kølemidlet r22 udfases

Vestagervej
rgvej
iksbo
der
Fre
Fær
ge-
Gl
ndve
j
Ulvsu
Pakhuskaj
Langeliniekaj
Amerik
Midtermole
n
Forbindelsesv.
Be
rn
ad
ot
te
sA
llé
Am
alie
g
ade
Told
bod
gad
e
Bre
dga
de
St
ga ran
de d-
Isla
nd
sB
or
ry
sh
av gge
ns
ga
de
en
sgrav V
Stad M ed
Da
nne
skio
ld
dsg.
n
Am
dvej
age
r Bo
ulev
Svi
nge
Amager Fæ
lle
Ar
till
er
ive
j
Le
ifs
ga
de
63
Markman
ønte
t
Ka
lve
bo
dB
ry
gg
e
Th
Njalsgad
e
t
nde
llæ
Ho
.
be
rdy
co
Ja o
H
G
Københavns
Universitet
Forbrugerstyrelsen
Sønderbro
Hospital
Sundholm
Plejehjem
IDRÆTS
ANLÆG
Nordre
Digeve
Gam- m
j
elgang
t
øre
Peder
Lykke Centret
Hegningen
Peder
Skriver
s
Sti
REMISE Lygtemager
stien
PARKEN
Knapmage
rstien
Stolem
ag
Hatte
stien ermagerstien
KurveH
magerst
julmag
ien
stien er-
NålemagerGærdebred stie
n
Oldensti
tervej
j
Grønjords
kollegiet
t
Peder
Grønjordsvej
Nordatlantens Brygge
Overgaden
Dansk Arkitektur Center
Den Frie Udstilling
Loss
epla
dsve
Birketinge
T
Glo
Råg
mm ingv
ej
min årdsens
de Da
g.
lf
ryg
ge
Isla
nds
B
Fælledfold
AMAGER FÆLLED
Vog-
NEN
67
68
69
70
me
ste
rve
j
Am
alie
gad
e
Told
bod
gad
e
St
Ov
ra
er
nd
W
g.
ga
il
ne
Pr
Dr
de
de ders
in
o
nn
se
nV
g
ss
i
ng
an ade
eg
e
d
.
ns
et
dg
g
.
Ov
ad
e
er
ga
de C
n o hri
ve stia
n V nsh
an avn
Pr
de s K
in
t
an
se
al
ss
e
t
m
ens Kanal
es
tr.
Ny
br
og
.
Sto
r
St
olt
en
be
rg
sg
Nie
.
ls B
roc
ks G
ad
e
ade
.
Tjæ
reg
.
Lan
dv
ga indin
Eng de gs
hav
SYD
e Br
y gg
HA
e
V
Stø
be
rig
ad
e
Plejehjem
Sundbygård
SUNDBYVESTER
HF.
RØDE
MELLEMVEJ
Te
Sluse
løbet
Sluse anlæg
avn
Bådeh
nd
sb
Langelinie Allé
akaj
ag
ad
e
an
i
Kr
ist
i
ade
ns g
ong
e
t
rk
e
nd
em
æ
La
tr.
St.
K
d
ol
dg
te
rV
Øs
Ro
se
nb
or
gg
.
ad
e
Vo
ldg
Bre
dga
de
de
Fa
ri m
ag
sg
a
te
r
Øs
R
ae øme
ls P rsg
lad ad
e
s
Isr
m
r
Veste
s le
vs g
Ved
Scandinavia
HF.
BRYGGEN
g
Te Østkalholm
g lv
en
j
s
ær
ksl
øb
et
eh
o
lla
RAVELINEN
Christmas
Møllers
Plads
Frilufts
bad
HF.
BASTIANSMINDE
Art Guide Trepkasgade 8 DK-2100 København Ø 23 32 07 51 [email protected]
HF.
SØNDERBRO
Sluseholmen
Slu
s
de
sga
avn
de
h
Ch
l
vns Vo
r. ha
63 Andersen’s Contemporary
64 Udstillingstedet Q
Borgs
65 Kunsthal Charlottenborg
lm
en
ad
e
org
Bå
ger
gad
e
sS
ø
Nø
rre
Nør
St
Plaauni
ds ng
Farimagsga
de
Nyropsga
de
gade
Vester Sø
Skt. Jørg
ens Sø
Vodroffsve
j
Svinerygge
n
T
T eg
ka eglh lkaj
Te nale olm
ho gl- n slm
Ve e
st k n s
aj
eri
ka
j
Stø
b
e
n
60 Skulpturi.dk
62 Clausens Kunsthandel
Ørstedsværket
Vestre Teglgade
Ø
Te stre
glg
ad
Øs
e
tre
Sydk
roge
n
ade
nd
iag
Sca
ad
e
iag
ad
Fo
lke
gad
e
ags
rim
Ø st
Øs
te
rS
er F
a
Do
ss
er i
øga
de
ng
Ry
es
ga
de
So
rte
da
m
de
da
m
So
rte
ad
e
gsg
ade
rim
a
re F
a
Foru
Værnedamsvej
Engh
avev
ej
evirk
eg.
Dann
Engh
avev
ej
Kelle
rs
n
ve
j
-
ns
G
bje
r gs
. Kl
au
se
nd
K.M
Sca
ad
e
Sp
Kro
npr
ins
Ad
ess
elg
ega
ade
de
Bor
é
A ll
e n se n
gm
es
Ry
es
ga
ga
de
Ra
vn
sb
org
Peb
ling
eS
Nø
ø
rre
Na
S
øg
ns
a
en
de
sg
Blå
gå
ThoJulius
m
Pladsens
s
m
te
rJ
Nørre Allé
Bo
r
Nørre Allé
Ah
o
Elm
ga
de
We
sse
lsg
ad
e
r ds
a d e re
Fælle
dvej
de
S te
ng
ad
e
Gri
ffen
feld
Ga
sg a
g rt n
elv
ej
Kap
sted
s Ve
j
H.C
. Ør
é
s Ve
j
s All
Lykke
sholm
H.C
. Ør
sted
j
Nyve
ælled
vej
Veste
rF
Al
lé
Je
ns
en
ej
Jag
tv
Titangade
j
Ja g
tve
j
wsv
e
Bülo
Bülow
svej
Edison
sv.
ej
Frydenda
lsv
H
Rols .V.
te
V ds
Joha ej
Lo
uis
Pio
sG
.
rg
Bo
nd
iag
hav
n
svej
Be
ll
en
sg
ad
e
Ha
ra
ld
de
S te
fan
s ga
gad
e
Ste
fan
s
é
All
Fa
lk o
ne
r
Falkoner Al
lé
van
g
Bor
ger
ad
e
in
gs
g
Ro
vs
Ba
Æg
lde
irs
rsg
ga
ad
de
e
Th
Rå
ors
dm
ga
an
de
ds
sterv
ange
n
Lygten
gme
Bor
Lundtoftegade
re Fa
sanve
j
Nord
A
Møllksel
Havers
e
Vej
Sjæ
e
Motocross
bane
Ved Slusen
Sluse-
roe havnen
n
Speedway
bane
vej
n
en
CHRISTIANSHAVN
le
Mellemvej
tie
rav
Islands
Plads
d
sg
ihavn
isker
45 Galerie EllenF Friling
46 Galleri
H.C.Nybro
ng
lan
ven
Tra
gad
de
Rø
Sca
na
Christiansholm
67
Allé
e
ad
rog
er b
ag
Am
urs
ve j
lspe e
i p ad
Kn rog
b
Ka
ges
lsvej
lspe
ip o
Kn br
d
Lan
Arsena
Allégade
P.d
s
vn
ha
ns
tia
ris
Ch nal
Ka
Havn
Ve
Kigren
kur
el
Ga Heid
de es
Dokøen
Amaliehaven
lers
Ade
Cort Gade
G.
Juels
Niels
olm
Pas
te
g.
læ
Pa
erh
Brem
Pile Allé
up s
kaj
damsvej
ør
Peter R
rg
vej
nve
j
asa
No
rdr
eF
nve
j
KAL
KBR
ÆN
DER
IHA
Kalk
VNE
bræ
N
nde
riløb
skaj
Sun
dkro
gsg
ade
gve
j
Oldfuxvej
Pernill
evej
Mag
delo
nev
ej
Tub
or
vej
Jeppes Al
lé
Vilh.
Birkedals
Vej Henriks
Tingskriverv.
often
Smedet
Fas
a
Ben
tzo
nsv
Lan
ej
gela
nds
vej
Amalienborg
Plads
f
Nor
dre
n
ge
nin
g.
gens
øn
Gr St. Kon
en
58 Skt
. An
49
næ
59
Pla
t.
ds
57Sndstr.
elg
Stra
.
62
Kongens
l
Haydnsvej
n
24
Odd Fellow
Palæet
August
Gardes
Vej
Hä
Da ndel
sve
m
Ha
ag
j
m
erv
m
els
ej
tru
pv
ej
rde
rg.
60
Gefion
Springvandet
Nordre
Toldbod
44
33
Fre
riks deg.
56
rive
ille
Art
Ax
e
vsgad
ergra
Gr
øn
ris
ve
j
leva
Østbanegade
ou
ndb
Stra
Hulgå
rdsvej
e
sgad
avn
erih
bærvej
Blåbærvej
nd
ræ
en
vard
væn håbs
get -
lkb
rg.
