Program Program - JBK Horse Shows

SELSKAPSRETTSNYTT
NR. 1/2013
SelskapsrettsNytt formidler nyheter med selskapsrettslig relevans, samlet inn av
forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø ved Det juridiske fakultet, Universitetet
i Oslo. SelskapsrettsNytt gis ut kvartalsvis som en ren informasjonstjeneste, uten noen krav på
fullstendighet, og distribueres kun elektronisk. Våre kilder er offentlige databaser slik som
lovdata.no, regjeringen.no, EU-domstolen og EFTA-domstolen. I tillegg benytter vi det private
initiativet europalov.no og vi har gleden av å legge inn en rekke linker til europalovs gode
oversiktssider i vårt nyhetsbrev. Enkelte av linkene er knyttet til databaser som krever
innlogging.
Foreliggende utgave, SelskapsrettsNytt 1/2013, presenterer nyheter fra tiden medio oktober
2012 til medio januar 2013. Tidligere utgaver er tilgjengelig på våre nettsider.
INNHOLD
Nytt i lovgivningen m.m. ................................................................................................................................................. 2
Norge ..................................................................................................................................................................................2
EU/EØS ..............................................................................................................................................................................5
Ny rettspraksis, forvaltningspraksis m.m. ............................................................................................................... 9
Norge ..................................................................................................................................................................................9
EU/EØS ........................................................................................................................................................................... 10
Nye selskapsrettslige publikasjoner ....................................................................................................................... 13
Et utvalg selskapsrettspublikasjoner................................................................................................................. 13
Selskapsrettsarrangementer ...................................................................................................................................... 15
Forskergruppens arrangement ............................................................................................................................ 15
Nytt om navn..................................................................................................................................................................... 15
Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø .............................................................................. 16
Abonnement på SelskapsrettsNytt kan tegnes ved å sende e-post til Mona Østvang Ådum:
[email protected] Redaksjon: Beate Sjåfjell (ansv.) og Mona Østvang Ådum
NYTT I LOVGIVNINGEN M.M.
NORGE
NYE LOVER, FORSKRIFTER, LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER
FORSKRIFTER
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort
11.1.2013
RUNDSKRIV FRA FINANSTILSYNET
Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og
solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper, rundskriv 3/2013, publisert 4. januar
2013. Rundskrivet gjelder for livsforsikringsselskaper, skadeforsikringsselskaper, filialer av
utenlandske livforsikringsselskaper (med unntak av EØS-selskaper) og filialer av utenlandske
skadeforsikringsselskaper (med unntak av EØS-selskaper).
Regulering i samsvar med § 5 i “forskrift om minstekrav til egenkapitalen i norske
forsikringsselskaper”, rundskriv 2/2013, publisert 4. januar 2013. Rundskrivet gjelder for
livsforsikringsselskaper, skadeforsikringsselskaper, filialer i Norge av utenlandske
livsforsikringsselskaper (med unntak av EØS-filialer) og filialer i Norge av utenlandske
skadeforsikringsselskaper (med unntak av EØS-filialer).
Rundskriv sende ut i 2012 og oversikt over sanerte rundskriv, rundskriv 1/2013, publisert 2.
januar 2013. Rundskrivet gjelder for alle foretak under tilsyn.
Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2012, rundskriv 22/2012,
publisert 21. desember 2012. Rundskrivet gjelder for pensjonskasser.
Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2012 og
kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2012, rundskriv 21/2012, publisert 21. desember 2012.
Rundskrivet gjelder for skadeforsikringsselskaper og livforsikringsselskaper.
Rapportering i samband årsoppgjeret 2012 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa,
rundskriv 20/2012, publisert 21. desember 2012. Rundskrivet gjelder for forretningsbanker,
sparebanker, finansieringsforetak og filialer av utenlandske kredittinstitusjoner (NUF).
Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontroll i 2012, rundskriv 19/2012,
publisert 8. november 2012. Rundskrivet gjelder for utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og
som har Norge som hjemstat.
Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med
inkassoppdrag – ”pay back”, rundskriv 18/2012, publisert 5. november 2012. Rundskrivet
2
gjelder for fremmedinkassoforetak og filialer av utenlandske fremmedinkassoforetak.
Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål,
rundskriv 17/2012, publisert 25. oktober 2012. Rundskrivet gjelder for banker og
finansieringsforetak.
NYE FORSLAG, HØRINGER, PROPOSISJONER OSV.
Finansdepartementet sendte 8. januar 2013 på høring et forslag om unntak i advokaters
taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet. Forslaget innebærer nye bestemmelser i
ligningsloven og merverdiavgiftsloven som pålegger advokater en plikt til å gi opplysninger om
innskudd og gjeld, pengeoverføringer, deposita og andre mellomværender på klientbankkonti og
andre konti i advokatens navn. Etter forslaget skal opplysningsplikten også gjelde for andre som
har lovbestemt taushetsplikt om slike opplysninger. Formålet med forslaget er å hindre at
illojale skattytere og avgiftspliktige kan unngå skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll ved at
pengeoverføringer går via konti tilhørende advokater og andre tredjeparter med lovbestemt
taushetsplikt. Høringsfristen er 8. april 2013.
