Teknisk datablad

DX18
18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system
Dansk
Betjeningsvejledning
®
DK
BEMÆRK
Alle instruktioner og garantier i denne manual og tilhørende dokumenter, kan ændres uden varsel af
producent, Horizon Hobby, Inc.
Specielt sprogbrug i manualen
Følgende angivelser er benyttet efter hvilken risikovurdering og opmærksomhed,
der bør anlægges ved benyttelse af produktet.
BEMÆRK:
Procedure, der hvis den ikke følges kan skabe skader fysisk, men ikke større skader på tredje part.
FORSIGTIG: Procedure, hvis den ikke følges kan skabe skader fysiske skader på tredje part.
ADVARSEL: Procedure der skal følges for at undgå skader på udstyr og omgivelser.
ADVARSEL: Læs hele manualen og bliv bekendt med alle muligheder i anlægget før det tages i
brug. Følges det ikke kan utilsigtede hændelser opstå med skader til følge!
Dette produkt er et avanceret fjernstyringsanlæg og skal betjenes med fuld fingermotorik. Sammen med sund fornuft vil
skader kunne undgås ved benyttelse af fjernstyringen. Dette produkt er ikke et legetøj og bør derfor ikke benyttes af
børn uden voksnes overvågning! Anvendes produktet forkert kan det forvolde skader på personer og omgivelser!
Forsøg ikke at adskille og reparere produktet uden særlig ekspertise. Er der tvivl om produktets funktionalitet,
indleveres det til forhandleren, der varetager klagebehandlingen. Kompatible produkter, der anvendes sammen med
produktet, men ikke er godkendt af Horizon Hobby, vil blive afvist som reklamation på produktet. Denne manual
indeholder instruktioner om anvendelse, vedligeholdelse og reklamationsmulighed før endelig retur levering til
forhandler.
ADVARSEL MOD KOPIPRODUKTER
Tak fordi du har valgt et Spektrum produkt. Køb altid et produkt fra en Horizon Hobby, Inc. Autoriseret
forhandler for at sikre kvaliteten af dit produkt og sikre garantikvalitet af dit Spektrum produkt. Horizon Hobby,
Inc. afviser alle reklamationer ved anvendelse af kopivarer. Selvom disse gør krav på at være kompatibel med
DSM eller Spektrum.
BEMÆRK: Dette produkt er kun beregnet til ubemandede modelfly i forbindelse med hobby eller hobbylignende fly,
biler og både. Horizon Hobby afviser reklamationer hvis anlægget anvendes til andet end det foreskrevne.
Aldersgrænse: Dette er ikke legetøj. Derfor anbefales det, at persone skal være 14 år eller mere.
GARANTIREGISTRERING
Besøg: https://community.spektrumrc.com og registrer dit produkt der.
BEMÆRK: DSMX tillader anvendelse af over 40 sendere samtidigt, så kan der kun anvendes under 40
samtidigt med DSM2 modtagere.
DETTE ER PILOTENS ANSVAR!
GENERELT
•
•
•
•
•
Modeller er ikke ufarlige og skal håndteres korrekt..
Installer modtagerne efter forskrifter for 2.4 Ghz anlæg.
Flyv med maksimum sikkerhed under all forhold.
Søg hjælp hos en erfaren pilot eller klub.
Vær forsikret mod erstatningskrav ved skader.
Kontakt hoved organisationen for modelflyvning.
De ved hvor der er egnede flyvepladser osv.
• Tænd altid for senderen først og så modtageren,
når flyvning skal gennemføres. Afslut med sluk
af modtageren og dernæst senderen.
• Når en model er BIND første gang, skal den efter endt
trimning BIND igen, for at få ”Fejlsikkerheds”
indstillingerne gemt i modtageren.
2
• Vær sikker på, at der er opladning nok til at
gennemføre hele flyvningen. Det sikreste er at
oplade batteriet helt, inden flyvning.
• Tilrettelæg flyvningen så batteriets aktuelle kapacitet
ikke overskrides.
• Udfør en rækkevidde test før hver flyvning med
modelflyet.
• Kontroller, at alle styrefunktioner passer.
• Flyv ikke i nærheden af publikum, parkeringsplads
eller anden mands ejendom.
• Flyv ikke under konditioner (vejrlig), der kan forringe
kontrollen med modelflyet.
• Hvis der er problemer med kontrollen over modellen
skal man straks lande og udbedre fejl i installation
med efterfølgende rækkeviddetest osv.
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
Velkommen til en ny generation af RC præcision og frihed. Med DX18 kan du flyve med alt og på nøjagtigt den måde
du ønsker. Du kan indstille DX18 let og elegant, nemmere end nogen sinde før.
DX18’s bredde struktur i Spektrum™ AirWave™ og programmerings funktioner er det mest alsidige der nogensinde
lavet til en håndholdt sender fra Spektrum. Man får ikke kun en række grundindstillinger for fastvingede fly,
helikoptere og svævefly, men også en mulighed for frit at vælge kanalernes placering i rækkefølge og hvilke
styrepinde, kontakter og glidere, der styrer hver servo osv.
Du kan balancere flere servoer på samme styreflade, balancere CCPM servoerne på helikoptere osv.
Tilmed kan man programmere sekvenser for servoer til f.eks. Hjullemme, flaps og bremseklapper osv. Som igen styres
med en enkelt valgfri kontakt.
Det bedste ved DX18 er måske, at den kan programmeres uden, at man er ekspert i programmering.
Om noget er den intuitive SimpleScroll™ til menuindgang og valg af underpunkter, det letteste at betjene og forstå
samtidigt med kontrol af modellen.
Du kan udfordre dig selv med opsætninger, der gør modelflyet endnu nemmere at kontrollere og udføre manøvrer man
ellers ikke turde udføre. Læs manualen grundigt igennem før du benytter DX18 for første gang. Der er så meget
denne sender kan indstilles til at udføre, at du ikke vil savne noget. Disse sider vil give dig et overblik, hvor meget
FØR DU BRUGER DIN SENDER:
Før du fortsætter skal du besøge Spektrum hjemmeside for at registrere og hente
(download AirWare™) opdateringer til senderen og gennemføre selve opdateringen.
Indhold i leveringen
•
•
•
•
2600 mA LiPo Senderbatteri (Installeret)
SD RAM Hukommelseskort
12V DC Universal 110/230 V AC Oplader
SPMAR9020 9 Kanal DSMX modtager
(Ikke inkluderet ved enkelte versioner)
•
•
•
•
•
SPM6803 BIND stik/sokkel
Manual
Unbraco nøgle
DX18 Halsrem
DX18 Dekorations ark
3
DK
INDHOLDSFORTEGNELSE
Afsnit 1
Senderbatteri ...........................................................................
Sender funktioner......................................................................
BIND’ing ...................................................................................
Failsafe® Fejlsikker tilstand ......................................................
X-Plus™...................................................................................
Benyttelse af senderen .............................................................
NAVIGATION (menuer) ............................................................
Model Type Programmerings vejledning ...................................
5
6
8
9
10
10
11
12
Fælles System Setup Funktioner
SYSTEM SETUP ......................................................................
Model Select (Modelvalg) ............................................................
Model Type (Modeltype valg) .......................................................
Model Name (Navngiv modellen) ..................................................
F-Mode Setup (Flyvestil) ............................................................
Flight Mode Name Setup (Navngiv flyvestil) ..................................
Channel Sources (Kanalen styres af)............................................
Trim Setup (trim af kanaler)...........................................................
Model Copy (kopier anden modelopsætning) ..................................
Warnings (Advarsler) ..................................................................
Telemetry (Telemetri opsætning) ..................................................
Preflight Setup (før flyvning checklisteopsætning)............................
Frame Rate (Modtagerens opdateringshastighed)............................
BIND ........................................................................................
Trainer (Lærer / Elevfunktion) ........................................................
Analog Switch Setup (Glidekontaktopsætning) ..............................
13
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
System Settings (System informationsopsætning)
User Name (brugernavn) .............................................................
Contrast (kontrast i display) ..........................................................
Backlight (Baggrundsbelysning af display) ......................................
Mode (Mode for styrepindenes funktioner) .......................................
Battery Alarm (batterikontrol med alarm) ........................................
Selecting a Language (Valg af sprog i display) ...............................
Selecting a Region (EU 2.4 Ghz regulering) ...................................
Inactive Alarm (aktiver/deaktiver alarm) .........................................
Extra Setting (ekstra opsætninger) ................................................
Serienummer (viser serienummer) ...............................................
Calibrate (kalibrer styrepinde) .......................................................
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
Transfer SD Card (Hukommelseskort)
Import Model (indlæs opsætning fra SD kort) ...................................
Export Model (gem opsætning på SD kort) ......................................
Update Firmware (opdater senderens program) .............................
Servo Setup. (Servoernes opsætning) ...........................................
20
20
20
21
4
Function List menu
Differential (kun for fastvigede modeller) .........................................
V-Tail Differential (kun for fastvingede modeller) .............................
Throttle Cut (stop motor eller tomgang) ...........................................
Sequencer (serie/rækkefølge) ......................................................
Range Test (rækkeviddetest) .......................................................
Timer (timer ur til alarmer osv.) .......................................................
Telemetry (telemetri for målinger fra modellen) .................................
Monitor (visning af servoers aktuelle styring) ....................................
X-Plus Monitor (visning af ekstrakanalernes styring) ........................
22
22
22
24
25
26
26
26
26
Afsnit 2 Acro (Fastvingede motorfly)
Anbefalede servokanaler.......................................................... 27
Gyro på rorflader ....................................................................... 28
Pitchkurve på propel (kommer senere) ..................................... 28
Afnit 3 Heli (Helikoptere)
Swash Type (Swashplade typen) ..................................................
Swashplate ..............................................................................
Gyro .........................................................................................
Governor ..................................................................................
Tail Kurve .................................................................................
HELI Mixing ..............................................................................
29
29
30
30
30
30
Afsnit 4 Sail (Svævefly)
Svævefly , type .........................................................................
Trim ..........................................................................................
Luftbremse grundopsætning (Camper).....................................
Luftbremse system Camper System .........................................
31
31
31
31
Afsnit 5 generelt
Modtager installation og strømkrav
AR9020 Modtagerspecifikationer .............................................
Features ...................................................................................
Modtager installation ................................................................
SAIL Mixing (Miksning af rorflader) ............................................
Strømkrav ................................................................................
Vejledning til strømforsyning .....................................................
Mekaniske justeringer ..............................................................
2.4 Ghz fejlsøgning ...................................................................
AMA .........................................................................................
FCC information .......................................................................
FAA information ........................................................................
Garantibegrænsninger .............................................................
Kontaktinformationer ...............................................................
Reservedele informationer .......................................................
CE informationer (EU regler).....................................................
32
32
32
32
33
33
34
35
36
37
38
38
39
39
39
DK
SENDER BATTERI
Opladning af batteri og forholdsregler
Ved at undlade at følge disse forskrifter og advarsler kan resultere i forringelse af produktets ydeevne, give elektriske problemer,
overophedning og i værste fald give anledning til brand og dermed følgeskader.
•
•
•
•
•
•
•
•
Læs og forstå alle vejledninger før anlægget tages i brug
Tillad IKKE børn at oplade batteripakker
Tab IKKE oplader eller batteri på gulvet
Forsøg IKKE at oplade defekte batterier
Forsøg IKKE at oplade batteripakker med forskellige celler
Forsøg IKKE at oplade batteripakker hvis ledninger er beskadigede
Tillad IKKE batterier eller komme i kontakt med fugt/vand
Forsøg IKKE at oplade batteripakker i for høje eller for lave
temperaturomgivelser, men kun mellem 10 og 27 grader Celsius og
ikke i direkte sollys
• Afbryd altid opladeren efter afsluttet opladning og lad opladeren
hvile mellem hver opladning (afkøling)
• Kontroller altid et nyt batteri før opladning
• Afbryd altid hvis der spores fejl eller unormale tilstande og kontakt
Horizon Hobby for udbedring osv. Hvis produktet fejler
• Hold altid batterier og oplader væk fra let antændelige materialer.
Anbring evt. Batterier/oplader på materialer, der kan tåle varmen
fra batteri/oplader.
• Afslut/afbryd ALTID opladningen, hvis batteri eller oplader ikke
kan berøres (overophedet)
Batteri/oplader må føles lun men ikke brændende varm!
FORSIGTIG:
Opladning af din sender
DX18 leveres inklusiv et LiPo genopladeligt batteri.
DX18 har indbygget en oplader til dette 2 celle batteri (2000
mA) LiPo batteriet oplades med 200 mA. Opladestikket er ikke
polafhængig, men skal være 12 V jævnstrøm (DC)
Benyt den medleverede strømforsyning/oplader eller
tilsvarende!
Batterier skal være under opsyn når de oplades!
LED indikatorer
Den blå LED indikerer at DX18’s batteri er under opladning.
Den orange LED indikerer at DX18 er tændt og der er sende
effekt på antennerne. Hvis den ikke lyser, men DX18 er tændt
er der ikke noget sendersignal!
BEMÆRK: Forbind ikke en standard oplader til DX18.
Batteri Alarm
BEMÆRK: Hvis du vil oplade batteriet med en standard LiPo
I System Settings menu kan skifte type og alarm niveauet. T
oplader skal batteriet udtages af DX18 under opladning.
Første gang batteriet oplades vi det tage 12 til 15 timer når det
oplades i DX18 og den blå LED vil slukke ved et fuld opladt
batteri.
Brug den medleverede 12V oplader/strømforsyning.
Opladning af batteri i DX18
•
En alarm vil gives, hvis batterispændingen når denne
indstilling (4,3 V for NiMH og 6,4 for LiPo).
FORSIGTIG: Skift ikke den nedre spænding for LiPo
batterier
dybdeafladning
til under 6.4V. Hvis det gøres kan
skade batteriet!
1.
Sluk for DX18
2.
Forbind den medfølgende 12 Volt strømforsyning til
DX18’s
stik i højre side (charge port).
3.
Forbind den medfølgende 12 Volt strømforsyning til 230
Volt
4.
Den blå LED på forsiden af DX18 vil lyse under
opladningen og slukke ved fuld opladet batteri
5.
Afbryd strømforsyningen når opladningen er afsluttet
6.
Fjern strømforsyningen fra 230 V, når der ikke oplades.
Opladestik
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
5
DK
SENDER FUNKTIONER (fastvinget mode 2)
DX18 senderen leveres med en tynd
plasticfilm over frontpanelerne. Denne
film beskytter mod fugt og støv, men den
vil med tiden løsne sig. Filmen kan
fjernes med forsigtighed, hvis det
Venstre
2.4 Ghz HF LED
Antenner
Højre trim
Kontakt I og BIND
Kontakt D
Højre analog knap
Kontakt E
Kontakt A
Kontakt H
Kontakt B
Kontakt G
Kontakt
Kontakt F
Højderor
Krængror
Sideror
Motorgas
Motor trim
Trim højderor
Sideror trim
Baggrundsbelyst
LCD display
Trim krængror
Rulleknap til
menustyring/valg
Stik til oplader
Back
Clear
6
Højttaler
Afbryder (tænd/sluk)
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
Bærehåndtag og antenne
Fjeder stramning eller
slækning på styrepindenes
centrering
Stramning eller slækning
af modhold på motorgas
styrepinden
Venstre
Højre
Venstre
gummihåndtag
Højre
gummihåndtag
DC stik til den
medfølgende
oplader
Batteridæksel
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
Lærer/elev
minijackstik
SD kortholder
7
DK
BINDING
BIND’ing er måden hvomed sender og modtager kodes sammen via GUID (Global Unique Identificering) DX18 senderens ID og
modelnummer overføres til modtageren. DX18 og medleverede AR9020 er sammenkodet (BIND) fra Spektrum® . Du skal dog
gennemføre et BIND når modelflyet er opsat og trimmet, hvilket overfører FailSafe™ positionerne til modtageren.
