Aktivitetskalender 2012/2013 – Martinus Institut Efterår 2012 Forår

Præsterækken ved Fejø Kirke 1563-1993:
1) Claus Nielsen
2) Hans Andersen
3) Hans Ibsen
4) Bent Hansen
5) Jens Christophersøn Brun
6) Hans Lauritzen (Møller eller Mørk)
7) Søren Jensen Brun
8) Lauritz Jørgensen
9) Laurids Hansen1
10) Gregers Madsen2
11) Hans Jørgensen Stadager
12) Christen Jespersøn Schou3
13) Peder Thomæsøn Blichfeld
14) Hans Mejer
15) Andreas Desington
16) Jens Nielsen Vandel
17) Niels Jensen Møller
17a) Andreas Christian Faith
18) Henrik Steensen Müller
19) Henrik Kuhlmann
20) Johan Jacob Kirchheiner
21) Andreas Boje
22) Diderik Peter Lund
23) Christian Rudolph Kjerulff
24) Jens Rudolph Johannes Berg
25) Frederik Christian Schouw
26) Peter Christian Garde
27) Harald Paludan
28) Nils Bahne Christian Ewaldsen
29) Laurits Valdemar Nielsen
30) Knud Harder
31) Johannes Hansen Mølgaard
32) Poul F. Th. Løgstrup
33) C. E. Blockmann5
34) Jens Peder Karl Bang-Jensen
35) Torben Christian Skat Dijnes
36) Arne Hægstad
37) Ole Irenæus Wierød
38) Bjarne A. Madsen
1
1563 – 1565
Ca. 1565 – 1571
1571 – 1572
1572 – 1583
1583 – 1613 (Epitafium i kirken) (død den 20.12.1613)
(1613) – 1621
1621 – 1633
1633 – 1658 (Død den 17. december 1658, Stenfeldt)
1658 – 1679 (Kapellan fra 25. maj 1654). Sølvtøj fra ham.
1679 – 1691 (27. marts 1679 – død 1691)
1691 – 1693 (Fra 1687 kapellan hos fmd., død 1693)
1693 – 1710 (4. september / 14. oktober 1693 – død 1710)
1710 – 1725 (Epitafium i kirken) (3.10.1710 – død 1725)
1725 – 1735 (2. juli 1725 – død 1735)
1735 – (1766) (9. december 1735 – død 1768, Wiberg)
(1766) – 1770 (? – død 1770, Wiberg)
1770 – 1777 (7. september 1770 – 13. august 1777)
1777 – 1777 (13.8.1777 – 29.10.1777) (Wiberg)
1777 – 1782 (17. december 1777, b. 28. december 1782)
1783 – 1807 (18.1. / 19.2.1783, død den 3. juni 1807)4
1808 – 1821 (8.4.1808 – 2.5.1821) Provst 1813-1821.
1821 – 1829 ( 3.10.1821 – 13.5.1829) Provst.
1829 – 1829 (22. juli 1829 – 14. september 1829)
1829 – 1840 (31. december 1829 – 15. april 1840)
1840 – 1848 (17. juli 1840 – 14. maj 1848)
1848 – 1858 (22. juli 1848 – 10. april 1858)
1858 – 1869 (30. juni 1858 – 6. marts 1869)
1869 – 1883 (20. juli 1869 – 6. februar 1883)
1883 – 1896 (7. april 1883 – 5. august 1896)
1896 – 1921 (5. oktober 1896 – 31. oktober 1921)
1922 – 1922 (1. februar 1922 – 18. september 1922)
1923 – 1925 (4. januar 1923 – 10. februar 1925)
1925 – 1933 (18. maj 1925 – 4. oktober 1933)
1934 – 1938 (23. februar 1934 – 14. februar 1938)
1938 – 1969 (3./4. juni 1938 – 31.10.1969)
1970 – 1973 (1. december 1970 – 31. marts 1973)
1973 – 1990 (1. november 1973 – 31. oktober 1990)
1990 – 1993 (1. december 1990 – 31. august 1993)
1993 –
(1. december 1993 – )
I 1665 blev Laurids Hansen og flere af øboerne beskyldt for at beskæftige sig med trolddom, idet de havde hentet en
mand til øen, som kunne bortmane ”mosegrise”, som de var plaget af. De blev dog frifundet for trolddom (Wiberg).