Oslo Børs sendte 21. desember 2012 på høring et forslag til endringer i rapporteringskrav for
olje- og naturgasselskaper. Høringsfristen er 31. januar 2013.
Finansdepartementet sendte 21. desember 2012 på høring et forslag om endringer i skatteloven
§§ 9-14, 14-60 og 14-64 samt skattelovforskriften § 9-14. Forslaget innebærer nærmere
forskriftsbestemmelser om beregning av ”tenkt skatt” som gir rett til fradrag etter skatteloven §
9-14 tolvte ledd. Det foreslås også en nærmere lov- og forskriftsregulering av skattyters plikt til
å levere oppgave med beregning av gevinst. Videre foreslås tekniske tilpasninger i forskriften
samt noen klargjøringer, opprettinger og redaksjonelle endringer i skatteloven. Høringsfristen
er 21. mars 2013.
Finansdepartementet sendte 19. desember 2012 på høring et forslag om nye krav til årsrapport
og årsregnskap for statlige virksomheter. Formålet er å øke kvaliteten på resultatrapporteringen
i statsforvaltningen uten å øke rapporteringsomfanget. Høringsfristen er 8. april 2013.
Finansdepartementet sendte 19. desember 2012 på høring et forslag om endringer i
skattelovforskriften § 11-20. Forslaget innebærer forskriftsfesting av adgang til skattefri
omdanning av norskregistrert utenlandsk foretak til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.
Høringsfristen er 20. mars 2013.
Finansdepartementet fremmet 7. desember 2012 Proposisjon til Stortinget, Prop. 48 L (2012–
2013), med forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 6 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)
og lov 15. januar 1999 nr. 1 om revisjon og revisorer (revisorloven). For det første foreslås en
plikt for store foretak til å rapportere hva foretaket gjør for å integrere hensynet til
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse
av korrupsjon. For det annet fremmes det i proposisjonen forslag om en endring i
regnskapsloven som innebærer at plikten til å utarbeide konsernregnskap faller bort for
morselskap som bare har datterselskaper av uvesentlig betydning. Det er adgang til å gi et slikt
unntak etter nye EØS-regler som svarer til EU-direktiv 2009/49/EF, som endrer EØS-reglene
som svarer til EU-direktiv 78/660/EF. I proposisjonen fremmes det også forslag om oppretting
av enkelte henvisningsfeil i verdipapirhandelloven og revisorloven.
3
Utenriksdepartementet fremmet 7. desember 2012 Proposisjon til Stortinget, Prop. 45 S (20122013), med forslag til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr.
181/2012 av 28. september 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 83/2011
om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet).
Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper:
Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 7.12.2012. Fordi gjennomføringen av
direktivet fordret lovendring, ble beslutningen i EØS-komiteen tatt med forbehold om
Stortingets samtykke etter EØS-avtalens artikkel 103. Finansdepartementet finner rettsakten
EØS-relevant og akseptabel.
Nærings- og handelsdepartementet fremmet 16. november 2012 Proposisjon til Stortinget, Prop.
38 S (2012-2013), med forslag om at departementet gis fullmakt til å delta som långiver i en
trekkfasilitet for SAS AB.
Justis- og beredskapsdepartementet sendte 30. oktober 2012 på høring et forslag om en forskrift
vedrørende samordning av regler om kompensasjon for inndrivelseskostnader etter
inkassoloven og forsinkelsesrenteloven. Høringsfristen var 11. desember 2012.
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Høring om
norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.10.2012. Regjeringen
fremmet 22. juni 2012 en proposisjon om stortingssamtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av
EUs nye betalingsdirektiv. En proposisjon om lovendringer for gjennomføring av direktivet i
norsk rett ble fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet 23. september 2012.
Departementet igangsatte 30. oktober 2012 en høring om en tilknyttet gjennomføringsforskrift.
Betalingsdirektivet erstatter det eksisterende direktiv 2000/35/EF og innstrammer reglene for
forsinket betaling. Formålet er å styrke likviditeten til europeiske bedrifter. Direktivet berører
ikke betalinger fra eller mellom forbrukere.
Justis- og beredskapsdepartementet sendte 26. oktober 2012 på høring et forslag om endringer i
forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. for å gjennomføre Kommisjonsdirektiv
2011/90/EU i norsk rett. Direktivet ble vedtatt 14. november 2011 og gjør endringer i del II i
vedlegg I til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler.
Endringene gjelder forutsetningene som skal legges til grunn ved beregning av effektiv rente i
forbindelse med avtaler om forbrukerkreditt. Høringsfristen var 7. desember 2012.
Finansdepartementet sendte 24. oktober 2012 tre notater på høring med forslag til endring av
revisorlovens virkeområde, forslag om enkelte endringer i revisorloven mv., og forslag til visse
endringer i revisorloven § 2-1 syvende ledd og § 7-1 fjerde ledd, samt § 7-2 fjerde ledd i
aksjeloven og allmennaksjeloven. Høringsfristen er 24. januar 2013.
NORSK UTVALG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
ENDRINGER I NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Den gjeldende utgaven av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ble gitt ut 23.
oktober 2012 (med beriktigelse 21. desember 2012).
BØRSSIRKULÆRER
Børssirkulære 10/2012: Endringer i priser på Oslo Børs, Oslo Axess og Oslo ABM.