BIND´ning modtager med batteri tilsluttet modtageren.
1.
1. Sluk for DX18
Sæt motorgas til laveste
position.
2. Indsæt BIND stikket i
BIND/DATA tilslutningen
på modtageren.
3. Tilslut batteriet til én af de
frie stik.
4. Modtagerens LED vil
begynde at blinke som
tegn på at modtageren er
klar til BIND.
HOLD KNAPPEN NEDTRYKKET TIL
BIND = OK
5. Hold BIND knappen nede,
medens DX18 tændes.
Når modtagerens LED’er
lyser konstant kan den
slippes og BIND er OK.
6. Fjern BIND stikket og
BIND er gennemført.
Monter og kontroller de
anvendte kanaler.
BIND´ning med motorstyring (Electronic Speed Controler) med BEC (batterierstatningskredsløb)
1.
1. Sluk for DX18
Sæt motorgas til laveste
position.
2. Indsæt BIND stikket i
BIND/DATA tilslutningen
på modtageren og BEC til
THRO kanalen.
BEC THRO
3. Tilslut motorbatteriet.
4. Modtagerens LED vil
begynde at blinke som
tegn på at modtageren er
klar til BIND.
! Fjern evt. propellen fra motoren af
sikkerhedshensyn.
HOLD KNAPPEN NEDTRYKKET TIL
BIND = OK
5. Hold BIND knappen nede,
medens DX18 tændes.
Når modtagerens LED’er
lyser konstant kan den
slippes og BIND er OK.
6. Fjern BIND stikket og
BIND er gennemført.
Monter og kontroller de
anvendte kanaler.
FORSIGTIG: Når DX18 benyttes med små fly (parkflyvere) kan der anvendes mindre modtagere med kortere
rækkevidde.
8
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
FAILSAFE, modtagerens fejlsikkerhedsfunktioner
Når DX18 og modtagere sammenkodes med BIND proceduren programmeres også FailSafe™ ind i modtageren. Disse værdier
anvendes ved radiosvigt af længere varighed. Hvis forbindelsen svigter over mange sekvenser skifter modtageren til disse
indstillinger. FailSafe i AR9020 kan indstilles til 3 metoder for hvordan et radiosvigt håndteres. Det er SmartSafe™, Hold sidste
stilling fra DX18 og indprogrammerede og predefinerede positioner. Hvis f.eks. du har motorstyring på en anden kanal end 1 (et),
anbefales det at indstille den kanal på laveste niveau, som den har ved BIND.
SmartSafe™ Fejlsikkerhed
SmartSafe™ er en sikkerheds indstilling på motorstyringen og
kun på denne kanal.
Det giver følgende fordele:
• Forhindrer EL motorer i at starte med senderen slukket.
Dvs. uden signal til modtageren, starter Elmotoren ikke.
• Forhindrer ESC (motorstyringen) at blive aktiveret før signal
til den, er fra laveste motorgas, kommer fra senderen.
• Slukker for motoren hvis radiosignalet udebliver i flere
millisekunder. På brændstofmotorer sættes gasen til
tomgang.
• Hvis motorgaspinden er i andre positioner end lav, vil
Hold sidst modtagne positioner på servoer
Hvis modtageren mister forbindelsen til senderen vil alle
kanaler forblive i den sidst kendte position med undtagelse af
motorgas. Den vil gå i laveste stilling. F.eks. hvis modellen er i
et drej, vil den fortsætte med at dreje, men miste sin motorkraft.
Sådan programmeres det:
SmartSafe™ bliver automatisk indstillet i BIND proceduren.
BEMÆRK: Du skal sætte styrepinden til motorgas, i laveste
position. BIND gemmer denne indstilling/position til brug ved
fejl.
Afprøv om det virker:
Det gøres simpelt, ved at slukke for senderen med motorstyrepinden over laveste stilling. Motoren skal da slukke eller
skifte til tomgang.
FORSIGTIG: Hold flyet fast til jorden eller afmonter
propellen under testen. Hvis indstillingen ikke er korrekt ved
programmeringen, kan motoren give gas efter den indstilling
Afprøv om det virker:
Hold styrepindene i forskellige positioner og sluk senderen. Alle
servoer vil blive i den stilling hvor de var da senderen blev
slukket.
Sådan programmeres det
1. Lad BIND stikke forblive under hele BIND proceduren.
2. Fjer først BIND stikket når modtager og sender er kodet
sammen (BIND = OK)
FORSIGTIG: Hold flyet fast til jorden eller afmonter
propellen under testen. Hvis indstillingen ikke er korrekt
ved programmeringen (BIND), kan motoren give gas
efter den ukorrekte indstilling!
Foruddefinerede Failsafe indstillinger
Hvis signalet mistes under flyvning kan det på f.eks. Svævefly,
være praktisk, at luftbremsen aktiveres og evt. tvinges ind i
sving osv. så modellen ikke flyver væk.
Sådan programmeres det:
1. Indsæt BIND stikket og tænd for modtageren
2. Når modtagerens LED’er blinker, fjernes BIND stikket fra
modtageren.
3. LED’erne skal fortsætte med at blinke.
4. Sæt styrepinde og kontakter i den position servoerne skal
indtage, hvis Failsafe indtræder. Tænd for senderen i BIND
mode.
5. BIND skal være gennemført på under 15 sekunder.
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
NB:
Failsafe funktionerne kan være forskellige fra modtager
til modtager. Hvis du anvender en anden modtager end
AR9020, så konferer med manualen til den modtager du
anvender. Før hver flyvning kontrolleres BIND og
Failsafe funktionerne .
FORSIGTIG: Hold flyet fast til jorden eller afmonter
propellen under testen. Hvis indstillingen ikke er korrekt
ved programmeringen (BIND), kan motoren give gas
efter den ukorrekte indstilling!
9
D
x-PLUS™
x-Plus kanaler og ingen Failsafe™ funktion
Vi påpeger at man ikke kan benytte fejl sikkerhed på servoer,
der er forbundet på X-Plus modulet. Failsafe er ikke en
mulighed på X-Plus Modulet. Dog vil modulet holde den sidst
anvendte position på servoerne ved radiosvigt!
Aktivering af X-Plus
1. Find Frame Rate Menuen i System Setup.
2. Rul ned til X-Plus og tryk på rulleknappen for at aktivere
X-Plus. X-Plus Inputs menuen bliver aktiv og kanalerne
kan konfigureres i menuen.
AUX6 og AUX7 kanaler er tilgængelige på 12 kanal modtagere
når X-Plus er aktiv. AUX6 og AUX7 er med 2048 opløsning og
22 millisekunder frame rate ( Kun på 12 kanal modtagere).
Hvis du kar valgt 11 millisekunder frame rate før X-Plus
aktiveres, skiftes frame rate til 22 millisekunder når X-Plus
modulet aktiveres.
ADVARSEL: Forbind IKKE motorstyring (gas) eller
primære styreflader til X-Plus Modulet. X-Plus kanaler
er kun tænkt som styring af sekundære funktioner. XPlus
kanalerne har opløsning på 512 bit og forskellig reaktionstid på
mellem 22 og 88 millisekunder. Når X-Plus er aktiv, er de
første 10 kanaler standard på 22 millisekunder (frame rate).
Søg på www.spektrumrc.com for mere information om X-Plus.
Vises og vælges fra Channel Assign menuen
IBRUGTAGNING AF DX18
SD hukommelseskort
Brug det medfølgende SD kort til overføre opsætninger i
System Setup menu og udfør følgende:
• Import (indlæsning) modeller fra en anden DX18 sender
• Export (overfør) modeller til en anden DX18 sender
• Update AirWare™ software i DX18 senderen
• Del opsætninger mellem DX18 sendere.
Under batteridækslet findes SD kortholderen, i bunden af DX18.
Tip: I System Settings, Serial Number display, kan du let
kopiere din DX18’s serienummer til en tekstfil. Denne fil kan vises
på en PC og med kopi/indsæt overføre det til Spektrums®
registrering på deres hjemmeside, community.spektrumrc.com.
10
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
NAVIGERING
• Brug rulleknappen, Back (tilbage) og Clear (slet/ryd)
knapperne ved displayet til programmering af DX18.
• Drej eller tryk på rulleknappen flytter mellem
menupunkter og tryk for valg osv. i menuerne.
• Brug Back knappen for at komme til foregående
menupunkt.
(f.eks. for at gå tilbage fra Mixing menu til Function
List).
• Brug Clear knappen til at skifte en værdi tilbage til dens
fabriksværdi. (Nogle punkter har ikke en standardværdi.
F.eks. alarmværdierne i Timer menuen).
• Hold knapperne Clear og Back nede medens DX18 er
tændt, skifter til Model Select (modelvalg) direkte. Det
tillader modelskifte, uden at DX18 skal slukkes og
efterfølgende tændes igen, for at skifte model.
• Hold rulleknappen nede når DX18 tændes, skifter til
System Setup menuen.
• DX18 udsender ikke radiosignal, når den er i
System Setup menuen. Det beskytter dine servoer for
uheld med forkerte informationer til dine servoer under
opsætning af DX18.
• Tænd for DX18, uden påvirkning af knapper vil vise
modelnummer der er anvendt ved opstart af DX18.
Et tryk på rulleknappen vil skifte til Function List menu.
• Når du vil ændre en værdi i et menupunkt fremhæves
punktet og man kan vælge og og rulle værdierne i
punktet.
• På nogle menupunkter udfører CLEAR og BACK
knapperne intet. F.eks. knappen BACK udfører intet i
hoveddisplayet, medens CLEAR nulstiller Timer. Disse
knapper kan dog programmeres til at udføre hurtig skift
til andre menuer. I de fleste menuer vil de indsætte
grundværdier. Hvis man vil anvende dem til skift op/ned
på servokanaler skal de indstilles i CLEAR/BACK
menuen. Hurtigt skift til grundværdier kan tilføjes disse
knapper. Hvis du vil anvende dem til niveaukontrol eller
slet ikke, kan det indstilles i denne menu, som findes
under System Menu. Dog, hvis man tildeler Thottle Cut
til BACK knappen og det samme som Throttle Cut
knappen, vil Throttle Cut ikke blive vist i displayet.
Tryk
Enter,
Vælger
eller afslutter
med valg
Drej
Flytter mellem
menupunkter eller
vælger
Hold
Hold i over 3
sekunder og slip,
skifter til
hovedmenu
Tip: Afmærkningen med den mørke firkant under
valgmulighederne, viser det aktuelle valg. Drejning af
rulleknappen og efterfølgende tryk på samme vil flytte
dette mærke og blive den nye indstilling.
Hoveddisplayvisning (mode 2)
Funktion i display
A
Modelnummer i DX18’s hukommelse
B
Modellens givne navn
C
Batteriets opladningsniveau (analogvisning)
D
Digital visning af batteriets spænding
E
Modeltype visualiseret
F
Højderor trim, viser også trimværdi ved tryk
G
Krængror trim
H
Modellens timer tid
I
Sideror trim
J
Motorgas trim, viser også trimværdi ved tryk
K
Timervisning
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
D
C
A
B
E
K
F
J
I
H
G
11
DK
MODEL TYPE, FORSKEL I MENUER
Menupunkter ændres med Model Type valget. Der er tre (3) menusæt.
Airplane (fasvinget motorfly), Helikopter og Sailplane (Svævefly), men
de er identiske på alle modeller med modeltypen. Oversigterne
herunder, viser forskellene og i den rækkefølge de fremkommer.
System Setup List:
Function List:
Model Select
Servo Setup
D/R and Expo
System Setup List:
Function List:
Model Select
Servo Setup
Model Name
Differential
V-Tail Diferential
D/R and Expo
F-Mode Setup
Throttle Cut
Differential
Channel Assign
Motor Curve
V-Tail Diferential
Trim Setup
Camber Preset
F-Mode Setup
Throttle Cut
Model Copy
Camber System
Channel Assign
Throttle Curve
Model Reset
Mixing
Trim Setup
Pitch Curve
Warnings
Sequencer
Model Copy
Gyro 1
Telemetry
Range Test
Model Reset
Gyro 2
Preflight Setup
Timer
Warnings
Flap System
Telemetry
Mixing
Bind
Monitor
Preflight Setup
Sequencer
Trainer
Xplus Monitor
Range Test
Analog Switch Setup
Bind
Timer
System Settings
Trainer
Telemetry
Transfer SD Card
Analog Switch Setup
Monitor
System Settings
Xplus Monitor
Model Name
Telemetry
Transfer SD Card
System Setup List:
Function List:
Model Select
Servo Setup
D/R and Expo
Model Name
Throttle Cut
Throttle Curve
Tip: Hold din DX18 sender’s Airware™ software opdateret
gennem medlemskab af Spektrum Community, så du
også kan blive informeret om ændringer og tilføjelser.
F-Mode Setup
Pitch Curve
Channel Assign
Swashplate
Trim Setup
Gyro
Model Copy
Governor
Model Reset
Tail Curve
Warnings
Mixing
Telemetry
Sequencer
Preflight Setup
Range Test
Timer
Bind
Telemetry
Trainer
Framerate
Analog Switch Setup
Monitor
System Settings
Xplus Monitor
Transfer SD Card
12
DK
FÆLLES SYSTEM SETUP FUNKTIONER
SYSTEM
Model Select (model valg)
Anvend Model Select menuen til at skifte til en anden model
og dennes opsætning.
Hurtig adgang til menuen Model Select
Tryk på Clear og Back knapperne samtidigt, i hoveddisplayvisningen, skifter til Model Select.
Model Type
Model Type grundprogrammerer den valgte model til én af 3
funktioner til Airplane (ACRO) fastvigede modelfly, Helikopter
(HELI), eller Sailplane (SAIL) fastvingede svævefly. Vælg altid
modeltype før de øvrige opsætninger indstilles. Hver modelnummer kan være én af 3 typer ACRO (fastvinget), HELI
(helikopter) eller SAIL (svævefly).
NB: Alle opsætninger mistes, hvis modeltypen skiftes. Dvs. når
man skifter Model Type, vil alle nuværende indstillinger
skifte til fabriksindstillingerne.
Model Name, model navn
Navngivning af modellen er normalt noget af det første man
indstiller. Navnet kan, i hver af de 50 modelnumre, skrives med
op til 20 tegn i et miks af store og små bogstaver, samt tal og
symboler (ÆØÅ og æøå undtaget) for at identificere modellen.
Navnet kan ændres senere, uden at det påvirker de øvrige
opsætninger i model-nummeret.
F-Mode Setup
Brug Flight Mode Setup funktionen til at vælge omskiftere til at
aktiveres de forskellige flyvemåder, tildel miksning eller
kanaludgang til en enkel kontakt/omskifter.
Mode
Antal kontakter
Antal stillinger
Fastvinget
2
5
Helikopter
3 (inklusiv Throttle Hold)
5 (inklusiv Throttle Hold)
Hvis man ønsker sin egen variant, kan indstillingerne gemmes i
10 kombinationer og sættes i skema som DX18´s
programmerede tabel og benyttes med disse ændringer for
hver svævefly model.