.
alg
mir
Ad
j
Ka
le
dbou
Stran
ns V
ej
et
ng
væ
and
e
Orla
Lehmanns
Vej
Str
te
g.
Øs
ow s
ernik
Kr.B
t
Højbro
Pl.
sanve
en
omenad
Strandpr
Tvæ
ro
les
ARTGUIDE Fiskerhavnen
Se guiden online på www.cphARTGUIDE.dk
– her kan du tilmelde dig cphARTNEWS og få information om ugens ferniseringer
ve
j
sgade
NE
9
ISLANDS BRYGGE
j
ergra
Ve
bo d St
rde igne
Fragtvej
HF.
MUSIKBYEN
nge
ns
na
Dybbølsbro
S St.
Tømm
aj
iksk
der
Fre
ade
vnsg
vej
Pumpehus
Mo
Langeliniepavillonen
planad
deri
ciag
ade
Ad
Njalsgården
sb
a
Sydh
svej
Gluck
ovens ej
Beeth
v
rtsvej
Schube
ej
Straussv
j
achsve
Offenb
Sjælør ard
Boulev
teinsvej
Rubins
ej
Glinkasv ej
Tartinisv
asvej
Stradell vej
Rossinis
cph
HF.
FREDERIKSHOLM
HF.
KALVEBOD
PARKEN
HAVEBYEN
MOZART
Ny
e
Frederikskirken
øl
ard
ej
isv
ti n
on
Sp
HF.
FREDERIKSHØJ
HF. SOLSKRÆNTEN
nni
de
bb
ss
tto Bu
Tø m m
Boulev
Streønm
m
pvej
Dro
Langebro
La
gade
ng
eb
ro La Ve
Amnge d
ag bro
er
Boule
vard
Otto
Mønsteds
Plads
Lystbådehavn
Skt. Albans
Kirke
50 Es
32
54
53
Fre52
51
gad
Ka
Postterminal
FiskeKal torvet ej
veb
od adsv
Pl
deregade
Belve
ej
ev
Sjælør
Strindbergsvej
W
KGS.
ENGHAVE
str
æ
de
icia
CITY
r
ge
In
10
de
evsga
22 Statens Museum for Kunst
Christa’s Fine Tribal & Modern
av
eh
an
Tr
KIRKEGÅRD
Go
sga
s
olm
11
Dy
Byggeriets Hus
ner
Fre
der
h
Fr.
12
j
es Ve
Hans
Olrik
s Vej
24
Sankt Annæ
Gymnasium
4 Møstings Hus
Ger
d sg.
rga
rin
d
onp
55 e Kr
r.
sst
de
ga
ffs
g.
rv s
to
æg
Kv
de
ga
us
.
eh
dg
gt
Iste
Sla
Li.
t
Art Gallery
47 Galerie Gerly
e
ygad
Vasb
26 Dansk Design Center
48 Det Kongelige Bibliotek Thorvald
BelvVestr
Gad
e
ede e
rek
6 Cisternerne - Museet for
29 Kunsthandel
Nina J
49 Epeter
lav PHOTO GALLERY
e
d
a
a
lvæ
j
yg
r
b
k
s
N
Julius
s
ord
Øst vej Christina Wilson
Fre 50BelvGalleri
Va Rasmus
Sydhavn S 30 Galleri
reT
Lassens Moderne Glaskunst
r
e
le
d
eglk
erik edere
Vej
St.
Gam O 2
aj
ka
7 Galleri 125
32 Rohde
Contemporary
51shoGalleri
lms j Lisse Bruun
Sydhavns
Te
j
løb
Ve
gl h
ers
Plads
et Mikael Andersen HT
o
p
9 Galerie Pi
33
henningsen
contemporary
52 TGalerie
eglh
a
lm
tK
Busanlæg
s
s
o
g
n
No lme
a
Er
rdk ns
P.
10HF.Galleri Bo Bjerggaard
34 Galleri Krebsen de
53 Kunstindustrimuseet
aj
Sa
b
eG
roe
e
d
d
a
a
Stien
s
u
Te54 Bredgade Kunsthandel
G38
11 Hans Alf Gallerymsg s G Ban stav
Kunsthallen Nikolaj
.
glh
HF. gs
ol
rdu
NOKKEN
G.
sen FREM
S
Hø
sga
12 V1
Gallery
39 Ny Carlsberg Glyptotek
55 mGalleri
Tom Christoffersen
ud
de
Sjælør St.
Kn
.
P
14
Politikens
Galleri
40
Bie
&
Vadstrup
Galleri
56
Galleri
68
Teglholmen
gvej
Borgm
ej
18 GalerielsvZenit
42 Thorvaldsens Museum Teglh Allianc
57 Galleri Nakke Hage
ester
TeglværksSt
de
EngSy olm evej
dk en
bm Hän Susanne Ottesen
holmen Mozarts
19 uGalleri
43 GL STRAND havnen
58 Martin Asbæk Gallery
aj s
øll
Plads
Ch
eve
vej
rts
n
r
za
j
Mo21 Den Hirschsprungske
Samling istia44 Fotografisk Center
59 Galleri Faurschou
HF.
nse
No
NY
rdk
ns
aj
Ga
ROSENHØJ
Wagnersvej
de
vej
HF. NY
agners
sgade
Indiavej
h
Rosenborg
Slot
øbm
age
Indiakaj
KASTELLET
de
kga
Vej
sl
Inger
de
ga
lbæ
Ske
rg
rlsbe
ard
Boulev
Sjælør
dsvej
Valbygår
j
Bjørnsonsve
vej
Strindbergs
Trekronergade
3
Bavnehøj Allé
70
th
Hauser
Vo
19ersgad
Kul- 30Pl.
30 gagdnm.e
torvet
e G
Ny
l. M
Pil
øn
e
K
.
Krys
Politi
torvet
et
v
or
lm
Ha
GALLERIER/MUSEER 1-70
Galleri Nicolai Wallner
VESTRE
IMO
Os S
lo
Pl.
ROSENBORG
HAVE
(Kongens have)
S
O
a
Lan
gel
inie
bro
Østerport
St.
e
29
talg
Fridtjof
Nansens Pl.
Kastelsvej
Da
gH
am
ma
rsk
jöl
ds
All
é
22
ad
sg
en
tg
Tie
Enghave St.
1
2
d
Vesterle
Ørstedsparken
de
sga
low
ent
de
Rew
sga
sen
jørn
de
Colb
dsga
olan
Helg
a
ori
Vikt
de
d
Iste
a de
de
såg nega
a
Kru
dsb
Go
le Ca
er
nd
Sø
e
gad
aneSkydeb e
gad
lsgad
e
rd
va
ule
Bo
vard
Sønder Boule
Vigerslev Allé
sga
alon
Dybb
ø
Abs
Enghave
Pl.
Enghaven
Saxogade
e
de
Dannebrogsga
Gam
Carlsberg
gad
Westend
kov
2
1
Vej
Oehlenschlægersgade
lsberg
Lyrs
e
d
ga
d
Iste
e
Valdemarsgad
g.
Sankelmarks
Ny Car
de
VESTERBRO
7
ade
nsg
ste
Car
gade
llé
sA
bek
Rah
ade
og
rbr
V
Søndermarken
a
ngg
y La
Valb
ves
ga
de
.
Unicef’s
Plads
e
e
gad
ens
Georg
Brandes 40
Plads S
ølv 18
gad
e
e
hu
lé
6
4
tsg
ss
ad
esg
emo
21
e Sølvtorvet
d
Rå
sberg Al
e
est
ad
BOTANISK
Got
HAVE
her
sga
Fre
de
de
r ik
sb
de
org
rsg
ga
ad
de
e
Ah
Nørreport
lef
St. S
eld
Søtorvet
tor
r ns
Be
Frederik
Valdemars
Idrætsanlæg
VALBY
Dr
Lo onn
u in
Broises g
Cla
s
olm
ck
Sto
nske
Hy str.
ej
Sø
el
ikk .
M rygg
B
gev
d
Will
r.
Kon
am
st
rns
mel
ervej
e
ad
osg
King
oologisk have
de
sg.
tein
Hols
Lille
Triangel
ø
sS
sbjø
Lar
Gam
a
sb
ro
S St.
k
Nyh
Nytorv
ni
avn
d
an
ga
65
.K
ter
St Gråbrødretorv
Øs
e
Her
d
Frue
Vor
æ
luf T
str
ej
Kirke
ro
ers
64
Ped
38
mel
e lles G.
s
Amagertorv
Skt.
Danas
Vikmaftet
gad
Niels
. 34
r.
s
ergs
str
Plads
rs
GammelEbb
b
e
l
e
i
o
d
esen
d
H
Kampman
Læ
etorv
s Ve
Stu
l
nsg.
.
nd
4343
ad
j
Nytorv
Ho
tra
seg
Krøyers
Vo14 sterg gade
.S
Lak
Plads
e
tr.
ld
is
Ve erg
n
ies
ad
42
g
g
d
a 6
ad Fr.b
p46
eg
Stu
n
m
ö
e
Chr. borg
e
v
egad
Ko
m
a
ad
l
e
47
g
a
H
.
.
Slotsplads Børs
Cirkus an
M
Rådhusrg
str
gad
Wilders
nb
S
Chr. IV’s
rve ang
pladsen
e
Jer
Plads
Fa
Bro
HC
Vesterport
ng
69
. A Rådhus
Lø
d rt
nd
Veerpo St.
e
ers
st
ad
de
g
a
r
Ve
enB 26
g
ste
so
To
Ve
ule
48
rv
e
Ny
va
eg
ad
Chr. IV’s
Sk
sg
rd
ad
en
t.