4
Børssirkulære 9/2012: Endring av praksis ved godkjennelse av endringer i overtakelsestilbud,
og mindre endringer i opptaksreglene for utstedere av aksjer og egenkapitalbevis.
Børssirkulære 8/2012: Revidert utgave av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE
Norsk regnskapsstiftelse (NRS) vedtok i november 2012 å påbegynne et utredningsarbeid som
skal munne ut i enklere regnskapsregler for norske bedrifter som hverken er "små" eller følger
internasjonale regnskapsstandarder, forhåpentligvis fra 2015. Som utgangspunkt for arbeidet
skal man benytte den såkalte IFRS for SME (småforetak).
Fra hjemmesidene til Norsk RegnskapsStiftelse
”NRS har vedtatt å utarbeide et utkast til en selvstendig norsk standard. I tråd med 25 års
tradisjon i NRS tar man naturligvis med seg erfaringene fra andre standardsettere, blant
annet den internasjonale, den britiske og den svenske. I den planlagte norske standarden
er det forutsatt at det skal gjøres:
Forenklinger av notekravene så langt dette er mulig innen gjeldende og foreslått
regnskaps- og aksjelovgivning
• Gjøres forenklinger utover dette, men som hovedregel skal løsningene t i IFRS for SMEs
også kunne anvendes for de som ønsker det, forutsatt at de ikke er i strid med
regnskapsloven
• Gjeldende norsk god regnskapsskikk innarbeides for å unngå unødvendige
overgangsutgifter”
•
EU/EØS
RETTSAKTER
Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.11.2012
Regnskapsstandarder:
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser – Kommisjonsforordning (EU) nr.
1254/2012 av 11. desember 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av
visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments og
rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (2011) og IAS 28
(2011) publisert i EU-tidende 29.12.2012
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning (EU) nr.
1255/2012 av 11. desember 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av
visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår IAS 12, IFRS 1 og 13 og IFRIC-fortolkningsbidrag
20 publisert i EU-tidende 29.12.2012
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser – Kommisjonsforordning (EU) nr.
1256/2012 av 13. desember 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av
visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og
5
rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår IFRS 7 og IAS 32 publisert i EU-tidende
29.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet:
Tre kommisjonsforordninger publisert i EU-tidende 21.12.2012:
• 32012R1247
• 32012R1248
• 32012R1249
FORSLAG TIL RETTSAKTER
Regnskapsdirektivet - Innstilling (rapport) av 25.9.2012 til Europaparlamentets 1.
gangsbehandling offentliggjort 3.1.2013. Mulig plenumsbehandling 16.4.2013.
Europakommisjonen la 25. oktober 2011 fram forslag til et felles regnskapsdirektiv til erstatning
av årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) og konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv). Innstillingen fra Europaparlamentets finanskomite av 25. september 2012 ble
offentliggjort 3. januar 2013. Den er planlagt behandlet av Europaparlametets
plenumsforsamling 16. april 2013.
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser - Innstilling
(rapport) av 27.9.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling publisert 3.1.2013. Mulig
plenumsbehandling 16.4.2013
EU-program for regnskap og revisjon (2014-2020) - KOM(2012) 782: Forslag til
europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av et EU-program til støtte for særlige
aktiviteter i forbindelse med regnskap og revisjon for perioden 2014-2020. Forslag til
europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.12.2012.
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet:
Fire utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering
19.12.2012:
• C(2012) 9623
• C(2012) 9593
• C(2012) 9614
• C(2012) 9603
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - Kompromiss
fremforhandlet mellom Rådet og Europaparlamentet 27.11.2012. Europaparlamentets 1.
gangsbehandling ferdigstilt 16.1.2013. Neste steg: Rådets 1. gangsbehandling og publisering i
EU-tidende.
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om depositarfunksjoner,
avlønninger og sanksjoner - Neste steg: Europaparlamentets 1. gangsbehandling. EØS-notat
offentliggjort 28.10.2012.
Krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse – Neste steg: Europaparlamentets 1.
gangsbehandling. EØS-notat offentliggjort 28.10.2012.
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - Innstilling (rapport) av 22.10.2012 til
Europaparlamentets 1. gangsbehandling publisert 3.1.2013. Mulig plenumsbehandling
21.5.2013.
6
Erstatningsordninger for investorer (ICS-direktivet) - Neste steg: Europaparlamentets 1.
gangsbehandling. EØS-notat offentliggjort 18.10.2012.
Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og
verdipapirvirksomhet – Forslaget er til behandling i Rådet og Parlamentet. EØS-notat
offentliggjort 18.10.2012.
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak Direktivforslaget er til behandling i Rådet og Parlamentet. EØS-notat offentliggjort 18.10.2012.
KOMMISJONSMEDDELELSER OM RETTSAKTER
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater - Gjennomføringsrapport lagt fram
av Kommisjonen 20.12.2012.
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon - Gjennomføringsrapport lagt fram
av Kommisjonen 18.12.2012.
Endringsbestemmelser i internasjonale regnskapsstandarder(IFRS), les mer her, her og her.