Programmer først kontakt 1 og efterfølgende kontakt 2.
Værdierne genereres baseret på tabellen og du bestemmer
hvad positionerne skal angive når kontakterne betjenes. Der
kan opstår ”huller” som følge af dine valg, men du kan omdøbe
mode valget og definere positionerne til forskellige handlinger.
Vær omhyggelig med test af alle positioner så der ikke opstår
Antal
Flight
Modes
Sailplane Flight Mode Setup (svævefly Mode opsætning)
I F Mode Setup, kan der programmeres op til 10 flyvemåder,
som kan tilkobles én til fire kontakter/omskiftere. Kontakterne
kan prioteres således, at en kontakt kan bestemme mere end
de andre. Dvs. den bestemmer hvad der styres uanset de
andre omskiftere's stilling. Inden for primærvalgte F Modes for
svævefly vises her en tabel over disse valg af flyvestadie eller
stil. Inden for denne tabel kan der anvendes 10 flyve
indstillinger med en kombination af op til 4 omskifter/kontakter.
F mode positionerne kan tildeles på omskifterne på DX18. Når
kontakt 1 er grundopsat (default) til 0 eller 2, er er kontakt nr. 2
sat til de samme værdier (0 eller 2) for alle positioner af
omskifter nr. 2 Når omskifter 1. er i er i position 1 så vælges, så
vælges omskifter 2’s stillinger og indstillingerne for dennes
position. Hvis dette mønster skal skiftes vælges Custom Mode.
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
2
3
3*
4
4
5
2P
3P
2P
2P
3P
3P
2P
3P
2P
3P
Switch 1
(Antal
positions)
Switch 2
(Antal
positioner)
Flight Mode
1
2
3
4
Launch
Launch
Launch
Launch
Launch
Launch
Cruise
Cruise
Cruise
Cruise
Cruise
Cruise
Land
Land
Thermal
Thermal
Land
Thermal
5
Thermal
Speed
Speed
3* Skal være i en 4 eller 5 Flight mode.
13
DK
Flight Mode Names, Navngiv Mode Setup
Flight Mode Names Setup kan skifte navnene for de
forskellige
F Mode stillinger og vises på displayet under flyvning.
Tip: Hvis du skifter sprog bliver navnene ikke oversat.
Channel Sources, kanal kilder (styres af xx)
Menuen Channel Sources anvendes til at indstille hvilken
styrepind, kontakt og knapper kanalen styres af.
Kanalerne kan frit styres af de valgte betjenings muligheder.
Trim Setup
Trim Step funktionen justere hvor mange klik pr. trimstep for
hver klik på trimknapperne. For eksempel vil man have store
ændringer for hver trimklik ( 8 til 10 ) for en ny model og mindre
for en mekanisk veltrimmet model. Med store trin kan man
hurtigere få modellen klikket på plads og så senere anvende
mindre step når den er på plads ( 1 til 5 ) og mere præcis under
flyvning. Trim Step funktionens værdier kan være fælles ellen
individuel for hver styrefunktion. Mange helikopterpiloter
anvender individuelle indstillinger, da de følger modellen når F.
Mode skiftes.
Vigtigt: Trim Step funktionen har ingen påvirkning af
endepunkterne for servoerne, kun hvor mange klik der kan
være anvendt. Hvis der vælges 0 (nul) vil trimmeknapperne
være uden virkning. Med Common Trim - er alle trimstep for
kanalerne ens i alle F Mode. (Flyvestil/måde) Med F-Mode Trim
er alle trim afhængig af F Mode kontaktens stilling. Dvs. Trim
følger de individuelle trim step angivelser og er automatisk
gældende sammen med F Mode knappens stilling.
Trim Type
Normal og krydsede trim skifter side på sideror og krængror,
såvel som for højderor og motorgastrim.
Kanaler koblet via X-Plus modulet kan ikke trimmes!
Motorgastrim fungerer kun på den nedre halvdel af
styrepinden, der efterfølgende fungerer styrepinden som en
positionsfunktion. Motorgastrim fungerer fra 0 (nul) til
midterstillingen på styrepinden.
Trim på motorgas er kun effektiv på 0 til 50% (midterstillingen)
I stillingen 0 er trim 100% aktiv og falder til 0 ved
midterstillingen af styrepinden.
Tip: I Aircraft Mode (fastvingede fly) kan Throttle trim
(motorgas) indstilles til Digital trim med højre eller venstre
knapregulering. I Helikopter Mode kan højre og venstre
reguleringsknap trimme hhv. Throttle og Pitch (stigning på
rotorbladene). De kan også allokeres på de to øverste
trimmeknapper. I Helikopter Mode kan gyro og governor
14
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
Model Copy, kopier modelopsætning
I Model Copy menuen kan hele opsætningen af en model, kopieres til
en af de andre 49 modelplaceringer. Brug metoden til at organisere
dine modeller i grupper osv.
● Organiser modellerne i kategorier efter type eller størrelse.
Du skal BIND efter kopieringen til et andet nummer i DX18.
● Du kan eksperimentere med en model og bevare en kopi, hvis
der går galt.
fleste helikoptere med 120 grader CCPM swash, uanset
motortype. En grundopsætning fra en Extra 300 type, med
dobbelt servo på krængror og dobbelt servoer på højderor
osv. er også et godt udgangspunkt for andre 3D/ACRO
modelfly.
! Kopiering til en hukommelsesplads sletter alle tidligere
opsætninger på denne plads.
Tip: Gem en kopi på et SD kort som backup, hvis pladsen
● Benytte flere opsætninger på samme model. Husk BIND ved skift
mellem modelnumre!
Kopier en models opsætning som basis for en ny model. F.eks. JR®
Vibe™ 50 helikopter med 120 grader CCPM til mixing, gyro and
governor programmering er en god startopsætning på de
Warnings, advarsler
Warnings funktionen programmerer en lydgiver eller vibrerer,
hvis f.eks. Kontakter, omskiftere eller styrepinde er i en uønsket
position ved opstart af DX18. Når en usikker indstilling af disse
displayet vise dette og senderen vil ikke udsende højfrekvens til
modtageren, før en sikker indstilling er klar!
Du kan selve udvide kontrollen, hvis der er yderligere
indstillinger der er usikre ved opstart af DX18, men er OK under
flyvning.
BIND Telemetri Modul og modtager
Telemetry, telemetri
DX18 er klar til at modtage informationer fra telemetrisendere
monteret i modelflyene. Kig valgmulighederne igennem og vælg
hvilke sensorer du vil have monteret i modelflyet og skal indkøbe
som ekstraudstyr. Se hos din forhandler eller på internettet
www.spektrumrc.com for nærmere hvilke moduler der
understøtter dine ønsker. Kontroller også for de seneste
opdateringer af firmware til DX18. Telemetrimodulet skal BIND til
DX18 i lighed med modtageren, der skal have telemetriudgang
til modulet. Korrekt installation er vigtigt for at data sendes til
Det giver DX18 mulighed for både at sende til modtageren og modtage
data i realtid og vise dem i displayet på DX18. Denne mulighed kræver
et telemetrimodeul f.eks. TM1000 og sensorer.
Modul og sensorer købes særkilt.
Telemetri muligheder:
• RPM, omdrejninger på motor osv.
• Voltage Flight Battery, spændingen på motorbatteri eller lignende
• Temperatur
• Altitude, højdemåler
• Airspeed, hastighed i forhold til omgivne luft
• Receiver Battery, modtagerens forsyningsspænding
• Flight Log Data, data for udfald af frames og fejlsikkerhedstilstande
• 8G G-Force, vægtforøgelse, centrifugalkraft,
• 40G G-Force, vægtforøgelse, centrifugalkraft
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
1. Forbind dataporten på modtageren til modulets data port
med det med kabel der fulgte telemetrimodulet.
2. Tryk på BIND knappen, på telemetrimodulet, og hold den
nede og tilslut spænding til modtageren og slip når LED
blinker på modul og modtageren.
3. LED blinkene viser, at begge er i BIND mode.
4. Sæt styrepinden til motorgas og kontakter til de ønskede
indstillinger ved Failsafe™ (normalt lav gas og neutrale
styrepinde og kontakter) og sæt DX18 i BIND funktionen.
5. DX18 vil vise modtagertypen i displayet og efter en del
sekunder vil DX18 skifte til hovedmenubilledet i displayet
og BIND er gennemført.
6. Skift til Telemetry displayet og kontroller, at log data og
modtagerspænding vises i displayet.
7. Rul og vælg i Settings option for at vælge, hvad der sendes
fra telemetrimodulet.
8. Rul og vælg File Settings for at aktivere Data Logning
Funktionen. Her kan du vælge filnavn (file name) for
logningen og kontakt, der skal starte logningen. Denne fil
kan sendes til e.mail adresse med et Spektrum STi™ og
app for at analysere logningen.
15
D
Preflight Setup, før flyvning kontrolpunkter
En checkliste kan programmeres, hvad der skal kontrolleres før
hver flyvning. Det er f.eks batterier, brændstof. Listen kan
programmeres til at fremkomme nå DX18 tændes eller ny
model vælges. Alle punkter skal mærkes af før DX18 tænder
for sit HF styresignal.
Punkter tilgængelige:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Receiver Battery Test, Kontrol af batterier
Fuel Tank Full, Kontrol af optankning
Hatch Attached, Dæksler lukket
Test Controls, Kontrol af ror og udslag
Wing Bolts Secured, Vingebefæstigelser, skruer/møtrikker
osv.
Air in Retracts, Kontrol af optrækkelige hjul
Prop Secured, Propel sikret
Reset Timer, Stopur eller tidsmåler nulstillet
Start Timer, Start af stopur eller tidsmåler
Frame Rate
Frame rate funktionen vælger mellem 22ms og 11ms.
Grundindstillingen er 22ms. Skift kun til 11ms, hvis
modtageren kan anvende 11ms og servoerne kan benytte
denne indstilling. Mange analoge servoer kan ikke opdatere i
denne Frame Rate og derfor skal de benytte 22ms Frame
Rate.
DSM2 eller DSMX modes kan også vælges. Hvis DSM2 er
Valgt vil DX18 anvendes DSM2 uanset om modtageren er til
DSMX eller DSM2. Hvis DSMX er valgt, vil DX18 benytte
DSMX når modtageren anvender DSMX og DSM2 hvis
modtageren kun anvender DSM2. Om modtageren anvender
DSMX vil blive indstillet automatisk ved BIND proceduren.
X-Plus Activation, Aktivering af ekstrakanaler
Aktiver X-Plus kanalerne i Frame Rate menuen. Du kan sætte
X-Plus til INH (inhibit = ikke aktiv) eller Act (aktiveret).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ignition Battery Charged, Tændingsbatteri opladet
Fuel Plug in Place, Brændstofprop på plads
Flight Battery Charged, Hovedbatteri fuldt opladet
Throttle Trim Position, Motor trim position
Gyro Initialized, Gyro aktiveret
Gyro Gain Position, Styrke på Gyroens virkning
Governor Gain Position, Motorregulerings kontrol
Glow Driver Activated, Glød tilslttet ved start
Blade Bolts Tightened, Rotoblad forsvarligt monteret
Tip: Når der skiftes mellem sprog, forbliver disse oplysninger i
hukommelsen indtil du ændrer det i tekstredigeringen.
NB:
Hvor DSMX tillader anvendelse af flere end 40 sendere
samtidig skal der også anvendes DSMX modtagere. Når
der anvendes DSM2 modtagere skal der være mindre
end 40 sendere i gang på samme tid.
FORSIGTIG: Forbind aldrig motorgas eller en primær
styring (rorflader) på X-Plus modulet. X-Plus kanaler er
kun til sekundære styringer og har kun en opløsning på
512 trin og en skiftende responcetid mellem 22ms og
88ms. Når X-Plus er aktiv, er de første 10 kanaler fast
på 22ms.
BIND
Referer til BIND instruktioner i Afsnit 1. BIND mode i DX18 kan
udføres ved, at DX18 tændes med BIND/L knappen holdt nede
eller skift til BIND menu via System List menuen. Rul ned
gennem menuerne og vælg BIND fra displayvisningen BIND.
Vælg BIND når modtageren er i BIND mode.
16
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
D
Trainer, lærer/elev
DX18 har en programmerbar lærer/elev funktion med fire (4)
måder at anvende den på. DX18 benytter kontakten I til
aktivering under flyvning. Det aktiveres med trykkontakten og
én af de fire (4) følgende metoder kan anvendes.
Inhibit
I Inhibit skal slavesenderen (elevsenderen) have samme
opsætning som mastersenderen (lærersenderen). Det gælder
servoer, servoreversering, vandringslængde og subtrimninger
osv.) Det kopieres eventuelt til DX18 via SD memory kortet.
Programmerbar
Med programmerbar input kan du vælge hvilke kanaler der skal
overføres når trainerkontakten nedtrykkes. Det kan være fra én
til alle kanaler. Det kan være ideelt til en begynder, der skal
lære at styre en kanal af gangen eller nogle få og enkle
funktioner. Læreren styrer de øvrige kanaler. Slaven
(elevsenderen) skal sættes med fabriksindstillinger, uden trim
og andre afvigelser fra standard på elevsenderen (slave).
Slave, elev
Brug Slave mode når DX18 anvendes som elevsender og en
anden sender anvendes som master med Pilot Link. I dette
tilfælder er der ikke afhængighed af opsætningen på slaven.
Anvend DX18 Trainer Funktion
1. Bind master DX18 til modtageren på modelen.
2. Forbind et egnet kabel (f.eks. SMP6805) på trainerstikket
på mastersenderen (læreren).
3. Kontroller at begge senderes batterier er fuldt opladede.
4. Slavesenderen skal være slukket (Den tænder når
kabelstikket sættes i).
5. Forbind kablet til slaven (elevsenderen).
6. Elevsenderen vil vise information på displayet, men
udsender ikke nogen højfrekvens.
7. Kontroller funktionerne med tryk/slip på trainerkontakten
(I) på mastersenderen.
Pilot Link Master
Når Pilot Link Master er valgt er det kun styrepindene der
overføres til mastersenderen (lærer) (krængror, højderor,
sideror og motorgas) medens mastersenderen styrer alle andre
funktioner på modelflyet. (Inklusive Dual/Rate og kontakter).
Dette er ideel til komplekse modelfly så eleven ikke skal
bekymre sig om andet end grundtekniske styringer. Alle andre
kanaler styres af læren.
Analog Switch Setup, analog opsætning af kontaktpunkter
Denne funktion giver mulighed for, at styrepinde og
reguleringer kan styre miksning eller kontakt i et punkt/position
på deres vandringer. Funktionen kan aktivere
mikseropsætninger, alt efter styrepindens position. For at
vælge aktiveringspunkt stilles styrepind eller regulator (L
Lever, R Lever) på aktiveringspunktet. Fremhæv (Thro, Aile,
Rudd, L Lever eller R Lever) og når det er valgt(fremhævet)
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
17
DK
SYSTEM OPSÆTNING
Menuen System Setting benyttes til opsætninger, der gælder for alle modeller i hukommelserne (50).
