
Theo Ramshøj Toft
Minikonfirmand
undervisning
Tak til minikonfirmanderne, som med
smittende glæde og begejstring har
fulgt efterårets undervisningsforløb.
I januar opstartes forårets minikonfirmandundervisning.
Nærmere information herom oplyses
medio december.
Det er stadig muligt at tilmelde sig –
dette sker ved at rette henvendelse til
sognepræst Emmy Haahr Jensen på
[email protected] eller via
tlf. 21 67 19 48.
22
Nummer 6/2013
Torsdagstræf
Sognepræster:
Sognepræst Emmy Haahr Jensen
Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg
Telefon 86 27 03 25/Mobil 21 67 19 48
e-mail: [email protected]
Træffes efter aftale. Fredag er fridag.
Sognepræst Kirsten Ditlevsen
konstitueret, kbf.
Lærkevej 7, Hou, 8300 Odder
Telefon 24 23 01 44
e-mail: [email protected]
Træffes efter aftale.Mandag er fridag
Organister:
Winni Kilsgaard
Telefon 86 93 08 09 eller 61 71 91 40
e-mail: [email protected]
Lisbeth Gråkjær
Telefon 86 93 88 50
e-mail: [email protected]
Kirkesanger:
Torsdag den 5. december
Kl. 14.30 – 16.30
Dorthe Nørmark og
Svetlana Leonchuk:
Musikalsk glæde i december
Ind under jul, hvor er det trist, snefog og
kulde og korte dage – således skriver
Jonas Lie i den gamle tekst til sang nr.
218 i Højskolesangbogen. Men således
vil det bestemt ikke føles ved årets sidste torsdagstræf, hvor Dorthe Nørmark
og Svetlana Leonchuk byder ind med
et musikalsk juleprogram, der indeholder såvel kendte som mindre kendte
sange og salmer.
Derudover vil eftermiddagen byde på
en overraskelse…
Torsdag den 16. januar 2014
kl. 14.30-16.30
Årets første torsdagstræf
- omtale i aktivitetsfolder samt i
næste kirkeblad.
Jeppe Aastrup
Telefon 86 16 04 61
Kirkegårdsleder
Folmer Krarup
Kirkegårdskontoret,
Lundshøjgårdsvej 12, Malling.
Telefon 86 93 13 61.
e-mail: [email protected]
Træffes bedst: man.-tors. kl. 12-13.00
Sognegårdsbestyrer
og kirketjener:
Lene Lippert
Telefon 86 93 15 06
Mobil 21 30 60 66
Formand:
Gorm Nørmark-Larsen
Telefon 86 93 20 00
E-mail: [email protected]
Næstformand:
Birgitte Bay-Andersen
Telefon 86 93 23 07
e-mail: [email protected]
Opsætning:
Odder Produktionsskole
Grafisk værksted
Tlf: 3022 7867
Endnu en lokal bedemand
Af Henrik Riising
bedemand
BEDEMAND Riising udvidede for et
par år siden forretningen med ansættelsen af eksaminieret bedemand Jens
Peter Møller, som de seneste 15 år har
boet med sin familie på Præstelodden
22 i Beder. Han er gift med Kirsten,
og de har sønnen Nicolai.
Bedemand Riising har kontor i Odder,
Tranbjerg og Skanderborg. Selv bor
indehaverparret Helle og Henrik
Riising i Mårslet. Herfra har de ikke
langt til Beder og Malling, når der
bliver brug for bedemandens assistance.
- I mit tidligere arbejde som bankmand har jeg været vant til servicering og rådgivning af kunder og erfaringerne herfra samt en god portion
livserfaring, kan jeg trække på i mit
arbejde som bedemand, fortæller Jens
Peter.
- På bedemandsuddannelsen bliver
det gang på gang understreget, at vi
ikke skal trøste sorgramte. Det lyder
måske lidt underligt, men i virkeligheden modsiger man den sorgramtes
R E S TA U R A N T D E T G A M L E M E J E R I
Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet
Gourmetpræget
landkøkken
Hver onsdag & torsdag
3 retter 300,3 gl. vin 300,-
v/ Jan Birke Lyngbye
Få behandling i dit eget hjem
eller virksomheden.
Har du pladsen, så har jeg briksen.
Massage, Akupunktur,
Triggerpunkt Terapi
www.mobilterapeuten.dk
Tlf. 70 22 66 22
følelser ved at trøste, forklarer bedemanden.
- De pårørende har brug for én, der
bevarer overblikket, der hvor de selv
mister det. Brug for én med erfaring
– når de ingen erfaring har og oven
i købet er både i chok og i stor sorg.
Det er jo en uvant situation for de
pårørende, og det er derfor meget vigtigt under samtalen med dem, at man
kommer ind på alle aspekter i hele
forløbet og får disse afklaret. Det er
helt afgørende, at det bliver, som de
pårørende gerne vil have det, for det
kan ikke gøres om, siger Jens Peter.
- Er der brug for en bedemand i Beder
og Malling, så er mit hjem naturligvis også altid åbent for en personlig
samtale.
Hver søndag
HUSK
Mejeriets store eksklusive brunch
inkl. juice, kaffe & te
at besøge vores
Voksne 285,- / børn 195,-
HJEMMESIDE
beder-malling-ajstrup.dk
Se mere på
detgamlemejeri.dk
Mobil Terapeuten
Her kan du i fred og ro udvælge
dine malervarer og værktøjer til
fornuftige priser - incl. professionel
råd og vejledning.
Tofteledet 4, 8330 Beder
Tlf. 8693 8026
Åbningstider:
Daglig: kl. 13-17,30 + lør. kl. 9-12
Aarhus Glarmesteri
BUTIKSRUDER - AUTORUDER
Døgn- og weekendvagt
Døre og vinduer i træ og alu.
DS mærket TERMORUDER - BLYRUDER
Ved glasskade ring
70 22 48 49
Erik Sørensen
Tlf/fax:
86 93 30 41
Mobiltlf.: 20 15 13 61
Nummer 6/2013
23
Mediemanden og livshistorierne
Af Troels Klit
Mediemanden i Beder
TELF. 86 93 68 95
v/ Knud Richardy Sørensen
Fløjstrupvej 157 - 8330 Beder
Tlf. 86 93 68 95 · Biltlf. 28 10 68 95
Brian Mikkelsen
Malermester
Mobil 20 29 19 00
Mail [email protected]
www.stamaleren.dk
Kontor: J.H.Wesselsvej 6 - 8230 Åbyhøj
Lager: Tofteledet 4B - 8330 Beder
Aut. vand- og gasmester
blikkenslager
Gunnar Fredenslund
Malling Bjergevej 77
8340 Malling
Tlf. 86 93 16 14
Biltlf. 21 24 78 22
24
Nummer 6/2013
MEDIEMANDEN I BEDER er et lille
enkeltmandsfirma, som blev grundlagt
i 2010.
Dengang havde jeg valgt at fratræde
min stilling som skoleleder på Tranbjerg
Skole, som jeg havde haft siden 1992.
Nu var det på tide at afprøve andre
sider af arbejdslivet efter i alt ca. 40 år i
skolevæsenets tjeneste.
I et tidligere job som lærer i Risskov
havde jeg arbejdet med at undervise i
både foto, film , IT og andre medier og
også i elektronik.
”Mediemanden” startede med at tilbyde
hjælp til at fortælle livshistorie på video
og i billedbog. Der er også blevet udarbejdet nogle af disse livshistorier. Men
det har vist sig, at den store efterspørgsel ligger på et andet område.
I rigtig mange hjem ligger der videobånd med optagelser fra familiens
historie tilbage til både 80’erne og
90’erne, - og i mange tilfælde kan man
ikke længere se disse bånd. Maskineriet
JULEN 2013
Vi har foder og tilbehør til dine
kæledyr, hest og et spændende
sortiment til haveejeren. Vi er
Mallings lokale telebutik, vi har
ALTID et godt tilbud
til dig og din familie.