Bryghus
g
e
V
n
e
Det Ny
d
o
TIVOLI
es
An
a
K
g
o
Teater
te 45
næ
rbr
e
Glyptoteket
r
t
39
s
Vo
e
68
G.
S Central
Vesterbrogade Vesterbros V
ld
g
Torv
Station
a
e
svej
Frederiksberg
Runddel
Frederiksberg
Frederiksberg Have Kirkegård
ej
Ga
Dan
Grundtvig
FREDERIKSBERG
Roskildev
en
lø
gade
Randers
j
Landbohøjskolen
Gy
ld
ørn
s Allé
de
D NordhavnNordbassinet
j
dve
ove
sH
get
æn
env
s
o
R
d
ga
lvg
asv
Hollænd
oologisk have Frederiksberg
Slot
inke
lsve
j
Ros
en
ns
ga
gad
e
Fugleø
8
de
Upsalag.
sve
bro
nskaj
Redhav ndkaj
Sa
R
e
Ry
en
Kronløbs
Fort
kaj bassinet
Lüde
rsve
j
gade
Århus
re
rd
de
No nsega
llé
e
ts A
Od
nge
nvæ
Trianglen
ose
Fælledparken
ed
F
de
ga
ns
av
rih
ej
fsv
lu
e
gad
bro
Steenw
O
Orie
ntka
j
Klub
iens
vej
Sun
dkaj
Orient
Plads
eri Vej
brænd
el Kalk
Gamm
rs
Melchio
Plads
Brumleby
e
træd
Fiols
gade
Nørre
sen
j
ej
e
Orientbassinet
Vibo
er
Øst
ej
e
Ha
de
Århusga
glTe rdsgå tr.
s
Rådhus
ad
rA
llé
ØSTERBRO
str.
lejs
Lars
tzvej
Bå d
estie
n
Stub
belø
bga
d
ade
e
Ålborgg
rggad
Krudttønden
Kanonhallen
Øs
te
Panum
Instituttet Fre
ej de
ns
sv
m
ga
da
de
eg
l
B
Fr
Skt.
Hans
TorvSkt.
rre
gg
es
en
s
Blågårds
Plads
rsg
e
IDRÆTS
ANLÆG
r
ste
3
dsv
rvald
thers Ve
Chr. Win
Ko
ad
Gunnar Nu
Hansens Plads
llé
Ve
gade
4
ad
e
C
So
rnsg.
e
ad
eg
Nø
Ba
sg
Østerfælled
Torv
r
ste
Borgme
n
Ve
Smalle
e
en
rte
e
ad
sg
Solbjergvej
Howi
Ra
ntz
au
sg
sk
Rigshospitalet
Fredrik
Bajers
Plads
Mosaisk
Kirkegård
Åboulevard
Tho
ej
sv
Hostrup
Frederiksberg
St.
S
Solbjerg
St.
sen
sG
ad
ar
sg
rg
be
sve
j
Solbjerg
Pl.
S
ge
Skudehavnen
erve
j
g.
ogs
dkr
Sun
PARKEN
j
NØRREBRO
T av
ade
ghe
n
sve
de
ga
ds
ld
Gu
rikv
ej
Roli
lla
ASSISTENS
KIRKEGÅRD
Brohusg.
Svømmehal
Rolfs
Plads
Nye
land
G.
e
ad
de
thil j
Ma ers Ve
ig
Fib
ands
ds
Åg
God
thåb
svej
3
Sjæ
s
tte
Ha
ns
Al
lé
Ta
ge
n
Guldbergs
Plads
rlo
ps
j
Frederiksberg
Hospital
Rigshospitalet
ha
ru
j
Un
de
i ve
rsi
ga
ds
Zoologisk tetsparken
an
Museum
m
d
Rå
.C
Pr
sve
Åg
2
Bo
Øs
te
rA
Østerbrogade
e
dal
de
.
d
ga
Rungsted
Plads
rien
Vibenshus
Runddel
de
ga
M
vej
de
Nørrebros
Runddel
Borups
Plads
Ma
asg
a
Mi
me
rsg
a
e
ad
o
br
Nørrebroparken
ej
nev
Ter
Kr.
Zahrtmanns
Plads
Strandvejen
t
le
m
Ha
Na
nn
Nørrebro
Hallen
Lundtoftegade
Bispeengbu
en
Fuglebakken
St.
S
ej
Svanemøllev
da
de
ødga
Hiller
Hillerødgade
g
gnø
Stry
im
He
e
ad
sg
e
ad
lsg
Tåsingegade
Jagt
B
ade
Aldersrog
ej
rre
Nø
V
fsve
orp
Tesd
é
All
Nørrebro
St. S
ej
Skt.
de Kjelds
øga Plads
Sejr
evej
ge
ns
v
ård
Nyg
ind
Vennem
Slotsfogedv.
j
v
ibe
os
ve
j
ub
34
ej
nev
eba
lkl
GALLERIER/MUSEER A-Z
KØBENHAVN/COPENHAGEN
Gedser - Rødby
- Halsskov - Kalundborg - Sjællands Odde
Se
j
d
Sky
Bella Center
Høstgild
e
v.
11
Hans Alf Gallery Flæsketorvet 26-28, 1711 V B4
Tlf 3316 2232, www.hansalf.com
ti-fr 13-18, lør 12-16 | tue-fri 13-18, sat 12-16
Maria Rubinke
Urban Ville Frodo Mikkelsen: Deers, just so last year..
Copenhagen Photofestival
16.04-21.05.
16.04.-30.04.
12.05.-20.05.
52
Galerie Mikael Andersen* Bredgade 63, 1260 K D2
Tlf. 33330512, www.mikaelandersen.com
ti-fr 12-18, lø 11-15 | tue-fri 12-18, sat 11-15
Mustafa Maluka - Discourse in Translation: a pragmadialectical analysis
Astrid Kruse Jensen “The Construction of Memories”
05.03.-10.04.
16.04.-22.05.
63
Andersen’s Contemporary Amager Strandvej 50 B, 2300 S D4
Tlf 4697 8437, www.andersen-s.dk
ma-fr 12-17, lø 12-15 | mon-fri 12-17, sat 12-15
Makiko Kudo (JP)
Tomas Saraceno (AG)
Per Wizén (S)
08.03-19.06.
27.03.-29.04.
25.06.-07.08.
58
Martin Asbæk Gallery* Bredgade 23, 1260 K D3
Tlf. 33154045, Fax. 33131610, www.maprojects.dk
ti-fr 11-18, lø 11-16 | tue-fri 11-18, sat 11-16
Kanteera Pethrith “Toys”, Sara Koppel “Moving Women”
Lisa Strömbeck
Bent Rej
12.03.-10.04.
16.04.-08.05.
11.06.-30.06.
40
Bie & Vadstrup Galleri* Sølvgade 26 K, 1307 K C2
Tlf. 33933312, www.bie-vadstrup.com
ti-fr 13-17, lø 11-15 | tue-fri 13-17, sat 11-15
Linda Orloff “S-scape” Fotografiske eksperimenter
Inge Ellegaard Nye malerier
Se website
05.03.-10.04.
16.04.-29.05.
30.05.-30.06.
10
Galleri Bo Bjerggaard Flæsketorvet 85 A, 1711 V B3
Tlf. 33934221, Fax. 33394229, www.bjerggaard.com
ti-fr 13-18, lø 12-16 | tue-fri 13-18, sat 12-16
Sigmar Polke “Works from a decade”
Blaise Drummond “Folk Songs of North America”
54
Bredgade Kunsthandel Bredgade 67-69, 1260 K D2
Tlf. 33135041, Fax. 33935041, www.bredgade-kunsthandel.dk
ti-fr 13-18, lø 11-15 | tue-fri 13-18, sat 11-15
See website
01.04.-30.06.
51
Galleri Lisse Bruun Store Kongensgade 99, 1264 K D2
Tlf. 33145962, Fax. 33145962, www.gallerilissebruun.dk
on-fr 12-18, lø 11-14 | wed-fri 12-18, sat 11-14
“Store Formater” Værker af 9 malere og en keramiker
Sommerudstilling
08.04.-15.05.
20.05.-03.07.
3
Byggeriets Hus Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg A3
Tlf. 38210131, www.frederiksberg.dk/byggerietshus
ti-sø 11-16 | tue-sun 11-16
Kunst i påsken 2010
26.03.-09.04.
CHRISTA’S Fine Tribal & Modern Art Gallery Bredgade 36,
1260 K D2 Tlf. 33111254/21911122, www.christas.dk
ti-fr 12.30-17.30, lø 11-14 | tue-fri 12.30.-17.30, sat 11-14
Sokkelunds Afrikanske Samling “Virkelighedens kunst” Fotografi og etnografika fra Mali
Modernismens forbilleder Stammekunst fra Gabon
05.03.-17.04.
03.06.-01.08.
Cisternerne - Museet for Moderne Glaskunst Søndermarken - Overfor
Frederiksberg Slot, 2000 Frederiksberg A4
Tlf. 33219310, www.cisternerne.dk
to-fr 14-18 lø-sø 11-17 | thu-fri 14-18, sat-sun 14-17
Museets grundsamling samt 1700 tals sandstensskultrurer
“Flow” Nye værker i glas af den dygtige svenske glaskunstner Göran Wärff, som siden 1964
har været tilknyttet Kosta Boda
04.02.-28.11.