Disse indstillinger inkluderer: User Name (brugernavn), Contrast (kontrast på displayet), Mode (styrepinde 1, 2(normal), 3 og 4),
Region (Område EU og Frankrig) og Language (sprog anvendt i displayet). Når modeller importeres fra et SD kort forbliver
User Name, Brugernavn
User Name identificerer ejeren af DX18. Brugernavnet vises i
displayet under opstart af DX18 i venstre nederste hjørne af
displayet.
Programmering af brugernavn
I Systems Settings menuen, drejes ned til og fremhæv og
vælg User Name og med tryk på rulleknappen. Tryk på
rulleknappen går til første karakter og det kan vælges med OK
med rulleknappen og videre til næste tegn osv., indtil det
ønskede navn er indskrevet.
Contrast, display kontrast
I Systems Settings menuen stilles displayets kontrast.
Rul ned og fremhæv Contrast og tryk på rulleknappen.
Rulleknappen justerer her kontrasten fra 1 til 20. Betragt
displayet og vælg hvad der passer dig bedst. Tryk på
rulleknappen og accepter.
Baggrundsbelysning, Backlight
Baggrundslyset tændes når rulleknappen drejes. Vælg
OFF, ON eller efter hvor mange sekunder lyset slukkes.
Belysningen kan vælges fra 10 til 100% i trin af 10%.
Hvis du vælger ikke at anvende baggrundsbelysningen belyses
det kun ved opstart af DX18.
Mode, styrepindenes grundfunktioner
Mode kan vælges fra 1 til 4. Normalt anvendes Mode 2 i
Danmark.
Mode skifter positionen af motorgas og sideror. Hvis dette er
nødvendigt bør det udføres på et autoriseret servicecenter.
Opsæt din DX18 til anden Mode, hvis du hellere vil have en
anden grundfunktion end Mode 2 eller du har fået DX18 leveret
med en anden Mode end du valgte ved købet af DX18.
Batteri Alarm
Batteriets batteritype og nedre alarmspænding kan indstilles.
Standard for LiPo er 6,4 Volt og for NiMH er det 4,3 Volt.
Nogle af skiftene i MODE, kræver en mekanisk ændring på
styrepindene, der nødvendiggør færdigheder, som kun et
autoriseret Spektrum servicecenter bør udføre. Efter valget
skiftes til NEXT og styrepindene kalibreres for
centerstillingerne. Sluk for DX18 for at afslutte skiftet. Tænd
for DX18 igen og kontroller styrefunktionerne er på de rette
FORSIGTIG: Skift ikke til et lavere niveau for LiPo
batteri end 6,4 Volt.. Lavere niveau kan ved
overafladning ødelægge batteri og omgivelser.
Valg af sprog i displayet
I Systems Settings menuen under Language, tryk og rul til én
af valgmulighederne. Det er enten Engelsk eller Tysk.
Andre sprog er tilgængelig via AirWare opdateringer.
Referer til www.spektrumrc.com for seneste versioner.
18
Drej på rulleknappen til sproget er markeret og tryk på
rulleknappen vælger menusproget. Navne du selv har
indtastet bliver ikke berørt af ændringen!
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
Valg af region i EU
I Systems Settings menuen, drej på rulleknappen til Region
fremhæves, tryk på rulleknappen. To regioner er kun på
DX18, der leveres til brug i EU pga. Frankrig har haft særlige
regler for 2,4 Ghz. EU328 er fælles for de fleste Europæiske
lande og FR328 er for Frankrig. DX18 leveres til brug USA er
I Danmark vælges EU328, der henviser til regulativer for
benyttelse af DX18 til fjernstyring af modelfly.
Inaktiv Alarm
DX18 kontrollerer om den betjenes. Hvis den er inaktiv i
længere tid, kan denne tid indstilles til at være 5, 10, 30 eller
60 minutter. Den kan også deaktiveres med stillingen
Inhibit.
I punktet Extra Settings
System lyd (sound) kan afbrydes. Vibrator kan afbrydes.
Trim mærkningerne på displayet i hovedskærmbilledet har
Serial Number, serienummeret på din DX18
Dette display viser din DX18’s serienummer.
Det bruges til registreringen hos Spektrum på
http://community.spektrumrc.com og hvilken AirWare™
version der er installeret i din version af DX18.
Calibrate, kalibrering af center og yderstillinger
Calibrate bruges til at nulstille styrepinde og reguleringers
centerjusteringer og endpunkter. Ved kalibreringen bevæges
styrepinde og reguleringer til deres yderpunkter og centreres
igen. Det vises med + mærker osv. Bløde og rolige
bevægelser giver det bedste resultat. Overdreven bevægelse
kan give fejl i kalibreringen!
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
Eksporter eventuelt serienummeret til et SD kort som en
tekstfil, der kan lette registreringen. Check Spektrum’s
community webside for opdateringer af AirWare™ . Når du har
registreret din DX18 vil Spektrum advisere om opdateringer,
Gem indstillingerne med:
SAVE
19
DK
TRANSFER til SD hukommelseskort
Import Model, idlæs en model fra SD kortet
For at importere en enkelt model, skal en kopi være placeret på
SD kortet. Indsæt SD kortet læseren og vælg Import Model,
og vælg bland modellerne på SD kortet og importer til en plads
i DX18’s hukommelsespladser. Pladsen er den du har valgt
inden begyndelsen af import proceduren. Ved at bekræfte
importen bliver alle opsætninger kopieret til pladsen. Vælg en
tom plads eller en plads der ikke anvendes mere.
Import All Models, import af alle modelplaceringer
For at importere alle (50) fra SD kortet vælges All Models,
Og bekræfte med valg IMPORT.
3) Rul ned til modellen, der skal importeres og tryk på
rulleknappen.
4) Importmenuen vil vise: Modelnummer du er klar til import i
og nummeret fra den fil du vælger. Du kan importere til et
nummer (1 til 50). Hvis du foretrækker at importere alle kan
du f.eks omdøbe *.spm ved hjælp af en PCen’s
filhåndtering. De første to cifre er model nummeret og er
dermed placeringen i DX18’s hukommelse. Et SD kort kan
kun indeholde 50 modeller, hvis filen gemmes i mapper, kan
der være et sæt pr. mappe. Du kan fjerne alle ubenyttede
modeller ved hjælp af PC’ens filhåndtering. Filer vælges via
de valgte mapper.
BEMÆRK: Denne funktion overskriver alle DX18
hukommelsespladser! Gem opsætningerne på et SD kort før
importen udføres.
Rækkefølge:
1) Vælg det modelnummer, der skal anvendes ved import fra
Model Select menuen.
2) Skift til SD menuen. Indsæt SD kortet og væg menupunktet
Export Model, overfør en model til SD kort
Export All Models, overfør alle modeller på én gang
Denne funktion anvendes til at kopiere en model til SD kortet.
Navnet kan ændres inden du gemmer modellen på kortet.
Vælg EXPORT for at gemme den på SD kortet. Findes
modellen allerede på kortet kan man vælge at overskrive eller
Cansel for at angive et andet navn. Bekræftelse af
overskrivning vil erstatte filen med de nye data.
Gem alle modeller til SD kortet ved at vælge Export All.
Bekræft (Confirm) ved valg af EXPORT. Hvis der allerede
findes en komplet export på SD kortet vil de blive overskrevet
med samme navne fra din DX18. Du kan bekræfte, at de må
overskrives eller afbryde med Cansel.
Opdatering af DX18, Update Firmware
Dette anvendes til at AirWare™ fra Spektrum Community
hjemmeside kan opdatere styreprogrammet i din DX18. For
at installere AirWare™ til SD kortet hentes (download)
opdateringsfilen fra hjemmesiden til SD kortet. Sæt SD
kortet i din DX18 og vælg punktet Update Firmware. Vælg
versionen eller den fil der indeholder opdateringen og
20
AirWare™ kan opdatere DX18 automatisk (Auto-Update) ved at
SD kortet indeholder opdateringsfilen fra Spektrum. SD sættes i
kortlæseren på din DX18. Når DX18 tændes vil den igangsætte
opdateringen med det samme. Displayet vil vise status på
opdate-ringen. Hvor længe det tager afhænger af hvor mange
nye data der indlæses. Informationen gives på hjemmesiden for
Spektrum DX18. Opdateringerne skal installeres i rækkefølge
for at de ikke konflikter med hinanden.
Vigtigt: Tag altid en kopi af dine modellers opsætning inden
DX18’s program (firmware) opdateres!
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
FUNCTION LIST menuer
Servo Setup, opsætninger til servoer
Speed, hastighed på servo
Valgene i denne menu kan finindstille servoernes funktioner i dit
modelfly. Servo Setup kan justere endepunkterne (travel
adjustment), centertpunkt (Sub-Trim) og servoens
kørselsretning (normal/reverse). Hastighed (Speed),
Begrænsninger (Absolute Travel) og balancen mellem servoer
(Balance) er tilføjelser der finjusterer servoerne via din DX18
sender. Displayet fungerer også som monitor for justeringerne
under indstillingerne.
Dette justeres på hver enkelt servokanal. Speed sænker
servoens hastighed og kan indstilles til f.eks at aktivering af
flaps, ser mere skalarigtige ud. Motorgas kan også anvendes
”langsomt”, hvis motoren ikke kan tåle hastige skift på
Travel Adjust, justering af vandring +Travel Adjust opsætter servoens endepunkter = vandring.
Absolute (Abs.) Travel, absolut vandring på servo
Du kan anvende dem til at:
• Undgå at styrefladerne stresses i maksimum udslag eller at
de binder i endepunkterne.
• Justere styreflader eller mortorservo samlede vandring
uden at overskride deres vandring.
• Skifte modelflyets reaktioner på indstillingerne.
Funktione bestemmer hvor langt servoen ka køre uanset hvilke
input den får fra andre servo styrefunktioner. Hver retnings
maksimum styres individuelt. F.eks vil en styring på
krængror/sideror (Aileron/Rudder), der er mikset til motorservo
give motorgas ud over karburatorens endepunkt og blokerer
motorservoens vandring. Her kan vandringen begrænses til
Sub-Trim, centerjustering (erstatter ofte mekanisk justering)
Sub-Trim justerer center punktet, hvor servoen vandrer over.
Balance, funktionskurve
Reverse, modsat retning
Servo Reversering vender køreretningen på servoen og
anvendes hvis styrefladen styrer modsat det man ønsker. I
Reverse skifter servoen køreretning og styrefladen bevæger
sig efter det . Når man udfører ændringen på
motorstyringskanalen blive du bedt om, at bekræfte at det skal
være sådan. Displayet viser “Confirm Throttle Reverse. Are
you sure? NO or YES” . Hvis det skal skifte markeres YES og
tryk på rulleknappen. Du bliver mindet om, at BIND skal
udføres igen, fordi FailSafe indstillingerne skal ændres til den
nye position! Hvis man ikke vil Reverse vælge NO og DX18
Balance er tilgængelig på alle kanaler og kan finjustere
servoens servoen aktuelle udslag ved op til 7 punkter på
styrefunktionen. Det kan anvendes til at få to eller flere servoer
på samme styreflade, til at køre sammen uden at binde
hinanden på grund af forskellig vandringslængde osv.
Funktionen kan også anvendes ved sammenkøring af
swashpladens servoer så de følger hinanden præsist på
CCPM helikoptere. Funktionen findes på alle kanaler og kan
finjustere styrefladen's funktioner efter behag og fysik.
Forsigtig: Kontroller altid din model efter justeringer på DX18 for at sikre, at din model reagerer korrekt på styrepinde
og kontakter og at FailSafe udfører det, den er programmeret til ved BIND.
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
21
DK
D/R & Eksponentiel
Dual Rate og eksponentiel er muligt på (aileron) krængror,
(elevator) højderor og (rudder) sideror. Det styrer servoerne's
vandring i procent af fuld udslag. Expo, eksponentiel styrer
kurveforløbet. Hver indstilling har sin egen kombination af
disse muligheder. Bestem selv hvilken kontakt, der skal skifte
mellem indstillingerne. Kontakten stille i de positioner der skal
gælde ved anvendelsen af Dual Rate og Eksponentiel
indstilling. Det kan være fra 0, 1 og 2 afhængig af kontaktens
muligheder.
Eksponentiel påvirker styringen omkring center på styrepinden,
men ikke det samlede udslag. Positive and negative værdier er
mulige. Et positive værdi vil mindske udslaget omkring center
og negative værdier vil øge udslaget omkring center, men det
anvendes meget sjældent.
FORSIGTIG: Test altid modellen efter justeringer og
vær sikker på, at den reagerer efter dit ønske. Dual rate
sænker styrefladerne's udslag i procent af fuld udslag
og eksponentiel ændrer følingen med udslaget omkring
Differential (Kun på fastvingede- og svævefly)
Differentielfunktionen sænker eller hæver udslaget på det modsatte krængror. Dette kan dæmpe kroppens
svingningstendenser, der kommer ved forskellig påvirkning af
løft, sug og modstand, på grund af vingens ændring af
udformning ved styringen. Værdierne kan være + eller - i
procent. Normalt vil man hæve krængroret mere end at sænke
det. Yaw = uønsket drejning, skyldes forskellig modstand på
højre/venstre vinge, når der krænges. Det kan ses ved, at
næsen ændrer retning side-værts, ved anvendelse af krængror
og specielt ved rul i flyveretningen. Normalt skal vingen mere
op end ned, for at styre. Det kan afprøves og justeres med
Differentiel funktionen. Alloker en kontakt til at koble det fra og
til. Hvis stillingen er ”On” vil funktionen altid være aktiv.
V-Tail Differentiel (kun fastvingede fly og svævefly)
V-Tail Differentiel funktionen sænker udslaget på et af
styrefladerne ved bevægelse af sideror så højderoret ikke
påvirker sideror osv. V-Tail Differentiel bruges til at sikre at
højderor og sideror fungerer normalt. Både positive eller
negativ differentiel kan anvendes for at kompensere ved
Differentiel programmering er kun tilgængelig hvis vingens
styreflader har en servo med egen kanal til aileron (krængror),
flaperon(kombineret flaps og krængror) eller elevon
(deltavinge) Se Aircraft Type for at se de tilgængelige
vingetyper, der kan vælges.
Throttle Cut, sluk motor
Throttle Cut funktionen er til slukke for motoren ved hjælp af
en kontakt på din DX18. Throttle Cut har højeste priotet over
alle flyvestil osv. Når man aktiverer Throttle Cut, vil kanalen til
motorgas kørt i nul eller derunder. Normalt sættes kanalen
OFF. Activer kontakten for at se at motoren slukker. Kontroller
motorservoen lukker for karburatoren på brændstofmotorer
eller ved EL stopper motoren. Hvis værdien ikke er på 0% for
lav gas op til midten med trim skal værdien være minus for at
trække servoen i 0% eller lavere.
Forsigtig: Kontroller altid din model efter justeringer på DX18 for at sikre, at din model reagerer korrekt på styrepinde
og kontakter og at FailSafe udfører det, den er programmeret til ved BIND.