Vi glæder os til at se dig på
Holmskovtoften, Malling
er simpelthen gået i stykker. Derfor
tilbyder jeg at overspille disse bånd til
DVD, så optagelserne kommer til live
igen – og man undgår, at kvaliteten af
optagelserne bliver yderligere forringet,
efterhånden som tiden går. Det samme
gælder for lydbånd, både spolebånd og
kassettebånd.”
Overspilning af bånd udgør en stor del
af omsætningen. Men jeg klarer også
andre opgaver, f.eks. ”Fortæl dit livs
historie”. Alle livshistorier er unikke, og
de skal derfor fortælles i et tæt samarbejde med fortælleren. En af mulighederne er, at fortælleren får hjælp til at
strukturere sin fortælling.
Via interview på video kombineret med
vedkommendes egne gamle video- eller
filmoptagelser, fotos, m.v. indgår alle
elementer i en lille videofilm. Denne
film kan kombineres med en fotobog
med nogle af fortællerens bedste billeder. Dette bliver til en særdeles unik og
personlig gave til hele familien.
Restauranten der forener kvalitet, tradition og fornyelse
Malling Kro
Vi juler fra d. 17. nov. til d. 23. dec.
Årets julebuffet:
pris pr. pers.:
285,-
på kroen eller ud af huset (min.12 personer)
345,-
Lækker 3 retters julemenu:
Juleaftens take-away:
Afhentes d. 23. december, helt klargjort til juleaften!
fra
160,-
Nytårsaftens take-away:
425,-
Overraskelsesmenu:
895,-
5 udsøgte retter afhentes d. 31. december, helt klar til nytårsaften!
Aperitif & appetizer, 5 retters gourmetmenu inkl. 5 velvalgte vine
www.mallingkro.dk
eller kontakt os på [email protected] eller 86931025
Hver fredag-lørdag-søndag
til og med 22. december KL 10 -18
Arbejdende blomsterværksted med skiftende emner.
For mænd og drenge er flyværkstedet åbent.
Fulden Blomsterstudie
Fuldenvej 65
8330 Beder
86 93 71 34
www.fulden-blomsterstudie.dk
LEGEPLADSEN SVENDGÅRD I BEDER
PÆDAGOGISK LEDET LEGEPLADS
Livet på Svendgård i 2013
Af Alan Copp
SIDST I AUGUST måned var vi med
til sommerfest i Beder Fritidsklub. Det
er anden gang, at alle medarbejdere fra
Svendgård er med til denne begivenhed. Igen i år var Poul og Ronja med
til at give ture. Børnene fra rideholdet
på Svendgård stod, sammen med Gitte,
for aktiviteten. I ugerne op til festen
blev der brugt megen tid på at øve at gå
med hestene og træne dem i at gå stille
og roligt. Det har givet en god og tæt
kontakt med hestene, og det betyder, at
begge parter kender hinanden, når man
bagefter skal ride på de samme heste.
Hestene er meget populære og Gitte har
lavet faste ugedage til de forskellige
klassetrin, så alle kan komme til at ride.
Børnene lærer både ridefærdigheder,
men også lige så meget om hesten og
dens måde at reagere på, og hvordan
man skal agere omkring den.
Det helt stor hit på Svendgård lige nu
er vores kattekillinger. Vi har adopteret
en kat og killingerne, som ikke havde
nogen ejer. Der kommer mange børn
og voksne, som gerne vil ind og nusse
med dem. De har en meget beroligende
effekt på alle, og de bliver helt sikkert
nogle katte, der er vant til børn, når de
bliver store nok til at finde nye hjem.
Siden det nye skoleår er startet, har vi
haft et samarbejde med S1 fra Beder
skole. De er på Svendgård næsten hver
dag og har fået nogle opgaver i forhold
til at passe nogen af vores kaniner. Samarbejdet nyder vi, eleverne og kaninerne
godt af og børnene går meget op i at
passe og pleje kaninerne.
Der er ellers en god stemning på Svendgård, og børnene, der kommer herned,
nyder den rolige atmosfære samtidig
med, at der er voksne, der har tid til
at snakke med dem. Der er plads til at
lege, men også mulighed for at snakke
om nogle af de vigtige emner og problemer, der fylder lidt for børnene.
Sidst, men ikke mindst, er der kommet
et nyt medlem. Tot, som er en Shetlands
pony, er lige kommet på Svendgård.
Han virker rolig og har en rigtig god
størrelse til de mindste børn.
Nummer 6/2013
25
BEDER UNGDOMSKLUB
Efterårsstemning og vinterhygge i klubben
Af Stine Yde
FØRST OG FREMMEST: Vi er glade i
Beder Ungdomsklub!
Vi er glade, fordi vi hver aften har mange medlemmer, som kommer og hygger
med os, deltager i diverse aktiviteter og
ture ud af huset.
I skrivende stund er vi på vej til at
tage på efterårsferie med 20 unger til
Lalandia i Billund, hvilket vi glæder
os enormt meget til. Den skal bl.a. stå
på masser af sjov i vandlandet, hygge i
hytterne og spil- og sportsaktiviteter.
Derudover er vi i gang med at lave et
pigerum, – et projekt som pigerne selv
er tovholdere på. De vælger selv farver
til rummet, interiør, syer puder mm., og
de synes, at det er enormt hyggeligt.
Fra forskellige sider (fra både unge
og forældre) har vi fået nys om, at der
muligvis kan være et behov for, at vi atter begynder at holde fester. Vi har ikke
holdt fester for de unge de sidste 2-3 år,
idet der til de sidste fester kom enormt
få unge, hvorfor vi så os nødsaget til at
26
Nummer 6/2013
holde en pause fra disse arrangementer.
Vi vil meget gerne imødekomme de
unges behov om at holde fester i Beder
UK igen, og det er et emne, vi vil drøfte
med de unge mennesker i klubben, således vi kan vejre stemningen og behovet
herfor.
Det kan også være, at vi i stedet vil genoptage vores såkaldte ”fredagscaféer”
og holde nogle hyggelige temaarrangementer for de unge en enkelt fredag
hver måned. I al fald er det vigtigt for
os, at det er de unge, der er med til at
bestemme, hvad der skal ske – og ytre
sig om, hvilke behov de har.
Dog vil vi meget gerne høre fra jer
forældre, hvis I har kommentarer til
dette, – har I fx en opfattelse af, at der
atter skal holdes fester for de unge,
mangler de et sted at gå hen, hvad laver
de i weekenden m.m.? Hvis I har kommentarer eller holdninger, I gerne vil
dele med os, er I mere end velkomne til
at kontakte os pr. mail:
[email protected] eller
på: 40 84 25 79.
Jo tættere samarbejde mellem os og jer
forældre – des bedre ungdomsliv for de
unge!
Og ja, så varer det jo ikke længe, før julen står for døren. Det er altid en måned
og højtid, som vi glæder os rigtig meget
til i Beder UK. Traditionen tro har vi
hele december vores egen pakkekalender, som indebærer, at de unge mennesker hver åbningsaften har muligheden
for at vinde aftenens pakke ved diverse
spil og konkurrencer.
Juleafslutning holdes torsdag d. 19.
december, hvor hele personalegruppen
er til stede, vi spiser æbleskiver, spiller
pakkespil og trækker lod om månedens
pakkekalendergave.Derudover plejer
juletiden at byde på konfektaftener, julefilm, oppyntning af klubben og meget
meget mere – ikke mindst en masse
gode snakke og hyggestunder i stearinlysenes skær.
God vinter til jer alle!
MALLING UNGDOMSKLUB
UK-mesteren kåret efter heftige kampe
VI STARTEDE oktober med at holde
FIFA-turnering for at finde årets UKmester. Der var nogle heftige kampe
indimellem, men Mads Valby blev den
endelige vinder af førstepladsen. På
andenpladsen kom Lauge Bach og på
tredjepladsen Christian Funder. De blev
hædret med præmier, og Mads fik et flot
diplom, der nu pryder baren.
I oktober skulle vi desværre også holde
afslutning for hele to medarbejdere.
Camilla er taget ud på en lang rejse og
Thomas L. skal ud og leve voksenlivet,
så dem vil vi komme til at savne.