ANDRE KOMMISJONSMEDDELELSER
EU-handlingsplan for europeisk selskapsrett - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen
12.12.2012. Handlingsplan: Europeisk selskapsrett og bedriftsstyring - et moderne juridisk
rammeverk for mer engasjerte aksjonærer og bærekraftige foretak
KONSULTASJONER
Consultation on the cross-border transfers of registered offices of companies – deadline 16. april
2013.
ANDRE NYHETSSAKER FRA EU/EØS
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i
tredjestater: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.11.2012
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av
konsernregnskaper: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.11.2012
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort
1.11.2012
7
Avgifter som Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) pålegger
kredittvurderingsyråer - EØS-notat offentliggjort 30.10.2012
Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater - EØS-notat offentliggjort 30.10.2012.
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - EØS-notat offentliggjort
30.10.2012.
Prospektforordningen for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon i
prospekter og annonser - EØS-notat offentliggjort 28.10.2012
Shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler - EØS-notat offentliggjort 28.10.2012
Omsetning av verdipapirer: informasjonsplikt ved "short selling" - EØS-notat offentliggjort
28.10.2012
Omsetning av verdipapirer (shortsalg): gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i
aksjer m.m. - EØS-notat offentliggjort 28.10.2012
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) - EØS-notat
offentliggjort 28.10.2012
Krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse: EØS-notat offentliggjort 28.10.2012.
AIFM-direktivet: regler for og tilsyn med alternative investeringsfond - EØS-notat offentliggjort
19.10.2012. Som en respons på finanskrisen vedtok EU i 2009 nye regler for alternative
investeringsfond, inkludert regulatorisk tilsyn for spesialfond innenfor EU gjennom opprettelsen
av en europeisk tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet (EMSA). Spesialfondene som vil bli
berørt er i hovedsak hedgefond og private equity-fond.
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer - EØS-notat offentliggjort 18.10.2012
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet - EØS-notat offentliggjort 18.10.2012.
Den 1. januar 2011 opprettet EU et risikoråd for overvåking av systemisk risiko i
finansmarkedene og tre tilsynsmyndigheter for samarbeid innenfor tilsynet med henholdsvis
bank, forsikring og verdipapirer. Målet er å etablere en enhetlig tilsynsstruktur for det
europeiske markedet. I sin halvårlige redegjørelse til Stortinget opplyste utenriksministeren 4.
mai 2010 at Norge har arbeidet for å sikre EØS/EFTA-statene tilfredsstillende representasjon i
de nye organene. Regjeringen vurderer å innlemme EU-forordningene i EØS-avtalen, slik at
Norge kan delta i det felles tilsynet av finansmarkedet.
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet - EØS-notat
offentliggjort 18.10.2012.
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester - EØS-notat
offentliggjort 18.10.2012.
Opprettelse av Det europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner - EØS-notat
offentliggjort 17.10.2012.
8
NY RETTSPRAKSIS, FORVALTNINGSPRAKSIS M.M.
NORGE
RETTSPRAKSIS
HØYESTERETT
HR-2012-2354-A – Rt-2012-1888. Omgåelse av skattereglene. Skattyteren kjøpte morselskap
med stort fremførbart underskudd, men som også eide datterselskap med verdifulle
eiendommer. Etter oppkjøpet ga konsernselskaper hos kjøperen konsernbidrag til morselskapet,
som fremførte underskudd til fradrag. Ligningsmyndighetene godkjente ikke fradragene.
Høyesterett kjente ligningen ugyldig idet vilkårene for å anvende den ulovfestede
omgåelsesnormen ble funnet ikke å være oppfylt. Idag blir en slik transaksjon regulert av
skatteloven § 14-90 som stiller lavere vilkår for "gjennomskjæring"; det må imidlertid anses
uklart om § 14-90 ville vært anvendelig i dette tilfellet.
Høyesteretts avgjørelse i Fokus Bank-saken 20.12.2012 HR-2012-2382-A
En finansinstitusjon hadde i 2007 solgt et finansielt produkt – kalt noter – til privatkunder.
Noten kunne innløses av utsteder hvis verdien – bestemt ut fra omsetningskursen i
annenhåndsmarkedet – sank under 20 % av utstedelseskursen. I 2009 ble noten terminert og
innløst til kurs 12,4 %. En rekke investorer reiste erstatningssak mot den norske banken som
hadde formidlet salgene. Høyesterett kom til at kundene hadde mottatt tilstrekkelig informasjon
– jf. verdipapirhandelloven 1997 § 9-2 første og annet ledd – om risikoen for terminering på
grunn av verdifall. Banken kunne ikke forventes å forutse finanskrisen da notene ble solgt, og
det kunne ikke kreves at informasjonen om produktet også skulle ha omfattet informasjon om
følgene av en upåregnelig utvikling – slik som finanskrisen i dette tilfellet – dersom følgen var
dramatisk. Banken ble frifunnet.