22
SPEKTRUM DX18 • SENDER
DK
Throttle Curve, Motorgas Kurve
(Fastvingede, helikopter og i svævefly = Motor Curve)
Kurvefunktionen gør det muligt at ændre forløbet af motorgas
via 5 til 7 punkter i kurveforløbet på motorgas servoen eller via
EL motorens regulator, ESC. Via monitoren på displayet kan
man se hvilken værdi der gælder på styrepinden ved disse
punkter. Det vises med en kort lodret streg på kurven i
displayet. Ved at aktivere Expo ACT, vil kurven blødes op over
punktet. Throttle Curve funktionen er selvstændig for hver
Flight Mode (flyvestil) med undtagelse af HOLD stillingen. Når
det er korrekt indstillet kan en helikopter fastholde
omdrejningerne på rotorbladene ved alle belastninger under
flyvningens manøvrer. For fastvingede fly kan motorkurven
stilles til at give en jævn motorgas, selvom karburatoren ikke er
ligefrem er til lineær gasgivning. Throttle Curve kan f.eks
varieres i forhold til drivmiddel, motorstørrelse eller hvis man vil
have skiftende kurver for motorgas, ved forskellige manøvrer.
Du bestemmer selv hvordan og hvor meget din motor skal
reagerer på styrepindens vandring fra bund til top.
punkt) eller hvis det er frit, Add Pt (tilføj punkt). Feltet kan
fremhæves med firkant når man ruller fra opsætning af værdier i
punkterne. Værdierne kan efterfølgende ændres til det man
ønsker. På den måde kan man have fra 3 til 7 punkter på
kurven. Et tryk på rulleknappen sletter eller indsætter et punkt,
der så kan indstilles. Grundopsætningen for punktet er værdien
styrepinden viser ved indsættelsen af punktet hvor X og Y
koordinatet mødes. Kurvens linie ændres svagt hvis Expo er
aktiveret. Punkterne kan ikke plcares tæt, men hvor det logist er
fornuftigt at placere dem. Du kan placere dem så tæt og
anvende Expo indstillingen så det passer med det du vil opnå.
Du kan slette og oprette punkterne fra 4 til 7 og efterfølgende
ændre kurven. Et indsat punkt mellem to andre vil rykke
For at tilføje eller slette et punkt på kurven flyttes styrepinden til
motorgas til punktet. Hvis der er et punkt i forvejen
fremkommer der nederst til højre i displayet Remove Pt. (slet
Remove Pt.
Add Pt.
Mixing, miksning
Offset, forskudt startpunkt
Miksning tillader én kanal til at styre én eller flere andre
kanaler.
Funktionen kan:
• Mikse en kanal til en anden.
• Mikse en kanal til sig selv.
• Tilføre offset (flytte udgangspunkt) til en kanal.
Offset er ikke tilgængelig ved anvendelse af kurvemiksninger.
Her skal et ønsket offset indstilles i kurveforløbet på
henholdsvis master og slavekanal. Positive eller negative
værdier afgør retningen af det forskudte punkt.
Trim
Der er 16 programmerbare miksning's muligheder for hver af
DX18’s 50 modeller i hukommelsen udover de faste:
Cyclic til Throttle (HELI, helikopter) eller Elevator til Flap
(ACRO, fastvingede), Aileron til Rudder, krængror til sideror
ved fastvingede (ACRO).
AIL>RUD, krængror til sideror.
AIL>FLP, krængror til flaps.
ELE>FLP, højderor til flaps.
FLP>ELE, flaps til højderor ved svævefly. (SAIL)
For at trimme begge kanaler samtidigt indstilles Act på
hovedkanalen (master). Monitoren til venstre i displayet viser
hvordan indstillingerne påvirker den anden kanal. For at
anskueliggøre trim skiftes mikseren ind og ud med den valgte
kontakt og i den (de) aktive position(er). Se f.eks Flight Mode
og den tildelte kontakts stillinger.
Vælg en kanal som hovedkanal (master) og en sekundær
kanal (slave) Styringen for master kanalen vil kontrollere eller
påvirke begge kanaler. F.eks ELE > FLP stiller højderoret som
masterkanal og påvirker flapsene som slavekanal.
Forsigtig: Kontroller altid din model efter justeringer på DX18 for at sikre, at din model reagerer korrekt på styrepinde
og kontakter og at FailSafe osv. udfører det, den er programmeret til ved BIND.
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
23
DK
Combo Mixing, kombineret miksning
Kombineret miksning kan bestå af enten, én af to konditioner eller hvis
begge konditioner er til stede, bliver mikseren aktiv. For at anvende en
kombineret mikser skal den aktiveres blandt én de 16 programmerbare
miksere. Inde i kontakt sektionen på DX18 (Switch) skal der vælges
Combo Sw. Vælg f.eks. Switch 1 på en kontakt. Så vælges positionen,
hvor mikseren aktiveres. (Mikseren vil være aktiv, hvor blokken er
markeret i displayet med en mørk blok og ikke blank. Vælg da
relationen INH inaktiv, OR én af to eller AND for at begge skal vær
opfyldt. Vælg så kontakt 2 efter ønske hvor mikseren skal være aktiv.
Hvis relationen er sat til OR vil mikseren aktiveres på én af de to
kontakters stilling. (Udfyldt felter på hver kontakt) og kontrolleres ved at
skifte på kontakten. Hvis relationen er sat til AND skal begge kontakter
stå i den rigtige position før mikseren bliver aktiv. Der er en
statusindikator i bunden af displayet, der viser den aktuelle status på
Combo menuen om den er inaktiv (Inhibit), eller Active (aktiv). Vær
sikker på at funktionen er rigtig og tryk på BACK for at gemme og
afslutte programmeringen af Combo mikserens OR/AND.
Sequencer, styring af servoer efter tur
Denne mulighed er til at styre servoer der kontrollere funktioner efter
tur. Metoden er en tidsforsinkelse mellem servoernes funktioner på
f.eks hjullemme og et optrækkeligt understel. Fem forskellige
sekvenser (S1 til S5) som hver kan styre 2 servoer (A og B) eller
lignende og i 2 retninger (fremløb og tilbage) Sekvensen vises i
displayet.
FORSIGTIG: Kontroller altid forløbet på servo Monitoren
eller X-Plus servomonitoren før servoer og lignende tilsluttes
mod-tagerens kanaler og funktionen skal afprøves på
Du kan programmere flere serielle funktioner og aktivere dem med en
enkelt kontakt (switch). F.eks. med optrækkeligt understel, at først åbnes
lemmene, så sænkes hjulene og derefter lukkes lemmene igen. Det
samme programmeres så med modsat rækkefølge.
Venstre side er MASTER input, det vil sige styrefunktionen og ikke
nødvendigvis kanalen. Aileron er styrepinden til krængror osv. Og der
vises ikke værdier for krængroret. SLAVE’n vises til højre og er navnet
på kanalen, der styres af mikseren. Nogle kanaler er parret f.eks
krængror med hver sin servo på styrefladen til højre og venstre og med
en miksning der kan have en effekt, der er forskellig på hver servo.
Back Mixing, retur miksning
Back mixing bruger parrede kanaler, så miksningen er effektiv på alle
servoer i miksningen. De relaterede servoer på fly typen (Aircraft Type)
som f.eks vinge med 2 servoer på krængror og 2 servoer på flaps, får
fælles miksning for sættet to og to. Siden, der mikses kan have
forskellig miksning til krængror/flaps på hver side. Hvis man mikser
motorgas til venstre krængror skal begge inklusive højre krængror vær
berørt af miksningen. Således skal begge styreflader bevæge sig i
samme retning ved gasgivning. Back miksning tillader, at styre
retningen for påvirkningen af f.eks. højre krængror. Back mixing tillader,
at der anvendes færre miksere for at opnå denne styring af servoer, der
ellers er uafhængige af hinanden. Denne type miksninger er altid aktive
ved valg af flytyper i ACRO og SAIL, henholdsvis fastvingede og
svævefly. Denne mulighed kan benyttes ved Flaps og sideror
afhængighed via en mikser eller til et højderor, der er splittet over to
Mange funktioner kan blive udført ved hjælp af en enkelt kontakt
under flyvning. Det hjælper til at reducere antallet af kontakter der
skal betjenes under avanceret flyvning eller ved start og landing.
F.eks at hjul sænkes ved skift til landing, så ændres flaps, højderor
og eventuelle styreflader sænkes/hæves i udslag for at nemmere
at lave udslag (Dual Rate og Expo). Det kunne også være, at når
næsehjulet er helt nede vil man aktivere servoen, der styrer hjulet.
Når en sekvens aktiveres forløber sekvensen efter et tidsskema.
Når S1 A eller en anden af de fem sekvensmuligheder vælges via
en kontakt, starter S1 til S5 fungere som en kontakt med fem
punkter. De 5 positioner oversættes til værdier og i et tidsforløb der
vises som grafik på displayet. Forsinkelse osv. Indstilles via
displayet i sekunder. I funktions menuen fremhæves hver punkt (1
til 4) og på hver punkt vælges hvad der skal aktiveres i punktet.
Når f.eks S1B (eller en anden B) er valgt som en kontaktfunktion
vil den have tre (3) styrepunkter, som er en kontakt med tre
stillinger. De tre punkter fungerer som aktivering og og i en 3 del af
tidsfunktionen. Det betyder at en servo vil gå fra minimum til
maksimum med eventuelt stop på midten, hvis det ønskes. I
displayet kan forløbet følges på en simpel grafik, når sekvensen
aktiveres.
En sekvens kan startes af alle kontakter eller funktioner, som f.eks Flight
Mode (flyvestil), Dual Rate, Mixing, Throttle Curve, Pitch Curve osv.
En sekvens kan aktiveres af den styring der er defineret
i MENU’en Sequenser.
24
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
OPSÆTNING AF SEQUENCER
I den første MENU Sequencer vælges én af de 5 sekvenser.
Vælg en kontakt til at aktivere sekvensen. Vælg normalt en
kontakt med to stillinger. Et antal felter vises for hvor mange
positioner kontakten har. Fremad og Tilbage (Forward og
Reverse) kan ikke vælges på samme kontaktposition. På en 3
positions kontakt, kan to punkter ved siden af hinanden have
samme funktion. Tildel den tilbageværende position til modsat
retning (returløb). Indsæt værdier i sekunder på retningerne.
Indsæt værdier for forsinkelser eller blot normal, det vil sige
uden forsinkelse. Timingen kan være forskellig i fremløbet og i
returløbet. Tildel et kort og et langt navn på sekvensen så den
er nem at genkende. (A og B) kan f.eks blive Gear og Gear
Lem. Disse navne vil blive vist når der er plads i displayet.
NB: Lange navne kan blive begrænset af pladsen.
Selve udgangen til servoen kan være i trin (S. step) vises
grafisk som lodret stigning eller Proportional (P) og vises med
en jævn stigning i det grafiske display. Ved step (trin) vil skiftet
blive forsinket med tiden der er valgt.
Ved proportional vil servoen køre på plads mellem bund og top
på kurven. Eventuelle skift vil ske med knækpunkterne som
udgangspunkt og ende på stillingen ved afslutning på kurven.
På den anden del af Sequencer displayet vises værdier i
procent (%) justerer hvor lag tid af det samlede forløb, der
anvendes på skiftet på hver trin (0-4). F.eks hvis der skal
være forskel fra begyndelsen af, at landingshjulene sænkes
hurtigt og det så går langsomt på det sidste stykke, hvorefter
hjulsættet til sidst låses. Det kræver blot at der sættes punkter
af til de forskellige skift 1, 2 og 3.
Sekvenserne forsinkes og det giver den ønskede effekt på
TEST af sekvens (Sequencer)
Når en sekvens er er tildelt en kanal (11 til 18) reagerer
kanalerne til servoerne Sequencer funktionen. Brug X-Plus
monitoren til at se udslagene før servoerne tilsluttes.
Når udslagene viser hvad du ønskede, sættes servoerne på
de kanaler som sekvensen styrer.
Rækkevidde test, Range Test
Før hver flyvning og især første gang skal der kontrolleres for
rækkevidden til modelflyet.
Alle Spektrum sendere har indbygget en rækkevidde test, hvor
sendestyrken reduceres væsentligt.
Rækkevidde test:
1. Placer flyet med modtageren tændt på jorden. Placer dig
med en afstand af 28 til 30 meter fra modelflyet. Det er cirka
30 til 35 skridt.
2. Placer dig med front mod modelflyet på jorden og med din
sender i Range Test.
3. Bevæg alle styrepinde og kontakter medens senderen er i
Range Test. Du skal have fuld kontrol med modelflyet på
denne afstand.
4. Hvis modelflyet ikke reagerer eller laver udfald skal du
kontrollere modtagerens installation. Hvis du anvender
TM1000 eller TM1100 vil du kunne aflæse via telemetri,
hvorledes signalet modtages.
5. Bring senderen tilbage til normal sendestyrke.
6. Under testen skal alt være modtaget uden Hold tilstande.
Frame Loss skal være lavt!
Avanceret rækkevidde test
På modeller med mange elektrisk ledende materialer skal man
anvende en Flight Log eller telemetrimodul TM1000 eller
TM1100 for at udføre en mere sikker test af rækkevidden.
Det sikrer at alt bliver målt og vejet under testen. Flight Log
viser tydeligt det modtagne signals kvalitet på hver antenne.
Man er nød til at være to til at udføre den avancerede test.
1. Forbind Flight Log (SPM9540) til hovedmodtagerens
DATA port. Tænd for senderen og modtageren i nævnte
rækkefølge.
2. Tryk på Flight Log’n knap til F- frame losses vises.
3. Hjælperen placeres 28 til 30 meter væk fra din DX18 og
med front mod dig og senderen og i normal flyveopstilling.
4. Sæt din DX18 i Range Test og dæmp udgangseffekten til
minimum for DX18 ved at holde Trainer knappen inde.
5. Rør rundt i gryden på alle styrepinde. Du skal have fuld
kontrol over hele modelflyet i denne afstand. Lad din
hjælper fortalle hvad ved der styres osv.
6. Få din hjælper til at vende og dreje modelflyet i alle
retning i forhold til dig og lad ham aflæse om der
forekommer Frame Losses og eventuelle værdier.
7. Udfør denne test i en til to minutter. Sæt eventuelt en
timer i din DX18 til et minut.
En komplet succesfuld Range Test viser:
H- 0 ingen udfald med HOLD status.
F- mindre end 10 Frame losses, tabte pakker.
A, B, R, L- Frame Loss på antennerne skal være under 100.
Sammenlign de relative antenne loss. Hvis én af antennerne
har et væsentlig større tab end de andre flyttes hjælpemodtageren til en bedre placering og testen gennemføres
igen indtil en forbedring spores.
Ved anvendelse af telemetri kan selve flyvningen også afsløre om der et eller flere udfald af Frames eller direkte HOLD.
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
25
DK
Timers
Timer funktionen i DX18 kan anvendes som nedtælling eller stopur
(tæller op) Timer 1 eller Timer 2 kan vælges og eventuelt begge vises i
hoveddisplayet. Alarmen kan vælges (Inhibit) ikke aktiv, Tone, Vibrator
eller begge. Alarmen går, når tælleren når det angivne tidspunkt.
Timerne kan styres af en valgt kontakt eller starte som en funktion af
styrepinden til motorgas (Throttle). Aktiveringspunktet er standard 25%
og kan programmeres til at fortsætte tællingen eller stoppe når gasse er
under angivelsen (25%) Den interne timer vise tiden modellen har været
Telemetry, telemetri
Telemetri adgangen findes i både SYSTEM SETUP og
Function LIST. Både DX18 og Telemetrisenderen skal slukkes
for at nulstille værdier i minimum og maksimum. På DX18 kan
de dog slettes med CLEAR knappen.
NB: i SYSTEM SETUP er der ingen (RF) sendesignal!