Vi startede også fællesspisning i MUK
op. Det holder vi ca. en gang om måneden, hvor de unge kan lave mad og
spise sammen. Det er bare rigtig hyggeligt! Der bliver skrevet på facebook, når
det sker, hvorefter man tilmelder sig via
sms. Hvis man ikke er en af de heldige,
der får sms'er fra klubben, skal man
komme op i klubben og blive skrevet
ind i sms-systemet. Ellers er vi også at
finde på facebook:
facebook.com/malling.ungdomsklub
Ellers byder efteråret og vinteren også
på kagebagning, filmaftener, fodbold i
salen og selvfølgelig den årlige tur til
Racehall og juleafslutning. Men meget
mere om det, når vi kommer tættere på.
MALLING FRITIDSsklub
Festugecup
Af Tine Christiansen
DET VAR MEGA FEDT at være med,
fordi man kunne købe slik og sodavand.
Det var også sjovt at møde andre hold
fra andre byer. Håber det også kommer næste år, men dommerne skal være
bedre.
Skrevet af Marius og Mathias 5.C

Festugecup var sjovt. Man var på hold
med sine venner/veninder og klassekammerater.
Der var kun to hold i vores pulje (7.
klasses piger). Vi tabte desværre vores
kamp, men vi fik sølvmedalje.
Det var en super god og sjov kamp, vi
havde.
Det var hyggeligt, at der var mange
hold, der spillede på en gang, både fra
5., 6. og 7. klasse. Der var en slikbod
til gode priser, når man trængte til lidt
energi.
Man måtte ikke spille i fodboldstøvler,
så vi måtte løbe i løbesko.
Det ene hold skulle spille i overtrækstrøjer.
5. og 6. klasse var fem på banen og spillede på femmands mål, og 7. klasse var
syv på banen og spillede på syvmands
mål.
Der var ikke noget 7. klasses drengehold, kun et pigehold.
Skrevet af Sara og Sanne 7.B

Det var mega fedt til festugecup, fordi
der var en bod, hvor man kunne købe
slik og sodavand.
Det var også vildt fedt, fordi der kom så
mange hold fra de andre klubber.
Det var dejligt, at man vandt medaljer
og ikke bare æren.
5. klasses pigerne fra vores klub (Malling) vandt første og anden pladsen og
fik medaljerne.
Dommerne var fair, og spillet var også
fair.
Det var både hyggeligt og sjovt at være
med til festugecup. Der kom en masse
og heppede, og det var de rigtig gode til.
Det, der ikke var så godt ved det, var at
vi spillede på femmands, men det var
stadig sjovt.
Der var mange, der deltog, og så blev
det meget sjovere.
Vi synes godt, at vi måtte have haft fodboldstøvler på, men vi kan selvfølgelig
godt forstå det, for det er jo ikke alle ,
der har fodboldstøvler, for alle går jo
ikke til fodbold
Skrevet af Xandra 5.B, Sarah,
Emma og Maria 5.C
Nummer 6/2013
27
BEDER
FRITIDSKLUB
Beders Ungehus har plads til de særlige unge
Af Pia Bak Jensen
Kommunikationsmedarbejder
I KOMMUNALT REGI bliver de fleste
unges fritid sluppet fri efter 7. klasse,
hvor den som oftest fyldes med sport,
venner, lektier eller aktiviteter i en
ungdomsklub. For nogle er det dog
for tidligt at forlade de trygge og faste
rammer, som en fritidsklub med kendte
voksne, giver dem. Især unge med
særlige behov eller diagnoser har brug
for at have et sted at være, og det har de
i Beder.
Unge med ekstra udfordringer
Ungehuset i Beder har i øjeblikket 6
medlemmer. Sidste år var der lidt flere,
men de er på efterskole nu. Fælles for
medlemmerne er, at de alle har særlige
forudsætninger. Enten i kraft af diagnoser som ADHD, Autisme eller Aspergers eller også har de bare vanskeligheder i samme retning og går måske i en
specialklasse i skolen til daglig. Alle har
de udfordringer med det sociale, udtalt
større behov for ro og struktur og ikke
mindst et miljø, hvor de bliver forstået
og er sammen med støttende voksne,
der hjælper dem med at øge deres kompetencer hen imod voksenlivet. Her skal
man kunne træffe valg og fravalg, man
skal kunne klare sig selv, agere i sociale
sammenhænge og tage ansvar for sig
selv – uanset udfordringerne. For nogle
er alt dette noget, der skal læres.
I Aarhus kommune har man fremsagt
mål om, at børn og unge med særlige
behov skal inkluderes og deltage aktivt
28
Nummer 6/2013
i fællesskaber med jævnaldrende.
Samtidig ligger der en anden målsætning om, at 95 % af en årgang skal have
en ungdomsuddannelse . Disse to ting
kombineret er ikke altid så nemt, som
det lyder, men i Beder ser det ud til at
lykkes.
Et sted, der passer til og passer på
Ungehuset hører til Ung i Aarhus Oddervej, der er et af de 9 fritids- og ungdomsområder i Aarhus, og har eksisteret
i snart 2 år. Det er blevet til i direkte
samspil med de unge og deres forældre,
som gav udtryk for, at de manglede et
tilbud. De tilmeldte unge kommer hver
onsdag og torsdag mellem 16.00 og
21.00 i lokalerne på Kirkebakken 41 i
Beder. Huset ligger i direkte forbindelse
med fritidsklubben og den FO ungdomsklub, der holder til der en enkelt
aften om ugen.
Huset er indrettet med rum, hvor der er
ro til at koble af, et lille køkken og så
hører der en lille have til. De unge har
selv været med til at indrette. Aktiviteterne bliver planlagt ud fra de unges
behov, og der er to pædagoger knyttet til
huset – de samme to hver gang.
Jeg ville gerne høre fra de unge selv,
hvad det betyder for dem at gå i ungehuset. Ikke alle havde lyst til at snakke
med mig, fordi jeg var fremmed, men
Christian på 17 år, Niels på 15 år og
Michelle på 15 år ville gerne fortælle.
Det almindelige er svært
En typisk aften i Ungehuset foregår som
de fleste andres. Der skal handles ind,
laves mad, laves lektier og snakkes om
dagen, der er gået. Men det kan være
svært, hvis man eksempelvis ikke tør
at gå op til kassen inde i Brugsen, fordi
man ikke ved, hvad man skal sige, ikke
er god til at strukturere et indkøb, eller
hvis noget, der er sket i løbet af dagen,
har gjort en ked af det eller forvirret, og
man ikke selv har nogle strategier for at
få situationen vendt inde i hovedet og
blive i godt humør igen.
Disse er nogle af de udfordringer, de
unge beskriver fra dagligdagen, og som
de øver sig på i Ungehuset. Pædagogerne er med dem og hjælper dem med at
”oversætte” sociale situationer, beskeder eller tanker, der kan opstå i en helt
almindelig dag.
I Ungehuset føler de sig forstået og
accepteret. Både af de voksne og af hinanden. De er stadig teenagere trods alt,
så det med at snakke med forældrene er
ikke helt det samme. Her er alle særlige, så det bliver det almindelige, og
de unge beskriver, at de slapper bedre
af i Ungehuset end i skolen. Her er ikke
for mange mennesker, og dermed er
der tryghed, og så bliver alt det andet
nemmere. Niels på 15 år, der ud over
sine vanskeligheder også er hørehæmmet siger:
”Det bedste ved at komme i Ungehuset
er, at man kan tale med nogen. Jeg har
det bedre her end på skolen, fordi det er
nemmere at tale med dem, der går her.
Man forstår hinanden, og så får vi selv
lov til at bestemme, hvad vi skal lave og
blive enige.”
Ud i verden
Meget ofte tager de unge ud, når de er
sammen. Det er ude i verden, de skal
lære at være, og det går bedre, når de
er sammen med hinanden og de vante
voksne.
”Vi tager ud og spiser eller i svømmehallen. Der kommer man i situationer,
som måske er svære, men så lærer vi
noget nyt og lærer også at tage ansvar.
Man gør sit bedste, fordi man er sammen med dem, man kender og ved, at
det er lige så ”svært” for os alle sammen. Når vi er ude og laver aktiviteter,
så føler jeg mig som andre børn”, siger
Michelle på 15 år.