Høyesteretts avgjørelse 8.11.2012 Rt-2012-1717
Ved krav om sikkerhetsstillelse etter aksjeloven § 12-6 nr. 2 og § 14-7 jf. § 13-15 annet ledd er
tingrettens kompetanse begrenset til å avgjøre om kreditor har en fordring, og om stilt sikkerhet
er betryggende. Dette gjelder også når kapitalnedsettelsen eller fisjonen er gjennomført før det
foreligger rettskraftig avgjørelse om betryggende sikkerhet. Toukersfristen i de nevnte
bestemmelsene gjelder ikke når det stilles ny sikkerhet etter at det er rettskraftig avgjort at stilt
sikkerhet ikke er betryggende. Kravet til « betryggende sikkerhet » innebærer plikt til å stille
sikkerhet for hele kreditors fordring.
9
EU/EØS
Sakene hvor hele teksten ikke er tilgjengelig i databasen Eurlex (link til Eurlex er lagt inn i hver
sak nedenfor) kan leses på EU-domstolens nettsider ved å velge ønsket språk oppe til høyre (dog
er ikke alle nyere avgjørelser tilgjengelig på alle språk), og skrive inn saksnummeret (for
eksempel C-233/09) i feltet midt på siden.
SAKER FRA EU-DOMSTOLEN
AVGJØRELSER
Sag C-387/11 Kommissionen mod Kongeriget Belgien
DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. oktober 2012
Stikkord:
»Traktatbrud – artikel 49 TEUF og 63 TEUF – artikel 31 og 40 i EØS-aftalen – beskatning af
indkomst fra kapital og rørlige aktiver – hjemmehørende og ikke-hjemmehørende
investeringsselskaber – forskudsskat af indkomst fra rørlige aktiver – modregning af
forskudsskat af indkomst fra rørlige aktiver – fritagelse for beskatning af indkomst fra kapital og
rørlige aktiver – forskelsbehandling – begrundelser«
Slutning:
1) Kongeriget Belgien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 49 TEUF og 63 TEUF
samt artikel 31 og 40 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj
1992, idet det har opretholdt regler om beskatning af indkomst fra kapital og rørlige aktiver, der
er forskellige, alt efter om indkomsten er oppebåret af hjemmehørende investeringsselskaber
eller af ikke-hjemmehørende investeringsselskaber uden et fast forretningssted i Belgien.
2) Kongeriget Belgien betaler sagens omkostninger.
3) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland bærer sine egne omkostninger.
SAG C-244/11 Kommissionen mod Den Hellenske Republik
DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. november 2012
Stikkord:
»Traktatbrud – artikel 43 EF og 56 EF − ordning, der betinger erhvervelsen af
stemmerettigheder, der repræsenterer mere end 20% af selskabskapitalen i visse »strategiske
aktieselskaber«, af en forudgående godkendelse − ordning med efterfølgende kontrol af visse
beslutninger truffet af disse selskaber«
Slutning:
1) Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 43 EF om
etableringsfriheden ved at fastsætte bestemmelserne i artikel 11, stk. 1, sammenholdt med
artikel 11, stk. 2, i lov nr. 3631/2008 om oprettelse af en national fond for social samhørighed,
og bestemmelserne i lovens artikel 11, stk. 3.
2) Den Hellenske Republik betaler sagens omkostninger.
Sag C-342/10 Europa-Kommissionen mod Republikken Finland
DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. november 2012
Stikkord:
»Traktatbrud – frie kapitalbevægelser – artikel 63 TEUF – EØS-aftalen – artikel 40 – beskatning
af udbytte betalt til ikke-hjemmehørende pensionsfonde«
10
Slutning:
1) Republikken Finland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 63 TEUF og artikel 40
i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, idet den har indført
og opretholdt en diskriminerende beskatningsordning for udbytte, der udbetales til ikkehjemmehørende pensionsfonde.
2) Republikken Finland bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens
omkostninger.
3) Kongeriget Danmark, Den Franske Republik, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Sverige og
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland bærer deres egne omkostninger.
Sag C-35/11 Test Claimants in the FII Group Litigation mod Commissioners of Inland Revenue,
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 13. november 2012
Stikkord:
»Artikel 49 TEUF og 63 TEUF – udlodning af udbytte – selskabsskat – sag C-446/04 – Test
Claimants in the FII Group Litigation – fortolkning af dommen – undgåelse af økonomisk
dobbeltbeskatning – spørgsmålet, om fritagelsesmetoden og modregningsmetoden modsvarer
hinanden – begreberne »skattesats« og »forskellige beskatningsniveauer« – udbytte fra
tredjelande«
Slutning:
1) Artikel 49 TEUF og 63 TEUF skal fortolkes således, at de er til hinder for en medlemsstats
lovgivning, som anvender fritagelsesmetoden på udbytte af indenlandsk oprindelse og
modregningsmetoden på udbytte af udenlandsk oprindelse, hvis det for det første er godtgjort,
at den skattegodtgørelse, som det udbyttemodtagende selskab indrømmes i forbindelse med
modregningsmetoden, svarer til den skat, der faktisk er blevet betalt af det overskud, der ligger
til grund for det udloddede udbytte, og for det andet, at det faktiske beskatningsniveau for
selskabers overskud i den omhandlede medlemsstat generelt er lavere end den fastsatte
nominelle skattesats.