55
Galleri Tom Christoffersen* Skindergade 5, 1159 K C3
Tlf. 33917610/26377210, www.tomchristoffersen.dk
on-to 12-18, fr 12-20, lø 12-15 | wed-thu 12-18, fri 12-20, sat 12-15
See website
01.04.-30.06.
62
Clausens Kunsthandel Toldbodgade 9, 1253 K D3
Tlf. 33154154, www.clausenskunsthandel.dk
ti-lø 11-17 | tue-sat 11-17
Seppo Mattinen malerier
Erland Knudssøn Madsen akvareller
10.04.-15.05.
22.05.-26.06.
69
DAC | Dansk Arkitektur Center - Strandgade 27 B, 1401 K D3
Tlf. 32571930, www.dac.dk
Dgl. 10-17, on dog 10-21 | sun-sat 10-17, wed 10-21
“Mind your behaviour - close up: 3XN” Udstillingen inviterer publikum ind bag facaden hos
3XN, og giver et indblik i deres væsentligste byggerier og i de tanker og processer, der ligger
bag arkitekturen fra idé til det færdige byggeri.
13.02.-13.05
Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 V C3
Tlf. 33693369, Fax. 33693300, www.ddc.dk
ma-fr 10-17, on dog 10-21, lø-sø 11-16 | mon-fri 10-17, wed 10-21,
sat-sun 11-16
Permanent udstilling
“10+ Design Forecast” gør status over dansk design i begyndelsen af det nye årtusinde
“Denmark by Design” Hvad er dansk design, og hvordan er dansk design blevet til en integreret del af vores hverdag og mindset? Udstillingen viser dansk designs udvikling fra 1945-2010.
01.01.-31.12.
28.04.-31.10.
59
Galleri Faurschou* St. Strandstræde 21, 1255 K D3
Tlf. 33914131, Fax. 33911186, www.faurschou.com/
ti-fr 11-17, lø 11-14 | tue-fri 11-17, sat 11-14
Erik Parker
See website
28.01.-10.04.
01.04.-30.06.
44
Fotografisk Center Amaliegade 28, 1256 K D2
Tlf. 33930996, Fax. 33930997, www.photography.dk
ti-sø 11-17 | tue-sun 11-17
Laura Stamer “Hjemlige billeder” Fotografi
Marianne Grøndahl “Retrospektivt” Fotografi
Ung Dansk Fotografi - yngre danske fotografer
13.03.-10.04.
17.04.-29.05.
05.06.-30.06.
70
Den Frie Udstillingsbygning Oslo Plads, 2100 Ø D2
Tlf. 33122803, Fax. 33339503, www.denfrie.dk
ma-sø 10-17, to dog 10-21 | mon-sun 10-17, thu 10-21
Koloristerne
“Party and Lost” De fire kunstnerkollektiver Bank & Rau, Hesselholdt & Mejlvang, Randi
& Katrine og Ingen Frygt - kunstnerfællesskaber og det kollektives generelle væsen
10.04.-16.05.
45
Galerie Ellen Friling Vester Voldgade 117, 1552 V C3
Tlf. 33114450, www.ellenfriling.dk
fr 15-18, lø 12-15 | fri 15-18, sat 12-15
Henrik Schütze “Over vide vande”. Malerier fra København
Se dagspressen
Flyvende sommerudsalg Leif Lage, Peter Haubro m.fl
09.04.-24.04.
01.05.-31.05.
01.06.-30.06.
43
GL STRAND Gammel Strand 48, 1202 K C3
Tlf. 33360260, Fax. 33360266, www.glstrand.dk
Lukket p.g.a. ombygning | closed because of renovation
Lukket på grund af ombygning
01.01.-31.08.
47
Galerie Gerly* Vandkunsten 13, 1467 K C3
Tlf. 33111199/29640671, www.gerly.dk
ti-fr 12-18, lø 11-15 | tue-fri 12-18, sat 11-15
Forårsudstilling Blandet ophængning
Anders Chr. Pedersen
Sommerudstilling Blandet ophængning
01.04.-30.04.
07.05.29.05.
01.06.-30.06.
8
henningsen contemporary, Fredericiagade 17, 1310 K D2
Tlf. 40777005, www.henningsencontemporary.com
ti-fr 12-18, lø 12-16 | tue-fri 12-18, sat 12-16
Troels Aagaard “On The Shoulders Of Giants”
17.04.-15.05.
Den Hirschsprungske Samling Stockholmsgade 20, 2100 Ø C2
Tlf. 35420336, www.hirschsprung.dk
on-ma 11-16 | wed-mon 11-16
Permanent Samling
“Til Låns - Mesterværker fra Ribe Kunstmuseum” Den Hirschsprungske Samling har fået en
enestående mulighed for at vise en udstilling med de bedste værker fra Ribe Kunstmuseum
01.01.-31.12.
7
Galleri 125 Vesterbrogade 125, 1620 V B4
Tlf. 20663911, www.galleri125.dk
on-fr 14-18, lø 12-15 | wed-fri 14-18, sat 12-15
Bertine Knudsen Maleri
Karin Laux Maleri
Laila Catharina Clausen og Karen Bjerresgaard Foto og Collager
10.04.-30.04.
08.05.-28.05.
05.06.-25.06.
2
IMO Ny Carlsberg Vej 68 OG, 1760 V A4
Tlf. 33797272, www.imo-projects.com
Ti-fr 12-17, lø 12-15 | tue-friday 12-17, sat 12-15
Solo med Torben Ribe (DK) “Dust, kiwi, rucola”
“Ce n’est pas une image juste, c’est juste une image” - Gruppeudstilling med Ulrik Heltoft
(DK), Jacob Jessen (DK), Marie Kølbæk Iversen (DK), Simon Dybbroe Møller (DK),
Pamela Rosenkranz (CH), Guy Sherwin (UK)
26.03.-24.04.
48
Det Kongelige Bibliotek/Den Sorte Diamant
Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 K D3
Tlf. 33474747, www.kb.dk
ma-fr 10-19, lø 10-17 | mon-fri 10-19, sat 10-17
“Fra Støv til Guld” Brugsbøger og skillingstryk fra Det Kongelige Bibliotek
Erik Thorsen “Vignettens mester / The master of the vignette”
Årets Pressefoto/Danish Press Photo of the Year
Undercover - Biblioteket som fysisk fortælling/The library as a physical narrative Hotel Pro Forma
“Syv/Seven” Fotografen Tina Enghoff og integrations- og ligestillingskonsulenten Uzma Ahmed
Portrætkunsten i dansk bladtegning/Portrait art in Danish Cartoons
01.01.-01.05
02.03.-29.05.
06.03.-17.04.
24.04.-11.09.
20.05.11.09.
17.06.-05.09.
34
Galleri Krebsen Studiestræde 17A, 1455 K C3
Tlf. 33123174/26213174, www.krebsen.net
ti-fr 12-18, lø 11-15 | tue-fri 12-18, sat 11-15
Susanne Rubin 60 års fødselsdag - separatudstilling af oliemalerier og blandingsteknik
Erich Sahli Nye oliemalerier og skulpturer
Sommerudstilling med husets kunstnere
10.-04.-01.05.
07.05.-29.05.
03.06.-26.06.
65
Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2, 1051 K D3
Tlf. 33369050, www.kunsthalcharlottenborg.dk
ti-fr 12-20, lø-sø 12-17 | tue-fri 12-20, sat-sun 12-17
Forårsudstillingen 2010
Afgangsudstilling Det Kgl. Danske Kunstakademi/Billedkunstskolerne
Henrik B. Andersen “Nye værker” - Tre store ruminstallationer
13.03.-09.05.
29.05.-15.08.
29.05.-15.08.
38
Kunsthallen Nikolaj Nikolaj Plads 10, 1067 K D3
Tlf. 33181780, www.kunsthallennikolaj.dk
ti-sø 12-17, to 12-21 | tue-sun 12-17, thu 12-21
Suha Shoman Bayyaratina
Peter Callesen “Skin of Paper”
Kick Off Gruppeudstilling om fænomenet fodbold
Zineb Sedira “Under the Sky an Over the Sea”
11.02.-05.04.
27.03.-06.06.
21.04.-15.08.
19.06.-15.08.
29
Kunsthandel Nina J Gothersgade 107, 1123 K C2
Tlf. 33144478, www.ninaj.dk
ti-fr 12-17, lø 12-16 | tue-fri 12-17, sat 12-16
Klassisk Modernisme
Klassisk modernisme: Hanne Mailand - 70 Maleri og oliekridt
Klassisk modernisme: S. Hjorth Nielsen, Harald Leth, Kielberg og mange flere
13.03.-06.04.
10.04.-04.05.
08.05.-29.06.
53
Kunstindustrimuseet Bredgade 68, 1260 K D2
Tlf. 33185656, www.kunstindustrimuseet.dk
ti-sø 11-17 | tue-sun 11-17
Verdensbilleder: Den globale Plakat - flere end over 300 plakater
Guldsmed Lisbeth Nordskov, smykkeformgiver Jeanette Lopez-Zepeda og designer Lone
Villaume “Guldglasgummioggenbrug”
Margit Brandt design 1966-1980
01.01.-05.04.
peter lav PHOTO GALLERY
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25 F, DK-1260 K D3
Tlf. 28802398 – www.plgallery.dk
on-fr 12-17, lø 12-15 | wed-fri 12-17, sat 12-15
Hyun-Jin Kwak (SE) “The Act of Deceiving”
Rosemaria Rex “Det er sandt, at jeg ikke forlader mit hus”
Emil Salto, Michael Mørk, Keld Helmer-Petersen, Pernille With Madsen og Tumi Magnusson
05-03.-01.05.