Det er netop det, der er tanken bag alle
de ture, de tager, siger Rikke Nygård,
der er en af Ungehusets faste pædagoger. De unge rykker sig og bliver modigere og mere selvsikre. Den grundlæggende metode i arbejdet er simpel:
”Vi har stor succes med at holde fokus,
på at se verden gennem disse unges
øjne, frem for at se på dem udefra. Det
virker!”, udtaler hun.
De unges fremskridt og udvikling er
ikke kun forbeholdt dem selv og Ungehuset. Der er en løbende dialog med
de unges skoler og forældre, så deres
mål har de bedste forudsætninger for at
blive nået.
Succesoplevelser
Resultaterne af de unges tid i Ungehuset er tydelige at se. De siger ja til at
deltage i mange af de fællesarrangementer, der laves i Beder og i hele Ung
i Aarhus Oddervejs samarbejde, hvor
de før knapt ville overveje det. Når der
afholdes filmfestival hvert forår, så står
unge som Christian, Michelle og Niels
nu på spring og hjælper til ved popcornmaskinen eller på andre poster. Det er
ikke længere uoverskueligt. De tager
med, når der er Festuge Cup i fodbold
i Malling, og nogle var endda med på
den store fælles CAMP i juni, hvor over
500 unge deltog og overnattede ude på
Sletten ved Himmelbjerget. De lærer
andre unge at kende og får tiltagende
mere selvtillid.
Hvad tilværelsen vil bringe for de unge
i Beders Ungehus fremover, vil tiden
vise, men for disse unges vedkommende er rygsækken nu fuld af mere ansvar,
selvtillid og glæde ved samspillet med
andre.
Christian på 17 år fortæller
om Ungehuset med sine egne ord:
”I Ungehuset er vi ca. 8 unge, som
er meget forskellige. Der er også to
voksne. I ungehuset er der en masse
gode aktiviteter onsdag, torsdag og
fredag. Vi bruger ungehuset til en masse
gode ting fx tager på nogle gode ture,
og vi sidder og snakker om, hvordan
vi har det, og hygger os rigtig meget.
Vi har engang svømmet hver anden
onsdag. Om torsdagen handler vi ind og
laver mad. Efter vi har spist, sidder vi
og snakker, om hvad vi skal lave, når vi
har spist. I ungehuset driller vi hinanden
og pjatter lidt. Vi laver noget forskelligt
hele tiden.
Ungehuset ligger i Fritidsklubben Beder
på Kirkebakken nummer 41.
Ungehuset er onsdag og torsdag fra kl.
16-21. Vi har været nede på Svengård
og spille mini-golf og få kage og sodavand sammen med dem fra Eskegården.
I ungehuset kan man besøge eller få
besøg af ungdomsklubben, hvor vi laver
noget sammen med dem. Ungehuset
blev inviteret på bowlingtur i Odder,
sammen med ungdomsklubben. Vi har
været i SEGWORLD for at prøve at
køre på de gode segways, og i Fitness
World. Ungehuset har også været ude
at fiske og haft quiz-aftener. Det var en
god aften. I aften skal ungehuset ud at
spise.”
Festuge Cup i Malling for 26. år i træk
TRADITIONEN TRO samledes flere af
Ung i Aarhus’ fritidsklubber til fodboldstævne onsdag i Festugen. Det blev en
eftermiddag med kampgejst, hygge og
medaljer til de skrappeste.
Piger 6./7. klasse: Malling – Beder:
1 – 2.
De vindende hold fik lov at tage van-
drepokalen med hjem i deres klub indtil
næste år, og så fik de desuden medaljer
med hjem.
Tre puljer
I år kunne der laves puljer i tre aldersklasser: Drenge 5. klasse, Piger 5.
klasse og piger 6./7. klasse. I puljerne
spilledes kampe af 20 min hver fordelt
på 6 baner i anlægget lige bag Malling
Skole og Fritidsklubben. Der var børn
fra Lyseng, Skåde, Mårslet, Solbjerg,
Beder, Malling og Kolt Fritidsklubber.
Der var stort opbud af heppekor og
dem, der havde pause eller ikke var med
på et hold kunne købe sodavand og slik
i boden.
Vinderne
Efter finalerne blev vinderne fundet:
Drenge 5. klasse: Lyseng 2 – Solbjerg :
1 – 3.
Piger 5. klasse: Malling 2 – Malling 1:
1 – 0.
Nummer 6/2013
29
Badminton • Basketball • Fitness • Fodbold • Gymnastik • Håndbold
Motion • Petanque • Skydning • Svømning • Tennis • Volleyball
Svømning
Fødselsdag med vand og leg
Når man fylder 10 år, er det dejligt at blive fejret med maner. Det blev Clara og
endda i Egelund Svømmehal med alle vennerne.
Af Michael Kaas Christensen
Bestyrelsesmedlem
DET SITREDE uden for svømmehallen
lørdag d. 12. oktober. 13 glade børn var
mødt op for at fejre Clara, og humøret
var i top. Omklædningen tog ikke lang
tid, og pludselig stod de klar i svømmehallen. ”Må vi ikke snart hoppe i?” var
straks spørgsmålet, og det måtte de heldigvis snart. Clara selv, smilede bredt
og ventede spændt på hvad der skulle
ske, fordi det var der ikke nogen af
dem, der helt præcist vidste. Det skulle
dog blive sjovt. ”Clara var til sådan et
arrangement for et 1½ år siden, og så
vidste hun, at når hun blev 10, skulle
det fejres sådan her” sagde hendes mor
Lina, som også havde travlt med at
dække op inde i Cafeteriet. Her skulle
de nemlig efterfølgende ind og spise.
Startskuddet lød endelig og de glade
svømmere sprang i bassinet med stor
iver. Den klassiske leg ”ståtrold” var
det første de skulle prøve. Der var fart
over feltet, og kiggede man sig ikke
omkring, var man hurtig blevet taget.
Energien var stor, og var legen ikke
blevet stoppet af instruktøren, var de
blevet ved længe. Der ventede dem dog
mange spændende ting. En af dem, var
den røde rutsjebane, som uden at være
100 meter lang, stadig er rigtig sjov. I
dagens anledning var den blevet hævet
lidt over jorden og én efter én fløj de
ned i vandet. Efter en sikker landing
i vandet, var der nu mulighed for, at
skyde til måls med bolde. Noget de var
rigtig gode til.
30
Nummer 6/2013
Alting har en ende, selv en fødselsdag,
men det var heldigvis ikke slut endnu.
Trods fødselsdagsgæsterne allerede
havde været aktive i 45 minutter, var
der ingen tøven da der blev åbnet op
for ”fri leg”. Kræfterne var der endnu,
så det var bare at være kreativ. Alt fra
tømmerflådebygning til udspring blev
afprøvet og de udnyttede den sidste tid
med mere sjov. ”De har jo hygget sig
og sprudlet af glæde” siger Claras mor
Lina, smilende, da jeg spørger ind til
dagens arrangement. ”Det betyder ikke
så meget, om man er god eller dårlig
til at svømme, det er bare at lege med”
tilføjer hun, alt imens de sidste børn
gik ud for at klæde om. Dagen havde
været god. Gæsterne var glade, og det
var Clara bestemt også. ”Best birthday
ever” lød det fra fødselsdagsbarnet, som
tydeligvis lever op til hendes 10 år, med
denne internationale udtalelse.
Clara, det glade fødselsdagsbarn til en
hyggelig dag i Egelund svømmehal
Svømning
Vil du også holde fødselsdag med
BMI Svømning, kan du skrive til
[email protected] Der er
mulighed for, at lave rigtig mange
sjove ting i en svømmehal, og vil
man lave noget andet, end et decideret fødselsdagsarrangement, kan
det også sagtens arrangeres.
Nummer 6/2013
31
BMI telefonliste
Egelund SportsCafé
Åbningstider:
Mandag-fredag
Lørdag
Søndag
tlf. 86 93 23 61
kl. 16.30-22.30
kl. 09.30-16.00
kl. 09.30-ef.be.