2) Domstolens svar på det andet og det fjerde spørgsmål, som blev forelagt i den sag, der gav
anledning til dom af 12. december 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (sag C446/04), gælder også, når:
–
den udenlandske selskabsskat, som det overskud, der ligger til grund for det udloddede
udbytte, har været undergivet, ikke er blevet betalt eller ikke er blevet betalt fuldt ud af det ikkehjemmehørende selskab, der udbetaler udbyttet til det hjemmehørende selskab, men er blevet
betalt af et selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, og som er et direkte eller indirekte
datterselskab af det førstnævnte selskab
–
selskabsskat ikke er blevet betalt forskudsvis af det hjemmehørende selskab, som
modtager udbytte fra et ikke-hjemmehørende selskab, men er blevet betalt af selskabets
hjemmehørende moderselskab inden for rammerne af en koncernbeskatningsordning.
3) EU-retten skal fortolkes således, at et moderselskab, der er hjemmehørende i en
medlemsstat, og som inden for rammerne af en koncernbeskatningsordning som den i
hovedsagen omhandlede i strid med EU-rettens regler har skullet betale selskabsskat
forskudsvis af den del af sit overskud, som hidrører fra udbytte af udenlandsk oprindelse, kan
anlægge søgsmål med påstand om tilbagebetaling af denne skat, der er opkrævet med urette, for
så vidt som den overstiger den yderligere selskabsskat, som den omhandlede medlemsstat
havde ret til at opkræve med henblik på at udligne den lavere nominelle skattesats, som det
overskud, der ligger til grund for udbyttet af udenlandsk oprindelse, har været undergivet, i
forhold til den nominelle skattesats, der finder anvendelse på det hjemmehørende
moderselskabs overskud.
4) EU-retten skal fortolkes således, at et selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, og
som i et selskab, der er hjemmehørende i et tredjeland, besidder en kapitalandel, der giver det
en klar indflydelse på sidstnævnte selskabs beslutninger og mulighed for at træffe afgørelse om
dette selskabs drift, kan påberåbe sig artikel 63 TEUF med henblik på at anfægte foreneligheden
11
med denne bestemmelse af en lovgivning i nævnte medlemsstat vedrørende den skattemæssige
behandling af udbytte hidrørende fra nævnte tredjeland, som ikke udelukkende finder
anvendelse på situationer, hvor moderselskabet udøver en afgørende indflydelse på det
udbytteudloddende selskab.
5) Domstolens svar på det tredje spørgsmål, som blev forelagt i den sag, der gav anledning til
dommen i sagen Test Claimants in the FII Group Litigation, finder ikke anvendelse, når de
datterselskaber, der har hjemsted i andre medlemsstater, og til hvilke der ikke har kunnet ske
overførsel af forskudsselskabsskat, ikke beskattes i den medlemsstat, hvor moderselskabet er
hjemmehørende.
Sag C-207/11 3D I Srl mod Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cremona
DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. december 2012
Stikkord:
»Beskatning – direktiv 90/434/EØF – fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel
af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater – artikel 2, 4
og 9 – tilførsel af aktiver – beskatning af kapitalgevinster realiseret af det indskydende selskab i
forbindelse med tilførslen af aktiver – udskydelse af beskatningen – krav om, at der i regnskabet
for det indskydende selskab henlægges en reserve for udskudt skat, som svarer til værdien af
den realiserede kapitalgevinst«
Slutning:
Artikel 2, 4 og 9 i Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning
ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i
forskellige medlemsstater skal fortolkes således, at disse bestemmelser i en situation som den,
der foreligger i hovedsagen, ikke er til hinder for, at en tilførsel af aktiver giver anledning til, at
det indskydende selskab beskattes af kapitalgevinsten vedrørende denne tilførsel, medmindre
det indskydende selskab henlægger en særskilt reserve i sit skattemæssige regnskab af samme
størrelse som den ved tilførslen opnåede kapitalgevinst.
SAKER FRA EFTA-DOMSTOLEN
CASE E-17/11JUDGMENT OF THE COURT 22 NOVEMBER 2012 (Directive 94/19/EC – Directive
2000/12/EC – Directive 2006/48/EC – Admissibility – National legislation adopting provisions
of EEA law to regulate purely internal situations – Notion of deposit – Interbank loans – Mutual
recognition of an authorisation for the taking up and pursuit of the business of credit institutions
– Applicability of decisions of the EEA Joint Committee)
SAKER FRA ESA
Indre marked: Norge må endre avgiftsregler for utenlandsregistrerte biler: Norske regler for
engangsavgift for biler som er leaset eller utlånt i Norge, men registrert i et annet EØS-land, er
ikke i tråd med EØS-avtalen. Dette er konklusjonen i to brev EFTAs overvåkingsorgan ESA
sendte Norge 21.11.2012.
Indre marked: Norge og Island må ytterligere styrke overvåking av pengehvitvasking: Grunngitt
uttalelse om mangelfull norsk gjennomføring vedtatt av ESA 13.12.2012
Indre marked: Island må vedta lovgivning om forsikringsforetak: Dette er konklusjonen i en
grunngitt uttalelse vedtatt av ESA 19.12.2012.
12
Indre marked: Islands regler om beskatning av fusjoner er diskriminerende: Dette ifølge en
grunngitt uttalelse vedtatt av ESA 28.11.2012.