Laurids Hansen blev kaldet til kapellan den 26. maj 1654 af Lauritz Jørgensen, indtil han døde den 17. december 1658,
hvorefter Laurids Hansen giftede sig med Lauritz Jørgensens enke og fortsatte som sognepræst. Jens Bistrup kom som
kapellan den 11. oktober 1676. Han blev begravet den 2. september 1678 og efterfulgtes samme år af Anders Sadel
(Sadolin). Den sidste kapellan var Gregers Madsen, som giftede sig med Jens Bistrups enke Else (Stenfeldt). Se note 2.
2
Gregers Madsen var gift med Else Hansdatter Kingo, der var søster til biskop Thomas Kingo (Wiberg). Se note 1.
3
Christen Jespersøn Schou blev i sin tid kaldet af biskop Thomas Kingo, der var gift med hans svigermoder (Wiberg).
4
Peter Jablonsky (1777-1810) var uautoriseret hjælpepræst fra sommeren 1807 til foråret 1808, og anføres derfor ikke.
5
”c” i kirkebogens folie 303 er streget over. I perioden 1935-1936 skriver sognepræsten da også selv sit navn henholdsvis med og uden ”c”, hvorefter han ender med at skrive uden ”c”. Altså skriver han: ”Blokmann” i kirkebogen.
Kilder og anvendt litteratur:
Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie. Ved Immanuel Barfod, Sognepræst i Sørup, Flensborg Amt. Nykjøbing paa Falster. Første Del (Sønder=Herred). Anden Del
(Nørre=Herred). Udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. To bind i ét bind. Trykt i V.
Laubs Enkes Bogtrykkeri, 1851-1854.
Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869-1884. Personalhistoriske Undersøgelser af Sofus Elvius.
Kjøbenhavn: Emil Bergmanns Forlag, 1885-1887.
Danmarks Præstehistorie 1884-1911. Ved Max Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll. Bind I-II. Udgivet af Dansk Genealogisk Institut. Kjøbenhavn: A. Rosenbergs Bogtrykkeri, 1914/1932. [Fejø:
Bind I, side 183-184].
Fejø Kirkeblad. Fra og med 1992: Kirkesiderne, i: Fejø Bladet, 17. årg. (1992) nr. 4 ff.
Hovedministerialbogen for Fejø Sogn, Fuglse Herreds Provsti (1848-1971) og Lolland Nørre Provsti (1971-2006) [fra den 1. januar 2007: Lolland Vestre Provsti], Lolland-Falsters Stift.
Hovedministerialbog for Fejø Sogn, Fuglse Herred, Lolland-Falsters Stift 1923-1939, folie 303 A og
B, der rummer en ”Series pastorum” indført i håndskrift af forskellige sognepræster igennem tiden.
Ministerialbogen er autoriseret til brug af provst Sigurd Olivarius den 6. juni 1922.
Chr. B. Jensen: Provincial-Lexicon over Danmark. Første Deel indeholdende Sjellands, Fyens,
Laalands=Falsters og Nørrejyllands Stifter. Ved Chr. B. Jensen, ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen i Horsens. Trykt og forlagt af S. Hempel. Eier af Fyens Stifts Adressekontoir
og Bogtrykkerie. Odense, 1830.
Kirkelig Geografi: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste[-] og
sognehistorie (Kirkelig Geografi) 1849-1949 (1951-1965), samlet og udgivet af Paul Nedergaard,
sognepræst, København. Bind I-VIII [Udgivet i syv (trykte) bind ud af i alt ni bind, som Paul Nedergaard selv nåede at færdiggøre. Værket blev foreløbig afsluttet i 1991, idet det sidste hæfte af bind
X, der omhandler Haderslev stifts historie og har været redigeret af professor, dr. theol., Anders
Pontoppidan Thyssen, udkom. Hæfte nr. 14 i bind X indeholder efterskrift og registre. Henvendelse
vedrørende bind X kan rettes til: Haderslev stifts historie, Institut for Kirkehistorie, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C. (Præsteforeningens Blad 1991/49, den 6. december 1991, side 989)]. København: I kommission [hos] O. Lohses Forlag, Eftf., København / Duplex-Trykkeriet-København (Ved
Harry Olsen) / Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, 1951-1965. [Bind IV: Lolland-Falsters
Stift, Fejø side 84-86].
J. H. Larsen: Laaland og Falster, topographisk beskrevne af J. H. Larsen. Første Bind. Nørre,
Sønder og Fuglse Herrederne. Trykt, paa Forfatterens Forlag, hos Bianco Luno & Schneider, Pilestræde Nr. 105. Kjøbenhavn, 1833.
J. H. Larsen: Laaland og Falster, topographisk beskrevne af J. H. Larsen. Andet Bind. I: Historisk=topographiske Efterretninger om Musse Herred paa Laaland. I. Maribo Sogn [ved A. Kall
Rasmussen]. Forlagt af J. H. Schubathes Boghandel. G. S. Wibes Bogtrykkeri. Kjøbenhavn, 1866.