Ledergruppen i Hovedafdelingen
formand Bent Vogensen
[email protected]
kasserer/økonomiansvarlig
Joan Hingeberg
tlf. 40 56 11 11
aktiviteter/fysiske rammer
Niels Kjølhede
[email protected]
tlf. 86 93 05 40
aktivitetsudvikler
Jørgen Bjerg
[email protected]
tlf. 40 61 65 12
sponsorudvalg Kristian Torp
centerleder Jens Szabo
[email protected]
Badminton
formand Lotte Bøckman Basse
[email protected]
skribent Peter Gabrielsen
[email protected]
tlf. 30 53 89 13
tlf. 86 93 79 13
tlf. 30 61 74 92
Basketball
formand Jeppe Kortegård
[email protected]
Bordtennis
formand Kenneth Sørensen
[email protected]
tlf. 28 26 50 00
Bueskydning
formand Agnete Deibjerg
[email protected]
tlf. 86 93 17 17
Fitness
formand Per Nygaard
[email protected]
tlf. 30 70 03 30
Fodbold
formand Henrik Kørner
[email protected]
kampfordeler 11 mands:
Poul Senius Pedersen
[email protected]
tlf. 86 93 80 05
tlf. 50 41 88 50
www.bmi-egelund.dk
kampfordeler 3/5/7 mands:
Troels Højlund
[email protected]
støtteforening Peter Rugaard
[email protected]
skribent Janus Helkjær
[email protected]
tlf. 29 90 67 77
tlf. 86 93 22 34
tlf. 23 71 49 02
Gymnastik
formand og skribent:
Anne Marie Vestergaard
[email protected]
tlf. 40 16 21 20
tlf. 28 30 72 56
Motion
formand Lone B. Petersen
tlf. 22 33 30 77
[email protected]
skribent Kirsten Underlien
tlf. 61 78 76 64
[email protected]
Petanque
formand Søren A. Nielsen
[email protected]
tlf. 28 30 52 81
Skydning
formand Christian Clausen
[email protected]
tlf. 86 72 22 34
Svømning
formand Anne Tolboe
[email protected]
skribent Michael Kaas Christensen
[email protected]
Volleyball
formand Tyge Folke Nielsen
[email protected]
skribent Tyge Folke Nielsen
[email protected]
BMI-bladet
redaktør John Thordrup
tlf. 20 83 55 70
tlf. 86 93 85 10
Sct. Clemensstræde 18,
tlf. 8617 5300
Totalleverandør af sportspræmier og merchandise.
PokalForum, Tofteledet 12, 8330 Beder.
Tlf.: 86 93 87 88
tlf. 29 93 78 45
tlf. 29 93 78 45
KIRSTEN TOLSTRUP
ADVOKAT VALUAR DEVELOPER
[email protected]
Kontakt
Statsaut. revisor
Jørgen Bertelsen
32
Bredgade 54, tlf.: 8693 1961
Rundhøj-Centret, tlf.: 8611 4244
tlf. 86 93 76 96
Deadline næste gang er den 2. december udkommer den 15. januar.
Dusager 16
8200 Aarhus N
Tlf. 87 32 57 00
SALON
tlf. 23 61 02 44
Håndbold
formand Jesper Birkegaard Wolgast
[email protected]
skribent Lene Aamand
[email protected]
Tennis
formand Jens Viltoft-Hansen
[email protected]
skribent Lars Winther
[email protected]
Dame- og herrefrisør
www.beierholm.dk
86 29 54 00
Tandervej 6a · 8320 Mårslet
www.advokatkirstentolstrup.dk
mesterslagteren
- lev sundt med kød
Slagtermester
René Zacho
Kridthøjvej 6 - Kridthøj Torv
8270 Højbjerg
Telefon 86 27 68 22
Nummer 6/2013
- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere
Motion
BMI Motion indgår historisk aftale med
Aarhus 1900
Motionsklubben kan
tilbyde gratis deltagelse
i alle Aarhus 1900’s løb i
2014
Af Thomas Wollesen Rambusch
BMI MOTION har indgået en aftale
med en af de største udbydere af
motionsløb i Aarhus, Aarhus 1900,
som betyder, at klubbens medlemmer i
2014 får gratis deltagelse i alle 1900’s
motionsløb. Desuden er 2013-udgaven
af Nordea Nytårscup – fire løbsrunder
fra starten af november, bl.a. med løb
nytårsaftensdag – samt et ekstra løb i
2015 også med i aftalen. I alt 18 løb er
på denne måde kommet på den lokale,
ambitiøse klubs kalender for tiden frem
til januar 2015.
Klubformand Lone B. Petersen siger:
”Vores Motionsudvalg har lavet et godt
benarbejde i denne sag. De har taget de
nødvendige forhandlinger med Aarhus
1900, så vi har kunnet indgå en aftale,
som begge parter får glæde af. 1900 får
masser af deltagere med til deres løb og
sikre penge i kassen, og vi bliver i stand
til at tilbyde vores medlemmer en unik
pakke med masser af løbeoplevelser”.
BMI Motion har i de senere år oplevet
en markant fremgang i interessen for
motionsløb, formodentlig afspejlet af
den generelt stigende fokusering på motion og helbred i samfundet.
Lone B. Petersen: ”Vi vil gerne være
med på motionsbølgen, og på denne
måde håber vi, at vi kan gøre endnu
flere mennesker i lokalområdet interesserede i at holde deres fysiske form
ved lige. Vi håber da også, at denne
aftale vil være med til at give os endnu
flere medlemmer, for vi har altid forsøgt
at sætte det sociale islæt i højsædet. For
eksempel har klubben 82 medlemmer,
der skal deltage i VM i halvmaraton i
København til marts (som motionister),
og det viser jo, at interessen for at deltage i fællesskab i motionsarrangementer er klart grundfæstet i klubben.”
Aftalen er ikke helt ubegrænset for BMI
Motion, så i praksis vil der være en
BMI Motion sender mange glade løbere ud på veje og stier i og omkring Aarhus –
her fra Solbjerg Sø Rundt 2013.
mindre brugerbetaling på få, udvalgte
løb. Aftalen betyder dog ikke, at klubben kommer til at fokusere ensidigt på
Aarhus 1900’s løb. Ifølge formanden
vil det også blive forsøgt at indgå en
aftale med Aarhus Motion om deres løb,
og der vil også stadig være penge til at
deltage i andre løb, som klubben har
tradition for, f.eks. Solbjerg Sø Rundt
og 24-timers løbet i Viborg.
Et medlemskab af BMI Motion koster
i dag 450 kr. for en hel familie (voksne og hjemmeboende børn) og giver
som sagt adgang til en lang række
klubbetalte løb og desuden atletik for
børnene og styrke- og motionstræning
om vinteren for de voksne. Eftersom
den nye aftale er delvist selvfinansierende, ser Lone B. Petersen ikke umiddelbart et behov for at hæve kontingentet.
Veludstyret smådyrsklinik med
4 smådyrsdyrlæger og
2 vet.sygeplejersker tilknyttet.
Her tilbydes konsultationer, røntgen,
operationer, tandrensning m.m.
Åbningstider man-fre: 8.00-17.00
Konsultation efter tidsbestilling
Tilsluttet vagtordning.
Telefon 8693 0092
Læs mere på www.bederdyrlægehus.dk
eller besøg os på Kirkebakken 5c i Beder
Husk at se på
www.bmi-egelund.dk
Tandlæge Søren Calmar Aps
Kirkebakken 5A, 8330 Beder
Tlf. 86 93 63 66
Fax 86 96 64 54
for opdaterede nyheder
Nummer 6/2013
33
Tennis
Klubmesterskaber med det hele
Årets klubmesterskaber
kunne sædvanen tro
byde på både god tennis, lækre anretninger og
hyggelig samvær
Af Lars Winther
50 SPILLERE var mødt frem søndag
den 1. september, og da vejret også var
på vores side, blev det en herlig dag,
hvor der kunne kåres klubmestre i hele
16 rækker.
Som det fremgår af resultaterne var
der mange tætte kampe, hvor der blev
kæmpet til sidste krampetrækning.
