Nikolaj Bjørnholm - Danmarks Skatteadvokater

Referat af Nordfyn Erhvervs bestyrelsesmøde nr. 119
Dato: Onsdag den 3. september kl. 16,15
Sted: Lindø Industripark
Til stede:
Kent Stenvang, Egehøj Champignon
Anders Petersen, ACT Innovation
Henrik Borup Jeppesen, Gyldensten
Niels Henrik Ove, Ditlevsdal Bison Farm
Jimmy Rasmussen, Poul Rasmussen A/S
Michael Wulff, H.E.W. Søndersø
Christian Hansen, Søndersø Handelstandsforening
Morten Andersen, Nordfyns Kommune
Kurt Christensen, Nordfyns Kommune
Morten V. Pedersen, Nordfyns Kommune
Afbud:
Per Maegaard, Guldsmed Maegaard
Torben Hansen, Senmatic
Egon Pedersen
Referent: Birger Munter, Nordfyn Erhverv
Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant
Borgmester
Udvalgsformand
Kommunaldirektør
Næstformand
DI repræsentant
LO repræsentant
Erhvervschef
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 118 (16.6.2014)
Referatet blev godkendt og underskrevet
2. Generel orientering
Orientering gik bordet rundt og der var kommentarer fra Henrik Borup omkring ny jobsituation og
Anders Pedersen der igen har købt en ny virksomhed op. Niels Henrik Ove har haft en travl sæson.
Cristian Hansen så frem til det kommende høstmarked i Søndersø og roste kommunen for deres
engagement i både byparkens etablering samt støtte til handelstandsforeningens arbejde Støtten
fra kommunen er afgørende for foreningens drift. Michael Wulff udtrykte også ros til kommunens
task force som havde medvirket til en hurtig etablering af en virksomhed i Søndersø.
Kurt Christensen kvitterede fro Christians bemærkninger om det gode samarbejde og så frem til et
fortsat godt samarbejde og gav også udtryk for forventninger til de kommende ændringer i
samarbejdet mellem turisme og erhverv hvor der er politisk positiv indstilling. Jimmy Rasmussen
gav udtryk for at konjunkturerne for virksomhederne er gode og roste tiltagene med den ny
planlov. Morten Andersen gav udtryk for at planerne om et tættere samarbejde nu er i ”drift” og
der vil blive udarbejdet et kommisorium til bestyrelsens drøftelse på næste bestyrelsesmøde og
emnet vil blive drøftet på det kommende budgetseminar. Ser frem til en konstruktiv og positiv
proces. Kurt Christensen gav udtryk for vigtigheden af at bestyrelsen behandle 5-kommuner
samarbejdets tilbud og meldte tilbage til kommunalbestyrelsen efter næste møde.
Morten Andersen forventede at resultatet af arbejdet kunne præsenteres på nytårskuren i januar
2015.
Kent Stenvang orienterede om de forhandlinger der havde foregået mellem turistforeningen og
nordfyns kommune om fremtidig orientering på erhvervs- og turismefremmeområdet og glædede
sig over at der var fuld enighed om strategien og processen.
Morten V. Pedersen oplyste at der nu forelå et arbejde om at udarbejde et fælles kommisorium
med en styregruppe og nogle administrative møde hvori turist- og erhvervschef naturligt vil blive
inddraget. Morten V. Pedersen forventede at kommissoriet kan godkendes på det kommende
bestyrelsesmøde i erhvervsrådet og forelægges for den samlede kommunalbestyrelse til
godkendeles den 30. oktober.
Den nye organisering skulle således efter gennemarbejdelse kunne igangsættes, senest den 1. juni
2015.
Birger Munter gjorde opmærksom på at den erhvervsdrivende fond Udviklingspark Nord, gerne
måtte inddrages processen da aktiviteterne omkring iværksætteri og erhvervsudvikling er
kerneområder i fondens vedtægter.
3. Daglig drift – orientering fra erhvervskontoret
Der var ikke bemærkninger til den fremsendte rapport. Udover denne fremhævede Birger Munter
den nys udsendte erhvervsklimaundersøgelse hvor Nordfyns Kommune har holdt sin position fra
2013 hvor man gik 34 pladser frem. I år er kommunen gået yderligere 3 pladser op til en 48. plads
og med korrekt statistisk brug havde kommunen yderligere kunnet gå 3 pladser yderligere frem.
Udvikling Fyn har opsagt en aftale om sekretariatsbistand til Erhvervsklub Fyn. Efter vurdering har
Erhvervsklubben bedt Nordfyn Erhverv varetage opgaven.
Iflg. den nye planlov skulle den åbne muligheder for hurtigere sagsbehandling og mere generelle
dispensationsmuligheder udenfor byområder. Teknik og miljøudvalget behandler sagen.
Birger gjorde opmærksom på at årets erhvervstur i år går til Flensborg og bad om hurtig
tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne om deltagelse. Rapporten blev taget til efterretning.
4. Økonomi
Økonomisk oversigt pr.3.9. var udsendt inden mødet og der var ikke kommentarer til opstillingen.
5. Orientering fra Nordfyns Kommune
Morten Andersen nævnte at den nye klimaundersøgelse fra Dansk Industri har stor psykologisk
betydning og glædede sig over at Nordfyn holder fast i fremgangen på listen. Kurt Christensen
nævnte at erhvervsrådet og turistforeningen vil blive bedt om at afgive et høringssvar vedr.
Udvikling Fyn version 2.0
Kommunen fremsender yderligere på dette inden bestyrelsesmødet.
6. Eventuelt – herunder næste møde
Af hensyn til processen med den fremtidige organisering af Erhvervs- turismeindsatsen på Nordfyn
og erhvervsrådets holdning til et fremtidig samarbejde med Udvikling Fyn blev det kommende
bestyrelsesmøde fremrykket til torsdag den 25. september kl. 8 på erhvervscenteret i Søndersø,
Sunekær nr. 1.
_____________________________
Kent Stenvang
Bestyrelsesformand
___________________________
Morten Andersen
Borgmester
_____________________________
Anders Petersen
Næstformand
___________________________
Kurt Christensen
Fmd. Erhverv-, kultur og fritidsudv.
______________________________
Henrik Borup Jeppesen
Bestyrelsesmedlem
___________________________
Niels Henrik Ove
Bestyrelsesmedlem
______________________________
Jimmy Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
___________________________
Michael Wulff
Suppleant
_____________________________
Morten V Pedersen, kommunaldirektør