Monitor
Monitor displayet viser servo positionerne for hver kanal grafisk
og værdier digitalt. Dette anvendes til at vise servoernes stilling
efter programmering af trim, køreretning og miksninger. De
numeriske værdier der direkte viser hvad der til føres til servoen
i realtid. 100% vandring i er lig med 100% værdi i Monitoren.
X-Plus Monitor
X-Plus Monitor skal aktiveres i Frame Rate menuen. X-Plus
Monitor displayet viser udgangene til kanalerne fra 11 til 18.
Kanalerne vises også med grafik og aktuelle værdier for
styringen. Det anvendes til at vise servoernes stilling efter
programmering af trim, køreretning og miksninger.
X-Plus Monitor viser ekstra kanalerne, der kræver et X-Plus
modul for at virke og det skal være på en modtager, der
håndterer X-Plus som en udvidelse.
VIGTIGT: Forbind aldrig motorgas eller en primær
funktion på disse kanaler på X-Plus Modulet.
Primær funktioner er styrefladerne.
NB: En 12 kanals modtager anvender X-Plus til de to kanaler!
26
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
AFSNIT 2 ACRO (Fastvingede modelfly)
NB: Referer til manualen til dit modelfly for de anbefalede udslag på styreflader.
VIGTIGT: Kontroller altid efter enhver programmering, at udslag svarer til det ønskede for modellen.
Aircraft Type menuen
Brug denne menu til at vælge vinge og haleopsætning, der
passer på din model. Grafik og opsætningsnavne vises i
displayet. Se på www.spektrumrc.com om opdateringer til
DX18 firmware disse muligheder.
Wing, vingetyper
Normal
Flaperon*
Dual Aileron
Flaperon*
1 Aileron 1 Flap*
1 Aileron 2 Flaps*
2 Ailerons 1 Flap*
2 Ailerons 2 Flaps*
Elevon
Elevon B
4 Aileron
*Valget af flere servoer på vingen aktiverer Differential menu muligheder.
**Valget aktiverer V-Tail Differential menu muligheder.
Ikke alle kan aktiveres på samme tid. Aktivering af Gyro aktiverer
Gyro menuen og aktivering af Pitch Curve aktiverer Pitch Curve
menu mulighederne. Når Pitch Curve er aktive, er der kun
mulighed for én GYRO. Vælg ving og hale type før alle andre
programmeringer. Altså før Servo Setup (Travel, Sub-Trim og
Reverse), D/R og Expo, Flap System, Differentiel eller Miksning.
V-Tail og Elevon vingevalg kan betyde, at der skal skiftes
køreretning i Servo Setup til Reverse for at styringerne reagerer
Anbefalede Servoforbindelser
Dual Aileron Wing
Type Connection
V-Tail Type
Connection
A
B
Tail, hale
Normal
V-Tail A**
V-Tail B**
Dual Elevator
Dual Rudder
Dual Rudder/Elevator
C
Elevon
Wing Type
Connection
A AUX1 servo port (venstre krængror)
B AILE servo port (højre krængror)
C ELEV servo port (venstre V-hale)
D RUDD servo port (højre V-hale)
NEXT, næste menudisplay
Gyro 1
Gyro 2
Pitch Curve
D
F
E
E AILE servo port (venstre krængror)
F ELEV servo port (højre krængror)
Servo Control
For en deltavinge eller kombineret krængror og flaps (elevon)
vingevalg kontrolleres styrefladerne's retninger. Begynd med
krængroret's retning. Ved højredrejning skal højre styreflade
bevæge sig op og venstre styreflade skal bevæge sig ned.
Hvis højre bevæger sig i den forkerte retning skal kanalen
reverseres i Servo SETUP. Hvis venstre gør det tilsvarende
skal denne kanal også reverseres i Servo SETUP på DX18.
Kontroller også om op og ned passer med styrepinden til
højderoret. Hvis det ikke passer byttes der om på servoerne i
stikkene på modtageren.
Når disse ting er på plads kan de øvrige muligheder justere,
som f.eks maksimum udslag og differentiel muligheden.
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
Her er der vist kombinationsmuligheder ved
Deltavinge, Elevon og V-Hale, der kan afprøves,
hvis det ikke passer med det samme:
Krængror
Højderor
Normal
Reverseret
Normal
Normal
Reverseret
Reverseret
Reverseret
Normal
27
DK
Flap System
DX18 flap system kan programmeres i denne menu:
• Norm: Normal hastighed styret af servoerne
• Mid: Kun tilgængelig med en 3 stillings kontakt.
• Land: Landing
• Flap: Flaps
• Elevator, højderor
Tildel en kontakt der skal skifte flapsene's stilling under
flyvning. Ved at ændre Speed kan flaps sænkes eller hæves
langsommere, for at give en skala lignende effekt.
ACRO Mixing, miksning på fastvingede modelfly
Sideror (Rudder) til krængror/højderor (Aileron/Elevator)
Brug dette miks til højkantsflyvning. Rudder til Aileron/Elevator
korrigerer for udsving på grund af ændrede vingestillinger i forhold til
flyveretningen. Under ”knife edge” flyvning vil modellen dykke mod
bunden af modelflyet, tilføj højderor via sideroret's korrektion for ikke at
miste højde. Krængror kan også tilføres når modelflyet forsøger at rulle
over sin egen akse.
Gyro Funktion på fastvingede modelfly
Der er 2 muligheder for GYRO på fastvingede modelfly. Gyro 1
og Gyro 2 er funktioner der kan styre GAIN på sensoren. Op til
fire (4) kurver kan defineres til at styre dette GAIN. Op til 7
punkter på kurven kan justeres efter placeringen på kurven.
Det giver en masse muligheder for at syre GAIN efter
konditionerne for flyvningen. GYRO GAIN kan f.eks sænkes
jævnt til maksimum udslag på styrefladerne.
Flaps skal aktiveres i Wing Type menuen og sættes til Act.
Se i Aircraft Type menuen for tilgængelige flaps muligheder
og valg.
Krængror til sideror, Aileron til Rudder
Brug denne mikser til at kompensere svingning over modelflyets
længdeakse (adverse yaw) Det er karakteristisk for visse modelfly som
f.eks J3 Cub og ved at ”auto” koordinere krængror og sideror, får
modelflyet til at dreje uden at tabe højde.
Højderor til flaps, Elevator to Flap
Brug denne mikser til at øge løfteevnen ved at tilføre flaps når
højderoret anvendes. Det kan også anvendes ved 3D modelfly for at
udføre vandrette spin på en nemmere måde eller skifte fra vandret
flyvning til lodret flyvning. Snævre manøvrer over vingen kan også
anvende positiv og negative flapsstillinger kombineret med højderoret.
Adgang til GYRO menuen
1. I System Setup listen fremhæv Aircraft Type
2. I Aircraft Type menuen, vælg NEXT i displayets højre
bund. Det giver adgang til Aircraft Options menuen.
Aktiver den ønskede GYRO funktion eller begge hvis der er
to i modelflyet. Når GYRO funktion er aktiveres vil Gyro 1
fremkomme i displayet.
NB: Hvis Pitch Curve er aktiveret er der kun én GYRO kanal til
rådighed.
Pitch Curve Funktion
På fastvingede modelfly med propeller der kan styres med
faste omdrejninger på motoren er det nødvendigt at kontrollere
stigningen (pitch) på propellen. Fire (4) programmerbare kurver
kan styre pitchen på propellen. Funktione kan koble til og fra
via kontakt og styrepinden til motoren. Op til 7 punkter kan
anvendes på kurven.
NB: Pitch kurven styres af motorgassens styrepinds position.
Adgang til Pitch Curve menuen
1. I System Setup listen fremhæves Aircraft Type
2. I Aircraft Type menuen vælges NEXT i diaplyets nederst
til højre. Det vil skifte til Aircraft Options menuen.
Aktiver Pitch Curve funktionen. Når den er aktiveret vises
Pitch Curve menuen Function List.
28
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
AFSNIT 3 HELI (Helikopter)
NB: Referer til din helikopter, GYRO og governor manualer for programmeringsanvisninger.
FORSIGTIG: Udfør altid en kontroltest på din helikoptermodel sammen med din DX18 sender
når du har foretaget ændringer
Swash Type menuen
Vælg fra Swash Type i menuen, som passer til din helikopter.
Grafik og navn på typen vises i displayet. Check på
www.spektrumrc.com, om der er nyere information på DX18
eller der er en firmware opdatering, der skal installeres.
NB: Flere FBL systemer kræver at din DX18 stilles i normal.
Her iblandt er AR7200BX og Align G3 og GX3.
Normal
3 Servo 120 CCPM
3 Servo 135 CCPM
3 Servo 140 CCPM
3 Servos 90 CCPM
4 Servos 90 CCPM
2 Servos 180 CCPM
*Valg af en anden swashpladetype end Normal vil aktivere Swashplate menuen.
Vælg swashpladetype før al anden programmering, som f.eks i
Servo Setup, Travel, Sub-Trim og Reverse.
CCPM Collective Type
Collective type anvendes til at aktivere “Pull” og reversere
retningen op/ned. Muligheden er Normal eller Reverse. Nogle
modelpiloter foretrækker lav pitch med lav motorgas på den
laveste stilling af styrepinden og det er alligevel ikke helt
almindeligt. Collective Type tillader, at motorgas/pitch at
bevæge sig modsat inklusive trim. Alle kurveforløb skal også
reverseres for at fungere ordentligt i reverseret ”Pull” .
Elektronisk Ring
Modvirker at servoerne kommer ud over top og bundstillingen
når pitch kommer ud over deres grænser, på grund af drejning
af swashpladen. Det er for at undgå mekanisk lås/binding.
Pitch Curve, styrer stigningen på rotorbladene
Denne funktion justerer vinkelen på helikopterens hovedrotorblade ved at flytte swashpladen op og ned. Dette kan
gøres i 5 flyvestile (MODES) og på op til 7 punkter af
styrepindens vandring. Se Afsnit 1, om kurver.
Swashpladen
Swashplate menuen justerer mængde og retning på flyvningen.
Swashpladens vandring på krængror, højderor og pitch i
kombination af to styrepinde. Måden vil afhænge af måden
swashplade styres fra servoerne og deres placering på
swashpladens cirkel. Se Swash Type. En ændring af værdierne
vil ændre på den samlede bevægelse af swashpladen fælles for
de tre servoer der indgår i CCPM systemet. F.eks vil en øgning
af pitchværdien øge den samlede vandring på swashpladen
op/og ned og med stigende/faldende pitch på rotorbladene.
Swashplade værdierne sættes efter helikopterens angivne
værdier i manualen til helikopteren.
Der kan anvendes positive og negative værdier afhængig af
servoer, helikopterens konstruktion og dermed tilpasse det til
det der passer på modelhelikopteren.
1. Før der ændres på værdierne skal du sikre, at de følges ad
op og ned. Det kan være nødvendigt at reversere en servo i
Servo Setup sådan at:
A. Når krængrorsstyrepinden bevæges mod højre vipper
swashpladen mod højre og tilsvarende til venstre.
B. Når styrepinden til højderor bevæges frem/ned svinger
swashpladen fremad og tilsvarende trækkes pinden
tilbage/op vil swashpladen vippe bagud på helikopteren.
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
C. Når pitch/motorgas føres fremad vil swashpladen bevæge
sig opad og cirka være midt på vandringen når
pitch/motorgas er centreret.
2. Juster værdierne, så hver swashpladeværdi (positiv eller
negativ) bliver til den samlede swashpladevandring giver
minimum og maksimum for korrekte pitch´s totale vandring
uden at der mekanisk opstår problemer med binding eller
klemning der generer styringen.
3. Anvend altid Expo når der anvendes standard rorhorn på
dine servoer. Expo kompenserer cirkelen og frembringer
en lineær udslag til swashpladen på servo.
Hvis Expo ikke anvendes, vil der være et forskelligt udslag
på grund af den cirkulære bevægelse op til swashpladen.
NB: Hvis du anvender en lineær servo, skal Expo ikke
anvendes.
29
DK
Gyro
Gyro funktionen styrer GAIN på gyro’en. Styringen kan være via
kontakter eller via styrepinde. Anvis hvilken kanal gyro’ens
GAIN styres via og bestem selv hvad der skal styre kanalen.
Det kan være en kontakt/omskifter til flyvestil (F-Mode) eller via
en styrepind og et kurveforløb. Du kan også sætte den til at
blive styret via en fri regulatorknap i højre eller venstre side af
DX18. 1 til 5 styrker afhængig af kontakt valget. Kontroller at
GYRO’en reagerer i den rigtige retning inden flyvning.
Governor
Tildeling af en kanal til Governor
Governor funktionen justerer motoren omdrejninger pr. Minut.
(Rounds Per Minute) Du kan programmere 5 værdier og skifte
mellem dem med faste værdier på kontaktpositionerne. RPM
værdier kan indstilles i trin af 0,5%. Du kan også vælge at
sammenkoble omdrejningerne med GYRO’en GAIN.
I menuen til Governor kan Chan: stilles fra Aux 2 til Aux 5.
Governor og Gyro skal have hver sin kanal! Normalt anvendes
Aux 2.
Governor Funktionens programmering
Tryk på rulleknappen i Hovedmenu eller i Telemetry menuen
skifter til Function List.
Valg af kontakt (switch)
Programmering af RPM værdier
Drej rulleknappen til feltet og fremhæv og drej på rulleknappen
til en værdi der skal gælde ved punktet.
NB: Værdien er en korrigerende værdi i %. 0% svarer til
1.500ms og er fra (OFF) i de fleste governor’s. Gentag
indstillingerne for alle stillinger, på omskifter eller styrepind.
Governor er standard inaktiv (inhibited). For at aktivere denne,
fremhæves feltet og et tryk på rulleknappen får rammen til at
blinke. Drej rulleknappen og vælg hvad der skal styre governor
funktionen.
Hale kurve, Tail Curve
Denne funktion mikser halerotorens pitch med styrepinden til motorgas
og pitch på hovedrotoren. Det skal modvirke at kroppen roterer (svinger
rundt) ved skiftende motorkraft under styring af pitch på hovedrotoren
ved f.eks en GYRO der kun kompenserer for hurtige skift. En GYRO,
der benytter Heading Hold, Heading Lock eller FBL systemer, skal
ikke anvende halekurven. De kompenserer elektronisk på haleservoen.
HELI Mixing, helikopter miksning
Cyclic til Throttle
Swashpladens Mixing korrektion
CYCLIC > THR miksning modvirker tab af omdrejninger på
rotoren, når der styres. Mikseren giver mere motorgas når
styringen udføres og derved bibeholder motoren omdrejningstal
og op til maksimum motorgas på servoen, der ikke bringes over
karburatorens virkeområde på grund af ekstra gasfunktionen.
Swashplate Mixing kan kompensere for timingsproblemer på
servoerne til swashpladen, der styres af Aileron til Elevator og
Elevator til Aileron. Når dette er justeret korrekt vil rul og loop
være mere præcise og med mindre korrektion fra piloten side.
VIGTIGT: Brug IKKE CYCLIC > THR miksning når der
anvendes GOVERNOR.
Kontroller at mikseren arbejder ved at se på motorservoen
giver gas ved styring af sideror, krængror og højderor. Anvend
kontakten til at fra og tilkoble miksningen og se ændringerne
ved styring af motorgasservoen. Positiv og negativ gas skal
indstilles efter belastningen på motoren ved manøvrene.