Fremhæves bør nok herresingle A2,
hvor Lasse M. Hansen og evigt fightende Sune Dybdahl formåede at spille
i knap 3 timer, inden to gange tiebreak
gav sejren til Lasse. Se – det er mandfolketennis.
Nye spillere kom også med
Det skal også nævnes, at 14 af klubbens
nye spillere efterfølgende kastede sig ud
i en klubturnering. Inden sæsonafslutning gav det sejr til Kirsten Underlien/
Carsten Thøgersen i mixdouble og i
damedouble Agnete Guldager/Annette
Jensen.
Tillykke til alle og tak for en god sæson.
Vi ses til april igen.
Resultater klubmesterskaber 2013
(3. sæt = matchtiebreak).
DS:
Nanna Nørby - Inger Bendig 7/5 6/2
DD A:
Nanna Nørby og Marianne K. Nielsen
- Inger Bendig og Karen M. Kaas 2/6
6/3 10/6
DD B:
Litten Thøgersen og Ulla Granath - Vivi
Dybdahl og Margit Bjerg 6/1 6/3
DD C:
Birgit Winther og Ulla Tanderup - Marie
og Agnes Axelsen 6/3 6/2
MIX A
Lasse M. Hansen og Mie Bruel /
Nanna Nørby og Christoffer N. Christ-
34
Nummer 6/2013
Familien Christoffersen fik adskillige klubmesterskaber – her Christoffer og Jan,
som vandt over Bo Seiersen og Lars Winther i herredouble A.
offersen. 3/6 6/2 10/8
MIX B1
Hanne og K. Stryhn / Ulla og Peter
Granath. 6/2 6/3
Winther 6/3 3/6 10/2
HD B
Torben Hermansen og Martin Degn /
Folmer K og Peter Granath 6/2 3/6 10/6
MIX B2
Gitte og Erling Brødbæk / Bodil og
Knud Bjødstrup 6/3 3/6 10/4
HD C
Jan Brinck og Poul N Andersen / Jens
Viltoft og Thyge Folke 7/6 7/5
MIX C
Margit og Jørgen Bjerg / Ulla Tanderup
og Finn Pedersen 6/1 6/2
HD 65 plus
Willi Sukrow og Bent Oxvig / Knud
Bjødstrup og Anders R. 7/5 6/3
HS A1
Jan Christoffersen / Claus Christensen
6/0 6/0
HS A2
Lasse M. Hansen. / Sune Dybdahl. 7/6
7/6
HS B
Christoffer N Christoffersen / Folmer
Krarup 6/0 6/1
BKOPBEVARING.dk
-vi har plads når du mangler
Lej et depotrum hos BK opbevaring.dk, når du har brug for
ekstra plads lige nu og her – og du ikke ønsker at binde dig
for en lang periode. Det er nemt og bekvemt.
Vi har rum fra 4 m2 - 12 m2 - flere og større rum er på vej så lad os endelig høre hvis det har interesse.
HS C
Jan Brinck / Ole F. Olsen 3/6 6/3 14/12
HD A
Jan Christoffersen og Christoffer N.
Christoffersen / Bo Seiersen og Lars
BKOPBEVARING.dk
-vi har plads når du mangler
Depot - Lager og Opbevaringfor Privat og Erhverv
Oddervej 500 - 8340 Malling - Tlf. 27 73 12 21
[email protected]
Tennis
God fight af ungdom til
klubmesterskaber
Klubmesterskabet for
juniorerne 2013 var hvad
antal vindere angår den
største nogensinde.
Af Lars Winther
INDEN klubturneringen gik i gang, var
drenge og piger tilmeldt i samlet set fem
rækker. Men i år kunne de unge ikke
få nok. Efter at have været i gang i tre
timer med singleturneringen, blev der
pludseligt arrangeret en doubleturnering
i to rækker, så vi fik uddelt præmier til
otte personer mere end vi havde regnet
med. Det var superfedt og kendetegnende for den gejst, som findes blandt
ungdomsspillerne.
Alt i alt var det en fantastisk dag både
spillemæssigt, vejrmæssigt og opbakningsmæssigt. Stor ros skal lyde til
spillerne og forældre, og ikke mindst til
ungdomsudvalgets medlemmer.
Klubmestre – ungdom:
De unge tennisspillere kæmpede bravt til klubmesterskaber.
Revisionsfirmaet
JOHN SCHANTZ A/S
Registrerede revisorer
Solbjerg Hovedgade 24  8355 Solbjerg  Tlf. 86 92 75 66
Drenge Begynder Single:
Mikkel Harboe over Emil Smit
Drenge Begynder double:
Mikkel Harbor/Gustav Damgaard over
Filip Christoffersen/Jakob Uldall-Jessen
Piger begynder single:
Ida Sabroe vinder rækken
Drenge let øvet single:
Malte Volquartzen over Johan Eskildsen
Piger Let øvet single:
Mathilde Rosted over Signe Helbo
Let øvet Double:
Malte Volquartzen/Johan Eskildsen over
Sidse Gruhn/Tilde Sångren
Øvet Single:
Nikolaj Kristensen over Amalie Skov
Uddeling af Julepakker
Igen i julen 2013 vil Lions Club Beder Malling tilbyde betrængte familier en hjælpende hånd til årets store højtid.
Julepakkerne vil blive pakket og leveret op til højtiden.
Der vil være tale om dagligvarer, tilpasset højtiden.
Ansøgning bedes sendt til Tommy Nielsen, C.R. TRADING,
Holmskovtoften 3, 8340 Malling, inden 1. december.
Diskretion en selvfølge.
Lions Club Beder-Malling
Tommy Nielsen
Nummer 6/2013
35
Badminton
Så er vi i gang igen
Af Marianne Østergaard
VI HAR fået rigtig godt gang i den nye
sæson 2013/2014. Vi har godt gang
i alle vores hold. Flere kommende
spillere er endda på venteliste.
På forældre-barn holdet bliver der
gået til den. Børn og forældre møder
talstærkt op – flere siger, at det er en
dejlig afslutning på ugen – at mødes i
hallen fredag sidst på dagen. Elefanten
får en ordentlig en bagi, når vi skal lære
at serve og der bliver spillet rundt om
nettet og byttet ”forældre”, hvilket virker til at være rigtig godt. Børnene synes,
det er rigtig sjovt at spille badminton.
I BMI ungdom er der i denne sæson tilmeldt fire hold til holdturneringen
Det er 1xU11D, 1xU11B og 2xU13D.
Kampene spilles i uge 43, 46 og 49 i
2013. I 2014 spiller vi videre i uge 2 og
8.
Til hver holdkamp spilles fire singler og
to doubler. Der bruges fire spillere til
hver holdkamp. Der er 24 spillere, der
har tilmeldt sig holdkampene, så det er
rigtig dejligt. Der udsendes kampplan
i god tid inden hver kamp så spillerne
ved, hvornår de skal spille. Vi glæder os
til at følge kampene.
Nyt klubtøj
BMI badminton har til sæsonen 20132014 fået nyt klubtøj. Alle senior og
ungdomsmedlemmer har fået tilbudt
at købe træningsdragt, to spillebluser
samt shorts/nederdel. Den samlede
værdi af tøjet er kr. 1800,-. Men takket
være vores trofaste sponsorer, tilbydes
medlemmerne hele sættet til kr. 800,-.
Størrelserne starter fra str. 8 år og opeft-
er. En U11 spiller sagde forleden dag.
”Jeg vil gerne have hele sættet, fordi når
vi så er til stævner, kan man se, at man
er fra samme klub”.
Julekalender salg
Tirsdag aften den 5. november var vores
badminton spillere rundt i lokalområdet
for at sælge julekalendere. Vi takker for
den store opbakning – og modtagelsen
af vores spillere. Dette salg af julekalendere bidrager til hele afdelingens
arbejde. Tak for støtten.
Her tæt på december måned skal der fra
BMI Badminton lyde ”tak for støtten og
samarbejdet i 2013”. Vi glæder os til det
fortsatte samarbejde i 2014.
Glædelig jul og godt nytår.