Andet Bind. II: Historisk=topographiske Efterretninger om Musse Herred i Laaland. II. Nysted,
Saxkjøbing og Landsognene i Musse Herred. Ved F. R. Friis. Gyldendalske Boghandel. Bianco
Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. Kjøbenhavn, 1872.
Lolland-Falsters Stifts=Tidende, mandag den 31. oktober 1921.
Præstehistoriske Samlinger. Udgivet af Selskabet for Danmarks Præstehistorie. Redigeret af henholdsvis Paul Nedergaard (s. 1-144), Præst ved Eliaskirken i København, og Sognepræst i Egen
og ved Horsens Klosterkirke, Aage Dahl (s. 145ff.), 1.-14. Hefte. Bind I-II i ét bind. København: I
hovedkommission hos O. Lohse, 1929-1940.
P. Rohde: Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters Historie af P. Rohde, Sognepræst i
Utterslev, Herredsprovst og Medlem af det kgl. Genealogiske og Heraldiske Selskab. Med en Deel
Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J.J.F. Friis, Sognepræst for Horne og Asdal
Menigheder [pr. Hjørring]. Første Bind og Andet Bind [om henholdsvis Lolland og Falster] i ét bind.
Kjøbenhavn: Forlagt af Chr. Steen & Søn, 1859. [Første bind om ”Lollands Historie” udkom første
gang i 1776 i København hos Nic. Møller, Kgl. Hof=Bogtrykker; andet bind om ”Falsters Historie”
udkom første gang i 1794, ligeledes i København, trykt hos N. Christensen].
Niels Stenfeldt: ”Træk af Livet paa Fejø i svundne Tider”, håndskrevet manuskript fra 1931. Originalmanuskriptet er på 337 sider og befinder sig i Fejø lokalhistorisk Arkiv. På anmodning fra Fejø
lokalhistorisk Arkiv udleverede Fejø Menighedsråd i efteråret 1986 originalmanuskriptet til Fejø
lokalhistorisk Arkiv. Manuskriptet findes også i en trykt udgave på 266 sider (fra 1957) uden angivelse af udgiver (Lolland-Falsters historiske Samfund), sted eller forlag. Desuden er manuskriptet
trykt i Lolland-Falsters historiske Samfunds årbøger: VIII Række – Bind III – XLV (1957) side 409424; IX Række – Bind I – XLVI (1958) side 49-96; IX Række – Bind II – XLVII (1959) side 249-264;
IX Række – Bind III – LX [må skulle være årgang XLVIII] (1960) side 411-490; X Række – Bind I –
XLVIV (1961) side 16-122. Endelig findes manuskriptet i en elektronisk udgave på 98 sider. Den
trykte udgave fra 1957, side 18-24, omtaler de første 23 evangeliske sognepræster ved Fejø Kirke.
Niels Stenfeldt: ”En Historie om Mosegrisene paa Fejø 1664-65”, i: Lolland-Falsters historiske
Samfunds Aarbog XXI for 1933, side 126-137.
Teologisk Stat. Kirkelig Håndbog. 2004. Udgivet af Den danske Præsteforening i samarbejde med
Kirkeministeriet. Skjern: Strandbygaard Grafisk, 2004. Samt tidligere udgivelser i samme serie:
1972, 1975, 1989, 1994 og 2000.
S. V. Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, eller alphabetisk ordnet Fortegnelse over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o. s. v. i Danmark med Anførelse af Præsterne i dem siden Reformationen, og
Efterretninger om deres Personalia o. s. v. samlet og udgiven af S. V. Wiberg, Sognepræst for
Jordløse og Haastrup Menigheder. Tre bind samt Supplement [ved forfatteren, pastor C. F. Nielsen] og Register. I alt fem bind indbundet i fire bind. Bind I-III og V Odense: Forlagt af den Hempelske Boghandel (S. F. Helm=Petersen), 1870-1873. Bind IV Faaborg: L. B. Deichmanns Forlag,
1879. [Fejø: Bind I, No. 252: Feiø, s. 350-353].
Kommentar: Hvor der er uoverensstemmelser i læsemåder, er den trykte udgave af Niels Stenfeldt hovedsagelig fulgt. Ellers er stavemåderne på epitafier og sølvtøj fulgt for at gøre stavemåderne så samtidige som muligt.
Navnene i præsterækken er justeret i stavemåde efter oplæg til en præstetavle i foråret 2014.
Fejø, den 24. april 2014
Bjarne A. Madsen