05.03.-01.05.
07.05.-26.06.
Møstings Hus Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg A4
Tlf. 38210112, www.frederiksberg.dk/moestingshus
ti-sø 11-16 | tue-sun 11-16
Dukker - Kostumer - Scenografi fra Riddersalen
Iben Dalgaard “Rendex-vous”
Elisabeth Toubro & Karoline H. Larsen
.
Kunstbroderi af den fransk-canadiske prisbelønnede kunsthåndværker Marie-Renée Otis
20.03.-18.04.
24.04.-23.05.
29.05.-27.06.
04.06.-17.06.
57
Galleri Nakke Hage Bredgade 10 Bredgade 10, st. th., 1260 K D3
Tlf. 33914086, www.gallerinakkehage.dk
ti-fr 12-17, lø 11-15 | tue-fri 12-17, sat 11-15
Lone Seeberg viser udstillingen - Det du ser? Udstillingens titel er tvetydig
Med kniven på struben? Galleriet har inviteret 11 kunstnere fra KE09
2+2+1+1 Håkon og Bente Nystrøm, Jonna Pedersen, Bjørn Eriksen samt Bodil Krogsgaard
05.03.-07.04.
09.04.-05.05.
07.05.-02.06.
67
Nordatlantens Brygge Strandgade 91, 1401 K D3
Tlf. 32833700, www.bryggen.dk
ma-fr 10-17, lø-sø 12-17 | mon-fri 10-17, sat-sun 12-17
08.01.-25.04.
06.03.-27.06.
30.04.-05.09.
39
Ny Carlsberg Glyptotek Dantes Plads 7, 1556 V C3
Tlf. 33418141, www.glyptoteket.dk
ti-sø 11-17 | tue-sun 11-17
Hans Lynge Mennesket og myten - Udstilling om en grønlandsk kulturpioner
Nordlys - Nordens ekspeditionsmalere I samarbejde med Arktisk Institut
Elinborg Lützen (1919-95) Den færøske billedkunstner fra Klaksvík - grafik
.
Permanent samling
Erik Steffensen “High Five - En opdagelsesrejse”
Edgar Degas “Studier i bronze” - Glyptotekets komplette samling af Degas’ skulpturer
Edgar Degas “Studier i bronze” - Glyptotekets komplette samling af Degas’ skulpturer
Trine Søndergaard “Strude” kunstfotografi
Caspar David Friedrich & Christen Købke “Mestermøde”
46
Galleri Nybro Nybrogade 30, 1203 K C3
Tlf. 33112274, www.galleri-nybro.dk
ti-sø 13-17 | tue-sun 13-17
Hac Albech
Mogens Kischinovsky
Deolinda Fonseca (gæsteudstiller)
Josef Salamon
Ole E. Petterson
Eva Zoffmann
26.03.-08.04
09.04.-22.04.
23.04.-06.05.
07.05.-20.05.
21.05.-03.06.
04.06.-17.06.
56
Galleri 68 St. Kongensgade 68, 1264 K D2
Tlf. 33323351, Fax. 33323351
ti-fr 12-17.30, lø 11-15, sø 14-17 | tue-fri 12-17.30, sat 11-15, sun
14-17
Permanent udstilling af Shona stenskulpturer
Serhiy Savchenko Olie
Cong Kim Hoa og Trinh Tuàn Lak
Volodya Ganzin Mixed media
01.01.-31.12.
01.04.-30-06.
01.04.-30-06.
01.04.-30-06.
19
Galleri Susanne Ottesen Gothersgade 49, 1123 K C3
Tlf. 33155244, Fax. 33155944, www.susanneottesen.dk
ti-fr 10-13, 14-18, lø 11-15 | tue-fri 10-13, 14-18, sat 11-15
See website
01.04.-30-06.
68
Overgaden - Institut for Samtidskunst
Overgaden Neden Vandet 17, 1414 K D4
Tlf. 32577273, www.overgaden.org
ti-sø 13-17, to dog 13-20 | tue-sun 13-17, thu 13-20
Jakob Jakobsen “Billed Politik - Brudstykker af samtidshistorien betragtet som tragedie”
Jeanette Hillig “For sidste gang til Brøndby Strand”
Christian Schmidt-Rasmussen “Daywalker, giv slip”
Kasper Akhøj
Danmark anno 2010 - en guide til nationen for “verdens lykkeligste folk”
13.02.-11.04.
13.02.-11.04.
24.04.-13.06.
24.04.-13.06.
26.06.-15.08.
9
Galerie Pi* Borgergade 15 D, 1300 København K D3
Tlf. 35438284, www.galeriepi.dk
ti-fr 12-18, lø 11-14 | tue-fri 12-18, sat 11-14
Beinta av Reyni “God is a DJ” Maleri
Finn Richardt Maleri
Lars Bonde og René Olsen Maleri, tegning og skulptur
11.03.-17.04.
23.04.-22.05.
28.05.-26.06.
Politikens Grafiske Særtryk
01.04.-30.06.
24-03-2010 10:26:24
24
6
26
21
49
4
Politikens Galleri Rådhuspladsen 37, 1785 V C3
14
artguide - side 1 Tlf.
april10.indd
1 Fax. 33145714, www.politiken.dk/galleri
33472782,
27.01.-24.04.
16.04.-26.06.
.
04.02.-28.11.
11.05.-31.12.
29.05.-27.06
25.09.-05.09.
30.04.-28.05.
22.04.-01.08.
11.06.-19.09.
01.01.-31.12.
12.02.-18.04.
02.03.-31.12.
02.03.-31.12.
19.03.-16.05.
21.05.-18.07.
ma-fr 8.30-18 | mon-fri 8.30-18
30
Gallerie Rasmus* Hauser Plads 14, 1127 K C3
Tlf. 33938833, www.gallerie-rasmus.dk
ti-fr 13-17.30, lø 11-14.30 | tue-fri 13-17.30, sat 11-14.30
Kirsten Bøgh langt fra og tæt på
Michael á Gromma Apocalypse as it could be
Svend Boe Haugaard “Blomsterflor”
Sommer udstilling m. galleriets kunstnere
03.03.-17.04.
25.03.-24.04.
06.05.-05.06.
08.06.-30.06.
32
Rohde Contemporary St. Kongensgade 110. Building B, 1264 K D2
Tlf. 3062 7668, www.rohdecontemporary.com
On-fr 12-17, lø 12-15 | wed-fri 12-17, sat 12-15
Søren Dahlgaard “The Breathing Room” ruminstallation med dertil hørende fotografiske værker
Nikolaj Recke Recent works “Kicking Up Dust” Installation / fotos / video
Deborah Sengl “Killed to be Dressed” Skulpturer, malerier, tegninger og collager
26.02.-02.04.
09.04.-14.05.
04.06.-09.07.
60
Skulpturi.dk St. Kongensgade 3, baghus, 1264 K D3
Tlf. 21522752, www. skulpturi.dk
on-lø 12-17 | wed-sat 12-17
Veo Friis Jespersen - Nye Værker
Elisabet Toubro og Karin Westerlund “Hun Og Hende”
Anders Bonnesen “Still is still moving to me”
20.03.-17.04.
24.04.-22.05.
29.05.-26.06
22
Statens Museum for Kunst Sølvgade 48-50, 1307 K C2
Tlf. 33748494, Fax. 33748404, www.smk.dk
ti-sø 10-17, on dog 10-20 | tue-sun 10-17, wed 10-20
Christian Lemmerz Largo
“Blomsten og bien” En børneudstilling for de 6-12 årige om kys, kærester og kærlighed
“Hoppetosserier” En børneudstilling med plads til krumspring og badutspring
Fotografier 250 fotografier af danske og internationale kunstnere
Bjørn Nørgaard “Remodelling the World”
Lindsay Seers
01.01.-03.10.
01.01.-01.08.
01.09.-01.08.
27.03.-29.08.
16.04.-24.10.
22.05.-26.09.
42
Thorvaldsens Museum Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 K C3
Tlf. 33321532, Fax. 33321771, www.thorvaldsensmuseum.dk
ti-sø 10-17 | tue-sun 10-17
Permanent Samling
Johan Tobias Sergel Thorvaldsens store, svenske forgænger - skulptur og tegning
01.01.-31.12.
03.03.-15.08.
64
Udstillingsstedet Q Peder Skramsgade 2, 1050 K D3
www.udstilling-i-q.dk
sø-lø 12-17 | sun-sat 12-17
Simon Damkjær, Yuki Higashino og Philipp Fleischmann
Mette Norrie
Michal Jan Kozlowski
Tonje Alice Madsen og Inger-Maren Slagsvold
RUNDGANG (Åbningstider 11-18 )
09.04.18-04.
01.05.-09.05.
15.05.-30.05.
05.06.-13.06.
18.05.-20.05.
12
V1 Gallery Flæsketorvet 69, 1711 V B4
Tlf. 33310321, www.v1gallery.com
on-fr 12-18, lø 12-16 | wed-fr 12-18, sat 12-16
see website
01.04.-30.06.