Vi ses i hallen i 2014 
Det grå guld
Af Jette Hellemoes
"DET grå guld" er badminton for seniorer, som nyder spillet for dets egen
skyld, men i tilgift får et rart og givende
samvær med andre.
Vi bestræber os på at blive så mange,
at der kan sammensættes hold på kryds
og tværs, så vi alle kommer ud i gode
og jævnbyrdige kampe, men som også
vil udfordre den enkelte i større eller
mindre grad. Så vi kan se og mærke en
forskel, når sæsonen slutter.
Vi er så heldige at vi har to timer, så der
er mulighed for at holde de pauser, man
kunne have brug for. Få snakket lidt og
gøre klar til at melde sig på banen igen.
Vi er flere både mænd og kvinder, som
er rigtig godt i gang, men vi vil gerne
være mange flere. Vi nyder den afslappede atmosfære, for nok bliver der
spillet igennem og der ryger mange verbale udbrud gennem luften, som udtryk
for et kæmpe engagement, men grinet
og humoren har første prioritet. Det ligger i luften, at sådan skal det være.
36
Nummer 6/2013
Vi spiller hver onsdag formiddag kl.
9-11 i den nye hal i Egelund. Prisen er
kr. 450,- for en halv sæson inkl, bolde.
Skulle der være yderligere spørgsmål,
er du/I meget velkommen til at skrive
eller ringe til Lotte Bøckman Basse fra
badmintonafdelingen.
Tlf. 20 14 43 01
Mail: [email protected]
Advokater med lokalkendskab
En del af et større advokatfirma
Susanne Buskov Møller
Advokat (H)
[email protected]
Bjarne Strikert
Advokat (H)
[email protected]
Strandvejen 94 · 8000 Århus C
87 34 34 34 · www.interlex.dk
Badminton
Stævne i Højbjerg den 14.
september 2013
Af Trine Baastrup
U13 STARTEDE sæsonen ud med
stævne i Højbjerg. Det var en stor flok
forventningsfulde spillere, der glædede
sig til at komme i gang med at spille
kampe. Da vi var stærk repræsenteret af
BMI spillere, blev det til mange spændende kampe - specielt U13C pigerne
fik mange spændende dyster imod hinanden. I C-rækken vandt Pernille Torp
Kristensen 1. pladsen i single. Super
flot Pernille, du kæmpede for det.
I mixdouble i U13C rækken blev Oliver
Skovgaard Buch og Mille Winther nummer to efter en meget tæt 3 sæts kamp flot kæmpet begge to. I tager dem næste
gang.
I U13D rækken gik det også rigtig godt
for Oliver Skovsgaard Buch. Han vandt
alle sine kamp og blev flot nummer 1.
Stort tillykke Oliver.
der var med i Højbjerg. I kæmpede og
viste hvor meget i har rykket jer fra
sidste år.
Næste stævne er på hjemmebane i Egelund Hallen.
Stævne i
Hørning den
14. september 2013
Af Lotte Bøckman Basse
Traditionen tro var der igen mange
tilmeldte til et af stævnerne i Hørning.
Det er dejlig tæt på og der er styr på
tingene. Det er fedt at se alle de kampglade børn, som kæmper og spæner
rundt på banen for hvert et point. Igen
kom nogle af BMI’erne hjem med
metal, som kan ses på billederne. Godt
spillet til alle ungerne – også til dem der
ikke høstede metal 
Oliver Buch
Pernille Torp Kristensen
I damedouble var der kamp til stregen.
Alle BMI spillere vandt skiftevis over
hinanden, men da alle pointene var
gjort op stod Julie Franklin Klingenberg
og Malene Søltoft Bang som vindere
- super flot piger.
I herredouble U13D vandt Oliver sammen med Philip Solander fra Højbjerg ,
1. pladsen . Godt gået drenge.
Mike & Mikkel – vinder double
Martin fra BMI vinder i double sammen
med Daniel fra Aars – stolte drenge
med pokal og bluse
Oliver Buch og Philip Solander
fra Højbjerg
Malene Bang og Julie Klingenberg
Derudover kæmpede Malene Søltoft
Bang sig til en suveræn 1. plads i
damesingle. Rigtig godt gået Malene.
Så alt i alt må man sige vi startede sæsonen med et brag. Tak til alle spillere,
Nummer 6/2013
37
Fodbold
Christian Tue Jensen til Manchester United
Christian Tue Jensen (tidligere BMI Fodbold nu FC Midtjylland) har
igennem deltagelse på Manchester United Soccer Schools i Danmark gjort sig så godt bemærket, at den engelske storklub Manchester United nu har fået øjnene op for hans store talent.
Christian så til FC-Midtjylland for at
komme endnu tættere på en fodbolddrøm som professionel fodboldspiller –
og med denne invitation fra Manchester
United er han da kommet et lille skridt
nærmere, siger Henrik Kørner formand
for BMI Fodbold.
Manchester United Soccer Schools
er startet op i Danmark i 2013, og
træningen omfatter tre dages intensivt
træningsforløb, som er designet til at
bringe spillerne til det næste niveau.
Målet er at udvikle deres tekniske
færdigheder og samtidig forbedre deres
taktiske forståelse for defensive ansvarsområder og angrebsmæssige principper
ved brug af Manchester Uniteds filosofi.
Spillerne vil også blive uddannet og
bevidstgjort om den fysiske og mentale
forberedelse til træning og kamp.
FORMÅLET med Christians besøg
i Manchester United var at deltage i
Manchester United Soccer Schools
World Skills-konkurrencen med finale
på Manchester Uniteds hjemmebane
Old Trafford 19. oktober i forbindelse
med Premier League kampen Manchester United – Southampton.
- Jeg er utrolig glad, og det var en stor
oplevelse at være i Manchester United
og deltage i World Skills. Siden jeg
deltog på Manchester United Soccer
Schools i marts i København, har jeg
ventet spændt på, om jeg var den, der
havde klaret mig bedst. Og da jeg var
derovre, blev jeg nummer to i konkurrencen, som de 37 drenge og en pige,
som var inviteret derover, deltog i, siger
Christian Tue Jensen. De 37 drenge
38
Nummer 6/2013
og den ene pige var udvalgt blandt
6500 spillere fra hele verden, som var
"scoutet" via Manchester United Soccer
School.
World Skills foregik fra 17.-20. oktober.
Opholdet indbefattede blandt andet flere
træninger på Manchester Uniteds træningsanlæg, AON Training Ground, træning på Manchester Uniteds Academy og
et møde med flere spillere og trænere
fra Manchester Uniteds førstehold.
- Vi er da rigtig stolte over, at verdens
største fodboldklub ser et potentiale i
at invitere én af vores tidligere ungdomsspillere til Manchester og World
Skills. Christian har været én af vores
mange talentfulde årgang 2000-drenge
– og startede allerede som femårig
i klubben. I denne sommer skiftede
Udover træningerne og foredrag har
Manchester United Soccer Schools
trænere mulighed for at udvælge en
særlig dygtig spiller til en betalt tur til
World Skills Finalen i Manchester, hvor
vinderen bliver hyldet på Old Trafford i
forbindelse med en Manchester United
hjemmekamp. I dette tilfælde faldt valget altså på Christian Tue Jensen.