NYE SELSKAPSRETTSLIGE PUBLIKASJONER
ET UTVALG SELSKAPSRETTSPUBLIKASJONER
BØKER
• Bråten, Tore (2013), Selskapsrett (4.utg), Oslo: Universitetsforlaget
• Berger-Walliser, Gerlinde & Kim Østergaard (eds.)(2012), Proactive law in a business
environment, Copenhagen:DJØF
• Frode, Casten og Noe Munck, Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber / Carsten
Fode & Noe Munck, København:Karnov
ARTIKLER
• Jan-Ove Færstad, Utmåling av erstatning for villedende investeringsrådgivning, Tidsskrift for
Erstatingsrett nr. 3 2012
• Erik Langseth, Kreditt i konsernforhold. Noen praktiske spørsmål vedrørende aksjelovene §
3-8 og utbyttereglene I Tidsskrift for Forretningsjus
• Meyer-Myklestad, Johannes (2012), Rett og legitimasjon i aksjeselskapsretten, Jussens venner
vol.47, h6. 2012
Nordisk Tidsskrift for selskabsret nr 2/12
Artikler
• Erik Langseth: Rettsvern til omsetningsretter i aksjer
• Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen: Styrkelse af iværksætteri – en ny selskabsretlig
dagsorden?
• Caspar Rose og Christian Seest: Performanceeffekter af overtagelsesværn blandt de største
børsnoterede selskaber i Europa
• Dan Moalem, Christian R.J. Nielsen og Mattias V.W. Nielsen: Juridiske aspekter af prospekter,
kompleks finansiel historik og proforma regnskabsoplysninger
Ellers inneholder nummeret
• NASDAQ OMX, Copenhagen – Afgørelser og udtalelser 2012, 1. halvår
• Finanstilsynets afgørelser 2012, 1. halvår – børsområdet
• Ny lovgivning – Fra 1. juni 2012 til 1. august 2012
• Ny praksis – Fra 1. juni 2012 til 1. august 2012
• Ny litteratur – Fra 1. juni 2012 til 1. august 2012
European Business Law Review, Volume 23 (2012)
Issue 4
• A Tribute to John Anthony Jolowicz (1926-2012)', Neil H Andrews, Issue 4, pp. 455–460
13
• Ideal Type Organisations and Company Law in Europe', Janice Dean, Issue 4, pp. 461–482
• A European Private Company and Share Transfer Restrictions', Lars-Göran Sund, Jan
Andersson, Edward Humphreys, Issue 4, pp. 483–496
• Unfair Commercial Practices: Regulation at Risk', Peter Shears, Issue 4, pp. 497–515
• The Magnitude of EU Fundamental Freedoms: Application of the Freedom of Establishment to
the Cross-Border Mergers Directive', Thomas Papadopoulos, Issue 4, pp. 517–546
• Extraterritorial Application of U.S. Securities Law', Milosz Morgut, Issue 4, pp. 547–563
• Comparing Legal Professional Privilege in EU and Lithuanian Law', Tomas Kamblevičius,
Edvinas Beikauskas, Issue 4, pp. 565–573
European Business Law Review, Volume 23 (2012)
Issue 5
• Passive – Aggressive Investments: Minority Shareholdings and Competition Law', Gian Diego
Pini, Issue 5, pp. 575–725
• Financing of CCS Demonstration Projects – State Aid, EEPR and NER Funding – An EU and
EEA Perspective', Jonas W. Myhre, Issue 5, pp. 727–787
• Reassessing the Rationales for the Takeover Bids Directive’s Board Neutrality Rule',
Alexander White, Issue 5, pp. 789–807
• A Promising Solution? Changing the Current Russian Business Climate by Amending the
Criminal Code', Alexandra V. Orlova, Issue 5, pp. 809–830
• The Effect of the Principle of Two Levels in Administrative Judgment: On the Principio Della
Domanda and Principio Dispositivo', Gianluca Maria Esposito, Issue 5, pp. 831–859
European Business Law Review, Volume 23 (2012)
Issue 6
• Remedies and Substantive Law – European Dimensions of Economic and Private Law', Mads
Andenas, Kåre Lilleholt, Issue 6, pp. 861–912
• Financial Law in a Global Surrounding', Lars Gorton, Issue 6, pp. 913–944
• National Grid Indus: The First Case on Companies’ Exit Taxation', Katerina Pantazatou, Issue
6, pp. 945–972
• The Economic Constitution of the EU Treaty and the Limits between Economic and Noneconomic Activities', Vassilis Hatzopoulos, Issue 6, pp. 973–1007
• Promotion of Financial Stability through Structural Regulatory Reforms: Revisiting the
Separation of Retail and Investment Banking and Consequences for the Hedge Fund Industry',
M Shabir Korotana, Issue 6, pp. 1009–1024
• When Complexity Impairs Disclosure – A Critique of SFC’s Proposal to Strengthen the
Disclosure Regime after the Lehman Minibonds Incident in Hong Kong', Will W Shen, Issue 6,
pp. 1025–1040
• Editorial Book Review: Iain MacNeil and Justin O’Brien (eds), The Future of Financial
Regulation (Oxford: Hart Publishing 2010)', Issue 6, pp. 1041–1042
• Index of Articles', Issue 6, pp. 1043–1046
• Index of Authors', Issue 6, pp. 1047–1049
European Company Law, Volume 9 (2012)
Issue 6
• SPE and EMCA: Will the Twain Meet?', Adriaan F.M. Dorresteijn, Issue 6, pp. 285–285
• Is the Comply or Explain Principle a Suitable Mechanism for Corporate Governance
throughout the EU?: The Dutch Experience', Rients Abma, Mieke Olaerts, Issue 6, pp. 286–
299
• Un-consented Transfers of Shares: A Comparative Perspective', Lécia Vicente, Issue 6, pp.