Galleri Nicolai Wallner Ny Carlsberg Vej 68, 1760V A4
Tlf. 32570970, Fax. 32570971, www.nicolaiwallner.com
ti-fr 12-17, lø 12-15 | tue-fri 12-17, sat 12-15
Chris Johanson “1991 to 2010 - I Was There”
Richard Tuttle “New Works”
26.03.-15.05.
28.05.-24.07.
50
Galleri Christina Wilson Esplanaden 8B, 1263 K D2
Tlf. 28494050, www.christinawilson.net
on-fr 12-17, lø 12-15 | wed-fri 12-17, sat 12-15
Ulrik Møller “Kraftwerk” Oliemalerier på lærred og træ
Peter Linde Busk Acrylmalerier på lærred
see website
26.02.-10.04.
16.04.-29.05.
01.06.-30.06.
18
Galerie Zenit Sølvgade 22, 1307 K D2
Tlf. 33320101, Fax. 33321051, www.galeriezenit.dk/
ti-fr 13-17, lø 12-15 | tue-fr 13-17, sat 12-15
Lisbeth Parisius Malerier
Ole Bach Sørensen Tegninger og maleri
Adam Dawczak-Debicki Skulpturer
09.04.-29.04.
07.05.-28.05.
05.06.-25.06.
1
BIRKERØD
Bregnerød
VEDBÆK
TRØRØD
ÅRHUS BUGT
* Medlem af Dansk Galleri Sammenslutning
SKODSBORG
Fu
KGS
LYNGBY
sø
re
71
BAGSVÆRD
f
TÅRBÆK
Sjællands Odde
Havnebyen
78KLAMPENBORG
ORDRUP
OR
63
EB
HVIDOVRE
TÅRNBY
83
ODENSE
84
Greve Strand
Glumsø
KORSØR
Fensmark
Rødvig
Fakse Ladeplads
Tappernøje
Karrebæksminde
Præstø
Udby
© Cartography by
i
Fakse
NÆSTVED
92
Skælskør
20
Strøby Egede
Herfølge
Hårlev
St. Heddinge
Karise
Stevns Klint
Haslev
Fuglebjerg
ISHØJ STRAND
DRAGØR
AMAGER Limhamn
95 KØGE
Halsskov
St
Magleby
26
11
MALMÖ
Solrød Strand
98 SORØ 94 RINGSTED
SLAGELSE
LT
82
Æ
KASTRUP
10
Saltholm
Ishøj Strand
Osted
Dianalund
Høng
KØBENHAVN
TAASTRUP
Tune
Kirke
Hvalsø
Stenlille
Gørlev
GENTOFTE
KASTRUP
ROSKILDE
90 89
Mørkøv
Ugerløse
CHR.HAVN
79
Jyderup
87
ND
KALUNDBORG
Klampenborg
Stenløse
Orø
Ølstykke
Skibby
Jyllinge
BALLERUP
HOLBÆK
Svinninge
ST
BRØNSHØJ
RØDOVRE FR.BERG
Havnsø
Ulstrup
LANDSKRONA
Ven
HØRSHOLM
Vedbæk
Lillerød
Slangerup
SU
KØBENHAVN
Espergærde
RE
SKOVLUNDE
FREDERIKSVÆRK
FREDERIKSSUND
Fårevejle
HELSINGBORG
Ø
HELLERUP
70
96
17
87 Humlebæk
HILLERØD
Nykøbing
Jægerspris
Vig
Asnæs
Nekselø
Helsinge Fredensborg
Hundested
91
Hornbæk
HELSINGØR
Rørvig
Lumsås
Sejerø
Sejerby
GENTOFTE CHARLOTTENLUND
SØBORG
77
GLADSAXE
ALLERUP
Liseleje
72
74
MÅLØV
Gilleleje 97
Rågeleje
Tisvilde
SAM
SØ
73
Ebeltoft
ÅRHUS
NÆRUM
FARUM
a/s www.folia.dk
© Cartography by
a/s www.folia.dk
Nyord
Borre
Stege
VORDINGBORG
Møns Klint
Orehoved
70-85
86-(1)19
GALLERIER/MUSEER 70-85
GALLERIER/MUSEER 86-(1)19
70
71
72
73
74
77
78
79
82
83
84
87
89
90
91
92
94
95
Gladsaxe Bibliotekerne
Sophienholm
Ordrupgaard
Skovhuset
Kunst- og Kulturcenter Gammelgaard
Gentofte Kunstbibliotek
Galleri Borella
Heerup Museum
Hvidovre Bibliotekerne
Kastrupgårdsamlingen
Arken, Museum for Moderne Kunst
Humlebæk – Louisiana
Roskilde – galleri NB
Roskilde - Museet for Samtidskunst
Nykøbing Sj. – Galleri Brantebjerg
Rønnebæksholm
Ringsted Galleriet
Køge - KØS - Museum for kunst i det
offentlige rum
96 Asnæs - Huset i Asnæs
97 Dronningmølle - Munkeruphus
98 Sorø - Vestsjællands Kunstmuseum
10
11
17
20
Lund - Skissernas Museum
Lund - Lunds Konsthall
Helsingborg - Dunkers Kulturhus
Ystad - Ystads Konstmuseum
GALLERIER/MUSEER A-Z OMEGNEN/ENVIRONS
84
Arken Museum for Moderne Kunst Ishøj Strandpark, Skovvej 100,
2635 Ishøj
Tlf. 43540200, www.arken.dk
ti-sø 10-17, on dog 10-21 | tue-sun 10-17, wed 10-21
Arkens samling
Katharina Grosse “Utopia”
Utopia: Katharina Grosse
Miró Kunstens Gartner
Direktørens Valg
01.01.-31.12.
12.12.-07.11.
12.12.-07.11.
23.01.-30.05.
19.06.-22.08
78
Galleri Lars Borella Stokkerup, Strandvejen 724
2930 Klampenborg
Tlf. 30 91 63 63, www.gallerilarsborella.dk
See website
01.04.-30.06.
74
Kunst- og Kulturcenter Gammelgaard Gl. Klausdalsbrovej 436,
2730 Herlev
Tlf. 44525812, www.gammelgaard.dk
ti-on 10-17, to 10-21, fr 10-14, lø-sø 13-17 | tue-wed 10-17, thu
10-21, fri 10-14, sat-sun 13-17
“The Appearance and Disappearance of Beauty” Ikke færre end otte kunstnere har sat
kundagsordenen på Gammelgaard i foråret 2010. Michael Isling, Jesper Dalgaard, Sören
Hüttel, Trine Pedersen,Thorgej Steen Hansen, Hartmut Stockter, Søren Brøgger og
Rasmus Danø
20.03.-22.05.
Gladsaxe Bibliotekerne Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg
Tlf. 39576300, www.gladsaxebibliotekerne.dk
ma-fr 10-19, lø 10-14 | mon-fri 10-19, sat 10-14
Tine Harden “Den usynlige succes” Fotografier
Ulla Sonne “Keramiske arbejder”
Pylle Küssner og Bente Johansen “Stol på biblioteket” + “1:6 Design Miniature-stole” +
Else Rask Priisholm Fotografier af stole fra Egypten
08.04.-28.04.
14.04.-12.05.
79
Heerup Museum Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
Tlf. 36378700, www.heerup.dk
ti-sø 11-16 | tue-sun 11-16
Egen samling - maleri, grafik og tegning
Hundredvis af originaler - Udstillingen viser et bredt udsnit af Heerups litografier
01.01.-31.12.
04.03.-29.08
82
Hvidovre Hovedbibliotek Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre
Tlf. 36392000, www.hvidovrebib.dk/
ma-to 10-19, fr 10-17, lø 10-14 | mon-thu 10-19, fri 10-17, sat 10-14
Annelise Kalbak billedkunst
Anders Werdelin skulptur
Artrotacion billedkunst, skulptur
03.04.-28.04.
06.05.-29.05.
03.06.-27.06.
83
Kastrupgårdsamlingen - Tårnby Kommunes Kunstmuseum
Kastrupvej 399, 2770 Kastrup
Tlf. 32515180, www.kastrupgaardsamlingen.dk
ti-sø 14-17, on dog 14-20 | tue-sun 14-17, wed 14-20
Ingálvur av Reyni “Sort og Vild” Malerier
“Tryk på tiden” Danske grafikere
18.03.-06.06.
17.06.-05.09.
72
Ordrupgaard Vilvordevej 110, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39641183, Fax. 39641005, www.ordrupgaard.dk
ti-fr 13-17, lø-sø 11-17 | tue-fri 13-17, sat-sun 11-17
Permanent Samling
Emil Nolde og Danmark - Danmark var det land, Emil Nolde (1867-1956) søgte til, da han
skulle træffe beslutningen om at blive billedkunstner (også åben onsdage til 19)
01.01.-31.12.
73
Skovhuset ved Søndersø Ballerupvej 60, 3500 Værløse
Tlf. 72356140, Fax. 44485799, www.skovhus-kunst.dk
lø-sø/hlg. 11-17, on 11-17 | sat-sun 11-17, wed 11-17
Nulle Øigaard & Josephine Bergsøe billedtæpper og smykker
Ingun Hansen, Vibeke Lawaetz, Mona Dam og Lone Teglskov Maleri og keramik
27.03.-24.05.
29.05.-01.08.