30
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
AFSNIT 4 SAIL (Svævefly)
NB: Referer til manualen for dit svævefly for indstiller af styreflader.
VIGTIGT: Udfør altid en kontrol af styringerne fra din DX18 efter hver programmering, for
at sikre, at dit modelfly reagerer som ønsket!
Sailplane Type, type af svævefly
Brug Sailplane Type menuen til at vælge en vinge og hale
type der passer på dit valg af svævefly. Tilnærmet grafik og
navne vises i displayet.
Se på community.spektrumrc.com, for mere information om
DX18 firmware opdateringer og seneste nyt.
Wing, vinge
1 Servo
2 Aileron*
2 Aileron 1 Flap*
2 Aileron 2 Flap*
4 Aileron 2 Flap*
Tail, hale
Normal
V-Tail**
V-Tail B**
Motor
Inhibit, ingen motor
Assign to a Switch (ekstra mulighed) Start motor med en
kontakt
*Valget af flere servoer på krængror aktiverer Differential menuen.
**Valg af én af dem aktiverer V-Tail Differential menuen.
Trim
I Sailplane mode, under trim setup er elevator is in F Mode
medens alle andre er fælles (Common).
Dette er sat standard i Sailplane type således at kan
trimmes i pitch (vinkel i forhold til vandret) i alle valgte
flyvemåder (F Mode).
Camber Preset
Denne menu er kun tilgængelig når der vælges 2 eller 4
servoer til krængror i Sailplane Type. Camber Preset
funktionen programmerer stillingen på hver styreflade i forhold
til F Mode. Hver styreflade og højderor kan forudindstilles fro
hver F Mode Hvis F Mode ikke er aktiveret er der kun en
opsætning tilgængelig og den vil altid være aktiv. En
hastighedsfunktion (speed) til at forsinke skift mellem
predefinerede stillinger. Helt op til 30 sekunder kan
programmeres. I starten af en flyvning kan 15 grader flaps, 10
grader krængror ned i begge sider og nogen højderor blive
forprogrammeret via F Mode kontakten. Dette giver et øget løft
til man har nået flyve højden. Ved hurtig hastighed er det
samme kun nogle få grader på flaps, lidt krængror ned (reflex)
og lidt sænket højderor for maksimum flyvehastighed uden
motorkraft. Med et skift på F Mode vil stillingerne findes og
sættes af Camber Preset. De ønskede positioner kan
programmeres via denne menu.
Camber er at betragte som en ændring af vingens profil, mere
end det er en styring via krængror og flaps.
Camber System
navngives efter hvad den udfører. Værdier og navn vil skifte
med F Mode kontaktens stilling og vise værdierne for camber.
Hvis det er korrekt indstillet, vil det give modelsvæveflyets
bedste ydelse. I landing mode, kan Camber System kobles til
spoiler systemet og landing kan udføres langsomt og bremse
ved den endelige landing, på en kort bane.
Denne menu er kun tilgængelig når der vælges 2 eller 4 servoer
til krængror i Sailplane Type. Camber System giver mulighed
for at ændre vingens profil som kan fungere som bremse og
ekstra via Crow / Butterfly funktion, der kan bremse modelflyet
som med spoiler (ødelægger) Camber System kan tiledeles
forskellige kontrol punkter via styre kanalerne til højre/venstre
liniære reguleringer eller faste niveauer over f.eks en tre punkts
kontakt, heriblandt F Mode. F.eks når der flyves termik, kan
vestre regulering indstille flaps og krængror til bedste ydelse.
Op og ned værdierne kan programmeres individuelt. Hvis F
Mode ikke er aktiv vil der kun være én indstilling og den vil altid
være aktiv. F Mode kontakten vil skifte mellem de forud
definerede (Preset) indstillinger. F Mode stillingen kan
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
31
DK
SAIL Mixing, Miksning på svævefly
Højderor til Flaps, Elevator to Flap
For hver af de tre (3) miksere, kan der programmeres for hver
flyvestil (modes) i % eller 0% hvis der ikke skal være aktive
miks for det valgte flyvestil. Programmerings værdier
bestemmer retning osv. på styrefladerne som en funktion af en
hovedkanalen bevægelser.
Højderor til flaps hæver opdriften på vingen og der kan gennemføres
snævre svig. Hele bagkanten af vingen fungerer som flaps med denne
mikser når den bevæger sig ned (krængror til flaps) og når den
bevæger sig op virker flapsene som camber på vingen. (Ændring af
vingeprofil) når højderoret anvendes. En forskudt aktivering anvendes
ved hurtig anvendelse af flaps. Med ”Snap Flap” aktiveres flapsene ikke
før højderoret når over 70% udslag. Så mikseren aktiveres først efter et
kraftigt udslag på højderor og hjælper til et kraftigere drej med samtidig
hævning af vingens løfteevne og giver muligheden for aggressivt at
ændre retning ved termik-flyvning eller udførsel af et ”racersving”.
Krængror til sideror, Aileron to Rudder
Krængror til sideror anvendes for at lave et koordineret svig
uden at tabe eller øge højde eller få det til at se pænere ud.
Når det er aktiv vil anvendelse af krængror tilføje styring på
sideroret almindeligvis i samme retning som krænget. Hvis FMode kontakten anvendes, kan en under kontakt styre 3
forskellige miksninger på kræng til sideror. Mikseren vil kun
være aktiv i den pågældende flyvemåde (F-Mode)
Krængror til flaps, Aileron to Flap
Det skal være valgt i Sailplane Type, at der er flaps til
rådighed. Krængror til flaps Flap tillader at hele vingens
bagkant anvendes som krængror. Når mikseren er aktiv skal
flapsene følge krængroret. Programmer mikseren så flapsene
følger krængroret i samme retning så flapsene fungerer som
forlængede krængror.
Flaps til højderor, Flap to Elevator
Mikseren dæmper svæveflyverens tendens til at ændre kropsretning
ved anvendelse af luftbremse ved hjælp af at krængror går op og
flapsene går ned. (Crow eller Butterfly). Denne mikser anvendes ofte
kun ved denne for for bremse. (Se Camber system). Denne mikser
fungerer med et kurveforløb, så højderoret bevæger sig ned under de
første 20% af flaps, og aftager over de næste 40% og forbliver ens far
60 til 100% af flaps forløbet. For svævefly med krængror, bremse og
flaps (ailerons/tips/flaps), skal du sikre dig at du vælger rigtigt i
Sailplane Type og sikre at ”tips” vil findes på kanalerne til RAIL og LAIL
Øg eller sænk virkningen via en af de programmerbare miksere og lav
en AIL > RAL mikser. Dette er standardmetoden til at aktivere en
luftbremse, uden at skulle ændre på forholdet mellem flaps og højderor,
som så stadig kan fungere som camber på vingen.
AFSNIT 5 MODTAGER INSTALLATION OG STRØMFORSYNING
AR9020 Modtager Specifikationer:
Modtagerinstallation
Vægt:
Spændingsområde:
Længde:
Bredde:
Højde:
Rækkevidde:
Kanaler:
Frekvensbånd:
Egnet til:
For optimal signalstyrke til modtageren (RF link) skal
hovedmodtagerens antenner og satellitmodtagerens placeres så de
giver det bedste direkte sigt fra din sender til placeringerne i modelflyet,
uanset hvordan modelflyet vender i luften. Modtageren placeres på/i
vibrationsdæmpende materiale. Skumgummi er glimrende som
vibrationsdæmper, men også Velcro® kan anvendes med en sikring
med en elastik omkring. Tyk dobbeltsidige tapepuder kan også
anvendes i EL modelfly eller helikoptere. Hver ekstramodtager skal
monteres mindst 5 cm væk fra hovedmodtageren og med antennerne i
en vinkel på 90 grader i forhold til hinanden. Ekstramodtageren
(satellitten) kan fæstes med tapepuder. Typisk vil man have et sæt
antenner i vertikal (lodret) position og et sæt i horisontal (vandret)
position. Vigtigt er det, at antennerne i kommer i skygge af elektriske
eller reflekterende del på modelflyet. Se fabrikantens anvisninger på
modtagerplacering i manualen til dit modelfly eller til modtageren du
anvender. Den før anviste måde at placere antennerne på, giver den
bedste signalstyrke uanset hvordan modelflyet vender i luften.
Antennerne kan være nødvendigt at placere uden på kroppen hvis den
består af kulfibermateriale. Kulfibermaterialer er elektrisk ledende og
afskærmer for signalet. I større modelfly er også motor, lydpotter,
tændingsafskærmninger servoledninger, metalstyrestænger og
varmeisolerende og reflekterende materialer. Spektrum® anbefaler at
montere hovedmodtageren omkring centrum af modelflyet og
ekstramodtagerne under foliet (ikke ledende plastic) eller udvendigt på
flyets krop. På helikoptere monteres den på pladsen der er afsat til
modtageren og ekstra på landingsstellet. Kontroller med Flight Log eller
telemetri hvordan signalkvaliteten afspejler sig i Frame Loss eller Hold.
Data til telemetri:
11.9 g
3,5V til 9,6V
41mm
23mm
20mm
Full
9
2,4GHz
Fastvingede modelfly, helikoptere og
svævefly
Ja
Features:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
9 kanal fuld rækkevidde modtager
Patenteret MultiLink™ modtagerteknologi
En intern og 2 satellit DSMX modtagere
En ekstra 3. DSMX satellit modtager (SPM9645) kan
tilsluttes
SmartSafe™ fejlsikkerhedssystem
QuickConnect™
Flight Log and Telemetri kompatibel (ekstra)
2048 Resolution
High-speed 11ms med DSMX sender
f.eks din DX18
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
Ofte er problemer dannet af manglende plads til modtagerinstallationen. Ekstramodtagerne skal monteres på et elektrisk
isolerende, men ikke reflekterende eller absorberende
materiale. Plastic, skum, folie uden metalglimmer, balsatræ
med folie eller lignende er velegnet.
NB: DSMX DX18 kan anvende alle tidligere modtagere med
DSM2 og DSMX. DSM AR6000 modtageren kan ikke
anvendes sammen med DX18. AR6000 kan kun benytte
DX6, der den første Spektrum sender til modelfly eller
DX7, der ikke er med DSMX, men DSM2!
Strømkrav
Batteriforsyningen skal sikre, at modtageren kan levere sikker
forbindelse fra DX18 og aldrig taber forbindelse på grund af
manglende strøm. Dette er især vigtig med stigende størrelse
af modelfly. Hvis der er mange strømforbrugende servoer skal
der tages højde for deres maksimale forbrug. Alle ting i
forsyningskæden skal være bedst muligt. Hvis spændingsfaldet
forårsages af manglende strøm, kan modtageren genstarte og
det er med udfald af styring. Det kan give styrt og det er ikke
lige det man ønsker. Så det er meget vigtigt at have styr på
hele forsyningen og det er bedre at have overkapacitet end det
modsatte.
Her er nogle ting som indgår i kæden:
• Batteriet (antal celler, kapacitet, batteritype, ladetilstand)
• Kontakter og stik
• Batteriets tilledninger (tykkelse)
• Batteri erstatning (Regulator, der nedsætter spændingen til
servoernes arbejdsspænding, hvis det anvendes)
• Strømdistribution (Power Box) hvis det skønnes nødvendig
at anvende.
En Spektrum modtager må ikke komme under 3.5 Volt!
Batteriets kapacitet kompenserer for afladning under vejs i
flyvningen og forbruget er større her, da styrefladerne belastes
af vindmodstand og ikke kun af deres egen vægt som på
jorden.
VIGTIGT: Spektrum fraråder flyvning, hvis
batterispændingen er under 5,3 Volt.
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
Anbefalet strømforsyning til modtager.
1. Når man bygger et stort og kompliceret modelfly (stormodel
fra 7 til 25 Kg i Danmark), er der mange kraftige servoer
med et større strømforbrug end ellers. Brug et multimeter
som f.eks et Hangar 9 (HAN172). Tilslut instrumentet på et
af de frie stik til plus og minus. Belast alle rorflader med en
vægt, der tilsvarer det forventede i luften. Bevæg alle flader
samtidigt og aflæs hvor lavt spændingen falder til. Mål også
strømforbruget fra batteriet og kontroller, at spændingen
ikke på noget tidspunkt kommer under 4,8 Volt under de
skiftende belastninger af rorfladerne.
2. Med strømmåleren undersøges om ledningerne giver
anledning til at spændingsfaldet er for højt. Typisk skal
ledningerne klare 3 til 5 Ampere kontinuerligt. Kortvarigt kan
der være spidsstrømme der er højere, men de må ikke
være årsag til at spændingen falder til under 4,8 Volt på
modtageren. Hvis det sker skal man anvende parallel
forsyninger fra 2 eller flere batterier eller tykkere ledninger.
3. Hvis man benytter (BEC) spændingsreguleringer, skal de
testes kontinuert i mindst 5 minutter. Regulatoren kan
måske levere strøm i kort tid, men på grund af
spændingstab i regulatoren vil den varme op og måske lave
fejl og i værste fald bare slukke på grund af overbelastning.
4. Er modelflyet meget stort, skal der anvendes flere batterier
til forsyningen af modtager og servoer. Brug en modtager
som f.eks AR12120, der har to tilslutninger for batteri og
kan klare det større strømkrav der er til servoerne og
mange kanaler til servoer. Hver servo har sin egen strøm
og styre ledning fra modtageren og det fordeler
strømforbruget efter modtageren!
Test #1. Vær altid sikker på at modtagerens forsyningsspænding IKKE kommer under 4.8 Volt på noget
tidspunkt. Det giver en god sikkerhedsmargin!
CAUTION: When charging any brand of NiMH battery
pack, make sure the battery is fully charged. Due to the
nature of peak charges and variations in charging rates, heat
development, and cell types–the capacity reading of a battery
charged on a fast peak charger may only reach 80% of its
nominal value. Use a charger that displays total charge capacity.
Note the number of mAh put into a discharged pack to verify
the charge is at full capacity.
33
DK
FYSISKE JUSTERINGER PÅ DX18
Mode Conversion
You can perform mode changes in the System Settings screen.
However, if you desire to change modes between 1 and 2 or
between 3 and 4, please contact Horizon Hobby for assistance
due to requirements for changing gimbals.
Justering af styrepindenes centerstramning
• Juster styrepindenes modstand gennem hullerne i
bagsiden af din DX18.
• Hullerne er dækket af gummipropper. Udtag dem forsigtigt
og placer dem der igen, når justeringen er gennemført.
• Drej på skruerne under disse huller med en krydskærv
(Phillips) skruetrækker, strammer eller slækker fjedrene til
styrpindene.
NB: Udfør altid en test samtidigt med at styrepindene berøres.
Det skal sikre, at de ikke bliver for løse eller for stramme.
Skruerne kan blive beskadiget ved forkert justering. Hvis
fjedrene falder af ved slækning kan de forårsage kortslutning
inde i DX18.
FORSIGTIG: Sluk altid for DX18 og afmonter batteriet
før mekaniske justeringer foretages
Funktion
1
Friktion på motorgas/pitch
2
Gummipropper
3
1
Friktionsstramning
(Evt. med riller hvis det anvendes)
3
Adjust Friction Straps
• Pull up the top of the rear grip on the back of the
transmitter to adjust the friction strip on the throttle gimbal.
Only the top of the grip must be pulled up to access the
adjustment screw, the entire grip does not need to be
removed.