300–304
• Trading the Straightjacket for a Leotard: Introducing the New Dutch B.V. Law', Nicole L.
Vreeman, Issue 6, pp. 305–310
• Venture Capital Funds: Regulation and Evolution', Erik P. M. Vermeulen, Diogo Pereira Dias
Nunes, Issue 6, pp. 311–318
14
• Vale: Increasing Corporate Mobility from Outbound to Inbound Cross-Border Conversion?',
Gerco C. Van Eck, Erwin R. Roelofs, Issue 6, pp. 319–324
• Survey of Legislation and Case Law, May and June 2012', Paul Jager, Issue 6, pp. 325–326
• Legal Periodicals: A Selection (July and August 2012)', Tom Dijkhuizen, Stephan
Rammeloo, Issue 6, pp. 327–329
• Cross-Border Insolvency. A Commentary on the UNCITRAL Model Law, Global Business
Publishing, edited by Look Chan Ho. (3rd ed., 2012)', Bob Wessels, Issue 6, pp. 330–332
• Article Index', Issue 6, pp. 333–335
European Company and Financial Law Review, Issue 4 (Nov 2012), pp. 421 – 579
• Directors’ Versus Shareholders’ Primacy in U.S. Corporations Through the Eyes of History: Is
Directors’ Power “Inherent”?
Bruno, Sabrina, Page 421
• Empty Voting: A European Perspective
Clottens, Carl, Page 446
• Issuers at Midstream: Disclosure of Multistage Events in the Current and in the Proposed EU
Market Abuse Regime
Di Noia, Carmine / Gargantini, Matteo Page 484
• Rendering (Once More) the Financial Assistance Regime More Flexible
Strampelli, Giovanni, Page 530
• The Hidden Voyage of a Dying Italian Company, from the Mediterranean Sea to Albion
Mucciarelli, Federico M., Page 571
SELSKAPSRETTSARRANGEMENTER
FORSKERGRUPPENS ARRANGEMENT
Vi har faglunsj de fleste torsdager i semesteret hvor vi ønsker eksterne velkommen!
En til enhver tid oppdatert oversikt over våre arrangementer finnes på våre arrangementssider
– all informasjon sendes også ut til Selskapsrettslisten.
NYTT OM NAVN
• Mats Hennum Johanson er tilsatt som ny vitenskapelig assistent i vår forskergruppe fra
1. februar 2013, med et selskapsrettslig tema.
• Elisabeth Hvaal Lingaas er tilsatt som ekstraordinær vitenskapelig assistent i vår
forskergruppe for vårsemesteret 2013.
• Tidligere vit.ass. Morten Gullhagen-Revling har begynt som advokatfullmektig hos
Advokatfirmaet Wiersholm AS.
• Tidligere vit.ass. Christoffer Kjelsberg avtjener sin førstegangstjeneste som jurist og utskrevet
løytnant i Hæren.
15
FORSKERGRUPPEN SELSKAPER, MARKEDER, SAMFUNN OG MILJØ
Forskergruppen om selskaper ved Det juridiske fakultet består for tiden av følgende personer:
Professor Beate Sjåfjell (leder)
Professor Mads Andenæs
Professor Giuditta Cordero-Moss
Førsteamanuensis Hans Morten Haugen (Diakonhjemmet Høgskole)
Professor Hans Robert Schwencke (BI)
Professor Frederik Zimmer
Førsteamanuensis Alla Pozdnakova
Førsteamanuensis Christina Voigt
Postdoktor Inger Marie Hagen
Postdoktor Juan Carlos Ochoa Sanchez
Postdoktor Emily Weitzenboeck
Ph.d.-stipendiat Kari Birkeland (BI)
Ph.d.-stipendiat Isabel M. Borges
Ph.d.-stipendiat Gina Bråthen
Ph.d.-stipendiat Jone Eng (BI)
Ph.d.-stipendiat Eivind Furuseth
Ph.d.-stipendiat Tore Fjørtoft
Ph.d.-stipendiat Marte Eidsand Kjørven
Ph.d.-stipendiat Jon Christian Nordrum
Ph.d.-stipendiat Hedvig Bugge Reiersen
Ph.d.-stipendiat Caroline Bang Stordrange
Vit.ass. Cecilie Beck
Vit.ass. Linn Bruskerud
Vit.ass. Mats Hennum Johanson
Vit.ass. Elisabeth Hvaal Lingaas
Vit.ass. Kristian Reinert Haugeland Nilsen
Seniorkonsulent Mona Østvang Ådum
Mer informasjon om gruppens aktiviteter, prosjekter, publikasjoner, gruppens medlemmer
og den enkeltes forskningsområde finnes på forskergruppens nettsider. Se
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/
16