71
Sophienholm Nybrovej 401, 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 45884007, Fax. 45884002, www.sophienholm.dk
ti-sø 11-17, to dog 11-20 | tue-sun 11-17, thu 11-20
Leif Sylvester Den gamle gøgler fylder 70 i år (18. april)
Niels Bjerre (1864-1942), som omkring forrige århundredskifte fremstillede livet på de
fattige og barske kystegne omkring Harboøre
27.03.-24.05.
Traneudstillingen, Gentofte Hovedbibliotek Ahlmanns Allé 6, 2900
Hellerup. Tlf. 39985800, www.genbib.dk
ma-fr 10-19, lø 11-16 | mon-fri 10-19, sat 11-16
Melou Vanggaard Maleri m.m.
“Blind Karavane” Skulpturel gruppeudstilling med Annesofie Sandal, Christina Hamre,
Charlotte Bergmann Johansen og Nanna Starck
13.03.-08.05.
70
ww
77
04.06.-30.06.
21.01.09.05.
26.06.-22.08.
22.05.-17.07.
GALLERIER/MUSEER A-Z SJÆLLAND/ZEALAND
96
Huset i Asnæs - Odsherredskunstnernes Skiftende Udstilling
Storegade 31, 4550 Asnæs
Tlf. 59650861, www.husetiasnaes.dk
ti-fr, sø 13-17, lø 10-17 | tue-fri, sun 13-17, sat 10-17
Zacharias Heinesen og Eydun av Reyni, Færøerne Maleri + Huset egne kunstnere
Martin Birk Møller, Stine Diness, Anne Rolsted og Sissel Wathne Glas og keramik
John Rud og Austin Corcoran Skulptur, maleri og akvarel
Fællesudstilling - Husets kunstnere
20.03.-11.04.
17.04.-09.05.
15.05.-06.06.
12.06.-04.07.
97
Munkeruphus Munkerup Strandvej 78, 3120 Dronningmølle
Tlf. 49717906, www.munkeruphus.dk
fr-sø 11-17 | fri-sun 11-17
Tusta Wefring & Søren Georg Jensen - et ægteskab Sølv, skulptur og malede stoffer Dansk design i topklasse fra 50’erne, 60’erne og 70’erne
Sissel Watne, Camille Roshøj Nielsen, Mariko Wada, Ane Fabricius Christiansen
og Lea-Mi Engholm “Nature Morte - keramik som billede” Nyuddannede keramikere fra
Keramikskolen på Bornholm / Danmarks Design Skole indtager hus og park
27.03.-02.05.
13.05.-20.06.
87
Louisiana Museum for Moderne Kunst
Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk
Tlf. 49190719, www.louisiana.dk
ti-fr 11-22, lø-sø 11-18 | tue-fri 11-22, sat-sun 11-18
Pipilotti Rist “Homo Sapiens Sapiens”
Farven i kunsten
Warhol after Munch
Sophie Calle Louisiana Contemporary
07.01.-25.04.
05.02.-13.06.
04.06.-12.09.
23.06.-26.09.
95
KØS - Museum for kunst i det offentlige rum
Nørregade 29, 4600 Køge
Tlf. 56676020, Fax. 56632414, www.koes.dk
ti-sø 10-17 | tue-sun 10-17
Nye værker og vinkler fra samlingen
Kunst til de kongelige. En udstilling om udsmykningen i kronprinsparrets palæ
Bjørn Nørgaards skitser til dronningens gobeliner I 2001
18.02.-30.06.
10.03.-19.09.
18.03.-30.12.
91
Galleri Brantebjerg Nakke Nord 65, 4500 Nykøbing Sj
Tlf. 59919153/26179615, www.galleribrantebjerg.dk
ma-sø 11-18 | mon-sun 11-18
Michal Zaborowski, Gitte Helle og Polsk grafik i udvalg “Værelse med udsigt”
Lone Villaume, Marianne Tümmler, Erik Brøndum, Helen Nagel, Inge Selmer og
Susanne Zlotowsk
Pawel Rubaszewski “Skulpturer i det fri” + Michal Wedrowski håndskårne træskulpturer
Grafisk samling Per Baagøe, Ejler Bille, Jens Birkemose, Doris Bloom, Claus
Carstensen, Erik A. Fransen, Henrik Have, Adi Holzer, Christian Lemmerz m.fl
Unika- og brugskunst med Lis Bigas, Sandra Davolio, Peter Durlev, Annette From, Majken á Grømma, Christa Julin, Nina M. Kristensen, Helle N. Rasmussen, Jytte Strøm,
Valborg L. Sørensen, Ewa Rudowska og Jacek Byczewski
22.05.-01.07.
22.05.-01.07.
22.05.-19.09.
22.05.-19.09.
22.05.-19.09.
22.05.-19.09.
92
Rønnebæksholm Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved
Tlf. 55724724, www.roennebaeksholm.dk
ti-sø 12-17 | tue-sun 12-17
“Stemninger i modernismen” Rønnebæksholm har glæden af at udstille 55 malerier fra Ribe
Kunstmuseums unikke samling af modernisme
94
Ringsted Galleriet Bøllingsvej 15, 4100 Ringsted
Tlf. 57670980, www.rigall.dk
ma-to 15.30-18, lø-sø 13-17 | mon-thu 15.30-18, sat-sun 13-17
René Holm Maleri
90
Museet for Samtidskunst Stændertorvet 3 D, 4000 Roskilde
Tlf. 46316570, Fax. 46316571, www.samtidskunst.dk
ti-fr 11-17, lø-sø 12-16 | tue-fri 11-17, sat-sun 12-16
Handlinger Lyd og performance Yoko Ono (JP/US), John Cage (US), Christian Marclay (US),
Lilibeth Cuenca Rasmussen, Olof Olsson, Goudipal, Nina Beier og Marie Lund, m.fl.
“Besjælet” - Afgangsudstilling med elever fra den Danske Filmskoles animationslinie
16.01.-06.06.
18.06.-22.08.
98
Vestsjællands Kunstmuseum Storgade 9, 4180 Sorø
Tlf. 57832229, Fax. 57820018, www.vestkunst.dk
ti-sø 13-16 | tue-sun 13-16
Egen samling
- med andre øjne - 21 brugere kaster et nyt blik på museets samling
Lukket for ombygning
31.10.-02.05.
21.11.-02.05.
03.05.-01.06.
20.03.-06.06.
10.04.-02.05.
GALLERIER/MUSEER A-Z LUND, HELSINGBORG OG YSTAD
João Penalva
Petra Bauer, Kajsa Dahlberg, Maria Lusitano Santos
Bruno Knutman
06.02.-04.04.
17.04.-16.05.
29.05.-29.08.
11
Skissernas Museum - Arkiv för dekorativ konst
Finngatan 2, S-223 62 Lund
Tlf. 046-2227283, www.adk.lu.se
ti-sø 12-17. on 12-21 | tue-sun 12-17, wed 12-21
Fernando Sánchez Castillo “Plats för Motstånd - Peace to the Man of Bad Will”
07.03.-30.05.
17
Dunkers Kulturhus Kungsgatan 11, S-252 21 Helsingborg
Tlf. +46-42107400, www.dunkerskulturhus.se
ti-sø 10-17, to 10-20 | tue-sun 10-17, thu 10-20
Anna Clarén “Holding”
Gunnar Smoliansky “En bild i taget”
Marianne Lindberg de Geer “Orientering”
Lars Bygdemark och John Webb: Up and Around Öresund/The Sound - fotoutställning
MÖNSTERKRAFT! 40 år av inspiration från 10-gruppen - textilkonst
14.01.-18.04.
19.02.-02.05.
27.03.-30.08.
27.04.-19.09.
29.05.-30.10.
20
Ystads Konstmuseum St. Knuts Torg, S-271 80 Ystad
Tlf. 46-411577285, www.konstmuseet.ystad.se
ti-fr 12-17, lö-sö 12-16 | tue-fri 12-17, sat-sun 12-16
”Utan titel” Bo Siesjös samling av svensk samtidskonst
Ellen Trotzig (1878- 1949) Maleri
27.03.-16.05.
05.06.-22.08.
tan
vsga
Var
Venusgatan
Tellusgatan
atan
Mercuriig
dska
örsta
g
aden
nalen
atan
gatan
TTrägårds
g
an
Grönegat
Carolibron
gatan
Lilla Kvar
ng
Frans
33
Henriksg
gatan
verksg
Rörsjö
Gas-
Stora Kvarn
N Rörsjögr.
