Social kapital – styrk arbejdsmiljø og social kapital i

 PRISER
Indhold
Botræning..........................................................................................................................................................................1
Familiebehandling..........................................................................................................................................................2
Støttekontaktperson/Personligrådgiver.............................................................................................................2
Misbrugsbehandling......................................................................................................................................................2
Kognitivadfærdsterapi................................................................................................................................................3
Mentor.................................................................................................................................................................................3
Botræning.
Kr.57.037,‐
 Intensivpraktiskpædagogiskstøttemedhenblikpåforebyggelseafselvskadendeog
selvdestruktivadfærdogdenvejforebyggelseafgenindlæggelser

Struktureretpædagogiskesamtaler

Fællesmad5gangeugentligt–Fællesaktivitet1gangmånedligt

Behandlingsture‐Sommerferie

Udviklingsplaner

Medicinudlevering

Kontinuerligbehandlinghosvorespsykiatriskekonsulent

Supplerendespecialiseretfagligkonsulentbistand/supervision

Tilbagefaldsforebyggendebehandling

Familie‐ognetværksarbejder

Støttetilkontakttilskole,uu–vejleder,lægem.fl.ogtiløvrigeoffentligemyndigheder

Nattevagt
KAOSkonsulenterne Aps. • Gammel Jernbanevej 46, Baghuset, 1. sal • 2500 Valby • Tel 29890526 •
email: [email protected]
www.kaoskonsulenterne.dk
CVR nr. 33081723 Familiebehandling
Kr.800,‐pr.time,3timerugentligt

Struktureretsystemiskfamilieterapi,MarteMeoellerfamilierådslagning

Netværksmødermedrelevantesamarbejdspartnere

Gruppebehandling

Temaafteneromkringspecifikkeungdoms–socialpsykiatriskeproblematikker
Støttekontaktperson/Personligrådgiver
Kr.400,‐pr.time,10timerugentligt,aktivitetspengeKr.1000,‐månedligt.

Praktiskpædagogiskstøtte

Struktureredepædagogiskesamtaler

Udviklingsplaner

Familieognetværksarbejder

Støttetilkontakttilskole,uu–vejleder,lægem.fl.ogtiløvrigeoffentligemyndigheder

Mulighedfordeltagelseifællesmad2gangeugentligt,fællesaktivitet1gang

månedligtsamtbehandlingstureefterbehov.
Misbrugsbehandling
Kr.500,‐prtime,4timerugentligt

Struktureredeløsningsfokuseredesamtaler

Udviklingsplaner

Nadaøre‐akupunktur
KAOSkonsulenterne Aps. • Gammel Jernbanevej 46, Baghuset, 1. sal • 2500 Valby • Tel 29890526 •
email: [email protected]
www.kaoskonsulenterne.dk
CVR nr. 33081723 Kognitivadfærdsterapi
Kr.500,‐prtime4timerugentligt

Struktureredekognitivesamtaler

Bevidstgørelse,håndteringsstrategier

Eksponeringstræningmedresponshindring
Mentor
Kr.500,‐pr.time,5timerugentligt

Introduktion,vejledningelleroplæringtilengivenarbejdspladseller
uddannelsesinstitution.

Lektiehjælp

Opfølgningpåuddannelsesplan

Samarbejdemedkontaktpersonpåarbejdspladselleruddannelsesinstitution. KAOSkonsulenterne Aps. • Gammel Jernbanevej 46, Baghuset, 1. sal • 2500 Valby • Tel 29890526 •
email: [email protected]
www.kaoskonsulenterne.dk
CVR nr. 33081723