• Use a small Phillips screwdriver to tighten or loosen the
screw for friction strip.
Throttle Ratchet Strip Installation
The transmitter is manufactured with a smooth friction strip and
the included optional ratchet strip may be installed if desired.
CAUTION: Always power off the transmitter, disconnect and
remove the battery before opening the transmitter case. Not
doing so could result in property damage or injury.
1. Remove the battery door and disconnect the battery from
your transmitter.
2. Carefully pull up the top of the left and right rear hand grips
on the back of the transmitter to expose the 2 case screws.
Tip: Only the top portion of the grip needs to be pulled
back, the entire grip does not need to be removed to
access the case screws.
3. Carefully remove and keep 4 screws from the back of the
34
• Reinstall the top of the rear grip after completing the
adjustment as desired.
NOTICE: Always do a test of stick tension while turning these
screws to ensure stick tension is not too loose or too
tight. Tightening a screw too much can damage a
spring. Loosening a screw too much can let a spring
fall off and cause short-circuit in the transmitter.
transmitter (2 in lower corners and 2 under the back hand
grips). 4.
Carefully open the transmitter case so no
wires are
stretched or pulled.
5. Remove and keep 2 screws from the installed throttle
ratchet strip.
6. Do not remove grease from plastic part under the strip.
7. Attach the strip to the gimbal using the 2 screws.
8. Tighten the spring tension screw to get desired stick tension.
CAUTION: Make sure no wires or components are
pinched or damaged while installing the back cover.
9. Carefully close the transmitter case using the 4 screws and
re-install the hand grips.
10. Connect the battery to your transmitter.
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
2
DK
2.4GHz FEJLSØGNINGVEJLEDNING
Problem
Mulig årsag
Modtageren vil ikke BIND med
din sender
Modtageren vil ikke forbinde til
din sender efter BIND er
gennemført
Modtageren går i Failsafe™ på
kort afstand
Modtageren mister forbindelsen
under drift
Løsning
Senderen er for tæt på din sender under BIND
Flyt senderen 50 til 70 cm væk fra modtageren og forsøg igen
med BIND proceduren
Modtager eller sender for tæt på større reflekterende dele,
f.eks. metal.
Fjern det reflekterende materiale
BIND plug’n er ikke installeret korrekt
Installer BIND plug’n i den rigtige port
Spændinger er for lave på sender eller modtager
Oplad eller udskift batterier
Senderen var for tæt på under BIND processen
Flyt senderen 50 til 70 cm væk fra modtageren og forsøg igen
med BIND proceduren
Modtager eller sender for tæt på større reflekterende dele,
f.eks. metal.
Fjern det reflekterende materiale
BIND plug’n sidder stadig i modtageren
Gennemfør BIND igen
Modtageren er BIND til et andet hukommelsesnummer
(Modelmatch™)
Vælg det rigtige nummer på din sender
Spændinger er for lave på sender eller modtager
Oplad eller udskift batterier
Senderen er BIND med en forkert protokol
DSM2 eller DSMX
Gennemfør BIND igen med den rigtige protokol
Kontroller modtagerens antenner ikke er beskadiget
Udskift eller kontakt forhandler/Horizon Hobby
Hovedmodtager og ekstramodtagere er for tæt på hinanden
Hovedmodtager og ekstramodtagerne skal være mere end 5
cm fra hinanden
For lav batterispænding
Oplad batteri eventuelt udskift det
Løse eller beskadigede stik fra batteri
Kontroller ledninger og stik, udskift om nødvendigt
Senderens BIND knap er i klemme
Fjern årsagen til at kontakten klemmes
BIND knappen har været trykket ind da senderen blev tændt
Gennemfør BIND igen og kontroller BIND knappen
Tab af strømforsyning under flyvningen
Kontroller batterispænding og forsyningsledninger
Modtageren er slukket og tændt 2 eller flere gange
Sluk for senderen og tænd igen for sender og modtager
Dårlig signalmodtagelse
Flyt modtagere til en bedre plads i modelflyet
Fejl i tilbagemeldingerne fra modtageren
Kontroller servoer og forsyninger (ESC’s og BEC)
For lav spænding og for lidt strøm
Kontroller og tilpas strøm og kapacitet til modtagere og servoer
Modtageren mister BIND
DSM2 modtager blinker efter
landing
Flightlog™ registrer for mange
udfald og modelflyet reagerer
ikke korrekt
PARTS LIST
Number
Description
Number
Description
SPMB2600LPTX
2600 mAh Tx Battery: DX18
SPM6708
Spektrum Single Stand Up Transmitter Case
SPMA3070
Battery Door: DX18
SPM6709
SPMA3071
Back Grips (Left/Right)
Spektrum Single Stand Up Transmitter Case
Foam
SPMA3072
Side Grips (Left/Right)
SPM6803
Male/Female Universal Bind Plug
SPMA3073
Rubber Plugs: DX18
SPM9540
Spektrum Flight Log
SPMA3074
Replacement Antenna: DX18
HAN172
SPM9551
International 12V Transmitter AC
Digital Servo and Receiver Current Meter:
Hangar 9
SPM6805
Trainer Cord
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
35
DK
36
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
FCC
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation
is subject to the following two conditions: (1) This device may
not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may
cause
undesired operation.
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void
the user’s authority to operate the equipment.
This product contains a radio transmitter with wireless technology which has been tested and found to be compliant with
the applicable regulations governing a radio transmitter in the
2.400GHz to 2.4835GHz frequency range.
ANTENNA SEPARATION DISTANCE
When operating your Spektrum transmitter, please be sure to
maintain a separation distance of at least 5 cm between your
body (excluding fingers, hands, wrists, ankles and feet) and the
antenna to meet RF exposure safety requirements as
determined
by FCC regulations.
The following illustrations show the approximate 5 cm RF
exposure area and typical hand placement when operating your
This product contains a radio transmitter with wireless technol-
FAA INFORMATION
Purpose
This advisory outlines safety standards for operations of model
aircraft. We encourage voluntary compliance with these
standards.
Background
Attention has been drawn to the increase in model aircraft
operation. There is a need for added caution when operating
free flight and radio controlled craft in order to avoid creating
a noise nuisance or a potential hazard to full-scale aircraft and
persons and/or property on the surface.
Operating Standards
Modelers generally are concerned with safety and exercise
good
judgment when flying model aircraft. However, in the interest of
safer skies, we encourage operators of radio controlled and
free
flight models to comply with the following standards:
a. Exercise vigilance in locating full-scale aircraft (get help if
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
c. Do not fly higher than 400 feet above the surface.
d. Always operate more than three miles from the boundary
of an airport unless you are given permission to be closer
by the appropriate air traffic control facility in the case of
an
airport for which a control zone has been designated or by
the airport manager in the case of other airports.
e. Do not hesitate to ask for assistance in complying with
these guidelines at the airport traffic control tower or air
route traffic control center nearest the site of your
proposed
operation.
37
DK
1-YEAR LIMITED WARRANTY
What this Warranty Covers
Horizon Hobby, Inc., (Horizon) warrants to the original purchaser that
the product purchased (the “Product”) will be free from defects in
materials and workmanship for a period of 1 years from the date of
purchase.
What is Not Covered
This warranty is not transferable and does not cover (i) cosmetic
damage, (ii) damage due to acts of God, accident, misuse, abuse,
negligence, commercial use, or due to improper use, installation,
operation or maintenance, (iii) modification of or to any part of the
Product, (iv) attempted service by anyone other than a Horizon Hobby
authorized service center, (v) Product not purchased from an
authorized Horizon dealer, or (vi) Product not compliant with applicable
technical regulations.
OTHER THAN THE EXPRESS WARRANTY ABOVE, HORIZON
MAKES NO OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION, AND
HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE PURCHASER ACKNOWLEDGES
THAT THEY ALONE HAVE DETERMINED THAT THE PRODUCT WILL
SUITABLY MEET THE REQUIREMENTS OF THE PURCHASER’S
INTENDED USE.
Purchaser’s Remedy
Horizon’s sole obligation and purchaser’s sole and exclusive remedy
shall be that Horizon will, at its option, either (i) service, or (ii) replace,
any Product determined by Horizon to be defective. Horizon reserves
the right to inspect any and all Product(s) involved in a warranty
claim. Service or replacement decisions are at the sole discretion of
Horizon. Proof of purchase is required for all warranty claims.
SERVICE OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS
WARRANTY IS THE PURCHASER’S SOLE AND EXCLUSIVE
REMEDY.
Limitation of Liability
HORIZON SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSS OF PROFITS
OR PRODUCTION OR COMMERCIAL LOSS IN ANY WAY,
REGARDLESS OF WHETHER SUCH CLAIM IS BASED IN
CONTRACT, WARRANTY, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY
OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, EVEN IF HORIZON HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Further, in no event shall the liability of Horizon exceed the individual
price of the Product on which liability is asserted. As Horizon has no
control over use, setup, final assembly, modification or misuse, no
liability shall be assumed nor accepted for any resulting damage or
injury. By the act of use, setup or assembly, the user accepts all
resulting liability. If you as the purchaser or user are not prepared to
accept the liability associated with the use of the Product, purchaser is
advised to return the Product immediately in new and unused condition
to the place of purchase.
Law
These terms are governed by Illinois law (without regard to conflict of
law principals). This warranty gives you specific legal rights, and you
may also have other rights which vary from state to state. Horizon
reserves the right to change or modify this warranty at any time without
notice.
38
WARRANTY SERVICES
Questions, Assistance, and Services
Your local hobby store and/or place of purchase cannot provide
warranty support or service. Once assembly, setup or use of the
Product has been started, you must contact your local distributor or
Horizon directly. This will enable Horizon to better answer your
questions and service you in the event that you may need any
assistance. For questions or assistance, please visit our website at
www.horizonhobby.com, submit a Product Support Inquiry, or call
877.504.0233 toll free to speak to a Product Support representative.
Inspection or Services
If this Product needs to be inspected or serviced and is compliant in
the country you live and use the Product in, please use the Horizon
Online Service Request submission process found on our website or
call Horizon to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA)
number. Pack the Product securely using a shipping carton. Please
note that original boxes may be included, but are not designed to
withstand the rigors of shipping without additional protection. Ship via a
carrier that provides tracking and insurance for lost or damaged
parcels, as Horizon is not responsible for merchandise until it arrives
and is accepted at our facility. An Online Service Request is available
at http://www. horizonhobby.com/content/_service-center_renderservice-center. If you do not have internet access, please contact
Horizon Product Support to obtain a RMA number along with
instructions for submitting your product for service. When calling
Horizon, you will be asked to provide your complete name, street
address, email address and phone number where you can be reached
during business hours. When sending product into Horizon, please
include your RMA number, a list of the included items, and a brief
summary of the problem. A copy of your original sales receipt must be
included for warranty consideration. Be sure your name, address, and
RMA number are clearly written on the outside of the shipping carton.
Notice: Do not ship LiPo batteries to Horizon. If you have any
issue with a LiPo battery, please contact the appropriate Horizon
Product Support office. Warranty Requirements For Warranty
consideration, you must include your original sales receipt
verifying the proof-of-purchase date.
Provided warranty conditions have been met, your Product will be
serviced or replaced free of charge. Service or replacement decisions
are at the sole discretion of Horizon.
Non-Warranty Service
Should your service not be covered by warranty service will be
completed and payment will be required without notification
or estimate of the expense unless the expense exceeds 50%
of the retail purchase cost. By submitting the item for service you
are agreeing to payment of the service without notification. Service
estimates are available upon request. You must include this request
with your item submitted for service. Non-warranty service estimates
will be billed a minimum of ½ hour of labor. In addition you will be billed
for return freight. Horizon accepts money orders and cashier’s checks,
as well as Visa, MasterCard, American Express, and Discover cards.
By submitting any item to Horizon for service, you are agreeing to
Horizon’s Terms and Conditions found on our website
http://www.horizonhobby. com/content/_service-center_render-servicecenter.
NOTICE: Horizon service is limited to Product compliant in the
country of use and ownership. If non-compliant product is
received by Horizon for service, it will be returned unserviced at
the sole expense of the purchaser.
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
DK
WARRANTY AND SERVICE CONTACT
Country of Purchase Horizon Hobby
Address
Phone Number/Email
United States
of
Horizon Service Center
(Electronics and engines)
Horizon Product
Support
4105 Fieldstone Rd
Champaign, Illinois, 61822
877-504-0233
Online Repair Request: visit
877-504-0233
[email protected]
United Kingdom
Horizon Hobby
Units 1-4 Ployters Rd
Staple Tye Harlow, Essex CM18
7NS,
+44 (0) 1279 641 097
[email protected]
Germany
Horizon Technischer Service
France
Horizon Hobby
ChinaRd.
Horizon Hobby – China
Christian-Junge-Straße 1
25337 Elmshorn, Germany
14 Rue Gustave Eiffel
Zone d’Activité du Réveil
Matin
+49 (0) 4121 2655 100
[email protected]
Room 506, No. 97 Changshou
+86 (021) 5180 9868
[email protected]
+33 (0) 1 60 47 44 70
[email protected]
PARTS CONTACT
Country of Purchase
Horizon Hobby
United States
Sales
United Kingdom
Horizon Hobby
Germany
Horizon Hobby GmbH
France
Horizon Hobby
China
Horizon Hobby – China
Address
Phone Number/Email Address
4105 Fieldstone Rd
Champaign, Illinois, 61822 USA
Units 1-4 Ployters Rd
Staple Tye Harlow, Essex CM18
7NS
800-338-4639
[email protected]
Christian-Junge-Straße 1
25337 Elmshorn, Germany
14 Rue Gustave Eiffel
Zone d’Activité du Réveil
Matin
+49 (0) 4121 2655 100
[email protected]
Room 506, No. 97 Changshou Rd.
Shanghai, China 200060
+86 (021) 5180 9868
[email protected]
COMPLIANCE INFORMATION FOR
THE EUROPEAN UNION
Declaration of Conformity
(in accordance with ISO/IEC 17050-1)
No. HH20120501
Product(s):
SPM DX18 Transmitter
Item Number(s):
SPM18000EU, SPM180001EU
Equipment class:
2
The object of declaration described above is in conformity with the
requirements of the specifications listed below, following the provisions
of the European R&TTE directive 1999/5/EC, EMC Directive 2004/108/
EC and LVD Directive 2006/95/EC:
DK 300-328 V1.7.1: 2006
DK 301 489-1 V1.7.1: 2006
DK 301 489-17 V1.3.2: 2008
DK 60950-1:2006+A12:2011
+44 (0) 1279 641 097
[email protected]
+33 (0) 1 60 47 44 70
[email protected]
AT
ES
LT
RO
BE BG CZ CY
FI FR GR HU
LU LV MT NL
SE SI SK UK
DE
IE
PL
DK
IT
PT
Instructions for disposal of WEEE by users
in the European Union
This product must not be disposed of with other
waste. Instead, it is the user’s responsibility to
dispose of their waste equipment by handing it
over
to a designated collections point for the recycling
of waste electrical and electronic equipment. The
separate collection and recycling of your waste
equipment at the time of disposal will help to
conserve natural resources and ensure that it is recycled in a
manner that protects human health and the environment. For more
information about where you can drop off your waste equipment
for recycling, please contact your local city office, your household
Steven A. Hall
Vice President
International Operations and Risk
Management
SPEKTRUM DX18 • SENDER MANUAL
39