Stora
tan
Norrega
Humle
Kattesundsgatan
S:ta
Gertrudsg
ÖF
romen
Östra P
Östra Tullg
Österports
S:ta
Gertrudsg
g
gatan Stu d ent
rgsg
Petersgr
en
ad
en alen
rom kan
P
Paulidre
Sö
bron
jö
s
Rör
in
s
jor
M a an
Ö Kanalg
tn
Drot
gat
sten
K ap
j. g
Ma
N Långg
Storgatan
40 i i 25 Lugna g
an
gat
halls
torg
s
Stad
Caroli
kyrka
Amiralsbron
len
ana
k
Kaptens- tan
bron gga
Stålg
idshall
22 i Dav
Davids-
Malmbo
ttsThotan
ga
n
Vallg
Södra DavidhallsMorescobron
bron
Stadsbiblioteket
dra
Horn
Husargatan
Schougens
Drottningbron
torget
Östergatan
eProm n
nade
Sö
atan
Kanalg
ata
f36
ents G
Regem
an
Elbegat
llgatan
ygatan
Stora N
Lilla Nyg
S Tullg
äg
cars v
Os
Kung
Gustav Adolfs
torg
Gamla
begravnings platsen
R un
dels
g
Djäkne-
Kalendegatan
Södergatan
Slottsparken
Kanalen
Stor
n
Carlsgata
Norra Va
Baltzar sgata n
Stadt
rgsg
Hambu
atan
a Nyg
Torgg
Linnéplatsen
Göran Olsg
n
atan
amnsg
ktsg
Hjulh
e
elbr
Park
Parkbron
Agnesg
Prostg Mäster Nilsg
gata
s
Fran llsg
Sue
S:t Petri
kyrka
Residenset
Själb
odg
Rådhuset
StorKompanig
torget
Eng
Kungsparken
Kommendant bron
ron
nen
n
Ham
ham
tan
Adelga
Grynbod
Slottsmölle
bron
Petrib
s
Suell
Stadens växhus
Navigation
gatan
sbron
Utstallings
gatan
Stormgata
S ke p p
n
la
tralp
Cen
len
kana
amn
h
Östra
tareg
ak Slak
Rep reg
n Is
GAMLA
a
gata
g
slag
Hyre
dby Lillan
a
L
b
STADEN
torget
Jako atan
ilsg
F
g
s
s
eg
Skom
Nil ttackg
Laroch
Jön
a
l27 kareg
Hjor
Tege sg
alsg
gård
Hospit
- Generalsg
ddie
Ostinreg
fara
Slo
Börshuset
r
Måste sg
Johan
ersg
bröd
n
Malmöhus
ven
tsgra
N
Hovrätten
sbro
Slott
21
arareg
rg
e
Väst
Hjälm
ä
husv
Grå-
ra
Väst
gen
tan
Vinter- ga
Central
station
Be
Gi
Su e
e
Carlsgatan
Central
tullkammaren
n
sbro
Suell
Neptuniparken
Hjälmarbron
n
ata
nsg Älvsborgs-gatan
m
a
n bron
h
Vall
Fisk enkanale 23
Ham orra
z gatan
d
Cita
ö
analm
atM
Beijersg.
Neptuni g a tan
ägenn
ellsv
e
Citad llshamn
Kjöpenhamms
båtarne
nsg
Södra
g.
Matros
gatan
-
eptuni
Norra N
g-
Styrma
Bas sän
kajen
jen
Hjälmareka
sgatan
Nor denskjöld
en
säng
värvabas
.
lvg
ÖÄ
Konstmuseet
Galleri Final
Galleri Rostrum
Galleri Lilith Waltenberg
Form/Design Center
Moderna Museet
Gallery 101
Malmö Konsthall
300m
n
GALLERIER/MUSEER
20-50
21
22
23
25
27
33
36
40
Beijerskaje
Södra
0
havn
Købenagen
Copenh
ra
Sto
Donaugatan
Lunds Konsthall Mårtenstorget 3, S-223 51 Lund
Tlf. 046-355295, www.lundskonsthall.se
ti-on, fr, sö 12-17, to 12-20, lö 10-17 |
tue-wed, fri, sun 12-17, thu 12-20, sat 10-17
atan
Jupitorg
10
Rundelen
en
ke
ak
gB
jer
eb
sg
ar
gm
Da
NINGSEN
Fab
p
Bis
Bispebjerg
St. S
j
ve
te
en
Gl
1
Con
tain
Svanemølleværket
Bryg
Balt
ikav
ej
Skud
ehav
nsve
j
Svanemølle
havnen
de
ronaga
Landsk
de
s ve
Færg Nord
eha
vns
Strandvæng
et
Svanemøllen
S St.
get
.
nsg
ma
Hans
Knudsens
Plads
Ta
Fre
de
r ik
ssu
nd
S
LERSØ
PARKEN
A
Ør
ne
ve
j
mgs
ej
ARTGUIDE
a
ds G
Kjel
Skt.
ej
Borger
væn
Bellmans
Plads
kallé
ø P ar
Lers
ej
sv Birkedommervej
d
år
sg
vej
Bogtrykker-
vej
o2
m
To
Magister-
terv
ller n
Mødde
lo
rkke
Klo n
høje
verGra nget
væ
toften
Ringer
n
Degnestavne
Præstelængen
vej
ønt
mes
erve
j
Ryparken St.
Færgehavn
SVANEMØLLEBUGTEN
Leva
ntka
København og omegn | Copenhagen and environs
| Sjælland og Sverige | Zealand and Sweden
j
svej
Tårn rv.
blæse Fugleerv.
fæng
Hovmestervej
j
byve
Lyng
Allé
dom
m
j
ve
cks
un
eM
ve j
ott
ar l
ens
Ch
Tag
vnæs
ej
me
ster
o
Tub
j
holderve
j
husve
Bispebjerg Hospital
BISPEPARKEN
Skole-
allé
ark
C.J.
Røn- Brandtsvej
ningsvej
s V.
ndberg
Jacob Li
BISPEBJERG KIRKEGÅRD
i r ke
ebje
rgve
j
sø P
Bisp
Grundt-
Bispebjerg På vigsTorvBjergetKirke
Vange-
Rypark
Hallen
s
ang
Ryv
F
vej
ads
dv
Rå
Klosterrisvej
Ler
lby
g ge
i lo
rv e
j
so
fg
an Filosofgenvænget
Em
dr
up
ve
j
Emdrup
Banke
KildeKlampenborg - Helsingør
Ryp
ark
en
en
rink
Tonemesterv.
cph
Org
e
Str
and
øre
ej
tneriv
Gar
Helsingør
Lau
tr
b
Bane
j
sve
Lundehu
o2
S Emdrup St
Bispebjerg Parkallé
OSE
é
april | maj | juni 2010
(1)20-50
GALLERIER/MUSEER A-Z MALMÖ
36
Gallery 101 - Gia Lindstam Regementsgatan 88, S-217 51 Malmö
Tlf. 040-916003, www.gallery101.se
Kun vid överenskommen tid | only by appointment
Utställnings info. v.g. besök vår website www.gallery101.se
01.04.-30.06.
22
Galleri Final Helmfeltsgatan 9, S-211 48 Malmö
Tlf. 040-307836/070-7733840, www.gallerifinal.se
on 13-18, lø 12-16, sø 13-16 | wed 13-18, sat 12-16, sun 13-16
Allan Friis “Implikationer”
Debutanten Andreas R Andersson
20.03.-02.05.
08.05.-30.05.
27
Form/Design Center Lilla Torg 9, S-203 14 Malmö
Tlf. 040-6645150, www.formdesigncenter.com
ti-fr 11-17, to 11-18, lø 11-16, sø 12-16 | tue-fri 11-17, thu 11-18,
sat 11-16, sun 12-16
Sydform - Jurybedömd utställning med möbelformgivning från Öresundsregionen
Owe Gustafson - illustratör “Urval”
Skåne +4° C - I samarbete med Länsstyrelsen i Skåne, Stadsfastigheter och Malmö stad
String - 60 år
Spektrum Examensutställningar från Malmö Högskola, Lunds Universitet, SLU Alnarp, Konstfack
26.03.-25.04.
26.03.-25.04.
09.04.-16.05.
29.04.-16.05.
21.05.-13.06.
40
Malmö Konsthall S:t Johannesgatan 7, S-200 10 Malmö
Tlf. 040-341293, www.konsthall.malmo.se
ma-sø 11-17, on 11-21 | mon-sun 11-17, wed 11-21
Hans-Peter Feldmann
Simon Denny, Mario Garcia Torres, Thomas Kratz, Falke Pisano, Ryan Siegan-Smith
och John Baldessari “Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line”
Anna Molska C-salen
Pascale Marthine Tayou
20.02.-02.05.
21
Malmö Konstmuseum Malmöhusvägen, S-201 24 Malmö
Tlf. 040-341000, www.malmo.se/konstmuseum
Sep-maj ma-sø 12-16. Juni-aug ma-sø 10-16.
See website
01.04.-30.06.
33
Moderna Museet Gasverksgatan 22, S-211 29 Malmö
Tlf. 08-51955200, www.modernamuseet.se
ti-sø 11-18, on 11-21 | tue-sun 11-18, wed 11-21
Luc Tuymans “Against the Day”
Spectacular times: The 60s - The Moderna Museet Collection
Pierre Leguillon features Diane Arbus: a Printed Retrospective 1960-1971
Yael Bartana
26.12.-25.04.
01.01.-31.12.
27.03.-01.08.
22.05.-19.09.
23
Galleri Rostrum Västergatan 21, S-211 21 Malmö
Tlf. 040-301816, www.rostrum.nu
on-fr 14-18, lø-sø 12-16 | wed-fri 14-18, sat-sun 12-16
Manuel Calvo Moura
Peter Wallström Måleri och video
10.04.-02.05.
08.05.-30.05.
25
Galleri Lilith Waltenberg Bergsgatan 9, S-211 54 Malmö
Tlf. 040-3781070 ell. 076-2285964, www.waltenberg.se
on-fr 12-17.30, lø-sø 12-16 | wed-fri 12-17.30, sat-sun 12-16
Jordie Turner (USA), Sandy Swirnoff (USA) och Lottie Turner (S) foto och mixed media
Hertha Hanson
Jost Vobeck
01.04.-24.04.
30.04.-29.05.
04.06.-10.07.
artguide - side 2 april10.indd 1
04.03.-11.04.
22.04.-30.05.
22.05.-22.08.
24-03-2010 10:24:21