Nærmere informationer og løbende
historier fra Manchester United Soccer
Schools og Christians tur til Manchester
United kan ses på:
manutdsoccerschools.com/
manchester-united-soccerschools-in-denmark
scandinavia.manutdsoccerschools.com
TELEFONLISTE
Apoteksudsalg
Beder Skole
Skoleparken 6, 8330 Beder. Tlf. 87 13 60 10
Beder, Butikstorvet. Tlf. 86 93 81 00
Mandag-fredag kl. 9:30-17:30
Beder SFO. Tlf. 87 13 60 42
Malling, Stationspladsen. Tlf. 86 93 22 71
Mandag-torsdag kl. 11:00-17:30,
fredag kl. 11:00-18:00 og lørdag kl. 9:30-12:00
Beder-Malling Bibliotek
Kirkebakken 41, 8330 Beder. Tlf. 87 13 19 85
Åbent med betjening: mandage kl. 14:00-18:00
og torsdage kl. 10:00-16:00
Selvbetjening alle dage 7:00-22:00
(Over 15 år, m. låner- eller sundhedskort)
[email protected]
www.aakb.dk/beder-malling
Lægerne i Beder
Beder-Malling Egnsarkiv
Tværgade 18, 8340 Malling. Tlf. 86 93 10 55
[email protected]
www.lokalhistorieiaarhus.dk/bemaegn
Torsdag kl. 19:00-21:00
Første torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00
samt efter aftale
Lokalcenter Eskegården
Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf. 87 13 30 00
Kristiansgården
Kristiansgårdsvej 12, 8330 Beder
Malling Plejehjem
Starupvej 9, 8340 Malling
Byvej 30, 8330 Beder. Tlf. 86 93 69 00
Telefonkonsultation: kl. 8:00-9:00
Tidsbestilling: kl. 9:00-12:00
Konsultation kun efter aftale
Postbutik
Det Danske Gartnerimuseum
Damgårds Allé 5, 8330 Beder. Tlf. 23 36 37 41
Åben onsdage kl. 14:00-17:00
Super Brugsen, Malling. Søndermarksvej 10,
8340 Malling. Tlf. 86 93 11 12
Mandag-fredag kl. 13:00-17:00
Pakkeudlevering i brugsens åbningstid
Lægerne i Malling
Sofienlystvej 1, 8340 Malling. Tlf. 86 93 14 00
Telefonkonsultation: kl. 8:00-9:00
Tidsbestilling: kl. 9:00-11:30
Konsultation kun efter aftale
Malling Skole
Lundshøjgårdsvej 19, 8340 Malling
Tlf. 87 13 86 86
SFO: Perronen. Tlf. 87 13 86 94
Flagallé
Beder: Tlf. 86 93 74 42
Malling: Tlf. 86 93 24 05
Nærgenbrugsstationen
Holmskovvej 66, 8340 Malling. Tlf. 86 93 35 97
Åbent hele året:
Mandag-fredag
kl. 07:00-18:00
Lørdag, søndag, helligdage kl. 10:00-17:00
24., 25., 26. og 31. dec. samt 1. jan.: Lukket
Alt affald, undtagen husholdningsaffald, kan
afleveres
Selskabslokale i Malling
Moderniseret, 40-personers
selskabslokale udlejes på
Tværgade 79
(rengøring kan aftales!)
For besigtigelse: [email protected]
Depot /opbevaring
Tør, sikker og isoleret lagerhal
Priser fra 400,-/md
Let af- og pålæsning
Transporthjælp tilbydes
tlf. 50568606 • www.lumen.dk
Sundhed og Trivsel
Kirkebakken 5, 8330 Beder
86 93 72 11
Tømrer - og Snedkerfirma
Steen Hasse Laursen
Tlf. 20 11 32 26
Fløjstrupvej 48, 8340 Malling
MALLING TURISTBUSSER
Sofielystvej 15, 8340 Malling
Tlf.: 86 93 11 66 - Giro 3 29 91 04
ANNE OLSEN
Vognmand
Nummer 6/2013
39
Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af:
Agerly Grundejerf. • Ajstrup Forsamlingshus • Ajstrup Landsbylaug • Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf. • Amalieparkens Grundejerf. • Askelunden Grundejerforening • Bakkehusene Ejerlaug • Beder Butikstorv Centerforening • Beder Børnecirkus • Beder Fritidsklub • Beder NV. Grundejerf. • Beder og Malling
Ungdomsskoler • Beder Øst-Ejerlav • Beder-Malling Bibliotek • Beder-Malling Boligforening • Beder-Malling Bridgeklub • Beder-Malling Pensionistforening • Beder-Malling Idrætsforening • Beder-Malling Lokalhistorisk Forening • Bofællesskabet Annehuse • Brugerrådet • Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd.-bestyrelse • Børnehaven Ajstrup Gl. Skole • Børneh. Stenhøjgård • Cantabile-koret • Chrysillis Koret • Dagtilbud Beder Syd • Dagtilbud Beder Øst • Det kreative Værksted • Digevænget Grundejerf. • Efterskolen for scenekunst • Egelundparken Afd. bestyrelse • Egnsarkivet Beder-Malling • Engdalgårds Grundejerf. • „Erik den
Røde” • Eskegården Lokalcenter • FDF Beder-Malling • Friluftsgården i Fløjstrup • Fulden Bakker Grundejerf. • Fulden Beboerforening • Fulden Mølle Andelsf.•
Fælles Fritid • Fælleshaven i Beder • Grundejerf. Byagervænget • Grundejerf. Morænen • Grundejerf. Præstelodden • Grundejerf. Regnbuen • Grundejerf.
Vilhelmsborg • Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest • Grundejerf. Malling Østerskov • Grundejerf. Mariendal Havbakker • Grundejerf. Skovlyst • Hyttefonden
Egehytten • Jordbrugscenter Århus • Jysk Ponyvæddeløbsforening • Kirkeager Grundejerf. • Kirkebakken 80, Andelsf. • Kvindekoret Englevild • Legepladsen
Svendgård • Lions Club • Lysningen Andelsf. • Majsvænget Andelsf. • Majsvænget Grundejerf. • Malling Dagtilbud • Malling Fritidsklub • Malling Menighedsråd •
Malling Syd Beboerf. • Malling Vandværk • Malling Varmeværk • Mallinghuse Andelsf. • Malling Bios Venner • Menighedsrådet Beder • Midgården • Musik i Malling
• Nyløkkevej Andelsboligf. • Seldrup Bakker Ejerlaug • SFO Fristedet • Skolebest. Beder Skole • Malling Skole • Skovly Grundejerf. • Socialdemokratiet • Sol
og Vind Bofællesskab • „Spiren“ Amatørteater • Stenhøj Beboerf. • Ung i Aarhus Oddervej • Vejlgårdens Grundejerf. • Venstre Århus • Vildrosen Bofællesskab
MALLING
PØLSEVOGN
HELE EGNENS NÆRBIOGRAF -OGSÅ DIN !
www.mallingpolsevogn.dk
SuperBrugsens P-plads, Malling
Bestilling 30 28 76 00
NU OGSÅ 3D
Billetbestilling døgnet rundt på
Ad v o k a t f i r m a e t
www.mallingbio.com
Inger Bjerrum Hansen
Billethullet åbner hver dag kl 18
Har du brug for en advokat?
Til forestillinger før kl 18 er der billetsalg
½ time før filmstart. Billettlf. 86 93 11 11
Jeg har speciale i ejendomshandler, men rådgiver tillige
om familieret, inkasso, lejeret, dødsboer og retssager.
Se min hjemmeside for yderligere oplysninger.
Din Systue i Beder
Fast lav pris for rådgivning
og ekspedition af handlen fra A - Z
Reparationer, omforandringer,
mindre syarbejde i stof, skind og sejldug.
Kører ud til gangbesværede.
Laura Lernevall, dameskrædder
Husk et advokatforbehold i din købsaftale – så er du sikker?
Inkassopartner
Oddervej 67, 1 - 8270 Højbjerg - Tlf. 8627 3000
www.advokat-bjerrum-hansen.dk
tlf. 60 60 82 11
• Badeværelser
BEDRE BØGER
I BEDER
In-house produktion
• Flisearbejde
• Reparationsarbejde
• Omfugning
• Tilbygning
• Nybyg
• Totalentreprise
Beder murerforretning ApS
Jesper Bruun
Tlf 4062 7412
Mikkel Bruun
Tlf 4062 7612
ADVOKATFIRMAET
KIM PEDERSEN
Engdalgårdsvej 78
•
8330 Beder
•
www.kplaw.dk
•
[email protected]
•
8676 1176
TRÆFÆLDNING / RODFRÆSNING
Topkapning, beskæring,
EJ GRAPHIC A/S
HØJVÆNGET 5 . 8330 BEDER
TLF. 86 93 66 33
40
Nummer 6/2013
TG-Træfældning
Stationspladsen 2 • 8340 Malling • Tlf.: 86 93 10 25
WWW.MallingKro.dk
Starupvej 64, Malling
Telefon 60 20 20 58